freebet

Dom i Namdal tingrett 17. januar 2018 – motarbeiding av rettsvesenet, straffeloven § 157

Spesialenheten tok ut tiltale mot en tjenesteperson A for å ha sendt to sms-er til en siktet B. B hadde felt en ulv på reinbeitet, og skulle avhøres av politiet om dette. Spesialenheten mente at A i sms-ene ga B instruksjoner om hva han burde forklare til politiet for at saken mot ham lettere kunne henlegges på grunn av nødverge. A ble frifunnet av tingrettens flertall. Saken er anket av Spesialenheten.

 

Dom i Oslo tingrett 21. februar 2018 – brudd på taushetsplikt og søk uten tjenestemessig behov

En tjenesteperson var tiltalt for ved en rekke anledninger å ha søkt i politiets etterretningsregister på forskjellige personer, biler, mv. uten at det var tjenstemessig behov.  Han var også tiltalt for å ha gitt opplysninger fra dette registeret til en annen person. Tiltalte erkjente forholdene i retten og ble domfelt til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en alminnelig prøvetid på 2 år, samt en bot på kr 15 000, subsidiært 20 dagers fengsel.

 

Dom i Sør-Trøndelag tingrett 16. mars 2018 – å ha befølt en «trusselutsatt person» og ha unnlatt å opplyse i protokoll om kontakten han hadde med henne

En tidligere tjenestemann hadde vært ansvarlig for politidistriktet håndtering av trusselutsatte personer i politidistriktet. Han var tiltalt for å ha befølt en trusselutsatt kvinne og for ikke å ha nedtegnet/protokollført møtene de to hadde hatt. Kvinnen hadde oppsøkt politiet og fortalt om dette, samt at han ved flere anledninger hadde befølt henne mot hennes vilje. Telekommunikasjon underbygget forholdet. Tjenestemannen ble domfelt til fengsel i 60 dager, som ble gjort betinget med alminnelig prøvetid på 2 år, samt en bot på kr 15 000, subsidiært 15 dagers fengsel. Han måtte også betale oppreisningserstatning til kvinnen med kr 25 0000. Han ble frifunnet for grov uforstand i tjenesten ved å ha sendt henne tekstmeldinger med «upassende innhold».

 

Dom i Eidsivating lagmannsrett 23. mars 2018 - hastighetsoverskridelse

En tjenesteperson var tiltalt for å ha kjørt i 135 km/t i en skiltet 80 km/t sone. Han ble stanset av en UP-patrulje og opplyste at han ikke var i tjeneste. Han erkjente forholdet på stedet og undertegnet på dette. Dagen etter opplyste han at han hadde hatt tjenstlig grunn til å kjøre så fort fordi han hadde forfulgt en bil det var nødvendig å observere, noe han ikke kunne opplyse til UP-patruljen av hensynet til arbeidet. Han ble frifunnet i tingretten, men domfelt i lagmannsretten, som ikke festet lit til forklaringen hans. Det var så vidt mange beviser i saken, blant annet var det instruksfestet at det i fartskontroller skal opplyses om årsaken til at det ble kjørt over fartsgrensen på stedet. Tjenestepersonene hadde også tidligere vært stanset for hastighetsoverskridelse i tjenesten, men hadde da fulgt instruksen og opplyst om at han forfulgte et annet «objekt». Retten så bort i fra tiltaltes «nye» forklaring, da den var blitt til i «ettertid». Han ble domfelt til fengsel i 36 dager som ble gjort betinget med en alminnelig prøvetid på 2 år, samt en bot på kr 10 000 subsidiært 15 dagers fengsel. Han tapte også førerretten i 8 måneder og må avlegge delvis ny (praktisk) prøve ved gjenerverv.

  

Dom i Frostating lagmannsrett 19. april 2018 – motarbeiding av rettsvesenet, straffeloven § 157

Tjenesteperson A ble frifunnet i Namdal tingrett for å ha sendt sms-er til en siktet som hadde skutt en ulv på reinbeitet. Spesialenheten anket, og A ble av lagmannsrettens flertall domfelt til fengsel i 45 dager som ble gjort betinget med en alminnelig prøvetid på 2 år, samt en bot på kr 15000. A har anket. 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no