freebet

Her finner du en oversikt over saker som er avgjort av Spesialenheten med positiv påtaleavgjørelse til og med 2014. Oversikten inneholder tiltaler, forelegg og påtaleunnlatelser.

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som har endt med straffereaksjon etter 2014 fremgår av sammendragene. De positive påtaleavgjørelsene er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Positive påtaleavgjørelser - 2008

Tiltale

 

Straffeloven § 325, første ledd nr. 1 og vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3

En politibetjent ble den 7. januar 2008 ilagt et forelegg på kr. 10 000,- for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) og vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for å ha kjørt inn i en moped under forfølgelseskjøring slik at mopeden med en passasjer uten hjelm veltet. Påkjørselen skjedde med overlegg for å gjennomføre en pågripelse. Maktbruken ble vurdert som unødvendig, uforholdsmessig og ubetinget utilbørlig. Forelegget ble utferdiget etter ordre fra Riksadvokaten. Forelegget ble ikke vedtatt, og Toten tingrett avsa fellende dom i saken den 23. april 2008, dog slik at boten ble satt til kr. 5000,-. Dommen ble anket til Eidsivating lagmannsrett som ved kjennelse av 11. november 2008 forkastet anken. Lagmannsrettens kjennelse ble anket videre til Høyesterett som ved beslutning av 6. januar 2009 ikke tillot anken fremmet. Dommen er rettskraftig. 

 

 

Straffeloven § 121

En konsulent ble den 27. februar 2008 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av straffeloven § 121 (brudd på taushetsplikt) for å ha gjort søk i politiets registre i tilknytning til en person hans samboer var i ferd med å ansette i bedriften som hun var daglig leder i. Han bekreftet overfor samboeren at personen hadde et kriminelt rulleblad fra en tid tilbake. Forelegget ble ikke vedtatt, og Nord-Troms tingrett avsa 12. november 2008 frifinnende dom i saken. Retten la vekt på at det var bevismessig tvil om jobbsøkeren selv på et tidligere tidspunkt hadde gitt den samme informasjonen om seg selv og sitt forhold til politiet, slik at det ikke forelå noen berettiget interesse å holde opplysningene tilbake. Dommen er rettskraftig. 

 

 

Straffeloven § 121

En politiadvokat ble den 26. februar 2008 ilagt et forelegg på kr. 6000,- for overtredelse av straffeloven § 121 (brudd på taushetsplikt) for å ha overlevert informasjon til sin far og en leder i en kristen organisasjon om en tiltale mot en person som hadde et ansettelsesforhold ved et av organisasjonens selskaper.

 

Politiadvokaten fikk kjennskap til tiltalen i en samtale med en statsadvokat han kjente. Opplysningene ble formidlet uten at statsadvokaten, som hadde ansvaret for saken, var kjent med det og på et tidspunkt hvor tiltalen ikke var offentlig kjent. Politiadvokaten hadde selv ikke noe med den aktuelle straffesaken å gjøre.  Forelegget ble ikke vedtatt, og i Stavanger tingretts dom av 14. mai 2008 ble han dømt til en bot stor kr. 6000,- og saksomkostninger med kr. 3000,-. Dommen ble påanket til Gulating lagmannsrett som ved kjennelse av 15. desember 2008 forkastet anken. Dommen er rettskraftig

 

 

Straffeloven § 324 og våpenloven § 33 første ledd, annet punktum, jf. § 7 første ledd, jf. § 8

En politiførstebetjent ble den 15. april 2008 ilagt et forelegg på kr. 10 000,- for overtredelse av straffeloven § 324 (tjenesteforsømmelse) og våpenloven § 33, første ledd, annet punktum, jf. § 7, første ledd, jf. § 8 (erverv av våpen uten våpenkort) for at han i egenskap av politimann hentet flere våpen hjemme hos en enke uten at dette fremgikk av oppdragslogg eller andre steder. Han plasserte våpnene i sitt garderobeskap på politistasjonen og unnlot å registrere våpnene hos politiet. Han tok senere med seg våpnene hjem til sin bopel. Forelegget ble ikke vedtatt, og Oslo tingrett avsa dom i saken den 10. september 2008. Politiførstebetjenten ble dømt for overtredelse av straffeloven § 324 til å betale en bot på kr. 10 000,-. Han ble frifunnet for overtredelse av våpenloven. Dommen er rettskraftig.

 

 

Utlendingsloven § 47, tredje ledd, bokstav b, jf. femte ledd og straffeloven § 325, første ledd nr. 1

En politibetjent ble den 27. februar 2008 satt under tiltale ved Sør-Trøndelag tingrett for overtredelse av utlendingsloven § 47, tredje ledd, bokstav b, jf. femte ledd og straffeloven § 325, første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten, for å ha hjulpet sin kones søster til ulovlig innreise til Norge, til tross for at han visste at hun overfor norske myndigheter hadde oppgitt falske personaliaopplysninger og at hun tidligere hadde fått avslag på søknad om besøksvisum til Norge. Politibetjenten misbrukte sin stilling ved et lensmannskontor ved å behandle og innvilge søknaden om oppholdstillatelse, til tross for at han visste at søkeren var hans kones søster og at han handlet utenfor sitt arbeidsområde. Han ga sin svigerinne en utilbørlig fordel. Riksadvokaten besluttet at Spesialenheten også skulle etterforske saken mot politibetjentens ektefelle, og tiltale ble tatt ut mot henne for overtredelse av utlendingsloven § 47, tredje ledd, bokstav b, jf. femte ledd. I Sør-Trøndelag tingretts dom av 29. mai 2008 ble han frifunnet for overtredelse av utlendingsloven og grov uforstand i tjenesten, men domfelt for korrupsjon etter straffeloven § 276a, første ledd, litra b. Politibetjenten ble fradømt sin stilling ved Sør-Trøndelag politidistrikt. Hans ektefelle ble frifunnet. Dommen er rettskraftig.

 

 

Straffeloven § 325, første ledd nr. 3

Spesialenheten iverksatte etterforsking mot to polititjenestemenn som kom til Sofienbergparken den 6. august 2007 etter melding om at en person var blitt slått ned på stedet. Saken endte med henleggelse som intet straffbart forhold anses bevist for polititjenestemennene. De to ambulansesjåførene som kom til stedet, ble også undergitt etterforsking, og Riksadvokaten besluttet at Spesialenheten skulle ha etterforskingsansvaret for saken mot ambulansesjåførene. Den 2. mai 2008 ble det utferdiget forelegg mot begge ambulansesjåførene på kr. 6000,- for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 3 (utilbørlig atferd) for at de opptrådte arrogant og krenkende gjennom sine uttalelser om personen de var tilkalt til stedet for å hjelpe. Den ene ambulansesjåføren vedtok forelegget. Den andre vedtok det ikke og Oslo tingrett avsa frifinnende dom i saken mot han. Dommen er rettskraftig.

 

 

Straffeloven § 276b, første ledd, jf. andre ledd, jf. § 276a, første ledd bokstav a

To politiførstebetjenter ble den 23. oktober 2008 satt under tiltale ved Oslo tingrett for overtredelse av straffeloven § 276b, første ledd, jf. andre ledd, jf. § 276a, første ledd bokstav a (grov korrupsjon) m.v. Korrupsjonsanklagen knytter seg til kontakt mellom de to politiførstebetjentene og en næringsdrivende, som også er kriminelt belastet.

 

Tiltalen vedrører blant annet at politiførstebetjentene, i forbindelse med at den næringsdrivende sonet en dom på 60 dagers fengsel, flere ganger oppsøkte fengselet og hentet han ut om morgenen og slapp han fri. Den næringsdrivende ble gitt frihet til å være sammen med sin samboer og utføre arbeid i sin næringsvirksomhet.

 

Hovedforhandling er berammet i juni 2009.

 

 

Straffeloven §§ 121, andre ledd og § 325, første ledd nr. 1

I forbindelse med en drapsetterforsking publiserte en avis fangefoto av de siktede i saken. Politiet henvendte seg til Spesialenheten idet de anså det overveidende sannsynlig at bildene hadde blitt utlevert av en ansatt i politiet. På bakgrunn av mistanken startet Spesialenheten en vid etterforsking med utgangspunkt i logger i politiets registre for å finne ut om ansatte i politiet hadde vært inne og sett i saken uten å ha noen tjenstlig tilknytning til den. Spesialenhetens etterforsking avdekket at en politibetjent hadde vært inne i politiets registre og søkt opp den aktuelle saken. Ved nærmere undersøkelser, avdekket Spesialenheten et mønster, hvor han også hadde foretatt søk i flere medieprofilerte straffesaker, herunder den såkalte ”lommemann-saken”, og straffesaker som gjaldt kjente personer.

 

Spesialenheten har ved tiltalebeslutning av 26. november 2008 tiltalt politibetjenten for til sammen 23 overtredelser av straffeloven § 121, andre ledd (grovt taushetspliktbrudd), samt to tilfeller av overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

 

Hovedforhandling er berammet i februar 2009.

 

 

Straffeloven § 325, første ledd nr. 1

En politiførstebetjent ble den 15. september 2008 ilagt et forelegg på kr. 10 000,- for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten). Under ledelse av en væpnet politiaksjon mot en leilighet, hvor det var mistanke om pågående alvorlig narkotikakriminalitet, ble en 13 år gammel jente påtruffet og påsatt håndjern. Leiligheten tilhørte hennes far. Politiførstebetjenten lot henne sitte med disse i minst 35 minutter mens politiet ransaket på stedet. Forelegget ble utferdiget etter ordre fra Riksadvokaten. Forelegget ble ikke vedtatt, og Tønsberg tingrett avsa frifinnende dom i saken den 21. januar 2009. Dommen er anket.

 

 

Straffeloven § 325, første ledd nr. 1

En politibetjent ved Nord-Trøndelag politidistrikt ble den 3. november 2008 ilagt et forelegg på kr. 10 000,- for overtredelse av straffeloven 325 nr. 2 for å ha foretatt en handling som på grunn av hans stilling er ham forbudt. Han hadde i en periode på ca 1 år markedsført og mottatt provisjon for salg av velværeprodukter. Han hadde tidligere søkt og fått avslag fra Politimesteren og Politidirektoratet om bierverv for markedsføring av produktene. Ved en anledning markedsførte han også produktene overfor en person som kom til tjenestestedet for å søke om politiattest.

 

Forelegget er ikke vedtatt.

 

 

Straffeloven §§ 325 første ledd nr. 1, 228 første ledd og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

En politibetjent ble den 12. august 2008 ilagt et forelegg på kr. 10 000,- for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten), straffeloven § 228 første ledd (legemsfornærmelse) og vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for å ha kjørt inn i en syklist under forfølgelseskjøring slik at syklisten veltet og ble påført skrammer og skrubbsår. Påkjørselen ble gjort i den hensikt å pågripe syklisten idet han var mistenkt for salg av narkotika ved en skole. Forelegget ble utferdiget etter ordre fra Riksadvokaten. Forelegget ble ikke vedtatt, og Kristiansand tingrett avsa fellende dom i saken den 13. januar 2009. Politibetjenten påanket dommen, og ved Agder lagmannsretts beslutning av 11. februar 2009 ble anken nektet fremmet.

 

 

Straffeloven § 228, første ledd

En politioverbetjent ble den 25. mars 2008 ilagt et forelegg på kr. 5 000,- for overtredelse av straffeloven § 228, første ledd (legemsfornærmelse) for at han den 27. mars 2007 i forbindelse med en aksjon rettet mot ulovlig snøscooterkjøring på Sognefjellet benyttet makt mot en person for å få tak i hans mobiltelefon. Maktbruken medførte at vedkommende falt i bakken. Han ble lagt på magen, og holdt nede i ca. seks minutter og ble blant annet påført sår og hevelser i ansiktet. Han ble sykemeldt i syv dager. Forelegget ble ikke vedtatt, og Sogn tingrett avsa fellende dom den 18. august 2008. Boten ble satt til kr. 6 000,-, saksomkostninger ble idømt med kr. 3 000,- samt at det ble idømt erstatning til fornærmede med kr. 1 091,-.  Dommen er rettskraftig.

 

 

Straffeloven §§ 227, første straffalternativ, 121, andre ledd og 325 første ledd nr. 5

En politiførstebetjent ble den 26. juni 2008 siktet for 3 overtredelser av straffeloven § 227, første straffalternativ (trusler), straffeloven § 121, andre ledd (brudd på taushetsplikt under særdeles skjerpende omstendigheter) og straffeloven § 325, første ledd nr. 5 (utenfor tjeneste handlet på en måte som ikke er forenlig med å inneha stilling i politiet). Politiførstebetjenten hadde ved flere anledninger utformet brev som ble sendt til en kjent, og antatt farlig, kriminell i distriktet hvor han kom med uttalelser som ble oppfattet som truende og som var egnet til å skape frykt for at to kollegaer og deres familier kunne være utsatt for fare. Blant annet opplyste han om kollegaenes deltakelse i tidligere politiaksjon mot den kriminelle.  I brevene som var adressert til den kriminelle var det også gitt opplysninger som var undergitt politiførstebetjentens taushetsplikt. Forholdene ble erkjent, og det ble avsagt tilståelsesdom ved Toten tingrett den 19. august 2008. Retten fant imidlertid ikke at straffeloven § 227, første straffalternativ var anvendelig for mer enn ett av tilfellene. Politiførstebetjenten ble dømt til en straff av fengsel i 45 dager, tap av stilling i politiet for all fremtid, oppreisning til en kollega med kr. 10 000,- samt saksomkostninger med kr. 10 000,-. Dommen er rettskraftig.   

 

 

Vegtrafikkloven § 22

En politibetjent ble den 18. november 2008 siktet for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første til tredje ledd, jf. § 22, første ledd for å ha kjørt tjenestebil i alkoholpåvirket tilstand. Forholdet fant sted om morgenen på vei til arbeid. Det var kollegaer som reagerte på at det luktet alkohol av ham, og som varslet overordnede. Rusmiddelundersøkelse som ble tatt viste at han hadde en alkoholkonsentrasjon på 0,26 milligram pr. liter luft i utåndingsluften to timer og førti minutter etter at kjøringen fant sted.

 

Politibetjenten erkjente forholdet, og ved Bergen tingretts dom av 17. desember 2008 ble han dømt til en straff fengsel i 21 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Han ble i tillegg dømt til å betale en bot stor kr. 20 000,-, subsidiært 15 dagers fengsel. Det ble videre fastsatt tap av førerrett til motorvogn for en periode av 12 måneder. Dommen er rettskraftig.

 

 

Forelegg

 

Straffeloven § 325, første ledd nr. 1

En politiinspektør ble den 8. juli 2008 ilagt et forelegg på kr.

10 000,- for overtredelse av straffeloven § 325, første ledd nr. 1 (grov uforstand i tjenesten) for at han feilaktig henla straffesaker mot to personer til tross for at det forelå uforbeholdne tilståelser og tilståelsene var styrket av øvrige opplysninger i saken.  Idet politiinspektøren er embetsmann var forelegget ilagt i henhold til Kongelig resolusjon av 20. juni 2008 og etter ordre fra Riksadvokaten, jf. straffeprosessloven § 64. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 121

En politibetjent ble den 1. juli 2008 ilagt et forelegg på kr. 4 000,- for overtredelse av straffeloven § 121 (brudd på taushetsplikt) for at han informerte styreren i barnehagen hvor hans sønn hadde barnehageplass om at en assistent i barnehagen var registrert med flere straffbare forhold i politiets registre. De aktuelle forhold var av en slik karakter at de ikke ville fremgå av attest som må fremlegges i forbindelse med ansettelse i barnehage. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 121

En kvinne (A) ga i et møte med namsmannen vedrørende tvangssalg uttrykk for at hun var bekymret for sin bror (B). A viste blant annet til at B hadde rusproblemer og at han var ustabil. As bekymring ble av namsmannen ført inn i politiets oppdragslogg. I loggen fremsto A som melder. Da B senere kontaktet sin lege for å få utlevert medisiner, ble han nektet dette av legen. Legen viste til at han hadde mottatt opplysninger om B fra politiet. B oppsøkte da politiet og fikk fra politibetjent C oppgitt at politiet hadde mottatt en bekymringsmelding fra hans søster. B ble etter det svært opprørt og opptrådte truende overfor A.

 

Spesialenheten viste i sin vurdering av saken til at utenforstående i utgangspunktet ikke har rett til innsyn i politiets oppdragslogg. Oppdragsloggen er et internt register for løpende henvendelser og hendelser, ordrer, oppdrag mv i politidistriktet. Mange av opplysningene er ikke verifiserte og uriktige opplysninger vil lett bli stående i loggen. Det følger av forarbeidene til forvaltningsloven § 13 at mye taler for at opplysninger som er gitt under omstendigheter som minner om betroelsesforhold og opplysninger som sammenholdt med andre tilgjengelige opplysninger kan innebære fare for å utlevere person skal anses som taushetsbelagte. Av forarbeidene følger også at opplysninger om hvem som har gitt offentlige myndigheter informasjon om en annen er å anse som et personlig forhold. Dette vil særlig gjelde når kilden risikerer å bli utsatt for ubehageligheter. Spesialenheten konkluderte i saken med at politibetjent C brøt sin taushetsplikt da han ga opplysninger til B om at A var kilde for politiets informasjon og ble av Spesialenheten ilagt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 121, første ledd. Det ble fra enhetens side pekt på som uheldig at det i oppdragsloggen fremsto som om A hadde kontaktet politiet og inngitt den aktuelle meldingen om B. Saken ble sendt til Politimesteren i Nord- Trøndelag for administrativ vurdering. Politimesteren ble anmodet om å se på rutiner for føring av oppdraglogg og innsyn i oppdraglogg. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 393

En politibetjent ble den 7. februar 2008 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av straffeloven § 393 (rettsstridig forføyning) for at han ved gjentatte anledninger benyttet politidistriktets mobiltelefoner til å ringe teletorgtjenester og påførte politidistriktet en kostnad på kr. 3 212,-. Forelegget er vedtatt.

 

 

Straffeloven § 352 første ledd

To polititjenestemenn ble den 20. november 2007 i sammenheng med en livvaktøvelse ved Justissektorens kurs- og øvingssenter på Stavern påført skuddskader. Ulykken inntraff som følge av at en tjenestemann benyttet et våpen under øvelsen som han uten å foreta nærmere kontroll av trodde var ladd med løsammunisjon. Våpenet var ladd med skarp ammunisjon. Tjenestemannen ble av Spesialenheten ilagt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 352, første ledd. Spesialenheten pekte i vedtaket blant annet på at gjennomføringen av øvelsen fremsto å være påvirket av uro og dårlig tid for deltakerne. Det ble også anført at det å bringe beredskapsvåpen inn i øvelsessituasjonen kunne være uheldig. Saken ble som mulig grunnlag for læring og rutineutvikling derfor sendt for administrativ vurdering til rektor ved Politihøgskolen, Politidirektoratet og sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste. Avgjort 21. mai 2008. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 21. april 2008 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for at han den 26. september 2007 under kjøring fra et tjenesteoppdrag kjørte inn i et foranstående kjøretøy. Det oppsto materielle skader, samt at føreren av det andre kjøretøyet fikk smerter i nakken. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 11, jf. trafikkreglene § 2 nr. 4

En politiførstebetjent ble den 26. februar 2008 ilagt et forelegg på kr 3 500,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 11, jf. trafikkreglene § 2 nr 4, jf. instruks om utrykningskjøring og forfølgelse av kjøretøy pkt. 2.5 for at han under utrykning kjørte inn i et kryss på rødt lys slik at det oppsto kollisjon med et annet kjøretøy. Det oppsto materielle skader. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politihøgskolestudent ble den 3. november 2008 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for at han den 13. april 2008 under utrykningskjøring og forbikjøring av personbil ikke var tilstrekkelig oppmerksom på at personbilen brukte retningssignal. Det oppsto således kollisjon mellom tjenestebilen og personbilen idet personbilen var i ferd med å svinge til venstre. Det oppsto materielle skader på begge biler, samt at føreren av personbilen ble påført lettere personskade. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politihøgskolestudent ble den 8. oktober 2008 ilagt et forelegg på kr. 4 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for at han den 27. mai 2008 i krysset Kirkeveien/Valkyriegata i Oslo under utrykningskjøring kjørte inne i krysset på rødt lys. Det oppsto kollisjon i krysset med en personbil som kjørte inn i krysset på grønt lys. Det oppsto materielle skader på begge kjøretøy samt lettere personskade på føreren av personbilen. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 1. desember 2008 ilagt et forelegg på kr. 6 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for at hun den 4. oktober 2008 under føring av sivil tjenestebil hun disponerte i forbindelse med at hun hadde reservetjeneste ved et lensmannskontor, mistet kontrollen over bilen og kom over i motsatt kjørebane hvor hun kjørte inn i en parkert bil. Det oppsto materielle skader på begge bilene. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 27. august 2008 ilagt et forelegg på kr. 5 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for at hun den 15. april 2008 kjørte ut fra garasjeanlegget ved politihuset i Trondheim og kolliderte med en syklist som krysset foran utkjørselen. Syklisten veltet og ble påført skrubbsår. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 27. august 2008 ilagt et forelegg på kr. 5 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jr. § 3 (uaktsom kjøring) for at han den 10. januar 2008 under kjøring av sivil politibil ikke var tilstrekkelig oppmerksom på at det var glatt føre og kom over i motsatt kjørebane hvor han kolliderte med en varebil. Det oppsto materielle skader. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 4, jf. trafikkreglene § 17 nr. 1 bokstav e

En politibetjent ble den 1. juli 2008 ilagt et forelegg på kr. 4 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 sjette ledd, jf. § 4, jf. trafikkreglene § 17 nr. 1 bokstav e, for at han den 23. november 2007 under tjenesteoppdrag kjørte tjenestebil på E6 i Stange kommune. Han stanset på vegskulderen på E6 for å urinere. Et vogntog som måtte passere politibilen kom over i motsatt kjørebane hvor det kolliderte med to kjøretøyer. Det oppsto materielle skader og lettere personskader på en av førerne. Forelegget er vedtatt.

 

 

Vegtrafikkloven § 3

En politibetjent ble den 1. juli 2008 ilagt et forelegg på kr. 5 000,- for overtredelse av vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3 (uaktsom kjøring) for at han den
14. desember 2007 under utrykningskjøring i Bogstadveien kjørte inn i krysset ved Sporveisgata på rødt lys. Det oppsto kollisjon i krysset med en personbil som kjørte på grønt lys. Det oppsto materielle skader på begge kjøretøyene. Forelegget er vedtatt.

 

 

Påtaleunnlatelse

 

Vegtrafikkloven § 3

En politiførstebetjent ble gitt påtaleunnlatelse i medhold av straffeprosessloven § 69, første ledd for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3 for at han under en utrykning til mulig pågående alvorlig voldshandling stanset bilen og løp ut av den uten å sørge for at bilen var sikret mot bevegelse. Bilen trillet bakover og traff en kollega slik at denne ble skadet og sykemeldt i 3 uker.

 

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no