Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Sammendrag uke 49 (03.12 - 07.12)

ØST   

Sak 484/18-123, 03.12.2018

 

ANMELDELSE FOR TYVERI

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tyveri og skadeverk. A anførte at politiet var hjemme hos ham og stjal et skjermkort og en skrutrekker, og at de hadde «snudd hans leilighet på hodet».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet oppsøkte As bopel etter å ha fått melding om at A skulle underlegges tvungen psykisk legeundersøkelse. A var ikke hjemme og politiet hadde lånt nøkkel av huseier og tatt seg inn i hybelen. Spesialenheten la til grunn at politiets formål med å ta seg inn i hybelen var å finne A. Det ble antatt at tjenestepersonene gikk gjennom hybelen for å se om A var der, og det kan heller ikke utelukkes at de i tillegg så etter andre ting som kunne gi opplysninger om hvor han befant seg. Etter Spesialenhetens oppfatning var det lite sannsynlig at de i den forbindelse skal ha stjålet gjenstander fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 712/17-123, 03.12.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for brudd på taushetsplikt. A opplyste å ha hatt et forhold til B, som var gift, og at B hadde gitt A taushetsbelagte opplysninger fra sitt arbeid i politiet. A ga flere eksempler fra saker B hadde gitt opplysninger fra.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tekstmeldinger mellom A og B viste også at B ved flere anledninger hadde skrevet om oppdrag B hadde vært på. Det var i tekstmeldingene ingen identifiserende opplysninger. Utover As forklaring var det ikke bevis for at B hadde brutt taushetsplikten. I flere tekstmeldinger hadde A truet med å avsløre utroskapen dersom B ikke forholdt seg til As regler. A truet også med å ødelegge for Bs arbeid. Tekstmeldingene støttet Bs forklaring om at A var svært sjalu, og Spesialenheten så ikke bort fra at dette var motiverende for As anmeldelse av B.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 729-17-123, 03.12.2018

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING OG UTFERDIGELSE AV TILTALEBESLUTNING PÅ MANGELFULLT GRUNNLAG

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en påtalejurist og en etterforsker for mangelfull etterforsking. A mente de ikke hadde hensyntatt hans forklaring og ikke søkt etter forhold som kunne klarlegge spørsmålet om hans personlige skyld i saken, som også omfattet et aksjeselskap og en annen person i selskapet. A mente videre at politiadvokaten ikke hadde hatt bevis i saken for å tiltale ham. Som begrunnelse ble det vist til at aktor til slutt frafalt hele saken mot alle tre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke tilstrekkelige holdepunkter i saken for at påtalejuristen og en etterforsker hadde opptrådt straffbart. Alle de mistenkte i saken hadde fått anledning til å forklare seg og de hadde hatt advokater som var aktive under etterforskingen. Påtalemyndighetens bevisbyrderegel er skjønnsmessig, og straffesaken var i all hovedsak basert på anmeldelser fra to fagmyndigheter som hadde gjennomført flere bokettersyn.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

VEST   

Sak 80/18-123, 03.12.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING MV.

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for ulovlig ransaking og uttalelser de kom med til A i den forbindelse. A viste at han ble stoppet av politiet da han satt i et busskur og ventet på bussen. Politiet mente det luktet cannabis i busskuret, og det ble funnet en joint i nærheten av A. A ble ransaket uten at det ble gjort funn. Politiet besluttet å ransake As bolig, som lå like ved. A opplyste at politiet hadde rotet i leiligheten og at det var våte hundespor i sengen og sofaen etter ransakingen. Politiet hadde også kalt A narkoman, og sagt at han hadde valgt å ødelegge livet sitt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet hadde anledning til å ransake A, og at også de materielle vilkårene for å ransake hans leilighet var oppfylt. Det var imidlertid ikke grunnlag for politiet til å beslutte husransaking, og det skulle vært innhentet beslutning fra påtalemyndigheten. Denne feilen var imidlertid ikke så grov at den kunne føre til straffansvar.

 

Spesialenheten uttalte at dersom politiet hadde kommet med slike uttalelser A anførte, var dette svært uheldig, men ikke straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

MIDT-NORD 

Sak 535/18-123, 06.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for tjenestefeil og urettmessig straffeforfølgelse i forbindelse med at hun ble ilagt besøksforbud. A viste til at hun ble ilagt besøksforbud etter at tingretten og lagmannsretten noen uker forut hadde opphevet tilsvarende besøksforbud.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at politiadvokaten hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Politiadvokaten hadde utført en påtalemessig behandling av anmeldelsen mot A og den tilhørende begjæringen om besøksforbud, slik dette lå som arbeidsoppgave i hennes stilling som politiadvokat. Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at de vurderinger som ble gjort av politiadvokaten kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 444/18-123, 06.12.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for brudd på taushetsplikt. B hadde skrevet brev til barneverntjenesten og opplyst at A var under etterforsking. A opplyste at han ikke hadde mindreårige barn under sin omsorg ettersom barna var plassert i fosterhjem. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet har anledning til å gi barneverntjenesten opplysninger etter politiregisterloven.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no