Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 15 (08.04 - 12.04)

ØST    

Sak 19/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR OVERVÅKING M.V.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig overvåkning og andre forhold, og rettet spørsmål ved om opplysninger om ham var bragt videre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten forsøkte gjentatte ganger å opprette kontakt med A, som ikke svarte enhetens henvendelser. Spesialenhetens vurdering var at det med bakgrunn i anmeldelsen og øvrige opplysninger ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 180/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å STØTTE OKKUPASJON AV LEILIGHET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å støtte okkupasjon av As leilighet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i 2017 kastet ut av sin leilighet ved bistand av namsmannen, og leiligheten er solgt til X. A er av den oppfatning at hun fortsatt eier leiligheten, og er ilagt besøksforbud mot X. Besøksforbudet er besluttet av B.

 

Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 156-17-123, 08.04.2019

 

FORELEGG

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ble etterforsket for flere mulige brudd på tjenesteplikt, søk i politiets registre og brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant bevismessige holdepunkter for at A hadde begått flere brudd på tjenstplikten i forbindelse med sin behandling av innleverte våpen til lensmannskontoret. Ved en anledning hadde A behandlet en straffesak selv om han var inhabil. A hadde også foretatt flere søk i politiets registre uten tjenstlig grunn. Ved to anledninger hadde han også utgitt personlig informasjon om noen til andre.

 

Spesialenheten fant at forholdene kunne avgjøres med bot fordi A hadde avgitt en uforbeholden tilståelse og selv påvist/innlevert våpen og våpendeler. Forholdene lå også tilbake i tid. Boten ble satt til kr 25 000. A hadde sluttet i politiet og det var uansett ikke grunnlag for tap av stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi deler av saken omhandlet brudd på politiets rutiner i våpensaker som det var grunn til å gjennomgå i læringsøyemed

 

 

 

Sak 182/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV FOR TRUSLER OM FENGSEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for i telefonsamtale med A å ha truet henne med fengsel dersom hun oppsøker X. Ifølge A har X okkupert hennes leilighet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i 2017 kastet ut fra sin leilighet av namsmannen, og X er ny eier av leiligheten. A er ilagt besøksforbud mot X.

 

Det er ikke sannsynlig at B har opptrådt straffbart i telefonsamtalen med A. Spesialenheten påpekte at A var ilagt besøksforbud og at det anses som sannsynlig at dette var et tema i telefonsamtalen. Av besøksforbudet fremgår at overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler. Spesialenheten anså det som riktig for B å opplyse A om dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 214/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for at «han ikke ser at forfalskede lydavhør er straffbart etter § 224". A mente også at B ikke ser at Spesialenheten trakasserer familien hennes i årevis.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. A hadde for øvrig ikke vært villig til å utdype eller konkretisere anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 775/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for blant annet unnlatelse av å ta imot anmeldelser. A har vist til at hans henvendelser til politiet har endt med at han har blitt tvangsinnlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynliggjort at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at A, til tross for gjentatte oppfordringer fra Spesialenheten, ikke har konkretisert nærmere det/de forhold han mener er straffbare. Ettersom A sto registrert med et stort antall saker i politiets straffesaksregister, ble det ikke ansett hensiktsmessig å innhente straffesaker eller utskrifter fra Politioperativt system (PO-logg) for å søke og avklare nærmere tid og sted for påståtte straffbare tjenestehandlinger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 686/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson og politidistriktet for tjenestefeil i forbindelse med etterforsking av to straffesaker. Sakene ble i 2015 henlagt av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at de anmeldte forholdene måtte vurderes etter straffeloven (1902) §§ 324 og 325 første ledd nr. 1, som har en foreldelesefrist på to år, og at handlingene derfor var strafferettslig foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) §§ 324 og 325 første ledd nr. 1

 

 

 

Sak 816/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV INHABILITET OG KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en namsfullmektig (B) for inhabilitet og korrupsjon. A opplyste blant annet at B tok ulovlig pant, ikke ringer tilbake til A og opptrer uærlig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ble holdt utleggsforretning hos A og tatt utlegg blant annet i en bil. A hadde påklaget utlegget. Det var ved Spesialenhetens gjennomgang av namssaken ikke noe som tydet på at det var begått straffbare forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 660/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo og Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for straffbare forhold fra 2000 til 2018. A har hatt besøksforbud mot datteren mer eller mindre siden 2000. A viste til at politiet ikke har bistått ham med å arrangere møter med datteren, og heller ikke har hjulpet ham med å innhente informasjon om datteren fra blant annet barnehage, skole- og helsevesen.

 

A ba også om bistand fra Spesialenhetens til å få opphevet et nylig ilagt besøksforbud.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved politidistriktene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at den bistand A ønsket fra politiet ikke omfattes av politiets arbeidsoppgaver. Politiet hadde også underrettet A om dette.

 

Det ble også vist til at Spesialenheten ikke har kompetanse til å oppheve besøksforbud. Det tilligger domstolene å vurdere grunnlag for besøksforbud, jf. straffeprosessloven 222 a.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 761/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en saksbehandler hos namsmannen for å ha ilagt A for høyt trekk i uføretrygd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at det var holdt utleggsforretning hos A og fastsatt trekk i uføretrygd. A påklaget avgjørelsen og fikk redusert trekket. Saken ble videre brakt inn for tingretten.

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at saksbehandleren hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at namssaken syntes å ha vært behandlet i tråd med regelverket.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 336/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV RASISTISKE UTTALELSER

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved Politiets utlendingsenhet (PU) for å ha kommet med rasistiske ytringer til ansatte på As restaurant. A opplyste at tjenestepersonene hadde kontrollert hans restaurant, og tatt med seg ansatte som ikke hadde lovlig opphold i Norge og satt disse inn i en tjenestebil. Inne i tjenestebilen skal tjenestepersonene blant annet ha kalt de ansatte «svartskalle» og bedt dem om å komme seg ut av landet.  A mente også at en av tjenestepersonene hadde tatt kr 4000 fra restauranten. Han hadde senere fått pengene tilbake. A opplyste å ha sms-korrespondanse med tjenestepersonen om dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet ved flere anledninger hadde oppsøkt As restaurant og påtruffet ansatte som ikke hadde arbeids- eller oppholdstillatelse.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i PU hadde opptrådt straffbart. A hadde ikke angitt konkret når de anførte uttalelsene hadde blitt fremsatt, eller om det skjedde ved en eller flere anledninger. Det ble lagt til grunn at politiet hadde påtruffet de ansatte på ulike tidspunkter. Ut fra opplysningene om at uttalelsene ble fremsatt inne i tjenestebilen, syntes det som om A selv ikke overhørte hva som ble sagt, men hadde fått dette gjenfortalt i etterkant. Ettersom verken A eller de ansatte ønsket å forklare seg til Spesialenheten, var det vanskelig å få opplyst dette forholdet.

 

Spesialenhetens undersøkelser underbygget ikke anførselen om at en tjenesteperson hadde tatt kr 4000 fra As restaurant. Ettersom A ikke var villig til å bidra til sakens opplysninger, var det ikke mulig å undersøke nærmere den anførte sms-korrespondansen han har hatt med tjenestepersonen om pengebeløpet. Ut fra Spesialenhetens undersøkelser syntes det som om politiet beslagla pengene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 143/19-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for å ha brukt unødig makt mot ham i forbindelse med pågripelse og transport.

 

Åsted: Privat eiendom helg om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at brukte håndjern

 

Skader: sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B eller andre involverte polititjenestepersoner hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av A. A var beskrevet som tydelig alkoholpåvirket og utagerende i sin oppførelse. Spesialenheten mente det ikke var holdepunkter for at maktbruken gikk utover hva som var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig for å få kontroll på A. Dette gjelder også bruken av håndjern.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 149/19-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA OMKODET SAK

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for dokumentfalsk ved å omkode en sak A hadde anmeldt, uten melding til A. A opplyste at han ikke mottok melding om endringen, og at saken fremsto som henlagt selv om den ikke var dette. A anførte at politidistriktet ved dette har sendt ham falsk henleggelsesmelding, og at dokumentet er falskt fordi det ga inntrykk av fiktiv rettstilstand helt frem til klagefristens utløp.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde henlagt As anmeldelse fordi den ble vurdert som åpenbart grunnløs. A hadde ikke klaget på henleggelsen.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 148/19-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA OMKODET SAK

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for dokumentfalsk ved å omkode en sak A hadde anmeldt, uten melding til A. A opplyste at han ikke mottok melding om endringen, og at saken fremsto som henlagt selv om den ikke var dette. A anførte at politidistriktet ved dette har sendt ham falsk henleggelsesmelding, og at dokumentet er falskt fordi det ga inntrykk av fiktiv rettstilstand helt frem til klagefristens utløp.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde henlagt As anmeldelse fordi det ble vurdert som ikke rimelig grunn til å undersøke om det hadde skjedd et straffbart forhold. A har klaget på henleggelsen.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 908/18-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FREKK OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de hadde vært frekke da de oppsøkte henne på bopel for velferdssjekk og ved spørsmål om hun fylte vilkårene for å føre motorvogn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets saksdokumenter i en forvaltningssak om tap av førerrett viste at politiet hadde mottatt flere bekymringsmeldinger om at A kjørte bil. Politiet hadde oppsøkt A og opprettet deretter forvaltningssak på bakgrunn av det de der opplevde.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 3/18-123, 10.04.2019

 

ETTERFORSKING AV UHJEMLET FRIHETSBERØVELSE PÅ TRANDUM UTLENDINGSINTERNAT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra Politiets utlendingsenhet (PU) om at en innsatt (A) ved Trandum utlendingsinternat var løslatt fra varetekt en dag for sent. A ble 20. november 2017 pågrepet av tjenestepersoner i Oslo politidistrikt og innsatt på Trandum. Oslo politidistrikt opprettet sak mot A for overtredelse av utlendingsloven. A ble varetektsfengslet i to uker, og fengslingen utløp 6. desember. Det ble 5. desember 2017 sendt inn samtykke fra A til at videre spørsmål om fengsling kunne avgjøres ved kontorforretning. Trandum mottok 7. desember 2017 kl. 15.04 løslatelsesordre fra en politiadvokat (B) ved Oslo politidistrikt, og A ble løslatt samme dag kl. 17.00. Trandum var i dialog med både politidistriktet og tingretten. Ingen kunne fremskaffes fengslingskjennelse fra 6. desember 2017.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det ikke ble begjært fortsatt fengsling fra Oslo politidistrikt, og at A satt frihetsberøvet i minst 17 timer uten rettslig grunnlag. Spesialenheten la til grunn at B, som begjærte A fengslet, hadde ansvar for å følge opp fengslingsfristen. Unnlatelsen av å begjære ny fengsling eller løslate innen fristen, ble ansett som brudd på tjenesteplikt. Spesialenheten mente imidlertid at B ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt.

 

Spesialenheten vurderte foretaksstraff for politidistriktet. På tidspunkt for den aktuelle hendelsen fremsto oppfølging av frister i fengslingssaker å ha vært et personlig ansvar hos saksansvarlig jurist, uten at det forelå rutiner som i tilstrekkelig grad var egnet til å forebygge feil. Slike rutiner ble innført etter hendelsen, og Spesialenheten fant det derfor ikke hensiktsmessig med foretaksstraff.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt fordi foretaksstraff ikke er hensiktsmessig

Saken er henlagt for B etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet for oppfølging av politiadvokatens forståelse av ansvar for oppfølging av frister ved fengslinger.

 

 

 

Sak 137/19-123, 10.04.2019

 

ETTERFORSKING AV UHJEMLET FRIHETSBERØVELSE PÅ TRANDUM UTLENDINGSINTERNAT

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra Politiets utlendingsenhet (PU) om at en innsatt (A) ved Trandum utlendingsinternat var løslatt fra varetekt en dag for sent. A ble 20. november 2017 pågrepet av tjenestepersoner i Oslo politidistrikt og innsatt på Trandum. Oslo politidistrikt opprettet sak mot A for overtredelse av utlendingsloven. A ble varetektsfengslet i to uker, og fengslingen utløp 6. desember. Det ble 5. desember 2017 sendt inn samtykke fra A til at videre spørsmål om fengsling kunne avgjøres ved kontorforretning. Trandum mottok 7. desember 2017 kl. 15.04 løslatelsesordre fra politiadvokat ved Oslo politidistrikt, og A ble løslatt samme dag kl. 17.00. Trandum var i dialog med både politidistriktet og tingretten. Ingen kunne fremskaffes fengslingskjennelse fra 6. desember 2017.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det ikke ble begjært fortsatt fengsling fra Oslo politidistrikt, og at A satt frihetsberøvet i minst 17 timer uten rettslig grunnlag. Spesialenheten fant det ikke bevist at ansatte ved PU hadde opptrådt straffbart.

 

Årsaken til at A var ulovlig frihetsberøvet ble funnet å være at PU ikke hadde utviklet eller innarbeidet rutiner som i tilstrekkelig grad hindret oversitting, og mente at den ulovlige frihetsberøvelsen av A var en overtredelse av straffeloven § 172. Spesialenheten viste til at PU, etter å ha blitt ilagt foretaksstraff av Spesialenheten 21. februar 2018 for tilsvarende forhold, har endret rutiner og instruksverk og tydeliggjort ansvarsforhold.  Spesialenheten forutsatte at praksisen for kontroll av hjemmelsgrunnlag for internering ved Trandum ved dette er endret, og kom til at det ikke var hensiktsmessig å reagere med foretaksstraff.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt fordi foretaksstraff ikke er hensiktsmessig

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 672/18-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Et aksjeselskap (A) anmeldte namsmannen for tjenestefeil i forbindelse med behandlingen av saker om midlertidig sikring, som var anlagt mot selskapet av en bank.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at ansatte hos namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Det ble ved vurderingen lagt vekt på at Riksadvokaten har gitt uttrykk for at det i utgangspunktet skal mye til for at svakt funderte beslutninger og saksbehandlingsfeil i seg selv medfører straffansvar, og det er understreket at dette ikke er en særskilt norm som bare gjelder for politiet, men også andre offentlige tjenestemenn. Denne nokså høye terskelen for straffansvar talte i foreliggende saken i seg selv for at det ikke var sannsynlig at det var opptrådt straffbart. Spesialenheten kunne heller ikke se at det forelå øvrige omstendigheter som skapte sannsynlighetsovervekt for at det fra namsmannens side var begått straffbare handlinger i forbindelse med behandlingen av saken om midlertidig sikring.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 684/18-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN I OSLO OG SARPSBORG

 

Politidistrikt:

Øst og Oslopolitidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen i Oslo og Sarpsborg for å ha begått flere tjenestefeil i forbindelse med tvangsinndrivelse av et pengekrav han hadde pådratt seg etter et bilkjøp han gjorde i 1986. A anmeldte også banken og inkassofirmaet for ulovlig inndrivelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke objektive og konkrete holdepunkter for at namsmannen hadde opptrådt straffbart. Det var således ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 375/18-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE AV Å HA INNVILGET VÅPENSØKNAD PÅ MANGELFULLT GRUNNLAG

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten etterforsket en saksbehandler for å ha innvilget en våpensøknad på mangelfullt grunnlag. Søkeren var tidligere straffedømt og noen av saken vedrørte bruk av narkotika eller alkohol.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at saksbehandleren i politiet hadde opptrådt straffbart. Han hadde vurdert opplysningene om søkeren og kommet til at det ikke var grunnlag for å avslå søknaden. Søkeren var også medlem i en skytterklubb og oppfylte kravene om et aktivt medlemskap der. Våpnene som var innvilget ervervet, var også overensstemmende med hva de skulle brukes til.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 662/18-123, 11.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED FORKYNNELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for tjenestefeil. A viste til at han ble oppsøkt av to sivile polititjenestepersoner som skulle forkynne en kjennelse for ham. A så med en gang at dokumentet inneholdt store mangler og påpekte dette. Han opplyste til tjenestepersonene at han ikke kunne ta imot et dokument med så mange mangler. Tjenestepersonen kastet da dokumentet på bakken. A mente at dokumentet manglet påskrift av journalnummer, bevitnelse og påtegning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det av forkynningsprotokoll fra politidistriktet blant annet fremgikk at forkynningen var gitt journalnummer, at et dokument ble forkynt for A på den dato han har angitt i anmeldelse og navn på tjenestepersonen som foresto forkynningen.

 

Spesialenheten mente at tjenestepersonen ikke hadde brutt sin tjenesteplikt ved forkynningen av dokumentet for A. Det ble vist til at dokumentet ble overlevert skriftlig i tråd med domstolloven. Eventuelle formalfeil i form av for eksempel manglende påtegning på dokumentet, ville ikke utgjøre et straffbart forhold. Det ble også vist til at tidspunkt for forkynnelsen ble registrert i forkynnelsesprotokollen, og at dokumentet også ble gitt et journalnummer i protokollen.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 687/18-123, 11.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse i forbindelse med at han ble innbrakt til arrest.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble kastet ut av et utested på grunn av beruselse. Politiet ble tilkalt, og A ble bedt om å legitimere seg. A opplyste at han ikke hadde legitimasjon, men hans bankkort ble funnet ved politiets visitasjon av ham. A gjorde motstand da politiet skulle føre ham til politibilen, og han etterkom ikke politiets gjentatte pålegg om å roe seg. Han ble lagt i bakken og påsatt håndjern.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det er ved vurderingen lagt vekt på at enhver plikter å oppgi personalia når en polititjenesteperson som ledd i tjenesteutøvelsen forlanger det. Unnlatelse av å etterkomme pålegg om å oppgi personalia er straffbart og kan også danne grunnlag for innbringelse til politistasjon, jf. politiloven § 8 første ledd nr. 3. Politiets bruk av makt i situasjonen ble antatt å være resultat av at A satte seg til kraftig til motverge da tjenestepersonene skulle visitere ham og senere føre ham til tjenestebilen. I vurderingen ble det videre sett hen til opplysningene i politiets anmeldelse om at A ikke roet seg ned til tross for at han flere ganger ble bedt om dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 571/18-123, 12.04.2018

 

ANMELDELSE AV ANSATTE VED OSLO POLITIDISTRIKT FOR GROVT BRUDD PÅ EN TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha påført ham fysisk og psykisk smerte ved å trenere en straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning ikke konkrete og objektive holdepunkter som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A viste til en «hemmelig operasjon» og at han også hadde en uoppgjort skattesak. A ble oppfordret til å konkretisere anmeldelsen, men unnlot å besvare disse henvendelsene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 551/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha utlevert et fotografi av henne. Dette hadde angivelig blitt spredt av en eller flere advokater/forsvarere.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 41/19-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE FOR HENSYNSLØS ADFERD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som ble pågrepet av politiet for å ha truet med å skyte en ansatt i NAV, anmeldte politiet for hensynsløs adferd.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Oslo politidistrikt hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Opplysningene fra NAV ga grunnlag for å ta opplysningene om truslene på alvor. Det var ingen holdepunkter for at politiet hadde oppsøkt A uten et legitimt og aktverdig formål, eller at politiet ikke hadde hensyntatt As helse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 138/19-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA BLITT ARRESTERT UTEN GRUNN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha arrestert ham uten grunn. Politiet tok kontakt med ham «ute på byen» og arresterte ham fordi han ikke hadde hørt hva politiet sa. A anmeldte også at han ble visitert i arresten, ikke fikk legetilsyn og at tjenestepersonene under transporten kom med ukvemsord.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved sin kontakt med A. Spesialenheten la til grunn tjenesteperson Bs beskrivelse av oppdraget og As oppførsel. Politiet ble kontaktet av en vakt på et utested fordi A var overstadig beruset og var nektet adgang til utestedene i området. Han nektet å gå. A etterkom ikke politiets gjentatte pålegg om å forlate sentrum. A ble fremstilt for lege før han ble innsatt i arresten, og det var ikke opplysninger som ga holdepunkter for at han i arresten hadde blitt utsatt for forhold som kunne medføre straffansvar for de ansatte.

 

Når det gjaldt påstandene om uttalelser polititjenestepersonene skulle ha fremsatt i forbindelse med transporten, mente Spesialenheten at det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å belyse dette nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 849/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for tjenestefeil i forbindelse med As besøk på et lensmannskontor i 2018. A ønsket å få vite hvorfor politiet i 2014 hadde gitt ordre om å taue bort bilen hans. A opplyste at tjenestepersonen han snakket med ikke ønsket å ha ham inne på lensmannskontoret, og førte ham brutalt mot ytterdøren. A var ikke enig i tjenestepersonens forklaring om borttauingen, og mener at politiet har stjålet hans bil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As bil ble tauet bort fordi den sto feilparkert. As sønn hadde hentet ut bilen. Det fremkom opplysninger om at A hadde vært ufin mot tjenestepersonen i møtet i 2018, og at tjenestepersonen derfor hadde geleidet A ut.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 83/19-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt unødig makt mot ham. A var «på byen» og ble arrestert av politiet. A mener politiet brøt på skuldrene og armene hans slik at han er påført skader. Hendelsen skjedde i juni 2016.   

 

Åsted: Offentlig sted helg

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Innhentede opplysninger var ikke egnet til å underbygge at politiet brukte makt mot A.

 

Skader: Smerter

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble bortvist fra et utested fordi han var overstadig beruset. Vaktene hadde lagt A i gulvet inne på utestedet fordi han ikke etterkom pålegg om å forlate stedet. Vaktene ba om bistand fra politiet. Politiet ga A pålegg om å forlate sentrum, noe A ikke etterkom. Han ble transportert til arresten.

 

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart Anmeldelsen var lite konkret med hensyn til maktbruken politiet skulle ha anvendt mot A, og forklaringen han avga i hovedforhandlingen i tingretten, og sakens opplysninger for øvrig, tydet på at det var vakter ved utestedet som hadde brukt makt mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 91/19-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA HENLAGT SAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha henlagt sak etter brann i et boligkompleks.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens gjennomgang av saken viser at det etter den innledende etterforskingen var få spor å gå etter for å finne gjerningspersonen(e). Det tilligger påtalemyndigheten å vurdere om det er etterforskingsskritt som kan gi opplysninger som egnet til å oppklare saken. Dette må også vurderes opp mot bruk av ressurser. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten.

 

Det fremkom ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at påtaleansvarlig, eller eventuelt andre tjenestepersoner som hadde tatt del i beslutningen om å henlegge saken, ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 669/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å SKREMMENDE/PLAGSOM OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte to polititjenestepersoner for å ha oppsøkt dem på bopel for å undersøke om As sønn hadde tilhold der, da de ønsket å ransake på adressen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Straffeprosessloven gir anledning til også å ransake på andre steder enn der mistenkte/siktede bor/oppholder seg. Politiet hadde undersøkt om As sønn hadde slik knytning til morens bolig, og deretter vurdert at det ikke var grunnlag for å ransake der. Deretter forlot de stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

VEST

Sak 107/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KRENKENDE OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anførte at da hun var i politiavhør samlet det seg tyvetalls politifolk utenfor glassveggen, med høylytt latter. De stanset og så på henne, lukket opp døren for å glo og le.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersoner hadde opptrådt slik som beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 767/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIGE OPPLYSNINGER, IKKE FÅTT FORSVARER M.M.

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som ble siktet i en sedelighetssak, anmeldte politiet for å ha gitt uriktige opplysninger til barnas mor om hva A hadde forklart i politiavhør. A mente også at det var begått en feil der han ikke hadde forsvarer til stede i avhør.

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saken viste at A flere ganger ble gjort kjent med retten til forsvarer, og at han uttalte at han ønsket å vente. Politiet oppnevnte forsvarer for A senere samme dag som han ble avhørt første gang. og A var representert med forsvarer under senere avhør.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde gitt uriktige opplysninger fra As forklaring.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 110/19-123, 11.04.2019

 

FORELEGG - UTFORKJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A kjørte patruljebil og spanet etter en stjålet bil og/eller gjerningsmannen bak bilbrukstyveriet. Han var ikke trøtt, men antok selv at han sovnet. Han «våknet» av at bilen traff en murkant på andre siden av veien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant bevismessige holdepunkter for at A hadde overtrådt aktsomhetsregelen i Vegtrafikkloven § 3. Det ble lagt til grunn at han ikke hadde tilstrekkelig oppmerksomheten på vegbanen foran seg, og at han var så trått at han hadde blundet av.

 

Utforkjøringen skjedde på natten og det var ikke annen trafikk i området. A kjørte sakte og det oppstod mindre skader på politibilen.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg på 6 000 kr og tap av førerretten i 3 måneder. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 837/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å ha lagt puter og tekstiler inntil en varm ovn under ransaking av sønnens bolig. Det hadde ikke oppstått brann.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at dersom putene ble lagt inntil ovnen av politiet, var dette uskjønnsomt, men neppe straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

MIDT-NORD 

Sak 220/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE VEDRØRENDE FORENKLET FORELEGG

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han fikk et forenklet forelegg han mente han ikke skulle ha, og at han ble nektet å få en rettslig uttalelse vedrørende forelegget.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble stanset i fartskontroll og ilagt forenklet forelegg. A mener han ikke kunne vite at det var 60 km/t på stedet fordi han kom kjørende fra en sidevei. Senere samme dag hjalp en politibetjent A med å sette opp en klage over det forenklede forelegget.

 

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene som hadde stanset A og gitt ham forenklet forelegg for hastighetsoverskridelse, hadde opptrådt straffbart. A hadde for øvrig påklaget forelegget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 203/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA TILFØRT URIKTIGE SAKSOPPLYSNINGER

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tilført fullstendig feil opplysning i en sak A har anmeldt, slik at saken ble henlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil          

 

 

 

Sak 693/18-123, 11.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for personforfølgelse og forfalsking av underskrift.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter Spesialenhetens undersøkelser var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. A besvarte ikke henvendelser fra Spesialenheten, og det var etter Spesialenhetens mening ikke grunnlag for å gjøre ytterligere undersøkelser uten nærmere opplysninger fra A. Det ble etter dette ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 756/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV URIKTIG FREMSTILLING FOR LEGE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha fremstilt ham for lege og deretter satt ham i arrest.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A og en av tjenestepersonene hadde en samtale på lensmannskontoret. Tjenestepersonen oppfattet at A kom med trusler mot politiet og at han var stresset og utilpass. Tjenestepersonen fikk med en kollega og fulgte etter A til lege. Politiet ba legen undersøke A psykiske helse. På legekontoret fremsatte A trusler mot tjenestepersonene, og påtalemyndigheten besluttet at A skulle settes i arrest.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet vist til politiets hjelpeplikt overfor syke.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 768/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TILBAKEHOLDELSE AV BESLAG

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å ha krenket hans rettigheter i forbindelse med beslag, brudd på EMK og Grunnloven.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet beslagla flere gjenstander fra As båt, og at politiet senere tok kontakt med A for å avtale utlevering av beslaget.

 

Spesialenhetens fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet bemerket at politiet tok kontakt med A i den hensikt å utlevere de aktuelle gjenstandene. Det ble også vist til at spørsmålet om opprettholdelse av beslag kan bringes inn for tingretten, jf. straffeprosessloven § 208.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 758/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha slengt på røret under en telefonsamtale. A ringte politiadvokaten blant annet for å fortelle at han ikke vedtok et forelegg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynliggjort at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. Det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 714/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for unødvendig maktbruk i forbindelse med at han ble tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

 

Åsted: Offentlig sted helg på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: A opplyste at politiet beordret ham inn i tjenestebilen og leide ham inn på sykehuset med håndleddsbend 

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at den maktbruk A beskrev ble oppfattet å være nødvendig sett hen til As opptreden, slik den var beskrevet i politiets oppdragslogg.    

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 675/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for brudd på taushetsplikt. A hadde hørt at tjenestepersonen hadde oppfordret en person til å anmelde A og be om besøksforbud mot henne fordi hun hadde flere tilsvarende saker.

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte i avhør at hun ikke vet hvem som brøt taushetsplikten. Hun hadde hørt om taushetspliktbruddet fra en tredjeperson, og ønsket ikke oppgi navnet på vedkommende.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det påståtte straffbare forhold ikke var konkretisert, og at A ikke ville navngi vitnet opplysningene om det påståtte taushetspliktbrudd stammet fra.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 786/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG AVHØR

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha foretatt to omfattende avhør av ham uten at han fikk tilstrekkelig hvile og mat.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var pågrepet i en straffesak og han var arrestert i to dager. Han ble avhørt til sammen 16 timer. Politiets saksdokumenter viste at A hadde fått pauser og mat i denne perioden. Avhørene hadde tatt lang tid bl.a på grunn av at A ønsket å gjennomgå disse meget nøyaktig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no