freebet

antalya escort
escort kusadasi

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 2

ØST

Sak 455/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL HÅNDTERING AV IDENTITETSPAPIRER MV.

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelse:

A har anmeldt flere forhold i forbindelse med at hun kom til Norge og ba om asyl. Blant annet at hun ble internert uten å få noe informasjon. Ved ankomst ble hun kledd naken selv om hun ikke hadde gjort noe kriminelt. Hun ble deretter fremstilt for retten, hvor hun ble fortalt at hun hadde overtrådt regelverket siden hun kom fra et Dublin-land; et regelverk hun ikke kjente til. Da hun kom til Norge ga hun sine originale identitetspapirer til politiet. Papirene kom på avveie. I korrespondansen for å søke å finne de bortkomne dokumentene, løy vedkommende hun korresponderte med om at dokumentene ikke fantes i Norge og at hun måtte finne dokumentene i Polen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Både pågripelsen av A og hennes opphold på Trandum var i tråd med utlendingslovens bestemmelser. Innsatte ved Politiets utlendingsinternat skal som hovedregel kroppsvisiteres ved førstegangs innsettelse på utlendingsinternatet. Formålet med undersøkelsen er todelt, ved at den både skal forebygge at uønskede gjenstander medbringes inn på internatet og å avdekke om den innsatte er i besittelse av dokumenter mv. som kan bidra til å klarlegge vedkommendes identitet og sikre iverksetting av vedtaket.

 

Vedrørende dokumenthåndteringen, la Spesialenheten til grunn at også As gyldige pass og oppholdskort fra Polen var ment å følge uttransporten til Polen. Spesialenheten stilte seg noe undrende til at dokumentene i de påfølgende dagene ble ansett å være på avveie, da det av føringer i aktuelle register fremgikk at As gyldige pass og oppholdskort var tatt i beslag av politiet på Gardermoen og befant seg der.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersoner i PU eller Øst politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 603/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV BEVISMANIPULASJON OG TILBAKEHOLDELSE AV SENTRALE BEVIS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenesteforsømmelse, bevismanipulasjon og tilbakeholdelse av viktige bevis i straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk As argumenter og sakens dokumenter. A har i saken utprøvd sine ankemuligheter, hans argumentasjon er langt på vei sammenfallende i hans anke til lagmannsretten, til Høyesterett og til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

 

Spesialenheten fant ikke konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at B har gjort seg skyldig i straffbar tjenesteforsømmelse eller andre straffbare forhold ved håndteringen av etterforskingen eller iretteføringen av saken mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 231/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødvendig maktbruk i forbindelse med avhenting til avhør og for at han ble ilagt besøksforbud mot tre mindreårige jenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble siktet og senere tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd mot tre mindreårige jenter. Han ble i den forbindelse ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Straffesaken ble til slutt henlagt på grunn av tvil om As tilregnelighet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ble truffet beslutning om besøksforbud i medhold av straffeprosessloven § 222a og at A senere ble tiltalt for de forhold som utgjorde grunnlaget for besøksforbudet. Verken i As anmeldelse eller i de innhentede dokumentene fremkom det opplysninger om at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med at han ble hentet til avhør.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 372/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV GJENTATTE GROVE TYVERIER FRA BOLIG

 

Politidistrikt:

Politiets sikkerhetstjeneste

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson som hun mener er ansatt i PST for gjentatte grove tyverier fra leiligheten hennes. A mente det hadde skjedd over 1000 innbrudd hos henne. A hadde forsøkt å anmelde forholdene men hadde blitt nektet dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at ansatte i PST og politiet hadde opptrådt straffbart og saken ble henlagt da det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. A hadde også tidligere anmeldt tilsvarende forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 322 om grovt tyveri. 

 

 

Sak 629/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA STANSET DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ved partiet X anmeldte politiet for å ha ventet for lenge med å stanse en demonstrasjon avholdt i en by.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Demonstrantene hadde fått nødvendige tillatelser til å gjennomføre demonstrasjonen. Da politiet oppfattet at det ble tumulter, ble markeringen stanset kl. 14.44, altså ca. 15 minutter før den egentlig skulle ha vært ferdig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 655/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å FÅ INNGI ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hun ikke fikk inngi anmeldelse mot en vekter som hun hadde vært i konflikt med på et kjøpesenter. A hadde blitt utestengt fra kjøpesenteret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i oppdragsloggen at A var på politistasjonen for å anmelde vekteren, men at det etter lang samtale var vanskelig å få tak hva det var vekteren hadde gjort som var straffbart. A hadde bistand av en advokat som skulle hjelpe henne med å klage over at hun var utestengt fra kjøpesenteret.

 

Det følger av påtaleinstruksen § 7-1 tredje ledd at enhver anmeldelse snarest skal registreres i samsvar med gjeldene regler. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Sør-Øst politidistrikt, i møtet og kontakt med A hadde opptrådt straffbart. A ble ikke avvist av politiet i forbindelse med ønske om å inngi anmelde.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 118/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha opptrådt unnvikende og avvisende etter at hun meldte om en person som opptrådte truende og var suicidal.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen er lagt vekt på at politiet gjentatte ganger var i kontakt med samtlige involverte for å kartlegge situasjonen, og at det ble gjennomført enkelte undersøkelser opp mot legevakten og A. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 450/18-123

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BEFATNING MED VÅPEN OG AMMUNISJON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ble etterforsket for å ha hatt ulovlig befatning med to pistoler og diverse ammunisjon, for ikke å ha sendt et narkotikabeslag til Kripos, og for brudd på våpenloven i forhold til en rifle.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det var bevismessige holdepunkter for at A hadde tatt en pistol ut fra lensmannskontoret uten å ha politimesterens tillatelse til det. Pistolen hadde vært oppbevart på forsvarlig vis. Det ble lagt til grunn at A hadde hatt diverse ammunisjon på kontoret sitt på lensmannskontoret, og at det ikke var forsvarlig oppbevaring. Det ble også funnet et gammelt narkotikabeslag på kontoret hans som skulle ha vært destruert. En rifle som stod på kontoret hans manglet sluttstykke (lå i våpenskapet), slik at det ikke ble ansett som ulovlig oppbevaring.

 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken ble sendt til politimesteren til administrativ avgjørelse

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Våpenloven § 33 jf. § 7 om politimesterens tillatelse til erverv av skytevåpen.

 VEST

Sak 285/19-123

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE MED MATERIELL SKADE – POLITIBIL UNDER UTRYKNING KOLLIDERTE MED TRAKTOR I RUNDKJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en politibil under utrykning hadde kollidert med en traktor inne i en rundkjøring.

 

Spesialenhetens vurdering:

Riksadvokaten ga Spesialenheten mandat til å etterforske og avgjøre saken for både fører av politibilen (A) og fører av traktoren (B).

 

A kjørte på dagtid utrykning i kollektivfelt plassert mellom nordgående og sørgående kjørefelt. Utrykningen ble varslet med blålys, men ikke sirene. A kjørte inn i en rundkjøring, hvor kollektivfeltet går tvers gjennom rundkjøringen, med vikeplikt for ordinær trafikk inne i rundkjøringen på vei ut av rundkjøringen. A så B inne i rundkjøringen, men oppfattet og la til grunn at B hadde sett henne og ville stanse. B så ikke utrykningskjøretøyet før det var for sent, slik at A kjørte inn i B. Det oppstod materielle skader på begge kjøretøyene.

 

Spesialenheten mente A opptrådte uaktsomt da hun la til grunn at B hadde sett henne. Det var ingen opplysninger om at B hadde gitt til kjenne at han hadde observert henne, og ut fra deres posisjon var det heller ikke åpenbart. Hun skulle derfor ikke ha kjørt fortere enn at hun kunne stanse før hun krysset traktorens veibane.

 

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt uaktsomt da han ikke oppdaget utrykningskjøretøyet i bussfeltet inne i rundkjøringen. Han var allerede inne i rundkjøringen da utrykningskjøretøyet kom bakfra/fra venstre, og skulle passere en innkjøring til rundkjøringen på sin høyre side før han deretter skulle kjøre ut neste avkjørsel til høyre. Han kunne etter Spesialenhetens oppfatning ikke lastes for at han i dagslys i den situasjonen ikke ble oppmerksom på utrykningskjøretøyet med blålys som kom fra venstre.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

Saken er henlagt for B som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3. 

 

 

Sak 874/18-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde straffeforfulgt en person. A opplyste at han hadde tatt en pakke med det han trodde var narkotika fra en person på et utested. Deretter leverte han pakken til politiet men de foretok seg intet med personen som hadde hatt pakken. Videre anmeldte A det forhold at han selv ofte ble straffeforfulgt av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet har ikke anledning til å utlevere personsensitiv informasjon til andre mennesker. Videre var det ikke holdepunkter i saken for at A ble forfulgt av politiet uten grunn.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 339/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG OPPTREDEN VED PÅGRIPELSE AV OG RANSAKING HOS 15-ÅRING.

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig opptreden etter at uniformert politi i påsyn av flere personer pågrep sønnen hennes (B), som akkurat var fylt 15 år, på fritidsklubben. Politiet tok med seg B og ransaket på deres bopel, noe flere naboer var vitne til. A opplyste at hendelsen var svært belastende for B, som over tid hadde hatt mange utfordringer men i samarbeid med blant annet barnevern og skole hadde B hatt en positiv utvikling frem til hendelsen fant sted. A mente politiet burde ha opptrådt mer diskret og skånsomt.

 

Spesialenhetens vurdering:

B var mistenkt for kjøp av narkotika, og politiet hadde fått tingrettens tillatelse til å ransake hos ham. Politibetjent C fikk sammen med sine kolleger i oppdrag å utføre ransakingen i løpet av et kvelds-sett om de fikk anledning til det. Patruljen var uniformert, og kjørte på kvelden innom en ungdomsklubb i forebyggende øyemed. Der påtraff de ved en tilfeldighet B. De tok ham til side og orienterte ham om ransakingsbeslutningen. B ble deretter med dem i bilen, og de kjørte til hans bopel for å gjennomføre ransakingen. B fikk ringe til A, slik at hun kunne skåne lillebroren hans fra å være der når de kom. Sakens opplysninger tilsa at B ikke formelt sett ble pågrepet, men Spesialenheten mente tjenestehandlingen likevel lå så nært opp til frihetsberøvelse at forholdsmessigheten av tilnærmingen måtte vurderes.

 

Grunnleggende regler i straffeprosessloven og politiloven sier at politiets inngrep overfor enkeltpersoner skal gjøres så skånsomt som forholdene tillater av hensyn til deres integritet. Spesialenheten la til grunn at det både for B selv og de som så ham sammen med uniformert politi ved ungdomsklubben og bopel kunne fremstå som han var pågrepet. Politiet kunne imidlertid ikke anses å ha brutt en tjenesteplikt ved at de i forkant av vaktsettet ikke la opp til at de skulle skifte til sivil ved eventuell utførelse av ransakingsoppdraget, eller ved at de tok kontakt med B og gjennomførte oppdraget uniformert når de først påtraff ham. Det var derfor ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 380/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE - INHABILITET

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenestefeil for å ha besvart/håndtert sak mot A til tross for at B ifølge A var inhabil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare bekjentskapet mellom B og X, da det med bakgrunn i As beskrivelse av vennskapsforholdet mellom B og X og sakens opplysning for øvrig, ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 559/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV GROVE OVERGREP, TERROR OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ledelsen i politidistriktet for grove overgrep, terror og grov tjenesteforsømmelse. A mente at også legen hans var imot ham og samarbeidet med politiet, og at det var legens opptreden som gjorde at A ble innkalt til avhør hos politiet. A følte at alle i blokken han bodde i var mot ham og at det foregikk økonomisk svindel der.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke objektive og konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at A ble utsatt for en urettmessig forfølgning. A hadde også tidligere anmeldt tilsvarende forhold uten at det hadde vært tilstrekkelig grunnlag for å starte etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 574/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV PERSONFORFØLGELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å forfølge ham. De var rundt ham og nikket til hverandre for å markere at «Der er han!». De tok imidlertid ikke kontakt med ham og de sa ikke noe.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

 


MIDT-NORD 

Sak 650/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull og kritikkverdig etterforsking i sak A hadde meldt til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et organ som skal kvalitetssikre politiets etterforsking og oppgaveløsing. Saken var fortsatt under etterforsking hos politidistriktet.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 255/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfulle undersøkelser og etterforsking i forbindelse med at hennes sønn (B) ble meldt savnet, og etter hvert funnet død. A mener at det ble gjort feil og at opplysninger ble holdt tilbake. Hun opplyser også at den leteaksjonen hun og familien ba om i realiteten ikke fant sted. A mente at man med stor sannsynlighet kunne ha funnet B i tide og dermed avverget hans død.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Spesialenhetens undersøkelser viste at politidistriktet iverksatte tiltak med det formål å spore opp hvor B befant seg, og ved dette kunne komme i kontakt med ham. Allerede før straffesaken ble registrert, ble det gjort enkle undersøkelser.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 746/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA STJÅLET MEDISINER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet eller helsevesenet for å ha stjålet en stor mengde reseptbelagte medisiner fra hans hotellrom i forbindelse med en aksjon mot ham. A hadde i forbindelse med en utenlandsreise fått utskrevet store mengder reseptbelagt medisin til turen. Medisinen lå på skrivebordet på hotellrommet da politiet kom. A spurte politiet om hvor medisinen var blitt av. De sa at de ikke hadde tatt medisinene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om en hendelse på hotellet og reiste til stedet. A ble påtruffet. Han fremsto påvirket. På sengen lå en mann, som politiet ikke fikk kontakt med. Mannen ble tatt med til sykehus av ambulansepersonell. Det ble på hotellrommet funnet lynlåspose med formentlig cannabis/marihuana. Rundt om på gulvet og bord observerte politiet enkelttabletter som var tatt ut av pillebrett. Tablettene var av type som A hadde resept på. Det ble ikke tatt beslag i disse tablettene siden A hadde resept.

 

Spesialenheten fant etter gjennomgang av sakens dokumenter ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri. 

 

 

Sak 733/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen/lensmannen for å ha blitt påsatt håndjern uten dom, blitt beskyldt for alkoholisme og «umyndighet og arveløs».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten oppfattet det slik at anmeldelsen gjaldt forhold som var behandlet av Spesialenheten tidligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 506/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A har tilskrevet Spesialenheten og klaget over etterforskingsarbeidet som er gjort av Nordland politidistrikt i forbindelse med etterforsking av voldssaker i november 2018. A har opplyst at hun er fornærmet i flere saker som omhandler X. Et av saksforholdene gjelder en skyteepisode der A ble drapstruet og utsatt for vold. A har opplyst at politiet har unnlatt å ta med dette i siktelsen av X.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten finner ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Spesialenheten oppfatter brevet fra A i realiteten å være merknader og klage på politiets etterforsking og påtalevurdering. Spesialenheten er ikke et alminnelig klageorgan for politiet, og spørsmål om kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat. Straffeprosessloven § 59a regulerer den adgang som fornærmede som part i straffesak har til å be om omgjøring og å klage. For øvrig er A representert ved bistandsadvokat, hvis oppgave er å fremme/ivareta As interesser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 743/19-123

 

ANMELDELSE AV REGISTERSØK UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet anmeldte en tjenesteperson (A) for å ha søkt på seg selv, sin sønn og en person (B) med samme etternavn som A i kriminaletterretningsregisteret Indicia.

 

Spesialenhetens vurdering:

Rapporter fra Kripos viste at A i løpet av tre uker hadde foretatt flere søk på sin sønn og seg selv. A erkjente at det ikke var tjenestemessig behov for søkene, og forklarte at han først søkte i forbindelse med at sønnen skulle overta et telefonnummer A selv hadde vært ansvarlig for. Deretter søkte han videre ved flere anledninger. Navnet til B dukket opp i forbindelse med søkene på sønnen. A kjente ikke B.

 

Spesialenheten viste til at en tjenestepersons søk på seg selv i registre ikke klart faller innenfor det området hvor det vil være grunnlag for å reagere med straff. Personvernhensyn og risikoen for spredning av sensitive opplysninger til uvedkommende gjør seg ikke gjeldende med samme tyngde i slike tilfeller.

 

Spesialenheten mente at søkene på sønnen og B innebar grovt brudd på tjenesteplikt, og ga A et forelegg på kr. 5.000,-.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no