Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Øst 2018 (inkl. uke 9)

Uke 9

Sak 515/17-123 – 26.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED BEHANDLINGEN AV FORVALTNINGSSAK ETTER HUNDELOVEN

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to ansatte i Øst politidistrikt for tjenestefeil i forbindelse med behandlingen av en forvaltningssak etter hundeloven. A viste bl.a. til at det var sendt ut et forhåndsvarsel om vedtak etter hundeloven § 18, og at dette innebar at det var fremsatt trusler om tvang uten hjemmel i lov.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten gjennomgikk anmeldelsen, og innhentet kopi av dokumentene i straffesak hos Øst politidistrikt, samt utskrift av PO-logg. I tillegg innhentet Spesialenheten kopi av forvaltningssaken etter hundeloven.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det var opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 221/15 – 123, 26.02.2018

 

PÅSTAND OM FALSKE ANKLAGER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tidligere ansatt i Oslo politidistrikt for å ha framsatt falske anklager mot ham i en bok.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Spesialenheten har avhørt anmelder, innhentet enkelte straffesaksdokumenter og de relevante sidene fra boka det var vist til i anmeldelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 168 om falsk anklage

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysningene i saken ga ikke rimelig grunn for å undersøke om det var begått straffbare handlinger i forbindelse med omtalen av anmelder.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 770/16 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT M.M.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A var i konflikt med tidligere samboer B om samvær med felles barn. A hevdet at B i et rettsmøte om samværsretten opplyste at hun hadde mottatt taushetsbelagte opplysninger om A fra tjenesteperson C. A anmeldte også flere andre forhold i perioden 2012 til 2016.    

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten besluttet å iverksette etterforsking knyttet til påstanden om brudd på taushetsplikten. De øvrige forholdene ble ikke etterforsket. Spesialenheten har avhørt A, B og C.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

B og C forklarte at de var bekjente gjennom sine barn, som gikk på samme skole, men de hadde ikke sosial omgang. B avviste at hun hadde fått opplysninger om A fra tjenesteperson C. C hadde på grunn av sitt kjennskap til B bedt om at straffesaker som berørte A, skulle håndteres i politiet av andre enn ham. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at C hadde gitt opplysninger om A til B.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 698/16 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG BRUK AV MAKT I FORBINDELSE MED DNA-PRØVE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ulovlig maktbruk mot ham i forbindelse med at politiet kom hjem til ham for å ta DNA-prøve. A opplyste til tjenestepersonene at han hadde avtalt å møte på politistasjonen dagen etter. A opplyste at den ene politimannen reagerte med å ta tak i armen hans, bøye den bak ryggen hans og føre ham inn i gangen. A, som har problemer med ryggen, fikk da en vridning i ryggen. A opplyste også at den ene politimannen dro til seg armen hans da han skulle ta fingeravtrykk. A fikk igjen en vridning i ryggen.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt fra A, og tjenestepersonene B og C.

 

Politidistriktet opplyste at A var innkalt til DNA-prøve og hadde avtale om å møte hos politiet. En patrulje reiste hjem til ham dagen før og tok DNA-prøven. Patruljen kjente ikke til avtalen om at A skulle møte hos politiet neste dag.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i A og tjenestepersonenes forklaringer forstod Spesialenheten det slik at A ikke satte seg til motverge ved innhentingen av DNA og/eller fingeravtrykk, og at politiet ikke brukte makt mot ham for å gjennomføre dette. Spesialenheten oppfattet det slik at anmeldelsen rettet seg mot at tjenesteperson B skubbet bort i As skulder da han gikk forbi A inn i boligen. A fikk da en vridning i ryggen. I forbindelse med fingeravtrykktakingen fikk A en ny vridning i ryggen da B dro As høyre arm til seg. B på sin side forklarte at A slapp dem inn i boligen. Det var ingen knuffing eller fysisk kontakt. B avviste at han tok tak i A i forbindelse med prøvetakingen.

 

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde opptrådt straffbart i forbindelse med tjenesteoppdraget hjemme hos A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 502/17-123, 28.02.2018

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for brudd på politiloven § 6 og straffeprosessloven § 240. A opplyste at han hadde ringt til politivakten for å få opplyst navnet til politijuristen som hadde brukt straffeprosessloven i sivil sak om et pengekrav. Vedkommende som A snakket med, nektet å opplyse navnet. Etter hvert "slengte" hun på røret. A mener tjenestepersonens oppførsel er typisk for politiets oppførsel mot ham.

 

A anmeldte også politiets opptreden i forbindelse med forkynnelse av et besøksforbud i april 2017 hjemme hos A. Tjenestepersonen var iført uniform og "snoket" i vinduene, til naboenes og forbipasserendes nysgjerrighet.

 

A anmeldte også politiadvokat B for bruk av straffeprosessloven i sivil sak. B hadde ilagt A besøksforbud.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet straffesak mot A vedrørende trusler/besøksforbud.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og C hadde en uoverensstemmelse om et pengekrav. A ble ilagt forelegg for å ha krenket C. B ila A besøksforbud i august 2015. Forbudet ble opprettholdt av tingretten. A ble på nytt ilagt besøksforbud i 2017. Også dette forbudet ble opprettholdt av tingretten.

 

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom vilkårene i straffeprosessloven § 222a er oppfylt. Den som forbudet er rettet mot kan kreve beslutningen brakt inn for retten. A hadde benyttet seg av retten til å prøve påtalemyndighetens beslutning. Tingretten hadde opprettholdt besøksforbudene. Det var ikke opplysninger i saken som ga grunnlag for å hevde at politiadvokat B ved sin utøvelse av skjønnsmyndighet hadde opptrådt straffbart.

 

Politiet skal opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever, jf. politiinstruksen § 5-2. Videre gir politiloven § 6 føringer for hvordan tjenesteoppdraget skal utføres.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking knyttet til anførselen om tjenestepersonenes opptreden i telefonen eller til hvordan forkynningen av besøksforbudet ble utført, da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 546/17-123, 28.02.2018

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politi og påtalemyndighet for tjenestefeil ved å ha unnlatt å etterforske to saker om alvorlig økonomisk kriminalitet. Sakene ble henlagt i 2004 og 2015.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

A har oversendt betydelig mengde dokumentasjon og skriftlige redegjørelser for sakene.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 172, grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i sakene som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. Klageadgangen var benyttet i begge sakene, og henleggelsene var opprettholdt. 

 

Det var ikke sannsynlig at påtalejuristen i politiet, statsadvokaten eller riksadvokaten ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde begått straffbare tjenestehandlinger.

 

Et eventuelt straffansvar ville i dag uansett være foreldet, jf. straffeloven (1902) § 66 første ledd, jf. § 67.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 736/17 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN, LEGEMSFORNÆRMELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for krenkende oppførsel og for maktbruk mot henne i mai 2007. Hun oppsøkte da politistasjonen fordi hun mente politiet urettmessig hadde tatt seg inn på hennes bolig. A mente hun ikke fikk svar fra politiet, og nektet å etterkomme pålegg om å forlate stasjonen. Hun fikk «blackout» som følge av tidligere traumer, og ble satt på celle. Før løslatelsen ble hun bedt om å vedta en bot for ikke å ha etterkommet politiets pålegg. A nektet dette. Hun ble senere domfelt for forholdet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 228 første ledd, om legemsfornærmelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble ved vurderingen særlig lagt vekt på at det anmeldte forholdet skulle ha skjedd i 2007. Et eventuelt straffeansvar etter straffeloven §§ 228 og 325 vil i dag være foreldet, og var allerede foreldet flere år før A innga sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 751/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM FEIL SAKSBEHANDLING I SØR-ØST POLITIDISTRIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

I november 2015 besluttet Utlendingsdirektoratet å utvise A fra Norge. A hevdet at Søndre Buskerud politidistrikt under saksbehandlingen ga feil opplysninger til UDI. A viste til at det i vedtaket stod at han ikke hadde fast adresse og heller ikke var registrert som arbeidssøker hos NAV. A mente feilene gjort av Søndre Buskerud politidistrikt var årsaken til at han ble utvist fra Norge.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder. Aktuell utlendingssak er innhentet og gjennomgått.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171 om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I avhøret opplyste A at hans faste adresse i tidsrommet 2014-2017 var x. Det fremgikk av utlendingssaken at politidistriktet forholdt seg til denne adressen. Det fremgikk også av utlendingssaken at A ble utvist på grunn av straffbare forhold.  

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 687/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG TVANGSUTSENDELSE FRA NORGE

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelsen:

Den 24. januar 2016 ble A pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen og innsatt på Trandum internat. Tre dager senere ble han tvangssendt med fly ut av Norge. A anmeldte denne hendelsen. Han hevdet politiet uten grunn sendte ham ut av landet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder. Det er innhentet kopi av dokumenter i As utlendingssak.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Utlendingsdirektoratet hadde fattet vedtak om å utvise A på grunn av flere straffbare forhold, og A pliktet å forlate landet. Pågripelsen var begrunnet i unndragelsesfare. A returnerte til Norge uken etter at han ble transportert ut. 

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak /17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM FALSK FORKLARING I RETTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

I juni 2016 ble A domfelt for grovt tyveri og for brudd på innreiseforbud til Norge. I november 2017 anmeldte A polititjenestemann B for å ha gitt falsk forklaring i retten. I følge A forklarte B for retten at han gjenkjente A og at A forstod norsk godt. Realiteten var at A aldri hadde sett B før og at A forstår lite norsk.    

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra A.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og dom fra tingretten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 221 om uriktig forklaring for retten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Intet i foretatte undersøkelser underbygget at det var grunnlag for å anklage B for uriktig forklaring. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

 

Sak 455/17-123 – 02.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED HÅNDTERINGEN AV DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte på vegne av en ideell organisasjon polititjenestepersoner og Agder politidistrikt for håndteringen av en demonstrasjon i Kristiansand 29. juli 2017. Det ble anført at politiet ikke skulle ha tillatt demonstrasjonen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet utskrift av loggføringer i Politioperativt styringssystem (”PO”) fra demonstrasjonen.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 (grov uaktsom tjenestefeil).

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble bl.a. vist til at en demonstrasjon på offentlig sted som hovedregel ikke er søknadspliktig i Norge, og derfor ikke avhengig av en tillatelse fra politiet eller andre myndigheter.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 64/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE VED Å TA STRUPETAK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for kroppskrenkelse ved å ha tatt strupetak på ham. A og kameraten C, befant seg på X stadion i hver sin bil. Da de skulle forlate stedet, stod en person og sperret veien med bil. Dette var B. A gikk ut av bilen for å høre hva B ville. B løp da ut av bilen og mot A. Han tok tak i strupen til A og ropte «Vet du hvem jeg er? Jeg er politi». B sa «politi» flere ganger mens han holdt strupetak på A. B slapp ikke taket før han ba om å få se førerkortet til A. A kunne ikke anslå hvor lenge B holdt strupetak på ham. A var skeptisk til å gi fra seg førerkortet sitt før han visste at mannen jobbet i politiet. Både A og C ga likevel fra seg førerkortene før B hadde legitimert seg. B hadde ikke med seg tjenestebevis, men dro etter hvert hjem og hentet dette.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra anmelder, mistenkte og to vitner. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter. Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

B trådte inn i tjeneste fordi han oppdaget at A og C kjørte bil på en fotballbane. B opplyste at han hadde brukt makt fordi han anså det nødvendig for å få kontroll på kjøretøyet. B nektet for å ha tatt strupetak på A, men beskrev maktbruken som at han hadde tatt tak i As arm og kjeve. Etter hans oppfatning var dette helt udramatisk. I sin egenrapport etter hendelsen unnlot B å opplyse om at han hadde brukt makt mot A.

 

Spesialenheten la til grunn at både A og C var av den oppfatning at B hadde tatt et strupetak på A og viste til at dette også ble underbygget av de umiddelbart ga uttrykk for dette på stedet, både til B og en tjenesteperson som etter hvert kom til stedet. Sett hen til at all rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, fant Spesialenheten ikke å kunne utelukke at Bs forklaring var korrekt. Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenheten fant det videre nødvendig å vurdere Bs opptreden etter straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Vurderingen omfattet hans beslutning om å tre inn i tjenesten, hans beslag av A og Cs førerkort, samt manglende notoritet rundt maktbruken mot A. Spesialenheten fant at bevisene med særlig styrke viste at B ikke hadde utvist grovt uaktsom tjenestefeil, og henla denne delen av saken som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Vedtak:

Saken er henlagt dels etter bevisets stilling.

Saken er henlagt dels som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 8

Sak 56/17 – 123, 22.02.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson for kroppskrenkelse i cellebilen etter at han ble pågrepet. A anmeldte også ansatte i arresten for å ha stjålet flere poser med julegaver og ca. kr 3 000 i kontanter fra ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg, arrestjournal og lydopptak fra cellebil. Spesialenheten har ikke lyktes i å komme i kontakt med A til tross for gjentatte forsøk. En tjenesteperson ble avhørt som mistenkt med bakgrunn i påstanden om maktbruk. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 322 om tyveri

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets dokumenter viste at A hadde tvunget føreren av trikken til å åpne døren slik at han kom ut selv om de hadde stanset på rødt lys. A kranglet med føreren og knakk vindusviskeren på trikken. Det ble videre opplyst at flere poser med julegaver stod igjen på trikken da den kjørte videre.

 

A ble oppsøkt av politiet og fikk pålegg om å forlate byens sentrum på grunn av hendelsen og fordi han var beruset. Noen timer senere hadde han oppsøkt en offentlig etat og nektet å forlate bygningen. Deretter motsatte han seg politiets innbringelse og ble tatt med til arresten med makt. Lydopptaket fra cellebilen støttet politiets versjon av saken, og viste at A var sint og forulempet tjenestepersonene.

 

Før A ble satt på cellen klarte han å innta noe heroin. Det var dokumentert fra politiets side at A hadde fått igjen over kr 3 000 i kontanter ved løslatelsen neste dag. A hadde selv kvittert på dette.

 

Spesialenheten fant at etterforskingsresultatet med særlig styrke viste at politiets bruk av makt mot A ikke innebar straffansvar. Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking knyttet til påstanden om tyveri.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 781/17 – 123, 22.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokaten

 

Anmeldelsen:

A anmeldte riksadvokaten for å ha opprettholdt Spesialenhetens henleggelse av to av As anmeldelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over riksadvokatens vedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages. Begrensningene i klageadgangen kan ikke omgås ved å gi klagen betegnelse “anmeldelse”, samt pretendere, helt uten saklige holdepunkter, at det er utvist straffbare forhold ved de påtalemessige avgjørelsene av sakene.

 

Vedtak:

Saken avvises.

 

 

 

Sak 49/18 – 123, 22.02.2018

 

PÅSTAND OM FALSKE REGISTRERINGER AV ANMELDELSER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Sør-Øst politidistrikt for falske registreringer av anmeldelser mot ham og fra ham. I følge A skal han ha blitt registrert falskt for blant annet for å ha fremsatt trusler. De anførte falske registreringene er ikke tidfestet, men til dels stedfestet eller at det er anført at det skal ha skjedd etter kontakt med konkrete navngitte personer. A mente også at anmeldelser fra ham har blitt registrert falskt av politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

As tidligere anmeldelser til Spesialenheten er gjennomgått.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i politiets straffesaksregister viser at A står registrert med 7 saker som mistenkt/siktet i perioden 1998 til 2017, 204 saker som fornærmet og 6 saker som melder. Videre har han inngitt 108 anmeldelser mot ansatte i politiet til Spesialenheten.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 679/17 – 123, 22.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ikke å ha mottatt bekreftelse på anmeldt forhold.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet opplysninger fra Sør-Øst politidistrikt

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i politiets straffesaksregister viser at A står registrert med 7 saker som mistenkt/siktet i perioden 1998 til 2017, 204 saker som fornærmet og 6 saker som melder. Videre har han inngitt 108 anmeldelser mot ansatte i politiet til Spesialenheten.  Det var i perioden februar 2009 til mai 2017 registrert 802 henvendelser, i hovedsak henvendelser fra A til politidistriktet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 419/17-123 – 23.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED LETEAKSJON

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Agder politidistrikt for grov tjenestefeil i forbindelse med at en sentral vitneobservasjon som angivelig var gitt til politiet i forbindelse med en leteaksjon etter en savnet person, ikke ble fulgt opp og videreformidlet til de ansvarlige for leteaksjonen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet utskrift av loggføringer i Politioperativt styringssystem (”PO”) fra hendelsen, samt kopi av dokumentene i en straffesak. Det ble også gjennomført et vitneavhør av personen som skulle ha formidlet en relevant observasjon til politiet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at det aktuelle vitnet selv forklarte at hun aldri videreformidlet sin observasjon til politiet. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 337/17 – 123, 23.02.2018

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatt i politiet for at det ikke var utført etterforsking i saker der A var ilagt besøksforbud.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten og

Straffeloven (2005) § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Med bakgrunn i henleggelseskodene som var valgt av påtalemyndigheten, syntes det adekvat at sakene var henlagt uten at det var gjort etterforskingsskritt av betydning. Påtalemyndigheten hadde etter begjæring fra fornærmede utferdiget beslutning om besøksforbud.  A hadde kun delvis benyttet seg at adgangen til å bringe beslutningen om besøksforbud til retten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Uke 7

Sak 465/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED Å NEKTE FORNYELSE AV KJØRESEDDEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt og Politidirektoratet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for tjenestefeil fordi hans søknad om å fornye kjøreseddel for buss hadde blitt avslått. Også Politidirektoratet hadde avslått hans søknad.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saksdokumentene viste at A hadde fått et begrunnet vedtak med orientering om klageadgangen. A hadde benyttet seg av klageadgangen.

 

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 466/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUK AV NARKOTIKA

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Under Spesialenhetens etterforsking av en annen sak, ble A avhørt som vitne. I den forbindelse gjennomgikk Spesialenheten en rekke Snapchat-meldinger som A hadde sendt. I en av meldingene hevdet A at tjenesteperson B bruker narkotika.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A.

 

Rettslig grunnlag:          

Legemiddelloven § 31, jf. § 24.

 

Spesialenhetens vurdering:

As anførsler var svært alvorlig. Imidlertid hadde hun ikke selv egne observasjoner som underbygget påstandene. Anførselen var basert på rykter og tredjehåndsopplysninger. Spesialenheten mente opplysningene var så vage og lite konkrete at det ikke var rimelig grunn til å undersøke om B har opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 518/17-123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM FLERE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

Oslo politidistrikt

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for en rekke forhold, slik som ulovlig overvåking, brudd på taushetsplikt, manipulering av andre, unnlatt å bistå noen i nød, påført økonomisk skade og grov uforstand i tjenesten og mulig overlagt drap.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var vanskelig å se hvilke konkrete straffbare handlinger A mente hadde skjedd. A følte seg motarbeidet av blant annet familien, helsevesenet og politiet, og hun hadde grundig redegjort for sin situasjon i de siste årene. Det var likevel vanskelig å se noen konkrete forhold som kunne sannsynliggjøre at ansatte i politiet hadde begått straffbare forhold mot henne.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 260/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM TYVERI AV MOBILTELEFON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha stjålet mobiltelefonen hans hjemme hos ham i forbindelse med forkynnelse av dokument.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 321, om tyveri

 

Spesialenhetens vurdering:

To dager før A hevdet at politiet stjal hans mobiltelefon, forkynte to tjenestepersoner et besøksforbud for A. Besøksforbudet påla A å ikke kontakte B. Kort til etter at politiet hadde forkynt besøksforbudet, ringte B til politiet. Hun opplyste at A hadde sendt en sms til faren hennes. Med bakgrunn i innholdet i sms-en ble A pågrepet dagen etter. Det var ingen opplysninger i straffesaken om at mobiltelefonen hans ble beslaglagt.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ingen opplysninger om at politiet forkynte noe hos A den dagen han mente at mobiltelefonen ble stjålet. Besøksforbudet ble forkynt to dager tidligere, og A benyttet mobiltelefon til å sende en sms kort tid etter at politiet hadde dratt. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 282/17 – 123, 12.02.2017

 

PÅSTAND OM UNØDVENDIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte flere sivile vakter og polititjenestepersoner for unødvendig maktbruk under et idrettsarrangement. En av vaktene hadde bedt A om å ta seg en luftetur. Han gjorde dette og ble senere sluppet inn i teltet av to andre vakter. Plutselig kom den første vakten og sa at A ikke skulle være der. Han tok deretter tak i As arms og brakk den bak på ryggen hans. Vakten førte A ut av teltet og tilkalte en politipatrulje, som tok over grepet, spente bein på ham og la ham i bakken. Deretter ble han transportert til arresten. A opplyste at han var hoven og hadde vondt i håndledd og hånd i to uker etter hendelsen. Han mente at vaktene og politiet hadde brukt unødvendig mye makt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

A er avhørt. Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter/oppdragslogg, og har gjort undersøkelser for å avklare hvilke vakter og polititjenestepersoner som var på jobb den aktuelle dagen. Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet opprettet anmeldelse mot A for ordensforstyrrelse fordi han hadde vært kranglete og forsøkt å slå etter en vakt. Det fulgte av politiets anmeldelse at politiet tidligere samme kveld hadde vært i kontakt med A da han kranglet med en vakt. Hendelsen medførte at inngangsbåndet til A ble klippet. I avhør hos Spesialenheten kunne ikke A huske denne hendelsen. Politiet utferdiget senere et forelegg på kr 5 000 til A. Han nektet å vedta dette. Da han fikk opplyst av Spesialenheten at politiet hadde henlagt saken mot ham, trakk han sin anmeldelse mot politiet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ved vurderingen ble vist til at politiet i situasjoner med kranglete og utagerende personer har anledning til å bruke makt innenfor de rammer loven setter. Det ble ikke ansett sannsynlig at de involverte polititjenestepersoner ved den beskrevne maktbruken hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Det ble også viste til at A selv hadde trukket sin anmeldelse til Spesialenheten. For øvrig ble påpekt at det faller utenfor Spesialenhetens mandat å behandle anmeldelser mot andre enn ansatte i politi- og påtalemyndighet, i dette tilfellet de sivile vaktene på stedet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 102/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT VED UTLEVERING AV HARDDISK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt meldte om mulig brudd på taushetsplikten begått av tjenesteperson A. A hadde utlevert en harddisk til X. X var siktet i en straffesak og skulle laste ned eget materiale på harddisken som skulle gis til politiet. A trodde at harddisken var tom da han ga den til X. Imidlertid inneholdt harddisken fil-mappe med et lyd- og bildeavhør av en fornærmet i en straffesak. X opplyste om dette da han leverte tilbake harddisken. Politidistriktet undersøkte harddisken og fant at den også inneholdt slettet taushetsbelagt materiale.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A og hans kollega, og har innhentet kopi av politiets rapport etter undersøkelsen av harddisken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at A objektivt sett hadde brutt taushetsplikten ved å levere harddisken til X med det innholdet som det viste seg at lå på harddisken. Det var ikke holdepunkter for at A hadde gjort dette med vilje (forsett). Spørsmålet var om han hadde opptrådt grovt uaktsomt.

 

A hadde spurt sin kollega B om å undersøke om harddisken var tom. Da A var ferdig med avhøret av X, hadde B avsluttet arbeidsdagen. A kontaktet ikke B for å avklare om han hadde undersøkt harddisken, men gikk ut i fra at B hadde gjort dette og at harddisken kunne leveres til X. A undersøkte ikke harddisken selv.

 

Spesialenheten mente A hadde opptrådte uaktsomt ved ikke å kontakte B for å forsikre seg om at B hadde utført den undersøkelsen av harddisken som A hadde anmodet om, og også få bekreftet at harddisken var tom. Det var imidlertid ikke bevist utover tvil at A hadde opptrådt grovt uaktsomt ved å stole på at B hadde undersøkt harddisken og ikke selv undersøkte dette nærmere. 

 

Spesialenheten vurderte også om det å utlevere en brukt harddisk til en mistenkt/siktet i en straffesak, innebar overtredelse av straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Det var ikke holdepunkter for annet enn at A hadde ønsket å bidra til at X fikk levere bevismateriale i en sak som var under etterforsking, og at A hadde hatt en praktisk tilnærming til hvordan dette skulle løses, altså ved å la X låne en harddisk som tilhører politiet.

 

Harddisken ble benyttet av alle på avdelingen til midlertidig lagring av taushetsbelagt materiale. Det kunne rettes kritikk mot A for at han ikke i tilstrekkelig grad hadde forsikret seg om at harddisken var tom.

 

Det var på tidspunktet for hendelsen ingen retningslinjer for bruken av harddisken. Spesialenheten mente at A ikke klart hadde brutt en tjenesteplikt. Det var heller ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt grovt uaktsomt.

Vedtak:

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

 

 

Sak 511/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM URETTMESSIG PÅGRIPELSE OG VARETEKTSFENGSLING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A mente at han hadde blitt urettmessig pågrepet i forbindelse med at han var sjåfør for to personer som han kjørte til X. A hadde ventet i bilen. Etter en stund kom de to personene løpende tilbake, satte seg i bilen, og A kjørte fra stedet. Fordi en av passasjerene hadde mistet mobiltelefonen måtte A kjøre ham tilbake til X. De begynte å lete etter mobiltelefonen. En person komme så gående mot dem med kniv. A fikk senere vite at de to passasjerene hadde utøvd vold mot en tredjeperson. A klarte å rømme unna og ringte til politiet. Han hadde kontakt med politiet på telefon helt til han så blålysene. Da politiet kom til stedet ble A pågrepet. Han forklarte til politiet at han ikke hadde noe med saken å gjøre. På dette tidspunktet kjente han ikke til hva de to passasjerene hadde gjort. A mente at han ble urettmessig pågrepet og varetektsfengslet i 9 dager.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i at politiet hadde fått mottatt melding om voldsutøvelse og at As bil var observert i forbindelse med denne, var det ikke holdepunkter for at jourhavende jurist ved beslutning om å pågripe A eller tjenestepersonen som gjennomførte beslutningen hadde opptrådt straffbart. A ble innen fristen som oppstilles i straffeprosessloven § 183 fremstilt for tingretten. Spørsmål om videre fengsling ble vurdert av tingretten, som kom til av vilkårene for varetektsfengsling var til stede fordi han kunne mistenkes for medvirkning til voldsutøvelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 533/17-123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM STRAFFBAR FEILFØRING I VANDELSATTEST

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for falsk forklaring fordi han mente det var gjort uriktige føringer i politiattest. A mente det var uriktig at han var ilagt påtaleunnlatelser, at han ikke hadde levert selvangivelse og at han ikke hadde ført regnskap.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet straffesakene der A var ilagt påtaleunnlatelser.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt påtaleunnlatelse for ikke å ha ført pliktig regnskap og for ikke å ha levert selvangivelse. I følge straffeprosessloven § 69 kan påtalemyndigheten, når særlige grunner tilsier det, unnlate å påtale en straffbar handling selv om straffeskyld anses bevist.

 

Påtalemyndigheten hadde altså i de ovennevnte sakene vurdert at A hadde overtrådt straffebestemmelsene og at vilkårene for straffansvar var til stedet. Som reaksjonsform ble han ilagt påtaleunnlatelse.

 

Hvilke forhold som skal tas med i en vandelsattest reguleres av politiregisterloven del 8.

 

Det var ingen holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved føring av straffbare forhold registrert på A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 90/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UAKTOSM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B og statsadvokat D for grov uaktsom tjenestefeil for uriktig å ha henlagt anmeldelsene hans.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking i saken. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved å henlegge As anmeldelser. A hadde påklaget henleggelsen til statsadvokaten og Spesialenheten fant ikke at statsadvokat D hadde opptrådt straffbart ved å opprettholde henleggelsen. Det ble også bemerket at henleggelsen og opprettholdelsen av denne skjedde i 2011 og forholdet (hvis det kunne bevises at det hadde skjedd en straffbar handling) uansett ville vært foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 520/17-123 – 14.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha handlet i strid med bestemmelser i politiloven og politiinstruksen. Tjenestepersonen hadde krevd legitimasjon av A og truet med å visitere A for å avdekke om at hadde legitimasjon på seg.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten innhentet loggen i politioperativt register fra hendelsen.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble særlig vist til at politiet har adgang til å kreve at enhver oppgir personalia, og at de etter omstendighetene også kan ha hjemmel i politiloven til å visitere personer for å avklare personalia.

 

Vedtak:

Anmeldelsen ble henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 611/17-123, 15.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG OVERVÅKING, DRAPSFORSØK, ULOVLIG DATAINNTRENGNING, ”CHIPPING” AV KROPP OG HODE M.V.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for bl.a. systematisk overgrep, ulovlig avlytting av fasttelefon og mobiltelefon, drapsforsøk, psykisk terror, ulovlig datainntrenging, ulovlig overvåking, bl.a. ved bruk av droner, og såkalt ”chipping” av både hodet og kroppen hans.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gjennomgikk anmeldelsen, og innhentet utskrift av loggføringer i Politioperativt register som omhandlet A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 818/16 – 123, 15.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A, som var under etterforsking for seksuallovbrudd mot unge jenter, mente at politiet hadde brutt sin taushetsplikt overfor flere kvinnelige medelever ved å informere dem om at han var under etterforsking og hva han var mistenkt for.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt to polititjenestepersoner, B som mistenkt og C som vitne. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og dom fra tingretten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter at A var løslatt fra varetekt, flyttet han til et nytt distrikt og begynte på videregående skole der. Da politiet ble kjent med at A hadde etablert seg på nytt sted, skrev politiet brev til skolen og oppga opplysninger om A i forebyggende hensikt. Politiet ba skolen ta kontakt med politiet hvis det var mistanke om at A var involvert i nye straffbare forhold. Kort tid etter rapporterte skolen om at flere jenter på skolen hadde opplevd press fra A om å sende nakenbilder. Politiet hadde møte med noen av jentene som ble vurdert å være særskilt utsatt. I møtet ble jentene informert om siktelsen mot A. A er senere dømt i tingretten til flere års fengsel.

 

Spørsmålet i saken var om tjenesteperson B, ved å informere jentene om A, hadde brutt taushetsplikten. Det følge av politiregisterloven § 27 at politiet kan gi opplysninger i den hensikt å avverge eller forebygge straffbare handlinger, dersom bestemte vilkår er oppfylt.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at politiregisterloven § 27 var overtrådt. Spesialenheten bemerket også at jentene alternativt kunne ha mottatt opplysninger om A som ledd i etterforskingen av A, jf. politiregisterloven § 26. Det var videre ikke bevist utover rimelig tvil at tjenesteperson B hadde opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt siden han forut for møtet hadde konferert med personvernrådgiver og ledere før han gjennomførte møtet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 6

Sak 462/17 – 123, 06.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED IKKE Å HA FREMSTILT HAM FOR LEGE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Øst politidistrikt for å ha transportert ham til arresten i stedet for å ta ham med til legevakten. A mente også at politiet skulle ha transportert ham til legevakten da han ble løslatt fra arresten. A kontaktet politiet fordi han hevdet å ha blitt slått med knyttet neve midt i ansiktet av en ukjent person på sykkel. Da politiet kom til stedet oppfattet A at politiet ikke ville hjelpe ham og begynte da å rope høyt opp mot himmelen. Politiet satte på ham håndjern og tok ham med til legevakten. Legen undersøkte A i bilen mens han hadde håndjern på seg. Deretter ble han tatt med i arresten. På morgenen kom en ansatt og sa at han skulle ut, hvilket A motsatte seg fordi han hadde vondt i hodet og ikke klarte å gå. Han ba om at politiet kjørte ham til legevakten, men fikk nei til dette. De sa han måtte ta seg til lege selv. Deretter dro de ham ut på gaten og la ham på en benk. Der lå han i tre timer uten å få hjelp. Etter hvert kjørte politiet ham til legevakta.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har vært i kontakt med A for konkretisering av anmeldelsen.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter/oppdragslogg/lyd- og bildeopptak fra arresten. Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A tilkalte politiet fordi han mente å ha blitt slått i ansiktet av en ukjent person. Da politiet kom til stedet oppfattet de A som beruset og “høyt oppe”, og mente at han kom til å bli et ordensproblem. De besluttet derfor å innbringe ham til arresten. På vei dit kjørte de innom legevakten for å avklare at han kunne settes i arresten. En lege klarerte A for innsettelse. Patruljen mente det ikke var troverdig at A hadde blitt slått.

 

Lyd- og bildeopptak fra arresten viste at A hadde kjeftet og vært lite samarbeidsvillig. Under inkvirering og innsettelse på celle sa han ikke noe om smerter i hodet. I løpet av natten var han flere ganger borte ved celledøren og skrek til både politiet og en medinnsatt. Ca. kl. 05.30 fikk han Paracet av en betjent etter å ha klaget på hodepine. Han var senere vanskelig å vekke og sa at han hadde vondt i hodet. Ansatte i arresten oppfattet at A var bakfull. Han fikk deretter sove litt til før han igjen ble bedt om å forlate arresten. Han la seg deretter på en benk utenfor politihuset. A etterkom ikke pålegg om å fjerne seg fra stedet, og etter hvert transporterte politiet ham til legevakten for vurdering.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.                          

 

 

 

Sak 465/17 – 123, 12.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED Å NEKTE FORNYELSE AV KJØRESEDDEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt og Politidirektoratet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for tjenestefeil fordi hans søknad om å fornye kjøreseddel for buss hadde blitt avslått. Også Politidirektoratet hadde avslått hans søknad.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saksdokumentene viste at A hadde fått et begrunnet vedtak med orientering om klageadgangen. A hadde benyttet seg av klageadgangen.

 

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 5

Sak 825/16-123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM OVERDREVEN MAKTBRUK OG RASISTISK MOTIVERT FORSKJELLSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to polititjenestepersoner for overdreven maktbruk og for rasistisk motivert forskjellsbehandling. A hadde tatt seg inn på et område som var avsperret av politiet. A mente at politiet var for hardhendte da de fysisk geleidet ham ut av området. De bendte armen hans slik at skulderen ble skadet.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten avhørte de to mistenkte, A og ett vitne. Videoopptak ble sikret, og utskrifter fra fornærmedes legejournal ble innhentet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kom til at etterforskningsresultatet med styrke talte mot at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at politiet i den konkrete situasjonen hadde hjemmel i politiloven til å anvende fysisk makt, og at det ikke var tilstrekkelige holdepunkter for at bruken av makt mot A overskred det som politiloven § 6 ga hjemmel til i den konkrete situasjonen. A hadde fått flere pålegg om å forlate det avsperrede området, men motsatte seg dette. Legeuttalelsen viste at A hadde hatt problemer med skulderen i lang tid.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold bevist.

 

 

 

Sak 357/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha tatt hans hunder i forvaring uten tillatelse. A hevdet å være eier av to hunder som han hadde overtatt fra B. Da A skulle hente hundene hos B, kom politiet og tok hundene i forvaring. A opplyste at han ikke hadde blitt varslet om at hundene skulle tas til forvaring.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og dokumenter i sak om hundehold.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet ga B forhåndsvarsel om avliving/omplassering av hundene, og traff vedtak om å ta hundene i forvaring med umiddelbar virkning. Vedtaket var blant annet begrunnet i at en av hundene hadde bitt en person. Politidistriktet traff videre vedtak om avliving av hundene. B påklaget vedtaket.

 

Spesialenheten viste til at hundeloven § 24 første ledd bokstav f) gir politiet adgang til å ta hunder i forvaring frem til det er truffet vedtak om blant annet avliving.

 

Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved ikke å forhåndsvarsle  A. Forhåndsvarslet ble sendt til B en eller to dager etter at A angivelig formelt skulle ha overtatt eierskapet til hundene.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 496/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED TRUSLER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjent B, for sammen med barnevernet, å ha krenket ham. A hevdet å ha blitt straffet med varetekt og besøksforbud, selv om hans ektefelle C hadde sagt at han ikke hadde utøvd vold mot henne. Senere hadde politiet og barnevernet presset ektefellen til å gå mot ham ved å true med å ta barna fra henne. Etter seks måneder uten å finne bevis, henla politiet saken mot A. Dette hadde vært en stor belastning for hele familien.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av bekymringsmelding fra barnehage innga barneverntjeneste anmeldelse mot A for vold mot ektefellen C. Politiet kodet saken som mishandling i nære relasjoner, med kroppskrenkelse. B var etterforsker på saken. En gjennomgang av politiets sak viste at C var avhørt fire ganger. B gjennomførte to avhør. I disse avhørene hadde C bistand av advokat. Det fremkom ingen informasjon i saken om at C eller hennes advokat hadde innsigelser til avhøret eller hvordan dette var foretatt. C tok selv initiativ til det siste avhøret. A hadde på et tidspunkt besøksforbud overfor C og barna. Dette ble etter hvert ikke opprettholdt av tingretten, før C etter hvert selv begjærte at han ble ilagt et nytt besøksforbud.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Med bakgrunn i sakens opplysninger og Cs opptreden, var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 471/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM URETTMESSIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte at han ble pågrepet av politiet for å ha sendt en sms. A mente sms-en ikke hadde et innhold som var truende, og stilte spørsmål ved hva det var med innholdet i sms-en som kunne rettferdiggjøre et 4-timer langt opphold på glattcelle og nakenvisitasjon.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og arrestjournal .

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiadvokat B besluttet pågripelse av A etter at A hadde sendt en sms til en ansatt i politiet. A hadde blant annet kalte den ansatte for avskum. Dagen før hadde han sendt sms til en person med truende innhold. Beslutningen til politiadvokat B var muntlig. Den ble opprettholdt skriftlig av politiadvokat C. C begrunnet opprettholdelsen med at A med skjellig grunn kunne mistenkes for overtredelse av straffeloven § 266 ved å sende sjikanerende mail til en politiansatt, samt at pågripelse ble antatt påkrevd for å hindre A i å begå ny straffbar handling.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiadvokat B, ved å beslutte pågripelse av A, hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 554/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED Å HA UTSTEDT FORELEGG UTEN GRUNN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha blitt ilagt et forelegg for overtredelse av straffeloven § 351 første ledd. Grunnlaget i forelegget var at han hadde stukket hull og punkterte et dekk på en uniformert politibil som sto parkert. A vedtok ikke forelegget og saken ble henlagt av politiet etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Et vitne så hærverket på politibilen, og A ble observert av politiet i nærheten av åstedet kort til før hærverket skjedde. I tillegg passet A til beskrivelsen vitnet ga av gjerningspersonen. Det var politiadvokat B som utstedte forelegget.

 

Spesialenheten fant ingen holdepunkter for at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 551/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL MM.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner ved Agder politidistrikt for å ha ransaket hjemme hos ham og hans foreldre uten at foreldrene eller advokat var til stede. Han opplyste at han selv var pågrepet “helt tilfeldig” og satt i varetekt da dette skjedde. A tidfestet ikke hendelsen nærmere, annet enn at det skulle ha skjedd flere år tidligere. Videre anførte A at politiet gjennom flere år hadde brutt opplysningsplikten overfor ham, uten at han konkretiserte dette nærmere. Spesialenheten oppfordret A til å konkretisere anmeldelsen, uten at dette ble etterkommet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

En lang rekke e-poster fra A er gjennomgått.

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

Det er foretatt undersøkelser i folkeregisteret og i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i Folkeregisteret viste at A hadde vært registrert bosatt på samme adresse som sine foreldre siden 1984. Ved en gjennomgang av politiets straffesaksregister fant Spesialenheten at A ikke var registrert med forhold siden 2002. I følge politiets oppdragslogg hadde politiet innbrakt A ved to anledninger i 2010 og 2011, uten at dette medførte reaksjoner mot A fra politiets side.

 

Spesialenheten besluttet ikke å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. I vurderingen ble det vektlagt at det i politiets registre ikke ble funnet spor etter ransaking på As og hans foreldres bopel i nyere tid.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 537/17 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM å HA SKREMT FAMILIE OG NABOER I FORBINDELSE MED BISTAND TIL BARNEVERNTJENESTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for grovt uaktsom tjenestefeil ved å ha skremt familie og naboer. Hendelsen fant sted i sammenheng med at politiet og barnevernet lette etter barna hans. De oppsøkte og gjennomgikk flere leiligheter i blokken der A bodde. Folk ble redde og forsto ikke hvorfor politiet gjorde dette mot A. A mente at barneverntjenesten visste at barna hans var i utlandet sammen med sin mor, men at de fortsatt plaget hans naboer og slektninger. I følge A var politiet med på dette.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets oppdragslogg mottok politiet anmodning fra barnverntjenesten om bistand til å hente to barn som skulle tvangsplasseres. Barneverntjenesten opplyste til politiet at de mistenkte at familien var i utlandet, men at det i samtale med far samme dag virket som at de likevel var hjemme. Politiet oppsøkte først leiligheten den aktuelle dagen kl. 1546. Det var da ingen hjemme. Samme kveld kl. 2358 ble adressen oppsøkt på nytt. Ingen åpnet døren og politiet søkte deretter gjennom leiligheten til As bror. Verken A eller barna var på stedet. To dager senere reiste politiet på nytt til stedet. De søkte gjennom As leilighet og snakket med A. Barna var ikke der.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble vist til at politiet plikter å yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse. Spesialenheten bemerket at det forelå en avgjørelse om at barna skulle tvangsplasseres og at barneverntjenesten hadde anmodet om bistand til å hente barna.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 807/16 – 123, 01.02.2018

 

PÅSTAND OM SLETTING AV BEVIS, TERROR OG DRAPSFORSØK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å slette meldinger fra telefonen, utøvd telefonterror og for drapsforsøk.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiets hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet hadde mottatt opplysning om As opptreden ovenfor sin familie, og at politiet av den grunn ønsket en “bekymringssamtale” med ham. Det var ikke sannsynlig at politiet bevisst hadde slettet meldinger fra telefonen hans.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

 

Sak 491/17-123 – 02.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED ETTERFORSKING OG BESLUTNING OM BESØKSFORBUD

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to ansatte i Sør-Øst politidistrikt for bevisst å hindre etterforsking av et angivelig drapsforsøk mot ham, samt for å ha ilagt A et besøksforbud på sviktende grunnlag. 

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av dokumentene i to straffesaker hos Sør-Øst politidistrikt, samt utskrift av PO-logg for hendelser der A var omtalt. 

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersoner i politiet hadde gjort seg skyldig i grovt uaktsom tjenestefeil i forbindelse med etterforskingen og påtaleavgjørelsen i saken. Utover As fremstilling, var det ingen opplysninger i det øvrige materialet som underbygget dette. Det var heller ingen holdepunkter for at politiet hadde begått tjenestefeil i forbindelse med at A ble ilagt besøksforbud. Beslutningene fremsto som adekvat begrunnet i det høye konfliktnivået mellom de involverte.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.             

 

 

 

Sak 474/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet anmeldte A etter at det hadde kommet klage fra en kvinne på As opptreden ved grensekontroll. Etter at A hadde kontrollert kvinnens pass og hun hadde passert grensekontrollen, tok A kontaktet med henne på Facebook.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten fikk oversendt møtereferat fra møte politidistriktet hadde med A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ved tre anledninger hadde tatt kontakt med kvinner på Facebook etter at han hadde kontrollert deres pass. Formålet var en “liten flørt”. Spesialenheten kom til at As handlemåte var klart klanderverdig, men ikke straffbar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 331/17 – 123, 02.02.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatt i politiet for ulovlig å ha tatt seg inn i hans bolig.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av sakene viste at påtalemyndigheten hadde gitt en beslutning som gjorde at politiet kunne ta seg inn i As bolig. Bakgrunnen for beslutningen var at politiet observerte en person på utsiden av boligen til A som var lik en person som skulle pågripes. I tillegg var en bil registrert på personen som skulle pågripes parkert utenfor boligen til A. Det viste seg i ettertid at personen politiet hadde observert utenfor boligen til A ikke var den personen som skulle pågripes.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 422/17-123, 02.02.2018

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for usanne beskyldninger om narkotikamisbruk. Han gjorde gjeldende at B mot bedre vitende hadde diktet opp at han i en nærmere angitt perioden hadde misbrukt narkotika. A anførte også at B bevisst hadde unnlatt å få saken så godt opplyst som mulig, og at dette hadde medført at A hadde fått tilbakekalt sin førerrett.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gjorde søk i strasak og innhentet straffesaken mot A om befatning med narkotika.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171 om tjenestefeil og § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tollregion Oslo og Akershus anmeldte A til politiet etter at det var gjort beslag av frø til dyrking av narkotiske planter og sopper. A ble avhørt av politiet. Han forklarte da blant annet at han bestilte frøene og satte opp plantasjen for å lage sine egne, naturlige medisiner. Han syntes at dette fungerte bedre enn reseptbelagte medisiner. A erkjente straffeskyld for innføring, bruk og oppbevaring av cannabisfrø/maihuana.

 

I brev fra politiet ble A gitt forhåndsvarsel om tilbakekall av førerretten. Det ble vist til ovennevnte forklaring fra A om bruk av marihuana til selvmedisinering, og opplevelsen av at dette virket bedre enn reseptbelagte preparater. Politiet vurderte at bruken av marihuana hadde et vanemessig preg.

A innga bemerkninger til forhåndsvarselet og anførte at det var ca. 2 ½ måned siden han hadde brukt marihuana, samt at han var villig til å la seg teste for narkotikabruk.

 

Politiet fattet vedtak om tilbakekall av As førerrett. A påklaget vedtaket og begjærte utsatt iverksettelse. Politiet fant ikke grunn til å omgjøre sitt vedtak, og oversendte klagen til Politidirektoratet som klageinstans. Det ble heller ikke gitt utsatt iverksettelse av vedtaket.

 

A anmeldte deretter B for tjenestefeil og ærekrenkelser.

 

Spesialenheten kunne ikke se at det fremkom opplysninger i saken som tilsa at B hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten bemerket at ærekrenkelser ble avkriminalisert da straffeloven av 2005 trådte i kraft.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

Uke 2-4

Sak 215/17 – 123, 08.01.2018

 

PÅSTAND OM FALSKE BESKYLDNINGER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for å ha fremsatt beskyldinger for retten uten at det forelå bevis.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjennomgått korrespondanse inngitt av A, blant annet dommen fra tingretten og lagmannsrettens beslutning om ikke å slippe inn anken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A var anmeldt for blant annet bedrageri, og ble i tingretten domfelt i samsvar med tiltalen. A anførte at politiadvokat B hadde fremsatt uriktige beskyldninger uten bevis, og at dommerfullmektig C ikke hadde vært nøytral/objektiv. A anket dommen, men anken ble nektet fremmet av lagmannsretten.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet og/eller politiadvokat B hadde opptrådt straffbart. A hadde for øvrig vært representert ved forsvarer.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 872/16 – 123, 08.01.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING M.V

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjent A og seniorkonsulent C for og feil saksbehandling og for å ha plaget henne.

A vist til en rekke straffesaksdokumenter og forvaltningsdokumenter for å belyse anmeldelsen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Sakens dokumenter viste at A var domfelt i tingretten ved to tilfeller og at disse sakene var forent til felles behandling i lagmannsretten. Der ble hun frifunnet for ett forhold og domfelt for de øvrige forholdene. Bevisene politiet hadde fremskaffet var ikke ulovlige bevis. Domstolene hadde tillatt at bevisene ble ført. As forsvarer hadde heller ikke påstått at bevisene var ulovlige. A ble senere forhåndsvarslet om utvisning i utlendingssaken sin på bakgrunn av de rettskraftige dommene.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 610/17 – 123, 08.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL OG ULOVLIG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for tjenestefeil og ulovlig overvåkning.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

A er avhørt. Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 276/17 – 123, 08.01.2018

 

PÅSTAND OM TYVERI FRA BESLAG

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersonene B og C for tyveri fra beslag, ved at politiet skulle ha solgt en gjerdesag og et bensinaggregat tilhørende A under en auksjon i 2016. Politiet hadde under en ransaking hos A i november 2015 beslaglagt en mengde verktøy. Deler av dette ble identifisert som stjålet og A ble domfelt for disse. A mente at politiet skulle hatt levert tilbake det øvrige verktøyet til ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 324, om underslag

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kontaktet politiet med anmodning om å redegjøre for de aktuelle gjenstandene. Politiet opplyste at gjerdesagen ved en feil hadde blitt solgt, uten at politiet kunne forklare hvorfor dette hadde skjedd. De øvrige gjenstandene befant seg på X lensmannskontor i påvente av at saken skulle bli endelig avgjort. Politiet opplyste at de ville erstattet As tap.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B, C eller andre ansatte i politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet med henblikk på beslagshåndtering.

 

 

 

Sak 743/16 – 123, 12.01.2018

 

UTRYKNINGSKJØRING MED SOMMERDEKK PÅ VINTERFØRE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Lørdag 5. november 2016 kjørte en politipatrulje i utrykning til en trafikkulykke. Tjenestebilen hadde sommerdekk og det var vinterføre. Saken hadde fått stor oppmerksomhet i media. Flere hadde også klaget over at jourhavende jurist ikke hadde beslaglagt førerkortet til tjenestepersonen som hadde kjørt tjenestebilen.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har innhentet aktuelle dokumenter, samt informasjon om førerkortbeslag i distriktet og nabodistrikt. Sjåføren A og eldste tjenestemann på patruljen, B, ble avhørt som mistenkt. En politistudent ble avhørt som vitne.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven §§ 3, 13 og 23

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene ble bedt om å kjøre i utrykning til en utforkjøring. Det var bart føre hele veien, med unntak av den siste strekningen på noen hundre meter. Rett før ulykkesstedet var det is på veien. A kjørte i gangfart og parkerte for å slippe frem ambulansen. Da oppdraget var ferdig og de skulle returnere til politistasjonen, kom de ikke opp av grøften der tjenestebilen var parkert. Patruljen fikk bistand av brannvesenet, og fikk da opplyst at de kjørte med sommerdekk. Patruljen kjørte deretter de forulykkede hjem. 

 

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at A ikke hadde vært tilstrekkelig aktpågivende og varsom ved sin kjøring frem til ulykkesstedet. Etter at hun oppdaget at det var glatt, kjørte hun etter forholdene og i gangfart. Spesialenheten mente det under tvil heller ikke var bevismessige

holdepunkter for at kjøreturen for å transportere de forulykkede hjem, innebar fare.

 

Imidlertid skulle A ikke ha kjørt tjenestebilen fra åstedet.  A kjente da til at det var glatt på stedet og at bilene hadde sommerdekk. A skulle latt bilen stå, eventuelt ha satt på vinterdekk eller kjetting.

 

Vedtak:

A ble ilagt forelegg for overtredelse av vegtrafikkloven § 31, jf. § 23 første ledd. Forelegget er vedtatt.

 

 

 

Sak 567/17-123, 17.01.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Namsfogden i Oslo

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha gitt uriktige opplysninger, og for å ha gått ut over sin myndighet ved å kaste ut leietakere i forbindelse med en visning i anledning tvangssalg av eiendom.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten gjennomgikk anmeldelsen med vedlegg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

X hadde begjærte oppløsning av sameiet i en boligeiendom i Oslo. Saksøkt etter begjæringen var A. Oslo byfogdembete avsa kjennelse i mars 2017 hvor begjæringen ble tatt til følge. Det ble samtidig besluttet at tvangssalget skulle gjennomføres som medhjelpersalg. A ble orientert om gjennomføringen av tvangssalget, og innkalt til møte. A møtte ikke, og ble i brev gitt siste varsel om tvangsgjennomføring av befaring og visninger med bistand fra namsfogden i Oslo. Namsfogden bisto i gjennomføringen av tvangssalget fordi A aktivt vanskeliggjorde salget. Namsfogden orienterte A om adgangen til å bruke tvang overfor saksøkte og besitter av eiendommen i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven §§ 5-9 og 5-10. For øvrig hadde det ikke blitt nødvendig å bortvise leietakerne siden de hadde samarbeidet.

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 497/17 – 123, 17.01.2018

 

PÅSTAND TJENESTEFEIL VED Å HENLEGGE SAK UTEN ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for å ha henlagt hans sak uten etterforsking. A hadde anmeldt X barnehage til politiet for mobbing av hans barn. A og barnets mor hadde tatt opp dette med ledelsen i barnehagen flere ganger uten at mobbingen tok slutt. Han valgte derfor å anmelde forholdet og ble veldig skuffet da B henla saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. Det var grunn til å tro at A ikke hadde benyttet klageadgangen.

 

Spesialenheten vurderte det som ikke sannsynlig at påtalejuristen ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 773/1 – 123, 19.01.2018

 

BORTKOMMET VÅPEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

I 2008 fikk A registrert en rifle på sitt våpenkort. Hun overtok våpenet fra sin da nylig avdøde ektefelle. Fordi hun ikke hadde betryggende oppbevaringsmulighet ble våpenet oppbevart på lensmannskontoret. I 2015 bestemte A seg for å selge våpenet. Da hun henvendte seg på lensmannskontoret kunne de ikke finne våpenet. A klaget på at våpenet var blitt borte mens det var i politiets besittelse, og i september 2016 fremmet hun et erstatningskrav. I november 2016 oversendte Innlandet politidistrikt saken til Spesialenheten. Politiet kunne ikke utelukke at noen urettmessig hadde tatt våpenet, eller at det på annen måte var kommet bort uten politiets kontroll.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har gjennomgått korrespondansen mellom politiet og A i saken, og gjennomgått rapporter fra tjenestepersoner om hva som var gjort for å finne våpenet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten (frem til 01.10.2015)

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil (fra 01.10.2015 og fremover)

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet lette gjennom alle rom på lensmannskontoret. Gamle journaler og kvitteringsbøker ble gjennomgått. Politiet var i kontakt med jaktkamerater av avdøde. Politiet undersøkte med Kripos om våpenet ved en feiltakelse hadde blitt sendt til destruksjon. Ingen av undersøkelsene kunne belyste hva som hadde skjedd med våpenet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Sett hen til de undersøkelsene som politiet allerede hadde foretatt, var det lite sannsynlig at en etterforsking ville kunne opplyse saken ytterligere.

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 522/17 – 123, 19.01.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOMT TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte blant annet politiet. Anmeldelsen hadde sin bakgrunn i at As slektning B hadde vært utsatt for alvorlig svindel. B har ingen nære slektninger som kan bistå ham, og A eller andre som hadde forsøkt å bistå, hadde ikke blitt hørt. A mente politiet hadde begått grov tjenesteforsømmelse overfor B.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i As anmeldelse, forsto Spesialenheten det slik at han ikke er nær slektning av B. Spesialenheten kunne på grunn av taushetsplikten ikke redegjøre nærmere for de opplysningene som var innhentet. B hadde fått oppnevnt verge. Vergen hadde fullmakt til å representere B og bistå ham.    

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det hadde ikke kommet frem opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 407/17 – 123, 22.01.2018

 

PÅSTAND OM RASISME, TRAKASSERENDE OPPTREDEN OG GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjentene B, C og D for å ha nektet å ta i mot hans anmeldelse. A mente også at tjenestepersonene hadde opptrådt trakasserende og rasistisk mot ham.

 

Bakgrunnen for As henvendelse til politiet var at A mente seg nesten påkjørt av en person som rygget mot ham i stor hastighet. A møtte deretter tjenestepersonene da han var på veg hjem, og tok kontakt. A mente at tjenestepersonene lo av ham og at han ikke fikk den hjelpen han mente å ha krav på. De var ikke villige til å ta imot anmeldelse fra ham, men henviste ham til å inngi anmeldelse på politistasjonen. A stilte spørsmål ved om han ble behandlet på denne måten fordi han var en «svartskalle».

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder.

Det er forsøkt innhentet kopi av politiets oppdragslogg.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiloven og politiinstruksen regulerer politiets oppgaver og utførelse av polititjenesten. Politiet skal blant annet opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever, og må ikke la seg provosere.

 

I utgangspunktet plikter politiet å ta i mot alle anmeldelser, både skriftlige og muntlige. Når anmeldelser mottas muntlig av politiet, skal de nedtegnes. Politiets plikt til å ta imot anmeldelser gir imidlertid ikke anmelderen en ubetinget rett til selv å bestemme tidspunkt for når anmeldelsen skal inngis. Politiet kan be vedkommende om å henvende seg til tjenestestedet, forutsatt at det ikke dreier seg om en alvorlig forbrytelse.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. For straffansvar etter straffeloven § 171 og § 172 kreves det at avviket fra korrekt handlemåte er grovt og at det er tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

 

Sak 584/17 – 123, 23.01.2018

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte statsadvokat B og politiinspektør C for trakassering. Spesialenheten oppfattet at anmeldelsen knyttet seg til politiets henleggelse av en anmeldelse fra A og statsadvokatens opprettholdelse av anmeldelsen

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at B og C hadde opptrådt straffbart. Det var derfor ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 241/17 – 123, 23.01.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for tilbake i 2010 å ha gitt feil opplysninger til barnevernet i forbindelse med barnevernssak. Videre mente A at politiet hadde installert overvåkningskamera i hele huset hennes, blant annet i TV-en. A anmeldte også at hun ikke hadde fått anmeldt en navngitt person som hver natt vekket henne ved å banke i huset. 

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Sakens dokumenter viste at politiet hadde foretatt de tiltak som syntes rimelig med utgangspunkt i henvendelsene fra A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 273/17 – 123, 24.01.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør- Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Sør-Øst politidistrikt for brudd på taushetsplikt. A anførte at det i barnefordelingssaken med C hadde kommet frem opplysninger om A fra politiets sak X. Opplysningene var ikke nærmere konkretisert i anmeldelsen. I følge A var opplysningene tatt ut av sin sammenheng og fremsto på en annen måte enn det A hadde forklart seg om til politiet. Opplysningene var til skade for A i barnefordelingssaken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten var en rekke ganger i kontakt med A for å konkretisere anmeldelsen, uten at A møtte til avhør. Heller ikke As advokater bidro til å avklare anmeldelsens innhold.

 

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjorde undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Et eventuelt brudd på taushetsplikten var ikke tilstrekkelig konkretisert i anmeldelsen, og A hadde ikke bidratt til å avklare anmeldelsen.

 

Spesialenhetens undersøkelser viste også at en rekke personer hadde hatt tilgang til politiets saksdokumenter. Det var derfor ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 300/17 – 123, 24.01.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politidistriktet fordi politiet hadde gitt X tillatelse til at demonstrere. A trakk sendere anmeldelsen da det viste seg at politiet likevel ikke hadde gitt slik tillatelse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 1

Sak 596/17 – 123, 03.01.2018

 

PÅSTAND OM LANG SAKSBEHANDLINGSTID OG MANGLENDE INFORMASJON

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for lang saksbehandlingstid og manglende informasjon i sak der A var mistenkt. Han viste til at det hadde gått over tre år uten at saken var avgjort. A opplyste også at han ikke hadde innsyn i saken eller fått vite konkret hva han var siktet for.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i april 2015 anmeldt for trusler. 

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde hatt bistand av forsvarer siden august/september 2015 og advokaten hadde mottatt kopi av sakens dokumenter i november 2015. Bakgrunnen for at saken hadde tatt tid var at politiet ved flere anledninger hadde forsøkt å få gjennomført en prejudisiell observasjon av A. Saken mot A ble i oktober 2017 henlagt av politiet fordi det var tvil om As tilregnelighet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 588/17 – 123, 21.11.2017

 

PÅSTAND OM TRUSSEL OM BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha ringt og truet ham til ikke å ta kontakt med X barnehage. B hadde sagt at politiet i så fall ville komme og ta ham og at han ville bli ilagt besøksforbud mot barnehagen. A nektet for å ha tatt kontakt med de ansatte i barnehagen. A følte seg truet av B, og mente at B hadde opptrådt krenkende og trakasserende.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets oppdragslogg og gjort undersøkelser i politiets registre. Det var ikke nedtegnet noe i oppdragsloggen eller politiets straffesaksregister relatert til det anmeldte forholdet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. På bakgrunn av opplysningene fra A, la Spesialenheten til grunn at barnehagen hadde inngitt klage mot ham. Det var ikke sannsynlig at B, ved å henvende seg til A, hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 493/17-123, 05.01.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE RETTSIKKERHET

 

Politidistrikt:

 

Anmeldelsen:

A anmeldte manglende rettsikkerhet etter en rettsprosess mot en bank, og manglende etterforsking av et drap i Danmark i 1994.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har mottatt et bokverk i 4 bind som A har skrevet.

 

Spesialenheten har vært i kontakt med A for å informere om Spesialenhetens mandat. Han ble også bedt om å konkretisere hvilke straffbare forhold anmeldelsen gjelder. A viste til sitt bokverk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har gjort A kjent med at «manglende rettsikkerhet i Norge» ikke er noe enheten kan etterforske. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske/gå inn i hans konflikt med banken. Det var ikke sannsynliggjort at politiet hadde gjort noe straffbart i sin behandling av saken.

 

Det faller også utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske et dødsfall i Danmark i 1994. Det var ikke gitt opplysninger som gjorde det sannsynlig at det er begått straffbare forhold av noen ansatt i politiet eller påtalemyndigheten i forbindelse med dødsfallet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.    

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no