Framsiden
Anmeldelse til Spesialenheten
Tidligere avgjørelser
Om Spesialenheten
Kontakt oss

Last ned årsrapporten for 2013 (PDF)

Spesialenheten er riksdekkende etterforskings- og påtalemyndighet for saker som gjelder spørsmålet om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten
Spesialenhetens hovedoppgave

Spesialenhetens hovedoppgave er å etterforske, påtaleavgjøre og iretteføre saker der ansatte i politiet og påtalemyndigheten er anmeldt for å ha begått straffbare handlinger i tjenesten.

Dette kan blant annet gjelde handlinger som; overtredelser av særlige bestemmelser relatert til utøvelse av offentlig myndighet – ulovlig maktbruk, misbruk av stilling, grov uforstand i tjenesten og mer alminnelig kriminalitet som tyveri, underslag, korrupsjon, seksuelle handlinger, overtredelser av vegtrafikkloven, e.l.

Du finner mer informasjon om Spesialenheten ved å åpne Ot.prp. nr. 96 (2002 – 2003) om lov om endringer i straffeprosessloven (ny organisering av et eget etterforskingsorgan for politiet og påtalemyndigheten) og rapporten fra Rønneberg utvalget.

Les Ot.prp. nr. 96

Spesialenheten behandler sine saker etter reglene i straffeprosessloven og påtaleinstruksen. Det betyr blant annet at opplysninger i saker er omfattet av regler om taushetsplikt. Dette setter klare begrensninger i adgangen til å gi opplysninger til media og andre om status i arbeidet med saker.

Hensynet til bevissikring kan tilsi at Spesialenheten må være svært tilbakeholden med å gi uttalelser i saker som er under etterforsking. På etterforskingsstadiet vil vi derfor som regel kun gi opplysninger om faktum og framdrift i etterforskingen. Det vil på et tidlig stadium av en etterforsking normalt ikke bli gitt uttrykk for vurderinger.

Aktuelt
Se fanen "Ledige stillinger" for hele utlysningsteksten