freebet

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Midt-Nord 2018

Uke 51-52

Sak 404/18-123, 17.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet i forbindelse med at han ble pågrepet og satt i arrest. A opplyste at politiet hadde vært voldsomme da han ble satt inn i politibilen, at han ble sittende to timer på celle uten grunn og at han fikk skrubbsår på ryggen fordi han måtte sitte med ryggen mot celleveggen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet fikk melding om at A hadde oppsøkt sin datter og vært sint mens hun deltok i en danseforestilling. Han hadde avbrutt forestillingen. Datteren var blitt redd og låste seg inn på et rom. Politiet rykket ut og innbrakte A for ordensforstyrrelse. A ble løslatt etter en time. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at hendelsen ga politiet grunn til å gripe inn overfor A, og at den maktbruk A beskrev ikke fremsto som uforholdsmessig med utgangspunkt i situasjonen som forelå.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 563/18-123, 17.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for blant annet unnlatelse av å ta imot anmeldelse, og sendte en rekke henvendelser til Spesialenheten. Ingen av disse utdypet eller underbygget As påstand i anmeldelsen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Innholdet i As henvendelser til Spesialenheten ga ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 663/18-123, 17.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for blant annet tjenestefeil i forbindelse med avhør. A mente at han ikke i tilstrekkelig grad fikk informasjon om hvilken straffebestemmelse han var mistenkt for å ha overtrådt, og han ble stilt unødig krenkende spørsmål. Han mente også det var kritikkverdig at han ikke fikk svar fra B på sms-er han sendte, at kun to av hans 17 påberopte vitner ble avhørt og at uniformert politiet kom hjem til ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A innledningsvis i avhøret ble informert om sine rettigheter og mistanken. Det ble stilt adekvate spørsmål under avhøret, og etterforskingen fremsto som objektiv. Saken ble henlagt etter bevisets stilling. Spesialenheten fant heller ikke holdepunkter for at øvrige anførsler fra A kunne lede til straffansvar for ansatte i politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 625/18-123, 19.12.2018

 

ANMELDELSE AV KRENKENDE ADFERD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for provoserende og aggressiv adferd i forbindelse med at han ble stoppet i trafikkontroll.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Spesialenheten viste til at politiinstruksen § 5-2 inneholder regler om polititjenestepersoners opptreden i tjenesten. Det fremgår blant annet av bestemmelsen at politiet skal opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever, at det ikke er tillatt å bruke sårende eller andre upassende uttrykk og at det skal opptres høflig mot enhver. Det skal imidlertid svært mye til før opptreden i strid med denne bestemmelsen kan lede til straffansvar. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 666/18-123, 19.12.2018

 

SKUTT I BENET AV POLITIET

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at tjenesteperson B hadde skutt A i leggen for å hindre A i å skade seg selv med kniv.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet skjøt A i leggen.

 

Skader: Skuddskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var mistanke om at A hadde drept en person og skadet to andre. B og C skulle pågripe A. Idet de nærmet seg A, trakk han kniv og begynte å stikke seg i magen med kniven. B skjøt A i leggen for å hindre ham i å påføre seg livstruende skader.

 

Spesialenheten mente vilkårene for nødrett var oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade

 

 

 

Sak 665/18-123, 21.12.2018

 

MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at A mulig hadde brutt taushetsplikten i sin kontakt med en gutt da A var ute på oppdrag. A hadde ordlagt seg slik at det fremkom at politiet nylig hadde vært på oppdrag hjemme hos gutten. Gutten sto sammen med kamerater da A kom med uttalelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at As uttalelse i seg selv ga uttrykk for at gutten hadde hatt besøk av politiet, og at noe hadde skjedd som gjorde at gutten måtte roe seg ned. Opplysninger om at politiet har vært på tjenesteoppdrag et bestemt sted, er i utgangspunktet taushetsbelagt.

 

At politiet tok kontakt med gutten ville naturlig skape nysgjerrighet blant kameratene, men Spesialenheten fant det ut fra guttens forklaring det ikke bevist utover rimelig tvil at As uttalelse ble oppfattet/hørt av guttens kamerater slik at taushetsplikten ble brutt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ gjennomgang:

Saken ble sendt til politidistriktet med henblikk på viktigheten av å ta hensyn til taushetsplikten ute på oppdrag.

 

 

 

Sak 540/18-123, 21.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for trakassering og usanne påstander under avhør. A viste til at hun hadde anmeldt en person for seksuelle overgrep. Vedkommende jobbet på et sted som tidligere hadde begjært besøksforbud mot A. Besøksforbud ble besluttet av påtalemyndigheten, men ble ikke opprettholdt av domstolen. B hevdet under avhøret at A var ilagt besøksforbud av retten, selv om dette ikke var tilfelle. Videre kom B med uttalelser som var krenkende, blant annet spurte hun om A mente at B skulle synes synd på A, hun kom med uttalelser om at A hadde et voldsomt temperament, og var lite villig til å høre på As opplysninger om det seksuelle overgrepet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at B under avhøret hadde en tone og kom med uttalelser som var i strid med politiloven § 5-2 første og annet ledd, men at de ikke var tilstrekkelig grove til å være straffbare. Spesialenheten mente også at B hadde opptrådt i strid med straffeprosesslovens krav til objektivitet i etterforskingen, men at heller ikke dette var tilstrekkelig grovt til å være straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

 

 

Sak 572/-123, 21.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte et politidistrikt for blant annet kritikkverdig opptreden i forbindelse med en hun anmeldte en voldtekt. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A anmeldte en voldtekt som ble etterforsket og henlagt etter bevisets stilling. A påklaget henleggelsen, men fikk ikke medhold i klagen. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 252/18-123, 21.12.2018

 

ANMELDELSE AV FOR PÅGRIPELSE ETC.

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte C for å ha besluttet at han skulle pågripes etc. I ettertid ble saken mot ham henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at Bs beslutninger i saken kunne innebære straffansvar. A ble pågrepet og avhørt etter en bekymringsmelding. Det var i utgangspunktet grunnlag for å iverksette etterforsking. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 578/18-123, 21.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for manglende inngripen under pågående livstruende vold. A opplyste at han var bekymret for politidekningen og kritisk til manglende bistand fra politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at det i As anmeldelse ikke fremkom opplysninger som ga grunn til ytterligere undersøkelser av om politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 777/18-123, 21.12.2018

 

ANMELDELSE FOR SKADEVERK M.M.

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt seg inn i boligen hans og skadet en dør. A opplyste at han og kjæresten hadde kranglet. Før politiet ankom adressen hadde A dratt fra hjemmet. Da han kom tilbake hadde politiet vært inne i boligen. Fordi politiet hadde trodd at A hadde låst seg inn på et rom, brøt politiet opp døren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om krangling, og kom i kontakt med As kjæreste utenfor boligen. A hadde skjøvet henne ut, og hun var redd han ville skade seg. Politiet oppfattet at A hadde gjemt seg på et rom og låst døren. De «tok» døren for å komme inn. A var ikke der.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at politiet hadde opplysninger om en alvorlig krangel, og da politiet kom til stedet opplyste As kjæreste at hun var redd for at A kunne skade seg. Politiet hadde derfor hjemmel til å ta seg inn på rommet der de oppfattet at A oppholdt seg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 261/18-123, 28.12.2018

 

FORELEGG - KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet opprettet anmeldelse mot en tjenesteperson (A) for å ha slått en person (B) i hodet inne i politiets cellebil.

 

Spesialenhetens vurdering:

A slo B i hodet umiddelbart etter at B hadde spyttet A i ansiktet. Spesialenheten mente at slaget klart lå utenfor politiets lovlige adgang til å bruke makt. Det ble blant annet vist til at B var påført håndjern og lå på gulvet i cellebilen. Det var ikke noe i situasjonen som tilsa at A måtte slå for å få utført sin tjenestehandling.

 

Spesialenheten mente videre at A ikke kunne fritas for straff på grunn av provokasjon. Slaget sto ikke i forhold til Bs provokasjon. I tillegg var B under kontroll i cellebilen, og situasjonen var derfor verken presset eller vanskelig. Provokasjonen fikk imidlertid betydning for straffereaksjonen. Spesialenheten kom også til at forholdet innebar grovt brudd på tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 50

Sak 609/18-123, 13.12.2018

 

ANMELDELSE AV FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha avgitt falsk forklaring. A var blitt ilagt forelegg for ordensforstyrrelser. Han vedtok ikke forelegget og mente at tjenestepersonen hadde forklart seg uriktig i retten om opptakten til hendelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 229 om uriktig forklaring

 

Uke 49

Sak 535/18-123, 06.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for tjenestefeil og urettmessig straffeforfølgelse i forbindelse med at hun ble ilagt besøksforbud. A viste til at hun ble ilagt besøksforbud etter at tingretten og lagmannsretten noen uker forut hadde opphevet tilsvarende besøksforbud.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at politiadvokaten hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Politiadvokaten hadde utført en påtalemessig behandling av anmeldelsen mot A og den tilhørende begjæringen om besøksforbud, slik dette lå som arbeidsoppgave i hennes stilling som politiadvokat. Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at de vurderinger som ble gjort av politiadvokaten kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 444/18-123, 06.12.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for brudd på taushetsplikt. B hadde skrevet brev til barneverntjenesten og opplyst at A var under etterforsking. A opplyste at han ikke hadde mindreårige barn under sin omsorg ettersom barna var plassert i fosterhjem. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet har anledning til å gi barneverntjenesten opplysninger etter politiregisterloven.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Uke 48

Sak 541/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for uaktsom kjøring. A opplyste at en politibil under utrykning hadde ligget midt i veien og kun en meter fra A da den passerte ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten henvendte seg til politidistriktet for opplysninger om oppdraget som foranlediget utrykningskjøringen. Politidistriktets undersøkelser kunne ikke gi svar på dette. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å etterforske saken. Det ble lagt vekt på at det i anmeldelsen ikke var beskrevet en situasjon som uten videre var straffbar. Det ble også sett hen til at det på bakgrunn av at politidistriktet ikke kunne identifisere utrykningskjøringen, ble ansett utfordrende å få opplyst saken nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 548/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for trakassering. A opplyste i anmeldelsen at politiet oppsøkte ham om natten, beslagla hans penger og medisiner, avlyttet hans telefon og overvåket hans e-postkonto.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som er beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 434/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for skadeverk og ulovlig beslag av privat eiendom.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet stanset A i bil. Bilen A førte var begjært avskiltet. A nektet å åpne vinduet i bilen. Etter gjentatte forsøk på å oppnå kontakt med A, og deretter varsle om at bilen ville bli åpnet med makt, knuste politiet sideruten på førersiden. A ble pågrepet.

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 798/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for ikke å opplyse navn og kontaktinformasjon til møtefullmektigene i forliksrådet.

 

Spesialenhetens vurdering:

E-postkorrespondansen mellom A og B viste at B hadde gitt A de opplysningene han etterspurte.

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 747/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED BEHANDLING I FORLIKSRÅDET

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for løgn og motarbeiding av rettsvesenet ved å påstå at As tilsvar til forliksrådet ikke hadde kommet frem i tide. Det var derfor avsagt fraværsdom. A mente også at hun ikke hadde fått forkynt forliksdommen til tross for at B påsto annet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 748/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV FOR URETTMESSIG Å HA HENTET BIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha hentet/stjålet en bil som hun mente tilhørte henne. Bilen ble hentet i mai 2017. A opplyste at leasingavtalen var avsluttet og at hun hadde betalt ut bilen i samsvar med muntlig avtale med leasingselskapet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Advokatfirma X, på vegne av Lindorff, begjærte utlevering av bilen fordi det gjensto betaling av 6 terminbeløp. A hadde gjort seg utilgjengelig ved deres kontakt om frivillig tilbakelevering av bilen eller betaling av utestående. Namsmannen besluttet at bilen skulle hentes og leveres tilbake. A ble informert om beslutningen om at bilen var hentet.

 

Opplysningene i saken gjorde det ikke sannsynlig at namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 47

Sak 464/18-123, 20.11.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for ulovlig ransaking. Det var gitt beslutning om ransaking av leiligheten til As far, og A disponerte alene et rom i leiligheten. A opplyste om dette til B. Det ble likevel ransaket på hennes rom. Etter ransakingen gikk A ned til morens leilighet, og påtraff B. B spurte om A hadde nøkkel til morens leilighet, noe hun benektet. A ble visitert utenfor morens bolig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Påtalemyndigheten hadde gitt beslutning om ransaking av leilighetene til As far og mor. Spesialenhetens fant det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at B syntes å ha forholdt seg til påtalemyndighetens beslutning. Det fremgikk av beslutningen at denne gjaldt farens adresse, og det var ikke gjort reservasjoner for enkelte rom i boligen. Bs eventuell unnlatelse av å undersøke As opplysninger om at hun disponerte rommet alene, kunne etter Spesialenhetens mening ikke være straffbar. Visitasjonen av A ble ansett å ha hjemmel i politiloven § 7 første ledd nr. 3.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:                                                                          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 505/18-123, 20.11.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse sommeren 2016. Han opplyste i anmeldelsen at politiet ville knekke armene hans.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet brukte håndjern på A

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ikke var registrert noen hendelser som involverte A sommeren 2016. A ble imidlertid pågrepet sommeren 2017 etter å ha opptrådt aggressivt utenfor et utested. A fremsto som svært beruset og ble påsatt håndjern av politiet. Spesialenheten gjorde flere forsøk på å komme i kontakt med A for nærmere opplysninger om hendelsen, men oppnådde ikke kontakt.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke grunnlag for å gjøre ytterligere undersøkelser i saken uten nærmere opplysninger fra A. Ettersom det ikke var mulig å komme i kontakt med ham, ble saken henlagt uten etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 559/18-123, 22.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for diskriminering. A opplyste blant annet at hun ble diskriminert når hun inngir anmeldelse mot en navngitt person, og at hun ikke har fått tilstrekkelig underretning om at saken ble henlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at B hadde vært etterforsker i en sak A hadde anmeldt. Påtalemyndigheten hadde henlagt saken to dager etter at anmeldelsen var inngitt. A påklaget henleggelsen, og henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grov uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 784/18-123, 23.11.2018

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A har beskrevet flere hendelser han ønsket at Spesialenheten skulle se på.

 

Spesialenhetens vurdering:

A har beskrevet ulike opplevelser/hendelser. Noen hendelser innebefattet kontakt med politiet, andre hendelser ikke. Det var ikke noe i beskrivelsene som tilsa at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 250/18-123, 23.11.2018

 

ANMELDELSE AV FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold knyttet til politiets involvering i konflikt han hadde med tidligere samboer. Blant annet viste han til politiet involvering i hans gjennomføring av samvær med barna. A ble anmeldt for omsorgsunndragelse ved ikke å levere barna tilbake etter samvær som avtalt og fastsatt i kjennelse. A var uenig i at kjennelsen var gyldig. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk sakens dokumenter. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 46

Sak 648/18-123, 13.11.2018

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED BISTAND TIL BARNEVERNET

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet og barneverntjenesten for deres opptreden da X på 10 år, ble hentet og plassert utenfor hjemmet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde mottatt bekymringsmelding, og en politipatrulje og barneverntjenesten kom hjem til Y grunnet mistanke om rusmisbruk. X ble tatt med og senere plassert utenfor hjemmet. Y og Xs familie opplevde hendelsen som svært traumatisk. Anmeldelsen mot barneverntjenesten ble henlagt av politiet, og henleggelsen er opprettholdt av statsadvokaten.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart under tjenesteoppdraget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 558/18-123, 13.11.2018

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED BISTAND TIL BARNEVERNTJENESTEN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig bruk av makt da hennes sønn på 7 år ble hentet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

As sønn, som var plassert i fosterhjem, hadde kommet hjem til A. Barneverntjenesten ba politiet om bistand med å hente barnet. Det var nedtegnet i oppdragsloggen at tjenestepersonene hadde forsøkt å overtale gutten. Til slutt hadde fosterfaren gått inn i huset og båret gutten ut.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil


 


Uke 45

Sak 672/17 – 123, 05.11.2018

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM BRUK AV FOR MYE MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Nordland politidistrikt anmeldte en ansatt (B) for å ha brukt for mye makt mot arrestant (A) på cellen og kalt A for «Drittunge».

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Inkvirering

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra den ansattes side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

B forklarte at A plutselig hadde kommet mot ham og en annen ansatt, og han derfor tok tak i A og skjøv henne over cellegulvet og inn til veggen. Da bet A ham i armen, og han la henne derfor ned på madrassen. Han fikk bistand av de andre til å holde A til hun ble rolig. Den andre ansatte så at A plutselig kom mot henne og var glad for at B hadde avverget dette.

 

To andre politiansatte som var til stede mente at B kunne ha brukt noe mindre makt, men hadde ikke sett alt som skjedd fordi de stod like utenfor celledøren da hendelsen skjedd.

 

Spesialenheten fant etter det ikke bevist at maktbruken var uforholdsmessig og ulovlig. «Drittunge» ble sagt da A angrep B og en annen ansatt, og bet B i armen, og ble under tvil ikke ansett å utgjøre en grov tjenestefeil.

 

Vedtak:

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171 om tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 380/18-123, 06.11.2018

 

ETTERFORSKING AV POLITIETS BILFORFØLGELSE

 

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten iverksatte etterforsking i en sak der politiet hadde kjørt utrykning og forfulgt en annen motorvogn. Sjåføren kjørte etter kort tid ut av veien og omkom.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde forfulgt sjåføren i kort tid, og sjåføren som kjørte fra politiet hadde økt avstanden til dem betydelig forut for at utrykningskjøringen startet. Tekniske undersøkelser viste at det ikke hadde vært feil eller mangler ved sjåførens kjøretøy, men han hadde sannsynligvis ikke benyttet bilbelte. Han hadde hatt en hastighet på ca. 113-125 km/t i kollisjonsøyeblikket. Han hadde også vært ruspåvirket.

 

Patruljen hadde varslet operasjonssentralen om at de iverksatte utrykningskjøring og forfølgning, og meldte minuttet senere at bilen hadde kjørt av veien.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken

 

 

 

Sak 465/18-123, 05.11.2018

 

MELDING OM BRUK AV SKYTEVÅPEN MOT EN PERSON

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at politiet hadde avfyrt skudd mot A og truffet ham i benet.

 

Åsted: Privat eiendom om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet hadde avfyrt et skudd mot A.

 

Skader: Skuddskade i benet

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet oppdaget at en person (A) knivstakk en annen i et hybelhus. A ble bedt om å slippe kniven og ble deretter sprayet med pepperspray, uten at dette hadde virkning på ham. Ut fra As opptreden og at han sto halvannen meter fra polititjenestepersonene, var det også reell fare for at A kunne angripe politiet. En tjenesteperson (B) skjøt A i benet for å hindre videre knivstikking.

 

Spesialenheten mente at B handlet i nødverge og at avfyringen av skuddet derfor var lovlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade

 

 

 

Sak 178/18-123, 06.11.2018

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ha truet As sønn til å si at han ikke har det bra hos sin far, og at B hadde varslet barnevernet. A anførte også at B hadde spist gratis på restauranten som eies av As eks svigerfar, og at B kanskje hadde blitt påspandert ferie av eks-svigerfaren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 44

Sak 534/18-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse i forbindelse med at politiet kom hjem til dem for å forkynne et besøksforbud. A opplyste at den ene tjenestepersonen tok tak i begge armene til hennes mann B og at hun ga ham et slag i brystkassen. Det ble "håndgemeng" mellom de to, og A ble skubbet bakover så hun falt med hodet inn i trappen. A mente at det var en av polititjenestepersonene som skubbet henne. Hun fikk hjernerystelse og høyt blodtrykk.

 

Åsted: Privat eiendom på dagtid

 

Oppdrag: Forkynning

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet dyttet B og holdt ham fast.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene hadde i oppdrag å forkynne et besøksforbud for B, og hadde anledning til å gå inn på hans eiendom for å komme i kontakt med ham.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt mot B kunne innebære straffansvar. Bs opptreden og bruk av vold mot tjenestekvinnene gjorde det nødvendig å holde ham fast, dytte ham unna og å ta grep for å hindre ham i ytterligere voldsutøvelse. Bruken av makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen og var foranlediget av Bs egen opptreden.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde skyld i at A falt og slo hodet. Hun falt fordi B kom bort i henne da han skulle lukke ytterdøren.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 297/18-123

 

TILTALE – MISBRUK AV STILLING OG SKREVET URIKTIG ERKLÆRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 295 om misbruk av stilling

Straffeloven § 365 om uriktig erklæring

 

Spesialenhetens vurdering og vedtak:

Spesialenheten har tatt ut tiltale mot tjenesteperson A for å ha misbrukt sin stilling for å oppnå seksuell omgang med en kvinne B. Han er også tiltalt for å ha skrevet en uriktig bekreftelse. 

 

Uke 43

Sak 249/18-123, 22.10.2018

 

ANMELDELSE FOR FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for falsk forklaring i retten mot A.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om falsk forklaring

 

Uke 42

Ingen publiserte vedtak.

 

Uke 41

Sak 466/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha fortalt sin bror C at A hadde anmeldt C. A mente det var fare for at C, ved å kjenne til anmeldelsen, hadde fått råd om hvordan han skulle opptre og forklare seg.

 

Spesialenhetens vurdering:

B forklarte at broren hadde fortalt om hendelsen med A og at hun kom til å anmelde ham. Etterforskingsleder opplyste senere til B at A hadde anmeldt hans bror, og at saken derfor ble overført til annen enhet for behandling. B fortalte C at det ville komme en anmeldelse mot C og at saken skulle ikke skulle etterforskes der B arbeider.

 

Saken mot C ble senere henlagt og klage fra A ble ikke tatt til følge.

 

Politiet plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold, men taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter. C var part (mistenkt) i sak som var eller skulle bli anmeldt av A.

 

Spesialenheten bemerket at det i enkelte saker kan være aktuelt å bevare taushet også ovenfor den mistenkte om at en sak er anmeldt, blant annet om det er nødvendig ut fra etterforskingen. 

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 364/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR HÅNDTERING AV BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å håndheve et besøksforbud mot As tidligere ektefelle B, slik at B fikk tømme boligen til A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Saken hadde utspring i sivil tvist mellom A og B etter samlivsbrudd. Begge partene var bistått av advokat, og tvisten knyttet seg blant annet til eiendomsrett og rett til bruk av fast eiendom. Politiet var flere ganger i kontakt med partene, men opplyste også at politiet ikke kunne ta stilling i saken og at de måtte løse tvisten via sine advokater.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 446/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha brukt unødig makt mot ham under pågripelse.

 

Åsted: Privat eiendom om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kom hjem til X. A var på besøk. Fordi det luktet cannabis i leiligheten, ble leiligheten og personene til stede, ransaket. A ble tatt med til politistasjonen for urinprøve. Han ble påsatt håndjern.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 40

Sak 249/17 – 123, 03.10.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ AVVERGNINGSPLIKTEN – «TYSFJORDSAKENE»

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte B for brudd på avvergingsplikten. A opplyste at han i 2007 navnga flere fornærmede som var utsatt for seksuelle overgrep. Han opplyste også navnene til flere mulige mistenkte. Til tross for opplysningene, mente A at B ikke foretok noe for å hindre nye overgrep. A viste til VGs artikkel fra 2016 der flere fornærmede fortalte om gjentatte overgrep under oppveksten i Tysfjord.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter VGs artikkel i 2016 opprettet Nordland politidistrikt «Tysfjordprosjektet», der målet var å forebygge nye kriminelle handlinger, kartlegge det som hadde skjedd, etterforske og iretteføre straffbare forhold og styrke befolkningens tillit til politiet. I november 2017 fremla Nordland politidistrikt rapporten "Overgrepene i Tysfjord – erfaringer og funn fra politiets etterforsking". Av rapporten fremgår at det per november 2017 var opprettet 161 straffesaker (151 om seksuelle overgrep) i de såkalte Tysfjordsakene.

 

I 20 av sakene ble det funnet opplysninger om mulig brudd på varslingsplikten. I to av de 20 saken er det opplyst at det ble varslet til politiet. Det ene skjedde i 1994, som var før Bs tjenestetid. Det andre tilfelle skjedde i 2009 eller 2010 i Bodø, og det er usikkert om politiet ble varslet.

 

Etterforskingen ga ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde mottatt opplysninger om overgrep, og at han ved dette hadde unnlatt å avverge nye overgrep. Spesialenheten fant videre ikke bevist at B hadde opptrådt kvalifisert klanderverdig ved sin eventuelle (manglende) håndtering av opplysningene som A anførte at han ga til B. A og B hadde ulike forklaringer om innholdet i møtene og hvilke opplysninger A ga til B. Et eventuelt straffansvar ville også være foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist og etter bevisets stilling

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 139, plikt til å hindre visse alvorlige forbrytelser.

Straffeloven (1902) § 325 nr. 1, grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 200/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT MOT MINDREÅRIG GUTT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha dyttet ham. Da han lå på gulvet, satte en politimann kneet i hodet hans. A anførte at han fikk en stor hevelse og blått øye.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand barnevern

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og satte på ham håndjern.

 

Skader: Blått øye

 

Spesialenhetens vurdering:

A skulle transporteres fra barnevernsvakten til en barneverninstitusjon. Den barnevernansatte hadde i lang tid forsøkt å overtale A uten at han ville bli med. Tjenestepersonene var på stedet for å bistå med transporten og for å passe på at A ikke forlot barnevernsvakten. Spesialenheten fant å kunne legge til grunn som bevist at tjenestepersonene tok tak i As armer for at han skulle reise seg fra sofaen. Han hadde da blitt bedt om å bli med/reise seg uten å gjøre dette. A reagerte med å yte motstand og bli aggressiv. Tjenestepersonene forklarte at de måtte bruke makt mot A for å få kontroll på ham og roe ham ned. Han ble lagt på gulvet og fikk påsatt håndjern. Han ble deretter båret ut.

 

Spesialenheten bemerket at bruk av håndjern og annen maktbruk mot mindreårige fordrer særlig grundig vurdering før maktmiddelet benyttes. Den beskrevne bruken av makt mot A fremsto å være nødvendig og forholdsmessig sett i sammenheng med As oppførsel, og at bruken av makt mot ham, herunder håndjern ikke kunne medføre straffansvar.

 

Med bakgrunn i at det i lang tid var forsøkt å overtale A til å bli med, og tjenestepersonene kjente til dette, var det vanskelig å kritisere tjenestepersonene for at ikke også de fortsatte dialogen med A over en lengre tidsperiode. Det var uansett ikke opplysninger i saken som ga bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes løsning av oppdraget kunne innebære tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Administrativ avgjørelse: Saken er sendt til politidistriktet i læringsøyemed i forbindelse med håndtering av bistandsanmodninger.

 

 

 

Sak 132/18-123, 05.10.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA BLITT INFORMERT OM RETTIGHETER M.M.

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt hentet på arbeidsplassen uten at han fikk underretning om bakgrunnen for dette. Han fikk ikke underretning om rettigheter før avhøret. A anmeldte også at hans sønn ble psykisk presset til avhør av tjenesteperson B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Fordi As sønn ikke ønsket å bli med til Barnehuset for tilrettelagt avhør, ble han i stedet avhørt på skolen. Spesialenheten menter det måtte antas at A ikke ble informert om sin rett til ikke å forklare seg i sak mot sin far.

 

Konsekvensen av at et vitne ikke er gjort kjent med sine rettigheter er at avhøret ikke kan benyttes som bevis i retten. Her var også problemstillingen at avhøret ikke var gjennomført som et tilrettelagt avhør. I denne saken ble det i forkant av hovedforhandlingen avklart at det var feil ved avhøret, og at avhøret ikke kunne brukes som bevis.  

 

Det var Spesialenhetens syn at de prosessuelle manglene ved avhøret ble avklart før hovedforhandlingen, og at det både for A og hans sønn var klart av avhøret ikke ville bli brukt i retten.

 

En overtredelse av straffeprosessloven vil ikke i seg selv medføre straffansvar for overtredelse av straffeloven § 171 eller § 172.

 

Det gikk frem av avhørsprotokollen, som var skrevet som dialogutskrift mellom As sønn og tjenesteperson B, at disposisjonen for avhøret var utarbeidet på forhånd av vedkommende som opprinnelig skulle avhøre As sønn i det tilrettelagte avhøret. Spesialenheten mente det var nærliggende å anta at straffeprosessloven § 122 ikke ble nevnt av B i avhøret, fordi dette ikke var inntatt i disposisjonen. Rettighetene i straffeprosessloven § 122 var trolig ikke nevnt i disposisjonen fordi bestemmelsen opprinnelig ikke var aktuell.

 

A har også anført at sønnen ble presset i avhøret til å forklare seg mot sin vilje. Spesialenheten har dialogutskriften av avhøret. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved ikke å opplyse As sønn om sine rettigheter. Det var heller ikke bevismessige holdepunkter for at hun ved gjennomføringen av avhøret hadde opptrådt på et vis som er straffbart.

 

Spesialenheten la til grunn at A ble underrettet om sine rettigheter som siktet etter straffeprosessloven § 90 før avhøret, og fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonen som avhørte ham hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ gjennomgang:

Saken ble sendt til administrativ gjennomgang i læringsøyemed.

 

Uke 39

Sak 412/18-123, 28.09.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikt etter at han var pågrepet i en narkotikasak. Saken hadde blitt avgjort ved at A vedtok et forelegg for bruk av hasj. A mente at politiet feilaktig hadde informert barnevernet om dette. A mente at barnevernet hadde meddelt denne informasjonen videre til As nabo, som hadde et fosterbarn hos seg. A opplyste at naboen også hadde blitt pågrepet av politiet i samme straffesaken som ham selv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det fremgikk ikke at politiet skriftlig hadde informert barnevernet om A. Videre hadde naboen også blitt pågrepet av politiet i samme straffesak om brudd på narkotikalovgivningen, og han kunne fått opplysningene om A derfra. Barnevernet hadde dessuten anledning til å undersøke fosterbarnets forhold til A siden de var naboer og hadde sosial omgang. Politiet kunne da gi slik informasjon uten å være hindret av taushetsplikten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Uke 38

Sak 425/18-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at hun gjennom vinduet i huset sitt hadde sett at politiet brukte makt mot en person i nabohuset. Naboens hus lå ca. 30 meter fra hennes.

 

Åsted: Privat eiendom

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet, og senere domstolen, la til grunn at personen hadde opptrådt voldelig mot politiet og at det således var grunnlag for å pågripe ham ved bruk av makt. Det var ikke holdepunkter for at maktbruken var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 494/18-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha sørget for at hennes bil ble tauet bort. A hadde parkert bilen til hinder for gravearbeid for å unngå at hesten hennes ble skremt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet mottok melding fra en entreprenør om bilen som hindret gravearbeidet, og at det ikke var mulig å oppnå dialog med A. Politiet forsøkte å komme i kontakt med A på telefon. En drøy time etter at meldingen ble mottatt, rekvirerte politiet fjerning av bilen.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet vist til at politiet hadde forsøkt å løse situasjonen på annen måte.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 37

Sak 251/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR BRUDD PÅ FORVALTNINGLOVEN

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

En anonym person anmeldte politimesteren, statsadvokaten og flere ledere i politidistriktet for å ha etterforsket sine egne ansatte. Vedlagt anmeldelsen lå to avisartikler som skulle bevise dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 36

Sak 85/18-123, 05.09.2018

 

ANMELDELSE AV Å HA OPPGITT FEIL FUNNSTED AV BESLAG AV HASJ

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha opplyst at ca. 25 gram hasj var funnet i fryseren hans, til tross for at han hadde oppbevart den et annet sted.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde oppgitt to forskjellige funnsteder for den samme hasjen i to forskjellige rapporter om ransakingen hos A. Dette var kritikkverdig, men utgjorde ingen straffbar handling. Det var således ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse: Saken er sendt til politidistriktet for internt oppfølging i det forholdet er kritikkverdig.

 

 

 

Sak 38/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV IKKE Å HA OPPGITT TJENESTENUMMER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det at han i en telefonsamtale ikke hadde fått opplyst tjenestenummeret til vedkommende han snakket med.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde begått en straffbar tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 275/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV STATSADVOKAT FOR MANGLENDE BEGRUNNELSE OG INHABILITIET

 

Politidistrikt:

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte en statsadvokat som hadde opprettholdt politiets henleggelse av en straffesak. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken for at det det forelå et straffbart forhold.

 

Statsadvokaten var ikke inhabil til å behandle klagen fordi han var anmeldt av A i en annen (og underliggende) sak. Statsadvokaten hadde også begrunnet sin avgjørelse tilstrekkelig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 397/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de hadde tilgriset dørlåsen på en leilighet han eide, men som ble disponert av en person politiet ønsket å ransake hos. Dessuten gikk politiet inn med sko og bråkte veldig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar tjenestehandling. Beslutning om ransaking var tatt av kompetent påtalemyndighet og det var ikke forhold som tilsa at gjennomføringen av ransakingen hadde skjedd på en straffbar måte.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 35

Sak 491/18-123, 28.08.2018

 

ANMELDELSE FOR AVLYTTING OG TAPPING AV MOBILTELEFON

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å avlytte og tappe hans mobiltelefon. Han hadde lånt bort telefonen til sin sønn, og når ham ringer, høres det knitring i telefonen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 764/17 – 123, 30.08.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politimester for tjenestefeil ved ikke å gripe inn i saker som gjelder påståtte seksuelle overgrep i X i perioden 2005 til 2012.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 81/18-123, 30.08.2018

 

ANMELDELSE AV FEILREGISTREING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at det var feilregistrert opplysninger om A i to av politiets registre, og anså det som mulig at han derfor ikke hadde blitt tilsatt i flere av de jobbene han hadde søkt på.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke tilstrekkelige holdepunkter for at det forelå en straffbar handling fra en eller flere ansatte i politiet. Det ble blant annet vist til at slike feilføringer ikke fremstår som "en kvalifisert klanderverdig opptreden" som representerer et grovt brudd på en tjenesteplikt etter tidligere straffelov § 325 nr. 1 eller dagens straffelov § 172. Det ble også vist til at feilføringene i 2004 og 2014 – såfremt de beviselig hadde utgjort et straffbart forhold, er strafferettslig foreldet i dag.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 382/18-123, 30.08.2018

 

ANMELDELSE FOR Å HA TRUKKET VÅPEN

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Tjenesteperson A ble anmeldt for å ha trukket våpen mot 14-år gamle B. Våpenet ble ikke avfyrt. A mente at politiet skulle ha løst oppdraget på annen måte.  

 

Åsted: Privat eiendom hverdag om natten.

 

Oppdrag: Pågripelse og bistand barnevern

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at B trakk våpen mot A. Etter å ha hylstret våpenet og trukket pepperspray, la A seg ned på gulvet og fikk påsatt håndjern.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok opplysninger om at B og C hadde vært voldelige mot ansatte på en barneverninstitusjon, og de ansatte hadde stengt seg inne på et rom for å verge seg. På grunn av B og Cs opptreden mot de ansatte var det gitt bevæpningsbeslutning på oppdraget.

 

Etterforskingen viste at kontakten mellom guttene og polititjenestemennene først forløp rolig, men at situasjonen endret seg plutselig da tjenesteperson A reiste seg for å skru av mobiltelefonen. C forklarte at mobiltelefonen sendte direkte (livestreamet) til Instragram.

 

Spesialenheten fant det bevist at C ble lagt i bakken og påsatt håndjern av tjenesteperson D. Etterforskingen viste også at A trakk våpen, for deretter å hylstre våpenet og i stedet trekke pepperspray mot B. Han avfyrte ikke våpenet og sprayet ikke med peppersprayen. B la seg ned på gulvet og fikk påsatt håndjern.

 

Det å trekke våpen er i seg selv et maktmiddel høyt på maktstigen. Sett i sammenheng med opplysningene gitt om guttene, hendelsen på institusjonen som utløste politioppdraget, guttenes angrep på tjenestepersonene og at B truet tjenesteperson A med en trestokk el., fant Spesialenheten det ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt straffbart ved å trekke våpenet. Våpenet ble etter kort tid hylstret da A fikk oversikt over situasjonen, og han valgte i stedet å trekke pepperspray, et maktmiddel lavere på maktpyramiden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 34

Sak 151/18-123, 21.08.2018

 

ANMELDELSE FOR SAMMENBLANDING AV ROLLER

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha blandet sin rolle som ansatt i politiet med sin rolle som offentlig ansatt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Registreringene i straffesaksregisteret viste at politiet hadde arbeidet med saken som A hadde anmeldt etter at B gikk ut i permisjon 1. januar 2016, og det var ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at B hadde hindret etterforskingen etter at han gikk ut i permisjon.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 110/18-123, 21.08.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG OPPSYN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet og statens naturoppsyn for å ha landet med et helikopter like ved hytten hans. Moren og barna hans, som var i hytten, ble redde.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet eller SNO hadde opptrådt straffbart. Det var hjemmel i saken for å bruke helikopter, herunder å lande.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 175/18-123, 23.08.2018

 

ANMELDELSE AV BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha brukt makt mot ham ved å legge ham i bakken og sette kneet i hodet hans. A anførte også at han mistet bevisstheten. Politiet var på stedet for å hente båten til A.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag

 

Oppdrag: Bistand namsmannen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken.

 

Skader: Sår i hodet

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestemennene var på stedet for å bistå namsmannen med å hente As båt. A var aggressiv. Tjenestemennene holdt ham, men måtte til slutt legge ham i bakken for å få kontroll. Fordi A er en stor mann, falt han fremover og slo hodet da tjenestemennene la ham i bakken. Han fikk skrubbsår i hodet.

 

Spesialenheten mente at det ikke var bevismessige holdepunkter for at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 543/17-123, 23.08.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiets (manglende) håndtering av hans anmeldelse av et tidligere familiemedlem X, og at han var ilagt besøksforbud mot X. Besøksforbudet var ikke opprettholdt av tingretten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 407/18-123, 23.08.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politimann for å ha pågrepet ham i 2010 «slik at han måtte på sykehuset og ta sprøyte». A ønsket å anmelde politimannen slik at nå slapp å ta sprøyte hver tredje uke. A mente at politimannen var «psykotisk på gjerningsøyeblikket.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politimannen hadde opptrådt straffbart. Dessuten ville et eventuelt straffbart forhold slik som beskrevet i anmeldelsen være strafferettslig foreldet i dag.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 437/18-123, 23.08.2018

 

ANMELDELSE FOR UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kjørt i ca. 50 km/t der det var skiltet 15 km/t.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politipatruljen hadde forfulgt en moped uten skilter. Forfølgelsen ble avbrutt etter beslutning fra operasjonsleder fordi forfølgingen skjedde i tettbebygd strøk. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at politiet i medhold av vegtrafikkloven § 11, jf. trafikkreglene § 2 nr. 4, kan fravike vegtrafikkloven §§ 4 – 9, noe som innebærer at politiet under utrykning kan ha høyere hastighet enn fastsatte fartsgrenser. Det ble også lagt vekt på at det ikke var beskrevet konkrete faresituasjoner, at forfølgelsen ble meldt inn til operasjonssentralen og at forfølgelsen ble avbrutt etter operasjonssentralens ordre.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 438/18-123, 23.08.2018

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG ANKLAGE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uriktig å anklage ham for å ha kjørt en grønn bil.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om en uregistrert grønn bil som kjørte uforsvarlig. Melderen mente at det var A som var fører av bilen, og politiet tok kontakt med A. A nektet for å ha kjørt bilen, og melder var ikke sikker på at det var A.

 

Tjenestepersonene handlet etter ordre fra operasjonssentralen. Det er ingen opplysninger i saken som tydet på at tjenesteoppdraget ble utført i strid med politiets regler for opptreden i tjenesten. For øvrig ble det ikke opprettet straffesak mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 130/18-123, 23.08.2018

 

ANMELDELSE AV URIKTIG DOMFELLELSE I 2009 OG ULOVLIG TVANGSSALG

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte etterforsker og aktor (og dommerne) som hadde domfelt ham i tingretten og lagmannsretten til 3 år og 10 mnd. fengsel for utuktig omgang med en mindreåring.

 

A anmeldte også at et tvangssalg av eiendommen hans var ulovlig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det første forholdet var allerede behandlet og påtaleavgjort av Spesialenheten i 2009/2010. Denne delen av saken ble derfor avvist.

 

Spesialenheten fant at det ikke var opplysninger i anmeldelsen som sannsynliggjorde at det hadde skjedd noe straffbart i forbindelse med tvangssalget av As eiendom. Denne delen av saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er dels avvist og dels henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 42/18-123, 24.08.2018

 

ANMELDELSE AV Å HA FÅTT FEIL INFORMASJON

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte et stevnevitne for å ha forledet ham til å vedta et forelegg fra politiet.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar tjenestehandling. A hadde klaget vedtakelsen av forelegget inn for statsadvokaten, som ikke hadde funnet grunn til å oppheve dette. Selv om stevnevitnet skulle ha gitt feil informasjon til A om forelegget/bøtestraffen kom til å fremgå av politiets straffeattest, representerte et slikt forhold ikke grov uforstand i tjenesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 351/18-123, 24.08.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt unødvendig makt mot ham under en pågripelse i mai 2015.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og påsatte håndjern

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling i tjenesten. Det var ikke konkret informasjon som sannsynliggjorde at det ble brukt unødvendig og/eller uforsvarlig makt mot A under pågripelsen. Det øvrige saksforholdet tilsa heller ikke at det var rimelig grunn til å iverksette etterforsking i saken mot ansatte i politiet eller påtalemyndigheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 33

Sak 350/18-123, 17.08.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for ulovlig overvåkning ved å ha brutt seg inn på pc-en hans m.v. Senere endret A anmeldelsen til at det var «noen andre som hadde gjort det».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet opplysninger fra politiets oppdragslogg som viste at de ved en anledning hadde bistått helsevesenet med å kjøre A til legevakten fordi han kunne være psykisk syk.

 

Det var ikke holdepunkter i saken for at noen i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 28-30

Sak 665/17-123, 17.07.2018

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha påtalt og straffeforfulgt to tidligere anmeldelser hun hadde inngitt mot sin tidligere ektemann. A mente at politiet bare trodde på mannen, og ikke på henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets straffesaker og konstaterte at henleggelsen også var behandlet av statsadvokatembetet. De hadde opprettholdt politiets henleggelse. Det var ikke holdepunkter i saken for at det hadde skjedd noe straffbart fra politiets side, og det var således ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 27

Sak 251/17 – 123, 03.07.2017

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN OG SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha gitt henne taushetsbelagt informasjon i perioden A og B var samboere. Blant annet opplyste A at B hadde gitt henne opplysninger om hennes tidligere samboer og opplysninger fra Bs arbeid i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde gitt taushetsbelagte opplysninger fra tjenesten til A. Det var påstand mot påstand, og tvilen måtte komme B til gode. Det kunne heller ikke utelukkes at anklagene mot B hadde sammenheng med en tilspisset relasjon mellom A og B.

 

Rapport fra Kripos viste at B hadde søkt på A i politiets registre i forbindelse med at de ble kjærester. B hadde ikke hatt tjenestemessig behov for å søke, og søkene var straffbare. Imidlertid var forholdet foreldet.

 

Rapport fra Kripos viste også at B hadde søkt, lest og registrert opplysninger i politiets registre om As tidligere samboer C. Etterforskingen kunne ikke utelukke at B hadde hatt tjenestemessig behov for å gjøre dette. Denne delen av saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Vedtak:

Saken er henlagt delvis på grunn av foreldelse og delvis etter bevisets stilling.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ gjennomgang:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ gjennomgang.

 

 

 

Sak 353/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED FORKYNNING AV STEVINING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner som hadde kommet til hans bolig for å forkynne et dokument. En av tjenestemennene hadde satt foten mellom ytterdøren og karmen for å hindre A i å lukke og låse døren for tjenestemennene. A mente at tjenestemennene ved dette forsøkte å begå innbrudd. Tjenestemennene dro fra stedet etter at de hadde «kastet» dokumentet inn gjennom dørsprekken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har adgang til å gå inn på privat grunn eller inn i privat hus for å forkynne stevning. Forkynningen skal så vidt mulig skje for vedkommende personlig, helst på hans bopel eller arbeidssted. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestemennenes opptreden i forbindelse med utføringen av tjenesteoppdraget kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 163/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt makt mot ham for å ta fra ham gitaren og å sette på ham håndjern. A sparket en av tjenestemennene i skrittet. Den andre tjenestemannen brøt begge armene hans opp etter ryggen hans slik at han mistet pusten. Grepet varte i ca. 7 - 8 minutter. Han ble deretter ført inn i politibilen og transportert til politistasjonen.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestemennene tok kontakt med A etter meldinger fra publikum om at han forstyrret nabolaget med å spille gitar, synge og rope. Han fikk beskjed om å slutte og å bli med tjenestemennene. A motsatte seg dette.

 

Enhver har plikt til å rette seg etter politiets pålegg. Unnlatelse av å etterkomme påleggene er straffbart.

 

Ved vurdering av bruken av makt mot A la Spesialenheten vekt på at tjenestemennene først forsøkte mindre inngripende midler ved å pålegge A å forlate stedet. Han etterkom ikke dette, og måtte tas tak i. A satte seg til motverge. Han forklarte selv at han sparket. Tjenestemennene måtte derfor bruke makt mot ham for å få kontroll og å kunne sette på ham håndjern.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiets bruk av makt gikk lenger enn det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. Bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 592/17 – 123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatt i politiet for å ha kjørt inn i A da han ble stanset for trafikkontroll. A fikk motorsykkelen han kjørte over seg og fikk brannskade på leggen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Videopptaket fra politibilen viste at A ikke fikk motorsykkelen over seg, men at A gikk rolig av motorsykkelen etter at han ble stanset. Politibilen holdt en fart på mellom 0 og 6 km/t under påkjørselen. Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3

 

 

 

Sak 384/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV TRAKASSERING OG FORFALSKING AV BEVIS

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering og forfalsking av bevis.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det i anmeldelsen ikke var beskrevet noen straffbare handlinger, samt at A ikke besvarte Spesialenhetens henvendelse for å avklare anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 695/17–123, 05.07.2018

 

PÅSTAND OM Å HA BLITT NEKTET LEGETILSYN I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for at han ikke fikk legetilsyn til tross for at han sa at han måtte ha tilsyn av lege før innsettelse i arrest. Dette førte til at A forsøkte å ta sitt eget liv i arresten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av arrestloggen at politiet hadde tatt kontakt med helsepersonell rett etter at A var satt i arresten. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at A skulle ha hatt oftere tilsyn enn det som ble utført. Det ble umiddelbart satt i gang livredning da det ble oppdaget at de ikke fikk kontakt med A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 21/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV AT ANSATTE I POLITIET TOK FRA HAM BARNET

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de i oktober 2014 tok fra ham sønnen og leverte ham til moren, som sannsynligvis da var på krisehjemmet og bare hadde kortvarig visum i Norge. A mente at politiet feilaktig tok morens parti selv om han hadde filmet henne da hun var «utilregnelig» og da han hadde avslørt at hun hadde en elsker i utlandet. A mente at det var feil at straffesaken mot ham var henlagt etter bevisets stilling.

 

I ettertid hadde det vært en rekke saker i domstolen i tilknytning til barnet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling og henla saken uten etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 199/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk en rettsbok fra 2009 om deler av det samme saksforholdet. Innholdet i anmeldelsen var særdeles kort og sannsynliggjorde ikke at det hadde skjedd en straffbar tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 217/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TRENERING/UNNLATELSE AV ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for tjenestefeil i forbindelse med etterforsking av en brann der A var fornærmet. Brannen skjedde i juni 2017. A mente at politiet ikke hadde etterforsket bakmennene i brannsaken til tross for at han hadde opplyst bakmennenes navn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saken viste at A var oppført som fornærmet og at en person X var domfelt til betinget fengsel, bot og til å betale erstatning.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av brannsaken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 134/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE AV SEKSUELT KRENKENDE ADFERD FRA OVERORDNET

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

En tidligere kvinnelig ansatt ved et lokalt lensmannskontor anmeldte en lensmann for to konkrete hendelser begått rett etter at hun var tilsatt i vår/sommer 1997.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 449/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at politiet eller påtalemyndigheten ikke hadde etterforsket en anmeldelse han innga i 2009.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart. Det forhold at de ikke hadde etterforsket anmeldelsen var utpreget skjønnsmessig hvor det blant annet kan tas hensyn til kapasitet og andre saklige grunner. Dessuten ville en eventuell straffbar handling begått i 2009 være strafferettslig foreldet i dag.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 750/17-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE UNDER AVHØR

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha tatt tak i hennes sønns (C) arm og vridd armen fordi C hadde tatt tak i en datakabel på avhørsrommet. C, på 11 år, hadde begynt å le, og B hadde da vridd armen hardere. C begynte da å gråte. A mente også at B skulle ha informert henne som verge, bedre forut for avhøret. Hun trodde sønnen skulle avhøres som vitne, ikke som hovedmistenkt.

 

Åsted: Offentlig sted på dagtid

 

Oppdrag: Avhør

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at B holdt i Cs hånd.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

C var mistenkt for brannstiftelse, og ble avhørt av B. Cs mor var til stede. Det var ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved gjennomføringen av selve avhøret. Lydopptaket fra avhøret ga ingen holdepunkter for straffbar opptreden, samt at B hadde konferert med påtalejurist på forhånd om Cs lave alder. B forklarte at hun ikke kjente til at C hadde særlige utfordringer som det måtte tas hensyn til.

 

B forklarte at hun vurderte det som nødvendig å ta tak i C for å hindre at han ødela datautstyret.

 

Å hindre skade på politiets datautstyr omfattes av nødrettsbestemmelsen. Spørsmålet var om måten skaden ble avverget på var rimelig, og om skaden på utstyret var langt større en skaderisikoen ved det B gjorde mot C.

 

A og B ga ulike beskrivelser av Bs bruk av makt mot C. A forklarte at B tok tak i sønnens arm og vred den i et politigrep. B avviste dette, og forklarte at hun tok tak i hånden hans, mest sannsynlig håndleddet. Hun ba C sette seg, og sa til ham at "sånn gjør vi ikke, nå snakker vi sammen".

 

Med bakgrunn i Xs forklaring av hvordan C hadde beskrevet hendelsen, la Spesialenheten Bs beskrivelse av maktbruken til grunn. Det var Spesialenhetens vurdering at det å ta tak i Cs hånd for å hindre ham i å dra i ledningen, samt irettesette ham muntlig, var en rimelig måte å hindre ham i ødelegge datautstyret på, og potensiell skade på utstyret var langt større enn skaderisikoen ved Bs handling. Kroppskrenkelsen var derfor lovlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 714/17-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL OPPFØLGING AV ANMELDTE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tidligere lensmann for ikke å ha behandlet anmeldelsene hans inngitt i perioden 2000 til 2010. A mente at hans familie hadde blitt «terrorisert med sammenhengende steinkasting mot boligen i 10 år uten at fasistlensmannen hadde gjort noe med det.»

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten søkte i politiets saksbehandlingssystemer og fant at det var registrert sju straffesaker hvor A var registrert som fornærmet. Sakene var avgjort av påtalemyndigheten. Det var etter dette ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 316/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A beskrev flere hendelser/opplevelser.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen av de beskrevne hendelsene eller noe i As forklaring til Spesialenheten som innebar straffbare forhold begått av politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 26

Sak 639/17 – 123,28.06.2018

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for tjenestefeil i forbindelse med pågripelse av ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde ringt til legekontoret og truet med å møte opp med motorsag. Tilsvarende trusler var blant annet gitt til NAV og kommunen. Da politiet møtte på As bopel, startet A motorsagen. Spesialenheten la vekt på at politiet under pågripelsen var bevisst på å bruke så lite makt som mulig.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

 

Sak 283/18-123, 28.06.2018

 

ANMELDELSE AV UTPRESSING, BEDRAGERI M.V

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha medvirket til søsterens utpressing, bedrageri m.v. mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

A oversendte flere dokumenter som han mente underbygget påstandene om at den ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling. Spesialenheten fant ikke holdepunkter i disse opplysningene for at det var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 25

Sak 82/18-123, 20.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han ikke fikk legetilsyn/psykologbistand. I stedet ble han satt på celle i noen timer i påvente av avhør og ransaking. A ønsket at politiet endrer rutiner ved håndtering av personer som har opplevd traumatiske hendelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B hadde grunnstøtt med fritidsbåt, og fikk bistand/slep inn til land. Politiet mistenkte begge for ruspåvirkning. A, som eide båten, opplyste at han ikke hadde båtførerbevis. Begge ble tatt med til legevakt for blodprøvetaking, samt at jourhavende jurist besluttet ransaking grunnet mistanke om bruk av narkotika. Begge ble satt i arresten i påvente av avhør og ransaking. De ble løslatt etter avhør samme dag. Blodprøveanalyse viste alkoholpåvirkning over tillatt grense for føring av fritidsbåt, samt THC (virkestoff i cannabis). Det var ingen opplysninger i saken om at A hadde bedt om samtale med lege/psykolog eller ytterligere legeundersøkelse.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 185/18 -123, 20.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – UNNLATELSE AV Å UTLEVERE FØRERKORT

 

Politidistrikt:  

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte politiet for å ha utlevert hans beslaglagte førerkort en måned etter at tapstiden var utløpt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Selv om det var uheldig at førerkortet ikke ble utlevert tidligere, var det ikke sannsynlig at dette innebar straffbar opptreden fra politiets side.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 194/18-123, 21.06.2018

 

ANMELDELSE FOR TYVERI

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tyveri av hennes eiendeler eller at eiendelene var utlevert til andre enn henne. A var blitt pågrepet og hadde mange eiendeler i bilen hun ble stanset i. Disse eiendelene har hun ikke fått tilbake av politiet. I følge politiet hadde de ikke tatt beslag i eiendelene. Det kunne hende at eiendelene var sendt med X, som var sammen med A da hun ble pågrepet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble lagt vekt på at det har gått lang tid siden gjenstandene forsvant og at det er en mulighet for at gjenstandene lå igjen i leiebilen eller fremdeles er hos X. A hadde ikke vært i kontakt med X eller bilutleiefirmaet for å avklare dette.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 746/17-123, 21.06.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å ha gitt taushetsbelagte opplysninger om ham til As kollega C. C, som forklarte at han trodde opplysningene var allment kjente, fortalte de videre til andre kollegaer.

 

Spesialenhetens vurdering:

De opplysningene som C beskrev at han fikk om A fremsto å være opplysninger om hendelsen/straffesaken som A var innblandet i, og som i utgangspunktet var underlagt taushetsplikt. C forklart at han fikk opplysningene fra B. B på sin side avviste at hun hadde gitt opplysningene til C.

 

Det var ikke tvil om at flere hadde fått opplysninger om A og hendelsen han hadde vært involvert i. Noen av opplysningene var uriktige og hadde preg av å være rykter. Etterforskingen kunne ikke avdekke om B hadde gitt taushetsbelagte opplysninger om A til C og eventuelt hvilke opplysninger hun hadde gitt.  

 

Fordi faktum i saken ikke kunne klarlegges tilstrekkelig, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 142/18-123, 21.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson, som var hovedetterforsker i straffesak mot A. A viste til at politiet hadde nektet hennes barn å komme inn i leiligheten under ransaking, at A selv måtte stå to timer på kjøkkenet mens ransakingen pågikk og at tjenestepersonen tok alt som var i As lommebok. A mente også at tjenestepersonen forfulgte og trakasserte henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 137/18 -123,  21.06.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:  

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikten etter at det ble sendt underretning til barneverntjenesten om at A var under etterforsking for salg av narkotika. A viste til at politiet hadde ransaket hjemme hos ham og ikke gjort funn, og at han ble løslatt kort tid etter pågripelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysninger utleveres til barneverntjenesten dersom dette er nødvendig for at barneverntjenesten skal kunne ivareta sine oppgaver.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart da underretningen til barneverntjenesten ble gitt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 676/17 – 123, 22.06.2017

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatt i politiet for å ha slått A i ansiktet for deretter å ha sprayet pepperspray i ansiktet hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ansatt i politiet og A forklarte seg hovedsakelig likt om forløpet til hendelsen og maktbruken fra ansatt i politiet mot A.

 

Spesialenheten la til grunn at politiet kom til en uoversiktlig situasjon der to personer var skadet som følge av knivstikking. Da politiet skulle visitere en person for å undersøke om personen hadde kniv på seg, blandet A seg inn i politiets arbeid. Politiet prøvde først å holde A på avstand. Fordi politiet ikke klarte dette, og A gikk mot en av politibetjentene, slo politibetjenten forsiktig i ansiktet til A. Da slaget ikke hjalp, brukte politibetjenten pepperspray mot A. Politiet fikk etter dette gjennomført visitasjonen av personen.

 

Maktbruken fra politibetjentens side mot A fremstod som nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig. Spesialenheten vurderte det slik at maktbruken mot A var lovlig etter politilovens § 6.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Uke 24

Sak 624/17-123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV TYVERI AV PENGER

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at A hadde levert en plastpose med en konvolutt med pengesedler til dem fordi han ikke skjønte hvorfor noen hadde sendt ham pengene i posten. A mente at det var kr 6 800 i konvolutten, mens politiet ved sin opptelling noe senere kom til kr 2 800.

 

Spesialenhetens vurdering:

De to ansatte i politiet som hadde mottatt og behandlet pengesedlene var sikre på at det ikke var kr 6 800 i konvolutten. De var usikre om det hadde skjedd en straffbar handling og talte derfor ikke opp pengene mens A var til stede. De hadde også undersøkt om sedlene var ekte, noe de var. Pengene ble lagt i et låsbart skap og nøkkelen til skapet ble lagt i en dropsafe hvor bare kriminalteknikerne hadde tilgang. Pengene ble talt opp og tatt i beslag første påfølgende virkedag. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Siden det var noe tvil om beløpets størrelse, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

Administrativ avgjørelse: Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi politiet burde ha talt opp pengene mens A var til stede og også gitt ham kvittering.

 

 

 

Sak 774/17 – 123, 11.06.2018

 

ETTERFORSKING FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet anmeldte A for å ha ransaket boligen til X uten hjemmelsgrunnlag.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde fått avslag fra jourhavende jurist om ransakingsbeslutning. A reiste likevel til Xs bolig for å se om han kunne treffe X og ta en prat.

 

Det var Spesialenhetens vurdering at As henvendelse til jourhavende jurist C om ransakingsbeslutning tidligere på dagen, hans svar/kommunikasjon med C da C opplyste at han ikke ville beslutte ransaking, sammenholdt med at A allerede var på vei til Xs adresse, etterlot et klart inntrykk av at A hadde tenkt å ransake hos X uavhengig av Cs beslutning, eller i det minste at han reiste til X for om mulig se om det dukket opp noe som kunne gi hjemmel for ransaking. Det var likevel ikke bevismessige holdepunkter for at A, ved å reise til Xs adresse for å se om han påtraff X, kunne innebære straffbart brudd på en tjenesteplikt.

 

Spørsmålet var om A selv hadde kompetanse til å beslutte ransaking etter straffeprosessloven § 198 nr. 3.

 

A forklarte at han gjennom vinduet observerte brukerutstyr for narkotika på stuebordet og en mengde post på gulvet. Spesialenheten la dette til grunn. Forklaringen ble støttet av fotografier tatt i boligen. Sett i sammenheng med As kjennskap til X og den bakenforliggende saken om tyveri av post, kunne det vanskelig sies at As vurdering av mistankegrunnlaget kunne lede til straffansvar. Dette innebar at Spesialenheten ikke klart kunne konstatere at A ikke hadde kompetanse til å ransake Xs bolig.

 

Fordi etterforskingen ikke med særlig styrke talte mot at det var begått en straffbar handling, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:           

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

Uke 23

Sak 184/18 -123 - 05.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED VÆPNET AKSJON

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å ha vekket henne om natten, pekt på henne med våpen og gått inn i hennes leilighet. Hun opplevde hendelsen som skremmende og mente politiet kunne ha kommet på dagtid og uten våpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet med bakgrunn i melding om alvorlige trusler gjennomførte en aksjon i området der A bodde. Det ble gitt ordre om bevæpning og aksjonen var styrt av operasjonssentralen. A hadde ingen rolle i straffesaken som aksjonen knyttet seg til. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 22

Sak 715/17 – 123, 29.05.2018

 

PÅSTAND OM Å HA HINDRET RETTSLIG PRØVING AV BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha hindret rettslig prøving av to besøksforbud. Etter at han hadde bedt om at begge besøksforbudene ble behandlet av retten, gikk det flere måneder før politiet fulgte opp dette.

Spesialenhetens vurdering:

Ved krav om rettslig prøving av besøksforbud skal politiet sende saken til tingretten snares råd og så vidt mulig innen 5 dager. Det ene besøksforbudet ble sendt til tingretten mer enn 2 måneder etter at A ba om dette. I det andre tilfelle ble besøksforbudet opphevet mer enn 3 måneder etter at kravet om rettslig prøving var fremsatt. 

 

Det var ikke sannsynlig ansatte påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet vist til at det for straffansvar for overtredelse av straffeloven § 172 kreves en kvalifisert klanderverdig opptreden.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 21

Sak 613/17-123 – 22.05.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha kastet ham i bakken og deretter inn i en politibil. Den ene av tjenestepersonene skulle også ha slått A gjentatte ganger i brystet under transport til arresten.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, kveld

Oppdrag: Orden

Ruspåvirkning: Ja

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet hadde påsatt A håndjern. En av tjenestepersonene hadde holdt en hånd mot As kinn og skjøvet ansiktet hans bort for å unngå spytting.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist at politiet hadde opptrådt slik A beskrev i anmeldelsen. A hadde vært svært utagerende på et hotell, spyttet inne i politibilen og truet med å spytte tjenestepersonene i ansiktet. Spesialenheten mente at politiets maktbruk var lovlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 125/18 – 123, 25.05.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet fordi de ikke hjalp ham da han ble stoppet i hastighetskontroll. A beskrev at han fikk brystsmerter under kjøreturen, og bestemte seg for å kjøre til legen. På veg til legen ble han stoppet i hastighetskontroll. A forklarte situasjonen, uten at tjenestepersonene hjalp ham. A kjørte videre til et kjøpesenter og vasket seg, etter dette sov han tre timer i bilen før han kjørte til legen. Legekontoret var da stengt. A ringte da til sykehuset og fikk beskjed om å komme dit. A kjørte til sykehuset og ble undersøkt. Det ble ikke påvist alvorlige feil etter undersøkelsen, men A fikk endret på medisineringen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 17/18 – 123, 25.05.2018

 

PÅSTAND OM HENSYNSLØS OPPTREDEN I TELEFONSAMTALE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha spredt frykt, skyld og utrygghet i telefonsamtale med A.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets klagesaksbehandling

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 149/18 – 123, 25.05.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatt i politiet for forskjellsbehandling i forbindelse med etterforsking av en samfunnstopp.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking fordi det i anmeldelsen ikke var konkretiserte noe straffbart forhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Uke 18-20

Sak 236/18 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ VIKEPLIKT

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Troms politidistrikt opprettet sak etter at en politiansatt som fører av uniformert polititjenestebil brøt vikeplikten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist at tjenestepersonen hadde brutt vikeplikten.

 

Vedtak:

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 387/17 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet anmeldte en ansatt etter at det var opprettet en personalsak mot vedkommende. Det var den ansatte som ønsket at saken skulle anmeldes til Spesialenheten og etterforskes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at den ansatte hadde opptrådt straffbart. Personalsaken omhandlet det at han hadde vært arrogant og nedlatende ovenfor publikum og kollegaer, samt eskalert situasjoner i tjenesten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 460/17 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for misbruk av offentlig myndighet ved at de hadde bistått As tidligere samboer med å skifte lås på døren til As virksomhet og stenge videoovervåkningen i virksomheten. As samboer var ikke lenger daglig leder i bedriften. Dette burde tjenestepersonene ha undersøkt.

 

Spesialenhetens vurdering:

B forklarte til Spesialenheten at hun og et vitne fra politiet hadde reist til As forretningssted for å hente en bil som var skulle tilbakeleveres grunnet salgspant. As tidligere samboer (C) hadde anmodet om at bilen ble hentet. B avviste at de hadde bistått As tidligere samboer med å stenge bedriften. På det aktuelle tidspunktet var nøkkelopplysningene om firmaet, herunder As samboers verv i bedriften, fortsatt registrert i enhetsregisteret. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

 

Sak 145/18-123 – 11.05.2018

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte betjenter/aspiranter ved lensmannskontoret for innbrudd i hans garasje om natten og skader på hans kjøretøy etter avskilting.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har anledning til å inndra kjennemerket dersom kjøretøyet ikke er fremstilt for kontroll, jf. vegtrafikkloven § 36 nr. 3 jf. § 36 nr. 1b. Selv om det ikke forelå beslutning om ransaking eller en situasjon som etter politiinstruksen § 8-7 ga politiet adgang til å gå inn på privat eiendom, mente Spesialenheten at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politidistriktet erkjente erstatningsansvar overfor anmelder for de skader som var påført kjøretøyet.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om grovt brudd på tjenesteplikt.

 

Uke 17

Ingen publiserte vedtak i uke 17.

 

Uke 16

Sak 594/17 – 123, 19.04.2018

 

PÅSTAND OM ØKONOMISK UTROSKAP

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten opprettet sak mot A grunnet mistanke om at A, på vegne av politidistriktet, hadde inngått kontrakt med firma X som innebar unødvendig kostnader for politidistriktet. A tipset om at et familiemedlem (B) kunne være aktuell til å utføre tjenesten etter kontrakten. Det var mistanke om at A hadde utnyttet sin stilling til å få B ansatt og at økningen i kontraktssummen var gjort for å øke Bs inntjening.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt mistenkte og vitner, samt innhentet aktuelle dokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 275 om økonomisk utroskap

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var rimelig å anta at politidistriktet, som offentlig etat, hadde som målsetning å holde utgiftene så lave som mulig. Med bakgrunn i brevet som A skrev om de økte kostnadene, oppfattet Spesialenheten at også A hadde som målsetning å redusere utgiftene. Det var åpenbart at utgiftene hadde vært lavere dersom opprinnelig avtaleforslag hadde blitt inngått. Samtidig kunne Spesialenheten ikke se at uenighet om hvorvidt 45 minutter faktisk var tilstrekkelig eller om 2 timer er/var mer korrekt tidsbruk, og deretter beslutning om kontrakt på 2 timer i uken, kunne innebære overtredelse av straffeloven § 275.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at A hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar ved firma Xs ansettelse av B. Spesialenheten la til grunn at B foresto tilsvarende tjenester i politidistriktet forut for As inngåelse av kontrakten med X, og at X på tidspunktet for kontraktsinngåelsen ikke hadde ansatt aktuelt personell. Videre la Spesialenheten vekt på As forklaring om at ingen hadde respondert på den tidligere stillingsutlysningen. Spesialenheten oppfattet det slik at A "tipset" om at B kunne være aktuell. B ble senere ansatt i X. Det fremkom ikke opplysninger om at A hadde noe med selve ansettelsen å gjøre. Det at han ikke nevnte at B var et familiemedlem endret ikke på Spesialenhetens vurdering.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

 

Sak 350/17 – 123, 19.04.2018

 

PÅSTAND OM SKREMMENDE OG PLAGSOM ADFERD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte sin samboer (B) som var ansatt i politiet. A var ansatt i et rengjøringsfirma og vasket på kontoret der samboeren var ansatt. B hadde skrevet brev til A og e-post til rengjøringsfirmaet der han beskyldte B for å stjele fra kontoret og deres felles hjem.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra anmelder, mistenkte og vitner.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 266, for ved skremmende og plagsom opptreden å ha krenket en annens fred.

Straffeloven (2005) § 171 om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at Bs brev og e-post ikke utgjorde «hensynsløs adferd» og henla dette forholdet som intet straffbart forhold anses bevist. Spesialenheten mente at B, ved å sende brev til As arbeidsgiver, hadde opptrådt i strid med habilitetskrav polititjenestepersoner er underlagt. Forholdet ble imidlertid henlagt etter bevisets stilling fordi Spesialenhetene ikke var overbevist om at Bs opptreden kunne karakteriseres som grovt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt dels som intet straffbart forhold anses bevist og dels etter bevisets stilling.

               

 

Sak 718/17 – 123, 20.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha nektet innsyn i straffesak under etterforsking høsten 2014.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har foretatt registersøk

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på straffeprosessloven § 242 om innsyn og at et eventuelt straffansvar for overtredelse av straffeloven §§ 325 og 324 vil være foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt på grunn av foreldelse.

 

Uke 15

Sak 99/18 – 123, 03.04.2018

 

PÅSTAND OM MISBRUK AV STILLING   

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

En ikke navngitt melder anmeldte tjenesteperson B for misbruk av stillingen. De anmeldte forholdene var ikke konkretisert.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har ikke foretatt undersøkelser i saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 123, om misbruk av stilling

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Anmeldelsen var ikke konkret hva gjaldt de faktiske hendelser som ga grunnlag for å iverksette etterforsking. Melders anonymitet gjorde det heller ikke mulig å komme i kontakt med melder for utdyping av anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 563/17 – 123, 06.04.2018

 

MULIG OVERTREDELSE AV VEGTRAFIKKLOVEN § 3

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet opprettet selv straffesak mot en egen ansatt etter en kollisjon mellom en politibil og et sivilt kjøretøy. Føreren av politibilen hadde forsettlig kjørt på den sivile bilen for å stanse denne.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Da saken ble oversendt fra politidistriktet til Spesialenheten var alle relevante etterforskingsskritt foretatt. Blant annet var fører av politibilen avhørt.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke var sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart. Spesialenheten la vekt på at påkjørselen skjedde etter at bilen som skulle stanses først hadde kjørt inn i politibilen, og at den forsettlige påkjørselen fremstod som forsvarlig for å hindre at sjåføren unndro seg politiets kontroll.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 44/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet på vegne av sin bror. Politiet hadde ikke låst leiligheten til broren da han ble pågrepet av politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelse:

Spesialenheten har oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.  Nedtegninger i oppdragsloggen viste at det var forsøkt å finne nøkkel for å låse leiligheten og at leiligheten ble besørget avlåst av politiet i løpet av en times tid.  

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 13

Sak 478/17 – 123, 28.03.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for unødig maktbruk og kroppskrenkelse. A opplyste at han utenfor inngangen til en festival drakk opp siste rest av vann han hadde i en vannflaske. Noen ropte da han var i ferd med å drikke innholdet, og kort tid etterpå kom B løpende inn i A med så stor kraft at A mistet balansen. B tok A med til arresten i politihuset, som lå like i nærheten. A anmeldte at politiet tok tak i ham og innbrakte ham til politihuset. Han anmeldte også at tok så hardt tak i ham at han fikk store blåmerker og smerter i skulder flere dager etterpå.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A, B og vitner, og har innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

Spesialenheten mottok bilder som viste blåmerker på As overarm, og epikrise fra manuellterapeut.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B observerte at A drakk av en flaske med gjennomsiktig væske. Politiet tok ikke flasken i beslag og det er derfor ikke sikret bevis for flaskens innhold. B oppfattet at A hørte pålegget om ikke å drikke av flasken, men A etterkom ikke dette. Spesialenheten fant det ikke tilstrekkelig bevist at B deretter forholdt seg slik A beskrev i anmeldelsen. Utover As forklaring, var det ikke holdepunkter for at B dyttet A i skulderen, skrek inn i As øre og førte As arm bak hans rygg. Spesialenheten kunne etter dette ikke utelukke at Bs forklaring om As opptreden og grepene han holdt var korrekt.

 

Spesialenheten mente at B ikke gikk utenfor rammene for lovlig maktbruk da han første gang tok tak i A. Ettersom det måtte legges til grunn at B ytet motstand, mente Spesialenheten også at B lovlig kunne holde tak i ham på vei til politistasjonen. Spesialenheten fant ikke grunn til å vurdere strafferettslig at B tok med A til politistasjonen.

 

Etterforskingen brakte ikke full klarhet i når og på hvilken måte de beskrevne skadene på A oppsto. Det totale omfang av skader syntes å være i overkant av hva som var påregnelige følger av det grep B holdt. Spesialenheten kunne imidlertid ikke se at fremlagte bilder av A og epikrisen ga tilstrekkelige bevis for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

 

Uke 12

Sak 730/17 – 123, 19.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for kjøreforbud for ATV og snøscooter i utmark. A benyttet kjøretøyene i forbindelse med oppføring av hytte.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Det ble lagt vekt på at tjenestepersonen hadde undersøkt med kommunen om A hadde tillatelse til å kjøre i utmark i forbindelse med oppføring av hytta. Kommunen hadde opplyst at A hadde søkt om en slik tillatelse, men fått avslag.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 606/17 – 123, 20.03.2018

 

PÅSTAND OM UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

En tjenesteperson A på fritiden meldte om uaktsom kjøring fra en møtende politibil. Føreren av politibilen B hadde kjørt forbi tre biler, og A måtte kjøre langt ut til høyre og over hvitstripen for å unngå frontkollisjon.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt anmelder og mistenkte, og har innhentet aktuelle dokumenter, herunder bilder tatt fra politibilens kamera.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B beskrev to forskjellige versjoner av hendelsen. B avviste at han hadde kjørt på slik måte at det var fare for sammenstøt med A. Bilder hentet fra politibilen støttet Bs forklaring, men det var ingen beviser i saken som med sikkerhet kunne avklare hvilken av forklaringene som beskrev den faktiske hendelsen. Spesialenheten fant det derfor ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde overtrådt vegtrafikkloven § 31, jf. § 3. Fordi faktum i saken ikke kunne klarlegges i tilstrekkelig grad ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Vedtak:

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

 

 

Sak 689/17 – 123, 21.03.2018

 

PÅSTAND OM STRAFFBAR UTLEVERING AV BESLAG

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet oversendte sak etter at det ble kjent at to tjenestepersoner (A og B) hadde levert tilbake formentlig narkotikabeslag til en gjerningsperson fordi tjenestepersonene fikk et akuttoppdrag med bevæpning. Narkotikabeslaget hadde politiet tatt i mot fra tollvesenet. Tollvesenet tok kontakt med politiet for å tilby å teste den ukjente stoffblandingen for narkotika. Det ble da klart at politiet verken hadde opprettet sak eller tatt beslag i stoffet.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt anmelder, mistenkte, og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og lydlogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde levert tilbake beslaget med vilje (forsett). Saken ble derfor vurdert etter straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Da A og B ble omprioritert til et annet oppdrag fikk A klar ordre fra operasjonsleder om å ta beslag i stoffet. Dette ville også være det naturlige etterforskingsskritt for å avhjelpe den etterforskningsmessige ulempen det var å løslate X.

 

Ved vurdering av om tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart la Spesialenheten vekt på at beslaget ble utlevert til X i en situasjon der A og B var stresset på grunn av det nye, bevæpnede oppdraget de ble kalt ut på. X hadde mye utstyr som måtte ut av bilen, og tjenestepersonene mistet oversikten. B var nyutdannet og A var også forholdsvis ny i stillingen. Selv om manglende erfaring ikke i seg selv er unnskyldelig, tok Spesialenheten dette i betraktning ved vurderingen. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at tjenestepersonene kunne straffes for utleveringen.

 

A og B hadde ulike forklaringer på når de ble klar over at beslaget var levert tilbake til X. Begge forklarte at de kjørte rundt i forsøk på å finne igjen X. Spesialenheten mente dette talte i retning av at de begge ble klar over utleveringen samme kveld. Spesialenheten merket seg at de ikke meldte fra til operasjonssentralen eller på annen måte informerte eller nedtegnet at beslaget var utlevert ved en feil. At beslaget var utlevert ble oppdaget da tollvesenet tok kontakt med politiet i sakens anledning, og politidistriktet undersøkte saken nærmere. Undersøkelsene viste at det heller ikke var opprettet straffesak mot X.

 

Det følger av straffeprosessloven § 199 andre ledd at det snarest mulig etter en ransaking skal settes opp rapport. Beslag skal nedtegnes, jf. straffeprosessloven § 207. Tjenestepersonene hadde plikt til å opprette anmeldelse og å skrive rapporter. Videre skulle de ha varslet om at de hadde utlevert beslaget ved en feil. Unnlatelse av dette etterlot et inntrykk av at de kunne ha tilegnet seg beslaget eller på annen måte håndtert beslaget på en straffbar måte. Spesialenheten mener tjenestepersonene har opptrådt klanderverdig, men fant samlet sett ikke at de hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politimesteren for administrativ gjennomgang, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd, med henblikk på oppfølging i personalsporet. 

 

 

 

Sak 84/18 – 123, 22.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for at det ikke var samsvar mellom det han hadde forklart i politiavhøret og det B hadde skrevet i avhørsrapporten.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Avhøret ble tatt opp på lyd, og det lå lenke til lydopptaket i saken. Avhørsdokument var på fire sider, hvorav to av sidene inneholdt sammendrag av As muntlige forklaring. Det gikk blant annet frem at A ikke erkjente straffeskyld. Det var notert "opplest og delvis gjennomlest". B hadde avslutningsvis i avhørsrapporten nedtegnet at A under gjennomlesningen hadde tatt frem mobiltelefonen for å ta bilder av avhørsdokumentet. B måtte ta fra A avhørsdokumentet. A ble forbannet og sa at han ikke ønsket å skrive under på avhøret, før han forsvant ut fra kontoret.

 

Avhørsrapporten er et skriftlig sammendrag av forklaringen. Ved usikkerhet eller uenighet om hva som faktisk ble forklart, kan man gå tilbake til lydopptaket.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, herunder gjennomgikk lydopptaket for å sammenlikne med den skrevne rapporten. På bakgrunn av sakens opplysning var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 612/17 – 123, 22.03.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Det ble varslet i Politihøgskolens varslingskanal om at en andre års politihøgskolestudent muligvis hadde brutt lovpålagt taushetsplikt. Varslene oppgav at de hadde observert at politistudenten logget seg inn på politiets systemer via sin mobiltelefon og fremviste mobiltelefonen til tilstedeværende som ikke hadde tilgang til politiets systemer. Varslerne hadde selv ikke sett skjermen på mobiltelefonen.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra mistenkte og vitner.

Kripos har bistått med innhenting av søkehistorikk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Politistudenten forklarte at han kun hadde fremvist applikasjonene han hadde på telefonen. Han hadde ikke logget seg inn på applikasjonene.

 

Kripos sin gjennomgang av politistudentens søkerhistorikk støttet politistudentens forklaring, fordi det ikke fantes opplysninger om at politistudenten hadde logget seg inn på politiets systemer.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra politistudentens side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 11

Ingen publiserte vedtak i uke 11.

Uke 10

Ingen publiserte vedtak i uke 10.

Uke 9

Sak 545/17 – 123, 26.02.2018

 

PÅSTAND OM Å HA HINDRET LOVLIG VIRKSOMHET OG FOR Å HA BLITT INNBRAGT AV POLITIET MV

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Nordland politidistrikt for å ha forhindret ham i å drive politisk virksomhet, og for å ha fremstilt ham på en krenkende måte i media og på sosiale medier. A hadde stått utenfor et kjøpesenter da han ble kontaktet av en vekter og politiet for å ha delt ut valgavis og løpesedler i dagene forut for stortingsvalget. A ble innbrakt av politiet. Han mente at politiet burde ha løst saken på annen måte.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg, medieoppslag samt e-postkorrespondanse som A hadde med politiet i tiden etter hendelsen. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge operasjonsloggen ble ikke kjøpesenteret på forhånd forespurt om den virksomheten A bedrev utenfor kjøpesenteret. Det var heller ikke opplysninger om at politiet på forhånd ble underrettet om denne aktiviteten.

 

Spesialenheten viste blant annet til at politiet i medhold av politiloven § 8 nr. 2 kan innbringe person som ikke etterkommer pålegg fra politiet om å fjerne seg fra offentlig sted, når omstendighetene gir skjellig grunn til å frykte for forstyrrelse av den alminnelige ro og orden eller den lovlige ferdsel.

 

Spesialenheten kom til at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A ble innbragt av politiet etter at han ikke etterkom pålegg politiet hadde gitt ham. Han fikk forlate politihuset etter kort tid. Spesialenheten fant det ikke nødvendig å ta stilling til de fremsatte prinsipielle anførslene om ytringsfrihet for å kunne avgjøre om politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets offentlige meddelelser av saksforholdet var gjort i anonym form og ble ansett å ligge innenfor det som politiet har anledning til.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 747/17 – 123, 26.02.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha trakassert ham i flere år. Han har opplyst at politiet gjentatte ganger har ringt og oppsøkt ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Nedtegninger i oppdragsloggen viste at politiet flere ganger hadde blitt kontaktet om A, og at politiet derfor hadde snakket med ham.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 6/18 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha opprettet anmeldelse/straffesak mot As bror B for trusler mot deres mor. A mente anmeldelsen var uriktig.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

B var tiltalt for å ha drapstruet sin mor. Politiet i Finnmark har gjennomført flere etterforskingsskritt i saken og etterforskingsskrittene fremsto som saklige og adekvat. Det var berammet hovedforhandling i saken og påtalemyndigheten hadde blant annet påberopt A og moren som vitner.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med at det er tatt ut tiltale mot B.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 779/17 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM HÆRVERK, ULOVLIG BESLAG OG BRUK AV VOLD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A opplyste at politiet hadde tatt beslag i nøklene hans da han ble satt i arrest. A var ikke klar over dette, og fikk ikke utlevert husnøkkelen da han ble løslatt. Da han kom hjem i 00:00-00:30 tiden, kom han til låst dør. Han ringte til politiet, men de hadde ikke nøkkelen. Om kvelden neste dag ble A oppringt av en tjenesteperson, som opplyste at han hadde husnøkkelen. A fikk nøkkelen tilbake påfølgende dag. A opplyste at han måtte bore opp låsen om natten for å komme inn, og ønsket reparasjonsutgiftene på 3000-4000 kroner dekket av politiet.

 

A opplyste også at han oppfattet at tjenestepersonen som ringte ham om nøkkelen truet ham fordi A ble bedt om å gi våpenkortet sitt til politiet før han fikk utlevert nøkkelen. A ba om at nøkkelen ble lagt på politistasjonen, og avbrøt deretter samtalen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets dokumenter var tjenestepersonene B og C på As bopel for å forkynne stevning til hovedforhandling. På grunn av opptrinn på stedet, ble A pågrepet og tatt med til arresten. Pågripelsen ble opprettholdt av jourhavende jurist, og var begrunnet i vold mot offentlig tjenestemann. På bakgrunn av hendelsen ble det også besluttet å ta beslag i As våpen. Det var ingen opplysninger i saken om husnøkkelen. 

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Selv om det var uheldig at A ikke fikk utlevert husnøkkelen da han ble løslatt, var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det samme gjaldt anmeldelsen mot tjenestepersonen for trusler.

 

Krav om erstatning for den ødelagte døren måtte A rette til politidistriktet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 778/17 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED TILBAKEKALL AV VÅPENKORT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en ansatt for tjenestefeil i forbindelse med at politiet hadde besluttet å tilbakekalle As våpenkort og våpen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets våpensak (forvaltningssak).

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde fått tilsendt et begrunnet forhåndsvarsel med frist til tilsvar. A hadde sendt tilsvar. Deretter fattet politiet et begrunnet vedtak om tilbakekall av As våpenkort, innlevering av våpen og avhending av innleverte våpen.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av tilbakekallet av As våpentillatelse og våpen. A hadde anledning til å påklage vedtaket, og var informert om klageadgangen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 577/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for unødig bruk av makt. A beskrev at en polititjenesteperson hadde sneket seg inn på A, satt ben på hånden til A, lagt A i bakken og brukt pepperspray mot A.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra anmelder, mistenkte og vitner.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har anledning til å bruke makt under tjenesteutføring etter politiloven § 6 i den grad det er nødvendig og forsvarlig.

 

Spesialenheten la til grunn at B varslet om at han var politi og at A måtte ha forstått dette. A gjorde en håndbevegelse som B oppfattet som forsøk på å skjule noe. B fryktet at A ville ødelegge bevis og anholdt A. B fikk ikke kontroll på A og det utviklet seg etter hvert til et basketak. I tillegg kom flere personer til stedet og det oppstod en situasjon der mange var aggressiv mot politiet og politiet var i et klart mindretall. Maktbruken fra polititjenestepersonen mot A fremsto for Spesialenheten å være forholdsmessig og lovlig ut fra situasjonen som oppstod.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 108/18 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for manglende etterforsking av sak. I tillegg mente A at politiet gjennom sin etterforsking hadde blandet seg inn i sivilrettslig sak og ødelagt for As mulighet for å forfølge den sivile saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har foretatt registersøk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Saken ble vurdert å være foreldet allerede på tidspunktet for anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking. 

 

Uke 8

Ingen publiserte vedtak i uke 8.

 

Uke 7

Sak 538/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt

Trøndelag

 

Anmeldelsen

A anmeldte ansatte i politiet for tjenestefeil i forbindelse med etterforsking av saker A hadde anmeldt til politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er innhentet kopi av to saker A har anmeldt til politiet. Den ene saken var henlagt av politiet fordi forholdet ikke var straffbart. Den andre saken var henlagt utenfor straffesak. A hadde ikke påklaget henleggelsene til statsadvokaten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 481/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha tatt seg ulovlig inn i As bolig. A hadde heller ikke blitt varslet om at politiet tok seg inn i boligen. 

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt anmelder og mistenkte.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Det ble lagt vekt på at As bopel ble ransaket etter påtalemyndighetens beslutning. Det ble ansatt som kritikkverdig, men ikke straffbart, at rapport om ransaking og beslag ikke var skrevet og at verken A eller andre ble forsøkt varslet om ransakingen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt politimesteren til administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

 

 

Sak 541/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt

Midtre Hålogaland politidistrikt

 

Anmeldelsen

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha rykket ut da A ringte til politiets operasjonssentral for å få hjelp i november 2002. A mente det lå en person under sengen hennes og ville at politiet skulle komme. Tjenestepersonen sa i stedet at A måtte ta medisinene sine.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er ikke foretatt undersøkelser i saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Hendelsen lå også så langt tilbake i tid at saken uansett ville ha vært foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 564/17 – 123, 14.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte at han ble fremstilt for fengslingsmøte på båre.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

En omfattende anmeldelse med en rekke vedlegg er gjennomgått av Spesialenheten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at A ikke ville la seg fremstille for retten og at politiet ikke påførte A skade ved å velge å ta ham med til retten på båre.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 583/17 – 123, 14.02.2018

 

PÅSTAND OM TYVERI AV BIL OG MOBILTELEFON

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte at politiet hadde stjålet hans bil, mobiltelefon og lommebok med innhold. I tillegg forklarte A at politiet har trakassert, mobbet, forfulgt og terrorisert ham fra 2015.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at A ble stanset kjørende i den aktuelle bilen etter at politiet hadde gjort gjentatte forsøk på å stanse ham. Bakgrunnen for at politiet stanset A var trusler fremsatt mot politiet. Politiet tok beslag i As mobiltelefon og bilnøkler.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 713/17 – 123, 15.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat og statsadvokat for å ha henlagt As anmeldelse av et helseforetak.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gikk gjennom vedleggene som fulgte anmeldelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten la vekt på at politiet hadde kontaktet fylkesmannen med spørsmål om saken burde etterforskes. Fylkesmannen vurderte handlingene til helseforetaket slike at etterforsking ikke burde foretas, og fylkesmannen opplyste til politiet at det heller ikke var grunnlag for å opprette tilsynssak mot helseforetaket. Politiets henleggelse ble opprettholdt av statsadvokaten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 6

Sak 525/17 – 123, 06.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde vært tilstrekkelig nøytrale i sine undersøkelser før A ble innbrakt til arrest. A opplyste at han nærmest ble overfalt av vektere ved et utested. Politiet kom til stedet og patruljen hørte bare på vekterne og ville ikke høre As versjon av saken eller et nøytralt vitnes versjon. Saken mot A ble senere henlagt. Det ble også As anmeldelse av vekterne.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Politiet hadde etterforsket sakene. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A hadde ikke klaget.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 565/17 – 123, 07.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved politidistriktet fordi A ble ilagt besøksforbud. A mente at besøksforbudet var uforholdsmessig, ærekrenkende og at ingen egentlig ønsket besøksforbudet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 711/17 – 123, 07.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha stirret hardt på A samtidig som B knyttet nevene. A ble redd som følge av hendelsen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser av saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 721/17 – 123, 07.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatt i politidistriktet for tjenestefeil i forbindelse med behandling om søknad om erverv av førerrett.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser av saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.


 


Uke 5

Sak 516/17 – 123, 29.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet fordi han mente at politiet brukte for mye makt da A ble pågrepet. A mente også at politiet gjorde flere feil da A satt i arrest.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og arrestjournal.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

De gikk frem av politiets dokumenter at A hadde slått i en glassdør på politistasjonen med en brostein, at han ikke frivillig ville legge fra seg steinen og at han sparket en tjenesteperson i beinet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 704/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to ansatte i politiet for at de hadde tatt hans mobiltelefon.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I politiets oppdragslogg var det nedtegnet at A hadde sendt SMS med trusler til flere personer og at det var besluttet å ta As telefon i beslag i to dager.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Telefonen kunne beslaglegges etter straffeprosessloven. Det var sikret notoritet over beslagleggelsen og A fikk igjen telefonen som forutsatt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 608/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for brudd på taushetsplikten. A hadde tipset politiet om en promillekjøring hvor mindreårige hadde kjørt bilen. Etter hendelsen hadde A blitt oppringt av foreldrene til den ene mindreårige. A mente at noen i politiet hadde brutt taushetsplikten ved å gi foreldrene opplysninger om at han hadde tipset politiet om promillekjøringen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at A var oppført i politidokumentene som vitne til hendelsen. I politiets anmeldelse av de mindreårige var det beskrevet at A hadde ringt til politiet og varslet om promillekjøring. Som følge av As tips ble de to mindreårige pågrepet og fikk status som siktede. Det følger av straffeprosessloven § 242 at siktede har rett til innsyn i sakens dokumenter. Når den siktede er mindreårig, følger det av straffeprosessloven § 83 at foreldrene har samme rett til innsyn i saksdokumentene.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 2-4

Sak 575/17 – 123, 17.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for flere forhold som hadde skjedd i perioden 2002-2016. Fordi politiet ikke lot ham være i fred, så han seg nødt til å anmelde politiet selv om flere av forholdene hadde skjedd lang tid tilbake.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Det er opptatt forklaring fra A.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. For øvrig ville et eventuelt straffansvar for hendelsene som hadde skjedde i perioden fra 2002 til 2012 uansett være foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 406/17 – 123, 23.01.2018

 

ETTERFORSKING AV OM TJENESTEPERSON HAR BEGÅTT GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Trøndelag politidistrikt ba Spesialenheten vurdere om tjenesteperson A hadde opptrådt straffbart ved ikke å følge opp trusler en person (B) hadde fremsatt i avhør. A hadde i avhør av B mottatt opplysninger om at B var i dyp konflikt med en tredjeperson og at B vurderte å bruke vold mot tredjepersonen. Dagen etter at B ble løslatt, ble B pånytt pågrepet mistenkt for grov kroppsskade mot tredjepersonen.  A hadde ikke brakt videre opplysningene han mottok i avhør, men tatt imot anmeldelse fra B mot tredjepersonen for tyveri.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra mistenkte.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og straffesaksinstruks.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kunne vanskelig se at A hadde brutt en tjenesteplikt ved ikke å følge opp truslene fra B. Spesialenheten la til grunn at A gjorde det han mente var hensiktsmessig for å forebygge konflikten mellom B og tredjepersonen, ved å opprette anmeldelse og ta B på alvor.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 1

Sak 638/17 – 123, 02.01.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A var vitne til at en ung kvinne ble lagt i bakken av politiet. A så ikke hele hendelsesforløpet fordi et gjerde var i veien. A mente politiet brukte for mye makt mot kvinnen, og anmeldte saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Politiet hadde bistått sosialtjenesten med å transportere kvinnen. Kvinnen hadde forsøkt å stikke av fra politiet, og hun ble påsatt håndjern. Politiet har anledning til å benytte makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig. Spesialenheten har ikke mottatt anmeldelse fra kvinnen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no