Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 2 (07.01 - 11.01)

ØST    

 

Sak 547/18-123

 

FORELEGG – KOLLISJON MELLOM TO TJENESTEBILER UNDER UTRYKNINGSKJØRING  

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet varslet om at to tjenestebiler under utrykning hadde kollidert i et kryss i Oslo. Begge bilene hadde store materielle skader, to av tjenestepersonene var skadet og en bygning hadde fått skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for utrykningskjøring var til stede for begge førerne, og at oppdragets art tilsa at de lovlig kunne fravike trafikkreglene for raskest mulig å ta seg fram til oppdraget. Begge brukte blålys. Selv om det kjøres i utrykning, gjelder likevel vegtrafikkloven § 3 om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, slik at det ikke kan oppstå fare eller volde skade.  

 

Sjåfør A overholdt ikke vikeplikten for kjøretøy fra høyre, og kolliderte med sjåfør B.

 

Den som bryter vikeplikten må være forberedt på at kryssende kjøretøy, som har forkjørsrett, vil forholde seg til forkjørsretten. En bygning stengte også delvis for utsikten inn mot krysset, og A måtte derfor utvise særlig aktsomhet før han kjørte inn i krysset. Det var Spesialenhetens vurdering at A opptrådte uaktsomt ved ikke å ha bremset og å ikke ha holdt en lavere hastighet gjennom krysset. Opptak fra overvåkningskamera, undersøkelsene på stedet og de tekniske undersøkelsene av kjøretøyene, viste at påkjørselen var kraftig. Det var også mange mennesker, som var «ute på byen», da hendelsen skjedde.  

 

A ble ilagt forelegg. Det ble ikke gitt tap av førerrett.  

 

Saken mot den andre sjåføren, B, ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

Saken mot B er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3

 

 

 

Sak 181/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE FOR RASISTISK UTTALELSER M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet fordi politiet påsto at han hadde solgt hasj. Den ene tjenestepersonen kalte ham for "jævla utlending", "søppel" og "narkolanger", og kalte trygdepengene han hadde med seg for "narkopenger". Etter pågripelsen ble han kjørt til arresten og deretter til legevakt for sjekk, før han ble kjørt tilbake til politistasjonen og satt på glattcelle. Med henvisning til at han har to psykiatriske diagnoser, anmeldte A også det at han ble satt på glattcelle.

 

Spesialenhetens vurdering:

En patrulje gikk fotpatrulje i området og observerte A over noe tid. Hans oppførsel ga grunnlag for mistanke om salg av narkotika, og A ble pågrepet. Personen som A akkurat hadde vært i kontakt med ble også pågrepet, og vedkommende innrømmet at han hadde kjøpt narkotika av A og viste hva han hadde kjøpt. Fordi A opplyste om diagnosen, ble han tatt med til legeundersøkelse før han ble satt i arresten.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet ba A komme seg ut av landet og kalte ham for "jævla utlending", "søppel" og "narkolanger". Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det var flere forhold i saken som gjorde As forklaring om dette lite troverdig.

 

Det var heller ikke grunn til mistanke om at politiet hadde opptrådt straffbart ved å sette A i arresten. En diagnose er i seg selv ikke til hinder for at personer mistenkt for straffbare forhold kan settes i arrest, og som følge av opplysningene fra A ble han fremstilt for lege for vurdering av om opphold i arrest var forsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 515/18-123, 09.01.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ DYREVELFERDSLOVEN MV.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for brudd på dyrevelferdsloven. A anførte at politiet hadde bistått helsevesenet med å tvangsinnlegge en bekjent, og latt vedkommendes katter bli igjen i hjemmet uten tilsyn. Vedkommende kom hjem etter tre dager, og da var kattene både sultne og tørste. A anmeldte også politiet for å ha stoppet og truet A, løyet for kontoret for voldsoffererstatning og unnlatt å gi ham innsyn i straffesaksdokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av lov om dyrevelferd § 4 om hjelpeplikt at enhver som påtreffer et dyr som er skadet, sykt eller hjelpeløst, så langt mulig skal hjelpe dyret. Spesialenheten fant det ikke nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser for å avklare om politiet har mottatt informasjon om kattene og hva de eventuelt foretok seg i den anledning. Ut fra sakens opplysninger fremsto As bekjente selv å ha vært i stand til å informere om kattene både til sykehuset og til A. Det var således naturlig å anta at han kunne ha bedt pårørende eller andre om bistand til å ta vare på dyrene.

 

Det var uklart for Spesialenheten når og på hvilken måte A hadde bedt om innsyn, samt hvilken sak det dreide seg om. Det forelå ikke rimelig grunn til å gjøre nærmere undersøkelser rundt dette.

 

Videre ble det ved vurderingen av om etterforsking skulle iverksettes blant annet lagt vekt på at anførslene i anmeldelsen dels var basert på feil og/eller misoppfatninger fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil         

 

 

 

Sak 182/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR NEDVERDIGENDE RANSAKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ransaket ham ved å tvinge ham til å ta av seg bukse og underbukse utendørs foran folk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet påtraff A og en bekjent X. X løp fra stedet da han oppdaget politiet. A syntes å kaste fra seg en snusboks før politiet tok kontakt med ham. Snusboksen inneholdt formentlig narkotika. As bukse og jakke ble ransaket. Det var ikke holdepunkter for at ransakingen skjedde slik A påsto.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 779/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for i flere år å ha latt åpenlys narkotikaomsetning pågå i området navngitt område i Oslo, uten å gripe inn. A krever at politiet tar tak i problemene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et alminnelig kontrollorgan for politiet. Kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat. Ved behandlingen av saker som vedrører politiets prioriteringer og ressursbruk, må det derfor foreligge betydelige kritikkverdige forhold rundt politiets behandling av saken for at det kan anses å foreligge tjenesteforsømmelse eller grov uforstand i tjenesten.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 390/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre politiadvokater for ulovlig varetektsfengsling. A viste til at han hadde vært varetektsfengslet i over ett år uten at vilkårene for dette var oppfylt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble varetektsfengslet mistenkt for vold mot en kvinne han har barn med. Han satt varetektsfengslet i henhold til kjennelser fra retten frem til rettskraftig dom mot ham forelå. A ble også i sitt hjemland dømt til en lengre fengselsstraff, og etterlyst internasjonalt og senere begjært utlevert for soning av dommen. A satt varetektsfengslet mens utleveringsbegjæringen var under behandling. Spesialenheten viste til at alle begjæringer om fengsling var prøvet av domstolen og at A hadde vært representert ved advokat både i straffesaken og utleveringssaken. Det var ikke sannsynlig at politiadvokatene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 722/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) og et medlem av forliksrådet (C). A mente at B hadde gitt uriktige opplysninger om ham i politiets registre og for å ha ringt As fødeland og bedt om utvisning av ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten bemerket at sekretariats­oppgavene til forliksrådet er en av politiets sivile oppgaver, men at forliksrådets medlemmer er ikke ansatt i politiet. Det falt dermed utenfor Spesialenhetens oppgave å behandle anmeldelsen mot C.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at B jobber operativt og ikke hadde hatt arbeidsoppgaver i den aktuelle straffesaken mot A, utover å opprette anmeldelsen.

 

Spesialenheten bemerket at det på bakgrunn av opplysningene i Folkeregisteret og STRASAK ikke fremsto sannsynlig at eventuelle andre tjenestepersoner i politiet bevisst har registrert eller unnlatt å korrigere opplysninger om A i politiets registre som ikke var korrekte, eller kontakte myndighetene i As fødeland.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 573/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFORSØMMELSE OG FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for falsk forklaring i tingretten i sak der A var tiltalt, og for tjenesteforsømmelse for ikke å sende pulver til analyse. A ble av tingretten blant annet domfelt for oppbevaring av amfetamin. A opplyste til Spesialenheten at pulveret som var funnet var loddepulver.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter gjennomgang av saken og dommen fra tingretten fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 774/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON TIL RETTEN, KORRUPSJON M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for grovt bedrageri ved å gi retten uriktig informasjon, samt korrupsjon i retten ved samarbeid med dommere og statsadvokat. A opplyste at politiadvokat B hadde "tatt ut en straffesak" mot ham på bakgrunn av en tiltalebeslutning mot ham som inneholdt falsk informasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke, samt å føre saken for domstolen. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at Bs skjønn innebar straffansvar. Videre var siktelsesgrunnlaget opprettholdt av ansvarlig statsadvokat, som tok ut tiltale i saken, samt av tre ulike rettsinstanser.

 

Det var heller ikke sannsynlig at B hadde gitt uriktig informasjon som aktor under hovedforhandlingen i tingrett. A hadde videre fått vurdert sine påstander i samtlige rettsinstanser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 781/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON TIL RETTEN, KORRUPSJON M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokat B for grovt bedrageri ved å gi retten uriktig informasjon, samt korrupsjon i retten ved samarbeid med dommere og statsadvokat. A opplyste at politiadvokat B hadde "tatt ut en straffesak" mot ham på bakgrunn av en tiltalebeslutning mot ham som inneholdt falsk informasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen. B tok ut tiltale mot A i tråd med politiets innstilling. For å ta ut tiltale i straffesaker må påtalemyndigheten være overbevist om at både subjektive og objektive vilkår for straff er tilstede, samt at man må være av den oppfatning at straffeskyld kan bevises i retten. En avgjørelse om å ta ut tiltale er basert på påtalemessig skjønn. Det var ikke sannsynlig at B ved sin skjønnsutøvelse hadde opptrådt straffbart. Det ble bemerket at saken mot A hadde vært til behandling hos alle tre rettsinstanser, samt at han ble domfelt i tråd med tiltalen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 


VEST   

Sak 452/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for trakasserende og uakseptabel oppførsel fra 2010 og frem til i dag. A viste til at han har hatt gående en sivil tvist over mange år, og at lensmannen har tatt parti i saken og unnlatt å behandle anmeldelser fra A knyttet til tvisten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at lensmannen hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at det hadde vært et høyt konfliktnivå i den sivile tvisten og at partene hadde anmeldt hverandre i den forbindelse. Det var ikke holdepunkter for at lensmannen hadde opptrådt straffbart i den forbindelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 696/18-123, 09.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på Grunnloven og menneskerettigheten for å nekte ansatte i As firma å arbeide. De ansatte er asylsøkere uten oppholds- og arbeidstillatelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde i brev til A redegjort for lovverket og bakgrunnen for at det er gitt arbeidsnekt. Det ble vist til at en utlending som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag, eller som vil drive ervervsvirksomhet i Norge, må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet. Slik tillatelse forelå ikke.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 612/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ransaking av boligens As sønn disponerte, og sønnens telefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser ga ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var grunnlag for både ransakingen og beslaget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

  

MIDT-NORD 

Sak 487/18-123

 

FORELEGG - KJØRING UTEN GYLDIG FØRERKORT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet anmeldte en tjenesteperson (A) for å ha ført bil og tilhenger uten å ha gyldig førerkort for dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var i en kortere periode innbeordret til å jobbe på en politistasjon. Da han tiltrådte fikk han utlevert en tjenestebil, en tilhenger og en ATV. Tilhengeren ble blant annet brukt til å frakte snøscootere som ble brukt i tjenesten. I utlysningsteksten til beordringen var det opplyst at det krevdes førerkortklasse B og S. Føring av tilhengeren krevde imidlertid førerkortklasse BE. Det ble ikke opplyst om dette fra politidistriktet da tjenestepersonen tiltrådte.

 

Den enkelte fører har ansvaret for å ha gyldig førerkort. Ved bruk av tilhengervogn kreves det at føreren selv undersøker tillatt totalvekt til tilhengervogn og bil, og holder dette opp mot førerretten man har. Dette gjorde ikke A. Spesialenheten mente han hadde opptrådte uaktsomt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr 5 000. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 24, jf. § 31 første ledd.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang fordi politidistriktet hadde utlevert bil og tilhenger uten å forvisse seg om at mottaker av ekvipasjen fylte vilkårene for å føre den.

 

 

 

Sak 789/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset ham på gaten. A mente at politiet trakasserte ham.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det framgikk av oppdragsloggen at politiet kjørte patrulje og hadde stanset A for kontroll grunnet mistanke om rus. A hadde tatt lydopptak av samtalen med politiet. Opplysningene i saken gjorde det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 656/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for forsøk på bedrag av As eiendeler. A viste i anmeldelsen til at en av tjenestepersonene over tid hadde forsøkt å bedra til seg As eiendeler, og at denne personen hadde fått med seg en politiadvokat på dette. A mente at politiadvokaten hadde tatt ut en uriktig siktelse mot A og unndratt dokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at A var tiltalt og dømt for blant annet trusler mot sin mor og brudd på besøksforbud mot sin søster. Det var tvist mellom A og familien om eiendomsretten til en eiendom. Politiadvokaten var aktor i saken. Det var ingen opplysninger i saken som ga holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 587/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for tjenestefeil. A opplyste at han mistenkte lensmannen, som også var kommunepolitiker, for å samarbeide med ordføreren og påvirke saker kommunestyret hadde til behandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at lensmannen hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at det i anmeldelsen ikke var beskrevet konkrete straffbare handlinger lensmannen skulle ha begått i tjenesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no