Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Vest 2018 (inkl. uke 9)

Uke 9

Sak 653/17 – 123, 26.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL – TATT UT TILTALE FOR FORHOLD A IKKE HAR KJENNSKAP TIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson i Vest politidistrikt for å ha tatt ut tiltale for flere forhold A ikke kjenner seg igjen i. A har anført at det må være tre fremmede som bruker hans identitet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av sakens dokumenter tilsa at det er foretatt adekvate etterforskingskritt i sakene. A har forsvarer, og har anledning til å fremsette begjæring om ytterligere etterforskingsskritt, samt gjøre As synspunkter gjeldende.

 

Hovedforhandling var berammet, men utsatt.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det fra politiets side er opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 26/18 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM TRUSLER

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Sør-Vest politidistrikt oversendte sak om mulig mistanke mot tjenesteperson A for å ha truet B. Mistanken var fremkommet etter at politiet hadde avhørt B.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt B, og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

B forklarte til Spesialenheten at han aldri har ønsket å anmelde A. Bakgrunnen for uttalelsen i politiavhøret var at B var, og er fortsatt, i konflikt med As svigerfar angående betaling for oppussingsarbeider som B har utført. B reiste hjem til As svigerfar grunnet dette. A var også der. B har forklart at han fortalte om hendelsen i politiavhøret for å belyse saken han var innkalt til å forklare seg i. 

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 708/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL, MAKTOVERGREP OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Møre og Romsdal politidistrikt for trakassering, maktovergrep og for å bruke falske og oppdiktede historier for å få ham straffedømt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A har forsvarer, og har anledning til å fremsette begjæring om at politiet foretar ytterligere etterforskingsskritt, samt gjøre hans synspunkter gjeldende. Spesialenheten har ikke mandat til å omgjøre beslutninger fattet av politiet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 649/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL - FEILRETTET ETTERFORSKING MOT ANMELDER

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for feilrettet etterforsking av henne.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet politiets oppdragslogg for hendelser knyttet til A.

Politiets saksdokumenter i de siste straffesakene/anmeldelsene mot A er innhentet.

Det er foretatt søk i politiets straffesaksregister, Strasak.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av politiets saksdokumenter at politidistriktet hadde mottatt flere anmeldelser mot A for trusler og for skremmende, plagsom adferd. Det var ikke forhold knyttet til politiets håndtering av disse anmeldelsene som kunne kvalifisere for straffansvar.

 

Det fremgikk av Strasak at flere tidligere anmeldelser mot A er henlagt på grunn av tvil om hennes tilregnelighet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 310/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM ENSIDIG ETTERFORSKING OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt.

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to etterforskere ved Sør-Vest politidistrikt for ensidig etterforsking av en straffesak mot ham der han var mistenkt, og senere ble tiltalt for, overtredelse av straffeloven av 1902 § 219 (familievold) og straffeloven av 2005 § 168 (brudd på besøksforbud).

 

Anmeldelsen omfattet også brudd på taushetsplikten ved at en ukjent ansatt i politiet skulle ha uttalt til As mor at «nå skulle de ta ham fordi de hadde vært så snille mot ham tidligere», samt tjenestefeil ved at han en gang i 2014 ble avvist da han ville anmelde sønnens lærer.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet og gikk gjennom de aktuelle straffesakene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten la vekt på at anførslene i anmeldelsen lå tilbake i tid og i liten grad var konkretisert. Politiet hadde foretatt en omfattende etterforsking, der A var er gitt anledning til å forklare seg en rekke ganger og var bistått av forsvarer på ethvert trinn av saken. Det var ikke pekt på konkrete etterforskingsskritt som A eller hans forsvarer hadde ønsket, men som ikke var fulgt opp av politiet. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking. 

 

 

 

Sak 590/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM DISKRIMINERING OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner i politidistriktet for diskriminering og trakassering. A var i Norge som foreleser på et seminar og ble stanset av politiet da hun sto utenfor seminarlokalet for å trekke luft. Politiet ba om hennes legitimasjon. A mente politiet utelukkende krevet at hun legitimerte seg på grunn av hennes hudfarge.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt to mistenkte og ett vitne. Det er skrevet egenrapport etter telefonsamtale med anmelder og leder for utlendingsseksjonen ved politidistriktet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter utlendingsloven § 21 første ledd kan politiet som ledd i håndhevingen av om en person oppholder seg ulovlig i landet «stanse en person og kreve legitimasjon når det er grunn til å anta at vedkommende er utenlandsk statsborger, og tid, sted og situasjon gir grunn til slik kontroll».

               

Tjenestepersonen som besluttet kontrollen forklarte at han ble oppmerksom på en kvinne som han tenkte kunne være fra Nigeria. Kvinnen sto utenfor et hus, hadde ikke ytterklær på seg og snakket i telefonen. Han tenkte at kvinnen kunne ha tilhold i en leilighet i området. Ifølge tjenestepersonen hadde mange nigerianske statsborgere gått under jorden etter at en park i området ble stengt, og politiet har hatt problemer med å finne dem. Politiet visste at det bodde flere nigerianske statsborgere ulovlig i byen og hadde kjennskap til at det skulle bo flere i området der kvinnen stod.

 

Spesialenheten mente at As hudfarge ikke var eneste begrunnelse for kontrollen, men at beslutningen bygget på konkrete observasjoner sammen med generelle erfaringer. Spesialenheten kunne heller ikke se at tjenestepersonenes opptreden overfor A var diskriminerende.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 8

Sak 391/17 – 123, 21.02.2018

 

PÅSTAND OM URIKTIG ANKLAGE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for uriktig anklage. A var ilagt forelegg for ulovlig rettshjelpsvirksomhet. A ble domfelt i tingretten og frifunnet i lagmannsretten.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av dokumenter i saken knyttet til forelegget.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven §§ 222-224 om uriktig anklage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 573/17 – 123, 22.02.2018

 

UNNLATT REGISTRERING AV HENVENDELSER

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i Sør-Vest politidistrikt og Kripos for grov tjenesteforsømmelse. Bakgrunnen for anmeldelsen var at det lokale politiet og en ansatt hos Kripos hadde unnlatt å registrere henvendelser fra en professor. Professoren hadde opplysninger som var sentrale ved avgjørelsen av skyldspørsmålet i straffesaken mot A.

 

Professoren tok senere kontakt med As advokat. Professoren ble da oppnevnt som sakkyndig og A ble frifunnet. Det ble gjort gjeldende at dersom kontakten og opplysningene fra professoren hadde blitt lagt inn i sakens dokumenter og loggført, ville A ha blitt frifunnet langt tidligere.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet dokumenter i straffesaken mot A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at et eventuelt straffansvar etter straffeloven § 325 ville vært foreldet allerede før Spesialenheten mottok saken. Det ble blant annet av den grunn ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 581/17 – 123, 23.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG RANSAKING AV BOLIG OG BESLAG AV BIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner i Vest politidistrikt for å ha tatt seg inn i hans leilighet og ransaket fire ganger, og for å ha tatt beslag i hans bil.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A. En polititjenesteperson er avhørt som mistenkt.

Spesialenheten har skrevet egenrapport etter samtale med en annen tjenesteperson.

Kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og kjennelser om førerkortbeslag fra tingretten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av opplysningene i saken at A i samtlige fire tilfeller ble stanset grunnet mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand. A erkjente til dels å ha inntatt rusmidler, og det ble i blodprøvene blant annet påvist THC. Selv om A ble fratatt førerkortet og tingretten avsa kjennelse om førerkortbeslag, fortsatte A å kjøre bil. I forbindelse med at han fjerde gang ble stanset for kjøring i ruspåvirket tilstand, tok politiet beslag i bilen hans.

 

A opplyste at han hadde behov for gjenstander som befant seg i den beslaglagte bilen. Politiet opplyste til Spesialenheten at de ville følge opp dette og finne en praktisk løsning slik at A kunne få ut eiendelene. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 617/17 – 123, 23.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for tjenestefeil i forbindelse med at B hadde anmeldt A for kjøring uten gyldig førerkort. A hevdet at det ikke var han som hadde kjørt bilen og viste til at han ble frifunnet for forholdet i retten.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet politiets saksdokumenter og to dommer fra tingretten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av saksdokumentene at A er dømt for flere tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort.

Av politiets anmeldelse av A og av tingrettens dom fremgikk at B hadde opplyst at hun kjente igjen både registreringsnummeret på bilen og fører A. B hadde omtrent fem ganger tidligere møtt A i sitt arbeid. I tingretten hadde B først forklart at hun var "ganske sikker" på at det var A som var fører av bilen, og deretter forklart at hun var sikker. Retten frifant A på bakgrunn av uklarheten i vitneforklaringen fra B og fordi B kun observerte bilen kort tid. Selv om A ble frifunnet for dette forholdet, fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 7

Sak 388/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG RANSAKING HOS TREDJEPERSON (FORELDRE)

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A og B anmeldte en tjenesteperson (C) for å ha tatt seg inn i deres bolig da de var på arbeid. Det var en annen person til stede i huset da politiet kom. Denne personen ble pågrepet av blant annet C. A og B ble ikke varslet om ransakingen. Senere på ettermiddagen samme dag kom C tilbake. C opplyste at de visste at sønnen til A og B bodde der, og at politiet derfor hadde rett til å ransake der selv om sønnen hadde en annen folkeregistrert adresse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg for hendelsen.

Spesialenheten kontaktet politibetjenten som ledet ransakingen for å innhente ytterligere opplysninger om hvorfor ransaking ble gjennomført på foreldrenes adresse.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at årsaken til at det ble ransaket hos A og B, var at politiet kjente til at det var der sønnen bodde. Det forelå skriftlig beslutning fra påtalemyndigheten om pågripelse av sønnen. Det var ikke holdepunkter for at C hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 700/17 – 123, 12.02.2017

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A sendte flere brev til Spesialenheten. Brevene var på mange sider, håndskrevne og besto i stor grad av stikkord på kopier av ulike dokumenter. Brevene var vanskelige å tyde.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Brevene fra A ble gjennomgått av Spesialenheten. Spesialenheten gjorde flere forsøk på å oppnå kontakt med A på telefon, uten og lykkes.

 

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter i saker knyttet til A fra oktober 2015 til desember 2017.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Innholdet i brevene syntes å rette seg mot blant annet helsevesenet, media, fylkesmannen, Sivilombudsmannen og politiet, og omfattet en periode på 25 år.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, fordi det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 371/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson for brudd på taushetsplikten i forbindelse med politiets overlevering av videoopptak og bevis til et tv-program

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Vedlagt anmeldelsen fulgte e-post korrespondanse mellom As advokat, en politiadvokat Y og en reporter. Spesialenheten har gjennomgått opptak av tv-programmet, og  har innhentet relevante saksdokumenter fra politiet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet gjennomgikk og vurderte innslaget før det ble sendt på tv. A ble anonymisert ved sladding og det ble gjort ytterligere tiltak for å unngå identifisering av ham. På bakgrunn av opplysninger i anmeldelsen måtte det imidlertid legges til grunn at personer i hans omgangskrets hadde gjenkjent ham. Om dette skyldtes utilstrekkelig anonymisering eller oppdragets karakter, vites ikke.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Opplysningene i anmeldelsen og innhentede opplysninger gjorde det ikke sannsynlig at noen i politiet forsettlig eller grovt uaktsomt hadde brutt taushetsplikt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 7/18 – 123, 15.02.2018

 

PÅSTAND OM KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Vest politidistrikt fordi han tror det er personer fra den kriminelle underverden som spiller politi. Han mener at dette kan være korrupsjon. A mistenker at noen i politiet har kontakt med «afrikansk voodoo verden» som vil ta penger fra A. A viste til at politiet fratok ham kr 90 000 og at pengene ble sendt til Statens innkrevingssentral.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A. Spesialenheten har innhentet kopi av politiets saksdokumenter og PO-logg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 387/388, om korrupsjon

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet beslagla kr 90 000 i kontanter fra A. Beløpet ble dels tatt i utlegg av namsfogden og dels av Statens innkrevingssentral.

 

Spesialenheten fant ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Sak 692/17 – 123, 16.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Vest politidistrikt og en sivilt ansatt for unnlatelse av å besvare innsynsbegjæringer

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har fra politidistriktet innhentet dokumenter i innsynssakene.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde fått svar på sine innsynsbegjæringer. Det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 539/17 – 123, 16.02.2018

 

PÅSTAND OM URIKTIG VITNEBEKREFTELSE PÅ ET SKJØTE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelsen:

En advokat anmeldte på vegne av sin klient (A) to sivilt ansatte i politiet for falsk vitnepåtegning og senere falsk forklaring. Hendelsen skal ha skjedd da A og hans tidligere samboer (B) var på politistasjonen for å få pass til sine tre barn. Da A var på venterommet med barna skulle B ha fått to sivilt ansatte til å signere som vitner på et skjøte som A tidligere hadde signert. Skjøtet ble deretter sendt inn til tinglysning og eiendommen i sin helhet overført til B. Ifølge anmeldelsen visste ikke A at B hadde med skjøtet og at vitner hadde bekreftet hans underskrift.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har gjennomgått korrespondanse mellom advokat og politidistriktet, samt omfattende klage til statsadvokaten med vedlegg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grov uaktsom tjenestefeil, § 221 om uriktig forklaring.

 

Spesialenhetens vurdering:

En av de sivilt ansatte hadde i brev til advokaten redegjort for omstendighetene ved bevitnelsen av underskriftene, herunder at A ble tilkalt til skranken og at hans underskrift ble kontrollert før vitnene skrev under.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at de sivilt ansatte hadde begått straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen.    

 

Det ble ved vurderingen blant annet sett hen til omstendighetene rundt overdragelsen av eiendommen, herunder at A skrev under skjøtet og at huslånet i sin helhet ble overført til B. Anklagen mot de sivilt ansatte ble også først fremsatt etter samlivsbruddet og i en situasjon med høyt konfliktnivå mellom A og B. Gitt disse omstendighetene var sannsynligheten for at en av de sivilt ansatte hadde gitt uriktige opplysninger om bevitnelsen av underskrift på skjøtet, liten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 6

Sak 450/17 – 123, 08.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A mente politiet hadde brutt taushetsplikten ved oversendelse av bekymringsmelding til barneverntjenesten. 

  

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten avhørte tjenestemannen som sendte bekymringsmeldingen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har en samarbeidsplikt med andre offentlige myndigheter, og er pålagt å ha et nært samarbeid blant annet med ”sosialmyndigheten”. Politiet skal snarest underrette om forhold av antatt interesse for deres virksomhet. Barnevernet er omfattet av denne særlige samarbeidsplikten.

 

Politiets kan av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger til kommunenes barneverntjeneste blant annet når det er grunn til at å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det er andre former for alvorlig omsorgssvikt.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist

 

 

 

Sak 233/17 – 123, 08.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse.

  

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet dokumenter fra Sør-Vest politidistrikt knyttet til hendelsen som er omtalt i anmeldelsen. Der fremgår at A ble anmeldt for vold mot to personer kort tid forut for pågripelsen. Beslutningen om pågripelse ble truffet av jurist og nedtegnet skriftlig dagen etter. A erkjente i avhør at han var involvert i slåsskamp til aktuell tid og sted, og at han kan ha slått en eller to personer.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 192/17 – 123, 08.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG HUSRANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ulovlig husransaking.

  

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet dokumenter fra Sør-Vest politidistrikt knyttet til hendelsen som er omtalt i anmeldelsen. Der fremgikk at tingrettens beslutning om ransaking forelå forut for at ransakingen ble gjennomført.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Uke 5

Sak 500/17 – 123, 29.01.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL – ULOVLIG INNTRENGEN I LOKALER

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte på vegne av en MC-klubb, Vest politidistrikt for å ha tatt seg inn i deres lokaler uten særskilt tillatelse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har gjort flere forsøkt på å komme i kontakt med A for å få en nærmere forklaring om den anmeldte hendelsen. En person (B) som var til stede da politiet oppsøkte lokalene er avhørt som vitne. Spesialenheten har innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet reiste til motorsykkelklubben for å fotografere en motorsykkel etter tillatelse fra sykkelens eier. I lokalene traff de B, som opplyste at sykkelen ikke var i lokalet. Ut fra opplysningene i saken, og med vekt på vitneforklaringen til B, var det ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt fordi uten etterforsking.

 

 

 

Sak 305/17 – 123, 29.01.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen

Oslo politidistrikt opprettet anmeldelse mot tjenesteperson (A) i Vest politidistrikt for tjenestefeil. Operasjonssentralen i Oslo ble kontaktet av et hotell fordi A hadde ønsket å låse inn to våpen i hotellsafen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra A som mistenkt knyttet til hendelsen.

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var på reise fra politimesterskap da to våpen i en kort periode ble oppbevart uten magasin eller ammunisjon i en låst safe.

 

Spesialenheten fant det kritikkverdig at B prioriterte å rekke en avtale fremfor å kjøre til en politistasjon for forsvarlig oppbevaring av våpnene der. Med vekt på at våpnene ble oppbevart uten magasin eller ammunisjon i en låst safe, fant Spesialenheten at A ikke hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 439/17 – 123, 31.01.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN VED ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en etterforsker C for grov uforstand i tjenesten ved etterforsking av sak. A anførte blant annet at C hadde utført slett etterforskingsarbeid og at det var mye som det ikke var tatt tak i. A mente at C manglet kompetanse, kommunikasjonsevner, objektivitet og integritet. 

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten og straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har gjennomgått opplysningene i saken og vurdert sannsynligheten for at det har funnet sted en straffbar tjenestehandling.

 

A og B hadde et seksuelt forhold flere år tilbake. Etter at forholdet var avsluttet, anmeldte B A for plagsom og hensynsløs adferd. C arbeidet i en annen driftsenhet enn B, og etterforsket saken og flere andre anmeldelser fra A og B. Både A og B var avhørt i sakene, og det var gjennomført flere andre adekvate etterforskingsskritt. A hadde vært bistått av advokat, og hadde advokat til stede under avhør. Senere anmeldte A B for falsk forklaring. Denne anmeldelsen ble etterforsket av et annet politidistrikt.

 

Ved behandlingen av saker som vedrører politiets prioriteringer og ressursbruk må det foreligge betydelige kritikkverdige forhold ved etterforskingen og den påtalemessige behandling for at forholdet skal være straffbart. Det følger av rettspraksis at det skal mye til før en svakt fundert beslutning eller sviktende skjønnsutøvelse medfører straffansvar. Dette gjelder ikke bare for politiet, men også andre offentlige tjenestepersoner.

 

Spesialenheten bemerket også at et eventuelt straffansvar for overtredelse av straffeloven (1902) § 325, var foreldet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at C hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 440/17 – 123, 31.01.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte B for grov uforstand i tjenesten.

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 324 om overtredelse av tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og polititjenesteperson B hadde et seksuelt forhold. Noe senere anmeldte B A for plagsom og hensynsløs adferd, mens A anmeldte B for falsk forklaring.

 

I anmeldelsen til Spesialenheten anførte A at de to hadde hatt seksuell omgang mens B var på vakt som politibetjent, og at B hadde kommet til A iført uniform ved slike stevnemøter. Dette hadde angivelig skjedd i 2013.

 

De anmeldte tjenestehandlingene ble vurdert etter straffeloven (1902) § 324. Fordi et eventuelt straffansvar etter denne bestemmelsen uansett var foreldet, fant Spesialenheten ikke grunn til å undersøke forholdet nærmere.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 614/17-123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM TRUSSEL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt.

 

Anmeldelsen:

A, som er utenlandsk statsborger og hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge, anmeldte en ikke navngitt polititjenesteperson for trussel i forbindelse med at politiet skulle gjennomføre ransaking på en gård der A oppholdt seg. Trusselen som var anmeldt gikk ut på at polititjenestepersonen hadde uttalt at han ville deportere A dersom han løy til politiet. A opplyste også at politiet ikke hadde fremvist noen skriftlig beslutning om ransaking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens undersøkelser og vurdering:

I følge politiets dokumenter kom de til stedet for å finne/snakke med X. Politiet hadde muntlig ransakingsbeslutning gitt av jurist.

 

Spesialenheten bemerket at uttalelsen fra polititjenestepersonen, slik den var beskrevet i anmeldelsen fra A, fremsto som uskjønnsom. Spesialenheten fant imidlertid ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at uttalelse kunne medføre straffansvar. Det ble vist til vilkårene i straffeloven § 171 og § 172 om at straffansvar er betinget av at avviket fra korrekt handlemåte er grovt og at det må være tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 2-4

Sak 287/17 – 123, 09.01.2018

 

UTILSIKTET AVFYRING AV SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt varslet Spesialenheten om at et vådeskudd ble avfyrt i lukket garasje på en politistasjonen. Det oppsto ingen personskade eller materiell skade.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Politidistriktet har bistått med tekniske undersøkelser på stedet og utarbeiding av illustrasjonsmappe. Tjenestepersonen (A), som avfyrte skuddet, er avhørt som mistenkt.

En annen tjenesteperson (B) som var til stede i garasjen da skuddet ble avfyrt, er avhørt som vitne.

 

Rettslig grunnlag:          

Saken vurdert etter straffeloven (2005) § 188, om uforsiktig omgang med skytevåpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn sakens opplysninger la Spesialenheten til grunn at tjenesteperson A holdt tjenestevåpenet i sikker retning, og at avfyringen ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse. Vilkårene for straffansvar etter straffeloven § 188 var således ikke oppfylt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 310/16 – 123, 18.01.2018

 

MELDING OM MULIG MISBRUK AV STILLING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Meldingen:

Politidistriktet meldte fra om at tjenesteperson A kunne ha misbrukt sin stilling til å oppnå seksuell omgang med X.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet politiets saksdokumenter, var i kontakt med politidistriktet og X.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 193, om misbruk av stilling

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i Xs opplysninger var det ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å undersøke om A hadde misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 640/17 – 123, 19.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for politiets håndtering av en svært syk person som A er pårørende for.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Anmeldelsen er gjennomgått.

Spesialenheten har innhentet politiets oppdragslogg for hendelser knyttet til A i 2017.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Av oppdragsloggen fremgikk at politiet fikk melding fra en psykisk syk person som truet med å ta livet av sin mann. Vedkommende ble tatt med til legevakten.

 

Det følger av politiloven § 2 nr 5 at politiet på anmodning skal yte andre offentlige myndigheter bistand når dette følger av lov eller sedvane. Politiet har også en plikt til å hjelpe syke etter politiloven § 12.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 324/17 – 123, 22.01.2018

 

PÅSTAND OM UAKTSOM FORBIKJØRING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt.

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en ukjent tjenesteperson ved Vest politidistrikt for uaktsom forbikjøring av syklister under sykkelrittet Nordfjordrittet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av politioperativt register.

Spesialenheten forsøkte gjentatte ganger å komme i kontakt med A for en utdypende forklaring. A besvarte ikke henvendelsene og tok ikke kontakt med Spesialenheten.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, idet det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 541/17-123, 22.01.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen

A anmeldte Vest politidistrikt for å ha gitt taushetsbelagte opplysninger til hans sønn.

 

Spesialenhetens etterforsking

Det er opptatt forklaring fra anmelder.

Tjenesteperson B er avhørt som mistenkt.

Anmelders sønn er avhørt som vitne.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag           

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering

Det følger av politiregisterloven § 27 om taushetsplikt ved forebyggende virksomhet, at taushetsplikten ikke er til hinder for at politiet utleverer opplysninger til private, dersom det er nødvendig for å forebygge lovbrudd og andre løsninger må antas å være utilstrekkelige. Vurderingen som skal foretas etter politiregisterloven §§ 27 er svært skjønnsmessig.

 

Spesialenheten la vekt på at B, før han ga As sønn opplysninger om saken, forsøkte å forsikre seg om at sønnen hadde god kontakt med sin far og kjente til hans helsesituasjon.  Spesialenheten har også lagt vekt på at formålet med å kontakte sønnen var å unngå å pådra A en opprørende situasjon som erfaringsmessig kunne eskalere. B ga kun sønnen de opplysningene B mente var nødvendig for å oppnå formålet. Sønnen fikk ikke detaljerte opplysninger om saken eller om faren. Formålet var også at når budskapet ble formidlet av en A kjente seg trygg på, så ville han forstå det som ble formidlet til ham, slik at politiet kunne unngå å ilegge ham besøksforbud ovenfor naboen.

 

Vedtak

Saken er henlagt fordi intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 637/17 – 123, 23.01.2018

 

PÅSTAND OM FORFALSKET SIGNATUR PÅ TILBAKETREKNING AV SØKNAD OM FAMILIEINNVANDRING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Vest politidistrikt for å ha forfalsket skjema for tilbaketrekning av søknad om familieinnvandring.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten var i kontakt med A per e-post. Det er opptatt vitneforklaring fra As ektefelle, B. I avhør hos Spesialenheten leverte B kopi av underretning om utvisningsvedtak for As ektefelle, kopi av skjema for tilbaketrekning av søknad for familieinnvandring, kopi av egenrapport fra politiet og kopi av et dokument ektefellen har signert.

 

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets saksdokumenter, herunder rapport om pågripelse av A hjemme hos B. Spesialenheten har kontaktet politibetjenten som for vel tre år siden signerte på linjen under A sin signatur på skjemaet for tilbaketrekning av søknad om familieinnvandring. Spesialenheten har også kontaktet tjenestepersonen som signerte underretningen om utvisningsvedtak til A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 361 om dokumentfalsk

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at årsaken til at A ble uttransportert var et varig utvisningsvedtak som forelå før A giftet seg med B.

 

B forklarte Spesialenheten at hun besøkte A i utlandet kort tid etter at A reiste ut av landet og en gang i 2017. Da B besøkte A første gang for ca tre år siden, fortalte A at han hadde signert noen papirer hos politiet. Ifølge A hadde politiet hadde sagt at hvis A ikke signerte, kunne han få opptil 8-9 måneders fengsel i Norge og miste sin oppholdstillatelse i et annet europeisk land. A fortalte at det var en tolk og en advokat til stede da A signerte papirene. Da B besøkte A i 2017, hadde B med dokumenter som tidligere hadde kommet til A i posten. A hevdet da at han ikke hadde signert på skjemaet ”Tilbaketrekning av søknad om familieinnvandring”.

 

Spesialenheten gjennomgikk opplysningene i saken og fant det ikke sannsynlig at personer i Vest politidistrikt hadde forfalsket As underskrift på skjemaet ”tilbaketrekning av søknad om familieinnvandring.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 754/17 – 123, 23.01.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL I FAMILIEINNVANDRINGSSAK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Vest politidistrikt for ikke å ha respektert hennes rettigheter som statsborger, mor og kone. Hun anførte blant annet at hun ikke hadde fått vite hvorfor mannen ble utvist fra Norge.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra A om saksforholdet i en annen sak. I avhør hos Spesialenheten leverte A Spesialenheten kopi av underretning om utvisningsvedtak for As ektefelle, kopi av skjema for tilbaketrekning av søknad for familieinnvandring, kopi av egenrapport fra politiet og kopi av et dokument ektefellen har signert. Spesialenheten har innhentet kopi av politiets rapport om pågripelse av ektefellen hjemme hos A. Rapporten omhandler hvilken informasjon som ble gitt til A i den forbindelse.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet, på grunn av taushetsplikten, i utgangspunktet ikke kunne gi A opplysninger om hvorfor mannen ble pågrepet. A fikk imidlertid opplysninger om dette etter samtykke fra mannen. Det var ikke holdepunkter for at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 101/17 – 123, 15.01.2018

 

BRUK AV POLITITJENESTEBEVIS FOR Å KUNNE KJØRE KOLLETIVTRANSPORT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Riksadvokaten bestemte at Spesialenheten skulle behandle en sak der tjenesteperson A var anmeldt for i fritiden å ha vist polititjenestebeviset sitt for å kjøre kollektivtransport gratis.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A og vitner.

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

Det er innhentet kopi av videoovervåkning. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om forsettlig tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A var på vei hjem. Han var tydelig beruset, og ikke i tjeneste. Han viste polititjenestebeviset sitt til billettkontrolløren/vekteren for å kunne kjøre gratis. Det var på det rene at vekteren avviste A, og at A deretter kjøpte billett.

 

Et politibevis er personlig og legitimerer vedkommende som politi, med de plikter og rettigheter dette medfører. Det følger av politiinstruksen § 4-1 at en politimanns vandel skal være uklanderlig. Ellers skal politiet opptre både i og utenfor tjenesten slik at han oppnår den respekt og tillit hos borgerne som stillingen krever. Enhver politimann må være seg bevisst at resultatet av egne tjenestehandlinger ofte avhenger av den tillit han nyter blant allmenheten, og at egen klanderverdig adferd ikke bare går ut over ham selv, men også skader politiets anseelse i sin alminnelighet.

 

Det er fastsatt i politiloven § 23 at politiet ikke må være ruspåvirket i tjenesten. Også ellers må polititjenestepersoner vise streng edruelighet.

 

Spesialenheten fant at A forsettlig hadde brutt en tjenesteplikt. A skulle bedømmes som om han hadde vært edru. Av hensynet til allmennhetens tillit til politiet og politiets troverdighet, er det avgjørende at tjenestepersoner ikke misbruker eller forsøker å misbruke sin stilling, herunder politilegitimasjon, for å oppnå uberettigede fordeler. Bruddet på tjenesteplikten ble derfor vurdert som grov.

 

Vedtak:

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.          

 

Uke 1

Sak 399/17 – 123, 02.01.2018

 

SPØRSMÅL OM STRAFFBART BRUDD PÅ HANDLEPLIKT ETTER MOTTATT BEKYMRINGSMELDING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet oversendte sak for vurdering av om det var begått straffbart brudd på handleplikten. Det var ikke blitt besluttet operative tiltak etter at politiet hadde mottatt bekymringsmelding om A. Neste dag ble A pågrepet for å ha stukket en tilfeldig person med kniv.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gjennomgikk saksdokumenter og oppdragslogger.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var i oppdragsloggen nedtegnet at opplysningene om A baserte seg på tredjehånds opplysninger som ikke var bekreftet. Opplysningene om A ble vurdert, men operatøren mente de ikke var tilstrekkelig konkrete eller akutte for å gripe inn. Politiet var i kontakt med helsevesenet om A. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 557/17 – 123, 03.01.2018

 

PÅSTAND OM SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEGHOV OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson B for mulig registersøk og brudd på taushetsplikten. A opplyste at han sto i en konflikt med sin tidligere samboer og at han i den forbindelse hadde hørt henne uttale at hun mistenkte at han brukte narkotika, og “vi får nå se om det ligger noe på deg da”. A fikk etter denne uttalelsen en følelse av at noen i politiet kanskje hadde søkt på ham. A hadde hørt at samboeren var Facebook-venn med B, men visste ikke mer om relasjonen mellom dem. A ønsket at Spesialenheten skulle undersøke om B hadde søkt på ham.

Spesialenhetens undersøkelser:
Spesialenheten opptok forklaring fra A. Spesialenheten ønsket særlig belyst om A hadde konkrete holdepunkt for mistanken mot B, utover en ren følelse. A opplyste at han ikke hadde hørt spesifikke opplysninger utover uttalelsen fra den tidligere samboeren. Han hadde ikke kjennskap til relasjonen utover at de var venner på Facebook.

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172 om tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Opplysningene som A bygget anmeldelsen på var vage og lite konkrete. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 195/17 – 123, 05.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED ETTERFORSKING AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for tjenestefeil under etterforsking av en sak om blant annet voldtekt. Det ble anført at et vitne skulle vært avhørt ved tilrettelagt avhør, at politiets bevisinnhenting var mangelfull og at det var avvik mellom lydavhør av siktede og resymeet fra avhøret.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og dom fra tingrett og lagmannsrett.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 324, om brudd på tjenesteplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen rettet seg mot politiets arbeid tilbake i februar og mars 2013. Aktuelle straffebestemmelser ville ha vært straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten og § 324 om tjenesteunnlatelse. Den alminnelige foreldelsesfrist etter begge de nevnte bestemmelser er to år, jf. straffeloven § 67, jf. § 66. Dette innebar at et eventuelt straffansvar etter begge bestemmelser var foreldet før saken ble oversendt til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som foreldet.

 

 

 

Sak 346/17 – 123, 05.01.2018

 

HJERTESTANS UNDER TRANSPORT I POLITIBIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten iverksatte etterforsking i medhold av påtaleinstruksen § 34-6, annet ledd, etter melding fra politidistriktet om at A hadde fått hjertestans under en innbringelse i politibil.

 

Spesialenhetens etterforsking:

A er avhørt av Spesialenheten. To polititjenestepersoner er avhørt som mistenkt. Fire tjenestepersoner og en dørvakt er avhørt som vitner.

 

Spesialenheten har gjennomført rekonstruksjon i politibilens cellerom. 

 

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets Politioperative register (PO) og lydlogg fra samband og telefontrafikk som gjelder hendelsen, samt innhentet As legejournal. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A motsatte seg innbringelse og var utagerende under transporten i politibilen. Maktbruken mot ham var nødvendig og forholdsmessig, og hadde sin bakgrunn i As egen opptreden. Politiet kjente ikke til As helsemessige problemer. Det er ikke opplysninger om at politiet fikk noe forhåndsvarsel om at A hadde problemer under innbringelsen, før han plutselig ble stille og fikk respirasjonssvikt/hjertestans. Da dette skjedde ble det umiddelbart kjørt utrykning til sykehus, der A ble gjenopplivet.

 

Det var ikke holdepunkter for at tjenesteoppdraget var utført på slik måte at det kunne medføre straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no