Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 23 (04.06 - 08.06)

ØST   

Sak 359/17 -123 - 04.06.2018

 

ANMELDELSE AV MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte fem tjenestepersoner for maktmisbruk i 2016. Han ble kastet ut av en politistasjon etter å ha blitt nektet å inngi anmeldelse. En av tjenestepersonene skal ha vridd As håndledd. Tjenestepersonene skal videre ha skreket til A for å skremme ham. Han anmeldte også en politiadvokat (B) for utpressing.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Etter politiloven § 5 plikter enhver straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir. Spesialenheten la til grunn at A ikke etterkom pålegg om å forlate politistasjonen. I slike situasjoner vil politiet kunne ha anledning til å benytte makt innenfor rammene angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen § 3-1 og § 3-2.

 

Heller ikke de øvrige anførsler fra A ga grunnlag for nærmere undersøkelser. Det ble vist til at As opptreden overfor ulike politiansatte over tid medførte at han ble ilagt besøksforbud, blant annet overfor B, og forbud mot å oppholde seg på politistasjoner. Ved vurderingen ble det også i noen grad sett hen til at A ventet i nærmere to år før anmeldelse ble inngitt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak  457/17 -123 - 04.06.2018

ANMELDELSE AV TRAKASSERING OG MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse: 

A anmeldte en politiadvokat (B) for blant annet å ha gitt A kontaktforbud overfor As sønn, for å ha sendt kopi av påtaleunnlatelse mot A til ekskjærestens advokat, for å ha nektet A å forklare seg i retten og for å ha slettet innhold på As telefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble lagt til grunn at kontaktforbudet mot sønnen var begrenset til å omfatte tidspunkt hvor han oppholdt seg hos barnets mor. Forbudet var ikke til hinder for regulære samvær mellom A og sønnen i regi av barneverntjenesten. A hadde også benyttet seg av sin rett til å få beslutningen prøvd rettslig.

Spesialenheten fant det klart at oversendelsen av påtaleunnlatelsen, som også knyttet seg til forhold der ekskjæresten var fornærmet, ikke representerte en straffbar tjenestehandling.

Det ble også bemerket at det er dommeren som administrerer en hovedforhandling, og at det derfor hadde formodningen mot seg at B på noe vis skulle ha nektet A å forklare seg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

 

Sak 290/18 – 123, 04.06.2018

 

PÅSTAND OM INVOLVERING I DOKUMENTFALSK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat og en etterforsker for å være involvert i dokumentfalsk ved DPS i 2003. Han hadde nylig anmeldt dette til politiet, men saken var blitt henlagt uten nærmere undersøkelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde anmeldt DPS ved ansvarlig psykolog for dokumentfalsk. Saken var henlagt av politiet uten etterforsking. Etter klage fra A ble henleggelsen oppretthold av statsadvokaten.

 

Etter en gjennomgang av anmeldelsen fra A, sett i sammenheng med innhentet informasjon fra politidistriktet, var det ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at etterforskeren, politiadvokaten eller andre tjenestepersoner i politidistriktet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 96/17 – 123, 04.06.2018

 

PÅSTAND OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD VED SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for forhold i tilknytning til en voldssak hvor A var fornærmet, og hvor tiltalte, etter å ha blitt domfelt i tingretten, ble frifunnet i lagmannsretten. A anførte at B ikke hadde fulgt opp hans klager over en etterforskers bevisendring/bevismanipulasjon av en sms, at han først etter seks purringer forlenget besøksforbud og at det til tross for lovnader ikke ble fremsatt krav om erstatning.

Spesialenhetens vurdering:

Tiltalte ble etter voldshandlingen ilagt besøksforbud. Før dette utløp fremsatte A krav om forlengelse. Først etter flere påminnelser ble nytt besøksforbud ilagt. Det var da gått en måned siden det forrige utløp. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avklare bakgrunnen nærmere, da det uansett ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

A var ikke representert ved bistandsadvokat. Fra første avhør og senere i e-poster og brev, ba han påtalemyndigheten fremme krav om skadeserstatning og oppreisning. Førstnevnte ble fulgt opp av B, mens oppreisningserstatning ikke ble fremmet før i ankeforhandlingene. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avklare bakgrunnen nærmere, da det uansett ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Det ble for øvrig ikke funnet holdepunkter for at det var begått noe straffbart i forbindelse med politiets etterforsking av saken eller påtalemyndighetens håndtering.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 1902 §§ 324 og 325 (1) nr. 1 om tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten

Straffeloven 2005 §§ 171 og 172 om tjenestefeil og grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 593-17-123, 05.06.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED Å HA OVERSITTET FRIST VED INNSENDING AV BESØKSFORBUD TIL TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Sør-Øst politidistrikt for å ha sendt hans begjæring om besøksforbud for sent til tingretten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at politiet ikke hadde brutt loven. A hadde begjært besøksforbud mot ekskonens advokat, som hun hadde engasjert i forbindelse med en foreldretvist med A. Politiet avslo begjæringen, men A klaget på avslaget. Noe senere sendte politiet klagen til tingretten, som også avslo As begjæring. Det er ingen absolutte saksbehandlingsfrister for politiet eller den som har fått avslag på en begjæring om besøksforbud i slike tilfeller som i denne saken.

 

Siden det anmeldte forholdet ikke kan rammes av et straffebud, ble saken henlagt som intet straffbart forhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171 om grov tjenestefeil.

 

 

 

Sak 212-17-123, 05.06.2018

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha stanset ham i trafikkontroll og deretter anholdt ham ved bruk av makt. A ble også påsatt håndjern.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politimannen hadde opptrådt straffbart. A ble etter hendelsen anmeldt av tjenesteperson B for vold mot offentlig tjenestemann og brudd på vegtrafikkloven. A ble domfelt i tingretten og lagmannsretten. Det var ingen nye opplysninger ved Spesialenhetens behandling av saken som ga grunnlag for å se bort i fra saksopplysningene lagt til grunn i tingretten og lagmannsretten. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at Bs bruk av makt mot A var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 748/17 – 123, 05.06.2018

 

PÅSTAND OM UFIN OG HENSYNSLØS ATFERD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to tjenestepersoner for ufin og hensynsløs atferd i samtale med henne, hennes samboer og hennes sønn i forbindelse med saker de hadde anmeldt eller andre forhold de hadde tatt opp.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde vært i kontakt med politiet for oppfølging av anmeldelser hun hadde inngitt mot leieboere, herunder sin datter, for trusler i etterkant av oppsigelse. B hadde i følge A svart henne nedlatende og ufint da hun spurte om saken. Videre hevdet A at C på telefon med samboeren hadde truet med å sende 500 politifolk hjem til ham etter at samboeren hadde stilt spørsmål ved innholdet i en samtale mellom C og As sønn. Endelig skulle A ha skjelt ut sønnen da han lurte på hvordan det gikk med en sak hvor han hadde anmeldt faren for trakassering.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble i vurderingen lagt vekt på at innhentet informasjon viste at politiet faktisk hadde fulgt opp flere forhold rundt familien og at det ikke var noe i dette materialet som tilsa at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 755/17 – 123, 05.06.2018

 

PÅSTAND OM TYVERI, TILBAKEHOLDELSE AV INFORMASJON MV.

 

Politidistrikt:

Politidirektoratet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tidligere tjenesteperson (B) for tyveri og heleri av private data, tilbakeholdelse av informasjon om terrorhendelsene 22. juli, medvirkning til manipulasjon av mennesker og forsøk på tyveri og heleri av hans internettbaserte idrettsprosjekt. Anmeldelsen var ikke nærmere begrunnet. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. A hadde for øvrig ikke bidratt til å avklare innholdet i anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 409/17 – 123, 05.06.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROVT UAKTSOMT TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for frihetsberøvelse, unødig bruk av makt ved å sette A i kald celle og for å sette As hund i varm garasje.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets straffesaksdokumenter viste at A var svært beruset da han ble satt i arrest. Innbringelsen syntes å være et lovlig og rimelig tiltak med utgangspunkt i As situasjon. As hund ble tatt vare på ved at den ble plassert i politiets hundebur. I den tiden A satt i arresten viste arrestloggen at A ble behandlet adekvat med utgangspunkt i den situasjonen han befant seg i.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 


VEST   

Sak 762/17-123 - 05.06.2018

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE OPPFYLLELSE AV DOMSAVGJØRELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmann (C) for ikke å oppfylle domsavgjørelse som innebar å inndrive tvangsmulkt mot As tidligere samboer (B) for at A ikke fikk ha samvær med sine barn.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B hadde inngått rettsforlik om samvær. A gikk til sak fordi han ikke fikk ha samvær som avtalt. B ble ilagt tvangsbot hver gang A ikke fikk ha samvær. A begjærte tvangsfullbyrdelse av tvangsboten. Namsmann C tok ikke begjæringen til følge, blant annet under henvisning til konflikt mellom A og sønnen, og at det var uriktig å tvinge barnet til samvær mot sin vilje. Saken var oversendt til tingretten.

 

Det var ikke sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 127/18 -123 - 05.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:  

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for misbruk av stilling og forsøk på påvirkning av offentlig tjenestemann. A mente at en politiadvokat hadde fremsatt grove løgner mot ham i et brev til As arbeidsgiver. A hadde kritisert politiets arbeid i en straffesak, og mente at han skulle behandles på lik linje med en tjenesteperson som også gjennom sin stilling tidligere hadde kritisert politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

En politiadvokat sendte brev til As arbeidsgiver etter at A ved flere anledninger hadde sendt e-poster til politiet og kritisert etterforskingen av en straffesak. A hadde ingen rolle i straffesaken. A hadde sendt e-postene fra sin arbeidsadresse og skrevet under med arbeidstittel, og politiadvokaten varslet arbeidsgiver om dette. Spesialenheten mente det ikke var holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

MIDT-NORD

Sak 184/18 -123 - 05.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED VÆPNET AKSJON

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å ha vekket henne om natten, pekt på henne med våpen og gått inn i hennes leilighet. Hun opplevde hendelsen som skremmende og mente politiet kunne ha kommet på dagtid og uten våpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet med bakgrunn i melding om alvorlige trusler gjennomførte en aksjon i området der A bodde. Det ble gitt ordre om bevæpning og aksjonen var styrt av operasjonssentralen. A hadde ingen rolle i straffesaken som aksjonen knyttet seg til. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no