Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 32 (05.08 - 09.08)

ØST

Sak 192/18-123, 05.08.2019

 

ANMELDELSE FOR RANSAKING/VISITASJON

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B, som ikke er etnisk norske, anmeldte politiet for å ha visitert/ransaket dem på en restaurant og tatt bilde av dem. Politiet tok kontakt og ba A og B om å legitimere seg. De ble også spurt om de hadde våpen. Også 3-4 andre ikke etniske norske ungdommer ble behandlet på samme måte. A og B følte seg trakassert grunnet deres etnisitet og hudfarge. Saken er omtalt i media, og er også behandlet i politidistriktet etter klage fra A og B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiloven § 7 gir politiet hjemmel til å gripe inn for å avverge lovbrudd, for eksempel gjennom å anholde og visitere personer. Det er imidlertid en forutsetning at inngrepet både er nødvendig og ikke fremstår som uforholdsmessig, jf. politiloven § 6.

 

Spesialenheten la til grunn at et sentralt formål var å avverge kriminalitet gjennom å bringe på det rene om noen av personene på restauranten hadde tilknytning til en bilen det var oppbevart ulike våpen i, og om noen hadde skytevåpen inne på restauranten. Det var holdepunkter for at én eller flere av de personene som politiet søkte etter befant seg i restauranten.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at det fra politiets side var opptrådt på slik måte at det kunne lede til straffansvar. De lovbrudd politiet ønsket å avverge, angivelig voldshandlinger med skytevåpen og/eller særlig farlige redskap, er svært alvorlige, og inngrepet mot A og B fremsto ikke som et klart avvik fra hva som kunne ha fremstått som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 364/19-123, 05.08.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA SKREVET FALSK RAPPORT

 

Politidistrikt:

Økokrim

 

Anmeldelse:

A hadde etter besøk fra Økokrim mottatt forhåndsvarsel fra politiet om tilbakekall av våpentillatelse. A mente at det i rapporten fra besøket var vist til opplysninger som var uriktige/falske.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 670/18-123, 06.08.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG SØK I POLITIETS REGISTRE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Øst politidistrikt orienterte om at en ansatt kunne ha søkt i politiets registre uten tjenstlig grunn og gitt informasjon undergitt taushetsplikt til andre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at den ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ingen vitner som kunne konkretisere dette, og det var et visst behov for tjenestepersonen som arbeidet ved ordensseksjonen til å søke i politiets registre for å holde seg orientert om kriminelle personer i ikke distriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi det var grunnlag for å ta en personalsamtale med tjenesteperson om saken.

 

 

 

Sak 276/19-123, 07.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED ETTERFORSKING AV DRUKNINGSULYKKE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for tjenestefeil i forbindelse med etterforsking av en drukningsulykke.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at ulykken var grundig etterforsket, og at de etterlatte var bistått av advokat under etterforskingen. Statsadvokaten beordret ved to anledninger ytterligere etterforsking, og henla saken etter bevisets stilling. Henleggelsen ble opprettholdt av Riksadvokaten.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 273/18-123, 07.08.2019

 

UHJEMLET FRIHETBERØVELSE AV TO MINDREÅRIGE BARN PÅ TRANDUM

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok sak der det var spørsmål om det var opptrådt straffbart. To mindreårige barn var fra 1. til 6. april 2017 internert på Trandum utlendingsinternat sammen med sin mor A. Det forelå bare fengslingskjennelse for moren. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble stanset med sine to barn på Gardermoen med falske reisedokumenter. Hun vedtok forelegg for dette og ble pågrepet etter utlendingsloven fordi det var iverksatt utvisningsvedtak. Barna ble ikke nevnt i politiets fengslingsbegjæring og tingrettens kjennelse omhandlet bare A, ikke barna. Barna ble med A til Trandum og var sammen med henne der til de alle tre ble sendt ut av landet.

 

Saken ble vurdert etter straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Spesialenheten mente det var begått en tjenestefeil ved at barna ikke ble behandlet som parter i sammenheng med fengslingssaken og fengslingen. Ut fra de konkrete omstendighetene, herunder at As advokat måtte antas å ha vært kjent med at barna ville bli internert sammen med sin mor, og at hendelsen fant sted forut for lovrevisjon som fastslår mindreåriges rolle som part ved fengslinger etter utlendingsloven, mente Spesialenheten at forholdene i saken tilsa at det ikke var grunnlag for å konkludere med at tjenestefeilen var grov. Spørsmålet ble imidlertid ikke vurdert inngående da et eventuelt straffansvar etter straffeloven § 172 på tidspunktet for påtaleavgjørelsen var å anse som foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av foreldelse.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 253/18-123, 07.08.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSBRUDD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt oversendte til Spesialenheten sak der det var mistanke om at tjenestepersoner hadde brutt taushetsplikten etter at informasjon fra etterretningsregisteret Indicia var gjengitt i nettavisen «Resett».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at en eller flere tjenestepersoner i politiet ga opplysninger om politiets virksomhet og konkrete oppdrag til nettstedet Resett. Spesialenhetens etterforsking viste at flere hundre tjenestepersoner hadde lest de aktuelle hendelsene i Indicia, og det forelå ikke mistanke mot noen enkelt tjenesteperson.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 241/19-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha utlevert et straffesaksdokument til en advokat, som deretter har viderebragt dokumentet til en avis og andre. Straffesaksdokumentet omhandler blant annet A, og hun leste om saken i avisen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen opplysninger om at journalisten i avisen hadde mottatt dokumentet fra politiet ved formell innsynsbegjæring. Med utgangspunkt i publiseringen la Spesialenheten til grunn at avisen likevel hadde fått tilgang til dokumentet.

 

Det var fra politidistriktet opplyst at en av partenes advokat hadde fått oversendt saksdokumentet og at oversendelsen var avklart med påtaleder. Det var ikke B som hadde sendt dokumentet til advokaten. 

 

Spesialenheten mente det ikke var bevis for at B hadde brutt taushetsplikten. Saken henlegges for ham som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenheten mente det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking mot andre tjenestepersoner i Agder politidistrikt for å ha utlevert dokumentet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 283/19-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet hadde brukt for mye makt mot ham under en pågripelse på Gardermoen. Politiet sa han var pågrepet, men han «svarte nei og løftet armen». Da ble han kastet i bakken av flere polititjenestepersoner og han fikk ødelagt ankelen sin. I arresten nektet de ham legebehandling.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Skader: Ingen fysiske skade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. I Norwegian-skranken hadde A opptrådt så truende at ansatte utløste voldsalarmen. A roet seg ikke da politiet ankom, og han nektet å forlate terminalen. Politiet tilkalte forsterkninger da A motsatte seg pågripelsen. A mente at han ble skadet i leggen, og dette ble vurdert i arresten som lite prekært.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

VEST

Sak 47/19-123, 07.08.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING OG PERSONFORFØLGELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å forfølge og trakassere ham over lengre tid. Han viste til flere hendelser. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Gjennomgang av saksdokumenter viste at A var siktet i flere saker og at politiet har vært på en rekke oppdrag der A har vært involvert. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 244/19-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE OG GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte gjennom sin advokat at han hadde blitt påsatt håndjern under fremstilling til hovedforhandling, og ført inn i rettslokalene på slik måte at han ble unødig eksponert. A sonet i et åpent fengsel og det var ingen fare for at han ville rømme under transporten. Ved transportene de øvrige dagene hadde det ikke blitt benyttet håndjern.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonen som transporterte A forklarte at han vurderte det slik at vilkårene for å bruke håndjern var oppfylt ut fra en vurdering av at A var tiltalt i en alvorlig straffesak. Tjenestepersonen hadde forut for fremstillingen ikke hatt tid til å innhente ytterligere opplysninger om A.

 

Spesialenheten bemerket at bruk av håndjern ikke skal skje "for sikkerhets skyld", men være besluttet ut fra en konkret vurdering. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at tjenestepersonen, ved bruk av håndjern på A under fremstillingen, hadde opptrådt på et vis som kunne medføre straffansvar for kroppskrenkelse og/eller tjenestefeil. Det var heller ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart ved øvrig gjennomføring av fremstillingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 50/19-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for ikke å ha opptrådt objektivt og ha tatt svigerinnens parti. Svigerinnen hadde anmeldt A mange ganger i 2017 og 2018 for å ha kjørt uten gyldig førerrett. A mente at dette var grunnløst og at svigerinnen gjorde dette fordi han krevde tilbake et pengelån han hadde gitt til broren og svigerinnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. En gjennomgang av politiets straffesaksdokumenter ga ikke grunnlag for dette og det var ikke lensmannen som hadde tatt avgjørelsene i sakene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

MIDT-NORD 

Sak 406/19-123, 05.08.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA PÅGREPET EN PERSON

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha pågrepet en person som truet blant annet As sønn med øks. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om konflikt mellom to naboer grunnet bråk fra den ene naboens bolig i forbindelse med en fest. As sønn var en av deltakerne på festen. Politiet snakket med festdeltakerne og forsøkte å komme i kontakt med naboen. Det er nedtegnet hvilke vurderinger politiet gjorde med tanke på mulig pågripelse.

 

Det følger av straffeprosessloven § 171 at politiet kan pågripe en person som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven​ kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, og det er fare for unndragelse, bevisforspillelse eller gjentakelse. Et tvangsmiddel kan brukes bare når det er tilstrekkelig grunn til det. Tvangsmidlet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmessig inngrep, jf. straffeprosessloven § 170a.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Nordland politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 886/18-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha brukt makt og pågrepet henne. A ble også påsatt håndjern og spyttmaske. A var usikker på hva som hadde skjedd og mente at hun selv hadde blitt utsatt for et overfall og at det var derfor politiet ble tilkalt.

 

Åsted: Privat eiendom, helg, om kvelden

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, og brukte håndjern og spyttmaske

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var aggressiv og beruset. A hadde sparket til en polititjenesteperson og spyttet på en annen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no