Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 27 (02.07 - 06.07)

ØST   

Sak 591/17-123, 03.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL M.V.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å blant annet å ha bistått barnevernet med å ”dekke over” kriminalitet som ble begått mot datteren hennes, for å ha bidratt til at A ble uriktig tvangsinnlagt, og for å ha tatt ulovlig beslag i telefonen hennes. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det lite sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 277/17 – 123, 05.07.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to tjenestepersoner for ulovlig ransaking. Han ble vilkårlig plukket ut mens han sov på nattoget, og mente at han ble ransaket uten grunn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene forklarte at de kontrollerte passasjerene på toget. De tok kontakt med A fordi han var våken og virket unnvikende. Spesialenheten viste til at det å ta kontakt på denne måten anses å være innenfor politiets oppgave i arbeidet med å forebygge kriminalitet. A ble deretter tatt med i gangen mellom vognene. Tjenestepersonene oppfattet ham som ruspåvirket, og A samtykket i tegn- og symptomtest. Resultatet av testen ga grunnlag for ransaking av A og ryggsekken hans. Det ble ikke gjort funn, og A ble dimittert. Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved å teste og ransake A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Administrativ avgjørelse:

Det var ikke opprettet rapport om ransakingen, og det var heller ikke nedtegnet i oppdragsloggen at A hadde blitt testet og ransaket. Saken ble derfor sendt til politidistriktet for administrativ gjennomgang.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 728/17-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha gitt uriktige opplysninger i forbindelse med etterforsking og iretteføringen av en straffesak der A ble frikjent av lagmannsretten. Politiet åpnet i 2015 etterforsking mot A for mulig mishandling av datteren. A ble domfelt i tingretten og frifunnet i lagmannsretten. A mente at B ikke hadde vært objektiv og ikke interessert i bevis som talte til fordel for ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. At lagmannsretten vurderte bevisene på annen måte enn politiadvokat B, og ved dette frifant A, innebar ikke at politiadvokat B vurdering kunne innebære straffbar tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 247/18-123 - 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG AKSJON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for skadeverk på hennes bolig, krenkelse av privatlivets fred, samt trakassering ved trusler om pågripelse og innleggelse. Dette skjedde i mars 2015. A har vært i konflikt med naboene siden 2014, og mener naboene får bistand fra politiet fordi de har venner i politiet. A var hjemme alene da politiet kom hjem til henne. De ringte på, banket på dører og vinduer og snakket høyt. A ble redd og gjemte seg på badet. Til slutt klatret en politimann i stige opp til baderomsvinduet. Hun fikk beskjed om å fjerne materialer som var til sjenanse for naboene. I følge A truet politimannen med pågripelse og tvangsinnleggelse. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt besøksforbud mot naboen. Hun og ektemannen var flere ganger blitt bedt om å fjerne materialene/gjerdet. Politiet forsøkte å komme i kontakt med A ved å ringe på, banke på vinduene og tilkjennegi seg som politi. Til slutt kom politiet i kontakt med A ved å klatre opp en stige og å gi pålegg om å fjerne materialene. Jourhavende jurist hadde på forhånd besluttet at tjenestemennene skulle gi pålegg, og evt. ta A med til avhør dersom hun ikke etterkom pålegget. Tjenestemennene forlot As bolig etter at de hadde snakket med A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 325 nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

 

 

 

Sak 740/16 -123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:  

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:  

Øst politidistrikt oversendte til Spesialenheten anmeldelse av mulig brudd på taushetsplikten. En tjenesteperson i politidistriktet mente det forelå mistanke om at en person (A), som var under etterforsking for flere straffbare forhold, hadde fått tilgang til straffesaksdokumenter på urettmessig vis. Det ble blant annet vist til at A angrep en person (B), som hadde gitt opplysninger til politiet, og for øvrig var oppdatert på saksopplysninger han ikke hadde fått innsyn i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde fått opplysninger om Bs navn i forbindelse med at innkalling til rettsmøte om besøksforbud ble forkynt for A. Logger over polititjenestepersoners søkeaktivitet i straffesaker mot A ga ikke støtte til politidistriktets mistanke om at A også på annen måte hadde fått tilgang til straffesaksdokumenter. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 14/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kastet ham med ansiktet ned i gulvet i arresten. Flere tjenestepersoner satt oppå ham og håndjernene gjorde at håndleddene hovnet opp. Han fikk ikke madrass, og frøs hele natten.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Inkvirering

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet, brukte håndjern og spyttehette

 

Skader: Ingen påviste fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter gjennomgang av videoene fra sentralarresten, samt sakens øvrige dokumenter, la Spesialenheten til grunn at A både var verbalt og fysisk utagerende. Det var Spesialenhetens vurdering at tjenestepersonene var rolige og at maktbruken var kontrollert. Opptakene ga ingen holdepunkter for at tjenestepersonene kastet A i gulvet, eller at maktbruken på annen måte var uforholdsmessig eller unødvendig.

 

Det gikk ikke frem av dokumentene hvorfor A ikke fikk madrass på cellen det første halve døgnet. Spesialenheten kunne likevel ikke se at det var holdepunkter for at dette kunne medføre straffansvar. Det var heller ikke opplysninger som tilsa at A hadde blitt nektet legetilsyn. For øvrig hadde As advokat og ansatte i arresten avtalt at A skulle ta kontakt med helseavdelingen i fengselet ved overføring dit.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 303/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å FØLGE OPP VARSLER OM DRAP

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ikke å følge opp As varsler om drap i 2004-2006. A varslet om at 5 venner hadde blitt drept. B mente det var overdose-dødsfall. A følte han ikke ble tatt på alvor.

 

Spesialenhetens vurdering:

A har også tidligere anmeldt liknende forhold til Spesialenheten. Spesialenheten kunne ikke se at det nå var fremkommet nye opplysninger som ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Et eventuelt straffansvar ville også være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 og/eller § 325 første ledd nr. 1

 

 

 

Sak 308/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE FOR Å HA VILLEDET DOMSTOLEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha villedet domstolen i saken A var domfelt i.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk relevante dokumenter fra straffesaken mot A. Det var ingen opplysninger der som gjorde det sannsynlig at politiadvokat B eller andre tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde unndratt opplysninger fra saken, eller på annen måte hadde opptrådt straffbart i tilknytning til etterforskingen eller iretteføringen av saken mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 221/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE FOR UNNLATT Å REGISTRERE ANMELDELSER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha registrert hans mange anmeldelser. A hadde blant annet innlevert anmeldelse mot naboer for stråling og av X for å ha satt på ham en mikochip i 2000.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var på det rene at flere av As anmeldelser ikke var registeret hos politiet. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avklare årsaken til dette, da det uansett ikke var sannsynlig at de manglende registreringene kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 264/17 -123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE AV GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED TILBAKEKALL AV FØRERETT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte i 2014 to tjenestepersoner for feilaktig å ha fratatt ham førerkortet. Anmeldelsen ble inngitt til politidistriktet, og den ble arkivert der sammen med straffesaken mot A. Anmeldelsen ble først oversendt til Spesialenheten i mars 2018, etter at A hadde purret på behandling av anmeldelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble fratatt førerkortet etter at politiet hadde rykket ut på en melding om at to bilister var uenige om utfylling av skademelding. A ble av en annen bilist beskyldt for å ha kjørt inn i vedkommendes bil, noe A nektet for. Politiets undersøkelser av bilene tydet på at A hadde kjørt inn i den andre bilen. Etter samtale med A fremsto han for politiet som uskikket til å kjøre bil. Det ble senere truffet vedtak om tilbakekall av As førerett.

 

Det ble bemerket at det anmeldte forholdet var strafferettslig foreldet da anmeldelsen ble mottatt av Spesialenheten. Spesialenheten mente uansett at det ikke var holdepunkter for at tjenestepersonene som hadde fratatt A førerkortet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 146/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TYVERI AV BIL M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tyveri av morens bil, og for at bilnøklene ikke ble utlevert fra politiet.  A mente det var feil, slik politiet påsto, at han ikke hadde førerkort. Uansett var dette irrelevant siden det var As mor som eide bilen politiet hadde tatt beslag i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter at A flere ganger ble stanset kjørende i morens bil uten førerkort, besluttet politiadvokat B å ilegge bruksforbud. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 321 om tyveri

  

VEST   

Sak 10/18 – 123, 05.07.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG RANSAKING OG BESLAG

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A innga anmeldelse om ulovlig ransaking og beslag hjemme hos ham. Blant annet hadde politiet tatt beslag i kniver han hadde til pynt.

   

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av saksdokumentene at politiet ble kontaktet av AMK, som anmodet om bistand til å ta A med til lege. Det var bekymring om A var psykotisk, og det ble opplyst at han la kniver rundt på strategiske steder. I ambulansen opplyste A at han hadde røykt hasj og at han hadde noen gram hasj på soverommet. Politiet ransaket soverommet og fant ca. 30 gram hasj. Politiet tok også beslag i tre kniver. Knivene ble senere levert tilbake til A.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til straffeprosesslovens bestemmelser om ransaking og beslag.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 776/-123 - 06.07.2018

 

ETTERFORSKING AV POLITIETS BEHANDLING AV EN BERUSET PERSON INNSATT PÅ CELLE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

En person (A) som var innsatt i drukkenskapsarrest, ble funnet bevistløs under en inspeksjon. Livreddende tiltak ble iverksatt og A ble transportert til sykehus med ambulanse. Han døde noen dager senere.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at noen ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde oppsøkt politiet fordi han var våt og kald, og ønsket å overnatte i husvill. Han var påvirket av berusende og/eller bedøvende middel og var noe aggressiv. Av disse grunner ble han i stedet innsatt i drukkenskapsarrest. Han ble ikke vurdert som så beruset at han var ute av stand til å gjøre rede for seg, og det var således ikke behov for legetilsyn. Det ble bestemt at han skulle ha tilsyn hver halvtime, og at det skulle være videoovervåkning fra cellen og til vaktkontoret.

 

Etter relativ kort tid ble det konstatert at A var livløs. I ettertid viste blodprøver at A hadde hatt en meget høy alkoholkonsentrasjon. Det var mulig at A hadde drukket mye alkohol rett før han ble satt i arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist mot vaktleder og to arrestforvarere.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til politidistriktet i læringsøyemed

 

MIDT-NORD

Sak 251/17 – 123, 03.07.2017

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN OG SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha gitt henne taushetsbelagt informasjon i perioden A og B var samboere. Blant annet opplyste A at B hadde gitt henne opplysninger om hennes tidligere samboer og opplysninger fra Bs arbeid i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde gitt taushetsbelagte opplysninger fra tjenesten til A. Det var påstand mot påstand, og tvilen måtte komme B til gode. Det kunne heller ikke utelukkes at anklagene mot B hadde sammenheng med en tilspisset relasjon mellom A og B.

 

Rapport fra Kripos viste at B hadde søkt på A i politiets registre i forbindelse med at de ble kjærester. B hadde ikke hatt tjenestemessig behov for å søke, og søkene var straffbare. Imidlertid var forholdet foreldet.

 

Rapport fra Kripos viste også at B hadde søkt, lest og registrert opplysninger i politiets registre om As tidligere samboer C. Etterforskingen kunne ikke utelukke at B hadde hatt tjenestemessig behov for å gjøre dette. Denne delen av saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Vedtak:

Saken er henlagt delvis på grunn av foreldelse og delvis etter bevisets stilling.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ gjennomgang:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ gjennomgang.

 

 

 

Sak 353/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED FORKYNNING AV STEVINING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner som hadde kommet til hans bolig for å forkynne et dokument. En av tjenestemennene hadde satt foten mellom ytterdøren og karmen for å hindre A i å lukke og låse døren for tjenestemennene. A mente at tjenestemennene ved dette forsøkte å begå innbrudd. Tjenestemennene dro fra stedet etter at de hadde «kastet» dokumentet inn gjennom dørsprekken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har adgang til å gå inn på privat grunn eller inn i privat hus for å forkynne stevning. Forkynningen skal så vidt mulig skje for vedkommende personlig, helst på hans bopel eller arbeidssted. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestemennenes opptreden i forbindelse med utføringen av tjenesteoppdraget kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 163/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt makt mot ham for å ta fra ham gitaren og å sette på ham håndjern. A sparket en av tjenestemennene i skrittet. Den andre tjenestemannen brøt begge armene hans opp etter ryggen hans slik at han mistet pusten. Grepet varte i ca. 7 - 8 minutter. Han ble deretter ført inn i politibilen og transportert til politistasjonen.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestemennene tok kontakt med A etter meldinger fra publikum om at han forstyrret nabolaget med å spille gitar, synge og rope. Han fikk beskjed om å slutte og å bli med tjenestemennene. A motsatte seg dette.

 

Enhver har plikt til å rette seg etter politiets pålegg. Unnlatelse av å etterkomme påleggene er straffbart.

 

Ved vurdering av bruken av makt mot A la Spesialenheten vekt på at tjenestemennene først forsøkte mindre inngripende midler ved å pålegge A å forlate stedet. Han etterkom ikke dette, og måtte tas tak i. A satte seg til motverge. Han forklarte selv at han sparket. Tjenestemennene måtte derfor bruke makt mot ham for å få kontroll og å kunne sette på ham håndjern.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiets bruk av makt gikk lenger enn det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. Bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 592/17 – 123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatt i politiet for å ha kjørt inn i A da han ble stanset for trafikkontroll. A fikk motorsykkelen han kjørte over seg og fikk brannskade på leggen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Videopptaket fra politibilen viste at A ikke fikk motorsykkelen over seg, men at A gikk rolig av motorsykkelen etter at han ble stanset. Politibilen holdt en fart på mellom 0 og 6 km/t under påkjørselen. Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3

 

 

 

Sak 384/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV TRAKASSERING OG FORFALSKING AV BEVIS

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering og forfalsking av bevis.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det i anmeldelsen ikke var beskrevet noen straffbare handlinger, samt at A ikke besvarte Spesialenhetens henvendelse for å avklare anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 695/17 – 123, 05.07.2018

 

PÅSTAND OM Å HA BLITT NEKTET LEGETILSYN I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for at han ikke fikk legetilsyn til tross for at han sa at han måtte ha tilsyn av lege før innsettelse i arrest. Dette førte til at A forsøkte å ta sitt eget liv i arresten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av arrestloggen at politiet hadde tatt kontakt med helsepersonell rett etter at A var satt i arresten. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at A skulle ha hatt oftere tilsyn enn det som ble utført. Det ble umiddelbart satt i gang livredning da det ble oppdaget at de ikke fikk kontakt med A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 21/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV AT ANSATTE I POLITIET TOK FRA HAM BARNET

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de i oktober 2014 tok fra ham sønnen og leverte ham til moren, som sannsynligvis da var på krisehjemmet og bare hadde kortvarig visum i Norge. A mente at politiet feilaktig tok morens parti selv om han hadde filmet henne da hun var «utilregnelig» og da han hadde avslørt at hun hadde en elsker i utlandet. A mente at det var feil at straffesaken mot ham var henlagt etter bevisets stilling.

 

I ettertid hadde det vært en rekke saker i domstolen i tilknytning til barnet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling og henla saken uten etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 199/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk en rettsbok fra 2009 om deler av det samme saksforholdet. Innholdet i anmeldelsen var særdeles kort og sannsynliggjorde ikke at det hadde skjedd en straffbar tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 217/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TRENERING/UNNLATELSE AV ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for tjenestefeil i forbindelse med etterforsking av en brann der A var fornærmet. Brannen skjedde i juni 2017. A mente at politiet ikke hadde etterforsket bakmennene i brannsaken til tross for at han hadde opplyst bakmennenes navn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saken viste at A var oppført som fornærmet og at en person X var domfelt til betinget fengsel, bot og til å betale erstatning.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av brannsaken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 134/18-123, 06.07.2018  

 

ANMELDELSE AV SEKSUELT KRENKENDE ADFERD FRA OVERORDNET

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

En tidligere kvinnelig ansatt ved et lokalt lensmannskontor anmeldte en lensmann for to konkrete hendelser begått rett etter at hun var tilsatt i vår/sommer 1997.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 449/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at politiet eller påtalemyndigheten ikke hadde etterforsket en anmeldelse han innga i 2009.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart. Det forhold at de ikke hadde etterforsket anmeldelsen var utpreget skjønnsmessig hvor det blant annet kan tas hensyn til kapasitet og andre saklige grunner. Dessuten ville en eventuell straffbar handling begått i 2009 være strafferettslig foreldet i dag.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 750/17-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE UNDER AVHØR

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha tatt tak i hennes sønns (C) arm og vridd armen fordi C hadde tatt tak i en datakabel på avhørsrommet. C, på 11 år, hadde begynt å le, og B hadde da vridd armen hardere. C begynte da å gråte. A mente også at B skulle ha informert henne som verge, bedre forut for avhøret. Hun trodde sønnen skulle avhøres som vitne, ikke som hovedmistenkt.

 

Åsted: Offentlig sted på dagtid

 

Oppdrag: Avhør

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at B holdt i Cs hånd.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

C var mistenkt for brannstiftelse, og ble avhørt av B. Cs mor var til stede. Det var ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved gjennomføringen av selve avhøret. Lydopptaket fra avhøret ga ingen holdepunkter for straffbar opptreden, samt at B hadde konferert med påtalejurist på forhånd om Cs lave alder. B forklarte at hun ikke kjente til at C hadde særlige utfordringer som det måtte tas hensyn til.

 

B forklarte at hun vurderte det som nødvendig å ta tak i C for å hindre at han ødela datautstyret.

 

Å hindre skade på politiets datautstyr omfattes av nødrettsbestemmelsen. Spørsmålet var om måten skaden ble avverget på var rimelig, og om skaden på utstyret var langt større en skaderisikoen ved det B gjorde mot C.

 

A og B ga ulike beskrivelser av Bs bruk av makt mot C. A forklarte at B tok tak i sønnens arm og vred den i et politigrep. B avviste dette, og forklarte at hun tok tak i hånden hans, mest sannsynlig håndleddet. Hun ba C sette seg, og sa til ham at "sånn gjør vi ikke, nå snakker vi sammen".

 

Med bakgrunn i Xs forklaring av hvordan C hadde beskrevet hendelsen, la Spesialenheten Bs beskrivelse av maktbruken til grunn. Det var Spesialenhetens vurdering at det å ta tak i Cs hånd for å hindre ham i å dra i ledningen, samt irettesette ham muntlig, var en rimelig måte å hindre ham i ødelegge datautstyret på, og potensiell skade på utstyret var langt større enn skaderisikoen ved Bs handling. Kroppskrenkelsen var derfor lovlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 714/17-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL OPPFØLGING AV ANMELDTE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tidligere lensmann for ikke å ha behandlet anmeldelsene hans inngitt i perioden 2000 til 2010. A mente at hans familie hadde blitt «terrorisert med sammenhengende steinkasting mot boligen i 10 år uten at fasistlensmannen hadde gjort noe med det.»

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten søkte i politiets saksbehandlingssystemer og fant at det var registrert sju straffesaker hvor A var registrert som fornærmet. Sakene var avgjort av påtalemyndigheten. Det var etter dette ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 316/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A beskrev flere hendelser/opplevelser.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen av de beskrevne hendelsene eller noe i As forklaring til Spesialenheten som innebar straffbare forhold begått av politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no