Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 1 (02.01 - 05.01)

ØST                

Sak 596/17 – 123, 03.01.2018

 

PÅSTAND OM LANG SAKSBEHANDLINGSTID OG MANGLENDE INFORMASJON

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for lang saksbehandlingstid og manglende informasjon i sak der A var mistenkt. Han viste til at det hadde gått over tre år uten at saken var avgjort. A opplyste også at han ikke hadde innsyn i saken eller fått vite konkret hva han var siktet for.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i april 2015 anmeldt for trusler.  

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde hatt bistand av forsvarer siden august/september 2015 og advokaten hadde mottatt kopi av sakens dokumenter i november 2015. Bakgrunnen for at saken hadde tatt tid var at politiet ved flere anledninger hadde forsøkt å få gjennomført en prejudisiell observasjon av A. Saken mot A ble i oktober 2017 henlagt av politiet fordi det var tvil om As tilregnelighet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 588/17 – 123, 02.01.2018

 

PÅSTAND OM TRUSSEL OM BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha ringt og truet ham til ikke å ta kontakt med X barnehage. B hadde sagt at politiet i så fall ville komme og ta ham og at han ville bli ilagt besøksforbud mot barnehagen. A nektet for å ha tatt kontakt med de ansatte i barnehagen. A følte seg truet av B, og mente at B hadde opptrådt krenkende og trakasserende.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets oppdragslogg og gjort undersøkelser i politiets registre. Det var ikke nedtegnet noe i oppdragsloggen eller politiets straffesaksregister relatert til det anmeldte forholdet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. På bakgrunn av opplysningene fra A, la Spesialenheten til grunn at barnehagen hadde inngitt klage mot ham. Det var ikke sannsynlig at B, ved å henvende seg til A, hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 493/17-123, 05.01.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE RETTSIKKERHET

 

Politidistrikt:

 

Anmeldelsen:

A anmeldte manglende rettsikkerhet etter en rettsprosess mot en bank, og manglende etterforsking av et drap i Danmark i 1994.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har mottatt et bokverk i 4 bind som A har skrevet.

 

Spesialenheten har vært i kontakt med A for å informere om Spesialenhetens mandat. Han ble også bedt om å konkretisere hvilke straffbare forhold anmeldelsen gjelder. A viste til sitt bokverk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har gjort A kjent med at «manglende rettsikkerhet i Norge» ikke er noe enheten kan etterforske. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske/gå inn i hans konflikt med banken. Det var ikke sannsynliggjort at politiet hadde gjort noe straffbart i sin behandling av saken.

 

Det faller også utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske et dødsfall i Danmark i 1994. Det var ikke gitt opplysninger som gjorde det sannsynlig at det er begått straffbare forhold av noen ansatt i politiet eller påtalemyndigheten i forbindelse med dødsfallet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.    

 

 

 

VEST 

Sak 399/17 – 123, 02.01.2018

 

SPØRSMÅL OM STRAFFBART BRUDD PÅ HANDLEPLIKT ETTER MOTTATT BEKYMRINGSMELDING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet oversendte sak for vurdering av om det var begått straffbart brudd på handleplikten. Det var ikke blitt besluttet operative tiltak etter at politiet hadde mottatt bekymringsmelding om A. Neste dag ble A pågrepet for å ha stukket en tilfeldig person med kniv.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gjennomgikk saksdokumenter og oppdragslogger.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var i oppdragsloggen nedtegnet at opplysningene om A baserte seg på tredjehånds opplysninger som ikke var bekreftet. Opplysningene om A ble vurdert, men operatøren mente de ikke var tilstrekkelig konkrete eller akutte for å gripe inn. Politiet var i kontakt med helsevesenet om A. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 557/17 – 123, 03.01.2018

 

PÅSTAND OM SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEGHOV OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson B for mulig registersøk og brudd på taushetsplikten. A opplyste at han sto i en konflikt med sin tidligere samboer og at han i den forbindelse hadde hørt henne uttale at hun mistenkte at han brukte narkotika, og “vi får nå se om det ligger noe på deg da”. A fikk etter denne uttalelsen en følelse av at noen i politiet kanskje hadde søkt på ham. A hadde hørt at samboeren var Facebook-venn med B, men visste ikke mer om relasjonen mellom dem. A ønsket at Spesialenheten skulle undersøke om B hadde søkt på ham.

Spesialenhetens undersøkelser:
Spesialenheten opptok forklaring fra A. Spesialenheten ønsket særlig belyst om A hadde konkrete holdepunkt for mistanken mot B, utover en ren følelse. A opplyste at han ikke hadde hørt spesifikke opplysninger utover uttalelsen fra den tidligere samboeren. Han hadde ikke kjennskap til relasjonen utover at de var venner på Facebook.

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172 om tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Opplysningene som A bygget anmeldelsen på var vage og lite konkrete. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 195/17 – 123, 05.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED ETTERFORSKING AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for tjenestefeil under etterforsking av en sak om blant annet voldtekt. Det ble anført at et vitne skulle vært avhørt ved tilrettelagt avhør, at politiets bevisinnhenting var mangelfull og at det var avvik mellom lydavhør av siktede og resymeet fra avhøret.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og dom fra tingrett og lagmannsrett.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 324, om brudd på tjenesteplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen rettet seg mot politiets arbeid tilbake i februar og mars 2013. Aktuelle straffebestemmelser ville ha vært straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten og § 324 om tjenesteunnlatelse. Den alminnelige foreldelsesfrist etter begge de nevnte bestemmelser er to år, jf. straffeloven § 67, jf. § 66. Dette innebar at et eventuelt straffansvar etter begge bestemmelser var foreldet før saken ble oversendt til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som foreldet.

 

 

 

Sak 346/17 – 123, 05.01.2018

 

HJERTESTANS UNDER TRANSPORT I POLITIBIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten iverksatte etterforsking i medhold av påtaleinstruksen § 34-6, annet ledd, etter melding fra politidistriktet om at A hadde fått hjertestans under en innbringelse i politibil.

 

Spesialenhetens etterforsking:

A er avhørt av Spesialenheten. To polititjenestepersoner er avhørt som mistenkt. Fire tjenestepersoner og en dørvakt er avhørt som vitner.

 

Spesialenheten har gjennomført rekonstruksjon i politibilens cellerom. 

 

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets Politioperative register (PO) og lydlogg fra samband og telefontrafikk som gjelder hendelsen, samt innhentet As legejournal. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A motsatte seg innbringelse og var utagerende under transporten i politibilen. Maktbruken mot ham var nødvendig og forholdsmessig, og hadde sin bakgrunn i As egen opptreden. Politiet kjente ikke til As helsemessige problemer. Det er ikke opplysninger om at politiet fikk noe forhåndsvarsel om at A hadde problemer under innbringelsen, før han plutselig ble stille og fikk respirasjonssvikt/hjertestans. Da dette skjedde ble det umiddelbart kjørt utrykning til sykehus, der A ble gjenopplivet.

 

Det var ikke holdepunkter for at tjenesteoppdraget var utført på slik måte at det kunne medføre straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

MIDT-NORD

Sak 638/17 – 123, 02.01.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A var vitne til at en ung kvinne ble lagt i bakken av politiet. A så ikke hele hendelsesforløpet fordi et gjerde var i veien. A mente politiet brukte for mye makt mot kvinnen, og anmeldte saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Politiet hadde bistått sosialtjenesten med å transportere kvinnen. Kvinnen hadde forsøkt å stikke av fra politiet, og hun ble påsatt håndjern. Politiet har anledning til å benytte makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig. Spesialenheten har ikke mottatt anmeldelse fra kvinnen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no