Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Midt-Nord 2018 (inkl. uke 9)

Uke 9

Sak 545/17 – 123, 26.02.2018

 

PÅSTAND OM Å HA HINDRET LOVLIG VIRKSOMHET OG FOR Å HA BLITT INNBRAGT AV POLITIET MV

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Nordland politidistrikt for å ha forhindret ham i å drive politisk virksomhet, og for å ha fremstilt ham på en krenkende måte i media og på sosiale medier. A hadde stått utenfor et kjøpesenter da han ble kontaktet av en vekter og politiet for å ha delt ut valgavis og løpesedler i dagene forut for stortingsvalget. A ble innbrakt av politiet. Han mente at politiet burde ha løst saken på annen måte.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg, medieoppslag samt e-postkorrespondanse som A hadde med politiet i tiden etter hendelsen. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge operasjonsloggen ble ikke kjøpesenteret på forhånd forespurt om den virksomheten A bedrev utenfor kjøpesenteret. Det var heller ikke opplysninger om at politiet på forhånd ble underrettet om denne aktiviteten.

 

Spesialenheten viste blant annet til at politiet i medhold av politiloven § 8 nr. 2 kan innbringe person som ikke etterkommer pålegg fra politiet om å fjerne seg fra offentlig sted, når omstendighetene gir skjellig grunn til å frykte for forstyrrelse av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel.

 

Spesialenheten kom til at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A ble innbragt av politiet etter at han ikke etterkom pålegg politiet hadde gitt ham. Han fikk forlate politihuset etter kort tid. Spesialenheten fant det ikke nødvendig å ta stilling til de fremsatte prinsipielle anførslene om ytringsfrihet for å kunne avgjøre om politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets offentlige meddelelser av saksforholdet var gjort i anonym form og ble ansett å ligge innenfor det som politiet har anledning til.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 747/17 – 123, 26.02.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha trakassert ham i flere år. Han har opplyst at politiet gjentatte ganger har ringt og oppsøkt ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Nedtegninger i oppdragsloggen viste at politiet flere ganger hadde blitt kontaktet om A, og at politiet derfor hadde snakket med ham.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 6/18 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha opprettet anmeldelse/straffesak mot As bror B for trusler mot deres mor. A mente anmeldelsen var uriktig.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

B var tiltalt for å ha drapstruet sin mor. Politiet i Finnmark har gjennomført flere etterforskingsskritt i saken og etterforskingsskrittene fremsto som saklige og adekvat. Det var berammet hovedforhandling i saken og påtalemyndigheten hadde blant annet påberopt A og moren som vitner.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med at det er tatt ut tiltale mot B.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 779/17 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM HÆRVERK, ULOVLIG BESLAG OG Bruk av vold

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A opplyste at politiet hadde tatt beslag i nøklene hans da han ble satt i arrest. A var ikke klar over dette, og fikk ikke utlevert husnøkkelen da han ble løslatt. Da han kom hjem i 00:00-00:30 tiden, kom han til låst dør. Han ringte til politiet, men de hadde ikke nøkkelen. Om kvelden neste dag ble A oppringt av en tjenesteperson, som opplyste at han hadde husnøkkelen. A fikk nøkkelen tilbake påfølgende dag. A opplyste at han måtte bore opp låsen om natten for å komme inn, og ønsket reparasjonsutgiftene på 3000-4000 kroner dekket av politiet.

 

A opplyste også at han oppfattet at tjenestepersonen som ringte ham om nøkkelen truet ham fordi A ble bedt om å gi våpenkortet sitt til politiet før han fikk utlevert nøkkelen. Foss ba om at nøkkelen ble lagt på politistasjonen, og avbrøt deretter samtalen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets dokumenter var tjenestepersonene B og C på As bopel for å forkynne stevning til hovedforhandling. På grunn av opptrinn på stedet, ble A pågrepet og tatt med til arresten. Pågripelsen ble opprettholdt av jourhavende jurist, og var begrunnet i vold mot offentlig tjenestemann. På bakgrunn av hendelsen ble det også besluttet å ta beslag i As våpen. Det var ingen opplysninger i saken om husnøkkelen. 

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Selv om det var uheldig at A ikke fikk utlevert husnøkkelen da han ble løslatt, var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det samme gjaldt anmeldelsen mot tjenestepersonen for trusler.

 

Krav om erstatning for den ødelagte døren måtte A rette til politidistriktet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 778/17 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED TILBAKEKALL AV VÅPENKORT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en ansatt for tjenestefeil i forbindelse med at politiet hadde besluttet å tilbakekalle As våpenkort og våpen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets våpensak (forvaltningssak).

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde fått tilsendt et begrunnet forhåndsvarsel med frist til tilsvar. A hadde sendt tilsvar. Deretter fattet politiet et begrunnet vedtak om tilbakekall av As våpenkort, innlevering av våpen og avhending av innleverte våpen.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av tilbakekallet av As våpentillatelse og våpen. A hadde anledning til å påklage vedtaket, og var informert om klageadgangen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 577/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for unødig bruk av makt. A beskrev at en polititjenesteperson hadde sneket seg inn på A, satt ben på hånden til A, lagt A i bakken og brukt pepperspray mot A.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra anmelder, mistenkte og vitner.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har anledning til å bruke makt under tjenesteutføring etter politiloven § 6 i den grad det er nødvendig og forsvarlig.

 

Spesialenheten la til grunn at B varslet om at han var politi og at A måtte ha forstått dette. A gjorde en håndbevegelse som B oppfattet som forsøk på å skjule noe. B fryktet at A ville ødelegge bevis og anholdt A. B fikk ikke kontroll på A og det utviklet seg etter hvert til et basketak. I tillegg kom flere personer til stedet og det oppstod en situasjon der mange var aggressiv mot politiet og politiet var i et klart mindretall. Maktbruken fra polititjenestepersonen mot A fremsto for Spesialenheten å være forholdsmessig og lovlig ut fra situasjonen som oppstod.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 108/18 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for manglende etterforsking av sak. I tillegg mente A at politiet gjennom sin etterforsking hadde blandet seg inn i sivilrettslig sak og ødelagt for As mulighet for å forfølge den sivile saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har foretatt registersøk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Saken ble vurdert å være foreldet allerede på tidspunktet for anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking. 

 

Uke 8

Ingen publiserte vedtak i uke 8.

 

Uke 7

Sak 538/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt

Trøndelag

 

Anmeldelsen

A anmeldte ansatte i politiet for tjenestefeil i forbindelse med etterforsking av saker A hadde anmeldt til politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er innhentet kopi av to saker A har anmeldt til politiet. Den ene saken var henlagt av politiet fordi forholdet ikke var straffbart. Den andre saken var henlagt utenfor straffesak. A hadde ikke påklaget henleggelsene til statsadvokaten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 481/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha tatt seg ulovlig inn i As bolig. A hadde heller ikke blitt varslet om at politiet tok seg inn i boligen. 

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt anmelder og mistenkte.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Det ble lagt vekt på at As bopel ble ransaket etter påtalemyndighetens beslutning. Det ble ansatt som kritikkverdig, men ikke straffbart, at rapport om ransaking og beslag ikke var skrevet og at verken A eller andre ble forsøkt varslet om ransakingen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt politimesteren til administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

 

 

Sak 541/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt

 

Anmeldelsen

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha rykket ut da A ringte til politiets operasjonssentral for å få hjelp i november 2002. A mente det lå en person under sengen hennes og ville at politiet skulle komme. Tjenestepersonen sa i stedet at A måtte ta medisinene sine.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er ikke foretatt undersøkelser i saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Hendelsen lå også så langt tilbake i tid at saken uansett ville ha vært foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 564/17 – 123, 14.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte at han ble fremstilt for fengslingsmøte på båre.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

En omfattende anmeldelse med en rekke vedlegg er gjennomgått av Spesialenheten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at A ikke ville la seg fremstille for retten og at politiet ikke påførte A skade ved å velge å ta ham med til retten på båre.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 583/17 – 123, 14.02.2018

 

PÅSTAND OM TYVERI AV BIL OG MOBILTELEFON

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte at politiet hadde stjålet hans bil, mobiltelefon og lommebok med innhold. I tillegg forklarte A at politiet har trakassert, mobbet, forfulgt og terrorisert ham fra 2015.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at A ble stanset kjørende i den aktuelle bilen etter at politiet hadde gjort gjentatte forsøk på å stanse ham. Bakgrunnen for at politiet stanset A var trusler fremsatt mot politiet. Politiet tok beslag i As mobiltelefon og bilnøkler.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 713/17 – 123, 15.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat og statsadvokat for å ha henlagt As anmeldelse av et helseforetak.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gikk gjennom vedleggene som fulgte anmeldelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten la vekt på at politiet hadde kontaktet fylkesmannen med spørsmål om saken burde etterforskes. Fylkesmannen vurderte handlingene til helseforetaket slike at etterforsking ikke burde foretas, og fylkesmannen opplyste til politiet at det heller ikke var grunnlag for å opprette tilsynssak mot helseforetaket. Politiets henleggelse ble opprettholdt av statsadvokaten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 6

Sak 525/17 – 123, 06.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde vært tilstrekkelig nøytrale i sine undersøkelser før A ble innbrakt til arrest. A opplyste at han nærmest ble overfalt av vektere ved et utested. Politiet kom til stedet og patruljen hørte bare på vekterne og ville ikke høre As versjon av saken eller et nøytralt vitnes versjon. Saken mot A ble senere henlagt. Det ble også As anmeldelse av vekterne.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Politiet hadde etterforsket sakene. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A hadde ikke klaget.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 565/17 – 123, 07.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved politidistriktet fordi A ble ilagt besøksforbud. A mente at besøksforbudet var uforholdsmessig, ærekrenkende og at ingen egentlig ønsket besøksforbudet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 711/17 – 123, 07.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha stirret hardt på A samtidig som B knyttet nevene. A ble redd som følge av hendelsen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser av saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 721/17 – 123, 07.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatt i politidistriktet for tjenestefeil i forbindelse med behandling om søknad om erverv av førerrett.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser av saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.


 


Uke 5

Sak 516/17 – 123, 29.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet fordi han mente at politiet brukte for mye makt da A ble pågrepet. A mente også at politiet gjorde flere feil da A satt i arrest.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og arrestjournal.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

De gikk frem av politiets dokumenter at A hadde slått i en glassdør på politistasjonen med en brostein, at han ikke frivillig ville legge fra seg steinen og at han sparket en tjenesteperson i beinet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 704/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to ansatte i politiet for at de hadde tatt hans mobiltelefon.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I politiets oppdragslogg var det nedtegnet at A hadde sendt SMS med trusler til flere personer og at det var besluttet å ta As telefon i beslag i to dager.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Telefonen kunne beslaglegges etter straffeprosessloven. Det var sikret notoritet over beslagleggelsen og A fikk igjen telefonen som forutsatt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 608/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for brudd på taushetsplikten. A hadde tipset politiet om en promillekjøring hvor mindreårige hadde kjørt bilen. Etter hendelsen hadde A blitt oppringt av foreldrene til den ene mindreårige. A mente at noen i politiet hadde brutt taushetsplikten ved å gi foreldrene opplysninger om at han hadde tipset politiet om promillekjøringen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at A var oppført i politidokumentene som vitne til hendelsen. I politiets anmeldelse av de mindreårige var det beskrevet at A hadde ringt til politiet og varslet om promillekjøring. Som følge av As tips ble de to mindreårige pågrepet og fikk status som siktede. Det følger av straffeprosessloven § 242 at siktede har rett til innsyn i sakens dokumenter. Når den siktede er mindreårig, følger det av straffeprosessloven § 83 at foreldrene har samme rett til innsyn i saksdokumentene.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 2-4

Sak 575/17 – 123, 17.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for flere forhold som hadde skjedd i perioden 2002-2016. Fordi politiet ikke lot ham være i fred, så han seg nødt til å anmelde politiet selv om flere av forholdene hadde skjedd lang tid tilbake.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er opptatt forklaring fra A.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. For øvrig ville et eventuelt straffansvar for hendelsene som hadde skjedde i perioden fra 2002 til 2012 uansett være foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 406/17 – 123, 23.01.2018

 

ETTERFORSKING AV OM TJENESTEPERSON HAR BEGÅTT GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Trøndelag politidistrikt ba Spesialenheten vurdere om tjenesteperson A hadde opptrådt straffbart ved ikke å følge opp trusler en person (B) hadde fremsatt i avhør. A hadde i avhør av B mottatt opplysninger om at B var i dyp konflikt med en tredjeperson og at B vurderte å bruke vold mot tredjepersonen. Dagen etter at B ble løslatt, ble B pånytt pågrepet mistenkt for grov kroppsskade mot tredjepersonen.  A hadde ikke brakt videre opplysningene han mottok i avhør, men tatt imot anmeldelse fra B mot tredjepersonen for tyveri.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra mistenkte.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og straffesaksinstruks.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kunne vanskelig se at A hadde brutt en tjenesteplikt ved ikke å følge opp truslene fra B. Spesialenheten la til grunn at A gjorde det han mente var hensiktsmessig for å forebygge konflikten mellom B og tredjepersonen, ved å opprette anmeldelse og ta B på alvor.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 1

Sak 638/17 – 123, 02.01.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A var vitne til at en ung kvinne ble lagt i bakken av politiet. A så ikke hele hendelsesforløpet fordi et gjerde var i veien. A mente politiet brukte for mye makt mot kvinnen, og anmeldte saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Politiet hadde bistått sosialtjenesten med å transportere kvinnen. Kvinnen hadde forsøkt å stikke av fra politiet, og hun ble påsatt håndjern. Politiet har anledning til å benytte makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig. Spesialenheten har ikke mottatt anmeldelse fra kvinnen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no