freebet

Her finner du en oversikt over saker som er avgjort av Spesialenheten med positiv påtaleavgjørelse til og med 2014. Oversikten inneholder tiltaler, forelegg og påtaleunnlatelser.

Spesialenheten publiserer sammendrag av alle saker. Se under fanen sammendrag. Hvilke saker som har endt med straffereaksjon etter 2014 fremgår av sammendragene. De positive påtaleavgjørelsene er også omtalt i årsrapportene.

For å søke i dokumentene anbelfales å benytte Ctrl+F.

Positive påtaleavgjørelser - 2010

Tiltaler

En polititjenesteperson ble tiltalt for overtredelse av straffeloven § 132a for i sammenheng med en trafikkontroll å ha opptrådt rettstridig ved blant annet gjentatte ganger å ha oppfordret polititjenestemennene fra UP, som hadde stanset ham, til å skrive at han hadde kjørt med en lavere hastighet enn den som var målt. Dette for at han skulle få en mildere straffereaksjon. Polititjenestepersonen ble i tillegg tiltalt for enkelte andre forhold begått utenfor tjenesten, heriblant overtredelse av straffeloven § 227 for å ha truet sin samboer. Vedkommende ble ved Ofoten tingretts dom av juni 2010 i hovedsak domfelt i samsvar med Spesialenhetens tiltale. Straffen ble satt til fengsel i 90 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på 2 år. Han ble fradømt retten til å inneha stilling i politiet for all fremtid. Dommen er rettskraftig.

 

En polititjenesteperson ble 26. januar 2010 tiltalt for grov korrupsjon.  Fra høsten 2007 til desember 2008 var han saksbehandler i en namssak hvor en person (A) i sammenheng med salg av en næringsvirksomhet hadde begjært tvangssalg av panteobligasjoner. I samme tidsrom arbeidet polititjenestepersonen etter oppdrag fra A med å fremme As interesser i tvistesaken som lå til grunn for As begjæring. For dette mottok polititjenestepersonen økonomiske fordeler fra A. I Brønnøy tingretts dom av 11. juni 2010 ble polititjenestepersonen frifunnet. Rettens flertall (legdommerne) mente polititjenestepersonen hadde handlet kritikkverdig, men ikke på en slik måte at det kunne anses å være korrupsjon i lovens forstand. Rettens formann fant det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at polititjenestepersonen hadde opptrådt korrupt og at han som meget erfaren polititjenesteperson forsto at ytelsene han fikk av A og de tjenestene han ytte for A i denne sammenhengen var utilbørlige. Spesialenheten anket dommen. Ankebehandling finner sted i Hålogaland lagmannsrett i februar 2011.

 

En polititjenesteperson med ansvar for forebyggende arbeid blant ungdom, herunder ”nettvett”, ble i september 2010 tiltalt for tre overtredelser av straffeloven § 193 for å ha misbrukt et overmaktsforhold til å skaffe seg seksuell omgang med to unge jenter. Polititjenestepersonen er også tiltalt for overfor en av de samme jentene å ha forsøkt å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av overmaktsforhold og for å ha utnyttet henne til seksuelle formål ved å la henne gjøre opp for gjeld ved å utføre seksuelle handlinger (straffeloven § 224). Tiltalen omfatter videre to poster som gjelder besittelse av bilder og filmer som fremstiller seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn (straffeloven § 204 a første ledd bokstav a). Videre er han blant annet tiltalt for flere seksuelt krenkende handlinger ovenfor jenter på internett.  Ti ulike grunnlag i tiltalen gjelder straffeloven § 325 nr. 5 og polititjenestemannens kontakt via ulike nettsamfunn med unge jenter. Han har overfor flere av jentene oppgitt å være en jevnaldrende jente. Det er også tatt ut tiltale for to overtredelser av straffeloven § 325 nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. Hovedforhandling i saken er berammet i mai 2011.

 

Forelegg

Grov uforstand i tjenesten

En polititjenesteperson ble ilagt et forelegg på kr. 10.000 for å ha utvist grov uforstand i tjenesten. Han mottok i sitt arbeid en utleggsbegjæring mot sin samboer, og unndro saken fra registrering og videre behandling. At det ikke oppsto tap for kreditor ble ansett som en tilfeldighet som polititjenestepersonen ikke hadde kontroll over. Forelegget er vedtatt. 

 

Skremmende/ plagsom/ hensynsløs adferd

En polititjenesteperson ble ilagt et forelegg på kr. 7.500 for overtredelse av straffeloven § 390a og § 325 nr. 5. Tjenestepersonen var ferdig med et oppdrag der han hadde brukt våpen og befant seg i garderoben i et bygg som politiet delte med andre offentlige etater. Han rettet sin uladde tjenestepistol mot en person som han trodde var en kollega og som kom ut fra en annen garderobe. I tillegg til at handlingen var skremmende for personen som opplevde dette, mente Spesialenheten at opptredenen var egnet til å svekke tilliten til politiet.  Adferden representerer et alvorlig avvik fra forsvarlig omgang med politiets tjenestevåpen. Forelegget er vedtatt.

 

Brudd på tjenesteplikt

En polititjenesteperson ble ilagt forelegg på kr. 7.000 for overtredelse av straffeloven § 324 for å ha brukt sin politimyndighet til å etterforske tyveriet av sin egen mobiltelefon. Han søkte bl.a. i politiets registre og viste ID-kort fra politiet da han oppsøkte og stilte spørsmål til den antatte gjerningspersonens arbeidsgiver. Etterforskingen ble gjennomført delvis utenfor hans stedlige og saklige kompetanseområde. Spesialenhetens etterforsking avdekket forhold som medførte at saken også ble sendt til administrativ vurdering. Forelegget er vedtatt.

 

Brudd på taushetsplikt

En polititjenesteperson ble ilagt et forelegg på kr. 10.000 for brudd på taushetsplikten. Politidistriktet fikk et tips om at en navngitt person var involvert i ulovlig spritomsetning. Tipset ble lagt inn i etterretningsverktøyet Indicia. Kort tid etter ble det kjent at mannen tipset gjaldt var svigersønnen til en polititjenesteperson i politidistriktet. Polititjenestepersonen ble orientert om forholdet, og valgte å konfrontere sin svigersønn med opplysningene. Polititjenestepersonen erkjente i avhør at han hadde varslet sin svigersønn om at politiet hadde opplysninger om at han hadde bestilt ulovlig sprit. De aktuelle opplysninger var vernet av taushetsplikten både etter politiloven § 24 og straffeprosessloven § 61a.  Forelegget er vedtatt.

 

Legemsfornærmelse – bruk av tjenestehund

En polititjenesteperson ble gitt forelegg for legemskrenkelse og grov uforstand i tjenesten i sammenheng med en pågripelse i februar 2010. Han førte sin tjenestehund som ble holdt i bånd frem mot en person og lot hunden bitepersonen i høyre lår. To andre polititjenestepersoner hadde allerede kontroll på den pågrepne da hunden ble sluppet frem. Forelegget ble ikke vedtatt. NordTroms tingrett fant i dom av 12. oktober 2010 at tiltalte hadde gått ut over grensen for lovlig maktutøvelse etter politiloven § 6 og straffeloven § 48, tredje ledd. Det forelå etter rettens syn ikke en situasjon som tilsa at det kunne benyttes så alvorlig makt. Tiltalte ble av tingretten dømt til å betale en bot på kr. 10.000 og saksomkostninger med kr. 5.000. Dommen er rettskraftig.

 

Uforsiktig adferd med skytevåpen og ammunisjon

En polititjenesteperson med ansvar for politistudenter i praksisår gjennomførte en skyteøvelse hvor studentene skulle rette skudd med revolver mot person. Han hentet ut revolvere og ammunisjon til bruk for øvelsen. For å sikre at revolverne ikke kan skyte skarpe skudd skal det i henhold til produsentens sikkerhetsregler settes inn sikkerhetsfjær i revolvertønnen. Han unnlot å benytte foreskrevet sikkerhetsutstyr og sjekket ikke inngående ammunisjonen som ble delt ut til studentene. Etter at studentene hadde startet med å lade sine revolvere ble det oppdaget at ammunisjonen som var delt ut for denne øvelsen var en blanding av løsammunisjon og skarpe skudd. Polititjenestepersonen ble ilagt et forelegg på kr. 10.000,- for overtredelse av straffeloven § 352, første ledd om uforsiktig atferd med skytevåpen med videre. Forelegget er ve- dtatt. Saken ble også sendt politidistriktet for gjennomgang av rutiner for oppbevaring og bruk av våpen og ammunisjon.

 

Foretaksstraff

Ulovlig frihetsberøvelse

Sør-Trøndelag politidistrikt som foretak ble ilagt et forelegg på kr. 50.000 for å ha utvist grov uforstand i tjenesten. En person som var beordret løslatt av påtalemyndigheten den 1. desember 2009 ca kl 16.00 ble løslatt først neste dag ca kl 08.20. Vedkommende ble holdt i arrest i mer enn 16 timer uten at det forelå et rettslig grunnlag for det. Spesialenhetens etterforsking avdekket svikt i kommunikasjonen mellom involverte personer og enheter. Det lot seg ikke klarlegge hvor svikten var, og etterforskingsresultatet gav ikke grunnlag for straffereaksjon mot enkeltpersoner. Ved vurderingen av å ilegge foretaksstraff ble det lagt vekt på at politidistriktet i mai 2009 hadde en lignende hendelse hvor en arrestant ikke ble løslatt til tross for at det var gitt ordre om det. Forelegget er vedtatt. Politidistriktet ble oppfordret til å gjennomgå sine rutiner.

 

Overtredelser av vegtrafikklovgivningen  

Spesialenheten har i 2010 utstedt 5 forelegg for overtredelser av vegtrafikklovgivningen.

 

Påtaleunnlatelser 

Polititjenesteperson beordret sletting av avhør

En politijurist ble gitt påtaleunnlatelse for overtredelse av straffeloven § 120. Som påtaleansvarlig i en narkotikasak ga juristen ordre om at en siktets signerte forklaring skulle slettes. Etterforskerne ble instruert om å avhøre den siktede på nytt.  Beslutningen om å slette forklaringen ble truffet for å unngå represalier mot den siktede fra andre mistenkte i straffesaken. Det forelå imidlertid ingen nødssituasjon som kunne gi adgang til å slette dokumentet. Straffeprosesslovens regler for å unnta opplysninger burde ha vært anvendt, jf. straffeprosessloven § 242a. Saken ble av Spesialenheten henlagt i forhold til straffeloven § 166 og straffeloven § 325, første ledd nr. 1 etter bevisets stilling. Spesialenhetens vurdering var at straffeloven § 120 ikke kunne komme til anvendelse. Riksadvokaten kom ved behandling av klage over Spesialenhetens vedtak til at straffeloven § 120 rammet handlingen og at forholdet kunne avgjøres med påtaleunnlatelse. Påtaleunnlatelsen er rettskraftig. 

 

Ulovlig maktbruk og legemsfornærmelse

En polititjenesteperson ble av Spesialenheten gitt påtaleunnlatelse for overtredelse av straffeloven § 228 første ledd. I forbindelse med utførelse av ordenstjeneste slo han med flat hånd til en person som hadde blandet seg inn i politiets arbeid og ikke etterkom flere pålegg om å forlate stedet. Slaget var en reaksjon på at polititjenestepersonen oppfattet at vedkommende forsettlig blåste sigarettrøyk i ansiktet hans. Polititjenestepersonen mener han ikke er skyldig og har krevd at Spesialenheten bringer saken inn for retten.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no