freebet

antalya escort

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 49 (02.12 - 06.12)

ØST

Sak 208/19-123, 02.12.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Øst politidistrikt oversendte sak der tjenesteperson A under utrykning hadde kollidert med fører av sivil varebil, B. Det oppsto materielle skader på begge bilene. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at sammenstøtet skjedde da B svingte til venstre i et trearmet kryss samtidig som A, som kom kjørende bak, foretok en forbikjøring av flere kjøretøyer som hadde stanset for utrykningskjøretøyet. Spesialenheten etterforsket både A og B.

 

Spesialenheten la til grunn at A benyttet både blålys og lyshorn da han foretok forbikjøringen, og at han oppfattet at bilistene i høyre kjørefelt stanset for ham. Ut fra trafikkbildet under utrykningskjøringen og usikkerhet knyttet til når B satte på blinklys, kunne Spesialenheten ikke utelukke at Bs kjøreadferd fremsto som upåregnelig for A. Spesialenheten mente derfor det ikke var tilstrekkelig bevis for at A hadde overtrådt aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenheten la til grunn at B ikke så politibilens blålys før han var kommet over i venstre kjørefelt. Det var uklart om dette skyldes uoppmerksomhet fra Bs side eller omstendigheter han ikke kunne bebreides. Det ble blant annet vist til forklaring fra et vitne som kjørte rett bak B om at han ble oppmerksom på at varebilen skulle svinge til venstre før han la merke til politibilen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.

 

 

Sak 311/19-123, 02.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson i politiet (B) for å ha ført uriktige opplysninger om ham i politioperativt register (PO-logg). A viste til at han ble stoppet på en flyplass i 2016 med medisiner han hadde fått foreskrevet av lege, og at det i PO-loggen ble ført at han ble stanset med «syntetisk cannabis». A mente at denne feilføringen hadde medført at han senere ble fratatt førerretten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Aktuell straffebestemmelse for forholdet var straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Overtredelser som rammes av denne bestemmelsen kan straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Fristen for foreldelse er 2 år, jf. straffeloven § 86 første ledd bokstav a). Forholdet var dermed strafferettslig foreldet på tidspunktet A anmeldte det til Spesialenheten.

 

Spesialenheten fant grunn til å bemerke at PO-loggen er politiets vaktjournal. Opplysninger i PO-loggen føres ofte i sanntid av operatør ved politiets operasjonssentraler på bakgrunn av meldinger mottatt på samband eller telefon. Brukere av systemet har ikke adgang til å rette opplysningene i ettertid. Spesialenheten mente det ikke kunne innebære en tjenestefeil at B på bakgrunn av opplysninger overbrakt ham i telefonsamtale med tollvesenet skrev "syntetisk cannabis" i PO-loggen. Dette gjaldt uavhengig av om dette var det begrepet tollvesenet brukte i samtalen med B, eller om det var Bs egen tolkning av hva som ble sagt.

 

Spesialenheten bemerket videre at feil begrepsbruk i PO-loggen ikke hadde noen betydning for den videre håndteringen av straffesaken eller førerkortsaken mot A. Det ble blant annet vist til at det både i anmeldelsen, forhåndsvarsel og vedtak ble benyttet det korrekte begrepet "medisinsk cannabis".

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 739/18-123, 02.12.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson i politiet (B) for brudd på taushetsplikt. A opplyste i anmeldelsen at hennes eks-svoger ga taushetsbelagte opplysninger om en straffesak hun var involvert i til uvedkommende, og at han hadde fått disse opplysningene fra en navngitt person i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

As eks-svoger forklarte at han ikke hadde videreformidlet taushetsbelagt informasjon til andre, og at det hele berodde på en misforståelse etter at han hadde snakket med fetteren til As eks-samboer. Han opplyste også at B helt uskyldig hadde kommet inn i saken.

 

B forklarte at han ikke hadde noe med dette å gjøre, og søkehistorikk viste at B ikke hadde gjort søk i straffesaken A var involvert i.

 

Det var ingen holdepunkter for at B hadde brutt taushetsplikten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

Sak 215/19-123, 02.12.19

 

ETTERFORSKING FOR BRUK AV SKYTEVÅPEN VED PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten opprettet sak fordi en tjenesteperson skjøt og skadet en person.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag om dagen

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte pepperspray og skytevåpen

 

Skader: skuddskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at A truet politiet med en kniv og at han deretter tok frem en øks og gikk mot politiet. Politiet hadde anropt A flere ganger og gitt beskjed om at han kunne bli skutt om han ikke overga seg. Det ble også brukt pepperspray mot A uten at det hadde synlig effekt. A hadde også en hund med seg som gjorde at politiet ikke kunne bruke sine hunder på ham.

 

Det ble skutt to ganger mot A. Han ble truffet av en kule på skrå inn i ryggen. Det ble lagt til grunn at A hadde vridd seg etter det første skuddet og at det var grunnen til at han ble truffet på skrå bakfra. Politiets tjenestepersoner og vitner på stedet opplyste om at A truet politiet og kom mot tjenestepersonen som skjøt.

 

Spesialenheten mente at maktbruken var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig, og derfor en lovlig nødvergehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 274 om grov kroppsskade. 

 

 

Sak 792-18-123, 02.12.2019

 

ANMELDELSE FOR UBERETTIGET PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt pågrepet og satt i arrest over natten med grunnlag i en sak hvor hun var uskyldig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. En daglig leder i en butikk som hadde blitt utsatt for grovt tyveri, mente å kunne gjenkjenne A på et videoopptak som en av gjerningspersonene. Det var også loggført en melding i politioperativt register (PO-logg) om at A angivelig hadde erkjent å ha vært på stedet.

 

I ettertid var det grunn til å stille spørsmål ved om disse opplysningene var korrekte. Det ble imidlertid lagt til grunn av de påtalejuristene som hadde bestemt at A skulle pågripes og at hun skulle sitte i arresten over natten. Av den grunn mente Spesialenheten at påtalejuristene ikke hadde begått en straffbar handling selv om straffesaken mot A noe senere ble henlagt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering.


 


VEST

 

Ingen avgjørelser i perioden.


 

MIDT-NORD 

Sak 299/19-123 D, 02.12.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT, TJENESTEFEIL OG PLAGSOM ATFERD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) og andre ukjente polititjenestepersoner for brudd på taushetsplikt, tjenestefeil og plagsom atferd. Han viste til en rekke hendelser, hvor den første skjedde 12 år tilbake i tid. Ifølge A hadde B og/eller andre tatt kontakt med hans arbeidsgiver og bokse- og fotballtrenere og fortalt at han var straffedømt og/eller hadde begått narkotika- og voldslovbrudd. Han beskrev videre en pågripelse som skjedde tre år tidligere, og at politiet nylig hadde kjørt rundt i området hvor han befant seg slik at han følte seg forfulgt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger i straffesaksregisteret viste at A de siste 12 årene var registrert med over 70 straffesaker mot seg og var domfelt 9 ganger. Med unntak av én sak, var alle registrert ved Bs tjenestested. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B eller andre tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Når det gjaldt anmeldelsen for brudd på taushetsplikt, ble det med henvisning til As strafferettslige historikk lagt til grunn at det i As nærområde og omgangskrets var kjent at han var straffedømt. Det ble også vist til Bs fullmakter i lovverket til bruk av opplysninger om A i forbindelse med etterforsking og forebyggende øyemed. Øvrige anmeldte forhold var lite konkretisert, og opplysningene i anmeldelsen sannsynliggjorde ikke at det hadde funnet sted straffbare tjenestehandlinger. Det ble også vist til at mange av forholdene var strafferettslig foreldet allerede på anmeldelsestidspunktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902 § 121 og straffeloven 2005 § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

Sak 299/19-123 O, 02.12.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for på sin fritid å ha sagt stygge ting om ham. Dette skulle ha skjedd overfor hans ekskjæreste på en pub ca. to år i forveien og overfor en kvinne B hadde lagt an på under en festival et drøyt halvår tidligere. A visste ikke hva B hadde fortalt til dem.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at anmeldelsen var lite konkret med hensyn til hvilke opplysninger B skulle ha delt. Videre ble det vist til at A de siste 12 årene var registrert med over 70 straffesaker mot seg og var domfelt 9 ganger, og at det derfor måtte antas at de to kvinnene, som begge var fra samme sted som A, var kjent med at han hadde hatt befatning med politiet og var straffedømt før de eventuelt snakket med B.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 129/19-123, 02.12.2019

 

VEGTRAFIKKUHELL – SAMMENSTØT MELLOM POLITIETS BIL MED TILHENGER OG SIVIL BIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om kollisjon mellom en politibil med henger og en personbil. Tilhengeren fikk sleng og traff en møtende personbil, ført av B. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson A skulle kjøre forbi fotgjenger C, men valgte å bremse ned og vente med forbikjøringen til B, som kom i mot, hadde kjørt forbi. A kjørte i ca. 60 km/t i 80-sonen, og bremset ned til ca. 30 km/t. Det var vinterføre. Idet B i motgående kjøretøy passerte, slapp A bremsen. Han så da i speilet at tilhengeren var på vei ut i motgående kjørefelt. Den traff Bs bil. Bs bil fikk skader i karosseriet på venstre side foran og en liten bulk på høyre framskjerm. Venstre framhjul var punktert. B ble forslått. Politibilen var uskadd. Tilhengeren hadde et lite hull foran i kapellet, og en bulk og noen striper langs venstre side.

 

Det stilles krav til at en fører tilpasser fart og plassering i vegbane etter føreforholdene og kjøretøyets beskaffenhet. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A ved sin kjøring brøt vegtrafikkloven § 3. Han holdt før nedbremsingen en lavere hastighet enn skiltet, og bremset ned fra ca. 60 km/t til 30 km fordi C kom gående i mot på hans høyre side og B kom kjørende i mot i motgående kjørefelt. Ut fra opplysningene i saken var det ikke bevist utover rimelig tvil at As nedbremsing skjedde brått eller på slik måte at den var uaktsom. 

 

Fordi etterforskingsresultatet ikke med særlig styrke taler mot at det er begått en straffbar handling, henlegges saken på grunn av bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.


Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no