freebet

Her finner du Spesialenhetens avgjørelser sendt til politidistriktet for administrativ gjennomgang til og med 2014. 

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som er sendt til administrativ gjennomgang etter 2014 fremgår av sammendragene. Et utvalg av saker sendt til administrativ gjennomgang er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Saker sendt til administrativ vurdering 2005/2006

Sak nr. 1, Ref. nr. 050023

Unnlatelse av å iverksette søk etter savnet kvinne

Politimesteren i Midtre Hålogaland oversendte til Spesialenheten sak hvor en person med utenlandsk opprinnelse ringte inn til operasjonssentralen og var bekymret for sin samboer. Han gav uttrykk for at samboeren noen dager tidligere hadde forsøkt å ta sitt eget liv, samt at hun hadde vært innlagt på psykiatrisk sykehus. Han opplyste at hun var deprimert, og at han ikke visste hvor hun var. Tjenestemannen som mottok meldingen førte den ikke inn i operasjonsloggen, og fant det heller ikke nødvendig å iverksette søk. Etter ca 10 minutter ringte vedkommende på nytt til operasjonssentralen og snakket med samme tjenestemann. Heller ikke denne gangen ble meldingen logget, og det ble heller ikke foretatt andre tiltak. Litt senere oppsøkte melder politivakta. Han snakket da med en annen tjenestemann. Det ble heller ikke på dette tidspunktet iverksatt tiltak. Etter ytterligere ca halvannen time tok melder igjen kontakt med politivakta. Han snakket da med en tredje tjenestemann. Denne tjenestemannen tok kontakt med sykehuset hvor den savnede hadde vært innlagt og fikk opplyst at hun var suicidal. Sykehuset oppfordret politiet til å gjøre det de kunne for å finne den savnede kvinnen. Det ble deretter satt i gang søk etter kvinnen, og hun ble ganske raskt funnet. Hun var da bevisstløs på grunn av en overdose medikamenter samt at hun var nedkjølt. Hun døde senere på sykehuset på grunn av forgiftning. Det fremgikk av obduksjonsrapporten at den sterke nedkjølingen også kan ha bidratt til utfallet. Spesialenheten fant at det ikke var utvist så graverende forhold fra tjenestemennenes side at det falt inn under straffeloven § 325, første ledd, nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. Spesialenheten fant imidlertid grunn til å be politimesteren om å vurdere saken administrativt. Saken er avgjort 16. august 2005.

 

 

Sak nr. 2; Ref. nr. 050047

Tvangsinngrep i arrest

Saken gjaldt mangelfull journalføring av grunnlaget for å benytte hånd- og fotjern mot innsatt i arresten ved Hordaland politidistrikt. Anmelder gjorde gjeldende at tjenestemenn hadde begått flere straffbare forhold mot han i forbindelse med to forkjellige pågripelser. Et av forholdene gjaldt bruk av hånd- og fotjern mot anmelder mens han var innsatt i arresten ved Bergen sentrum politistasjon. Sett i lys av tvangsinngrepets alvorlighetsgrad fant Spesialenheten grunn til å kritisere operasjonsleder for at han ikke i tilstrekkelig grad forsikret seg om at det ble etablert tilstrekkelig notoritet for tvangsinngrepets begrunnelse og hjemmelsforhold ved innføring i arrestjournalen. Spesialenheten bemerket at det synes å være nødvendig å vurdere behovet for retningslinjer for journalføring med sikte på notoritet og etterfølgende legalitetskontroll når det iverksettes slike tvangsinngrep mot personer i politiarresten. Politimesteren i Hordaland ble på denne bakgrunn anbefalt å foreta administrativ gjennomgang av saken. Saken er avgjort den 23. desember 2005.

 

 

Sak nr. 3; Ref. nr. 050131 

Ransaking hos uvedkommende – manglende beklagelse

Anmeldelse av tjenestemenn ved Østfold politidistrikt for urettmessig å ha tatt seg inn i bolig. Natt til 1. januar 2005 foretok Østfold politidistrikt en ransaking av boligen til anmelder, idet de fulgte spor fra en bil som hadde kjørt inn i en stolpe. Sporene førte til inngangsdøren til anmelder. Politiet ringte på, og gikk inn i huset hvor både anmelder og hans 16 år gamle sønn var til stede. Sønnen ble tatt til side, slik at det ble gjennomført en samtale med han uten farens tilstedeværelse. Det viste seg senere at verken anmelder eller hans sønn hadde tilknytning til den aktuelle bilen. Spesialenheten har ikke funnet at det var begått noe straffbart forhold fra noen av tjenestemennenes side i tilknytning til ransaking eller for øvrig ved gjennomføringen av tjenesteoppdraget på stedet. Anmelder gjorde for øvrig gjeldende at han oppfattet at politiet i etterkant opptrådte arrogant, og at det verken ble gitt begrunnelse eller beklagelse. På bakgrunn av dette fant Spesialenheten å sende saken til Politimesteren i Østfold for administrativ gjennomgang. Saken er avgjort den 10. november 2005.

 

 

Sak nr. 4; Ref. nr. 050201

Improvisert konfrontasjon

Anmeldelse av tjenestemenn ved Telemark politidistrikt for urettmessig ransaking med videre. To gutter av utenlandsk opprinnelse ble pågrepet på et kjøpesenter etter at det var forøvet grovt innbrudd fra en bil i nabolaget. Bileieren hadde sett gjerningsmennene, og gitt en beskrivelse. Guttene ble ransaket på stedet, og deretter tatt med til bileieren for identifisering. Bileieren utelukket guttene som gjerningsmenn. Anmeldelsen gjaldt ulovlig ransaking, fremvisning for bileier samt rasistiske utsagn. Spesialenheten fant at det etter opplysningene i saken var grunnlag for ransakingen. Spesialenheten uttalte at tiltak for å klargjøre om en ukjent person beskrevet av vitner kan være identisk med en i saken siktet eller mistenkt person bør avklares ved bruk av personkonfrontasjon eller fotokonfrontasjon og i tråd med de retningslinjer som er gitt av riksadvokaten, jf. riksadvokatens rundskriv om dette av 26. juni 2006. Det er ikke gitt regningslinjer for slik fremvisning som ble foretatt i saken, og det er anført at dette vil ha begrenset bevismessig betydning. Spesialenheten fant for øvrig at det ikke var begått slike forhold fra tjenestemennenes side at det var grunnlag for straffeansvar. Med bakgrunn i fremvisningen av guttene for bileier, samt at det verken var skrevet rapport eller gjort notat om ransakingen, pågripelsen eller fremvisningen for fornærmede i oppdragsloggen, ble saken sendt til Telemark politidistrikt for administrativ vurdering. Saken ble avgjort den 15. september 2005.

 

 

Sak nr. 5; Ref. nr. 050441

Manglende avviksrapportering

Med bakgrunn i en artikkel i lokalavisen oversendte Sogn og Fjordane politidistrikt sak til Spesialenheten hvor en arrestant hadde opplyst at han ikke fikk vann mens han satt i arresten, og at han av den grunn ble dehydrert. Spesialenheten fant ikke noe å utsette på selve pågripelsen og innbringelsen. Av politiinstruksen § 9-4 fremgår det at arrestanter skal inspiseres hver halvtime. Av inspeksjonsskjema i saken fremgikk det at ved ni av inspeksjonene gikk det lengre tid enn 30 minutter mellom hver inspeksjon. Spesialenheten konkluderte med at dette forholdet var uheldig og kritikkverdig. Det ble likevel ikke ansett som så klanderverdig at det utløste straffeansvar. Dette ble konkret vurdert i forhold til øvrige tjenesteoppdrag og prioriteringer som måtte foretas. Spesialenheten bemerket at det ikke var foretatt avviksrapportering vedrørende instruksbruddet, samt at det ikke forelå rutiner i politidistriktet for slik avviksrapportering. På denne bakgrunn ble Politimesteren i Sogn og Fjordane politidistrikt anbefalt å foreta administrativ gjennomgang av de etablerte rutinene for avviksrapportering. Saken ble avgjort den 15. november 2005.

 

 

Sak nr. 6: Ref. nr. 050506

Krenkende utsagn

En kvinne anmeldte en lensmann i Rogaland politidistrikt for ærekrenkende utsagn i forbindelse med kommentarer om hennes motivasjon for å ta hånd om et barnebarn. Det ble ikke fremsatt påtalebegjæring fra anmelder, og hun opplyste at hun ikke var ute etter å straffe lensmannen. Saken ble derfor henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224, første ledd, men oversendt til Politimesteren i Rogaland for administrativ vurdering. Saken ble avgjort den 16. november 2005.

 

 

Sak nr. 7; Ref. nr. 050683

Sen saksbehandling

En person anmeldte på vegne av sin svigerdatter ansatte ved Hordaland politidistrikt for sen saksbehandling og unnlatelse av å besvare henvendelser i sammenheng med et ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 3. Av anmeldelsen fremgår at det hadde gått ca 7 måneder uten at henvendelser i anledning saken var besvart. Med bakgrunn i at den saken gjaldt ikke selv hadde anmeldt forholdet samt beskrivelsen av forholdets karakter, ble saken henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224, første ledd. Saken ble sendt til Politimesteren i Hordaland for mulig administrativ oppfølging. Saken ble avgjort den 22. desember 2005.

 

Sak nr. 8; Ref. nr. 050048   

Mangelfull notoritet om hendelser i arrest

Hordaland politidistrikt ble anmeldt for ulovlig tilbakeholdelse i arrest samt at arrestanten ble nektet å ta kontakt med advokat da han fremsatte ønske om dette. Spesialenheten fant ikke bevis for at det var begått noe straffbart forhold i tilknytning til den aktuelle saken. Imidlertid var det vanskelig å etterprøve detaljer i saken, herunder når anmelder ba om å få kontakte advokat, idet dette ikke var journalført. Spesialenheten konstaterte at det var uheldig og kritikkverdig at det ikke var mulig å etterprøve når arrestanten først anmodet om kontakt med advokat. Videre er det påpekt at det fremstår som uklart for Spesialenheten hvilke konkrete vurderinger som ble foretatt ved opprettholdelse av pågripelsen. Det er påpekt som uheldig at arrestanten først ble avhørt kl 1400 idet pågripelsen skjedde kl 1800 forutgående dag. På denne bakgrunn ble saken oversendt til Politimesteren i Hordaland med anbefaling om gjennomgang av rutiner. Saken ble avgjort den 14. mars 2006.

 

Sak nr. 9; Ref. nr. 050064

Tilbakeholdelse i arrest i påvente av forelegg

Anmeldelse fra en person som ble innbrakt til sentralarresten ved Oslo politidistrikt. Han og flere kamerater som oppholdt seg i Oslo sentrum etterkom ikke pålegg fra politiet. Anmeldelsen gjelder innbringelsen, maktbruken samt at han ble holdt i arrest lengre enn nødvendig. Spesialenheten har i vedtaket slått fast at den pågrepne ble innbrakt etter politiloven § 8 (fire timers regelen). Det foreligger ikke opprettholdelse av pågripelse fra politijurist. Det er videre fastslått at det ikke var hjemmel for straffeprosessuell pågripelse. Det er konstatert at det var hjemmel for innbringelse, samt at det ikke er opplysninger i saken som tilsier at han er utsatt for unødig maktbruk. Spesialenheten har videre anført at saken viser at Oslo politidistrikt på tidspunktet for de påklagede handlinger ikke hadde gode nok rutiner for oppfølging av arrestanter som sitter i påvente av utferdigelse av forelegg. Det ble likevel ikke funnet grunnlag for straff etter straffeloven § 117 på grunn av manglende forsett. Straffeloven § 226 ble heller ikke ansett anvendelig på grunn av manglende påtalebegjæring vedrørende dette punkt. Det er påpekt at den omstendighet at politiet har et praktisk behov for å skrive og forkynne forelegg ikke kan forsvare å holde noen tilbake i arrest. Det er også påpekt at det anses kritikkverdig at det ikke er gitt klare instrukser og utviklet rutiner som forhindrer ulovlig tilbakeholdelse. Det ble her vist til at Oslo politidistrikt i 2000 ble ilagt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 226, jf. § 48a. Saken ble på dette grunnlag sendt Politimesteren i Oslo for administrativ vurdering. Saken ble avgjort den 31. august 2006.

 

Sak nr. 10; Ref. nr. 050144

Manglende utrykning- bistand

Anmeldelse mot Sunnmøre politidistrikt på grunn av manglende bistand i forbindelse med melding om at noen holdt på å bryte seg inn hos melder. Det ble etter en konkret vurdering etter blant annet gjennomgang av lydlogg ikke funnet grunnlag for å konstatere straffeansvar for operatøren ved politiets operasjonssentral. Med bakgrunn i at Spesialenheten fant det beklagelig at politiet ikke finner grunn til eller ser seg i stand til å rykke ut ved henvendelser av denne karakter, ble saken oversendt til Politimesteren i Sunnmøre med anmodning om administrativ vurdering. Saken ble avgjort den 15. september 2006.

 

Sak nr. 11; Ref. nr. 050145

Mangelfull inspeksjon og loggføringsrutiner i arrest

Anmeldelse mot tjenestemenn ved Hordaland politidistrikt for manglende legetilsyn før innsetting i drukkenskapsarrest. Arrestanten hadde en alvorlig kneskade, men det kunne i ettertid ikke konstateres med sikkerhet om skaden var påført før han ble innsatt i arrest. Spesialenheten har konstatert at det er en svakhet ved de etablerte inspeksjonsrutinene ved arresten i Politihuset i Bergen, idet det ikke er mulig å foreta etterprøvbarhet av den inspeksjon som faktisk har skjedd, ut over generell loggføring (ved kortavleser) for at inspeksjon har skjedd for en rekke celler ved ”fellesinspeksjon”. Det anses som en mangel at det ikke er etablert rutine for mer individuell inspeksjon av cellene, og en bedre og mer individuell loggføring av at inspeksjon faktisk har funnet sted som forutsatt i politiinstruksen med videre. Saken ble på dette grunnlag oversendt til Politimesteren i Hordaland med anbefaling om å foreta administrativ gjennomgang av de etablerte rutiner for inspeksjon og loggføring. Saken ble avgjort den 9. februar 2006.

 

Sak nr. 12; Ref. nr. 050147/B

Polititjenestemanns innblanding i straffesak uten formelt ansvar

I forbindelse med et program på NRK; ”Brennpunkt” ble det inngitt anmeldelse fra Vest-Oppland politidistrikt mot en tjenestemann for blant annet brudd på taushetsplikten. Det ble videre reist spørsmål om overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten ved blant annet tjenestemannens initiativ i en straffesak om økonomiske misligheter begått av en bilforhandler. Tjenestemannen innkalte representanter fra skatte- og tolletaten til møter til tross for at han ikke hadde noen tjenestelig befatning med saken. Det ble herunder reist spørsmål til om tjenestemannen søkte å vanskeliggjøre etterforskingen slik at bilforhandleren skulle gå fri. Han hadde også oppsøkt personer som var i besittelse av dokumenter av betydning for en eventuell straffesak. Til tross for at tjenestemannen visste at de aktuelle dokumentene var stjålet fra en navngitt person, og at de ville være egnet som bevismateriale i en eventuell straffesak mot vedkommende, unnlot han å sikre materialet. Han unnlot også å varsle de som var ansvarlig for etterforskingen av den aktuelle saken og sine overordnede om hva han hadde foretatt seg, og om hvor det aktuelle materialet befant seg. Spesialenheten anså tjenestemannens initiativ i saken som uryddig og egnet til å svekke tilliten til politiet. Spesialenheten fant likevel under tvil at det ikke var grunnlag for straffereaksjon for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1. Saken ble oversendt Politimesteren i Vestoppland for administrativ vurdering. Saken ble avgjort den 6. november 2006.

 

Sak nr. 13; Ref. nr. 050147/A

Manglende rapportering om bierverv

I forbindelse med samme program og samme sak som nevnt over i sak 12; Ref. nr. 050147/B, kom det frem opplysninger om at en tjenestemann ved Vestoppland politidistrikt skal ha bistått en bilforhandler med å frakte biler fra Tyskland til Norge. Vedkommende bilforhandler var under etterforsking for økonomiske misligheter i tilknytning til sin foretningsvirksomhet. Tjenestemannen bekreftet at han ved 3-4 anledninger bisto bilforhandleren med å frakte biler fra Tyskland til Norge. Han forklarte at han ikke var klar over at bilforhandleren var anmeldt eller under etterforsking for straffbare forhold, og han fant heller ikke grunn til å informere overordnede i politiet om de oppdrag han påtok seg for bilforhandleren. Spesialenheten fant ikke at det var utvist grov uforstand i tjenesten fra tjenestemannens side, men oversendte saken til Politimesteren i Vestoppland for administrativ vurdering av unnlatelsen av å rapportere bierverv med videre. Saken ble avgjort den 6. november 2006.

 

Sak nr. 14; Ref. nr. 050305

Mangler ved behandling av beslag

Anmeldelse mot tjenestemenn ved Hordaland politidistrikt for manglende utlevering av beslag. Politiet i Hordaland gjennomførte ransaking og beslag hos anmelder, og en rekke gjenstander ble beslaglagt. Anmelder har gjort gjeldende at det er flere av de beslaglagte gjenstander som ikke er tilbakelevert til han. Det fremgår av sakens dokumenter at de beslaglagte gjenstander ikke er blitt håndtert på tilstrekkelig betryggende måte. Blant annet ble beslag innkvittert til beslagsrom til tross for at de faktisk ble lagret på kontoret til en etterforsker. Spesialenheten fant ikke at håndteringen av beslag var av en slik karakter at det medførte straffeansvar for noen av de involverte tjenestemenn, eller for foretaket som sådan. Spesialenheten sendte saken til Politimesteren i Hordaland med anbefaling om å vurdere behovet for å foreta administrativ gjennomgang av de etablerte rutiner for oppfølging og kontroll av beslag.  Saken ble avgjort den 16. november 2006.

 

Sak nr. 15; Ref. nr. 050341

Mangelfull notoritet om bruk av tvangsmidler i straffesak

Politiet i Nordre Buskerud politidistrikt gjennomførte ransaking mot flere personer med bakgrunn i mistanke om omsetning av narkotika med videre. Den ene av personene som var gjenstand for pågripelse og ransaking, anmeldte en av tjenestemennene som var med under aksjonen for ulovlig pågripelse og ransaking. Spesialenheten fant at selve ransakingen og pågripelsen var hjemlet i straffeprosessloven. Det var imidlertid ikke skrevet rapport fra ransakingen. Den anmeldte tjenestemannen forklarte dette med at man ikke urettmessig ville registrere en narkotikasak på anmelder. Spesialenheten har bemerket at anmelder ved jourhavendes beslutning om pågripelse og ransaking er gitt status som siktet, og at han senere ble pågrepet, ransaket og satt i arrest. Det må sikres notoritet omkring slike forhold, og saken mot anmelder skulle formelt vært henlagt. At dette ikke ble gjort ble vurdert som kritikkverdig, men det ble likevel ikke funnet grunn til å reagere med straffeansvar.  Saken ble sendt til Politimesteren i Nordre Buskerud for administrativ vurdering, og eventuelt vurdering av behov for å presisere overfor egne mannskaper hvilke rutiner som skal gjelde. Saken ble avgjort den 30. oktober 2006.

 

  

Sak nr. 16; Ref. nr. 050343

Mangelfull notoritet om hvem som har gjennomført inspeksjon

Hedmark politidistrikt anmodet Spesialenheten om å vurdere hvorvidt det var benyttet for mye makt i forbindelse med en pågripelse. Etterforskingen i saken tilsa at det ikke var holdepunkter for at det var benyttet mer makt enn nødvendig under selve pågripelsen. Imidlertid ble det i forbindelse med etterforskingen av saken avdekket at det var en svakhet ved rutinene i arresten ved Hamar politistasjon. I forbindelse med inspeksjon av cellene ble det trukket et personlig kort i en kortleser. Imidlertid var det laget et upersonlig kort som ble benyttet av tjenestemenn som avlastet de ansatte ved operasjonssentralen. Det var da ikke mulig å etterspore hvem som hadde utført den aktuelle inspeksjonen. Saken ble oversendt til Politimesteren i Hedmark for administrativ gjennomgang for så vidt gjelder rutiner for elektronisk registrering av tilsyn med innsatte i arresten. Saken ble avgjort den 19. september 2006.

 

Sak nr. 17; Ref. nr. 050366

Manglende kunnskap i politiet om symptom på diabetes (føling)

Anmeldelse mot tjenestemenn ved Sør-Trøndelag politidistrikt for pågripelse og innsetting i arrest av person som ble mistenkt for promillekjøring, men som viste seg å ha et anfall (føling) på grunn av diabetes. Diabetesanfallet ble av tjenestemennene tolket som at vedkommende var beruset. Anmelder ble ikke gitt tilstrekkelig legetilsyn idet det var en legestudent som kom for å ta blodprøve. Hun var heller ikke oppmerksom på at det kunne dreie seg om noe annet enn rus. Det ble først tilkalt ambulanse etter ca fire timer. Spesialenheten fant ikke at de enkelte tjenestemenns håndtering av anmelder var av en slik karakter at det kunne føre til straffeansvar. Det ble etter omstendighetene heller ikke vurdert å være hensiktsmessig med foretaksstraff. Det ble i denne sammenheng lagt vekt på at Sør-Trøndelag politidistrikt i etterkant av hendelsen har gjennomført tiltak for å forhindre lignende tilfeller i fremtiden, herunder ved å foreta nødvendige endringer i instruksverket (arrestinstruksen) og internt informere om diabetes. Spesialenheten understreket viktigheten av at tiltak og retningslinjer kommer til kunnskap for tjenestemenn med operativt ansvar. Avhør av tjenestemenn tilsa at dette kunne være mangelfullt også etter de aktuelle instruksendringer. Spesialenheten fant derfor grunn til å be Politimesteren i Sør-Trøndelag om å undergi saken administrativ vurdering. Saken ble avgjort den 18. desember 2006.

 

Sak nr. 18, Ref. nr. 050403

Notoritet for behandling av beslag

Anmeldelse mot polititjenestemenn ved Hordaland politidistrikt for ulovlig tilbakeholdelse av beslaglagte gjenstander. Beslaget gjaldt våpen, kniver med videre som var gjort etter henvendelse fra lege ved Sandviken psykiatriske sykehus. Spesialenheten fant at selve beslaget var adekvat og i samsvar med straffeprosesslovens regler. Beslaget er utkvittert i politidistriktets elektroniske straffesaksjournal, og det fremkommer der som om de beslaglagte gjenstander er utlevert til eier. Dette er imidlertid ikke riktig, idet beslaget ble klargjort for forvaltningsmessig behandling ved avhendelse eller destruksjon. Den uriktige føringen av beslaget i straffesaksjournalen ble ikke ansett som et straffbart forhold, men saken ble oversendt til Politimesteren i Hordaland for administrativ gjennomgang. Saken ble avgjort den 10. august 2006.

 

Sak nr. 19; Ref. nr. 050419

Manglende inspeksjon av driftsenhet

Politimesteren i Vestfinnmark anmeldte en lensmann i politidistriktet for grovt underslag med mer ved at han benyttet innestående på en konto hvor det var innkommet innbetalinger fra gjeldsordningssaker samt gebyrinntekter til forliksrådet til innkjøp av møbler til kontoret. Han disponerte også et beløp fra en annen konto til innkjøp av vin til gave til de ansatte. Det var også mangelfull regnskapsføring for et år. Spesialenheten henla saken mot lensmannen. For så vidt gjaldt underslag var henleggelsen begrunnet i manglende forsett. Det fremkom opplysninger i saken om at det hadde gått lang tid mellom politidistriktets administrative inspeksjoner ved driftsenheten. Spesialenheten fant at de spørsmål som var reist i tilnytning til saken burde undergis administrativ gjennomgang. Saken ble avgjort den 3. januar 2006.

 

Sak nr. 20; Ref. nr. 050460

Mangelfull bistand ved melding om mulig selvdrap

Anmeldelse mot politiet i Rogaland politidistrikt for manglende oppfølging av melding om selvdrap. En kvinne hadde meldt fra til en venninne om at hun skulle ta sitt eget liv. Dette ble meldt til politiet. Kvinnens søster var også i kontakt med politiet, men politiet foretok seg ikke noe før familiemedlemmer dro til stedet og fant kvinnen død. Spesialenheten konkluderte med at det ikke var begått noe straffbart i saken, men fant likevel at saken burde gjennomgås administrativt i politidistriktet. I tillegg til at det ville være naturlig å vurdere fremtidig praksis i slike situasjoner, viste Spesialenheten til at kommunikasjonen med melder kan ha vært noe upresis. Saken ble avgjort den 2. november 2006.

 

Sak nr. 21; Ref. nr. 050474

Kontroll med hund under opplæring

Det ble inngitt anmeldelse fra en person som red sin hest i området ved Sæther gård i Kongsvinger som benyttes av Politihøgskolen til blant annet opplæring av tjenestehunder for politiet. En tjenestemann gikk med sin hund løs, og hunden angrep hesten. Det ble ikke funnet at det var begått noe straffbart fra tjenestemannens side, men saken ble oversendt til sjefen for Politihøgskolen for administrativ gjennomgang. Saken ble avgjort den 19. september 2006.

 

Sak nr. 22; Ref. nr. 050483

Brudd på politiinstruksen og taushetspliktsbrudd som var strafferettslig foreldet

En polititjenestemann i Rogaland politidistrikt ble anmeldt for diverse forhold i tilknytning til at han bisto sin nabo da vedkommende ble oppsøkt av personer som ville klage på en bilhandel. Spesialenheten kom frem til at tjenestemannen handlet i strid med flere bestemmelser i politiinstruksen, samt at det ble begått brudd på taushetsplikten ved at tjenestemannen gav opplysninger som han hadde søkt frem i politiets straffesaksregister. Forholdene var imidlertid foreldet. Saken ble oversendt til Politimesteren i Rogaland for administrativ vurdering. Saken ble avgjort den 1. november 2006.

 

Sak nr. 23; Ref. nr. 050620

Visitasjon og inspisering av kroppens hulrom

Anmelder ble innbrakt ved Vestfold politidistrikt for overtredelse av løsgjengerloven § 17. Anmeldelsen gjaldt ulovlig kroppslig ransaking ved at det ble inspisert i kroppens hulrom. Spesialenheten henla saken uten at det ble funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224, første ledd. Det er i vedtaket henvist til adgangen til å visitere personer før innsetting i arrest, jf. politiloven § 10 og politiinstruksen § 9-3. Saken ble sendt til Politimesteren i Vestfold med anmodning om at saken undergis administrativ vurdering, hvor det bes vurdert om saken foranlediger en gjennomgang av rutiner for visitasjon av arrestanter. Det ble vist til at en slik praksis ikke bør være rutinemessig. Saken ble avgjort den 31. august 2006.

 

 

Sak nr. 24; Ref. nr. 050633

Dødsfall i arrest – politiets kunnskap om symptom på forgiftning

På grunn av dødsfall i arresten ved Kristiansand politistasjon, ble det iverksatt etterforsking av forholdene rundt dødsfallet. Avdøde ble pågrepet på grunn av truende atferd. Det kunne konstateres at pågripelsen hadde foregått uten at det ble benyttet makt. Tjenestemennene hadde lagt til grunn at avdøde var påvirket av et eller annet. Han gikk selv inn i arresten, og kunne svare på spørsmål. Det ble foretatt jevnlige inspeksjoner, og avdøde ble observert sovende. Om morgenen ble det ved inspeksjon observert at han ikke pustet, og det ble forsøkt gjenoppliving. Dette lyktes ikke. Obduksjon av avdøde tilsa at døden skyldtes metadonforgiftning. Spesialenheten konstaterte at det ikke var begått noe straffbart fra noen av de involverte tjenestemenn i forbindelse med behandlingen av avdøde. Spesialenheten har med støtte i uttalelser fra sakkyndige sagt at å trekke slutning om mulig forgiftning ut fra de tegn som ble observert anses å kreve kunnskap ut over det som inngår i den politifaglige opplæringen eller opplæringen av arrestforvarer. Spesialenheten fant likevel at det med bakgrunn i hendelsen burde vurderes om det er behov for endringer i instruks eller opplæring av ansatte, og oversendte saken til Politimesteren i Agder for administrativ gjennomgang. Saken ble avgjort den 24. februar 2006.

 

Sak nr. 25; Ref. nr. 060021

Oppfølging av beruset person – død utenfor egen bolig

En person som var ruset, og ute av stand til å ta vare på seg selv, ble kjørt hjem til sin bopel av politiet i Haugaland og Sunnhordland på formiddagen. Han ble fulgt til døren av politiet, men politiet forlot stedet før vedkommende hadde tatt seg inn. Det innkom senere meldinger til politiet fra naboer om at vedkommende lå på bakken utendørs. Forholdet fant sted i januar. Det ble ikke iverksatt umiddelbare tiltak, men det innkom etter hvert flere meldinger. Det ble da tilkalt ambulanse. Vedkommende døde på sykehuset dagen etter. Obduksjon tilsier at nedkjøling hadde lite å si som dødsårsak, og at det trolig er morfin- og medikamentpåvirkning som har bidratt mest som dødsårsak. Spesialenheten henla saken etter bevisets stilling, men selv om det ikke kunne uttales direkte kritikk mot de involverte tjenestemenn, fant Spesialenheten at saken burde vurderes administrativt. Politimesteren i Haugaland og Sunnhordland ble blant annet oppfordret til å vurdere om det med bakgrunn i hendelsen bør legges enda større vekt på å avklare situasjonen for ruspåvirkede før et oppdrag av den aktuelle karakter anses løst. Saken ble avgjort den 5. september 2006.

 

Sak nr. 26: Ref. nr. 060104

Endringer i dokumentbevis

Anmeldelse av hovedetterforsker i en voldtektssak fra Midtre Hålogaland politidistrikt hvor vedkommende anmodet om at enkelte opplysninger i et privat brev som skulle tjene som bevis i saken ble redigert bort. Spesialenheten la til grunn at etterforskers hensikt var å beskytte voldtektsofferet, og at det derfor ikke var utvist subjektiv skyld som kunne lede til straffeansvar etter bestemmelsene i straffeloven §§118, 120, 124, 132, 132a eller kapittel 18 om dokumentfalsk. Handlingen ble ansett som klart klanderverdig, men idet mulig overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten ville vært strafferettslig foreldet ble det ikke konkludert i forhold til om handlingen rammes av denne bestemmelsen. Saken ble oversendt til Politimesteren i Midtre Hålogaland for administrativ vurdering. Saken ble avgjort den 25. september 2006. Spesialenhetens vedtak er opprettholdt av riksadvokaten.

 

 

Sak nr. 27; Ref. nr. 060249

Sen innlevering av kjennemerker etter avskilting

Anmelder ble stanset av politiet i en rutinekontroll foretatt av Utrykningspolitiet. Det viste seg blant annet at det forelå avskiltingsbegjæring på kjøretøyet på grunn av manglende gjennomført EU-kontroll. Kjøretøyet ble avskiltet på stedet. På grunn av at vedkommende tjenestemann i Utrykningspolitiet hadde fri påfølgende dager, ble ikke skiltene til bilen innlevert til Statens vegvesen. Dette medførte at anmelder ikke fikk utstedt prøvekjennemerker til bilen, og således heller ikke fikk kjørt bilen til et trygt sted. Spesialenheten fant at forholdet ikke var straffbart, og henla saken uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224, første ledd. Saken ble sendt til Sjefen for Utrykningspolitiet for administrativ vurdering. Saken ble avgjort den 25. september 2006. Utrykningspolitiet har gitt melding om at de i ettertid har endret sin praksis.

 

Sak nr. 28; Ref. nr. 060640

Unnlatt å iverksette etterforsking etter bekymringsmelding fra barnevernet

Politimesteren i Salten oversendte til Spesialenheten en sak hvor en lensmann i politidistriktet hadde unnlatt å iverksette etterforsking av mulig incest som var rapportert inn av representant fra barnevernet. Meldingen fra barnevernet gikk ut på at to søsken skulle ha kommet med uttalelser i barnehagen som reiste mistanke om at de kunne være seksuelt misbrukt av sin far. Spesialenheten fant at de opplysninger som barnevernsrepresentanten hadde fremlagt var av en slik karakter at det burde ha ledet til at det ble opprettet sak. Selv om lensmannen kunne kritiseres for at han ikke opprettet sak eller konfererte med andre i politidistriktet, kunne hans vurderinger og oppfølging av saken ikke betegnes som grov uforstand i tjenesten. Spesialenheten fant at saken burde vurderes administrativt. Saken ble avgjort den 23. november 2006. 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no