Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Øst 2018 (inkl. uke 5)

Uke 5

Sak 825/16-123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM OVERDREVEN MAKTBRUK OG RASISTISK MOTIVERT FORSKJELLSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to polititjenestepersoner for overdreven maktbruk og for rasistisk motivert forskjellsbehandling. A hadde tatt seg inn på et område som var avsperret av politiet. A mente at politiet var for hardhendte da de fysisk geleidet ham ut av området. De bendte armen hans slik at skulderen ble skadet.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten avhørte de to mistenkte, A og ett vitne. Videoopptak ble sikret, og utskrifter fra fornærmedes legejournal ble innhentet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kom til at etterforskningsresultatet med styrke talte mot at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at politiet i den konkrete situasjonen hadde hjemmel i politiloven til å anvende fysisk makt, og at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter for at bruken av makt mot A overskred det som politiloven § 6 ga hjemmel til i den konkrete situasjonen. A hadde fått flere pålegg om å forlate det avsperrede området, men motsatte seg dette. Legeuttalelsen viste at A hadde hatt problemer med skulderen i lang tid.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold bevist.

 

 

 

Sak 357/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha tatt hans hunder i forvaring uten tillatelse. A hevdet å være eier av to hunder som han hadde overtatt fra B. Da A skulle hente hundene hos B, kom politiet og tok hundene i forvaring. A opplyste at han ikke hadde blitt varslet om at hundene skulle tas til forvaring.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og dokumenter i sak om hundehold.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet ga B forhåndsvarsel om avliving/omplassering av hundene, og traff vedtak om å ta hundene i forvaring med umiddelbar virkning. Vedtaket var blant annet begrunnet i at en av hundene hadde bitt en person. Politidistriktet traff videre vedtak om avliving av hundene. B påklaget vedtaket.

 

Spesialenheten viste til at hundeloven § 24 første ledd bokstav f) gir politiet adgang til å ta hunder i forvaring frem til det er truffet vedtak om blant annet avliving.

 

Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved ikke å forhåndsvarsle  A. Forhåndsvarslet ble sendt til B en eller to dager etter at A angivelig formelt skulle ha overtatt eierskapet til hundene.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 496/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED TRUSLER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjent B, for sammen med barnevernet, å ha krenket ham. A hevdet å ha blitt straffet med varetekt og besøksforbud, selv om hans ektefelle C hadde sagt at han ikke hadde utøvd vold mot henne. Senere hadde politiet og barnevernet presset ektefellen til å gå mot ham ved å true med å ta barna fra henne. Etter seks måneder uten å finne bevis, henla politiet saken mot A. Dette hadde vært en stor belastning for hele familien.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av bekymringsmelding fra barnehage innga barneverntjeneste anmeldelse mot A for vold mot ektefellen C. Politiet kodet saken som mishandling i nære relasjoner, med kroppskrenkelse. B var etterforsker på saken. En gjennomgang av politiets sak viste at C var avhørt fire ganger. B gjennomførte to avhør. I disse avhørene hadde C bistand av advokat. Det fremkom ingen informasjon i saken om at C eller hennes advokat hadde innsigelser til avhøret eller hvordan dette var foretatt. C tok selv initiativ til det siste avhøret. A hadde på et tidspunkt besøksforbud overfor C og barna. Dette ble etter hvert ikke opprettholdt av tingretten, før C etter hvert selv begjærte at han ble ilagt et nytt besøksforbud.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Med bakgrunn i sakens opplysninger og Cs opptreden, var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 471/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM URETTMESSIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte at han ble pågrepet av politiet for å ha sendt en sms. A mente sms-en ikke hadde et innhold som var truende, og stilte spørsmål ved hva det var med innholdet i sms-en som kunne rettferdiggjøre et 4-timer langt opphold på glattcelle og nakenvisitasjon.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og arrestjournal .

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiadvokat B besluttet pågripelse av A etter at A hadde sendt en sms til en ansatt i politiet. A hadde blant annet kalte den ansatte for avskum. Dagen før hadde han sendt sms til en person med truende innhold. Beslutningen til politiadvokat B var muntlig. Den ble opprettholdt skriftlig av politiadvokat C. C begrunnet opprettholdelsen med at A med skjellig grunn kunne mistenkes for overtredelse av straffeloven § 266 ved å sende sjikanerende mail til en politiansatt, samt at pågripelse ble antatt påkrevd for å hindre A i å begå ny straffbar handling.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiadvokat B, ved å beslutte pågripelse av A, hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 554/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED Å HA UTSTEDT FORELEGG UTEN GRUNN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha blitt ilagt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 351 første ledd. Grunnlaget i forelegget var at han hadde stukket hull og punkterte et dekk på en uniformert politibil som sto parkert. A vedtok ikke forelegget og saken ble henlagt av politiet etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Et vitne så hærverket på politibilen, og A ble observert av politiet i nærheten av åstedet kort til før hærverket skjedde. I tillegg passet A til beskrivelsen vitnet ga av gjerningspersonen. Det var politiadvokat B som utstedte forelegget.

 

Spesialenheten fant ingen holdepunkter for at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 551/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL MM.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner ved Agder politidistrikt for å ha ransaket hjemme hos ham og hans foreldre uten at foreldrene eller advokat var til stede. Han opplyste at han selv var pågrepet “helt tilfeldig” og satt i varetekt da dette skjedde. A tidfestet ikke hendelsen nærmere, annet enn at det skulle ha skjedd flere år tidligere. Videre anførte A at politiet gjennom flere år hadde brutt opplysningsplikten overfor ham, uten at han konkretiserte dette nærmere. Spesialenheten oppfordret A til å konkretisere anmeldelsen, uten at dette ble etterkommet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

En lang rekke e-poster fra A er gjennomgått.

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

Det er foretatt undersøkelser i folkeregisteret og i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i Folkeregisteret viste at A hadde vært registrert bosatt på samme adresse som sine foreldre siden 1984. Ved en gjennomgang av politiets straffesaksregister fant Spesialenheten at A ikke var registrert med forhold siden 2002. I følge politiets oppdragslogg hadde politiet innbrakt A ved to anledninger i 2010 og 2011, uten at dette medførte reaksjoner mot A fra politiets side.

 

Spesialenheten besluttet ikke å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. I vurderingen ble det vektlagt at det i politiets registre ikke ble funnet spor etter ransaking på As og hans foreldres bopel i nyere tid.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 537/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM å HA SKREMT FAMILIE OG NABOER I FORBINDELSE MED BISTAND TIL BARNEVERNTJENESTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for grovt uaktsom tjenestefeil ved å ha skremt familie og naboer. Hendelsen fant sted i sammenheng med at politiet og barnevernet lette etter barna hans. De oppsøkte og gjennomgikk flere leiligheter i blokken der A bodde. Folk ble redde og forsto ikke hvorfor politiet gjorde dette mot A. A mente at barneverntjenesten visste at barna hans var i utlandet sammen med sin mor, men at de fortsatt plaget hans naboer og slektninger. I følge A var politiet med på dette.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets oppdragslogg mottok politiet anmodning fra barnverntjenesten om bistand til å hente to barn som skulle tvangsplasseres. Barneverntjenesten opplyste til politiet at de mistenkte at familien var i utlandet, men at det i samtale med far samme dag virket som at de likevel var hjemme. Politiet oppsøkte først leiligheten den aktuelle dagen kl. 1546. Det var da ingen hjemme. Samme kveld kl. 2358 ble adressen oppsøkt på nytt. Ingen åpnet døren og politiet søkte deretter gjennom leiligheten til As bror. Verken A eller barna var på stedet. To dager senere reiste politiet på nytt til stedet. De søkte gjennom As leilighet og snakket med A. Barna var ikke der.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble vist til at politiet plikter å yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse. Spesialenheten bemerket at det forelå en avgjørelse om at barna skulle tvangsplasseres og at barneverntjenesten hadde anmodet om bistand til å hente barna.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 807/16 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM SLETTING AV BEVIS, TERROR OG DRAPSFORSØK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å slette meldinger fra telefonen, utøvd telefonterror og for drapsforsøk.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiets hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet hadde mottatt opplysning om As opptreden ovenfor sin familie, og at politiet av den grunn ønsket en “bekymringssamtale” med ham. Det var ikke sannsynlig at politiet bevisst hadde slettet meldinger fra telefonen hans.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

 

Sak 491/17-123 – 02.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED ETTERFORSKING OG BESLUTNING OM BESØKSFORBUD

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to ansatte i Sør-Øst politidistrikt for bevisst å hindre etterforsking av et angivelig drapsforsøk mot ham, samt for å ha ilagt A et besøksforbud på sviktende grunnlag. 

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av dokumentene i to straffesaker hos Sør-Øst politidistrikt, samt utskrift av PO-logg for hendelser der A var omtalt. 

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersoner i politiet hadde gjort seg skyldig i grovt uaktsom tjenestefeil i forbindelse med etterforskingen og påtaleavgjørelsen i saken. Utover As fremstilling, var det ingen opplysninger i det øvrige materialet som underbygget dette. Det var heller ingen holdepunkter for at politiet hadde begått tjenestefeil i forbindelse med at A ble ilagt besøksforbud. Beslutningene fremsto som adekvat begrunnet i det høye konfliktnivået mellom de involverte.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.             

 

 

 

Sak 474/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet anmeldte A etter at det hadde kommet klage fra en kvinne på As opptreden ved grensekontroll. Etter at A hadde kontrollert kvinnens pass og hun hadde passert grensekontrollen, tok A kontaktet med henne på Facebook.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten fikk oversendt møtereferat fra møte politidistriktet hadde med A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ved tre anledninger hadde tatt kontakt med kvinner på Facebook etter at han hadde kontrollert deres pass. Formålet var en “liten flørt”. Spesialenheten kom til at As handlemåte var klart klanderverdig, men ikke straffbar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 331/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatt i politiet for ulovlig å ha tatt seg inn i hans bolig.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av sakene viste at påtalemyndigheten hadde gitt en beslutning som gjorde at politiet kunne ta seg inn i As bolig. Bakgrunnen for beslutningen var at politiet observerte en person på utsiden av boligen til A som var lik en person som skulle pågripes. I tillegg var en bil registrert på personen som skulle pågripes parkert utenfor boligen til A. Det viste seg i ettertid at personen politiet hadde observert utenfor boligen til A ikke var den personen som skulle pågripes.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 422/17-123, 02.02.2018

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for usanne beskyldninger om narkotikamisbruk. Han gjorde gjeldende at B mot bedre vitende hadde diktet opp at han i en nærmere angitt perioden hadde misbrukt narkotika. A anførte også at B bevisst hadde unnlatt å få saken så godt opplyst som mulig, og at dette hadde medført at A hadde fått tilbakekalt sin førerrett.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gjorde søk i strasak og innhentet straffesaken mot A om befatning med narkotika.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171 om tjenestefeil og § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tollregion Oslo og Akershus anmeldte A til politiet etter at det var gjort beslag av frø til dyrking av narkotiske planter og sopper. A ble avhørt av politiet. Han forklarte da blant annet at han bestilte frøene og satte opp plantasjen for å lage sine egne, naturlige medisiner. Han syntes at dette fungerte bedre enn reseptbelagte medisiner. A erkjente straffeskyld for innføring, bruk og oppbevaring av cannabisfrø/maihuana.

 

I brev fra politiet ble A gitt forhåndsvarsel om tilbakekall av førerretten. Det ble vist til ovennevnte forklaring fra A om bruk av marihuana til selvmedisinering, og opplevelsen av at dette virket bedre enn reseptbelagte preparater. Politiet vurderte at bruken av marihuana hadde et vanemessig preg.

A innga bemerkninger til forhåndsvarselet og anførte at det var ca. 2 ½ måned siden han hadde brukt marihuana, samt at han var villig til å la seg teste for narkotikabruk.

 

Politiet fattet vedtak om tilbakekall av As førerrett. A påklaget vedtaket og begjærte utsatt iverksettelse. Politiet fant ikke grunn til å omgjøre sitt vedtak, og oversendte klagen til Politidirektoratet som klageinstans. Det ble heller ikke gitt utsatt iverksettelse av vedtaket.

 

A anmeldte deretter B for tjenestefeil og ærekrenkelser.

 

Spesialenheten kunne ikke se at det fremkom opplysninger i saken som tilsa at B hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten bemerket at ærekrenkelser ble avkriminalisert da straffeloven av 2005 trådte i kraft.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Uke 2-4

Sak 215/17 – 123, 08.01.2018

 

PÅSTAND OM FALSKE BESKYLDNINGER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for å ha fremsatt beskyldinger for retten uten at det forelå bevis.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjennomgått korrespondanse inngitt av A, blant annet dommen fra tingretten og lagmannsrettens beslutning om ikke å slippe inn anken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A var anmeldt for blant annet bedrageri, og ble i tingretten domfelt i samsvar med tiltalen. A anførte at politiadvokat B hadde fremsatt uriktige beskyldninger uten bevis, og at dommerfullmektig C ikke hadde vært nøytral/objektiv. A anket dommen, men anken ble nektet fremmet av lagmannsretten.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet og/eller politiadvokat B hadde opptrådt straffbart. A hadde for øvrig vært representert ved forsvarer.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 872/16 – 123, 08.01.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING M.V

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjent A og seniorkonsulent C for og feil saksbehandling og for å ha plaget henne.

A vist til en rekke straffesaksdokumenter og forvaltningsdokumenter for å belyse anmeldelsen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Sakens dokumenter viste at A var domfelt i tingretten ved to tilfeller og at disse sakene var forent til felles behandling i lagmannsretten. Der ble hun frifunnet for ett forhold og domfelt for de øvrige forholdene. Bevisene politiet hadde fremskaffet var ikke ulovlige bevis. Domstolene hadde tillatt at bevisene ble ført. As forsvarer hadde heller ikke påstått at bevisene var ulovlige. A ble senere forhåndsvarslet om utvisning i utlendingssaken sin på bakgrunn av de rettskraftige dommene.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 610/17 – 123, 08.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL OG ULOVLIG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for tjenestefeil og ulovlig overvåkning.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

A er avhørt. Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 276/17 – 123, 08.01.2018

 

PÅSTAND OM TYVERI FRA BESLAG

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersonene B og C for tyveri fra beslag, ved at politiet skulle ha solgt en gjerdesag og et bensinaggregat tilhørende A under en auksjon i 2016. Politiet hadde under en ransaking hos A i november 2015 beslaglagt en mengde verktøy. Deler av dette ble identifisert som stjålet og A ble domfelt for disse. A mente at politiet skulle hatt levert tilbake det øvrige verktøyet til ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 324, om underslag

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kontaktet politiet med anmodning om å redegjøre for de aktuelle gjenstandene. Politiet opplyste at gjerdesagen ved en feil hadde blitt solgt, uten at politiet kunne forklare hvorfor dette hadde skjedd. De øvrige gjenstandene befant seg på X lensmannskontor i påvente av at saken skulle bli endelig avgjort. Politiet opplyste at de ville erstattet As tap.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B, C eller andre ansatte i politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet med henblikk på beslagshåndtering.

 

 

 

Sak 743/16 – 123, 12.01.2018

 

UTRYKNINGSKJØRING MED SOMMERDEKK PÅ VINTERFØRE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Lørdag 5. november 2016 kjørte en politipatrulje i utrykning til en trafikkulykke. Tjenestebilen hadde sommerdekk og det var vinterføre. Saken hadde fått stor oppmerksomhet i media. Flere hadde også klaget over at jourhavende jurist ikke hadde beslaglagt førerkortet til tjenestepersonen som hadde kjørt tjenestebilen.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har innhentet aktuelle dokumenter, samt informasjon om førerkortbeslag i distriktet og nabodistrikt. Sjåføren A og eldste tjenestemann på patruljen, B, ble avhørt som mistenkt. En politistudent ble avhørt som vitne.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven §§ 3, 13 og 23

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene ble bedt om å kjøre i utrykning til en utforkjøring. Det var bart føre hele veien, med unntak av den siste strekningen på noen hundre meter. Rett før ulykkesstedet var det is på veien. A kjørte i gangfart og parkerte for å slippe frem ambulansen. Da oppdraget var ferdig og de skulle returnere til politistasjonen, kom de ikke opp av grøften der tjenestebilen var parkert. Patruljen fikk bistand av brannvesenet, og fikk da opplyst at de kjørte med sommerdekk. Patruljen kjørte deretter de forulykkede hjem. 

 

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at A ikke hadde vært tilstrekkelig aktpågivende og varsom ved sin kjøring frem til ulykkesstedet. Etter at hun oppdaget at det var glatt, kjørte hun etter forholdene og i gangfart. Spesialenheten mente det under tvil heller ikke var bevismessige

holdepunkter for at kjøreturen for å transportere de forulykkede hjem, innebar fare.

 

Imidlertid skulle A ikke ha kjørt tjenestebilen fra åstedet.  A kjente da til at det var glatt på stedet og at bilene hadde sommerdekk. A skulle latt bilen stå, eventuelt ha satt på vinterdekk eller kjetting.

 

Vedtak:

A ble ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 23 første ledd. Forelegget er vedtatt.

 

 

 

Sak 567/17-123, 17.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Namsfogden i Oslo

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha gitt uriktige opplysninger, og for å ha gått ut over sin myndighet ved å kaste ut leietakere i forbindelse med en visning i anledning tvangssalg av eiendom.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gjennomgikk anmeldelsen med vedlegg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

X hadde begjærte oppløsning av sameiet i en boligeiendom i Oslo. Saksøkt etter begjæringen var A. Oslo byfogdembete avsa kjennelse i mars 2017 hvor begjæringen ble tatt til følge. Det ble samtidig besluttet at tvangssalget skulle gjennomføres som medhjelpersalg. A ble orientert om gjennomføringen av tvangssalget, og innkalt til møte. A møtte ikke, og ble i brev gitt siste varsel om tvangsgjennomføring av befaring og visninger med bistand fra namsfogden i Oslo. Namsfogden bisto i gjennomføringen av tvangssalget fordi A aktivt vanskeliggjorde salget. Namsfogden orienterte A om adgangen til å bruke tvang overfor saksøkte og besitter av eiendommen i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-9 og 5-10. For øvrig hadde det ikke blitt nødvendig å bortvise leietakerne siden de hadde samarbeidet.

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 497/17 – 123, 17.01.2018

 

PÅSTAND TJENESTEFEIL VED Å HENLEGGE SAK UTEN ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for å ha henlagt hans sak uten etterforsking. A hadde anmeldt X barnehage til politiet for mobbing av hans barn. A og barnets mor hadde tatt opp dette med ledelsen i barnehagen flere ganger uten at mobbingen tok slutt. Han valgte derfor å anmelde forholdet og ble veldig skuffet da B henla saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. Det var grunn til å tro at A ikke hadde benyttet klageadgangen.

 

Spesialenheten vurderte det som ikke sannsynlig at påtalejuristen ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 773/1 – 123, 19.01.2018

 

BORTKOMMET VÅPEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

I 2008 fikk A registrert en rifle på sitt våpenkort. Hun overtok våpenet fra sin da nylig avdøde ektefelle. Fordi hun ikke hadde betryggende oppbevaringsmulighet ble våpenet oppbevart på lensmannskontoret. I 2015 bestemte A seg for å selge våpenet. Da hun henvendte seg på lensmannskontoret kunne de ikke finne våpenet. A klaget på at våpenet var blitt borte mens det var i politiets besittelse, og i september 2016 fremmet hun et erstatningskrav. I november 2016 oversendte Innlandet politidistrikt saken til Spesialenheten. Politiet kunne ikke utelukke at noen urettmessig hadde tatt våpenet, eller at det på annen måte var kommet bort uten politiets kontroll.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har gjennomgått korrespondansen mellom politiet og A i saken, og gjennomgått rapporter fra tjenestepersoner om hva som var gjort for å finne våpenet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten (frem til 01.10.2015)

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil (fra 01.10.2015 og fremover)

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet lette gjennom alle rom på lensmannskontoret. Gamle journaler og kvitteringsbøker ble gjennomgått. Politiet var i kontakt med jaktkamerater av avdøde. Politiet undersøkte med Kripos om våpenet ved en feiltakelse hadde blitt sendt til destruksjon. Ingen av undersøkelsene kunne belyste hva som hadde skjedd med våpenet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Sett hen til de undersøkelsene som politiet allerede hadde foretatt, var det lite sannsynlig at en etterforsking ville kunne opplyse saken ytterligere.

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 522/17 – 123, 19.01.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOMT TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte blant annet politiet. Anmeldelsen hadde sin bakgrunn i at As slektning B hadde vært utsatt for alvorlig svindel. B har ingen nære slektninger som kan bistå ham, og A eller andre som hadde forsøkt å bistå, hadde ikke blitt hørt. A mente politiet hadde begått grov tjenesteforsømmelse overfor B.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i As anmeldelse, forsto Spesialenheten det slik at han ikke er nær slektning av B. Spesialenheten kunne på grunn av taushetsplikten ikke redegjøre nærmere for de opplysningene som var innhentet. B hadde fått oppnevnt verge. Vergen hadde fullmakt til å representere B og bistå ham.    

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det hadde ikke kommet frem opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 407/17 – 123, 22.01.2018

 

PÅSTAND OM RASISME, TRAKASSERENDE OPPTREDEN OG GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjentene B, C og D for å ha nektet å ta i mot hans anmeldelse. A mente også at tjenestepersonene hadde opptrådt trakasserende og rasistisk mot ham.

 

Bakgrunnen for As henvendelse til politiet var at A mente seg nesten påkjørt av en person som rygget mot ham i stor hastighet. A møtte deretter tjenestepersonene da han var på veg hjem, og tok kontakt. A mente at tjenestepersonene lo av ham og at han ikke fikk den hjelpen han mente å ha krav på. De var ikke villige til å ta imot anmeldelse fra ham, men henviste ham til å inngi anmeldelse på politistasjonen. A stilte spørsmål ved om han ble behandlet på denne måten fordi han var en «svartskalle».

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder.

Det er forsøkt innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiloven og politiinstruksen regulerer politiets oppgaver og utførelse av polititjenesten. Politiet skal blant annet opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever, og må ikke la seg provosere.

 

I utgangspunktet plikter politiet å ta i mot alle anmeldelser, både skriftlige og muntlige. Når anmeldelser mottas muntlig av politiet, skal de nedtegnes. Politiets plikt til å ta imot anmeldelser gir imidlertid ikke anmelderen en ubetinget rett til selv å bestemme tidspunkt for når anmeldelsen skal inngis. Politiet kan be vedkommende om å henvende seg til tjenestestedet, forutsatt at det ikke dreier seg om en alvorlig forbrytelse.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. For straffansvar etter straffeloven § 171 og § 172 kreves det at avviket fra korrekt handlemåte er grovt og at det er tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

 

Sak 584/17 – 123, 23.01.2018

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte statsadvokat B og politiinspektør C for trakassering. Spesialenheten oppfattet at anmeldelsen knyttet seg til politiets henleggelse av en anmeldelse fra A og statsadvokatens opprettholdelse av anmeldelsen

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at B og C hadde opptrådt straffbart. Det var derfor ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 241/17 – 123, 23.01.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for tilbake i 2010 å ha gitt feil opplysninger til barnevernet i forbindelse med barnevernssak. Videre mente A at politiet hadde installert overvåkningskamera i hele huset hennes, blant annet i TV-en. A anmeldte også at hun ikke hadde fått anmeldt en navngitt person som hver natt vekket henne ved å banke i huset. 

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Sakens dokumenter viste at politiet hadde foretatt de tiltak som syntes rimelig med utgangspunkt i henvendelsene fra A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 273/17 – 123, 24.01.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør- Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Sør-Øst politidistrikt for brudd på taushetsplikt. A anførte at det i barnefordelingssaken med C hadde kommet frem opplysninger om A fra politiets sak X. Opplysningene var ikke nærmere konkretisert i anmeldelsen. I følge A var opplysningene tatt ut av sin sammenheng og fremsto på en annen måte enn det A hadde forklart seg om til politiet. Opplysningene var til skade for A i barnefordelingssaken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten var en rekke ganger i kontakt med A for å konkretisere anmeldelsen, uten at A møtte til avhør. Heller ikke As advokater bidro til å avklare anmeldelsens innhold.

 

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjorde undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Et eventuelt brudd på taushetsplikten var ikke tilstrekkelig konkretisert i anmeldelsen, og A hadde ikke bidratt til å avklare anmeldelsen.

 

Spesialenhetens undersøkelser viste også at en rekke personer hadde hatt tilgang til politiets saksdokumenter. Det var derfor ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 300/17 – 123, 24.01.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politidistriktet fordi politiet hadde gitt X tillatelse til at demonstrere. A trakk sendere anmeldelsen da det viste seg at politiet likevel ikke hadde gitt slik tillatelse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 1

Sak 596/17 – 123, 03.01.2018

 

PÅSTAND OM LANG SAKSBEHANDLINGSTID OG MANGLENDE INFORMASJON

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for lang saksbehandlingstid og manglende informasjon i sak der A var mistenkt. Han viste til at det hadde gått over tre år uten at saken var avgjort. A opplyste også at han ikke hadde innsyn i saken eller fått vite konkret hva han var siktet for.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i april 2015 anmeldt for trusler. 

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde hatt bistand av forsvarer siden august/september 2015 og advokaten hadde mottatt kopi av sakens dokumenter i november 2015. Bakgrunnen for at saken hadde tatt tid var at politiet ved flere anledninger hadde forsøkt å få gjennomført en prejudisiell observasjon av A. Saken mot A ble i oktober 2017 henlagt av politiet fordi det var tvil om As tilregnelighet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 588/17 – 123, 21.11.2017

 

PÅSTAND OM TRUSSEL OM BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha ringt og truet ham til ikke å ta kontakt med X barnehage. B hadde sagt at politiet i så fall ville komme og ta ham og at han ville bli ilagt besøksforbud mot barnehagen. A nektet for å ha tatt kontakt med de ansatte i barnehagen. A følte seg truet av B, og mente at B hadde opptrådt krenkende og trakasserende.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets oppdragslogg og gjort undersøkelser i politiets registre. Det var ikke nedtegnet noe i oppdragsloggen eller politiets straffesaksregister relatert til det anmeldte forholdet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. På bakgrunn av opplysningene fra A, la Spesialenheten til grunn at barnehagen hadde inngitt klage mot ham. Det var ikke sannsynlig at B, ved å henvende seg til A, hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 493/17-123, 05.01.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE RETTSIKKERHET

 

Politidistrikt:

 

Anmeldelsen:

A anmeldte manglende rettsikkerhet etter en rettsprosess mot en bank, og manglende etterforsking av et drap i Danmark i 1994.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har mottatt et bokverk i 4 bind som A har skrevet.

 

Spesialenheten har vært i kontakt med A for å informere om Spesialenhetens mandat. Han ble også bedt om å konkretisere hvilke straffbare forhold anmeldelsen gjelder. A viste til sitt bokverk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har gjort A kjent med at «manglende rettsikkerhet i Norge» ikke er noe enheten kan etterforske. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske/gå inn i hans konflikt med banken. Det var ikke sannsynliggjort at politiet hadde gjort noe straffbart i sin behandling av saken.

 

Det faller også utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske et dødsfall i Danmark i 1994. Det var ikke gitt opplysninger som gjorde det sannsynlig at det er begått straffbare forhold av noen ansatt i politiet eller påtalemyndigheten i forbindelse med dødsfallet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.    

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no