Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 44 (28.10 - 01.11)

ØST

Sak 433/19-123, 29.10.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA UTSTEDT KONSTRUERT BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å bistå en advokatkollega X ved å utstede et konstruert besøksforbud. A mener besøksforbudet har til formål å skjule at X og hans klienter har underslått konto og midler underlagt Nedre Telemark tingrett.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble ilagt besøksforbud mot X og syv andre navngitte personer. Begjæringen var fremmet av X, og det ble i begjæringen vist til at A også tidligere var ilagt flere besøksforbud, og at A, etter at forrige besøksforbud var løpt ut, igjen hadde fremsatt trusler og opptrådt truende.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart ved å ilegge A nytt besøksforbud. Besøksforbudet ble ilagt etter begjæring fra den/de fornærmede i saken, og tidligere besøksforbud hadde blitt opprettholdt av retten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.


 

VEST

 

 Sak 466/19-123, 29.10.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha fratatt ham samværet med sine barn og hindret ham i å gi barna nødvendig trygghet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge politiets oppdragslogg ba As fastlege politiet om å bistå helsevesenet til tvungen undersøkelse av A. Politiet transporterte A til sykehuset der han ble overtatt av helsepersonell. I juni 2019 fikk politiet melding fra As tidligere ektefelle om at A var psykisk syk og at han hadde bestilt sydentur for seg og sine tre barn. Det ble opplyst at mor hadde foreldreansvaret alene, at barna hadde bosted hos mor, at barna ikke hadde samvær med A. Mor hadde barnas pass. Politiet på Sola Lufthavn ble varslet slik at disse kunne gripe inn dersom A møtte på flyplassen med barna. Øvrige tiltak fra politiet ble ikke iverksatt.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking, da det ikke er sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 410/19-123, 29.10.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha kvalt ham da A var påsatt håndjern og lå i en seng på sykehuset.

 

Åsted: Offentlig sted, på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern og BodyCuff

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Sykepleier X forklarte at hun ikke reagerte på tjenestepersonens maktbruk mot A. Politiet måtte bruke makt for å få kontroll på A, som hadde inntatt en mengde medikamenter for å ta sitt liv. X observerte ikke at tjenestepersonen håndterte A på en måte som skulle tilsi at han opplevde å bli kvalt. Spesialenheten fant det ikke bevist at B brukte ulovlig halsgrep eller på annen måte forsøkte å kvele A.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at bruken av makt mot A, slik som at han ble påsatt håndjern, iført BodyCuff og at hodet hans ble forsøkt holdt i ro mot sengen, gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig. A utagerte samtidig som det var nødvendig å holde ham i ro slik at helsepersonell kunne undersøke ham og gi ham behandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 


 

 

 

MIDT-NORD 

 

Sak 664/18-123, 28.10.2019

 

ETTERFORSKING AV MULIG TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AT A VAR INNSATT I ARREST MED HODESKADE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Nordland politidistrikt varslet Spesialenheten om sak om mulig tjenestefeil etter at A satt i arresten i 15 timer med alvorlig hodeskade. A ble kjørt i ambulanse fra arresten grunnet hans helsetilstand. Politiet fikk noen dager senere opplyst at A hadde alvorlige hodeskader.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble undersøkt av lege og klarert for opphold i arresten. Det fremkom ikke opplysninger i saken om at tjenestepersonene forsto at A hadde en hodeskade, eller at det var forhold eller endringer i As opptreden fra han ble transportert fra sykehuset til han ble inkvirert i arresten, som tilsa at A skulle ha blitt undersøkt av lege på nytt.

 

Arrestforvarerne forklarte at de ikke hadde opplysninger om at A hadde/kunne ha hodeskade. Hans opptreden var forenlig med at han var ruset. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at opplysninger om hodeskaden var kjent for øvrige tjenesteperson(er) og ikke ble viderebragt til de ansatte i arresten.

 

A fikk tilsyn ca. hver halve time, noe som er i tråd med arrestforskriften og lokal instruks. Han sov mesteparten av tiden, og det var ikke noe ved As opptreden som arrestforvarerne reagerte på før A skulle klargjøres for avhør. As manglende respons på tilsnakk og hans øvrige adferd gjorde at vaktlederen og helsevesenet ble varslet umiddelbart.

 

Spesialenheten mener etterforskingen ikke gir bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene som håndterte A forut for arresten og i arresten, har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar. Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 730/19-123, 28.10.2019

 

ETTERFORSKING AV TJENESTEPERSONER I FINNMARK POLITIDISTRIKT - A TOK SITT LIV ETTER PÅGRIPELSE OG OPPHOLD I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak til Spesialenheten for politisaker, som omhandlet at politiet pågrep og satte A i arresten. A ble løslatt senere samme dag fordi etterforskingen viste at han ikke var gjerningsmann i politiets sak. To dager etter løslatelsen tok A sitt eget liv.

 

As foresatte anmeldte politiet for samme saksforhold. De anførte at pågripelsen av A var uriktig og at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å pågripe ham i politiets sak fordi det ikke forelå skjellig grunn til å mistenke ham. Politiet burde ha gjort ytterligere undersøkelser før de gikk til pågripelse og arrest. Spesialenheten ble også bedt om å undersøke om gjeldende regelverk for opphold i arresten ble fulgt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok opplysning fra melder og fornærmede (X) om at A hadde skadet X. Tjenestepersonene fikk også fremvist bilde av A for å vise hvem som var gjerningspersonen, og på dette tidspunktet fremsto X som sikker på at det var A som var gjerningspersonen. Personene som var på åstedsadressen da tjenestepersonene kom for å gjøre undersøkelser, ønsket ikke å gi informasjon til politiet. Det ble ved vitneavhør og avhør av A avklart at A likevel ikke var gjerningspersonen. A ble løslatt etter avhøret.

 

Spesialenheten viste til at påtalemyndigheten og polititjenestepersonene måtte foreta beslutning og gjennomføre tjenesteoppdraget basert på de opplysningene som forelå. Spesialenheten fant det ikke bevist at politiadvokaten opptrådte straffbart ved å beslutte at A skulle pågripes, eller at tjenestepersonene opptrådte straffbart ved å gjennomføre pågripelsen.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at A ble utsatt for straffbare tjenestehandlinger ved sitt opphold i arresten. Det var besluttet pågripelse, og han ble innsatt på celle i påvente av avhør. Det går frem av arrestjournalen at A fikk teppe og pute, tilbud om mat og drikke, og tilsyn i tråd med arrestforskriften. Det fremkom ingen opplysninger som tilsa at A skulle ha tilsyn hver halve time eller hyppigere. A fikk anledning til å ringe sin mor. Dessverre kom han ikke i kontakt med henne. Han ønsket ikke å ringe andre.

 

Ifølge mor ble sønnen nektet å ringe henne om morgenen. Det er ingen nedtegninger i journalen om at A ba om å få ringe sin mor om morgenen eller at dette ble nektet. Ingen omtale av dette i arrestjournalen utelukker ikke at A fremsatte et slikt ønske. Spesialenheten iverksatte imidlertid ikke etterforsking for å avklare dette nærmere, da det uansett ikke ville foreligge en straffbar tjenestefeil dersom han ikke fikk ringe sin mor.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 569/19-123, 21.10.2019

 

ANMELDELSE FOR TYVERI AV PENGER

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

  

Anmeldelse:

A anmeldte i mai 2019 politiet for å ha stjålet penger fra en dokumentkoffert som politiet tok beslag i, i forbindelse med at As hus brant ned i april 2014. Foruten penger, var det en del papirer i dokumentkofferten. Dokumentkofferten var ikke låst. Pengene var sedler i ulike valutaer som var til overs etter reiser, anslått verdi 8-9 000 kroner.

 

Spesialenhetens vurdering:

B var etterforsker i politiets straffesak, og var sentral i håndteringen av dokumentkofferten hos politiet. B har i egenrapport nøye beskrevet sine observasjoner og politiets ivaretakelse av dokumentkofferten. Han har også nedtegnet opplysninger om undersøkelser av dokumentkofferten i 2014 med bakgrunn i henvendelse fra forsikringsselskapet. Ifølge B ble det ikke funnet penger i dokumentkofferten utover et mindre beløp på kr. 188 og 5 Bath.

 

Spesialenheten fant etter en konkret vurdering av anmeldelsen og opplysningene i saken ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at B eller andre tjenestepersoner har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 257 om tyveri.

 

 

Sak 830/18-123, 29.10.2019

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha brutt seg inn i leiligheten hans ved å bryte opp og skade inngangsdøren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var loggført at patruljen hadde fått tillatelse fra jourhavende jurist til – om nødvendig – å bryte seg inn i leiligheten. Bakgrunnen var at stevnevitnet i lang tid hadde forsøkt å forkynne en avgjørelse fra lagmannsretten og et forelegg for A som unndro seg forkynning. Det var blant annet opplyst at han unnlot å åpne døren selv om stevnevitnet hadde anmodet ham om å åpne. Polititjenestepersonen som var på stedet aktuelle dag opplyste at de sannsynligvis hadde kontaktet jourhavende jurist for å få beslutning om å bryte opp døren da A også var etterlyst.

 

Spesialenheten henla saken da det var uklart hva som faktisk var besluttet. Selv om det ble lagt til grunn at juristen ikke hadde samtykket i å bryte opp døren var det noe tvilsomt om forholdet var så grovt at det skulle belegges med straff.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

  

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.


 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no