Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 6 (04.02 - 08.02)

ØST    

Sak 600/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE FOR MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for mulig brudd på taushetsplikten fordi hun hadde funnet straffesaksdokumenter i sin personalmappe.

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelsene tydet på at dokumentene i hovedsak var inngitt av A selv. Noen dokumenter var også inngitt av personer som var parter i saker tilknyttet A. Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde utgitt dokumenter eller brutt taushetsplikten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 668/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE KNYTTET TIL URINTEST

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han i tjenesten ble bedt om å avlegge urintest.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Spesialenheten la til grunn at undersøkelsen var å anse som bruk av et straffeprosessuelt tvangsmiddel med det formål å avdekke om A hadde benyttet rusmiddel. Det forelå muntlig beslutning om urinundersøkelse fra jourhavende jurist, og A samtykket til å ta urintesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 348/18-123, 06.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET RANSAKING, PÅGRIPELSE ETC.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uhjemlet ransaking av familiens bolig i forbindelse med etterforsking mot hennes ektefelle. A anførte også at hun ikke fikk den informasjon hun hadde krav på om bakgrunnen for ransakingen, informasjon om barna og deres ve og vel, og hva som ble tatt i beslag. Videre mente hun at politiet uten rettslig grunnlag hadde utgitt straffesaksdokumenter/opplysninger til barneverntjenesten, og at politiets straffesak mot henne for brudd på tolloven var et eksempel på politiets utilbørlig press og krenkelser av familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 583/18-123, 06.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å bruke unødig makt mot henne. Politiet kom hjem til A etter bekymringsmelding om As helsetilstand. I følge A brøt politiet opp igjen et ribbeinsbrudd som hadde grodd, da de skulle sette på henne håndjern.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: A anførte at politiet bendte hendene bak på ryggen hennes for å sette på håndjern. Uklart om dette skjedde.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestemennene opptrådte straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det var besluttet at A, av hensyn til hennes egen helsetilstand og sikkerhet, skulle fremstilles for lege. A motsatte seg politiets tjenesteutøvelse og uttalte selv at de måtte bruke makt for å få henne med seg. Det er uklart om politiet brukte makt. A opplyste ikke til patruljen at hun hadde en ribbeinsskade og uttrykte heller ikke at hun fikk smerter som følge av politiets håndtering av henne.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 486/18-123, 07.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Søskenparet A og B anmeldte en polititjenesteperson (C) for tjenestefeil i forbindelse med at C, etter anmodning fra barneverntjenesten, utarbeidet en sikkerhetsvurdering. Vurderingen gjaldt sikkerheten til Bs barn ved eventuelt samvær med B. Barnet bodde på sperret adresse fordi blant annet B tidligere hadde bortført barnet. A viste til at C, i forbindelse med vurderingen, hadde søkt på ham i politiets registre. A og B viste til at det ikke fantes risikobedømmingsverktøy for vurderinger av fare for bortføring, og anførte at C derfor ikke hadde kompetanse til å foreta undersøkelsene i politiets registre. De mente også at vurderingen inneholdt faktafeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at barneverntjenesten har hjemmel til å kunne gi pålegg til offentlige myndigheter om å gi taushetsbelagte opplysninger når dette er nødvendig i forbindelse med vurdering, forberedelse og behandling av saker etter barnevernloven jf. lov om barneverntjenester § 6-4 annet ledd. Videre fremgår det av politiregisterloven § 21 at tjenestepersoner i politiet kan gis tilgang (rett til direkte søk) til opplysninger i den utstrekning det er et tjenestemessig behov. Det ble lagt til grunn at politiet i dette tilfellet foretok undersøkelser de fant nødvendige for å besvare barnevernets anmodning. Det ble også sett hen til at C i sikkerhetsvurderingen tilkjennega at det ikke foreligger risikobedømmingsverktøy for vurderinger av fare for bortføring, og at hans vurdering var basert på skjønn. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 818/18-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slått ham i hodet, på overkroppen og tatt kvelertak. I følge A fikk han på sykehuset påvist skader i bein, nakke, overkropp og ansikt

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern, spyttehette og bodycuff

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. A nektet å etterkomme pålegg fra politiet, og opptrådte truende og utagerende mot politiet under deres tjenesteutøvelse. I slike situasjoner vil politiet ha anledning til å bruke makt innenfor rammene angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2.

 

Det måtte fem tjenestepersoner til for å få kontroll på A og få ham transportert til politistasjonen. Politiets anmeldelse, samt fortløpende meldinger til operasjonssentralen i anledning hendelsen, sto i klar motstrid til anførslene i As anmeldelse. A skallet med vilje hodet i murveggen i garasjen på politihuset. Videoopptak viste at han sparket i bildøren på cellebilen slik at den ble skadet. Hans utagering og manglende evne/vilje til å roe seg tross gjentatte oppfordringer, medførte at politiet så seg nødt til å iføre ham spyttemaske og bodycuff.

 

A har videre ikke bidratt til å opplyse det anmeldte forhold, herunder ikke signert fritak for taushetsplikt, slik at relevante helseopplysninger kunne innhentes. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 737/18-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å avbryte telefonsamtaler med ham, nekte ham innsyn i straffesaker, at de «lyver» m.v

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet saksopplysninger fra politiet, og fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde heller ikke konkretisert tid og sted for når forholdene hadde funnet sted eller konkretisert hva som faktisk hadde skjedd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 647/18-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å HA NEKTET Å TA IMOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at en ansatte i politiet ikke ville gi ham kopi av anmeldelsen han ønsket å inngi og for at politiet ikke ville ta imot anmeldelsen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

I politiets operasjonslogg fremkom at A trodde at han selv måtte få kopi av anmeldelsen for at politiet skulle behandle den (originalen). A hadde derfor selv bedt om å få anmeldelsen tilbake og deretter forlatt stedet.

 

A hadde noe senere levert anmeldelsen til politiet på et annet sted, og den var da registrert mottatt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 694/18-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å presse ham til å ta sitt eget liv, vold, tyveri av penger, løgn, mv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet saksopplysninger fra politiet og gjennomgikk disse. Det fremgikk blant annet at politiet hadde oppsøkt A etter at han hadde opplyst å ville ta sitt liv. Politiet hadde da fremstilt ham for lege, som konkluderte med at det ikke var grunnlag for tvangsinnleggelse. A ble deretter dimittert.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde heller ikke konkretisert tid og sted for når de andre anmeldte forholdene hadde funnet sted, og konkretisert hva som faktisk hadde skjedd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 615/18-123, 08.02.2019

 

ETTERFORSKING FOR OPPBEVARING AV NARKOTIKABESLAG I SKAP

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at det var funnet narkotika i postskapet til A. Det var antatt at narkotikaen var beslag.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte at han ikke kjente til narkotikaen, og hadde ikke hatt befatning med beslaget. Han brukte ikke postskapet, kun hyllen under skapet. Skapet sto ulåst. A trodde noen kunne ha lagt beslaget i skapet hans som en slags mellomlagring, og så blitt avglemt. Han vet ikke hvem som kunne ha lagt det der.

 

Spesialenheten la til grunn at narkotikaen var beslag. Beslaget var ikke håndtert i samsvar med gjeldende instruks for beslagshåndtering.

 

A avviste kjennskap til narkotikaen. Skapet sto ulåst. Spesialenheten kunne ikke utelukke at andre enn A kunne ha lagt lynlåsposene i skapet. Etterforskingen kunne ikke avklare nærmere når, hvorfor og hvem som la lynlåsposene i As skap. Ytterligere etterforsking ville, slik Spesialenheten så det, ikke lede til svar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

VEST   

Sak 240/18– 123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for at han i realiteten ble pågrepet, men kun ble gitt status som mistenkt i forbindelse med et avhør. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Straffeprosessloven § 230, 3. ledd gir hjemmel for å innkalle vitner eller mistenkte til å møte på politistasjonen der vedkommende bor eller oppholder seg. Selv om det ikke gjelder noen forklaringsplikt, har man møteplikt.

 

Spesialenheten mente at A korrekt hadde fått status som mistenkt, og at avhentingen av ham til avhør ikke kunne karakteriseres som en pågripelse. Det ble vist til at han ble overtalt til å bli med, og han verken fikk håndjern på eller ble fratatt mobil annet enn under avhøret.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om tjenestefeil

 

MIDT-NORD 

Sak 821/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENSTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha dekket over Xs tilståelse for å ha skadet A. A fremla lydopptak der X var hos politiet og tilsto. Saken mot X ble henlagt etter bevisets stilling.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det at X møtte ved politistasjonen for å tilstå, er dokumentert ved egenrapport av Y, samt at Xs advokat ble varslet og fikk snakke med X. Avtalen var at advokaten skulle ta kontakt for å avtale tidspunkt for nytt avhør av X. 

 

Henleggelsen av saken mot X var for øvrig behandlet og opprettholdt av riksadvokaten. Det ble i påtegningen blant annet vist til det strenge beviskravet i straffesaker, og at dette ikke var oppfylt.  

 

Det var ikke holdepunkter for at opplysningene om Xs tilståelse ble holdt skjult.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil        

 

 

 

Sak 379/18-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE AV TRUENDE ADFERD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for truende adferd. Det ble opplyst i anmeldelsen at A forsøkte å hindre politiet i å komme inn i hans bopel for å ransake, og at B da tok tak i As t-skjorte og dyttet ham fra gangen og inn i stua. B uttalte også at A ville bli påsatt håndjern og tatt med til stasjonene dersom han ikke oppførte seg. A opplyste at dyttet var av en slik kraft at han måtte følge med inn i stua.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at påtalemyndigheten besluttet ransaking hos A etter mistanke om at han drev ulovlig overvåking. B opplyste at A ble veldig sint da politiet kom, og forsøkte å lukke døren inn til stuen. B tok tak i As bryst og dyttet ham rolig innover i rommet, og ba ham sette seg ned.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet oppsøkte As bolig etter beslutning fra påtalemyndigheten, samt at A ble sint da politiet kom og forsøkte å hindre politiets tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 37/19-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL KNYTTET TIL BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokaten som hadde ilagt ham besøksforbud mot familiemedlemmer. A mente at besøksforbudet var basert på falske forklaringer og manglende etterforsking fra politiets side

 

Spesialenhetens vurdering:

Besøksforbudene ble ilagt etter begjæring fra de tre familiemedlemmene, og forkynt for A samme dag. Han motsatte seg besøksforbudet. Saken ble oversendt tingrett for behandling. Tingretten, og senere lagmannsretten, opprettholdt besøksforbudet. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 833/18-123, 07.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestemenn for å ha ransaket henne i arresten ved å kle henne naken. Hun anførte også at hun måtte sitte naken på cellen uten madrass og teppe.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble ransaket på cellen og det ble funnet narkotika i hennes vagina. Imidlertid var det ikke holdepunkter for at hun ble ransaket av mannlige betjenter. Ransakingen ble ledet av en tjenestekvinne.

 

Det var videre ikke holdepunkter for at A satt uten klær på cellen. Hun ble fratatt madrassen og teppet fordi hun forsøkte å kvele seg og å gjemmes seg under madrassen. Hun ble også tilsett av lege.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 749/17-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG ANHOLDELSE/INNBRINGELSE, RANSAKING OG MANGLENDE INFORMASJON OM RETTIGHETER I AVHØR

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at han ble stanset og satt i arrest selv om det ikke var mistanke om at han hadde gjort noe straffbart. I arresten hadde politiet tatt avstryk av fingrene hans og tatt underbuksen hans. Han ble så avhørt som vitne og ble da ikke gjort med sine rettigheter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet ble tilkalt fordi en kvinne ble funnet liggende i vegen. På sykehuset opplyste hun å ha blitt voldtatt i et klubblokale like ved der hun ble funnet. Noen timer senere stanset politiet en bil ved åstedet og som kunne knyttes til aktuelle klubb. To av personene ble besluttet pågrepet av påtalejuristen, mens A ble anhold og satt i arrest. I følge politiloven § 8 kan politiet anholde personer i inntil 4 timer når de påtreffes i nærheten av åstedet for der det «antas å ha skjedd en forbrytelse umiddelbart forut. Spesialenheten mente at anholdelsen i tid hadde skjedd for lenge etter at den angivelige voldtekten hadde funnet sted, men at forholdet ikke var så alvorlig at det var å anse som en grov tjenestefeil.

 

I medhold av straffeprosessloven § 195 tredje ledd kan politiet ransake «andre enn mistenkte» såfremt det angivelig har skjedd en meget alvorlig forbrytelse og det foreligger «særlige grunner». Spesialenheten mente at dette var tilfelle i foreliggende situasjon og at politijuristen således hadde anledning til å beslutte dette, og sikre biologisk materiale og ta beslag i underbuksen.

 

Etterforskingen viste at A innledningsvis i avhøret ikke hadde blitt gjort kjent med sine rettigheter som vitne. Han var imidlertid gjort kjent med det på et senere tidspunkt og hadde sagt at det var «Ok». Det var ikke nødvendig for ham å endre på noe av det han allerede hadde forklart.  Spesialenheten mente at dette var kritikkverdig av politiet, men at forholdet ikke var så alvorlig at det var å anse som en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet i læringsøyemed fordi det ble avdekket kritikkverdig opptreden av ansatte i politiet.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no