Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 6 (05.02 - 09.02)

ØST    

Sak 462/17 – 123, 06.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED IKKE Å HA FREMSTILT HAM FOR LEGE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Øst politidistrikt for å ha transportert ham til arresten i stedet for å ta ham med til legevakten. A mente også at politiet skulle ha transportert ham til legevakten da han ble løslatt fra arresten. A kontaktet politiet fordi han hevdet å ha blitt slått med knyttet neve midt i ansiktet av en ukjent person på sykkel. Da politiet kom til stedet oppfattet A at politiet ikke ville hjelpe ham og begynte da å rope høyt opp mot himmelen. Politiet satte på ham håndjern og tok ham med til legevakten. Legen undersøkte A i bilen mens han hadde håndjern på seg. Deretter ble han tatt med i arresten. På morgenen kom en ansatt og sa at han skulle ut, hvilket A motsatte seg fordi han hadde vondt i hodet og ikke klarte å gå. Han ba om at politiet kjørte ham til legevakten, men fikk nei til dette. De sa han måtte ta seg til lege selv. Deretter dro de ham ut på gaten og la ham på en benk. Der lå han i tre timer uten å få hjelp. Etter hvert kjørte politiet ham til legevakta.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har vært i kontakt med A for konkretisering av anmeldelsen.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter/oppdragslogg/lyd- og bildeopptak fra arresten. Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A tilkalte politiet fordi han mente å ha blitt slått i ansiktet av en ukjent person. Da politiet kom til stedet oppfattet de A som beruset og “høyt oppe”, og mente at han kom til å bli et ordensproblem. De besluttet derfor å innbringe ham til arresten. På vei dit kjørte de innom legevakten for å avklare at han kunne settes i arresten. En lege klarerte A for innsettelse. Patruljen mente det ikke var troverdig at A hadde blitt slått.

 

Lyd- og bildeopptak fra arresten viste at A hadde kjeftet og vært lite samarbeidsvillig. Under inkvirering og innsettelse på celle sa han ikke noe om smerter i hodet. I løpet av natten var han flere ganger borte ved celledøren og skrek til både politiet og en medinnsatt. Ca. kl. 05.30 fikk han Paracet av en betjent etter å ha klaget på hodepine. Han var senere vanskelig å vekke og sa at han hadde vondt i hodet. Ansatte i arresten oppfattet at A var bakfull. Han fikk deretter sove litt til før han igjen ble bedt om å forlate arresten. Han la seg deretter på en benk utenfor politihuset. A etterkom ikke pålegg om å fjerne seg fra stedet, og etter hvert transporterte politiet ham til legevakten for vurdering.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.                          

 

 

 

Sak 465/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED Å NEKTE FORNYELSE AV KJØRESEDDEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt og Politidirektoratet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for tjenestefeil fordi hans søknad om å fornye kjøreseddel for buss hadde blitt avslått. Også Politidirektoratet hadde avslått hans søknad.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saksdokumentene viste at A hadde fått et begrunnet vedtak med orientering om klageadgangen. A hadde benyttet seg av klageadgangen.

 

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

  

VEST   

Sak 450/17 – 123, 08.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A mente politiet hadde brutt taushetsplikten ved oversendelse av bekymringsmelding til barneverntjenesten. 

  

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten avhørte tjenestemannen som sendte bekymringsmeldingen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har en samarbeidsplikt med andre offentlige myndigheter, og er pålagt å ha et nært samarbeid blant annet med ”sosialmyndigheten”. Politiet skal snarest underrette om forhold av antatt interesse for deres virksomhet. Barnevernet er omfattet av denne særlige samarbeidsplikten.

 

Politiets kan av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til kommunenes barneverntjeneste blant annet når det er grunn til at å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det er andre former for alvorlig omsorgssvikt.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist

 

 

 

Sak 233/17 – 123, 08.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse.

  

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet dokumenter fra Sør-Vest politidistrikt knyttet til hendelsen som er omtalt i anmeldelsen. Der fremgår at A ble anmeldt for vold mot to personer kort tid forut for pågripelsen. Beslutningen om pågripelse ble truffet av jurist og nedtegnet skriftlig dagen etter. A erkjente i avhør at han var involvert i slåsskamp til aktuell tid og sted, og at han kan ha slått en eller to personer.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 192/17 – 123, 08.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG HUSRANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ulovlig husransaking.

  

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet dokumenter fra Sør-Vest politidistrikt knyttet til hendelsen som er omtalt i anmeldelsen. Der fremgikk at tingrettens beslutning om ransaking forelå forut for at ransakingen ble gjennomført.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

MIDT-NORD

Sak 525/17 – 123, 06.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde vært tilstrekkelig nøytrale i sine undersøkelser før A ble innbrakt til arrest. A opplyste at han nærmest ble overfalt av vektere ved et utested. Politiet kom til stedet og patruljen hørte bare på vekterne og ville ikke høre As versjon av saken eller et nøytralt vitnes versjon. Saken mot A ble senere henlagt. Det ble også As anmeldelse av vekterne.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Politiet hadde etterforsket sakene. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A hadde ikke klaget.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 565/17 – 123, 07.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved politidistriktet fordi A ble ilagt besøksforbud. A mente at besøksforbudet var uforholdsmessig, ærekrenkende og at ingen egentlig ønsket besøksforbudet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 711/17 – 123, 07.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha stirret hardt på A samtidig som B knyttet nevene. A ble redd som følge av hendelsen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser av saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no