Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 46 (13.11 - 17.11)

ØST                

Sak 553/17 – 123, 14.11.2017

 

PÅSTAND OM MOBBING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjent B for å ha mobbet henne vekk fra Gardermoen flyplass. A opplyste at hun nettopp hadde kommet ut etter en innleggelse på sykehus, og hadde tatt inn på et hotell ved Gardermoen. Fordi hun ikke hadde nok penger til bussbillett, bestemte hun seg for å gå til flyplassen. Underveis ble hun stanset av en politibil. A visste ikke at det ikke er lov til å gå på E16. B spurte henne om hvor hun skulle og sa at det var ulovlig å oppholde seg på flyplassen hvis man ikke skulle ta fly. A fortalte B at hun skulle reise, men at hun måtte kjøpe billett først. B trodde ikke på dette og A opplevde at han ble mer og mer krass og ubehagelig. Blant annet sa han at hun ikke var i stand til å ta vare på seg selv. B kommanderte henne inn i tjenestebilen og tok deretter kontakt med AMK. Politiet transporterte henne til legevakten og hun ble tvangsinnlagt på sykehus.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet har plikt til å hjelpe syke personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, og å varsle lege dersom personens helsetilstand gjør det nødvendig. Spesialenheten påpekte at politiet traff A gående alene langs E16, og at de da nødvendigvis måtte undersøke om hun hadde behov for bistand. Etter å ha vært i kontakt med henne, vurderte politiet at det var påkrevd å kontakte lege.  Videre oppfølging og beslutning om tvangsinnleggelse ble tatt av helsevesenet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 423/17 – 123, 14.11.2017

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for ikke å bistå henne i en sak der C hadde tilegnet seg hennes bil. Anmeldelsen fremsto i hovedsak å være en politianmeldelse mot C og X bilverksted. A hevdet at B ikke hadde bistått henne med å få bilen tilbake, til tross for at han hadde lovet dette.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A. Hun opplyste at hun ikke hadde ment å anmelde tjenesteperson B, og ønsket å trekke anmeldelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten la også vekt på at A ønsket å trekke anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 115/17 – 123, 14.11.2017

 

PÅSTAND OM STRAFFBAR MEDVIRKNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to tjenestepersoner for straffbar medvirkning i forbindelse med Oslo politidistrikts behandling av anmeldelser fra A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. A har tidligere inngitt anmeldelse mot en rekke tjenestepersoner i politiet og påtalemyndigheten i samme sakskompleks. Anmeldelsene er henlagt. Det var ikke sannsynlig at de nå anmeldte tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 862/16 – 123, 14.11.2017

 

PÅSTAND OM STRAFFANSVAR FOR MANGLENDE TILBAKEMELDING I STRAFFESAKER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

I 2014-2015 innga A tre anmeldelser som ble registrert som undersøkelsessaker i politiet og senere henlagt utenfor straffesak. A mottok ikke bekreftelse fra politiet om at de hadde mottatt anmeldelsene. Hun fikk heller ikke underretning om at sakene var henlagt utenfor straffesak. A anmeldte politiet for dette.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter i de tre aktuelle straffesakene.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ avgjørelse:

Anmeldelsene fra A ble registrert som undersøkelsessaker og henlagt utenfor straffesak. En konsekvens av denne kodingen var at A ikke fikk tilsendt bekreftelse på anmeldt forhold og underretning om henleggelse. Spesialenheten er kjent med at dette henger sammen med rutiner i politiets saksbehandlingssystem. Samtidig medfører praksisen at det er anmeldere som ikke mottar noe tilbakemelding fra politiet vedrørende sine anmeldelser, noe som kan medføre anmeldelser av politiet.

 

 

 

Sak 66/17-123, 14.11.2017

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet fordi politiet ikke hadde fjernet en sperring på vei/veiskulder langs en veg i As nabolag.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gjennomgikk anmeldelsen og øvrig dokumentasjon mottatt fra A, herunder korrespondanse med politiet og bilder av den aktuelle sperringen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjeneste feil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde sendt brev til A om at vegen er kommunal, og at det er kommunen som vegmyndighet som var rette vedkommende for hans klage/krav om fjerning.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken ble for samtlige henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 235/17 – 123, 14.11.2017

 

PÅSTAND OM UNØDIG BRUK AV MAKT UNDER PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for unødig bruk av makt mot ham. A opplyste at han ble pågrepet utenfor et utested og påsatt håndjern bak på ryggen selv om han hadde en skade i ryggen. A husket kun bruddstykker av pågripelsen, men husket at politiet hoppet hardt på ham ved en anledning og at fingrene hans ble klemt i bildøren.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde opplyst at han kun husket bruddstykker av pågripelsen og politiets håndtering av ham. Politiets nedtegnelser i anmeldelsene og i oppdragsloggen fremsto som nøyaktige og troverdige.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiets håndtering og maktbruk mot A var straffbar. A var svært beruset og hadde fått flere pålegg om å reise hjem, uten å gjøre dette. Bruken av makt mot ham under transporten og på cellen fremstod som nødvendig og forholdsmessig, og foranlediget av hans egen opptreden. Han hadde blant annet sparket i celledøren til politibilen, nektet å samarbeide under visitasjonen på cellen, kommet med trusler og smurt avføring på cellen. Det var ingen holdepunkter for at politiet med vilje hadde ønsket å skade A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 104/17 – 123, 16.11.2017

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL PGA. MANGLENDE KLAGEBEHANDLING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politidistriktet for ikke å ha besvart hans klager. Klagen gjaldt blant annet anførsel om maktmisbruk fra en etterforsker, B, for ved to anledninger å ha tatt kontakt med ham i fengselet ved bruk av tolk, og forsøkt å presse ham til å la seg avhøre. Videre mente A at andre etterforskere hadde kontaktet ham i fengselet uten at det ble benyttet tolk. Dette opplevde han som svært psykisk belastende siden han ikke forsto hvorfor de oppsøkte ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og klagesaker.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten la til grunn at A hadde inngitt klage til politidistriktet i juni 2016 uten at denne var besvart flere måneder senere. Politidistriktets manglende håndtering av klagen ble ansett som uheldig, men ikke straffbar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 420/17-123, 16.11.2017

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt og Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A sendte e-post til Spesialenheten. Det var uklart for Spesialenheten om, og i så fall hvem og hva A ønsket å anmelde. Spesialenheten var i kontakt med A med gjentatte anmodninger om at hun konkretiserte hva anmeldelsen gjaldt, uten at Spesialenheten mottok dette.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har vært i kontakt med A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Den knappe beskrivelsen av saken ga inntrykk av at saken gjaldt en sivilrettslig tvist. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 620/17 – 123, 16.11.2017

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING I FORBINDELSE MED HENLGGELSE AV ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte et politidistrikt for trakassering, trusler, svertekampanje mv. i forbindelse med politiets henleggelse av en sak A hadde anmeldt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke holdepunkter for at tjenestepersoner ved politidistriktet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse henleggelsen av saken A hadde anmeldt.

 

Spesialenheten viste til at A gjennom flere år inngitt særdeles mange anmeldelser og at et gjennomgående trekk er at hvis en anmeldelse/klage ikke får det utfall A ønsker, svarer han med å anmelde den/de som har behandlet saken for om mulig å fremprovosere et resultat han mener er riktig. Det at man er uenig i en avgjørelse gir ikke i seg selv grunnlag for å konstatere straffbart forhold.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 572/17 – 123, 16.112017

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING I FORBINDELSE MED PROMILLEKONTROLL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte flere polititjenestepersoner for det han mistenkte var trakassering mot ham. Han ble stanset av politiet i tollen på Svinesund. Der ble han bedt om å fremvise førerkort og det ble foretatt en promillekontroll. Mens han ble kontrollert ble alle andre bilister vinket forbi. A følte dette som trakasserende. Ettersom han hadde vært utsatt for en lignende hendelse på samme sted tidligere, trodde han det kunne være registreringer på hans bil. Vedlagt anmeldelsen fulgte bilder trolig tatt med et kamera montert i As bil, som viste polititjenestemenn som signaliserte at han skulle stanse og som sto ved siden av bilen hans.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er forsøkt innhentet kopi av politiets oppdragslogg, men politidistriktet har opplyst at det ikke finnes logger relater til det anmeldte forholdet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.  

 

VEST

Sak 566/17 – 123, 14.11.2017

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING M.M.

 

Politidistrikt

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha trakassert ham og satt på ham håndjern under en trafikkontroll, til tross for at han kun var passasjer i bilen.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Spesialenheten har avhørt A, og har innhentet utskrift fra politioperativt register for hendelsen og politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag           

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering

Selv om A kun var passasjer, ble han tatt ut av bilen, påsatt håndjern og ransaket. A forklarte at da han spurte om han var mistenkt for noe, svarte politibetjenten at han var anholdt.

 

Det gikk frem av politiets saksdokumenter at bilen A var passasjer i, la seg raskt inn foran en lastebil slik at denne måtte bremse. UP-patruljen oppfattet det slik at det kunne ha oppstått en ulykke, og stanset bilen. Bilføreren fremsto som nervøs, skalv i kroppen, og hadde røde, blanke øyne. A så sliten ut og virket ruset. Både passasjer og fører ble ransaket. A ble dimittert etter ransakingen.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til bestemmelsene i politiloven om anholdelse og straffeprosesslovens bestemmelser om ransaking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 362/17 – 123, 14.11.2017

 

PÅSTAND OM UAKTSOM KJØRING

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson for uaktsom kjøring i forbindelse med politiets utrykningskjøring. A opplyste at tjenestepersonen hadde kjørt mot kjøreretningen på en avkjøringsrampe fra motorvei, samt at tjenestepersonen ikke hadde overhold et stoppskilt. Både A og tjenestepersonen måtte svinge til side for å unngå sammenstøt. Det oppsto verken personskade eller materiell skade.

Spesialenhetens undersøkelser:

A hadde forklart seg utfyllende til politidistriktet og hans forklaring ble oversendt til Spesialenheten. Spesialenheten innhentet politiets operasjonslogg for trafikkulykke som hadde funnet sted kort tid forut for hendelsen A anmeldte. Politibetjent B ble avhørt som mistenkt og politibetjent C som vitne.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremkom av politiets oppdragslogg at en rekke patruljer hadde fått ordre om å kjøre i utrykning til ulykkesstedet fordi det var rapportert om en livløs person, om to fastklemte personer og om flere skadede. Det var også opplyst at det var lekkasje fra de involverte bilene. Ulykkesgruppe, ambulanse og luftambulanse var i også på vei mot ulykkesstedet. Veien ble stengt i begge retninger over en periode.

 

Verken politibetjent B, som sjåfør, eller politibetjent C, som passasjer, kunne huske at det oppsto trafikkfarlige situasjoner i forbindelse med utrykningskjøringen.


Etter vegtrafikklovens § 11, jf. trafikkreglene § 2 nr. 4, kan fører av utrykningskjøretøy fravike enkelte trafikkregler, blant annet bestemmelsen om høyeste tillatte hastighet og skiltregler, når det er nødvendig eller til vesentlig lette i tjenesten. Under utrykning må nødvendigheten av å nå frem til tjenesteoppdraget veies opp mot faren ved kjøringen. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politibetjent A hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet lagt vekt på at det ikke oppsto materiell skade på As bil eller på tjenestebilen, og at patruljen var under utrykning til en trafikkulykke som etter meldingenes innhold var alvorlig og hvor menneskeliv kunne være i fare.

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 354/17– 123, 16.11.2017

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for å ha gitt ut opplysninger om A fra politiets straffesaksregister i et påtegningsbrev til statsadvokaten. Saken gjaldt As klage over politiets henleggelse av hans anmeldelse av C. Påtegningen fra politiadvokat B ble sendt i kopi til C.   

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

At det fremkom i påtegningen at A tidligere hadde anmeldt et stort antall saker, herunder en sak mot C, var et forhold som var relevant i anledning klagebehandlingen. Dette var også opplysninger som statsadvokaten selv hadde tilgang til.

 

Spesialenheten la videre til grunn at C var anmeldt og dermed part i saken. Opplysningene kunne på denne bakgrunn ikke anses som brudd på taushetsplikt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

MIDT-NORD

Det er ingen publiserte vedtak i uke 46.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no