Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 37 (10.09 - 14.09)

ØST   

Sak 562/18-123, 10.09.2018

 

ETTERFORSKING AV TVANGSMESSIG STANS AV KJØRETØY

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at politiet hadde stanset en bilfører (A) som ikke hadde stanset for kontroll. Bilføreren hadde kjørt i ca. 150 km/t i 60-sone, kjørte etter hvert med punkterte dekk og var på veg ned retardasjonsfeltet til E6 i motgående kjøreretning. Føreren ble stanset ved at politiet forsettlig kjørte på bilen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at As kjøring var til fare både for ham selv, hans passasjer og andre trafikanter, og at det var nødvendig å stanse ham. Han hadde i lengre avstander hadde kjørt i svært høy hastighet til tross for at politiet klart hadde tilkjennegitt at han måtte stanse. A stanset heller ikke da bilens kjøreegenskaper ble betydelig svekket ved at gummien på det ene forhjulet falt av. Ei heller etter at han hadde kjørt over spikermatte. Faremomentet ved kjøringen var støttet av øvrige opplysninger i saken om at han var påvirket av narkotika og at han selv forklarte at han var psykotisk.

 

Den tvangsmessige stansen var besluttet av operasjonsleder og ble gjennomført da A var i ferd med å kjøre ut på E6 i motgående retning. Det var da nødvendig umiddelbart å stanse ham. Ingen personer ble skadet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 526/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING OG ULOVLIG AKSJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere etater, herunder politiet, for trakassering og ulovlig aksjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om utagerende opptreden fra As side, og reiste til adressen sammen med ambulansepersonell. Legevakten ble kontaktet for vurdering av situasjonen, hvilket dannet grunnlag for politiets beslutning om ikke å ta seg inn på As bopel. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var heller ikke sannsynlig at politiet hadde trakassert A i lengre tid.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 447/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TRUENDE OG TRAKASSERENDE ADFERD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansvarlig tjenesteperson for politiaksjon på hans gård der politiet møtte bevæpnet. A opplyste at han kun hadde skutt mink på eiendommen, og mente det var truende og trakasserende av politiet å komme til gården uten å ta kontakt med ham først for å avklare situasjonen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde fått melding om skudd fra eiendommen. En beslutning om bevæpning er en taktisk vurdering foretatt av politiet ut fra en konkret vurdering av omstendighetene og den informasjon som foreligger. Det var ikke forhold eller opplysninger i saken ga bevismessige holdepunkter for at operasjonsleder eller aksjonsleder hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 527/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset ham og oppsøkt ham flere ganger i april 2018.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger innhentet fra politiet viste at politiet hadde vært i kontakt med A flere ganger. Flere av tilfellene var fordi A hadde oppholdt seg på steder eller på annen måte var innblandet i hendelser der politiet var på oppdrag i forbindelse med narkotika og vegtrafikklovbrudd. Det var ingen holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 471/18-123, 11.09.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for unnlatelse av å registrere hans anmeldelse i 2015.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk verken av utskrift fra politiets oppdragslogg eller STRASAK at A hadde inngitt anmeldelse på det tidspunkt han hevdet.

 

Spesialenheten bemerket at politiet i utgangspunktet plikter å ta i mot alle anmeldelser, både skriftlige og muntlige. Når anmeldelser mottas muntlig av politiet, skal de nedtegnes. Det ble ikke reist tvil om at A oppsøkte politiet for å inngi anmeldelsen. De praktiske omstendigheter rundt dette og grunnen til at politidistriktet ikke hadde registrert anmeldelsen, fremsto som uklart for Spesialenheten. Imidlertid ble det ansett lite sannsynlig at ansatte ved Oslo politidistrikt ved dette hadde opptrådt straffbart.

 

Et eventuelt straffansvar ble også ansett foreldet nærmere ett år før A innga anmeldelse til Spesialenheten.

 

Det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 309/18-123, 11.09.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse. Han hadde forsøkt å gjøre en tjenesteperson (B) oppmerksom på at en person som var satt i en politibil forsøkte å rømme. B løp bort til A og ba ham oppgi sitt navn. A svarte at han ikke hadde noe å gjøre med situasjonen, og så samtidig at personen i politibilen satte seg inn igjen. A gikk derfor fra stedet. B stanset A og forsøkte å legge ham i bakken, og brukte etter hvert pepperspray. 

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte pepperspray.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde forstyrret politiets innbringelse av en person, og at A ble bortvist fra stedet. A nektet i den forbindelse å oppgi personalia, og ble etter hvert besluttet innbrakt. Spesialenheten mente det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble lagt vekt på opplysningene i politiets sak om As opptreden og adferd, herunder at han gjorde stor motstand under innbringelsen. B var også alene i situasjonen med A. Ved vurderingen er det også i noen grad sett hen til at As anmeldelse til Spesialenheten ble inngitt nærmere halvannet år etter hendelsen, og at dette kunne vanskeliggjøre nærmere opplysning av saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 212/18-123, 11.09.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha fjernet, underslått og kastet ikke-registrerte bevis i straffesaker. A mente dette hadde medført at han ikke hadde fått sakene sine opplyst på en objektiv måte, og at han hadde vært utsatt for uriktig pågripelse, ransaking, besøksforbud mv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart ved å fjerne bevis fra straffesaker. Selv om det fremsto som klart at noen brev hadde kommet på avveie, forelå ingen opplysninger i saken som tilsa at dette ble gjort på en måte som kunne medføre straffansvar. Spesialenheten viste blant annet til at politiet hadde sendt materialet til Kripos og FHI for undersøkelser, og at det derfor hadde formodningen mot seg at materialet på et senere tidspunkt bevisst skulle ha blitt fjernet fra saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 521/18-123,  .09.2018

 

FORELEGG FOR UAKTSOM KJØRING I UTRYKNING 

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Spesialenhetens vurdering:

A kjørte i utrykning med blått, blinkende lys. Han hadde ikke sirener. I et lysregulert kryss kjørte han på rødt. Han kjørte på en gutt født i 2013 som krysset gangfeltet på grønt lys. Gutten fikk mindre personskader. Det ble materielle skader på guttens sparkesykkel og på politibilen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på 8000 kroner, og tap av førerretten i 3 måneder. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

VEST   

 

Sak 373/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE FOR Å HA BRUTT OPP DØREN, ULOVLIG RANSAKING OG IKKE FÅTT MEDISINER I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brutt seg inn til ham, ransaket boligen og ikke gitt ham nødvendig legetilsyn og medisiner i arresten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om at en mann i en bil hadde kjørte på en gutt som spilte fotball. Bilføreren stakk fra stedet, og fremsto som ruset. Han ble identifisert som A. Patruljen reiste hjem til A. Bilen sto parkert utenfor. Patruljen forsøkte å komme i kontakt med A, men han åpnet ikke døren. Jourhavende jurist besluttet at patruljen skulle bryte opp døren, og at A skulle pågripes. A ble funnet på altanen til en naboleilighet. Han hadde klatret på fasaden.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. A hadde ikke åpnet døren, og det var besluttet pågripelse og at døren kunne brytes opp. Tjenestepersonene forsøkte å få tak i nøkkel til ytterdøren, uten å lykkes med dette. A ble varslet om at døren kom til å bli brutt åpen. Det var nedtegnet i arrestloggen at A fikk medisiner og legetilsyn under oppholdet i arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 18/18-123, 10.09.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte pensjonert tjenesteperson for brudd på taushetsplikten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingsmaterialet ga ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonen hadde videreformidlet opplysninger han hadde fått kjennskap til gjennom sitt tidligere arbeid i politiet. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

 

Sak 166/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Et foreldrepar anmeldte politiet for å ha ransaket i boligen deres fordi sønnen deres var mistenkt for å røyke hasj.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var opprettet straffesak mot sønnen og kompetent påtalemyndighet hadde vurdert at vilkårene for om ransaking var til stede. Beslutningen var gjort skriftlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 242/18-123, 11.09.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for brudd på taushetsplikten. Vedlagt anmeldelsen fulgte et brev fra tjenestepersonen til en tredjeperson. A ga ikke nærmere opplysninger om det anmeldte forholdet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Til tross for gjentatte henvendelser til A, fikk ikke Spesialenheten nærmere opplysninger om det anmeldte forholdet. As anmeldelse inneholdt ikke opplysninger som ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 654/17-123, 11.09.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte på vegne av sin mindreårige sønn, en tjenesteperson (B) for kroppskrenkelse. A opplyste i anmeldelsen at B hadde tatt kvelertak på gutten.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at B la sin venstre hånd på guttens skulder, høyre hånd mellom guttens skulderblad og skjøv ham bort.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Gutten nektet å etterkomme pålegg om å flytte seg da han hindret politiet adgang til et rom som skulle ransakes. Gutten kom med grove skjellsord til politiet, og forsøkte å trenge seg inn på rommet. Etter gjentatte pålegg ble gutten ført ut ved den maktbruk som er beskrevet ovenfor.

Spesialenheten mente at slik maktbruk var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 104/18-123, 11.09.2018

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE BERUNNELSE FOR AVGJØRELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha begrunnet henleggelsen av hans anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde fått en skriftlig underretning fra politiadvokaten om hvorfor saken ble henlagt, og A ble samtidig underrettet om klageadgangen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 


MIDT-NORD

Sak 251/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR BRUDD PÅ FORVALTNINGLOVEN

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

En anonym person anmeldte politimesteren, statsadvokaten og flere ledere i politidistriktet for å ha etterforsket sine egne ansatte. Vedlagt anmeldelsen lå to avisartikler som skulle bevise dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no