Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 14 og 15 (02.04 - 13.04)

ØST   

Sak 41/18 – 123, 03.04.2018

 

PÅSTAND OM MISBRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte flere ikke navngitte tjenestepersoner som deltok i en aksjon mot ham, for maktmisbruk. Han mente at aksjonen forferdet naboene hans, og at bruken av makt mot ham var uhensiktsmessig og ulovlig.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Anmeldelsen ble inngitt til politidistriktet, som videresendte saken til Spesialenheten.

Av anmeldelsen fremgikk at det var fem politibetjenter som hadde deltatt på oppdraget.

Politidistriktet har oversendt utskrift av oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av føringer i oppdragsloggen la Spesialenheten til grunn at As far den aktuelle kvelden meldte om bekymring etter at A hadde utagert hjemme på foreldrenes bopel. Han hadde slått hull i vegger og inventar, samt truet foreldrene. Da faren ringte politiet hadde A forlatt huset. Faren opplyste at A ikke brukte rusmidler, men at han var psykisk syk. Han hadde egen nøkkel til foreldrenes hus. Foreldrene var redde for hva han kunne finne på når han kom hjem. Tre patruljer bestående av totalt fem politibetjenter deltok i søk etter A. Oppdraget ble avsluttet etter ca. 2,5-3 timer.

 

Spesialenheten iverksatt ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble det vektlagt meldingen politiet mottok og bekymringen som ble meldt fra As far.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 805/16-123, 03.04.2018

 

PÅSTAND OM REGISTERSØK UTEN TJENSTLIG GRUNN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten ble av politidistriktet varslet om at det var grunnlag for å mistenke arrestforvarer A for i beruset tilstand å ha logget seg på politiets systemer og søkt uten tjenstlig grunn. Bakgrunnen var at A mente å ha blitt frastjålet vesken sin på et utested tidligere samme natt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

A ble avhørt som mistenkt. Det ble innhentet PO-logg. Det er innhentet logger over aktivitet knyttet til A i Strasak, BL og PO i det aktuelle tidsrom.

 

Det ble foretatt vitneavhør av to politibetjenter, en arrestforvarer og en privatperson.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ansatt som arrestforvarer. Hun anmodet om politiets bistand etter at noen formentlig hadde tatt vesken hennes på et utested. Politiet sendte en patrulje til stedet. De vurderte A som overstadig beruset og noe vanskelig å ha med å gjøre. A hadde deretter oppsøkt politistasjonen. En politibetjent ble med henne til utestedet og gjennomgikk et videopptak der. Politibetjenten opplyser at de ikke fant noe av interesse for saken. A ble med tilbake til politistasjonen og fikk hjelp til å bestille taxi. Under oppholdet på politistasjonen ble det observert at A benyttet politiets datamaskin. A hadde lagt ut en melding på facebook om at hun hadde blitt frastjålet vesken sin.

 

Påfølgende dag la A ut en ny melding om at hun hadde tatt saken i egne hender og oppsøkt vedkommende som hun mistenkte for å ha tatt vesken, og fått vesken tilbake. I avhør forklarte denne personen at hun hadde fått med seg “feil veske” hjem og at hun hadde sendt As ektefelle en melding om dette. A kom deretter og hentet vesken sin.

 

Det ble ikke gjort tekniske funn som tilsa at A hadde logget seg inn i politiets dataregistre i det aktuelle tidsrommet. Det forelå heller ikke forklaringer fra vitner eller andre sikre bevis om at hun hadde brutt en tjenesteplikt. Spesialenheten fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at A hadde søkt i politiets dataregistre uten tjenstlig grunn.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Administrativ vurdering:           

Det at A hadde brukt politiets datamaskin i beruset tilstand var ikke et straffbart forhold, men ble sendt til politimesteren til administrativ vurdering. 

 

 

 

Sak 747/16 – 123, 03.04.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN OG GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED HÅNDTERING AV TAUSHETSBELAGT ADVOKATKORRESPONDANSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersonene B, C og D for grov uforstand i tjenesten/grovt uaktsom tjenestefeil ved sin håndtering av korrespondanse mellom B og hans tidligere engasjerte advokater. A hevdet at B og C hadde krenket hans rettigheter ved å innhente ulovlige dokumenter for deretter å gjennomgå disse. Han påpekte at materialet straks skulle ha vært oversendt tingretten for gjennomgang. A anførte også at D hadde fortsatt krenkelsen ved at hun ikke slettet dokumentene straks hun fikk kunnskap om dem, men i stedet varslet at dokumentene skulle legges frem i retten i forbindelse med en ankebehandling av en sak mot A.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har innhentet korrespondanse mellom D, statsadvokat F og Advokatfirmaet Z fra advokat G ved Advokatfirmaet Z. Advokat G er avhørt som vitne. Han var oppnevnt forsvarer for A i ankesaken.

 

Spesialenheten har med samtykke fra A og datteren, E, innhentet den taushetsbelagte advokatkorrespondansen fra advokat G. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Spesialenheten har opptatt forklaring fra to mistenkte; B og D. Spesialenheten har på bakgrunn av forklaringen fra B ikke ansett det nødvendig å avhøre C.

 

Det er gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Den aktuelle advokatkorrespondansen ble beslaglagt av daværende X politidistrikt i januar 2014, i forbindelse med en sak der A var siktet for drapsforsøk. Dette var en del av et større databeslag. B gjennomgikk det beslaglagte materialet våren 2014, men skal da ikke ha tenkt over at det dreide seg om taushetsbelagt dokumentasjon. Nevnte sak ble henlagt mot A, men materialet ble siden benyttet i forbindelse med en annen sak mot A som opprinnelig gjaldt unndragelse av skatt og merverdiavgift, samt grovt bedrageri mot NAV. Saken ble senere utvidet til også å omfatte menneskehandel og ble oversendt Y politidistrikt for sammenslåing med annen sak knyttet til As datter E. I forbindelse med at saken skulle opp til behandling i lagmannsretten i 2016, fikk D, som arbeidet ved Y politidistrikt, vite at X politidistrikt hadde beslaglagt materiale som kunne være aktuelt å benytte i retten. Det aktuelle temaet for D var Es rolle i As forretningsdrift. B ble da gitt i oppdrag å gjennomgå materialet på nytt for å få belyst temaet. Heller ikke ved denne gjennomgangen fanget B opp at materialet omfattet taushetsbelagt informasjon. Han printet ut flere e-poster mellom A, E og As tidligere engasjerte advokater, og oversendte disse til D og statsadvokat F. D videresendte e-postene til Es forsvarere samme dag, for å be om samtykke til å fremlegge materialet i lagmannsretten. Dette kom As forsvarere til kunnskap og det ble begjært bevisavskjæring. Statsadvokat F besluttet umiddelbart at materialet var underlagt taushetsplikt og at dette skulle slettes. Dette ble gjort og materialet ble ikke benyttet i retten. A hevdet at politiet/påtalemyndigheten ikke skulle hatt gjennomgått materialet, men at dette skulle ha vært oversendt retten for vurdering straks det ble oppdaget at det var advokatkorrespondanse.

 

Spesialenheten fant at B ved sin håndtering av materialet hadde begått en tjenestefeil, men at denne under tvil ikke var forsettlig eller grovt uaktsom. Ved vurderingen ble vist til at man ikke kunne se bort fra hans forklaring, samt at det ikke fantes dokumentasjon på at informasjonen tidligere hadde blitt brukt i saken. Det ble også vist til at han oversendte dokumentasjonen til de nye ansvarlige påtalejuristene på saken til vurdering. Saken ble henlagt for B som intet straffbart forhold anses bevist.

 

På bakgrunn av Bs forklaring om at han ikke hadde orientert C om advokatkorrespondansen i beslaget, fant Spesialenheten det ikke nødvendig å avhøre C. Saken ble henlagt for Cs vedkommende som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenheten fant grunnlag for å kritisere D for at hun manglende gjennomgang av korrespondansen hun fikk tilsendt. Det ble vist til at selv om hun hadde «arvet» materialet fra et annet politidistrikt og at hun således kunne grunn til å tro at beslaget tidligere hadde vært vurdert av tidligere ansvarlige påtalejurist, hadde hun selv et ansvar for å gjennomgå og vurdere materialet. Spesialenheten påpekte at Ds manglende vurdering av materialet gjorde at hun i realiteten heller ikke forsikret seg om at dette ikke var taushetsbelagt informasjon om A som nødvendigvis ikke burde tilflyte E/Es forsvarere. Det ble lagt til grunn at D hadde begått en uaktsom tjenestefeil, men ikke opptrådt grovt uaktsom. Saken ble henlagt for D som intet straffbart forhold anses bevist. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd, for å sikre at politi- og påtaleansatte har tilstrekkelig kunnskap om håndtering av taushetsbelagt materiale i forbindelse med beslag.

 

 

 

Sak 148/17-123, 09.04.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tre navngitte kolleger i Sør-Øst politidistrikt for brudd på taushetsplikten. A mente de brøt taushetsplikten ved å fortelle andre kolleger at han var anmeldt. Anmeldelsen mot A ble senere henlagt på bevisets stilling av settepolitidistrikt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopisak fra politi i straffesaken mot A, og foretatt to vitneavhør og fire mistenktavhør.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

For tre av de mistenkte var det ikke holdepunkter for at de hadde videreformidlet opplysninger fra As sak uten tjenstlig grunn.

 

Den fjerde mistenkte (B) hadde informert andre i ledende stillinger i politidistriktet om anmeldelsen mot A. Han hadde også informert om saken på parole i forbindelse med at det var iverksatt enkelte tiltak mot A som følge av bekymring for hans psykiske helse.  

 

Spesialenheten stilte seg noe tvilende til om det i forbindelse med orienteringen om tiltakene rundt A, også var strengt nødvendig å gi opplysninger om det anmeldte forholdet. Tiltakene ble ut fra det Spesialenheten kunne se ikke iverksatt som følge av mistanken mot A. Sett hen til at grensen for hva som uten hinder av taushetsplikten kan kommuniseres til kolleger er noe uklar, og ut fra bakgrunnen for Bs videreformidling av opplysningene og sammenhengen de ble gitt i, kunne imidlertid Spesialenheten vanskelig se at B hadde opptrådt i strid med taushetsplikten som gjelder innad i politiet.

 

Etterforskingsresultatet talte imidlertid ikke med styrke mot at det var begått en straffbar

handling, og saken ble henlagt etter bevisets stilling.   

 

Vedtak:

Saken er henlagt dels som intet straffbart forhold anses bevist og dels etter bevisets stilling

 

 

 

Sak 292/17 – 123, 10.03.2018

 

PÅSTAND OM BRUK AV ULOVLIG MAKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte på vegne av B tjenestemenn ved Innlandet politidistrikt for ulovlig bruk av makt ved innbringelse av hans nevø. Det ble anført i anmeldelsen at B, som følge av politiets maktbruk, hadde blitt påført brudd i håndleddet.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt fornærmede, vitner og mistenkte. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 272 om kroppskrenkelse med skadefølge

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om at det sto en ung mann (B) ved en brygge og melder var bekymret for hans psykiske helse og at han ville hoppe i vannet. Politiet reiste ut med en patrulje bestående av politibetjent C og D. Tjenesteperson D tok kontakt med B. I følge Ds forklaring oppførte B seg merkelig og snakket usammenhengende. Politiet ønsket å fremstille ham hos lege. B rev da av seg klærne og sekken som han hadde på seg. C tok B i armen for å lede ham mot politibilen, men B dyttet til politimannen slik at de gikk i bakken. B satt seg kraftig til motverge og politiet fikk ikke kontroll på ham. Politiet fikk bistand fra flere sivile personer, og klarte etterhvert å få B bort til politibilen og delvis inn i celledelen på politibilen.

 

B hadde i følge flere vitner og politiet ropt og skreket, samt slått og sparket mot politiet og bitt tjenesteperson D mellom tommel og pekefinger. Det gjorde så vondt at D presset fingrene på den ledige hånden mot Bs øyne slik at han sluttet å bite. De fikk så bistand fra innsatsleder G. G fant frem stropper som de festet rundt Bs ben så han ikke kunne sparke. Politiet forsøkte hele tiden å snakke til B og forklare at de ønsket å hjelpe ham. Dette ble også bekreftet av vitneutsagn.

 

B ble transportert til legevakten, og ble kort tid senere overført til psykiatrisk avdeling. Dagen etter hendelsen ble det påvist at han hadde brudd i høyre håndledd.

 

Spesialenheten har vurdert om tjenestemennene kan straffes for legemskrenkelse med skadefølge og om grensen for lovlig bruk av makt er overskredet.

 

Politiet har adgang til å benytte makt under tjenesteutførselen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig, jf. politilovens § 6. For all tjenesteutøvelsen gjelder det et forholdsmessighetsprinsipp, og midlende som anvendes må være nødvendig og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetens for øvrig.

 

På bakgrunn av de vitneopplysninger og øvrige bevis, fant ikke Spesialenheten det bevist utover rimelig tvil at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt til grunn at B satte seg sterkt til motverge da politiet førsøkte å hjelpe ham. Den makten som ble benyttet mot B var nødvendig både av hensyn til at politiet måtte beskytte seg og for å hindre B i å skade seg selv. Det å presse ytterleddet på fingrene mot Bs øyne og surre benene hans fast med stroppen var ikke ordinære maktmidler, men var ikke straffbart fordi ble gjort i nødverge. Begge maktmidlene hadde vært av kortvarig karakter og hadde ikke medført skade eller stor fare for dette.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

               

 

Sak 605-17-123, 12.04.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat for manglende etterforsking.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har gjennomgått politiets straffesaksregister, i tillegg til As omfattende dokumentasjon som var vedlagt anmeldelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 171 om grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i anmeldelsen eller i vedleggene til denne at det hadde skjedd et straffbart forhold. A hadde også tidligere anmeldt en rekke offentlige tjenestepersoner som hadde hatt befatning med foreldretvisten som A var involvert i. Den saken hadde også vært behandlet i rettsapparatet. A anmeldte så de personene som ikke ga han medhold i saken. Det var ikke en straffbar handling av politiadvokaten som mottok disse anmeldelse å henlegge dem uten etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

 

 

Sak 643/17-123, 12.04.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE ETTERFORSKING AV ALVORLIG KRIMINALITET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Oslo politidistrikt for manglende etterforsking av alvorlig kriminalitet hos sin tidligere arbeidsgiver. Han anmeldte også mulige taushetsbrudd fra ikke navngitte tjenestepersoner i politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171 – tjenestefeil m.m.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke opplysninger i saken som ga grunnlag for å hevde at As anmeldelse av tidligere arbeidsgiver var henlagt på ulovlig måte. Henleggelsen var ikke påklaget av A.

 

Opplysningene om at selskapet hadde uheldig kontakt med polititjenestepersoner var ikke underbygget.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, idet det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 88/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM RASISTISK MOTIVERT KONTROLL PÅ TOG

 

Politidistrikt:

Tollvesenet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte norsk grensepoliti grunnet kontroll av henne på toget mellom Kongsvinger og Oslo. Hun anførte at en mannlig og en kvinnelig politibetjent hadde opptrådt utrivelig og hatefullt mot henne. I følge A ble ingen andre på toget kontrollert så grundig som henne og hun opplevde kontrollen som rasistisk motivert.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har vært i kontakt med Innlandet og Oslo politidistrikt, samt Politiets utlendingsenhet for å avklare hvilke tjenenestepersoner som utførte tjenesteoppdraget, samt bedt om å få oversendt eventuelle oppdragslogger.

 

Videre er Tollvesenet kontaktet for avklaring av hvem som foresto den aktuelle togkontrollen.

Spesialenheten har gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av sakens opplysninger la Spesialenheten til grunn at verken Innlandet politidistrikt, Oslo politidistrikt, eller Politiets utlendingsenhet hadde hatt kontroller på toget mellom Kongsvinger og Oslo på aktuelle tidspunkt.

 

Spesialenhetens undersøkelser viste at det var Tollvesenet som hadde gjennomført kontrollen.

 

Spesialenhetens mandat omfatter ansatte i politi og påtalemyndighet, og således ikke ansatte i Tollvesenet.

 

Saken ble avvist og oversendt Innlandet politidistrikt for behandling der.

 

Vedtak:

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 723/17-123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG INNGANG I BOLIG

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte at politiet hadde gått inn i deres bolig mens de var bortreist. Hun mente at politiet ikke hadde hjemmelsgrunnlag til å gå inn. A opplyste at politiet hadde forsøkt å ringe henne uten å komme i kontakt. Politiet hadde ikke forsøkt å ringe hennes samboer. A mente at huset var rotet til og det var oppstått diverse skader.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter og oppdragslogg

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om en trafikkulykke, og gikk inn i boligen for å undersøke om sjåføren var i huset alvorlig skadet. Det går frem av politiloven § 12 tredje ledd at politiet kan ta seg inn i hus for å ettersøke bortkomne eller hjelpe syke, tilskadekomne eller andre som er eller antas å være ute av stand til å ta vare på seg selv, når omstendighetene gir grunn til å frykte at vedkommendes liv eller helse kan være truet.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet ved dette hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 731/17-123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG PÅVIRKNING FOR Å ILLEGGE A BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte et ektepar for å ha påvirket en politiadvokat til å beslutte besøksforbud mot A. A mente at begge to arbeidet i politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter og oppdragslogg, og gjort undersøkelser i arbeidstakerregisteret. Kun den ene av ektefellene arbeider i politiet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 171 – tjenestefeil m.m.

 

Spesialenhetens vurdering:

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom vilkårene i straffeprosessloven § 222a er til stede. Den som forbudet er rettet mot kan straks eller senere kreve beslutningen brakt inn for retten.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart i forbindelse med at A ble ilagt besøksforbud.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 37/18 – 123, 13.04.18.2018

 

PÅSTAND OM KRENKENDE OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Øst politidistrikt for krenkende oppførsel ved å ha sagt til hans venninne B at de begge var arrestert. Hendelsen fant sted på Gardermoen lufthavn da A skulle hente sin bagasje fra et lagerrom. B ble da kontaktet av en ansatt ved informasjonsskranken, som sammen med to politimenn, sa at politiet ville arrestere dem begge. B ble veldig redd og forlot flyplassen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt B for avklaring av de faktiske forhold.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

B opplyste at hun hadde truffet A ved Oslo S tidligere på dagen. A fortalte at han hadde mistet flyet. B syntes synd på ham og ga ham penger til togbillett. Hun ble også med A til Gardermoen for å hente bagasjen hans. A lagde masse bråk da han skulle ha ut bagasjen, og flere tjenestepersoner kom. B ble stående i resepsjonen hvor hun snakket med de som jobbet der. Vedkommende tullet med henne og sa at hun var arrestert. B skjønte at det var tull. Hun fikk vite at A mulig ville bli arrestert fordi han lagde så mye bråk. Hun forlot da stedet. Da A ringte henne etterpå sa hun at hun hadde forlatt stedet fordi hun ble redd.

 

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. 

 

 

 

Sak 767/17 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE VED UPROVSERT DYTTING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for kroppskrenkelse ved brått og uprovosert å ha dyttet ham. A hevder at B etter avhøret av kjæresten tok ham i hånda og sa «lykke til». A så ham da rett i øynene og holdt blikket, hvorpå B brått og uprovosert mistet besinnelsen og dyttet til ham med begge hender.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt anmelder og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

A trakk senere sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

I etterkant av hendelsen opprettet politidistriktet sak mot A for vold mot offentlig tjenestemann. Anmeldelsen hadde sin bakgrunn i en egenrapport utarbeidet av B. B anførte at A ved to anledninger denne dagen hadde klemt meget hardt rundt hånden hans ved håndhilsing, og oppfattet at A gjorde dette for å markere seg. B fikk vondt i hånden. Dagen etter mottok B en telefonsamtale fra A som han oppfattet som truende, idet A uttalte «treffer jeg deg uten skiltet rundt halsen, så». B utrykte bekymring for hva han kunne ha i vente dersom han skulle møte A ved en senere anledning.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble også vektlagt at A ønsket å trekke sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 757/17-123 – 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson for å ikke ha utlevert en mobiltelefon politiet beslagla i 2013.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av beslagsrapporter og utkvitteringer i den aktuelle straffesaken, samt gjort undersøkelser i straffesaksregisteret (STRASAK).

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at det var opptrådt straffbart. Det ble vist til at et beslag som hovedregel faller bort når saken er endelig avgjort, jf. straffeprosessloven § 213. Etter det opplyste var den aktuelle straffesaken ikke endelig avgjort.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Sak 23/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFORSØMMELSE OG ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet i Vestfold for gjentatt tjenesteforsømmelse og ulovlig frihetsberøvelse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A har hatt en langvarig konflikt med naboer og tidligere leietakere, og er oppgitt over at han aldri får hjelp av politiet. Han har anmeldt diverse sivilrettslige forhold til politiet flere ganger. Disse er blitt henlagt og han har anmeldt politiet til Spesialenheten flere ganger tidligere. Også disse er blitt henlagt.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak  9/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL OG INHABILITET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat for å ha opprettet straffesak på feil grunnlag. A mente også at politidistriktet var inhabil til å behandle saker mot ham og sønnene.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiadvokaten hadde utferdiget besøksforbud mot A og hans to sønner. Sønnene hadde oppsøkt sin bestemor og utøvet utilbørlig press mot henne i en familiekonflikt. De tre fikk forbud mot å oppsøke bestemoren. Besøksforbudet ble behandlet i tingretten og det ble opprettholdt for sønnene, men ikke for A.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiadvokatens håndtering av saken var straffbar. Videre forelå det ingen omstendigheter som tydet på at politiet var inhabile i saken.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 742/17-123 – 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha ringt ham og bedt ham om ikke å hindre pågående brøytearbeid. A oppfattet dette som en uriktig anklage. A anmeldte også B for ikke å ville oppgi identiteten sin.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets oppdragslogg fra hendelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at saken var tilstrekkelig opplyst til å kunne realitetsavgjøres.

 

Etter politiinstruksen § 5-4 skal polititjenestepersoner, på forlangende fra den person tjenestehandlingen direkte angår, opplyse grad og navn. Opptreden i strid med denne bestemmelsen medfører imidlertid ikke automatisk straffansvar. Selv dersom As opplysninger om Bs opptreden ble lagt til grunn, mente Spesialenheten at grensene for straffbar opptreden klart ikke var overtrådt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 70/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG MAKTBRUK I FORBINDELSE MED UTTRANSPORT FRA NORGE

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte transportledsagerne B og C for unødig maktbruk om bord på et fly på Gardermoen i forbindelse med at hun skulle uttransporteres. Maktbruken skjedde da de skulle føre henne inn på flyet/ned i setet. A mente at politiet hadde behandlet henne brutalt og at hun ble påført fysiske skader i arm/overkropp.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av Politiets utlendingsenhets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av de innhentende dokumentene la Spesialenheten til grunn at A hadde fått avslag på sin søknad om asyl i Norge. Hun hadde tidligere blitt forsøkt uttransportert, men transporten ble avbrutt fordi hun opptrådte sjikanerende mot andre passasjerer på flyet. Grunnet unndragelsesfare ble A pågrepet med tanke på ny uttransport. I forkant av transporten uttalte hun at hun ville motsette seg denne. Etter gjentatte oppfordringer til å sette seg ned i flysetet, ble det besluttet å bruke makt for å sette henne ned. Da B og C tok henne i armene for å plassere henne i setet, satte A seg fysisk kraftig til motverge og krevde å bli satt av flyet. A hevdet overfor flykapteinen blant annet at armen hennes var brukket. Hun ble umiddelbart tilsett av tilkalt ambulansepersonell, som ikke fant skader/merker på henne. Videre fikk hun legetilsyn samme dag og de etterfølgende dager på Trandum, uten at det ble gjort funn som kunne stamme fra politiets maktbruk. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 598/17 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM URIKTIG HÅNDTERING AV PERSON STANSET I TRAFIKKONTROLL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A, som er Bs arbeidsgiver, anmeldte politiet for deres håndtering av B. B, som kjørte tungtransport, ble stanset og fratatt førerkortet. A mente at politiet på flere måter hadde krenket Bs menneskerettigheter. 

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde blitt stanset grunnet melding om farlig kjøring, og tester av ham ga grunnlag for å mistenke ham for overtredelse av trafikkreglene. B samtykket i midlertidig beslag av førerkortet. Saken mot ham ble sendt til hans hjemland for videre behandling.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 258/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for ikke å ha imøtekommet hans begjæring om å bli tiltalt i en straffesak.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet relevante dokumenter far politidistriktet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kunne ikke se at det var omstendigheter som tilsa at det var begått straffbar handling fra påtalemyndighetens side. Det at A ikke var blitt tiltalt for det aktuelle forholdet, syntes å være i henhold til gjeldende retningslinjer for påtalemyndighetens praktisering av bevisbyrdereglene. Det var også overensstemmende med As egen anførsel om at han var uskyldig.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Sak 259/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tidligere ansatte i politidistriktet for urettmessig å ha oppfordret advokat X til å anmelde ham til tross for at han ikke hadde gjort noe ulovlig.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet relevante dokumenter fra politidistriktet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 260/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte anmeldelse av aktor for å ha fremsatt uriktige påstander mot ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet relevante dokumenter fra politidistriktet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 693/17 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING MM.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved X politistasjon for trakassering. A opplyste at politiet fotfulgte og kjørte etter henne og sønnen, sto på utsiden av vinduene deres og kikket inn, samt ga dem besøksforbud overfor C og Cs mor, D. A hadde i en periode på ca. 1 år vært barnepike for C. A hevdet at hun på et tidspunkt ikke lenger ønsket å være barnepike for C, og at Cs mor anmeldte A og sønnen for seksuelle overgrep mot C. A hevdet at hun ble utsatt for straffbare forhold fra Cs familie, og at hun ikke fikk lov av politiet å anmelde dem. I tillegg skal politiet ha tatt i mot en anmeldelse mot A fra hennes datter, som gjaldt omsorgssvikt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A og B.

Videre har enheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Det er gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet etterforsket flere alvorlige anklager mot A, hvilket nødvendiggjorde kontakt. Besøksforbudene ble, med ett unntak, ikke brakt inn for rettslig prøving av A. Ved en gjennomgang av politiets straffesaksdokumenter kunne Spesialenheten ikke se forhold som sannsynliggjorde at politiansatte hadde begått straffbare tjenestehandlinger i forbindelse med besøksforbudene. Spesialenheten viste videre til at politiet plikter å ta imot og registrere anmeldelser. Undersøkelser i politiets straffesaksregister viste at politiet hadde opprettet sak etter anmeldelse fra A, slik at hun ikke kunne bli hørt med at politiet nektet henne å inngi anmeldelse. De øvrige anførslene fra A ble ikke funnet å gi grunnlag for nærmere undersøkelser. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 720/17 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING MM.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for trakassering. A opplyste at politiet hadde gitt ham gjentatte besøksforbud og kom hjem til ham og kikket inn vinduene. Videre anmeldte han politiet for å ha «kalt ham opp», ved å si at han var «dum» og «alt mulig annet». Han kunne ikke konkretisere dette nærmere. A anmeldte også avdelingssjef B, for å ha kalt ham «pedofil» med henvisning til at «det sto på dataen», samt at B også sa at A var registrert med 15 dommer. Dette var ikke riktig. A innga videre anmeldelse mot politiførstebetjent C, for unødig maktbruk i forbindelse med en episode der han ble holdt på ventecelle på X lensmannskontor etter å ha blitt beskyldt for å ha slått en kvinne. Endelig anmeldte A politiet for å ha henlagt en sak uten etterforsking.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A og hans mor.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og arrestjournal.

Spesialenheten har gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 228 første ledd, om legemsfornærmelse

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet over flere år hadde etterforsket flere alvorlige anklager mot A, hvilket nødvendiggjorde kontakt, slik som avhør, forkynning av besøksforbud mm. Besøksforbudene ble, med ett unntak, ikke brakt inn for rettslig prøving. Ved en gjennomgang av politiets straffesaksdokumenter kunne Spesialenheten ikke se forhold som sannsynliggjorde at politiansatte hadde begått straffbare tjenestehandlinger i forbindelse med håndtering av besøksforbudene. Spesialenhetens undersøkelser viste at de anførte forhold knyttet til maktbruk og nedlatende språkbruk lå flere år tilbake i tid og var foreldet allerede da A innga anmeldelse til Spesialenheten. Det ble vist til at foreldelse er et moment av vekt ved vurderingen av om etterforsking skal iverksettes.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

VEST   

Sak 629/17 – 123, 06.04.2018

 

PÅSTAND OM UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet varslet Spesialenheten om at en sivil bil fra utrykningspolitiet (ført av tjenesteperson B) hadde stanset en bil for deretter å ha blitt påkjørt av en annen bil (ført av A). Det oppsto materielle skader på begge bilene. Ingen personer var skadet. I etterkant anmeldte A tjenesteperson B for uaktsom kjøring for å ha opptrådt aggressivt mot henne.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A, B og to vitner.

Spesialenheten har sikret og gjennomgått opptak fra det ene vitnets mobiltelefon, samt video fra tjenestebilen. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, herunder illustrasjonsmappe fra åstedet.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31, første ledd, jf. § 3

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

B tjenestegjorde i UP og kjørte "videobil", der tjenesteoppdraget er å stanse førere som bryter trafikkreglene. Det var ikke tvilsomt at B kunne kjøre i utrykning for å forfølge og stanse A og X, som "kappkjørte" og holdt høyere hastighet enn tillatt. Spesialenheten la i tråd med Bs egen forklaring til grunn at han ikke hadde til hensikt å benytte tjenestebilen som en fysisk blokkering.

 

Også politiet er under tjenesteutøvelsen bundet av aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3. Spørsmålet i saken var derfor om tjenesteperson B hadde overtrådt vegtrafikkloven § 3 da han forsøkte å stanse A.

 

Spesialenheten mente opptakene ga et inntrykk av hendelsen, men at de ikke var tilstrekkelige for å kunne bevise hva som skjedde. Opptaket som passasjeren i As bil tok var svært kort, og man kan ikke se selve kollisjonen. Heller ikke opptaket fra videobilen viste selve påkjørselen. Opptakene etterlot likevel inntrykk av at det gikk kort tid fra A var på siden av Golf-en som X førte, til sammenstøtet med B skjedde. Det kunne stille spørsmål ved om B hadde, og skulle ha valgt, et mindre risikofylt handlingsalternativ. Samtidig viste opptaket at bilen hadde blålys og at A og passasjeren forstod at det var politiet.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at tjenesteperson B hadde overtrådt vegtrafikkloven § 3. Bevissituasjonen var ikke slik at Spesialenheten var overbevist om straffeskyld og at dette kunne bevises i retten. Spesialenheten kunne ikke se bort i fra Bs forklaring om at han oppfattet at A hadde forstått at han var politiet, at hun forstod at han ønsket å stanse også henne, samt at han oppfattet at A hadde anledning til å stanse. Også X forklarte at han oppfattet situasjonen slik at A burde ha forstått Bs hensikt. For øvrig følger det av vegtrafikkloven § 10 at fører av kjøretøy straks skal stanse for kontroll når det kreves av politiet. Det falt utenfor Spesialenhetens mandat i saken å vurdere As opptreden. Spesialenheten bemerket likevel at også A kappkjørte med X og hun holdt høyere hastighet enn tillatt. At politiet ønsket å stanse begge, burde ikke overraske henne.

 

Etterforskingen hadde ikke i tilstrekkelig grad kunnet klarlegge hendelsen og partenes opptreden, og det var tvil om de objektive og subjektive straffbarhetsvilkårene var oppfylt. Saken ble derfor henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at Bs opptreden overfor A var straffbar. Det ble vist til Bs redegjørelse og Xs forklaring, sammenholdt med vilkårene for straff i straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Vedtak:

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

 

 

Sak 756/17 – 123, 06.04.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ BESTEMMELSER OM BILFORFØLGING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for brudd på bestemmelser om bilforfølging. A anførte at forfølgingen og tvangsmessig stans av As bil med spikermatte ikke var nødvendig og satte A i en livstruende situasjon. A viste til at politiet kjente hans identitet og kunne ha oppsøkt ham hjemme på et senere tidspunkt.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A som fornærmet. Tjenesteperson B, C og D er avhørt som mistenkte. Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.  Dom fra tingretten er og innhentet.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31, første ledd

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A kjørte en personbil nattestid da politiet stanset ham. A blåste i alkometer, som ga utslag på alkoholpåvirkning, men under straffbarhetsgrensen på 0,2 promille. Patruljen gjennomførte tegn- og symptomtest av A, og vurderte at A fremsto som påvirket av andre stoffer enn alkohol. Patruljen ga A beskjed om at han måtte bli med til politistasjonen. A fikk panikk, satte seg i bilen, låste døren og kjørte av sted i stor fart.

 

Det ble lagt til grunn at A holdt en hastighet på mellom 160 og 180 km/t. I vurderingen av om bilforfølgelsen var forsvarlig, la Spesialenheten vekt på at B fortløpende avveide nødvendighet opp mot forsvarlighet og trafikksikkerhet, slik at forfølgelsen ble avbrutt da A kjørte inn mot sentrum. Det ble lagt til grunn at politiet holdt forsvarlig avstand til As bil under forfølgelsen.

 

As kjøreadferd var til fare både for ham selv og andre trafikanter, og han fortsatte å kjøre i høy hastighet også etter at politiet hadde avsluttet forfølgelsen. Sammenholdt med mistanken om at A var ruspåvirket, mente Spesialenheten at det var nødvendig for politiet å stanse A så fort som mulig. På et sted som var egnet for bruk av stop-stick, ble slik spikermatte anvendt.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

Sak 136/18 – 123, 19.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson i politiet for å ha uttalt “you are crazy” til A. I tillegg anmeldte A at politiet uten grunn hadde opprettet straffesak mot ham, at de hadde kommet inn på hans rom for å lete etter bomber og tvunget ham til helseundersøkelse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og undersøkt om det foreligger nedtegninger i politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk straffesaken politiet opprettet mot A, og vurderte det slik at det var gjennomført adekvate etterforskingsskritt mot A. Det var ikke nedtegninger i politiets operasjonslogg som omhandlet A.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

MIDT-NORD

Sak 99/18 – 123, 03.04.2018

 

PÅSTAND OM MISBRUK AV STILLING   

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

En ikke navngitt melder anmeldte tjenesteperson B for misbruk av stillingen. De anmeldte forholdene var ikke konkretisert.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har ikke foretatt undersøkelser i saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 123, om misbruk av stilling

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Anmeldelsen var ikke konkret hva gjaldt de faktiske hendelser som ga grunnlag for å iverksette etterforsking. Melders anonymitet gjorde det heller ikke mulig å komme i kontakt med melder for utdyping av anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 563/17 – 123, 06.04.2018

 

MULIG OVERTREDELSE AV VEGTRAFIKKLOVEN § 3

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet opprettet selv straffesak mot en egen ansatt etter en kollisjon mellom en politibil og et sivilt kjøretøy. Føreren av politibilen hadde forsettlig kjørt på den sivile bilen for å stanse denne.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Da saken ble oversendt fra politidistriktet til Spesialenheten var alle relevante etterforskingsskritt foretatt. Blant annet var fører av politibilen avhørt.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke var sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart. Spesialenheten la vekt på at påkjørselen skjedde etter at bilen som skulle stanses først hadde kjørt inn i politibilen, og at den forsettlige påkjørselen fremstod som forsvarlig for å hindre at sjåføren unndro seg politiets kontroll.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 44/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet på vegne av sin bror. Politiet hadde ikke låst leiligheten til broren da han ble pågrepet av politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelse:

Spesialenheten har oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.  Nedtegninger i oppdragsloggen viste at det var forsøkt å finne nøkkel for å låse leiligheten og at leiligheten ble besørget avlåst av politiet i løpet av en times tid.  

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no