freebet

Sammendrag - uke 26

 

ØST

Sak 363/19-123, 24.06.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de uten grunn hadde spent ben på ham, tvunget øynene hans åpne og sprayet dem med pepperspray, slått ham med batong og holdt armen hans frem slik at politihunden bet ham.

 

Åsted: Privat sted, hverdag, om natten.

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, slo ham med batong, brukte pepperspray og tjenestehund

 

Skader: Flere bittskader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet oppsøkte leiligheten da flere personer hadde meldt om at det var mye bråk der og at en kvinne hadde ropt om hjelp. A nektet først å låse opp for politiet og hadde deretter stilt seg midt i døråpningen for å hindre dem tilgang. Idet politiet tok tak i armene hans spente han kroppen og strittet imot. Han ble lagt ned i gangen og det oppstod et alvorlig basketak hvor fire tjenestepersoner ikke klarte å få kontroll på ham. Det ble da gjort bruk av pepperspray, batong og tjenestehund.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart da maktbruken ble ansett som nødvendig og forsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade.  

 

 

Sak 708/19-123, 24.06.2020

 

ANMELDELSE FOR SKADER PÅFØRT UNDER PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politibetjent B for å ha påført ham skade i forbindelse med at han ble pågrepet. A hevdet at han ble utsatt for svært brutal vold og maktbruk ved pågripelsen, til tross for at han selv forholdt seg rolig, samarbeidet og etterkom politiets ønsker. Ifølge A ble han påført et stort kutt i pannen som måtte sys med 12 sting, brudd i skulder, kraftig hjernerystelse og skrubbsår som følge av politiets maktbruk. I tillegg skal B ifølge A ha uttalt at "sånne som deg skulle blitt drept" eller lignende. A anførte videre at han fikk dårlig behandling mens han oppholdt seg på glattcella.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern.

 

Skader: Kuttskade over venstre øye, bruddskade skulder og hjernerystelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av sakens opplysninger la Spesialenheten til grunn at B befant seg i en uoversiktlig, tidskritisk og farlig situasjon, uten tid til rolig overveielse og hvor det var avgjørende å få raskt kontroll på A og situasjonen for øvrig. Handlingsrommet og maktbruken måtte ses i sammenheng med den konkrete trusselsituasjonen, hvor politiet hadde opplysninger om at A var i besittelse av våpen og det befant seg flere personer i kjøretøyet han ble pågrepet i. Selv om As fall i bakken fremsto som noe ukontrollert, voldsomt og resulterte i skade, kunne ikke Spesialenheten se at B i den aktuelle situasjonen hadde forholdt seg på en måte som kunne medføre straffansvar. Det var ikke holdepunkter for at B hadde benyttet farlige eller ulovlige grep overfor A.

 

Spesialenheten fant ut fra de konkrete omstendigheter at maktbruken ikke overskred grensene for den nødvendige, forsvarlige og forholdsmessige maktutøvelse.

 

Spesialenheten gjennomgikk arrestjournal i forbindelse med As varetektsopphold, og konkluderte med at det ikke var holdepunkter for instruksbrudd eller at det hadde skjedd forhold av straffbar karakter.

 

På bakgrunn av sakens opplysninger, fant Spesialenheten heller ikke holdepunkter som støttet As påstand om at B hadde skreket "sånne som deg skulle blitt drept" eller lignende.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om grov kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 813/19-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED DEMONSTRASJON DER KORANEN BLE PÅTENT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å gripe inn tilstrekkelig raskt da Koranen ble påtent under en demonstrasjon.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av et filmopptak at en mann tente på en bok. Umiddelbart ble denne mannen angrepet av en annen mann, som sparket mannen to ganger, før politiet løp til og stanset angrepet. Brannen i boken ble slukket, formentlig av politiet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke fremkom opplysninger som gjorde det sannsynlig at ansatte ved politidistriktet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med håndteringen av markeringen. Politiet hadde på forhånd opplyst til gruppen at bruk av åpen ild var forbudt og konsekvensene ved brudd på dette forbud. Da et medlem satte fyr på Koranen, ble dette stanset umiddelbart av politiet. Også markeringen ble stanset.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 57/20-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A var domfelt i trådt med tiltalebeslutning utferdiget av politiadvokat B. As anke til lagmannsretten ble nektet fremmet. A anmeldte B for tjenestefeil for at han i støtteskriv til lagmannsretten argumenterte for at anken skulle nektes fremmet. Ifølge A hadde B vist til en bestemmelse som ikke hjemler slik nektelse. A mente også at B begikk straffbar tjenestefeil da han utferdiget tiltalen mot A og at han har tatt for lite hensyn til As forklaring.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Lagmannsretten hadde vurdert As anke, og nektet den fremmet i tråd med påtalemyndighetens påstand. Det var heller ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved utferdigelsen av tiltalen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 78/20-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE FOR DÅRLIG OPPFØRSEL OG TORTUR

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha vært frekke mot ham. Med dette mente han at de henvendte seg til ham uten å si "hei". Han sto oppreist da de kom, og ble bedt om å sette seg. Han skjønte ikke hvorfor. Han forsto heller ikke hvorfor han ble bedt om å stumpe røyken. Siden han ikke hadde penger til transport fikk han skyss av politiet. De stoppet på Bogerud T-banestasjon og ba ham gå ut av bilen. Han nektet dette, og ble tatt med til arresten. A mener politiets opptreden kan forklares med at han er forhåndsdømt av politiet.

 

Han ble også behandlet dårlig på glattcella, og følte at han ble straffet fordi han ikke ville forlate tjenestebilen. Han var kun iført underbukse på cella. Det var veldig kaldt, og han fikk kun ett teppe. Han ba om vann, men ble henvist til vannet i springen. Det kom ikke rikelig med vann og han oppfattet betjeningen som avvisende.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. As beskrivelse av politiets opptreden og hendelsen i arresten gjorde det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt på et vis som er straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 60/20-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE FOR OVERDREVEN MAKTBRUK I FORBINDELSE MED BISTAND TIL HELSEVESEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politibetjent B for å ha utsatt henne for unødig og overdreven maktbruk i forbindelse med at hun skulle fremstilles for tvungen psykisk helseundersøkelse.

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og påsatte håndjern.

 

Skader: Ingen påviste bruddskader, men A hevdet at hun ble påført livsvarige skader i kneet som følge av maktbruken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

Spesialenheten fant det ikke bevist at bruken av makt mot A, slik som at hun ble påsatt håndjern og lagt i bakken, gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. Ved vurderingen la Spesialenheten vekt på at A umiddelbart forut for nedleggelsen hadde opptrådt verbalt truende, unnlatt å samarbeide og satt seg til motverge ved å bevege seg bort fra polititjenestepersonene. Videre ble det lagt vekt på at politiet i begynnelsen av tjenesteoppdraget brukte tilstrekkelig med tid til samtale, og med dette gav A mulighet til frivillig å medvirke til den tvungne legeundersøkelsen.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 826/19-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE AV MAFIAVIRKSOMHET, MENNESKEHANDEL, BEDRAG, KORRUPSJON OG GROV TJENESTEFORSØMMELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte en rekke personer og etater for flere straffbare forhold. A og B mente at de hadde blitt utsatt for maktovergrep, bedrag, mafiavirksomhet og korrupsjon fra politi, domstol, barnevern, fylkesnemnd, fylkesmann, advokater med flere gjennom mange år. A og B mente etter dette at det forelå brudd straffeloven § 173.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at noen ansatte i politi eller påtalemyndighet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble det lagt vekt på at A ikke hadde benyttet seg av klagemuligheten han hadde etter straffeprosessloven for det forhold det ble vist til i anmeldelsen. Det ble ved vurderingen også lagt vekt på at anmeldelsen til Spesialenheten ikke var nærmere konkretisert og at A ikke hadde ønsket å bidra til å belyse anmeldelsen nærmere gjennom avhør.

 

Anførslene i anmeldelsen rettet mot andre sivile personer og/eller instanser faller utenfor Spesialenhetens mandat å behandle, jf. påtaleinstruksen § 34-1 første ledd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 322/19-123, 30.06.2020

 

ANMELDELSE AV GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo statsadvokatembeter og Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokat B og politiadvokat C for grov uaktsom tjenestefeil ved å ha bidratt til at sentrale, trolig frifinnende bevis, ikke ble innhentet eller unndratt saken selv om saken hadde ligget på vent i flere år.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det var opptrådt straffbart.

Saken ble oversendt og avgjort av Settesjef for Spesialenheten for politisaker.

Settesjefen la ved vurderingen vekt på at A hadde hatt fulle rettigheter som siktet og tiltalt,

herunder hatt offentlig oppnevnt forsvarer i lengre tid. A hadde hatt full anledning til å

begjære egne etterforskingsskritt, og tilby egne bevis og egen forklaring.

 

Det faktum at tingrettens dom ble opphevet av lagmannsretten innebar ikke at det var begått en grov uaktsom tjenestefeil verken fra statsadvokaten som tok ut tiltale eller fra politiadvokaten som iretteførte saken.

 

Settesjefens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 686/19-123, 26.06.2020

 

ANMELDELSE FOR MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to ansatte for å ha stanset ham og krevd legitimasjon fordi han var mørk i huden. Da han nektet dette tok de ham i hver sin arm og sa at han da ville bli påsatt håndjern og innbragt. A mente at lommeboken hans ble ødelagt av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A ble påtruffet i en park hvor det ble omsatt mye narkotika og han ønsket å gå fra stedet idet politiet ankom. Han ble holdt fast da han nektet å fremvise personalia. Politiet tok deretter frem lommeboken hans.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 700/19-123, 26.06.2020

 

ANMELDELSE FOR FALSK ANKLAGE OG FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte lensmann B for falsk anklage og falsk forklaring i en straffesak mot A og kona.

B mente at han hadde blitt alvorlig plaget av A og kona over tid og hadde anmeldt dette. Saken ble overført til et annet politidistrikt og etterforsket der. Statsadvokaten tok ut tiltale mot A og hans kone for å ha motarbeidet rettsvesenet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 138/20-123, 26.06.2020

 

ANMELDELSE FOR OVERDREVEN MAKTBRUK I FORBINDELSE MED BISTAND TIL HELSEVESEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersoner for maktmisbruk ved at de tok seg inn i hans leilighet og uten rimelig grunn opptrådte på en brutal måte, grep tak i ham, la ham ned på gulvet og satte på ham håndjern.

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken fant Spesialenheten at det ikke var sannsynlig at polititjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble det lagt vekt på at politiets handlemåte var nødvendig ut fra alvorligheten i meldingen til politiet og helsevesenet, og på bakgrunn av As adferd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  


 

 

 

VEST   

Sak 745/19-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BRUK AV VARETEKT M.V

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat B for å ha holdt ham varetektsfengslet i flere måneder uten grunn og at han ikke ble løslatt straks Riksadvokaten hadde avgjort saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Varetektsfengslingen ble hele tiden avgjort av tingretten og lagmannsretten som fant at vilkårene for var til stede. Videre hadde ikke Riksadvokaten henlagt saken, han hadde bare besluttet at det ikke skulle tas ut tiltale for det alvorligste straffebudet i saken. Han hadde således ikke besluttet løslatelse av A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 67/20-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE AV GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte lensmann B for ikke å ha etterforsket anmeldelsen hans mot tidligere samboer for kidnapping av felles barn og for å ha tatt dem til utlandet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde mottatt og registrert anmeldelsen fra A. Samme dag hadde politiet undersøkt med barnemoren som var hjemme med barna og «fulgte vanlige rutiner».

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 89/20-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED SAKSBEHANDLING OM UTLEGG

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmann B for maktmisbruk og personforfølgelse i forbindelse med saksbehandling av en utleggssak, noe som påførte A og hans selskap et stort økonomisk tap.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B eller andre ansatte hos namsmannen hadde opptrådt straffbart eller hadde opptrådt i strid med gjeldende regelverk for tvangsfullbyrdelse og utlegg. Spesialenheten la vekt på at utleggsforretningen var påklaget til tingretten, hvor tingretten konkluderte med at klagen ikke ble tatt til følge.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 


MIDT-NORD   

Sak 734/18-123, 24.06.2020

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET SØK I INICIA OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A kontaktet politiet og opplyste at han hadde fått brev fra Forsvaret med underretning om at han ikke ville få avtjene førstegangstjeneste fordi han tidligere hadde innrømmet for politiet at han hadde brukt narkotika. Det var uforståelig for A at politiet kunne ha opplyst noe slikt til Forsvaret. A var ikke registeret med straffesaker, det var i etterretningsregisteret Indicia registrert en hendelse om at A var stanset av politiet og i den forbindelse hadde innrømmet å ha røyket hasj. A avviste at han hadde innrømmet dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var på det rene at tjenesteperson B, i stilling som faglig leder, over tid hadde søkt opp en rekke personer i Indicia i forbindelse med ny/oppdatert vandelskontroll i Forsvaret. Saken reiste spørsmål om B uhjemlet hadde søkt på A, og om B hadde brutt taushetsplikten ved å utlevere opplysninger om A fra Indicia til Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FVPS).

 

Behandling av personopplysninger i politiet er nøye regulert gjennom politiregisterloven med forskrift. Formålet med innhenting av opplysningene er sentralt i lovverket. Spesialenheten mente B hadde brutt en tjenesteplikt, og at bruddet på tjenesteplikten var grov. Straffansvar forutsetter at det er opptrådt med nødvendig grad av skyld. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde opptrådt grovt uaktsomt. Det ble blant annet lagt vekt på at det har vært en innarbeidet rutine å gjennomgå søkere til førstegangstjenesten. Denne rutinen har vært etablert over mange år, også før B fikk stillingen, og Forsvaret har hatt en forventning om denne servicen fra politiet. Det er ikke instruks som belyser dette nærmere. Rollen som faglig leder har blitt utviklet over tid og vedkommende har blitt overlatt mye til seg selv uten særlig styring fra politiets side. Praksisen har også vært kjent for Bs overordnede uten at spørsmålet om hjemmelsgrunnlag synes å ha blitt vurdert/problematisert.

 

Spesialenheten mente også at B ikke hadde lovhjemmel til å utlevere opplysninger om A til FVPS, og at utleveringen innebar brudd på taushetsplikten. Spesialenheten fant det imidlertid ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde opptrådt med nødvendig grad av skyld. Det ble vist til tilsvarende begrunnelse som ved spørsmålet om uhjemlet søk. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Saken er sendt til Datatilsynet i medhold av påtaleinstruksen § 7-3 andre ledd.  

 

 

Sak 865/19-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING OG UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ransaket hjemme hos ham uten grunn og unødig bruk av makt i forbindelse med at politiet satte på ham håndjern. A hadde en skade i armen fra tidligere, som ble verre etter hendelsen.  

 

Åsted: Privat eiendom

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Smerter

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist at tjenestepersonenes bruk av makt ved å sette håndjern på A innebar straffansvar. Håndjernene ble benyttet for å få kontroll på A, som var hissig. Håndjernene ble tatt av etter kort tid. Det var heller ikke holdepunkter for at gjennomføringen av selve håndjernpåsettet innebar straffansvar, da tjenestemennene ikke kjente til As skade i armen, og det ikke var holdepunkter for at de ved håndjernpåsettet brukte mer makt enn det som var nødvendig og forholdsmessig.

 

Tjenestepersonene forklarte at de anså vilkårene for ransaking oppfylt, men avviste at de faktisk hadde gjennomført en ransaking hos A. Spesialenheten la til grunn at tjenesteoppdraget var å komme i kontakt med en person de antok oppholdt seg på adressen. Det forelå ingen ransakingsbeslutning. A var ikke en del av dette oppdraget, men kom i kontakt med politiet fordi han nå bodde på adressen. 

 

Spesialenheten var i tvil om politiets gjennomsyn av leiligheten faktisk var en ransaking. Spesialenheten gikk ikke nærmere inn på dette, da det ble lagt til grunn at politiets oppfatning om As ruspåvirkning og at det luktet hasj fra leiligheten, uansett åpnet for ransaking etter straffeprosessloven § 198 nr. 2.

 

Det skal snarest mulig settes opp en rapport om ransakingen. Siden det var tvil om det faktisk ble ransaket kunne det vanskelig kritiseres at dette ikke ble gjort. Imidlertid mente Spesialenheten at hendelsen skulle ha blitt ført i PO-loggen for å sikre notoritet om oppdraget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 904/18-123, 25.06.2020

 

BITT I HODET AV TJENSTEHUND UNDER PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak der A ble bitt av tjenestehund under pågripelsen.

 

Åsted: Privat eiendom, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at Bs tjenestehund bet A i hodet/nakken.

 

Skader: Bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet gjennomførte en planlagt aksjon der blant annet A skulle pågripes. Det var gitt bevæpningstillatelse, og aksjonen ble planlagt med overraskelsesmoment og med stor politistyrke. Flere tjenestepersoner, samt tjenestehund, stormet brakken som A oppholdt seg i.

 

B forklarte at han oppfattet at A var på vei mot ham, og ga ordre om at han skulle legge seg ned. Da A ikke etterkom ordren, og det i tillegg lå en kniv i nærheten av A, mente B at vilkårene for å bruke patruljehunden som maktmiddel var til stede. Tjenesteperson C, som kom bak B, mente at de hadde kontroll på situasjonen og at det ikke var nødvendig å bruke hunden.

 

B og C hadde ulike oppfatninger av hendelsen, risiko, kontroll/ikke kontroll og hvilke maktmidler som var nødvendig i situasjonen. Spesialenheten kunne ikke se at det var ytterligere etterforskingsskritt som kunne belyse dette nærmere. Med bakgrunn i prinsippet om at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme mistenkte til gode, la Spesialenheten til grunn Bs situasjonsforståelse og oppfatning om at A var på vei mot ham, at han ikke etterkom pålegg og at det var en kniv i rommet.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at Bs bruk av tjenestehunden under pågripelsen av A gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi saken har læringspunkter ved samhandling og bruk av tjenestehund under aksjoner.  

 

 

Sak 674/19-123, 25.06.2020

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG MAKTBRUK MED KROPPSSKADE TIL FØLGE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for unødig maktbruk ved pågripelse av ham, med den følge at han ble påført brudd i kragebeinet.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken.

 

Skader: A ble påført brudd i kragebeinet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå et videopptak av hendelsen som Spesialenheten har innhentet og gjennomgått. Videoopptaket om hendelsen viser at B sprang etter A da A begynte å gå/løpe bort fra B for å unndra seg pågripelse og at begge havner i bakken.

 

Forholdet synes etter Spesialenhetens vurdering å være et uhell og ingen opptreden som B skal holdes strafferettslig ansvarlig for. Heller ikke det at A ble holdt i overarmen gir etter omstendighetene grunnlag for å si at politiets lovlige bruk av makt var overskredet.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart eller at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 169/20-123, 26.06.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL OG UNØDIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersoner ved Troms politidistrikt for å ha utøvd vold mot ham ved flere anledninger i perioden fra sommeren 2019 til vinteren 2020. Videre anmeldte A politiet for å ha satt ham på glattcelle uten grunn.

 

Åsted: Offentlig sted, helg og hverdag, både om natten og på dagtid.

 

Oppdrag: Orden og bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern og påsatte A bodycuff.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken la Spesialenheten til grunn at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart, herunder benyttet mer makt enn det som var nødvendig ut fra situasjonen, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig. I den sammenheng ble det sett hen til at A gjennom loggføringer hos politiet fremstod som meget utagerende, psykisk ustabil og farlig ved de ulike oppdragene politiet var involvert i.

 

Spesialenhetens gjennomgang av As straffesaker og politiets loggføringer viste for øvrig at han kun hadde vært pågrepet ved en anledning. Beslutning om pågripelse var nedskrevet av kompetent påtalemyndighet.

 

Spesialenheten påpekte også at det er lege, og ikke politiet, som har myndighet til å beslutte tvangsinnleggelse. Spesialenheten viste også til at politiet på anmodning skal bistå andre offentlige myndigheter når dette følger av lov eller sedvane, jf. politiloven § 2 nr.5. Videre følger det av lov om psykisk helsevern § 3- 6 at politiet plikter å bistå med å bringe pasienten over i tvungent psykisk helsevern, samt bistå under avhenting eller tilbakehenting i medhold av loven. I forbindelse med slik bistand kan politiet om nødvendig anvende tvang, jf. § 3-6 annet ledd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 


Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskningsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no