Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 37 (09.09 - 13.09)

ØST

Sak 867/18-123, 10.09.2019

 

ANMELDELSE AV UTILBØRLIG PRESS OG USANNHETER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha løyet, truet og skremt henne til å tilstå et straffbart forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var mistenkt for oppbevaring og bruk av narkotika. B ringte til A i forbindelse med etterforsking av saken. A mente at B sa til henne at det var besluttet rettssak mot henne, at hennes datter måtte stille som vitne mot henne i rettssaken og at hun skulle ha oppgitt til politiet at X hadde fremskaffet angjeldende narkotika. B avviste at han hadde sagt dette til A. B forklarte at han hadde informert om fakta i saken, og at telefonsamtalen forløp på slik måte at han la på fordi A var hissig.

 

A og B hadde ulike forklaringer om innholdet i telefonsamtalen, og etterforskingen kunne ikke belyse saken nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 855/18-123, 10.09.2019

ANMELDELSE AV POLITIET FOR MANGELFULL OPPFØLGING AV VOLDSSAK

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte selv om en hendelse hvor de hadde rykket ut til en voldssak mellom en mann og en kvinne som hadde hatt et «uavklart» kjærlighetsforhold i noen måneder. Politiet snakket med partene og vurderte at det ikke var grunnlag for å pågripe mannen. Partene bodde ikke sammen og de ble pålagt å dra hver til sitt. Saken ble deretter etterforsket og avgjort med forelegg på bot. Noe tid senere ble kvinnen skutt og drept av mannen. Mannen hadde vært registrert med våpenet i lang tid og hadde ikke vært involvert i hendelser som kunne gi grunnlag for tilbakekall ved tidligere anledninger.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Den første voldssaken var et forhold som kunne gitt grunnlag for å opprette en forvaltningssak og vurdere spørsmålet om tilbakekall av våpentillatelsen. Spesialenheten vurderte dette som kritikkverdig, men at forholdet ikke var så grovt at det representerte en straffbar handling. Politidistriktet hadde selv tatt dette opp til vurdering og det var således ikke grunnlag for i ettertid å sende saken til administrativ behandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 VEST

Sak 444/19-123, 10.09.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ulovlig beslutning om at A skulle pågripes for ikke å ha møtt til soning. Dette skjedde i 2005 eller 2006. Ifølge A var det den gang lovlig å ikke møte til soning. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke ble ansett sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. Pågripelsen som anmeldelsen gjelder skjedde i 2005 eller 2006. Et eventuelt straffansvar for overtredelse av straffeloven (1902) § 325 første ledd var for øvrig foreldet, og var allerede foreldet da anmeldelsen ble inngitt til Spesialenheten. 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

 

 

 


MIDT-NORD 

 

Sak 474/19-123, 10.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt ilagt besøksforbud i eget hjem. Han måtte som følge av besøksforbudet forlate sin bolig, og ble ved dette forhindret fra å få tilgang til eiendeler. Besøksforbudet ble gitt muntlig, og han fikk ikke kopi av forbudet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i opplysningene i den skriftlige beslutningen om besøksforbud, la Spesialenheten til grunn at påtalemyndigheten ikke hadde ansett forbudet å gjelde As "eget hjem", med de særvilkår som straffeprosessloven § 222a da oppstiller, fordi A hadde opphold på en annen adresse. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for nærmere å avklare opplysningene om bosted. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at påtalemyndigheten hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Straffeprosessloven § 222a gir på bestemte vilkår hjemmel til å beslutte besøksforbud. Den som er ilagt forbudet, og er uenig i forbudet, har anledning til å kreve at spørsmål om opprettholdelse av forbudet bringes til retten for avgjørelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 458/19-123, 10.09.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B. A hadde skrevet ut resepter til X, og reseptene var slik at det var mistanke om at reseptene var falske. B var i kontakt med A i forbindelse med etterforskingen. Som ledd i etterforskingen var B også i kontakt med Fylkeslegen. A mente at B hadde kontaktet Fylkeslegen som hevn for at han hadde inngitt klage på B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saken mot X viste at politiet hadde gjennomført en adekvat etterforsking med utgangspunkt i bevistemaene saken reiste. Gjennomgangen viste at politiet hadde foretatt naturlige undersøkelser i registre, kontaktet de myndigheter som kunne opplyse saken, og stilt aktørene i saken adekvate spørsmål. Det var ikke bevis for at B hadde opptrådt straffbart i sin kontakt med A eller i forbindelsen med etterforskingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no