Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 32 (07.08 - 11.08)

ØST                

Sak 128/17-123, 07.08.2017

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for brudd på Grunnloven § 102 i forbindelse med ransaking av hans hjem.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gjorde søk i Strasak og innhentet dokumenter fra politiet i straffesaken mot A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjeneste feil og § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av begjæring fra Oslo politidistrikt traff tingretten beslutning om ransaking av As bopel etter mistanke om overtredelse av straffeloven § 266.

 

A gjorde i anmeldelsen gjeldende at ransakingen utgjorde et brudd på Grunnloven § 102.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart og at det ikke forelå rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 745/16 – 123, 07.08.2017

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A og B anmeldte politiet for uhensiktsmessig bruk av makt og tvang mot deres voksne sønn.  Pågripelsen skjedde etter at politiet hadde fått tips om at sønnen hadde skutt fra bopel og mot et beferdet område. A ble påsatt håndjern av bevæpnede tjenestepersoner og tatt med inn på bopel. Det ble benyttet makt mot sønnen og foreldrene mente at dette kunne vært unngått.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra A og sønnen. Samme dag som pågripelsen fant sted ble sønnen anmeldt for uforsiktig omgang med våpen. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter i denne straffesaken og av politiets nedtegnelser i oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Meldingen politiet mottok om skyting var av alvorlig karakter. Det ble lagt til grunn at sønnen gjorde motstand og ikke etterkom politiets pålegg om å forholde seg i ro. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at maktbruken fra politiets side i den forbindelse kunne lede til straffansvar. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 829/16 – 123, 07.08.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT, SØK I REGISTRE UTEN TJENESTELIG BEHOV MM

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte B for brudd på taushetsplikten, søk i politiets registre uten tjenestemessig behov, samt misbruk av jobb-epost, jobbtelefon og sin arbeidstid til private forhold over mange år. A hevdet at B hadde fortalt om flere saker han hadde jobbet med og at han søkte i politiets registre etter informasjon dersom han for eksempel skulle kjøpe ting på Finn.no. Videre skal B også ha gjort søk i politiets registre for andre som ønsket å få sjekket opp forhold.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er foretatt undersøkelser i Folkeregisteret.

A er kontaktet for utdyping av anmeldelsen.

Dokumentasjon mottatt fra A er gjennomgått.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 324, om brudd på tjenesteplikt

Straffeloven (1902) § 121, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Vedlagt anmeldelsen fulgte en rekke e-poster som var utvekslet mellom Bs jobb-epost politiet.no og en privatperson. Innholdet var hovedsakelig av personlig karakter. Videre lå vedlagt korrespondanse mellom Bs private e-postadresse og formentlige samme person der B tilbød seg å sjekke politiets registre for å søke opp et nummer til en person som hadde ringt vedkommende. Korrespondansen fant sted i 2007 og 2008. Det fremgikk av øvrig korrespondanse vedlagt anmeldelsen at A hadde mottatt det aktuelle e-postmaterialet fra personens ektefelle i 2008.

 

Relevante straffebestemmelser i saken var straffeloven 1902 § 121 om brudd på taushetsplikt, § 324 om tjenesteforsømmelse og § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. Fristen for foreldelse etter nevnte bestemmelser er henholdsvis fem og to år, hvilket innebar at eventuelt straffansvar var foreldet allerede da Spesialenheten mottok anmeldelsen fra A. Saken ble derfor henlagt som foreldet. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt på grunn av foreldelse.

 

 

 

Sak 806/16 – 123, 08.08.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM TRAKASSERING UNDER KONTROLL  

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjentene B, C og D for trakassering i forbindelse med kontroll av ham. A tok T-banen fra Grønland til Majorstua for å besøke sin kjæreste. På vei fra T-banestasjonen snakket han med en venn på sin mobiltelefon. Fremme på adressen gikk han inn i oppgangen. Tre menn fulgte etter ham. De opplyste at de var fra politiet og fremviste skiltene sine. Tjenestepersonene ba om å få se As legitimasjon, men fordi han ble redd og overrasket spurte han hva de ville. A opplyste at B, C og D da tok tak i armen hans og forsøkte å få ham ut av oppgangen. Han skrek høyt slik at kjæresten og naboen kom ned. Tjenestepersonene opplyste at de syntes det var merkelig at A kom fra T-banen og snakket i telefonen, samt måten A gikk på. Videre sa de at det var mye problemer med narkotika i området. A hevdet at han var ustraffet og at han ikke hadde vært i kontakt med noe kriminelt miljø. Han opplevde hendelsen som svært krenkende, truende og trakasserende.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet lydopptak av hendelsen fra A.

Det er gjort undersøkelser for å avklare hvilke tjenestepersoner som var involvert i hendelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fulgte av oppdragsloggen at B, C og D den aktuelle dagen besluttet å kontrollere A fordi han fiklet mye med mobilen og endret gåmønster. Som følge av dette mistenkte de ham for å skulle kjøpe/omsette narkotika. De stanset ham, legitimerte seg som politi og ba ham om å identifisere seg. Han ignorerte dem og forsøkte å gå oppover i etasjene. Tjenestepersonene forsøkte flere ganger å si at det kun var snakk om en utlendingskontroll og at de ville sjekke oppholdsstatus. A var svært hissig og aggressiv. Etter en stund kom As kjæreste og bisto med å få avklart As identitet. I følge oppdragsloggen ble kontrollen avsluttet da det ble avklart hvem A var og at han hadde lovlig opphold.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, idet det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Det ble vist til at politiet både etter utlendingsloven og straffeloven har anledning til å stanse personer for kontroll av identitet, uavhengig av om det foreligger mistanke om straffbart forhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

 

 

Sak 30/17-123 – 08.08.2017

 

ANMELDELSE FOR TILBAKEHOLDELSE AV FØRERKORT I STRID MED KJENNELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat for å ha holdt tilbake førerkort utover midlertidig beslagstid fastsatt i tingrettens kjennelse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har gjennomgått dokumenter vedlagt As anmeldelse.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 172 om grov uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A vedtok forelegg for forholdet der førerkortets tapstid ble satt til 5 måneder. Tapstiden løp ved dette ut en og en halv måned etter tingrettens frist for det midlertidige beslaget. Spesialenheten viste til at forelegget bestemte endelig lengde på inndragningstiden.

 

Unnlatelsen av å tilbakelevere As førerkort var ikke straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.      

 

 

 

Sak 112/17 – 123, 11.08.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM MANGLENDE ETTERFORSKING MM.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B og politiførstebetjent C for manglende etterforsking av hennes anmeldelse mot advokat D. A anførte at det var uakseptabelt av politiet ikke å etterforske en sak som kunne knyttes til et drap. I den anledning viste hun til at politiet nå etterforsket en annen sak vedrørende dødsfallet til hennes mor. Den aktuelle politianmeldelsen fra A mot D knyttet seg til Ds utforming av testamente for As mor til fordel for As bror, som var klient av D. A hevdet at testamentet var ugyldig og inneholdt uriktige opplysninger.

 

A anmeldte også B og C for å ha påført adressen til en uvedkommende på en underretning om henleggelse til henne. Vedlagt anmeldelsen fulgte nevnte underretning der det fremgikk at den var sendt til A c/o advokat E.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Tidligere anmeldelser fra A til Spesialenheten er gjennomgått. Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelse mot D var kodet som bedrageri. B og C sto registrert som påtaleansvarlig og etterforsker på saken. Spesialenheten la til grunn at A anmeldte beslutningen om henleggelse, idet hun mente at saken mot D burde ha vært etterforsket. Saken mot C ble av Spesialenheten henlagt som intet straffbart forhold ettersom etterforskere ikke treffer beslutninger om henleggelse.

 

Spesialenheten la til grunn at henleggelsesbeslutningen ble truffet av B. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Det ble også vist til at A ikke hadde benyttet seg av adgangen til å påklage henleggelsen.

 

Av Spesialenhetens behandling av tidligere anmeldelser fra A fremgikk at overformynderiet hadde oppnevnt advokat E som verge i 2007. Undersøkelser i Folkeregisteret viste at A var registrert med postadresse c/o advokat E. Oversendelsen av underretning om henleggelse til A c/o advokat E var etter dette ikke straffbart idet advokat E var oppnevnt som verge for A og den anvendte adressen var registrert i Folkeregisteret.

 

Vedtak:

Saken er henlagt dels uten etterforsking og dels som intet straffbart forhold.

 

 

 

Sak 151/17 – 123, 11.08.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED OPPRETTELSE AV ANMELDELSE MM.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B i forbindelse med at A mottok bekreftelse på anmeldt forhold mot C og underretning om henlagt forhold fra Øst politidistrikt. A hevdet at hun ikke hadde anmeldt C i den senere tid. Videre hevdet hun at de aktuelle skriv var sendt til henne med feil adresse, idet den påførte adressen var til advokat E.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Tidligere anmeldelser fra A til Spesialenheten er gjennomgått.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fulgte av politiets sak at A hadde oversendt et skriv til Sør-Øst politidistrikt sommeren 2016. I brevet redegjorde hun for et eiendomsforhold der hun mente at blant annet C urettmessig hadde tilegnet seg hennes eiendom. Anmeldelsen ble opprettet ved Sør-Øst politidistrikt og senere oversendt Øst politidistrikt for behandling i det det straffbare forhold var begått der. Spesialenheten påpekte at B klart ikke hadde hatt noen befatning med opprettelsen av anmeldelsen ved Sør-Øst politidistrikt. Bekreftelse på anmeldt forhold og underretning om anmeldt forhold ble oversendt A fra Øst politidistrikt.

 

Av Spesialenhetens behandling av tidligere anmeldelser fra A fremgikk at Oslo overformynderi oppnevnte advokat E som verge for A i 2007. Undersøkelser i Folkeregisteret viste at A var registrert med postadresse c/o advokat E. Spesialenheten fant at uavhengig hvem ved Øst politidistrikt som hadde oversendte bekreftelse på anmeldt forhold og underretning om henleggelse til A c/o advokat E, innebar dette ikke et straffbart forhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 117/17 – 123, 11.08.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED Å HA PÅFØRT EN ANNENS ADRESSE PÅ PERSONLIG POST

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte B og C for å ha påført adressen til en uvedkommende på en underretning om henleggelse til henne. Vedlagt anmeldelsen fulgte nevnte underretning der det fremgikk at den var sendt til A c/o advokat E.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder.

Tidligere anmeldelser fra A til Spesialenheten er gjennomgått.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Av Spesialenhetens behandling av tidligere anmeldelser fra A fremgikk at overformynderiet oppnevnte advokat E som verge for A i 2007. Undersøkelser i Folkeregisteret viste at A var registrert med postadresse c/o advokat E. Spesialenheten fant at uavhengig hvem ved Sør-Øst politidistrikt som oversendte underretning om henleggelse til A c/o advokat E, innebar dette ikke et straffbart forhold idet advokat E var oppnevnt som verge for A og den anvendte adressen var registrert i Folkeregisteret.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

VEST

Ingen publiserte vedtak i uke 32.  


MIDT-NORD

Sak 105/17 – 123, 08.08.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Trøndelag politidistrikt anmeldte to polititjenestepersoner etter at tjenestepersonene gjennomførte ransaking hos A til tross for at tingretten hadde avslått politiets begjæring om ransaking. 

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra tjenestepersonene B og C som mistenkte.

 

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, og avhørte fungerende leder for juristene om rutiner og rutineendring besluttet gjennomført som følge av saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson B hadde etter mottak av beslutningen kun lest overskriften i beslutningen med teksten “Beslutning om ransaking”. Fordi han ikke hadde lest rettens begrunnelse og konklusjon, trodde han at tingretten hadde etterkommet politiets anmodning om å ransake hos A. Han informerte tjenesteperson C om beslutningen, og sammen reiste de til As bopel. De fremviste ransakingsbeslutningen for A og gjennomførte ransakingen. I ettertid ble B foreholdt at tingretten hadde avslått begjæringen om ransaking. B forklarte til Spesialenheten at årsaken til feilen lå i at han ikke hadde lest hele begjæringen.

 

Tjenesteperson C forklarte at han stolte på Bs opplysning om at det var gitt ransakingsbeslutning, og tenkte ikke på selv å kontrollere dette.

 

Det var ikke holdepunkter for at B og C forsettlig hadde gjennomført en ransaking de visste var ulovlig. Ransakingen ble gjennomført fordi B ikke hadde lest hele beslutningen og fordi C stolte på Bs opplysning om at ransakingsbeslutning var gitt. Spørsmålet var om tjenestepersonene ved dette hadde opptrådt grovt uaktsomt, jf. straffeloven § 172.

 

Sentralt i vurderingen sto Bs rolle. I følge Bs egen forklaring var det han som opprettet saken, det var han som sørget for at saken ble sendt til jurist for vurdering og han hadde lagt inn en oppfølging i BL om at saken skulle sendes ham etter at saken kom tilbake fra retten.

 

Spesialenheten anså Bs gjennomføring av den ulovlige ransakingen hos A å være en følge av klanderverdig slurv fra hans side. Dersom B hadde lest hele beslutningen ville det ha framstått som klart for ham at tingretten ikke hadde tatt begjæringen til følge og at vilkårene for å gjennomføre ransakingen ikke var til stede. B tok selv initiativ til at rettens beslutning ble sendt til ham, og han hadde et særlig ansvar for å sette seg inn i hele beslutningen. B ble ilagt forelegg.

 

Det må forventes at den/de som skal utføre tvangsmiddelet forsikrer seg om at vilkårene for gjennomføringen er til stede, og ikke bare stoler på hva som blir formidlet av andre. C hadde anledning til å lese beslutningen. Spesialenheten mente C hadde opptrådt klanderverdig, men at hans opptreden ikke var kvalifisert klanderverdig. Saken ble for ham henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Vedtak:

For B er det ilagt forelegg.

For C er saken henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 230/17 – 123, 08.08.2017

 

ETTERFORSKING AV TRAFIKKUHELL MED MATERIELLE SKADER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Nordland politidistrikt oversendte sak til Spesialenheten etter kollisjon mellom en politibil og sivil bil. Det var angitt i anmeldelsen at polititjenestepersonen A ikke hadde overholdt vikeplikten fra høyre, og at dette var årsaken til ulykken.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra mistenkte og vitner. Det er utarbeidet illustrasjonsmappe som viser stedet for trafikkulykken.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist utover rimelig tvil at tjenesteperson A ikke hadde overholdt vikeplikten etter trafikkreglene § 7, samtidig som han ikke hadde vært tilstrekkelig oppmerksom og aktsom da han kjørte inn i krysset. Dette medførte at A kjørte inn i B, som kom kjørende inn i krysset.

 

Det var ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt på et vis som kunne medføre straffansvar.

 

Vedtak:

A er ilagt forelegg.

Saken er for B henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 174/17 – 123, 08.08.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM ULOLIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for Bs opptreden og bruk av makt mot ham under en trafikkontroll. A ble stanset av politiet for å kjøre bil mens han snakket i mobiltelefonen. Etter at A hadde akseptert å vedta forenklet forelegg for forholdet, krevde B at A skulle undersøkes for mulig kjøring under ruspåvirkning. Blåsekontrollen gikk bra, men da A skulle gjennomføre foreløpig test, forstod ikke A hvordan dette skulle gjøres. Det endte med at B anholdt A og satte på ham håndjern.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra A, B og As mot som var passasjer i bilen som A kjørte.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke tvilsomt at tjenesteperson B hadde hjemmel til å stanse A og å gjennomføre tester av om han var ruspåvirket. A på sin side pliktet å etterkomme Bs pålegg.

 

Spesialenheten la til grunn at det oppsto diskusjon mellom A og tjenesteperson B, og at As opptreden medførte at B måtte be om forsterkninger. A la seg til slutt ned på bakken etter pålegg, samt varsel fra B om at han ville benyttet pepperspray. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at Bs opptreden og bruk av makt mot A under kontrollen kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 132/17 – 123, 10.08.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for trakassering. A nevnte flere forhold som hun mente var trakassering, slik som skader på eiendom under ransaking som ikke var erstattet, at B fulgte etter henne, at B nektet å la A anmelde et straffbart forhold og at B sørget for at det ble tatt arrest for større verdi enn det var grunnlag for.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra A, B og et vitne.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra Bs side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no