Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 18-20 (30.04 - 18.05)

ØST   

Sak 746/16-123 - 02.05.2018

 

ANMELDELSE AV MULIG TJENESTEFEIL VED BEHANDLING/REGISTRERING AV VÅPEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet tok beslag i flere funksjonelle skytevåpen. Ved påfølgende kontroll mot opplysninger i våpenregisteret var noen av våpnene "avregistrert" som funksjonelle skytevåpen, og skulle være varig ubrukbare (plomberte). Politiet mottok opplysning om at en ansatt i politiet (A) kunne ha bistått/deltatt i dette. Politiets etterforsking ga grunnlag for å mistenke A for overtredelse av våpenloven begått utenfor tjenesten i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var mistanke om at A hadde medvirket til å få godkjent at funksjonsdyktige skytevåpen ble registrert som plomberte. Det var ikke holdepunkter i saken for at dette hadde skjedd forsettlig (dvs. med "viten og vilje").

 

Sakens opplysning ga ikke holdepunkter for at det var sannsynlig at A hadde "utvist en kvalifisert klanderverdig opptreden". En eventuell overtredelse § 325 ville dessuten være strafferettslig foreldet, og var også foreldet da saken ble oversendt til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 317-17-123, 02.05.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED Å HA BLITT PRESSET TIL Å VEDTA FORELEGG

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte flere tjenestepersoner for å ha presset ham til å vedta et forenklet forelegg. A hadde kjørt på en fotgjenger i et fotgjengerfelt, men mente han var utsatt for “rågjengeri”. Da han nektet å vedta forenklet forelegg, fikk han beskjed om at saken ville bli anmeldt og at førerkortet hans ville bli beslaglagt på stedet. Han vedtok da det forenklede forelegg og mente dette var straffbar tvang.

 

Spesialenhetens vurdering:

Saken mot A kunne løses på de to ovennevnte alternative måtene. Imidlertid var det noe uheldig at politiet hadde opptrådt slik at A følte at han var i en “tvangssituasjon”. Om As førerkort skulle beslaglegges eller ikke, måtte vurderes ut fra sakens alvor og hvordan politiet oppfattet at A fylte de personlige vilkårene for førerrett . Det at A ikke innså alvoret i situasjonen og at han hadde gjort en straffbar handling, kunne være et moment i vurderingen.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet ikke hadde opptrådt straffbart. Det å vedta det det forenklet forelegget var for øvrig det mest gunstige utfallet for A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 171 – tjenestefeil m.m.

 

 

Sak 522-17-123, 02.05.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for mangelfull etterforsking av en straffesak hvor han var fornærmet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut i fra opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Påtalemyndigheten hadde vurdert at det var bevismessig dekning for å ta ut tiltale i saken. Den omstendighet at retten vurderte bevisene annerledes enn påtalemyndigheten og frifant tiltalte, innebar ikke at det var begått en tjenestefeil. Det var heller ikke sannsynlig at det for øvrig hadde skjedd brudd på en tjenesteplikt som kunne aktualisere et straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 602/17 – 123 – 02.05.2018

 

ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tidligere lensmann (B) for å ha unnlatt å informere A om en forliksrådssak. Anmeldelsen hadde sitt utspring i en forliksklage fra As tidligere samboer, som skulle forkynnes for A, i forbindelse med økonomisk oppgjør etter endt samboerskap.

 

Spesialenhetens vurdering:

De anmeldte forholdene lå over to år tilbake tid, og et eventuelt straffansvar var foreldet da anmeldelsen ble mottatt ved Spesialenheten. Det var ikke holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at lensmann B hadde begått tjenestefeil. Lagmannsretten hadde i forbindelse med behandling av fraværsdommen fra forliksrådet lagt til grunn at A i praksis hadde gjort seg utilgjengelig for å motta forkynnelse personlig, at han ikke hadde folkeregistret adresse der han faktisk bodde og at han kom med ulike forklaringer på hvor han hadde oppholdt seg.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grovt uforstand i tjenesten.

 

 

 

Sak 582/17-123, 02.05.2018

 

PÅSTAND OM MAKTMISBRUK OG TJENESTEFEIL.

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for maktmisbruk og tjenestefeil.

 

Rettslig grunnlag:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, fordi det ut i fra opplysningene i saken ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Flere av de anmeldte forholdene var også foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 323/17 – 123, 04.05.2018

 

MULIG mangelfull kommunikasjon om avdødes helsetistand ved overflytting til fengsel - selvdrap

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet meldte om at en varetektsfengslet person (A) hadde begått selvdrap i fengsel, og at sakens dokumenter ga grunn til å stille spørsmål ved om politiet hadde underkommunisert avdødes helsetilstand da han ble overflyttet til fengselet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om en person som hadde forsøkt å rane en bil. Politiet reiste til stedet og fikk kontroll på mannen, A. På vei til politistasjonen ble A tatt med til legevakten for undersøkelse. Han ble lagt inn på sykehus for observasjon, og senere overført til arresten. En patrulje hentet A i arresten fordi han skulle fremstilles for fengsling i tingretten. Patruljen fikk da vite at A blant annet hadde kuttet seg da han satt i arresten. Etter fengslingsmøtet transporterte patruljen A til fengselet.

 

Dagen etter ble A funnet død på cellen. Politiet iverksatte etterforsking for å avdekke mulig straffbart tjenestefeil begått av ansatte i fengselet. Det ble også besluttet at Spesialenheten måtte vurdere om de politiansatte, som hadde transportert A, hadde gitt fengselet tilstrekkelig informasjon om A. Innhentet dokumentasjon fra fengselet viste at patruljen hadde informert fengselet om As opptreden i arresten, samt hans forsøk på å strangulere seg under oppholdet. Fengselet hadde besluttet å kartlegge As helsetilstand.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 39/17-123 – 02.03.2018

 

FENGSLING UTEN HJEMMELSGRUNNLAG

 

Politidistrikt/særorgan:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelsen:

Politiets utlendingsenhet varslet Spesialenheten om at en utlending (A), som var fengslet med hjemmel i utlendingsloven § 106 første ledd, ikke hadde blitt løslatt ved fengslingsfristens utløp. A hadde vært fengslet i mer enn 19 timer etter at fengslingsfristen hadde løpt ut.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tingretten hadde ikke behandlet begjæring om re-fengslig på grunn av en misforståelse mellom tingretten og PU. Det var ikke holdepunkter for at det var begått tjenestefeil i forbindelse med kommunikasjonen med tingretten.

 

Det er formelt sett påtalemyndigheten som har det overordnede ansvaret for at tvangsmidler brukes rettmessig, også at ingen sitter fengslet uten gyldig rettslig grunnlag. PU er organisert slik at det er PU som til enhver tid skal ha oversikt over hjemmelsgrunnlaget. Spesialenheten mente at B, som ansvarlig jurist, derfor ikke hadde brutt en tjenesteplikt ved at han ikke på et tidligere tidspunkt fanget opp at tingretten ikke hadde tatt stilling til begjæringen om fengsling av A.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Administrativ avgjørelse:

Etterforskningen avdekket enkelte svakheter ved systemene for internkontroll i PU, og saken ble derfor oversendt til sjefen for PU for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 523-17-123, 19.04.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha begått tjenestefeil i forbindelse med at han ble anholdt og innbragt i arresten. A mente at politiet ikke hadde grunnlag for å ta ham med til arresten, og at politiet ikke tok hensyn til at han har en angstlidelse som trigges når han blir satt på celle.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde vært beruset og ikke rettet seg etter politiets pålegg. Han hadde også vært involvert i en slåsskamp, og forulempet politiet på stedet. Det var derfor anledning til å sette ham i drukkenskapsarrest. Det var også iverksatt særskilte sikkerhetstiltak i forbindelse med at A ble satt på cellen. A ble løslatt og fikk tilbud om legehjelp fordi han kort tid etter innsettelse fikk et angstanfall på cellen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 348/17 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for sammenblanding av roller som politi og privatperson i en sak hvor B var anmeldt for et straffbart forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Saken var på grunn av Bs ansettelsesforhold overført til et annet politidistrikt som settepolitimestersak. Det var ikke holdepunkter for at B hadde vært involvert i etterforskingen av egen sak.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 349/17 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politidistriktet for å beskytte egne ansatte i forbindelse med en sak der polititjenesteperson B var anmeldt for et straffbart forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingen av B var overført til behandling som settepolitimestersak. Vestfold og Telemark statsadvokatembeter hadde også gjennomgått saken i forbindelse med As klage over henleggelse. Statsadvokaten fant det ikke forsvarlig å bruke ytterligere ressurser på etterforsking av saken.

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 555/17 – 123, 08.05.2018

 

TVANGSMESSIG STANS AV KJØRETØY

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Sør-Øst politidistrikt meldte om at politiet forsettlig (ved vilje) hadde kjørt på As bil. A hadde holdt høy hastighet og kjørt på slik måte at han var til fare for seg selv og medtrafikanter.

 

Spesialenhetens vurdering:

As kjøreadferd og det at han ved flere anledninger var nær ved å frontkollidere med møtende biler, gjorde at As kjøring var til fare både for ham selv og andre trafikanter. Det var nødvendig å stanse ham. Den etterfølgende etterforskingen avdekket at A var påvirket av narkotika under kjøringen. Han forklarte også til Spesialenheten at han var psykotisk og trodde at bilene som kjørte etter ham skulle drepe ham. Patruljen hadde kjørt etter A en tid og hadde forsøkt å signalisere til ham at han skulle stanse. Bruk av forsettlig påkjørsel var besluttet av operasjonsleder, og ble gjennomført på et tidspunkt da bilene holdt lav hastighet. Ingen personer ble skadet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

 

Sak 144/18– 123, 08.05.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFORSØMMELSE OG ULOVLIG OVERVÅKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for ulovlig ransaking etter positiv utslag på hurtigprøve (spyttprøve) i forbindelse med trafikkontroll. A anmeldte B også for ulovlig overvåkning og forfølgelse av ham gjennom flere år.

 

Spesialenhetens vurdering:

B stanset A i trafikkontroll og tok hurtigtest for narkotika (spyttprøve). Den slo ut på amfetamin. A opplyste at han benyttet medisiner forskrevet av lege, og at medisinen inneholdt stoff som slo ut i spyttprøven.

 

At en person opplyser at han får foreskrevet medisin fra lege, utelukker ikke at vedkommende kan ha befatning også med illegale rusmidler. Det ble her gjort funn av amfetamin i As bil og et mindre kvantum dopingmidler i hans bolig.

 

Det var ingen opplysninger i saken som underbygget As påstand om at B overvåket og forfulgte ham.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.      

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 326/17 – 123, 08.05.2017

 

PÅSTAND OM MAKTMISBRUK OG VOLD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for vold da han ble pågrepet ute i byen. Han anmeldte også vold inne på cellen i arresten og maktmisbruk ved at han ble ført naken fra en celle, gjennom inkvireringsrommet og til en annen celle. På inkvireringsrommet var det flere andre personer som kunne se at han var naken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet observerte A og As søster i beruset tilstand i bysentrum. Da As søster kollapset på gaten bestemte politiet at hun måtte til lege for undersøkelse. A la seg i mellom da politiet skulle ta med søsteren til lege, og det ente med at A ble lagt i bakken og påsatt håndjern. A ble etter dette pågrepet og tatt med til arresten. Under innsettelse i arrest ble det funnet tabletter på A. Politiet bestemte derfor at A skulle kle av seg for undersøkelse. Da A kom til sokkene var han sint, og prøvde å stappe en sokk i munnen til politibetjenten. Politibetjenten tok da tak i A og førte han mot murveggen bakerst i cellen. A nektet å kle på seg etter at han var ferdig undersøkt av politiet, og fikk utdelt et ullteppe. Da det senere ble bestemt at A skulle flytte celle fordi han bråket, og det var behov for å sette A på en celle med bedre videoovervåkning, nektet A å kle på seg. Han ble derfor ført naken til den nye cellen.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 664/17-123, 08.05.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson for ikke å ha behandlet en anmeldelse for å beskytte den anmeldte.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut i fra opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Anmeldelsen var registrert og behandlet av en politiadvokat. Videre ble politiets henleggelsesbeslutning også overprøvd av statsadvokaten, som ikke fant grunn til å omgjøre den. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 184-17-123, 08.05.2018

 

ANMELDELSE FOR BEDRAGERI

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Øst politidistrikt anmodet Spesialenheten om å etterforske uregelmessigheter i en reiseregning, i bruk av egenmelding og i permisjonssøknader fra en arrestforvarer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kom til at det ikke forelå tilstrekkelig bevis for at arrestforvareren hadde forledet eller tilbakeholdt informasjon slik at han mottok uberettigede utbetalinger. Han hadde vært beordret til tjeneste i Heimevernet (HV) og søkt om permisjon i færre antall dager enn det kurset var på. Dette skyldtes imidlertid feil angitt tidspunkt i et brev fra Forsvarets side. Dessuten hadde han fått permisjon fra HV-kurset og utført fagforeningsarbeid på vegne politiet i kursperioden. Regelverket om avkorting var også noe vanskelig å forstå. Feilene i bruk i egenmeldinger skyldtes slurv både fra ham selv og fra arbeidsgivers side.

 

Vedtak:
Saken ble henlagt under henvisning til bevisets stilling.

Rettslig grunnlag:
Saken ble vurdert som mulig overtredelse av straffeloven § 371 om bedrageri.

 

 

Sak 191/18 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM IKKE Å HA TATT I MOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte B for å ha unnlatt å ta imot en anmeldelse. Han viste til at en annen politibetjent i forbindelse med hendelsen truet med fingeren mot ham og C, og at B uansett ikke er "god i hodet".

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av oppdragsloggen at C møtte på politistasjonen for å anmelde en person for truende atferd mot henne og vennen, A. Hun hadde imidlertid ikke tid til å avgi forklaring der og da siden hun skulle lufte noen hunder. Det ble derfor gjort en avtale om hva som skulle gjøres videre. Det var en politibetjent og en politioverbetjent som hadde nedtegnet oppdraget i oppdragsloggen. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B, eller noen av de andre, hadde opptrådt straffbart. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 489/17 – 123, 11.05.2016

 

ANMELDELSE FOR FRIHETSBERØVELSE, ANTASTING, VOLD MV.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for tortur, frihetsberøvelse, tyveri og hærverk, og ba om at bildeopptak fra glattcellen blir sikret. Han anmeldte også politiet for antasting og vold, og krevde at de ble ilagt besøksforbud overfor ham

 

Spesialenhetens vurdering:

En politipatrulje bestående av B og C reiste til et serveringsted hvor A hadde blitt nektet servering. Da de kom var A tatt hånd om av to vektere, og han ropte og skrek høylydt. Han gjorde motstand og skrek vedvarende fra patruljen kom frem og til de hadde fått ham inn i bilen. De hadde satt på ham håndjern, og da A på et tidspunkt kastet seg fremover slik at de mistet taket på ham, falt han i bakken. A ble fremstilt for lege på legevakten før han ble satt i arresten. Han fremholdt sin motstand ved å stritte i mot, dunke hodet og rope "politivold" mv., og nektet å la seg undersøke av helsepersonell. Da de ankom arresten ble han trillet rett inn på cellen i en transportstol og visitert, før de to politibetjentene og en arrestforvarer forlot cellen.

 

Det var ikke holdepunkter for at A var utsatt for noe straffbart i forbindelse med anholdelsen og innbringelsen. Maktbruken mot ham var nødvendig og forholdsmessig, og også lovlig.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 224/18 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved X politistasjon for en rekke forhold i forbindelse med etterforsking av en sak mot henne. Hun anførte at etterforskere hadde møtt hjemme hos henne for å avhøre henne under den islamske høytiden Eid, til tross for at hun hadde gitt beskjed om at hun var syk. A anmeldte også politiet for at de uten grunnlag truet med å hente henne for undersøkelse av hennes tilregnelighet, samt at hun ble gjort «rettsløs» ved at det ble krevd innsyn i hennes legejournaler.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten til grunn at det over tid hadde pågått en konflikt mellom A og flere naboer, hvorav en av dem anmeldte A for hensynsløs adferd. Fordi A ikke møtte til avhør hos politiet som avtalt, reiste politibetjent B hjem til A for å avhøre henne. I forbindelse med avhøret opplyste A at hun hadde fått diagnosen paranoid schizofreni av sin lege, men at diagnosen ikke var korrekt. Som følge av dette ønsket politiet en primærpsykiatrisk undersøkelse av A. Etter anmodning fra politiadvokat C, besluttet retten å oppnevne sakkyndig for gjennomføring av slik undersøkelse av A. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 661/17 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIGE HANDLINGER I NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Namsmannen for alvorlig diskriminerende og arrogant holdning, grov feil og ulovlige handlinger, samt maktmisbruk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Namssaken startet i 2015 og gjaldt ubetalte regninger for bompasseringer. Det var avholdt flere utleggsforretninger og avsagt flere kjennelser og dommer, både i Forliksråd og tingretten.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at ansatte ved namsmannens kontor hadde opptrådt i strid med gjeldende regelverk for tvangsfullbyrdelse og utlegg. Det var heller ingen opplysninger som tilsa at det var opptrådt diskriminerende eller på annen måte straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 173/17 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG MAKTBRUK OG GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Politiets Utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelsen:

I begynnelsen av mars 2017 var A innsatt på Politiets utlendingsinternat Trandum, og hadde planlagt utreise senere samme måned. Den aktuelle dagen brukte A vasken på sin celle, og, i følge A, løsnet armaturen på vasken ved et uhell. Han kontaktet betjeningen og gjorde de oppmerksom på dette. Betjeningen antok at A hadde utført skadeverk på vasken, og ønsket ham overført til en sikkerhetsavdeling. A motsatte seg dette fordi han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Han ble da lagt i bakken av tre personer. I den forbindelse ble han påført to blåmerker, ett i pannen og ett på den ene albuen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestemennene mente at A hadde ødelagt vaskeservanten med vilje. A nektet deretter å ta av seg klærne da han skulle overføres til sikkerhetsavdelingen. Tjenestemennene la ham da kontrollert ned på gulvet og gjennomførte en sikkerhetsvisitasjon av ham.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestemennene hadde brukt ulovlig makt mot A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 263/18 – 123, 14.05.2018

 

ANMELDELSE FOR GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED MANGLENDE UTSENDELSE AV BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte avdelingssjef B for at han ikke hadde sørget for at A fikk tilsendt skriftlig bekreftelse på anmeld forhold, til tross for at A hadde fått opplyst at han ville få slik bekreftelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i politiets straffesaksregister viste at politidistriktet hadde registrert saken to dager etter at A innleverte anmeldelsen til politiet. A hadde status som melder i saken. B var registrert som påtaleansvarlig.

 

Det var ikke holdepunkter for at manglende utsendelse til A kunne representerer et straffbart forhold. Straffeloven § 172 rammer grovt avvik fra korrekt handlemåte og det må være tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning, noe som ikke var tilfellet i denne saken.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 358/17-123, 14.05.2018

 

ANMELDELSE AV ANSATT VED SØR-ØST POLITIDISTRIKT FOR GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Sør-Øst politidistrikt for å ikke ha oversendt hans klage over politiets henleggelse av en straffesak til statsadvokaten.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde oversendt mange dokumenter til politiet, og det var ikke straffbart ikke å oppdage at han også hadde påklaget politiets henleggelse. Mange av dokumentene var også stilet til statsministeren og andre sentrale politikere.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 35/18 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM TILBAKEHOLDELSE AV DOKUMENTER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for å holde tilbake dokumenter i hans sak. Han mente at politiet ikke oversendte dokumenter til hans advokat, og ved dette ødela etterforskingen av saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

A anmeldte i 2016 en rekke forhold til Spesialenheten. Saken ble henlagt uten etterforsking. A påklaget henleggelsen til Riksadvokaten, men trakk klagen fordi han ønsket å innhente mer informasjon fra politiet. Spesialenheten la til grunn at As anmeldelse i nåværende sak var knyttet til det han mente var manglende oversendelse av dokumenter fra politiet til hans advokat. Av politiets saksdokumenter fremgikk det at politiet hadde oversendt en rekke dokumenter til As forsvarer, samt redegjort for hvorfor noen av dokumentasjonen ikke lenger lot seg oppdrive. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

                 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 213/18 – 123, 14.05.2018

 

ANMELDELSE FOR HASTIGHETSOVERSKRIDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Øst politidistrikt anmeldte tjenesteperson A for å ha holdt en hastighet av 116 km/t i en skiltet 80-sone, målt ved en automatisk trafikkontroll (ATK).

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist at A hadde kjørt i 116 km/t. A benyttet egen sivil bil og var på vei mellom tjenestesteder da hastigheten ble målt ved automatisk trafikkontroll (ATK).

 

Vedtak:

A ble ilagt forelegg på kr 11 500. Det ble fastsatt tap av retten til å kjøre førekortpliktig motorvogn i tre måneder regnet fra da førerkortet ble beslaglagt. A har vedtatt forelegget.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 5 første ledd jf. annet ledd jf. skiltforskriften § 8.

 

 

 

Sak 39/18 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikt og krenkende behandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt av A i forbindelse med en konfrontasjon mellom A og, B, som mente seg svindlet av As sønn i forbindelse med et bilkjøp.  Ifølge A hadde politiet sagt at sønnen hadde mottatt penger fra B, men ikke levert bilen, og at det var god vei til å bli en straffesak. A mente at politiet hadde brutt taushetsplikten ved å fortelle ham dette. A mente også at politiet hadde behandlet ham på en krenkende måte.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt krenkende mot A. Opplysningene som politiet ga til A om sønnen fremsto å være de samme opplysningene som B allerede hadde gitt til A om hvorfor han var kommet for å snakke med As sønn.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 704/17 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM UNNLATE TJENESTEHANDLING, GROV UFORSTAND I TJENESTEN OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte sin bror, B, som er sivilt ansatt i politiet, for brudd på taushetsplikten, misbruk av politiets e-postsystem til privat bruk i forbindelse med et arveoppgjør og for å ha slettet en ATK-sak.

 

Spesialenhetens vurdering:

De anmeldte bruddene på taushetsplikt ligger over tre år tilbake i tid og var i liten grad konkretisert.

Slettingen av sak i forbindelse med automatisk trafikkontroll skal ha skjedd for fire-fem år siden. Det forelå ikke nærmere opplysninger om tid eller sted for fartsovertredelsen. Et eventuelt straffeansvar for disse anmeldte forholdene var foreldet da anmeldelsen ble mottatt ved Spesialenheten. Selv om det sees bort fra foreldelsesspørsmålet, ble det i vurderingen lagt vekt på at en etterforskning for å søke å avklare nærmere de anmeldte forholdene ikke var forholdsmessig sett i lys av sannsynligheten for å avdekke straffbare tjenestehandlinger

 

En gjennomgang av innleverte e-poster sendt fra Bs jobbmail, viste at innholdet var av privat karakter sendt til hans egen advokat og hans egne søsken i forbindelse med et arveoppgjør etter deres mor.  Det kan etter omstendighetene være klanderverdig å benytte politiets e-postsystemer til privat bruk. Spesialenheten kunne ikke se at de oversendte e-postene sannsynliggjorde en bruk som vil kunne medføre straffeansvar

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 1902 § 121 og straffeloven 2005 § 209 om brudd på taushetsplikt

Straffeloven 1902 § 324 om tjenesteforsømmelse/unnlate en tjenestehandling

Straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grovt uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 161/18 – 123, 16.05.2018

 

PÅSTAND OM D KRENKENDE OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersonene B og C for å ha oppsøkt ham og hans familie på bopel for å «pågripe» ham basert på et opphevet besøksforbud. Videre skal B og C ha hevdet at han hadde plaget et familiemedlem uten at det var noe hold i dette. Deretter bortviste de ham fra egen bopel i 48 timer. A anførte at politiet ved sin oppførsel skremte familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet møtte hjemme hos A og hans familie etter anmodning om bistand fra AMK. AMK hadde i forkant fått henvendelse fra As bror om at A var psykisk ustabil. A ble undersøkt, og vurdert å kunne være hjemme. AMK og politiet forlot deretter stedet. Kort tid etter måtte B og C på nytt reise til adressen fordi A igjen hadde opptrådt utagerende mot familien. Han ble da bortvist fra boligen til kl. 12:00 neste dag. Han overholdt ikke dette. Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 180/18 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG LEGITIMERING, JUSTISMORD MV.

 

Politidistrikt:

Politi, påtalemyndighet og norske myndigheter for øvrig.

 

Anmeldelsen:

A anmeldte alle deler av norsk politi for å ha utøvd politimyndighet uten å kunne legitimere dette siden politilegitimasjonen ikke inneholder grad og stilling. Han anmeldte også norske myndigheter under henvisning til at straffereaksjonen tvunget psykisk helsevern er i strid med menneskerettighetene. Endelig hevdet han at norske myndigheter stod bak hendelsene 22. juli 2011 og anmeldte norske myndigheter for justismord på personen som ble domfelt for gjerningene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde begått noe straffbart i tilknytning til de forhold A anmeldte. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 53/18– 123 – 18.05.2018

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM FALSK FORKLARING FOR RETTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte polititjenesteperson B for falsk forklaring til retten i forbindelse med at A var domfelt for fartsovertredelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på domstolens vurderinger av A og tjenestepersonens forklaringer.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

VEST   

Sak 33/18-123, 02.05.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSON FOR PROVOKASJON OG ATTENTAT 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestemenn for provokasjon, attentat, og for å ha ødelagt livet hans det siste året.  A oversendte politiets vedtak om tvungen observasjon av ham etter lov om psykisk helsevern.

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk anmeldelsen og avhør av A. Dette ble sammenholdt med opplysninger innhentet fra politi og Klinikk for psykisk helsevern. Opplysningene var svært usammenhengende, vage og lite konkrete. Det var ikke sannsynlig at det hadde skjedd en straffbar handling.

 
Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om tjenestefeil.

 

 

 

Sak 540/17 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG REGISTERSØK OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikt og søk i politiets register uten tjenestemessig behov.

 

Spesialenhetens vurdering:

B erkjente å ha søkt på flere personer uten å ha tjenestemessig behov. Søkehistorikken som ble innhentet underbygget Bs forklaring. Spesialenheten fant det bevist at B hadde handlet forsettlig.

 

Det var ikke bevist at B hadde videreformidlet informasjonen. Anmeldelsen for brudd på taushetsplikt ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Vedtak:

Saken er avgjort med forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

 

Sak 475/17 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen

A anmeldte tjenestepersoner i Sør-Vest politidistrikt for kroppskrenkelse. Han mente at politiet blant annet hadde sparket ham gjentatte ganger over lengre tid og urinert på ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A hadde skubbet eller slått flere tilfeldige personer utenfor et utested da politiet ble kontaktet. A forklarte at han var påvirket av kokain og alkohol. Politiet hadde hjemmel til å innbringe ham til arresten på grunn av ordensforstyrrelse.

 

A var først samarbeidsvillig, men endret adferd. Han forsøkte blant annet å skalle ned en av tjenestepersonene. Etter dette la Spesialenheten, på bakgrunn av forklaringene i saken, til grunn at A satte seg kraftig til motverge og at han etter dette tidspunktet til tider opptrådte "krakilsk". Tjenestepersonenes forsøk på å roe ham, førte ikke frem. Den beskrevne maktbruken, slik som bruken av håndjern, fotjern, pepperspray og spyttmaske ble vurdert å ligge innenfor rammene av politiloven § 6 sett i sammenheng med As utagering.

 

A har anført at tjenestepersonene sparket ham gjentatte ganger over flere minutter og urinert på ham. Ut i fra det samlede etterforskingsmaterialet fant Spesialenheten ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde gjort dette.

 

Med den utagerende adferden A hadde både før og etter at politiet tok kontakt med ham, fant Spesialenheten ikke bevismessig grunnlag for å hevde at et eventuelt ribbeinsbrudd var påført ham av tjenestepersonene.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene som håndterte A hadde opptrådt på slik måte at det kunne medføre straffansvar. Bruken av makt mot ham fremsto å være forholdsmessig og nødvendig sett i sammenheng med situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse.

 

 

 

Sak 65/18 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson X i Vest politidistrikt for brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble av lagmannsretten dømt til en lengre fengselsstraff for narkotikaovertredelse. A ble under hovedforhandlingene i tingrett og lagmannsrett omtalt i media som en tidligere modell fra X, og hun mente at dette identifiserte henne som person. Media omtalte hvor hun kom fra og refererte til den tidligere karrieren hennes. A mente at det måtte være tjenesteperson X som hadde opplyst dette til media. Tjenesteperson X hadde også arbeidet i samme bransje som hennes selv.

 

A opplyste at pressen hadde vært til stede under hovedforhandlingene i tingrett og lagmannsrett. Ved søk på internett fremkom flere artikler over en årrekke fra både lokal og nasjonal presse som omtalte A og hennes tidligere modellkarriere. Opplysningene var således lett tilgjengelige for pressen ved søk på As navn på internett. Det var etter dette ikke sannsynlig at polititjenesteperson X hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 79/18 – 123, 08.05.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG PÅGRIPELSE OG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse og ransaking. Politiet hadde stanset henne utenfor en butikk og urettmessig påstått at hun var ruset. Hun ble iført håndjern og tatt med til legevakten. Politiet meldte også fra til barnevernet, som ville akuttplassere hennes 7 år gamle datter.  

 

Spesialenhetens vurdering:

En sivil patrulje oppfattet A som ruset, og på spørsmål om hun hadde hatt befatning med narkotika, opplyste hun at hun ikke brukte narkotika og aldri tidligere hadde blitt anmeldt for dette. Søk i politiets systemer viste at dette ikke var riktig. Politiet besluttet å ransake hennes bolig med bakgrunn i "friske spor", og beslutningen ble opprettholdt av jourhavende jurist. As 7 år gamle datter var i boligen, og hun ble tatt med til mormor for å overnatte der. A ble tatt med til legevakten fordi hun opplyste å ha diabetes. Der ble det avdekket svært høye blodsukkerverdier, og opplyst av legen at A på grunn av dette kunne fremstå som beruset. I boligen fant politiet en betydelig mengde narkotika, penger og våpen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

 

Sak 103/18 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha forulempet og latterliggjort ham, samt insinuert at han holdt på med kriminalitet og narkotika.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk opplyst at A hadde kommet med rasistisk uttalelse mot to personer av utenlandsk opprinnelse, og tok derfor kontakt med A. A ble hissig, og politiet oppfattet ham som ruset. Han kom med «stygge ord» til politiet. Vitnet C bekreftet politiets beskrivelse av As oppførsel. Det var ikke opplysninger som i saken som underbygget at politibetjent B, eller for så vidt andre i patruljen, brøt sine tjenesteplikter i sin kontakt med A. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenesteplikt.

 

 

 

Sak 129/18 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM DOKUMENTFALSK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte hos namsfogden for dokumentfalsk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk opplysningene i saken og at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 701/17 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte på vegne av B, politiet for deres håndtering av straffesak. A opplyste at han er opptatt av at folk skal kjenne seg trygge i sitt nærmiljø, og tok opp problemstillinger knyttet til bosetting av flyktninger, politiets ressursbruk og nedleggelse av lensmannskontor.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

 

Sak 189/18 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM URIKTIG ANKLAGE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for uriktig å ha anklaget ham for å ha kjørt bil uten førerkort. A hadde blitt ilagt forelegg for dette. Han hadde ikke vedtatt forelegget.

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde i anmeldelsesdokumentet i politiets sak nedtegnet at hun observerte A komme kjørende. Han parkerte bortenfor B, slapp hunden ut av bilen og gikk mot sin hjemmeadresse. Ifølge politiets systemer har ikke A førerkort. Da B påtraff A og opplyste om observasjonen to dager tidligere, forklarte A at han bare hadde flyttet bilen for å støvsuge den. A trakk senere sin anmeldelse av B, men opprettholdt at han ikke hadde kjørt bilen.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

 

Sak 188/18 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL OG DISKRIMINERING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte hos namsfogden for tjenestefeil og diskriminering knyttet til utleggstrekk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk opplysningene i saken og vurderte at det ikke var sannsynlig at politiet hadde behandlet saken uriktig eller hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

MIDT-NORD

Sak 236/18 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ VIKEPLIKT

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Troms politidistrikt opprettet sak etter at en politiansatt som fører av uniformert polititjenestebil brøt vikeplikten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist at tjenestepersonen hadde brutt vikeplikten.

 

Vedtak:

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 387/17 – 123, 04.05.2018

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet anmeldte en ansatt etter at det var opprettet en personalsak mot vedkommende. Det var den ansatte som ønsket at saken skulle anmeldes til Spesialenheten og etterforskes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at den ansatte hadde opptrådt straffbart. Personalsaken omhandlet det at han hadde vært arrogant og nedlatende ovenfor publikum og kollegaer, samt eskalert situasjoner i tjenesten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 460/17 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for misbruk av offentlig myndighet ved at de hadde bistått As tidligere samboer med å skifte lås på døren til As virksomhet og stenge videoovervåkningen i virksomheten. As samboer var ikke lenger daglig leder i bedriften. Dette burde tjenestepersonene ha undersøkt.

 

Spesialenhetens vurdering:

B forklarte til Spesialenheten at hun og et vitne fra politiet hadde reist til As forretningssted for å hente en bil som var skulle tilbakeleveres grunnet salgspant. As tidligere samboer (C) hadde anmodet om at bilen ble hentet. B avviste at de hadde bistått As tidligere samboer med å stenge bedriften. På det aktuelle tidspunktet var nøkkelopplysningene om firmaet, herunder As samboers verv i bedriften, fortsatt registrert i enhetsregisteret. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

 

Sak 145/18-123 – 11.05.2018

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte betjenter/aspiranter ved lensmannskontoret for innbrudd i hans garasje om natten og skader på hans kjøretøy etter avskilting.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har anledning til å inndra kjennemerket dersom kjøretøyet ikke er fremstilt for kontroll, jf. vegtrafikkloven § 36 nr. 3 jf. § 36 nr. 1b. Selv om det ikke forelå beslutning om ransaking eller en situasjon som etter politiinstruksen § 8-7 ga politiet adgang til å gå inn på privat eiendom, mente Spesialenheten at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politidistriktet erkjente erstatningsansvar overfor anmelder for de skader som var påført kjøretøyet.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om grovt brudd på tjenesteplikt.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no