freebet

Sammendrag - uke 22

 

ØST

Sak 477/19-123, 25.05.2020

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha ødelagt ytterdøren hennes idet de brøt seg inn i boligen og pågrep sønnen hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. As sønn skulle pågripes i en straffesak. Ransakingen var besluttet av kompetent myndighet. Ut fra omstendighetene fant Spesialenheten at politiet hadde grunnlag for å åpne døren med makt. Av hensyn til taushetsplikt kunne Spesialenheten ikke gjengi konkret faktum fra saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 142/20-123, 25.05.2020

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

A anmeldte Politiets utlendingsenhet og politiet for behandlingen av ham som flyktning, samt sikkerhetssituasjonen for ham selv og familien. Ifølge A skal norsk politi ha bedt Tyrkia om å deportere ham til Syria, noe A mener er brudd på internasjonale regler.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble av Spesialenheten oppfordret til å komme med konkrete opplysninger om det han mente er straffbare forhold begått av politiet. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at Politiets utlendighetsenhet eller annen del av norsk politi har opptrådt straffbart. De klager/forhold A har uttrykt angår i hovedsak de forvaltningsmessige beslutninger som tilligger Utlendingsdirektoratet etter utlendingsloven. Eventuelle straffbare handlinger begått av norsk politi er ikke nærmere konkretisert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 84/20-123, 26.05.2020

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED FORBUD OM OPPTAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han ikke fikk inngi anmeldelse om trusler mot ham selv og familien. A ble nektet å ta lydopptak av samtalen med politiet i politivakten, og han ble kastet ut med makt. A fikk time til å inngi anmeldelse på politivakta to dager senere.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A møtte i politivakta for å inngi anmeldelse. Han hadde ikke avtalt time, og fikk beskjed om at politiet ikke hadde kapasitet til å ta i mot anmeldelsen akkurat da. A mente dette ikke var riktig, og tok opptak av samtalen med politiet for å dokumentere at han ble avvist. A fikk flere ganger beskjed om at han ikke kunne ta opptak/filme av hensyn til andre besøkende i politivakta. A viste til sine rettigheter, og nektet å avslutte opptaket. En tjenesteperson tok tak i As arm, tok fra ham mobiltelefonen og stanset opptaket. A ble deretter ført ut av vakten. Før han gikk, fikk han time for å inngi anmeldelsen. 

 

Politiet skal ta imot og registrere anmeldelser. Politiet har imidlertid av kapasitetsgrunner anledning til å styre tidspunktet for mottakelsen av anmeldelsen, noe som betyr at vedkommende kan bli bedt om å komme tilbake senere.

 

Det er i utgangspunktet tillatt å filme på offentlig sted, og politiet kan derfor ikke på generelt grunnlag nekte eller gripe inn dersom deres tjenestehandlinger filmes eller fotograferes. Politiet kan imidlertid gripe inn dersom fotograferingen/filmingen innebærer krenkelse av andre privatpersoners personvern. For øvrig følger det av politiloven § 5 at enhver straks plikter å rette seg etter de pålegg som politiet gir i medhold av politiloven kapittel II, som blant annet regulerer håndhevelse av offentlig ro og orden mv. Plikt til å følge politiets pålegg gjelder selv om man mener pålegget er uhjemlet/man er uenig i pålegget. Overtredelse kan medføre straffansvar.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å starte etterforsking, da det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 371/19-123, 26.05.2020

 

ANMELDELSE FOR HASTIGHETOVERTREDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig hastighetsovertredelse. A var ilagt forenklet forelegg, men ba om at saken ble omgjort fordi han hadde kjørt i utrykning i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A var på et tjenesteoppdrag som innebar beskyttelse av viktige samfunnsinteresser.

 

A ble forsinket ved avreisen, og han startet derfor en stund etter objektet, og på deler av strekningen holdt han høyrere hastighet enn tillat. Med bakgrunn i overordnedes forklaring la Spesialenheten til grunn at det ikke var et alternativ å la objektet vente på A.

 

Fordi A ikke har ønsket å forklare om årsaken til forsinkelsen, og det så langt Spesialenheten kunne se, ikke var relevante etterforskingsskritt som kunne belyse spørsmålet, var det ikke mulig si noe nærmere om forsinkelsen var knyttet til tjenesten eller ikke.

 

For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at betingelsene for mistenktes

straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom.

 

Med bakgrunn i ovennevnte, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 5 og § 6

 

Administrativ vurdering: Saken er sendt til politimesteren for administrativ vurdering med henblikk på erfaringslæring, og mulige rutiner for håndtering og notoritet knyttet til saker der det kjøres ikke-varslet utrykning og vedkommende stanses.  

 

 

Sak 752/19-123, 26.05.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA HENLAGT EN ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for å ha henlagt anmeldelsen hans mot en ansatt i barnevernstjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Henleggelsen som B hadde foretatt var en skjønnsmessig avgjørelse og det var ikke holdepunkter i saken for at den var så feilaktig at den utgjorde en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 250/19-123,

 

ANMELDELSE AV TRAFIKKFORSEELSE MELLOM TO SIVILE KJØRETØYER HVOR DET ENE KJØRETØYET BLE FØRT AV EN POLITITJENESTEPERSON PÅ FRITIDEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for uaktsom kjøring. A mener at Bs kjøring, ved at han akselererte da A skulle skifte fra høyre til venstre fil, etter å ha kjørt forbi B i høyre fil og nådde igjen en trailer som kjørte foran ham i høyre fil som han skulle kjøre forbi, var årsaken til at det oppstod en trafikkfarlig situasjon.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra A og B, samt vitne C, As samboer. Videre har Spesialenheten innhentet og gjennomgått videopptak fra dashbordkamera fra Bs bil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i forklaringene og gjennomgangen av videopptaket fant Spesialenheten å legge til grunn som bevist utover rimelig tvil at bilen som B førte fulgte trafikken i venstre fil, og at trafikken i venstre fil gikk fortere enn traileren som kjørte i høyre fil. Spesialenheten er av den oppfatning at trafikkbildet ikke var slik at det ga A adgang til å bruke høyre fil for å kjøre forbi B. Spesialenheten finner det derfor bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at As kjøring objektivt sett var i strid med vegtrafikkloven § 4, jf. trafikkreglene § 12.

Spesialenheten mener at A har opptrådt uaktsomt i forbindelse med forbikjøringen på høyre side og derfor også har handlet med nødvendig grad av skyld. En eventuell villfarelse med hensyn til hovedregelen og unntakene for forbikjøring vil ikke anses for å være unnskyldelig.

Videre legger Spesialenheten til grunn basert på opplysningene i saken at As kjøring forstyrret B og førte til en trafikkfarlig situasjon og derfor også innebærer overtredelse av vegtrafikkloven § 3. Etter Spesialenhetens syn hadde As kjøreatferd et stort farepotensiale. Involverte kjøretøy holdt høy hastighet og videopptaket viser at det var en del trafikk på veien da hendelsen fant sted. Spesialenheten bemerker også at det er kjøretøyet som ønsker å bytte kjørefelt som har vikeplikt. Dette følger av trafikkreglene § 8 om kjørefeltskifte. I denne saken var det A som ønsket å bytte kjørefelt for å kjøre forbi traileren, etter å ha kjørt forbi B i høyre felt.

A ble ilagt forelegg. Med bakgrunn i at As førerkort ikke har vært tatt i beslag i sakens anledning, ble tap av førerretten ikke ilagt.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at B førte sin bil på en slik måte at det kunne lede til straffansvar. Fordi etterforskingen ikke med særlig styrke talte mot at det var begått en straffbar handling, ble saken for Bs del henlagt etter bevisets stilling.

 

Vedtak:

A er ilagt forelegg. Forelegget er ikke vedtatt.

Saken er henlagt for B etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. §§ 3 og 4.  


 

 

 

VEST   

Sak 104/20-123, 26.05.2020

 

ANMELDELSE AV FOR TJENESTEUNNLATELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenesteunnlatelse knyttet til etterforsking av sak. A har anført at politiet ikke gjorde noen undersøkelser i anledning saken, eller skrev ned det A forklarte. Saken ble henlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av saken at As anmeldelse ble nedtegnet og signert av A i februar 2014. Politiet gjorde frem til midten av oktober 2014 flere etterforskingsskritt for å indentifisere gjerningsperson. Saken ble i desember 2014 henlagt på grunn av mangel på opplysninger om gjerningsmann. Henleggelsen er ikke påklaget av A.

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. For øvrig ville et eventuelt straffansvar være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 324 om tjenesteunnlatelse.  


 

 

 

MIDT-NORD   

Sak 9/20-123, 26.05.2020

 

ANMELDELSE FOR SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Advokat B anmeldte på vegne av A ikke navngitte tjenestepersoner i Nordland politidistrikt for uten tjenestemessig behov å ha gjort seg kjent med en straffesak der A var anmeldt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. I den forbindelse vektla Spesialenheten at det ikke var angitt noen nærmere konkrete holdepunkter for at noen uten tjenstlig grunn hadde vært inne i As straffesak. I vurderingen ble det også lagt vekt på at A ikke ønsket at Spesialenheten skulle kontakte vedkommende som kunne ha opplysninger om saken. Etter dette konkluderte Spesialenheten med at det ikke var sannsynlig at ansatte i Nordland politidistrikt hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 422/19-123, 29.05.2020

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON VED HENLEGGELSE AV SAKER KNYTTET TIL VINDKRAFTUTBYGGING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som representerer en aksjonsgruppe mot vindkraftutbygging, opplyste at gruppen hadde anmeldt brudd på blant annet naturmangfoldloven og kulturminneloven i området for kraftutbygging. De hadde sterk mistanke om at sakene var henlagt av politiet i vinnings øyemed, og at dette skyldtes et samarbeid mellom forvaltningen/utbygger og politiet. A viste til flere relasjoner som han mente underbygget mistanken. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Påstandene i anmeldelsen var verken dokumentert eller nærmere underbygget. Det var heller ikke knyttet konkrete opplysninger om tjenestehandlinger eller tjenesteunnlatelser begått av personene i politiet og påtalemyndigheten som A mente hadde en relasjon til aktører involvert i vindkraftutbyggingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 387 om korrupsjon.   

 

 

Sak 1/20-123, 29.05.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersonene B og C for å ha oppdiktet straffbar handling/forklart seg bevisst uriktig om hendelsesforløpet ved pågripelse av A. Som følge herav mente A seg uriktig domfelt. A anmeldte dessuten B og C for ikke å ha informert A om at han skulle pågripes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 695/19-123, 29.05.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG INNTRENGNING OG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenestepersoner for ulovlig inntrengning og ransaking av hans bolig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet hadde vært i As bolig for å foreta ransaking. Saken må ses i sammenheng med at politiet like før hadde beslaglagt LSD på person B og pågrepet B for narkotikaovertredelse. B hadde opplyst å ha midlertidig tilhold i As leilighet. Da politiet kom inn i boligen til A fremsto A med tegn som ga skjellig grunn til å mistenke A for narkotikabruk.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 744 /19-123, 29.05.2020

 

ANMELDELSE AV MULIG TYVERI

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politimesteren anmeldte tyveri av to mindre pengebeslag fra politistasjonens safe.

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelsene godtgjorde ikke at pengebeslagene var blitt stjålet. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart, men det fremkom opplysninger om mangler ved politidistriktets praktiske gjennomføring og håndtering av pengebeslag.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 321 om tyveri.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i personalsporet. 


Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskningsavdeling Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no