Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 25-26 (17.06 - 28.06)

ØST

Sak 530/18-123, 17.06.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for ulovlig bruk av makt i sammenheng med at A ble pågrepet for å ha røyket hasj. A oppga at B gjentatte ganger hadde slått og sparket ham, og at han var dratt etter håndjernene han var påført. A dokumenterte bilder som viste røde merker og skrubbsår som var lokalisert til nakken, på en arm og på en fot.

Åsted: Offentlig sted utenfor barnehage, hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet pågrep A og satt håndjern på ham

 

Skader:

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B forklarte seg ulikt om omfanget av maktbruken. B avviste at bildet som viste skrubbsår på As arm kunne ha sammenheng med hans maktbruk. Bs kollega (C) hadde ikke oppholdt seg slik at det var mulig for ham å se maktbruken. Han var opptatt med å snakke med en person som ble pågrepet samtidig som A. A hadde oppgitt til C at han var slått av B med batong. At batong var brukt som slagredskap var det ingen holdepunkter for.

 

As venninne, som oppga at hun hadde sett at B slo A, befant seg da hun mente å ha observert dette, 100 – 150 meter unna.

 

As forklaring om at sykepleieren som tok blodprøve av ham hadde stelt skrubbsårene hans, ble avvist av sykepleieren. Sykepleieren oppga at hun aldri har drevet med sårstell i forbindelse med prøvetaking og at hun ikke var kjent med noen påstand om politivold.

 

B oppga at A hadde prøvd å påvirke ham ved å påpeke at han ikke var av norsk opprinnelse, og ved å spørre om han skulle slå ham, slik som utledinger gjør med sine koner. At A hadde kommentert Bs bakgrunn framgikk også av As egen forklaring. Forelegget som A var ilagt av politiet for bruk av hasj var vedtatt.

 

Enhetens vurdering var at etterforskingsresultatet ikke hadde klarlagt faktum tilstrekkelig. Det var tvil om hva som faktisk hadde funnet sted. Saken ble henlagt av Spesialenheten etter bevisets stilling

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 5/18-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig å ha ransaket hans lommebok i 2015. A hadde blitt frastjålet sin lommebok. Da politiet kom til stedet hadde A funnet igjen lommeboken, men hevdet at det manglet et større pengebeløp. En tjenesteperson gikk gjennom lommeboken og fant lapper han mistenkte å være narkotikaregnskap. Tjenestepersonen tok bilder av lappene uten å varsle A. Det ble besluttet at fotografiene skulle anses som etterretningsinformasjon, og de ble i 2016 brukt i etterforsking mot A og i 2017 lagt inn i straffesak mot A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Forholdene som fant sted i 2015 ble vurdert etter straffeloven (1902) § 325, første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. Handlinger som rammes av denne bestemmelsen foreldes strafferettslig etter to år, jf. straffeloven (1902) § 67. Spesialenheten mente at de handlinger som knyttet seg til gjennomgangen av As lommebok, fotograferingen av lappene og beslutningen om hvordan fotografiene skulle behandles, måtte anses å ha vært strafferettslig foreldet allerede på det tidspunkt Spesialenheten mottok anmeldelsen. Beslutningen om bruk av opplysningene i etterforskingen mot A ble vurdert etter straffeloven (2005) § 171, og ikke ansett som grovt brudd på tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1

Straffeloven (2005) § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 702/17-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL OPPFØLGING AV FORSVINNINGSSAK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Sør-Øst politidistrikt oversendte anmeldelse av tidligere Telemark politidistrikt for manglende porteføljekontroll og rutiner for oppfølging av straffesaker. Telemark politidistrikt er nå innlemmet i Sør-Øst politidistrikt.

 

Saken knyttet seg til at en person (A) i 2015 meldte sin kone (B) savnet. Det ble utført noen etterforskingsskritt i 2015 og januar 2016, og deretter ble saken lagt i bero uten at den savnede kvinnen hadde kommet til rette. Etter en restansekontroll høsten 2017 ble det besluttet ytterligere etterforsking i saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det ble foretatt en rekke etterforskingsskritt i forsvinningssaken i løpet av 2015, og det syntes som at den deretter ble liggende fra januar 2016 til november 2017. Spesialenhetens etterforsking brakte ikke på det rene hvorfor saken ble liggende. Det ble ikke funnet grunn til å undersøke dette nærmere. Liggetiden kunne tyde på at porteføljekontrollen kunne vært bedre, men blant annet ut fra de svar etterforskingen i 2015 ga, mente Spesialenheten at dette ikke kunne medføre straffeansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 842/18-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE FOR Å LYVE FOR RETTEN

 

Politidistrikt:

Økokrim

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å lyve til retten i 2014 om at A ikke var under etterforsking i utlandet, og at det derfor ikke var nødvendig å utsette hovedforhandlingen mot A. Noe tilsvarende opplyste B til lagmannsretten i 2017.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 297/19-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha satt på henne håndjern og transportert henne til legevakten. A opplyste at hun opplevde tjenestepersonene adferd og tjenesteutøvelse som et overgrep.

 

Åsted: Offentlig sted dagtid

 

Oppdrag: Orden og bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om at en eldre dame oppførte seg ufint og spente ben på folk med krykkene utenfor et kjøpesenter. Hun hadde også vært ufin mot folk på bussen, der hun hadde skjelte ut passasjerer, og slått med krykkene og sperret for at de kom av og på bussen. En patrulje reiste til stedet, snakket med A og fulgte henne hjem. Etter en lengre samtale med A opplevde tjenestepersonene henne som paranoid og mente at hun trengte helsehjelp. Ambulanse ble tilkalt og tok med A til legevakten. A hadde på håndjern under transporten.

 

Spesialenhetens fant det ikke bevist at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 16/19-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha varetektsfengslet ham uten beviser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A var varetektsfengslet etter kjennelse i domstolen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 422/18-123, 24.06.2019

 

ETTERFORSKING FOR UFORHOLDSMESSIG BRUK AV MAKT MOT 17-ÅRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

As mor anmeldte politiet for unødig bruk av makt mot A under en pågripelse av ham. A var på tidspunktet for pågripelsen 17 år. Han hadde ikke stanset for politiet da politiet skulle gjennomføre trafikkontroll. A, som kjørte scooter, med kameraten bakpå som passasjer, stakk fra politiet. Da han stanset, ble han dratt i bakken og påført sårskade på kneet og albuen. A opplyste også at politiet hadde vært hardhendte mot ham og hadde kommet med uttalelser, slik som at de skulle brekke armen hans om han ikke var rolig, at de skulle se til at han fikk utsettelse på bilførerekortet ol.  

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Pågripelse/ Trafikk

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken

 

Skader: sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det var grunnlag for å stanse og å pågripe A. Han fikk tydelige signaler om å stanse for kontroll. I stedet valgte han å kjøre fra politiet med kameraten som passasjer bak på scooteren.

 

Spørsmålet i saken var om tjenesteperson B anvendte mer makt mot A under pågripelsen enn det som var nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig.

 

Spesialenheten la til grunn at B pågrep A mens A fremdeles satt på scooteren, og at han dro ham av scooteren, for så å legge ham på magen på bakken og å holde et bend på armen hans. B tror han ropte "stå i ro!" før han tok tak i A, men var ikke sikker. A og kameraten hadde fortsatt hjelmene på hodet.

 

Sett hen til politipatruljens observasjoner, karakteren av de straffbare forhold de kunne mistenkes for, fremsto maktbruken som kraftfull. Det kunne stilles spørsmål ved om det burde ha blitt gitt rimelig mulighet til å innrette seg etter pålegget om å forholde seg i ro. Det var likevel ikke grunn til å konkludere med at bruken av makt var av en karakter som var straffbar.

 

A og kameraten forklarte at B sa at han ville brekke As arm om han ikke lå stille. B forklarte at han sa dette som en faktaopplysning – at armen kunne brekke om han ikke lå i ro. A forklarte også at C sa at A "fortjente" å bli behandlet hard, at B skulle «lage et helvete for A og ta A for masse annet også!" og at han skulle fikse det slik at A fikk utsettelse på "bil-lappen".

 

Spesialenheten mente C ikke fremsto med den ro og beherskelse som situasjonen krevde. Det må forventes at politiet opptrer saklig og balansert, og på et vis som er egnet til å fremme tilliten i etaten. Det forelå brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning, men bruddet ble ikke ansett så klanderverdig at det var grovt og straffbart.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt delvis som intet straffbart forhold anses bevist og delvis etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Administrativ vurdering:

Saken ble ansett egnet for erfaringslæring, særlig med henblikk på viktigheten av at politiet i møte med ungdom og foreldre opptrer saklig, med ro og beherskelse, og på et vis som er egnet til å fremme tilliten i etaten.

 

 

 

Sak 523/18-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for unnlatelse av å arrestere en person som A hevdet forsøkte å drepe ham. Politiet hadde kun bedt A om å begjære besøksforbud mot personen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 25/19-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV FORFALSKING AV INTERNASJONALE DATASYSTEMER

 

Politidistrikt:

Ukjent

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for forfalsking av internasjonale datasystemer. A mistenkte at de internasjonale datasystemene til politiet i Norge inneholder negativ og boikottende informasjon om ham. Han viste til at han har søkt arbeid i utlandet, men nektes å bli tatt hensyn til, og mente at politiet boikotter ham fra internasjonalt arbeidsmarked.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 72/19-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson ved Riksadvokatembetet for å ha opprettholdt Spesialenhetens avgjørelser i fire saker.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over Riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kan i en sak som den foreliggende ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det er utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av sakene og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak:

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 30/19-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Riksadvokaten for å ha opprettholdt Spesialenhetens avvisning av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over Riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kan i en sak som den foreliggende ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det er utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av sakene og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak:

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 423/18-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE FOR UTILBØRLIG OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten opprettet sak for mulig utilbørlig opptreden. Tjenesteperson B hadde samtale med A og hennes mindreårige sønn C etter at C hadde blitt pågrepet for å ha stukket av fra politiet på scooter.

 

Spesialenhetens vurdering:

C og A forklarte at B med vilje slo en kulepenn mot såret som A hadde på kneet. B avviste at han gjorde det med vilje, men at kan kunne ha "dultet borti" kneet da han tok opp kulepennen og pekte på såret.

 

A og C forklarte at B demonstrerte et slag med knyttet neve mot ansiktet til A og stanset 10-15 cm fra ansiktet. Verket A eller C oppfattet at B hadde til hensikt å slå A. B forklarte at han slo ut med armene som i en bevegelse en ville gjort om noen sa "hands up". Han mente avstanden mellom ham og A var på 1- 1 1/2 meter. Poenget hans var å forklare at en situasjon kan forandre seg raskt fra å være rolig til at det plutselig eksploderer. Han avviste at han hadde knyttet neve.

 

Spesialenheten mente det ikke kunne bevises utover rimelig tvil at Bråthen forsettlig slo C i skrubbsåret på kneet med kulepennen.

 

Det fremsto som om samtalen mellom A og B låste seg. Spesialenheten bemerket at politiet må være forberedt på og må kunne håndtere, uten å la seg provosere eller hisse seg opp, en mor som stiller kritiske spørsmål til politiets tjenestehandlinger og eventuelt også går i forsvar for sin sønn og varsler en anmeldelse. Samtalen gikk i stå, og sett i ettertid burde B ha avsluttet samtalen på et tidligere tidspunkt.

 

Spesialenhetens vurdering var at B hadde opptrådt kritikkverdig, men ikke at hans opptreden var grovt og straffbart brudd på en tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ vurdering i politidistriktet.

  

VEST

Sak 64/19-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV ANSATTE I POLITIET FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre ansatte i politiet for at de hadde anmeldt og behandlet en straffesak mot samboeren for mishandling i nære relasjoner.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Samboeren var i tingretten dømt til 10 måneder fengsel. Hans anke var av lagmannsretten nektet fremmet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 616/18-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte til politidistriktet om utrykningskjøring han opplevde som uforsvarlig og farlig. A opplyste at han kjørte i en tunnel. Veibanen besto av to kjørefelt i As kjøreretning og ett kjørefelt i motsatt kjøreretning. A kjørte i venstre kjørefelt. Da han skulle inn i en venstresving kom en politibil i høy hastighet mot ham i hans kjørefelt. Politibilen var under utrykning. På dette tidspunktet befant det seg også en bil i høyre kjørefelt og en bil i motgående felt. Som følge av politibilens kjøring var det fire biler i bredden på en trefelts vei.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for utrykningskjøring var til stede. Patruljen ble tilkalt til et oppdrag der det var meldt om at det var truet med drap og det var kastet steiner. Utrykningskjøring fremsto som nødvendig, blant annet for å avverge eller begrense skade på person eller betydelige materielle verdier. Politiet kunne derfor lovlig fravike trafikkreglene for raskest mulig å ta seg fram til det aktuelle gjerningsstedet.

 

Spesialenheten la ved vurderingen vekt på opplysninger fra polititjenestepersonene som var i utrykningskjøretøyet om at forbikjøringen var gjennomført før de møtte biler i motsatt kjøreretning, og at de opplevde at kjøreatferden var forsvarlig. Det ble videre lagt vekt på at sikten fremover var på flere hundre meter da forbikjøringen ble gjennomført uten at det da var biler i motgående kjørefelt. Spesialenheten anså det ikke bevist at utover rimelig tvil at det var opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 219/19-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra politidistriktet om vegtrafikkuhell med materielle skader. En politimotorsykkel under utrykning hadde, i en tunnel med to kjørefelt i hver retning, kjørt mellom kjørefeltene. Føreren av en sivil bil, som lå i venstre kjørefelt foran motorsykkelen, la seg over i høyre kjørefelt og det oppsto sammenstøt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten etterforsket både tjenestepersonen som førte motorsykkelen (A) og fører av den sivile bilen (B).

 

Spesialenheten la til grunn at A benyttet både blålys og sirener da han kjørte gjennom tunnelen, og at han kjørte mellom de to kjørefeltene, slik at bilistene i høyre felt trakk lenger ut mot høyre og bilistene i venstre felt trakk lenger ut mot venstre. Ut fra trafikkbildet under utrykningskjøringen måtte kjøreadferden til B ha fremstått som upåregnelig for A. Spesialenheten mente derfor at A ikke hadde overtrådt aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3, og saken ble for ham henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

B så at motorsykkelen A førte kom kjørende bak ham, og det måtte legges til grunn at B kjørte over i høyre kjørefelt for å gi fri bane for A. En vitneforklaring om at det var klar bane for A på midtstripen etter at B hadde kjørt over i høyre kjørefelt, og at sammenstøtet kunne vært unngått dersom A ikke hadde svingt til høyre, medførte at Spesialenheten var noe i tvil om B har opptrådt tilstrekkelig aktsomt. Saken ble for B henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd.

 

 

 

Sak 709/18-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for «feilaktig nektelse av fremstilling av sak på bakgrunn av falske påstander».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at namsmannen hadde opptrådt straffbart. Namsmannen hadde besvart henvendelser fra A og blant annet sendt saken til tingretten for avgjørelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil


MIDT-NORD 

Sak 179/19-123, 18.06.2019

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en person, som han antok var ansatt i politiet, for i en telefonsamtale å ha gitt ham en advarsel for å ha trakassert sin tidligere ektefelle. A fikk av politiet oppgitt at det var ringt fra et avhørsrom og at det ikke var mulig å finne ut hvem som hadde ringt. A anmeldte politidistriktet for at de ikke ville forsøke å identifisere hvem han hadde snakket med.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at en ansatt i politiet eller politidistriktet hadde opptrådt straffbart. Innholdet i telefonsamtalen ble ikke vurdert å være straffbar opptreden. Politidistriktet foretok ikke en straffbar unnlatelse ved ikke å forsøke å identifisere personen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 151/19-123, 21.06.2019

 

FORELEGG - VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte til Spesialenheten anmeldelse av vegtrafikkuhell. En polititjenesteperson (A) hadde i en sving kjørt over i motsatt kjørefelt og kollidert med en møtende bil. Det oppsto materielle skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

A erkjente å ha holdt for stor hastighet etter forholdene.

 

Spesialenheten fant det bevist at A hadde opptrådt uaktsomt. A ble ilagt forelegg på kr 8 000.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 125/19-123, 26.06.2019

 

VARSEL OM MULIG TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED HÅNDTERING AV SAK DER X HADDE TATT SITT LIV

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidirektoratet mottok anonymt varsel om kritikkverdige forhold i Møre og Romsdal politidistrikt. Varselet ble mottatt gjennom Justisdepartementets felles varslingskanal Ernst & Young. Varselet omhandlet lang reaksjonstid i forbindelse med en trusselsituasjon med dødelig utfall, potensielt som følge av for lav bemanning og/eller feil prioritering fra operasjonssentralen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble varslet av X om at Y sprang etter henne med kniv i deres bolig. Ifølge X var Y antakeligvis psykotisk som følge av inntak av fleinsopp. X var på en annen adresse et godt stykke unna gjerningsadressen da hun ringte til politiet.

 

Politiet vurderte at X var i sikkerhet og at det ikke var en pågående trusselsituasjon. Det var ingen opplysninger i saken eller i vaktjournalen om at det ble ansett at det var fare for selvmord. Det ble gitt tillatelse til bevæpning med ett- og to håndsvåpen, og politiet forberedte aksjon med tanke på å pågripe Y. Det ble innkalt ekstra mannskaper.

 

Da politiet kom til adressen ble Y funnet død. Han hadde sannsynligvis påført seg selv dødelig skade med kniv.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Møre og Romsdal politidistrikt har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som er beskrevet i varselet. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet vurderte det slik at den trusselutsatte var trygg, og at det ble brukt tid på å forberede politiaksjon mot Y. Politiet hadde ingen opplysninger om at det var fare for at Y kunne ta sitt liv.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no