freebet

Her finner du en oversikt over saker som er avgjort av Spesialenheten med positiv påtaleavgjørelse til og med 2014. Oversikten inneholder tiltaler, forelegg og påtaleunnlatelser.

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som har endt med straffereaksjon etter 2014 fremgår av sammendragene. De positive påtaleavgjørelsene er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Positive påtaleavgjørelser - 2014

TILTALER

Bruk av ulovlig arbeidskraft mv.

• En polititjenesteperson ble 10. september 2014 tiltalt for overtredelse av utlendingsloven § 108 annet ledd bokstav c ved å ha gitt uriktige opplysninger til politiet i forbindelse med gjenforeningssøknad med sin ektefelle. Tjenestepersonen ble videre tiltalt for overtredelse av utlendingsloven § 108 tredje ledd bokstav a for å ha hatt to utenlandske kvinner boende og arbeidende hos seg til tross for at disse ikke hadde arbeidstillatelse. Det ble i tillegg tatt ut tiltale for overtredelse av straffeloven § 324 om brudd på tjenesteplikt ved at tjenestepersonen hadde foretatt en rekke søk i politiets registre uten tjenstlig formål. Tiltalen omfattet også overtredelse av straffeloven § 325 første ledd nr. 5 ved at tjenestepersonen, som følge av å ha avgitt uriktige opplysninger og brukt ulovlig arbeidskraft, har vist seg uverdig til eller utvist et forhold som virker nedbrytende på den nødvendige tillit til stillingen i politiet. Tjenestepersonen var også siktet for tre tilfeller av menneskehandel. Disse forholdene ble henlagt etter bevisets stilling. Saken ble behandlet av Asker og Bærum tingrett i januar 2015. Tingretten frifant polititjenestepersonen. Spesialenheten har anket frifinnelsen.

 

Falsk forklaring

• Ektefellen til en polititjenesteperson ble 22. september 2014 tiltalt for overtredelse av straffeloven § 166 om falsk forklaring. Grunnlaget var at vedkommende i søknad om familiegjenforening med polititjenestepersonen, uriktig hadde opplyst at de bodde sammen. Saken er utsatt da tiltalte ikke har kjent oppholdssted i Norge og det har ikke vært mulig å forkynne tiltalen for han.

 

Grovt bedrageri m.m.

• En sivilt ansatt ble 18. desember 2014 tiltalt for grovt bedrageri, tyveri, brudd på tjenesteplikt, opptreden som er egnet til å svekke tilliten til politiet og brudd på våpenloven. Grunnlaget for bedrageritiltalen er levering av overtidsregninger for tidspunkter tjenestepersonen ikke arbeidet. Tyveritiltalen og brudd på våpenloven gjelder å ha tatt med seg bl.a. batong og en boks med pepperspray fra arbeidsstedet og oppbevart det på bopel uten tillatelse fra politimesteren. Tiltalen gjelder også brudd på tjenesteplikt for å ha brukt politiets registre til ikke tjenestemessige søk. Hovedforhandling er berammet i mai 2015.

 

FORELEGG

Overtredelse av vegtrafikkloven

• En polititjenesteperson ble 8. april 2014 ilagt et forelegg på kr. 10 000 for uaktsom kjøring, jf. vegtrafikkloven § 3. Han kjørte en sivil tjenestebil og idet han kjørte mot et merket fotgjengerfelt var han ikke tilstrekkelig hensynsfull, aktpågivende og varsom og ble derfor ikke i tide oppmerksom på fotgjenger som var i ferd med å krysse veien i/ved oppmerket fotgjengerfelt. Han kjørte på fotgjengeren som traff bilens panser og frontrute og deretter falt på bakken. A vedtok ikke forelegget og saken ble behandlet i tingretten som tilståelsesdom. Tingretten dømte A i henhold til forelegget og fastsatte tapstiden til 5 måneder, i tråd med Spesialenhetens påstand under rettsmøtet. A anket dommen til lagmannsretten som nektet anken fremmet.

 

• En polititjenesteperson ble 23. april 2014 ilagt et forelegg på kr. 6 000 for uaktsom kjøring, jf. vegtrafikkloven § 3. Under utrykningskjøring holdt han en etter forholdene for høy hastighet, kom over i motgående kjørefelt og kjørte inn i venstre side på en møtende bil. Sammenstøtet førte til materielle skader på begge kjøretøy. Forelegget er vedtatt.

 

• En polititjenesteperson ble 13. juni 2014 ilagt et forelegg på kr. 6 000 for kjøring på rødt lys, jf. vegtrafikkloven § 5 jf., jf. skiltforskriften § 24 og for å ha brukt blålys i strid med trafikkreglene § 14 nr. 1. Grunnlaget var at hun som sjåfør av uniformert tjenestebil benyttet blålys og kjørte på rødt lys i den hensikt å innhente en buss som en kollega ønsket å rekke. Forelegget er vedtatt.

 

• En sivil person ble 1. september 2014 ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. Idet vedkommende skulle kjøre ut fra en parkeringslomme og inn på vegen, kolliderte han med en tjenesteperson som kom kjørende. Det oppsto materielle skader på begge kjøretøyene. Boten ble satt til kr. 5 200. Forelegget er vedtatt.

 

• En polititjenesteperson ble 18. september 2014 ilagt forelegg for uaktsom kjøring, jf. vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. Som fører av en uniformert tjenestebil kom hun over i motsatt kjørefelt og skapte en farefull situasjon. Boten ble satt til kr. 5 000. Forelegget er vedtatt.

 

• En polititjenesteperson ble 18. september 2014 ilagt forelegg for uaktsom kjøring, jf. vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. Han hadde i en venstrekurve kommet over i feil kjørebane og kollidert med en møtende bil slik at det oppsto skade på begge kjøretøy. Boten ble satt til kr. 8 000. Forelegget er vedtatt.

 

• En polititjenesteperson ble 1. desember 2014 ilagt forelegg på kr. 5 200 for uaktsom kjøring, jf. vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. Grunnlaget var at han som fører av sivil tjenestebil ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom da han skulle svinge til venstre, slik at han kolliderte med en syklist som kom i motsatt kjøreretning i et oppmerket sykkelfelt. Forelegget er ikke vedtatt.

 

• En politibetjent ble 18. desember 2014 ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. Tjenestemannen besluttet å snu i vegbanen. Idet han svingte mot venstre, kolliderte han med et kjøretøy som var i ferd med å kjøre forbi ham på hans venstre side. Kollisjonen medførte materielle skader på begge kjøretøyene. Boten ble satt til kr. 5 200. Forelegget er vedtatt.

 

Brudd på taushetsplikt

• En polititjenesteperson ble 19. september 2014 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd for å ha brutt lovbestemt taushetsplikt. Grunnlaget var at personen logget seg inn på politiets systemer og tilegnet seg opplysninger fra oppdragsloggen om at politiet spanet på en adresse i nærheten av hans bolig grunnet mistanke om salg av ufortollede alkoholholdige varer. Han videreformidlet deretter opplysningene til sin kone. Boten ble satt til kr. 15 000. Forelegget er ikke vedtatt og saken er berammet til behandling i tingretten.

 

Narkotikaovertredelser

• En polititjenesteperson ble 21. august 2014 ilagt et forelegg for to overtredelser av legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd og en overtredelse av straffeloven § 324. Grunnlaget var at han ved ett tilfelle hadde brukt hasj og kokain, ved ett tilfelle var i besittelse av et mindre kvantum hasj og hadde foretatt søk i politiets registre uten tjenstlig formål. Boten ble satt til kr. 15 000,-. Forelegget er ikke vedtatt og saken ble behandlet av tingretten i januar 2015.

 

• I forbindelse med Spesialenhetens etterforsking av en polititjenesteperson for narkotikaovertredelser, ble en sivil person 21. august 2014 ilagt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 162 første ledd. Grunnlaget var at han ved ett tilfelle hadde ervervet et mindre kvantum cannabis. Boten ble satt til kr. 5 000. Forelegget er vedtatt.

 

• I forbindelse med Spesialenhetens etterforsking av en polititjenesteperson for narkotikaovertredelser, ble hans samboer 25. august 2014 ilagt et forelegg for overtredelse av legemiddelloven § 31 annet ledd, jf. § 24 første ledd. Grunnlaget var at hun ved flere anledninger i en periode på to år hadde brukt hasj og kokain. Boten ble satt til kr. 5 000. Forelegget er ikke vedtatt og saken ble behandlet av tingretten i januar 2015.

 

Legemskrenkelse

• En polititjenesteperson ble 1. april 2014 ilagt et forelegg for legemskrenkelse, jf. straffeloven § 228 første ledd. Grunnlaget var at han slo en arrestant på venstre side av hodet med knyttet hånd. Forelegget gjaldt også overtredelse av straffeloven § 325 nr. 3 for utilbørlige uttalelser som polititjenestepersonen ytret overfor arrestanten under innbringelsen. Forelegget var på kr. 12 000. Forelegget ble ikke vedtatt og saken ble behandlet for tingretten. Tingretten frifant polititjenestepersonen for slaget, men domfelte han for utilbørlige uttalelser. Både polititjenestepersonen og Spesialenheten anket tingrettens dom, og saken er berammet til ankeforhandling i lagmannsretten i april 2015.

 

• En transportledsager ved et utlendingsinternat ble 12. november 2014 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd. Grunnlaget var at han slo en av de innsatte på venstre side av hodet med flat hånd og deretter sparket ham. Boten ble satt til kr. 16 000. Forelegget er ikke vedtatt. Hovedforhandling er berammet i april 2015.

 

Brudd på tjenesteplikt

• En polititjenesteperson ble 6. januar 2014 ilagt et forelegg på kr. 10 000 for brudd på straffeloven § 324. Grunnlaget var at han i perioden 5. mai 2010 til 31. januar 2013 fra sitt arbeidssted gjentatte ganger søkte informasjon om en person han hadde en privat relasjon til via etterretningsverktøyet Indicia, uten å ha et tjenstlig formål med søkene. Forelegget er vedtatt.

 

• En politibetjent ble 10. juni 2014 ilagt forelegg for overtredelse av straffeloven § 324 om brudd på tjenesteplikt. Personen hadde søkt i politiets registre om opplysninger vedrørende en bekjent totalt 118 ganger i løpet av 2009-2013. Søkene var ikke tjenstlig begrunnet. Boten ble satt til kr. 12 000. Forlegget er vedtatt.

 

• En sivilt ansatt i politiet ble 12. september 2014 ilagt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 324 om brudd på tjenesteplikt. Hun hadde i en periode på to måneder foretatt 272 søk i politiets registre uten tjenstlig formål. Boten ble satt til kr. 8 000. Forelegget er vedtatt.

 

PÅTALEUNNLATELSE

Grov uforstand i tjenesten

• En polititjenesteperson som var tiltalt for grovt tyveri av en PC fra arbeidsplassen ble frifunnet av Frostating lagmannsrett. Lagmannsrettens flertall la til grunn at det ikke var bevist at tiltalte forsto at han var uberettiget til å ta med seg PCen. Polititjenestepersonen ble etter at PC-en var borttatt fra arbeidsplassen klar over at PC-en var beslaglagt i en straffesak og at den inneholdt pornografisk materiale som det er ulovlig å inneha. Han gjorde allikevel ikke noe for å klargjøre hvor PC-en stammet fra og varslet ikke arbeidsgiver om at PC-en var brakt ut av politistasjonen og ble oppbevart hos en bekjent av ham. Spesialenheten mente den mangelfulle varslingen mv innebar at det var utvist grov uforstand i tjenesten, jf straffeloven § 325 første ledd nr. 1. Etter at lagmannsretten hadde frifunnet polititjenestepersonen for tyveri, besluttet Spesialenheten å avgjøre saken med en påtaleunnlatelse for dette forholdet.

 

• Riksadvokaten ba Spesialenheten om å utferdige en påtaleunnlatelse mot en politiadvokat for overtredelse av straffeloven § 325 nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. Spesialenheten hadde henlagt saken etter bevisets stilling. Saken ble påklaget til Riksadvokaten som fant at det var grunnlag for å utferdige påtaleunnlatelse. Politiadvokaten hadde det påtalemessige ansvaret for innhenting, bruk og oppbevaring av teledata for telefoner tilhørende to advokater i forbindelse med etterforsking av lekkasjer fra 22. juli- saken. Til tross for at teledataene kunne inneholde opplysninger som var omfattet av advokaters taushetsplikt, ble de gjennomgått av ansatte ved politidistriktet og delvis bearbeidet i en politirapport som senere ble benyttet i forbindelse med avhør. Etter at lagmannsretten hadde besluttet at beslaget ikke kunne opprettholdes, ble teledataene likevel beholdt uten å anvende rettsmidler.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no