Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 41 (08.10 - 12.10)

ØST   

Sak 208/18-123, 08.10.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA BESVART E-POST

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ikke å svare på As e-post. A hadde purret flere ganger, og ikke fått svar, bortsett fra «tre linjer» om at e-posten ikke ville bli besvart.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at namsmannen hadde opptrådt straffbart. Straffansvar etter straffeloven § 171 er betinget av at det foreligger grovt brudd på en tjenesteplikt. I dette ligger det at avviket fra korrekt handlemåte må være grovt og det må være tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning. Dette var ikke tilfellet her.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 120/18-123, 08.10.2018

 

VEGTRAFIKKUHELL – FORFØLGELSE AV MOTORSYKLIST

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet varslet om at en motorsyklist hadde kjørt av vegen i forbindelse med forfølgelse. Motorsyklisten var skadet i benet etter å ha fått sykkelen oppå seg.

 

Spesialenhetens vurdering:

En politipatrulje kjørte etter en motorsyklist (A). Patruljen brukte lys- og/eller lydsignal for å varsle A om at han skulle stanse. Han etterkom ikke dette. Spesialenheten la til grunn at patruljen kunne kjøre i utrykning og forfølge A for å stanse ham. A vinglet i kjørebanen og kjørte delvis i motgående kjørefelt.

 

Selv om patruljen holdt høyrer hastighet enn skiltet, var det ikke holdepunkter for at farten eller kjøringen var uforsvarlig. Patruljens kjøreadferd fremsto ikke uforsvarlig sett hen til trafikkbildet og føreforholdene. Forfølgelsen var kortvarig – ca. to minutter. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at patruljen ved sin kjøring presset A, og at han ved dette kjørte av veien. A var påvirket av rusmidler og det ble også tatt beslag i narkotika og penger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 424/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR VOLD GJENNOM INTERNETT M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet i Oslo for vold gjennom bruk av internett m.m. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 112/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR SKADEVERK PÅ BIL I FORBINDELSE MED RANSAKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha påført hakk i glasstaket og en bulk i karosseriet i As bil i forbindelse med at en passasjer ble ransaket.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynliggjort at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Den maktbruken som var beskrevet syntes å være innenfor politiets lovlige adgang til bruk av makt. Det var også uklart om skadene på bilen oppstod i forbindelse med politiets tjenesteoppdrag. A opplyste at han filmet deler av hendelsen. Han har etter anmodning fra Spesialenheten ikke oversendt opptaket som om mulig kunne ha belyst saken nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 86/18-123, 09.10.2018

ANMELDELSE AV BESLAG AV MOBILTELEFON M.V

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for beslag av mobiltelefonen hans og trusler om å ødelegge bevis. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter i sakens dokumenter som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A var selv anmeldt for å ha truet sorenskriver m.fl, og politiet ransaket hos ham på dette grunnlag. De ble funnet en øks, slagvåpen og en kniv i inngangspartiet på boligen. Dette og en mobiltelefon ble tatt i beslag. Deretter ble A varetektsfengslet.

 

Det var imidlertid kritikkverdig av politiet at de ikke hadde sendt saken til retten for prøving av beslagsadgangen i det A hadde begjært dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til politidistriktet til gjennomgang av rutiner fordi forholdet er kritikkverdig.

 

 

 

Sak 513/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR RASISME OG IKKE OPPFØLGING AV SAKER/HENVENDELSER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ta hans henvendelser på alvor og ikke prioritere saker der han er fornærmet, fordi han ikke er etnisk nordmann. Han mente også at politiet forfølger ham urettmessig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut fra de innhentede opplysningene ikke sannsynlig at ansatte ved Sør-Øst politidistrikt hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de anførsler A fremholder i sin anmeldelse. Politiet har opprettet straffesaker der A har status som fornærmet. Spesialenheten kunne ikke se at det var forhold ved politiets behandling av disse, herunder beslutninger om henleggelse, som ga holdepunkter for politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde ikke benyttet sin rett til å klage på henleggeselene.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiets saksbehandling og/eller håndtering av As henvendelser var rasistisk motivert. Ei heller at politiet hadde ignorert henvendelser fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 67/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for grovt uaktsom tjenestefeil. A opplyst at et kraftselskap og et inkassoselskap har utsatt ham for utpressing gjennom namsmannen for en tjeneste som ikke er levert. Han mener politiet har holdt saken skjult og avsluttet den uten å informere partene.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde i august 2016 anmeldt et kraftselskap for utpressing i form av gebyr for utstedelse av faktura. Saken ble henlagt i september 2016 og henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten etter klage fra A.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 393/17-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE OG SLETTING AV VIDEO PÅ TELEFON

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse, beslag av mobiltelefon og sletting av filmopptak fra telefonen. A møtte på politistasjonen for å klage på NAV. Tjenestemannen i skranken ble aggressiv, og A ville filme ham. En annen tjenesteperson kom til, og de la A i gulvet og satte på ham håndjern. Politiet tok beslag i mobiltelefonen. Da han fikk tilbake telefonen, var opptaket slettet.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonen i skranken B forsøkte å forklare A at han måtte klage direkte til NAV ikke til politiet. A nektet å gå fra politistasjon, ble aggressiv og filmet. B fikk bistand fra C til å føre A ut, men han nektet. A ble lagt i bakken, påsatt håndjern og besluttet pågrepet for ikke å etterkomme pålegg. Telefonen ble tatt i beslag da opptaket skulle brukes som bevis for As oppførsel.

Spesialenheten mente at bruken av makt mot A var nødvendig og forsvarlig ut fra situasjonen. A var høylytt og til sjenanse for publikum, og etterkom ikke politiets mange pålegg om å forlate politistasjonen.

 

Spesialenheten kunne ikke se at det kunne føres tilstrekkelig bevis for at politiet på noe tidspunkt hadde åpnet telefonen og slettet videoen. A hadde nektet å oppgi koden på telefonen, og det er svært vanskelig å åpne en iPhone uten kode eller fingeridentifikasjon. Tjenesteperson D forklarte at han aldri åpnet telefonene eller slettet noe fra den, og telefonen ble levert tilbake til A.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 554/18-123, 10.10.2018

 

MULIG UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at det var avfyrt et skudd i våpenrommet ved X. Skuddet hadde gått av i sikker retning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenesteperson A hadde gjort seg skyldig i overtredelse av straffeloven § 188. A var alene på våpenrommet da han avfyrte skuddet. Døren til rommet var lukket, og vegger og døren er både tykke og av slikt materiale at skudd ikke kan gå gjennom. Avfyringen var ikke egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen

 

VEST   

Sak 602/18-123, 08.10.2018

 

ANMELDELSE FOR FABRIKKERING AV BEVIS

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for løgn og fabrikkering av bevis. A avviste at han hadde sølt øl, og mente væsken uansett var sølt for å konstruere bevis mot ham for å ha kjørt i påvirket tilstand.

 

Spesialenhetens vurdering:

A fremmet de samme anførslene for retten, der han ble dømt for promillekjøring.

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 706/17-123 - 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG SØK I REGISTER

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for «urettmessig innsyn i hennes saksmapper».

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremkommer av undersøkelsene at B i mars 2014 søkte og leste informasjon om A i Pass/POF, politiets Politioperative register (PO-logg) og i politiets straffesaksregister (STRASAK). I mars 2014) og i desember 2015 åpnet han to straffesaker i BL som omhandlet A.

 

Søket i mars 2014 var foreldet. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for søket i desember 2015 fordi søket var foretatt for lang tid siden, B selv var melder/fornærmet i saken og hadde som utgangspunkt rett til innsyn i saken (selv om et eventuelt innsyn skal skje ved begjæring til påtaleansvarlig i saken), og han hadde åpnet saken på et tidlig stadium hvor det ikke var gjort etterforskingsskritt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

 

 

Sak 475/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING OG RESPEKTLØS ADFERD

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for skremmende og trakasserende opptreden ved å banke på et soveromsvindu i As bolig om natten. A snakket ikke selv med politiet, men hans kvinnelige leieboer snakket med tjenestepersonene.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson B forklarte til Spesialenheten at politiet over tid hadde mistenkt A for å leie ut rom til prostituerte. Tjenestepersonene B og C kjørte sivil patrulje. De observerte lys i leiligheten A bor i, og at A satt i stuen. Det var også lys i det rommet som A leier ut. De banket på, og en kvinne kom ut. Kvinnen opplyste hvem hun var, og de kontrollerte hennes id opp mot registrene. De var ikke inne i huset. Kontrollen var en id-kontroll etter utlendingsloven.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B og Cs tjenesteutførelse kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 177/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha opplyst om at han var blitt ilagt et forelegg. Han viste til at både stillingstittelen hans og åstedet var angitt i avisartikkelen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at forholdet ikke var straffbart siden stillingstittelen og åstedet for den straffbare handlingen, ikke utgjorde opplysninger om «personlige forhold» som var underlagt taushetsplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 467/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å TA I MOT ANMELDELSE PÅ TELEFON

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ta i mot hennes anmeldelser per telefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet skal ta imot og registrere anmeldelser. Muntlige anmeldelser skal skrives ned. Selv om politiet skal ta imot og registrere anmeldelser, må politiet ha mulighet til å prioritere mellom ulike oppdrag. I dette ligger det at den som henvender seg kan bli bedt om å komme tilbake senere eller bli bedt om å inngi anmeldelse skriftlig.

 

Det var ikke nedtegnet/registrert hvem hos politiet som mottok telefonhenvendelsen fra A. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at tjenestepersoner i Vest politidistrikt hadde opptrådt straffbart. Anmeldelsene fra A var nå registrert og ble inngitt i avhør hos politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 517/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for urettferdig behandling, og for å la en person som utsatte ham for alvorlig stikkangrep, gå fri.

  

Spesialenhetens vurdering:

Det går frem av politiets dokumenter at politiet avhørte A, sikret overvåkingsvideo fra bussen, utarbeidet illustrasjonsmappe og laget illustrasjonsmappe med bilder av skader på As hånd. Da A sa at han observerte gjerningspersonen på kjøpesenteret, sendte politiet en patrulje dit, tok bilder av personen og skrev rapport om mulig identifisering. Saken ble henlagt fordi det ikke var tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsmannen. A påklaget henleggelsen, og statsadvokaten besluttet ytterligere etterforskingsskritt.

 

Personen som var utpekt på kjøpesenteret ble avhørt som mistenkt. Det ble også avhørt et vitne. Saken ble henlagt etter bevisets stilling. A påklaget henleggelsen. Henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokatembetet.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med etterforskingen og påtaleavgjørelsen. Det ble i vurderingen lagt vekt på at politiet hadde etterforsket saken og at henleggelsen var vurdert og opprettholdt av statsadvokaten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 634/18-123, 10.10.2018

 

ANMELDELSE AV FOR OPPFØRSEL UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ransaking i hans bolig. A hadde blitt stanset av politiet og opplyste selv at han hadde røyket hasj. På bakgrunn av funn på A, besluttet jourhavende jurist at politiet skulle ransake hjemme hos ham. A ønsket å gi beskjed til samboeren om ransakingen for å forberede henne siden hun sliter psykisk. Dette fikk han ikke lov til grunnet fare for bevisforspillelse. As samboer fortalte A at hun lå og sov da politiet kom inn, og at politiet hadde vært nedverdigende mot henne og skremt henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets rapport hadde As samboer vært sammen med en annen kvinne da de ankom boligen. Det luktet sterkt av cannabis, og de forklarte at de hadde røykt hasjisj like før politiet kom. Det ble funnet en blanding av hasj og tobakk på stuebordet, samt gjort andre funn. Utenfor boligen hadde A forsøkt å kvitte seg med amfetamin.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved å ransake hos A og samboeren.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil                

 

 

 

Sak 690/17 – 123, 10.10.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED ETTERFORSKING OG AVHØR

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt.

 

Anmeldelsen:

A anmeldte etterforsker B for tjenestefeil ved etterforsking av sønnen C i 2013 og 2014. A anførte at B i avhør av C blant annet uttalte at hun skulle gjøre alt hun kunne for å få ham dømt, samt at etterforskingen var lagt opp for å «ta ham uansett».

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet opplyste at de ikke kunne finne lydopptakene av gjennomlesingen. I vurderingen av om det var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart under gjennomlesingen av avhøret så Spesialenheten noe hen til hennes opptreden i avhørene av C. Gjennomgang av lydopptakene fra avhørene ga ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Det var Spesialenhetens vurdering at hun der opptrådte høflig og korrekt.

 

I vurderingen av ikke å iverksette etterforsking ble det også sett hen til at det anmeldte forholdet skulle ha skjedd for ca. 4 ½ år siden. Et eventuelt straffeansvar etter

straffeloven § 325 vil i dag være foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 325 om grov uforstand i tjenesten

 

 

MIDT-NORD 

Sak 466/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha fortalt sin bror C at A hadde anmeldt C. A mente det var fare for at C, ved å kjenne til anmeldelsen, hadde fått råd om hvordan han skulle opptre og forklare seg.

 

Spesialenhetens vurdering:

B forklarte at broren hadde fortalt om hendelsen med A og at hun kom til å anmelde ham. Etterforskingsleder opplyste senere til B at A hadde anmeldt hans bror, og at saken derfor ble overført til annen enhet for behandling. B fortalte C at det ville komme en anmeldelse mot C og at saken skulle ikke skulle etterforskes der B arbeider.

 

Saken mot C ble senere henlagt og klage fra A ble ikke tatt til følge.

 

Politiet plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold, men taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter. C var part (mistenkt) i sak som var eller skulle bli anmeldt av A.

 

Spesialenheten bemerket at det i enkelte saker kan være aktuelt å bevare taushet også ovenfor den mistenkte om at en sak er anmeldt, blant annet om det er nødvendig ut fra etterforskingen.  

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 364/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR HÅNDTERING AV BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å håndheve et besøksforbud mot As tidligere ektefelle B, slik at B fikk tømme boligen til A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Saken hadde utspring i sivil tvist mellom A og B etter samlivsbrudd. Begge partene var bistått av advokat, og tvisten knyttet seg blant annet til eiendomsrett og rett til bruk av fast eiendom. Politiet var flere ganger i kontakt med partene, men opplyste også at politiet ikke kunne ta stilling i saken og at de måtte løse tvisten via sine advokater.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 446/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha brukt unødig makt mot ham under pågripelse.

 

Åsted: Privat eiendom om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kom hjem til X. A var på besøk. Fordi det luktet cannabis i leiligheten, ble leiligheten og personene til stede, ransaket. A ble tatt med til politistasjonen for urinprøve. Han ble påsatt håndjern.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no