freebet

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Øst 2018

Uke 51-52

Sak 483/18-123, 23.11.2018

 

ANMELDELSE FOR TILDEKKING AV VEDTAK

 

Politidistrikt:

KRIPOS

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson i Kripos (B) for å ha tildekket et vedtak som gjaldt As pass. A mente at vedtaket var ugyldig og at B i ettertid har forsøkt å skjule dette ved å hindre A i å få kopi.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. B hadde flere ganger besvart As henvendelser, og hadde opplyst at A hadde fått tilsendt de dokumentene som politiet har i saken. B opplyste til A hvor han evt. kunne henvende seg vedrørende innsyn i vedtaket/dokumentet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 482/18-123, 17.12.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for kroppskrenkelse i forbindelse med at han ble stanset og bedt om å legitimere seg. A opplyste i anmeldelsen at en av tjenestepersonene smalt hodet hans inn i en steinvegg, og at den andre forsøkte å brekke tommelen hans.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

To tjenestepersoner patruljerte i sivil et område som er kjent for salg av narkotika. De påtraff A og en annen person som sto under et tre. A fremsto som ruset, og ble av politiet bedt om å fremvise legitimasjon. Da A ikke etterkom dette, visiterte tjenestepersonene ham. Under visitasjonen begynte A å gå gjennom sine lommer, og var stresset. Da politiet skulle visitere hans veske forsøkte han å ta etter hendene til en av tjenestepersonene og deretter gå fra stedet. Tjenestepersonene tok da tak i A og fikk tvunget hans hender bak på ryggen og satt på ham håndjern. I vesken ble det funnet en større mengde cannabis. Videoopptak av hendelsen ga ingen holdepunkter for at politiet hadde slått As hode inn i steinveggen. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 522/18-123, 17.12.2018

 

ANMELDELSE AV TYVERI

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for tyveri av kr 500. A opplyste at han ble stanset av politiet og visitert. Kort tid etter visitasjonen oppdaget han at han manglet en 500-lapp, og han mener politiet hadde stjålet denne. A tok toget hjem uten å kunne betale for seg, og anmeldte forholdet fem dager senere.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde gjort seg skyldig i tyveri. Det ble vist til at A oppdaget det påståtte tyveriet kort tid etter. I stedet for å gå den korte veien til politistasjonen, valgte han å ta toget hjem uten å betale, for så å anmelde forholdet fem dager senere. A bidro heller ikke til å opplyse saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 339/18-123, 17.12.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for brudd på taushetsplikt. En person A var i konflikt med hadde av politiet fått opplyst at A tidligere var ilagt forelegg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fikk bistand fra Kripos til å undersøke om og eventuelt hvem som hadde søkt på saken A var ilagt forelegg i. Ingen tjenestepersoner hadde søkt på saken i den aktuelle tidsperioden. Spesialenheten fant etter en helhetsvurdering at det ikke var hensiktsmessig å gjøre ytterligere etterforskingsskritt, ettersom det ikke forelå kontrete spor å følge for å identifisere vedkommende som hadde gitt ut opplysningene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 238/18-123, 17.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for tjenestefeil i forbindelse med ileggelse av besøksforbud. A ble ilagt besøksforbud mot sin tidligere ektefelle, og B traff beslutning om fortsatt besøksforbud. A anførte at B og hans tidligere ektefelle kjente hverandre så godt at B var inhabil til å treffe beslutningen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at det i rettspraksis er lagt til grunn at så lenge det ikke er tale om forbindelser gjennom slekt eller ekteskap, må det normalt være et nokså nært vennskap eller bekjentskap før det kan bli tale om inhabilitet. Spesialenheten la til grunn at B og As tidligere ektefelle over år har kjent til hverandre gjennom idrettslige verv. Det kunne imidlertid ikke legges til grunn at de hadde hatt et personlig eller nært forhold.

 

Det var heller ingen holdepunkter for at tilknytningen mellom B og As tidligere ektefelle påvirket Bs beslutning om fortsatt besøksforbud. Det var ingen opplysninger i politidistrikts straffesaksdokumenter som tilsa at B hadde noen rolle i saken ut over dette.

 

Spesialenheten mente at B ikke hadde brutt en tjenesteplikt ved å beslutte besøksforbud mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 725/18-123, 18.12.2018

 

ANMELDELSE FOR MAKTBRUK OG TORTUR

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han ble torturert og nesten sparket i hjel av "gærne politifolk". Deretter ble han stengt inne i en celle så han ikke skulle få puste.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på kveldstid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var besluttet at A skulle pågripes fordi han hadde uttalt trusler om å skyte politiet. Han hadde i den sammenheng vist frem et skytevåpen. En politipatrulje påtraff A. Han ble lagt i bakken og påsatt håndjern. A satte seg til motverge under pågripelsen. A hadde et skytevåpen stukket ned i bukselinningen.

 

A ble fremstilt for lege før han ble satt i arresten. Nedtegninger i oppdragsloggen viste at A ringte mye på callingen, men var til dels også rolig. Han ble løslatt etter avhør dagen etter.

 

Spesialenheten mente at bruken av makt mot A var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig, og derfor lovlig. Det var ikke holdepunkter for at A hadde blitt utsatt for straffbare handlinger under oppholdet i arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 677/18-123, 18.12.2018

 

ANMELDELSE AV VOLDTEKT I 1993

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han ble voldtatt i arresten i 1993.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser ga ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 192 om voldtekt

 

 

 

Sak 597/18-123, 19.12.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for å ha gitt opplysninger om A til barneverntjenesten. A viste til at det var gitt opplysninger om en dom fra 1994.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet uten hensyn til taushetsplikten kan gi ut opplysninger til blant annet barneverntjenesten. Det ble ikke funnet sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 321/17-123, 19.12.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha brutt taushetsplikten ved å fortelle til X at As barn (Y) var død. X var venn av Y, og ringte til B fordi han var bekymret for X. B ble også anmeldt for sin opptreden og uttalelser til A i forbindelse med oppfølgingen av A i etterkant av dødsfallet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var holdepunkter for at B, ved å fortelle at Y var død, hadde opptrådt straffbart. Det var heller ikke holdepunkter for at Bs kontakt eller uttalelser til foreldrene kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt dels etter bevisets stilling og dels som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 524/18-123, 19.12.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA SENDT BESØKSFORBUD TIL RETTEN FOR PRØVING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for ikke å ha sendt besøksforbudet som var ilagt A, til tingretten for prøving. A purret på oversendelsen, og fikk til svar fra B at besøksforbudet ikke var sendt grunnet «en inkurie», og at besøksforbudet derfor ikke var gyldig/ikke aktivt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A bestred besøksforbudet da det ble forkynt for ham, og dette ble nedtegnet i rapport i saken. Det går frem av straffeprosessloven at besøksforbud skal sendes til tingretten snarest mulig og så vidt mulig innen 5 dager. A purret, og B ga beskjed om at besøksforbudet ikke var sendt til retten grunnet en feil, og at besøksforbudet som A var ilagt, hadde falt bort grunnet dette. Det var da gått ca. 4 måneder siden A ble ilagt besøksforbudet.

 

Spesialenheten mente at dette var kritikkverdig, men at det ikke var sannsynlig at B eller andre i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenheten hadde noen måneder tidligere sendt en tilsvarende sak til Oslo politidistrikt for administrativ gjennomgang. Det ble ikke ansett hensiktsmessig å oversende denne saken til administrativ vurdering da det nå måtte kunne legges til grunn at Oslo politidistrikt hadde gjennomgått rutinene for å hindre at tilsvarende skjedde igjen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 584/18-123, 21.12.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt beinkrok på henne, sparket henne i ankelen og tatt tak i hennes tomler. A opplyste også at politiet hadde kommet til hennes hjem med våpen, tåregass, batong og AG 3 uten å legitimere seg eller opplyse hva oppdraget gjaldt.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand namsmannen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A og brukte håndjern på As sønn

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet oppsøkte As bolig for å bistå namsmannen med taksering av huset, som var besluttet tvangssolgt. A og sønnen nektet namsmannen adgang til huset, og politiet ble bedt om å bistå. A og sønnen blokkerte for politiets atkomst til huset, og politiet dro A unna. Sønnen ble påsatt håndjern. Det var ikke opplysninger i saken som sannsynliggjorde at politiets maktbruk var unødvendig, uforholdsmessig eller uforsvarlig. Det var ingen indikasjoner på at politiet på noe tidspunkt benyttet våpen slik A anførte.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 627/18-123, 21.12.2018

 

ANMELDELSE FOR LEGEMSFORNÆRMELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for bruk av vold mot ham i 2005.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: B tok tak i A

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er beskrevet at A fikk røyke da de ankom sentralarresten. Etter å ha røyket halve, ble A bedt om å slukke røyken. A nektet dette. B fiket til hånden hans slik at han mistet røyken. Samtidig tok B tak i As arm og førte ham mot arrestdøren. A hevet armen for å slå B med knyttet hånd. Inne i arresten rev A seg løs fra Bs grep og hevet armen for slag. B tok tak med høyre hånd i As kinn. A kløp B i ansiktet og slo B i ansiktet med knyttet hånd.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Saken var foreldet allerede på tidspunktet A anmeldte saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 228 om legemsfornærmelse

 

 

 

Sak 607/18-123, 29.12.2018

 

FORELEGG - KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra Politiets utlendingsenhet (PU) om at en transportledsager (A) hadde dyttet en internert (B).

 

Åsted: Politiets utlendingsinternat Trandum

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at A dyttet B i brystet med begge hender

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra etterforskingsresultatet la Spesialenheten til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil at A med begge hender dyttet B i brystet, og at dyttet var av en slik kraft at B måtte ta et steg bakover. Spesialenheten mente at As dytt ikke kunne anses som en nødvendig eller forholdsmessig tjenestehandling. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at foranledningen var en verbal diskusjon, som A i kraft av sin stilling kunne ha avsluttet før den utartet seg til en krangel. Etterforskingsresultatet støttet heller ikke As forklaring om at maktbruk var nødvendig for å skape avstand eller for å opprettholde ro, orden og sikkerhet i luftegården. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt. 

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 50

Sak 320/18-123,

 

FORELEGG - TRAFIKKUHELL UNDER UTRYKNING, KJØRT PÅ RØDT LYS

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

En politibil, ført av A, kjørte i utrykning mot rødt lys i et lyskryss. Fra venstre i krysset kom en personbil, ført av B, som kjørte på grønt lys.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har anledning til å kjøre på rødt lys under utrykning, og Spesialenheten la til grunn at politiet var på vei til et mulig alvorlig oppdrag og at det var grunnlag for å kjøre i utrykning. Spesialenheten la til grunn at A varslet med blålys og sirener slik instruksen sier. Spørsmålet var om A hadde vært tilstrekkelig aktsom. Spesialenheten mente det var bevist at A hadde holdt etter forholdene for høy

hastighet og/eller unnlot å rette sin oppmerksomhet i tilstrekkelig grad på kryssende trafikk. Hun ble ilagt forelegg.

 

Spesialenheten mente det ikke kunne innfortolkes i aktsomhetskravet at B skulle ha bremset helt ned da hun kjørte ut i krysset på grønt lyssignal, og at det ikke var grunnlag for å konkludere med at hun hadde overtrådt trafikkreglene § 10 om fri veg. For B ble saken henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg på kr 6 000. Forelegget er vedtatt.

Saken er for B henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

Uke 49

Sak 484/18-123, 03.12.2018

 

ANMELDELSE FOR TYVERI

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tyveri og skadeverk. A anførte at politiet var hjemme hos ham og stjal et skjermkort og en skrutrekker, og at de hadde «snudd hans leilighet på hodet».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet oppsøkte As bopel etter å ha fått melding om at A skulle underlegges tvungen psykisk legeundersøkelse. A var ikke hjemme og politiet hadde lånt nøkkel av huseier og tatt seg inn i hybelen. Spesialenheten la til grunn at politiets formål med å ta seg inn i hybelen var å finne A. Det ble antatt at tjenestepersonene gikk gjennom hybelen for å se om A var der, og det kan heller ikke utelukkes at de i tillegg så etter andre ting som kunne gi opplysninger om hvor han befant seg. Etter Spesialenhetens oppfatning var det lite sannsynlig at de i den forbindelse skal ha stjålet gjenstander fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 712/17-123, 03.12.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for brudd på taushetsplikt. A opplyste å ha hatt et forhold til B, som var gift, og at B hadde gitt A taushetsbelagte opplysninger fra sitt arbeid i politiet. A ga flere eksempler fra saker B hadde gitt opplysninger fra.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tekstmeldinger mellom A og B viste også at B ved flere anledninger hadde skrevet om oppdrag B hadde vært på. Det var i tekstmeldingene ingen identifiserende opplysninger. Utover As forklaring var det ikke bevis for at B hadde brutt taushetsplikten. I flere tekstmeldinger hadde A truet med å avsløre utroskapen dersom B ikke forholdt seg til As regler. A truet også med å ødelegge for Bs arbeid. Tekstmeldingene støttet Bs forklaring om at A var svært sjalu, og Spesialenheten så ikke bort fra at dette var motiverende for As anmeldelse av B.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 729-17-123, 03.12.2018

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING OG UTFERDIGELSE AV TILTALEBESLUTNING PÅ MANGELFULLT GRUNNLAG

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en påtalejurist og en etterforsker for mangelfull etterforsking. A mente de ikke hadde hensyntatt hans forklaring og ikke søkt etter forhold som kunne klarlegge spørsmålet om hans personlige skyld i saken, som også omfattet et aksjeselskap og en annen person i selskapet. A mente videre at politiadvokaten ikke hadde hatt bevis i saken for å tiltale ham. Som begrunnelse ble det vist til at aktor til slutt frafalt hele saken mot alle tre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke tilstrekkelige holdepunkter i saken for at påtalejuristen og en etterforsker hadde opptrådt straffbart. Alle de mistenkte i saken hadde fått anledning til å forklare seg og de hadde hatt advokater som var aktive under etterforskingen. Påtalemyndighetens bevisbyrderegel er skjønnsmessig, og straffesaken var i all hovedsak basert på anmeldelser fra to fagmyndigheter som hadde gjennomført flere bokettersyn.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 48

Sak 219/18-123, 13.11.2018

FORELEGG FOR Å HA KOLLIDERT UNDER UTRYKNING

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at et utrykningskjøretøy hadde kollidert med trikken i et lyskryss.

 

Spesialenhetens vurdering:

Utrykningskjøretøyet hadde kjørt på rødt lyssignal og deretter kollidert med trikken som kom fra høyre og kjørte på grønt lyssignal. Utrykningskjøretøyet hadde varslet kjøringen med bruk av blått blinkende lys, men ikke ved bruk av sirener. I trafikkreglene og i politiets egen instruks for utrykningskjøring fremgår at ved kjøring på rødt lys, skal politiet kjøre så sakte at de kan stanse for andre trafikanter som forholder seg til grønt lys.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 om at enhver skal ferdes aktpågivende og varsomt i trafikken

 

 

 

Sak 409/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV MEDVIRKNING TIL DRAP

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen

A anmeldte politiet for medvirkning til drap på hans far. A mente at ambulansepersonell med overlegg drepte faren og at politiet medvirket til dette.

 

Spesialenhetens vurdering

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Vedtak

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven § 276 om drap

 

 

 

Sak 358/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelsen

A anmeldte en førstestatsadvokat for tjenestefeil. Som grunnlag for anmeldelse oversendte A kopi av førstestatsadvokatens påtegning til Sør-Øst politidistrikt, med oversendelse av e-poster fra A.

 

Spesialenhetens vurdering

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Vedtak

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 520/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen

A anmeldte tjenestepersoner for trakassering. A opplyste at han ble stoppet i promillekontroll, og at han etter å ha blåst i alkometer fikk hoven leppe og følte seg dårlig. En tjenesteperson lyste også på A med lommelykt. A mener at politiet ved dette opptrådte trakasserende

 

Spesialenhetens vurdering

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Vedtak

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 520/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen

A anmeldte politiet for forfalsking av passbilde. A opplyste at han har blitt stoppet av politiet og fremvist pass, og har da har blitt konfrontert med at personen på bildet ikke er A. A syntes også selv at han ikke lignet personen på passbildet.

 

Spesialenhetens vurdering

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Vedtak

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 532/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen

A anmeldte politiet for unnlatelse av å arrestere en person som angivelig hadde forsøkt å kjøre ned As mor.

 

Spesialenhetens vurdering

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Vedtak

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 644/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ INSTRUKS OM LASERMÅLING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en patrulje som foretok lasermåling. A mente at lasermålingen ikke skjedde i henhold til instruks. A hadde ikke selv blitt stanset, men observerte målingen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et alminnelig kontrollorgan for politiet. Kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat.

 

Ut fra opplysningene i saken fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 717/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV IKKE Å HA UNDERRETTET OM ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha underrettet ham om at han var anmeldt i 2009. I følge A fikk han vite om anmeldelsen i 2018.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 550/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for forskjellsbehandling. A opplyste at han hadde påtruffet en person (B) med løs hund og at A hadde hatt sine hunder i bånd. A anmeldte etter dette B for brudd på hundeloven. Det endte imidlertid opp med at politiet ila A besøksforbud overfor B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde fått melding fra B om at A hadde oppsøkt ham på hytta med to hunder og opptrådt truende. B opplyste til politiet at han var advokat og hadde hatt A som motpart flere ganger, og at A tidligere var ilagt besøksforbud mot B. Politiadvokaten ila A nytt besøksforbud mot B. A samtykket ikke til dette, men møtte ikke opp da retten skulle behandle besøksforbudet. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 552/18-123, 27.11.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA AVVERGET MULIG STRAFFBART FORHOLD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for ikke å ha avverget mulig omsorgssvikt mot datteren som bor i omsorgsbolig. A hadde fra 2010 sendt div. dokumentasjon til politiet som han mente beviste omsorgssvikt. Likevel hadde ikke politiet gjort noe.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen A hadde inngitt gjaldt det samme forhold som han tidligere hadde anmeldt en annen politiadvokat for. Det meste av dokumentasjonen A hadde fremlagt om datterens situasjon relaterer seg til tiden før forrige anmeldelse.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking med bakgrunn i påstandene om politiadvokat B. Gjennomgangen av dokumentene A hadde oversendt Spesialenheten og dokumentene innhentet fra politiet hadde etter Spesialenhetens vurdering ikke frembrakt opplysninger som tilsa at B hadde opptrådt straffbart.

 

Det var heller ikke fremkommet opplysninger som tilsa at andre tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten kunne holdes strafferettslig ansvarlig for de forhold A hadde beskrevet i sin anmeldelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 47

Sak 580/18-123, 20.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

 

Anmeldelsen

A anmeldte statsadvokatembetet for å ha opprettholdt politiets henleggelse av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over statsadvokatens påtalevedtak. Statsadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kunne i en sak som den foreliggende ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det er utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av saken og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 357/18-123, 20.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

 

Anmeldelsen

A anmeldte en statsadvokat for å ha opprettholdt politiets henleggelse av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over statsadvokatens påtalevedtak. Statsadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kunne i en sak som den foreliggende ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det er utvist straffbare forhold ved de påtalemessige avgjørelsene av sakene og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 474/18-123, 20.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

 

Anmeldelsen

A anmeldte en statsadvokat for å ha opprettholdt politiets henleggelse av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over statsadvokatens påtalevedtak. Statsadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kunne i en sak som den foreliggende ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det er utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av saken og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 516/18-123, 20.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelsen

A anmeldte en førstestatsadvokat for å ha opprettholdt Spesialenhetens henleggelse av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over Riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kunne i en sak som den foreliggende ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det er utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av saken og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 318/18-123, 20.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelsen

A anmeldte en Riksadvokatembetet for å ha opprettholdt Spesialenhetens henleggelse av As anmeldelser.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over Riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kunne i en sak som den foreliggende ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det er utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av saken og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 279/18-123, 20.11.2018

 

ANMELDELSE AV MULIG TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak med spørsmål om det var rettslig grunnlag for å pågripe A sett i sammenheng med hennes helsetilstand.

 

Spesialenhetens vurdering:

Vilkårene for å pågripe A var til stede. A ble fremstilt for lege, som mente at det var forsvarlig å sette A i arresten. Det var ingen opplysninger om As helsetilstand eller situasjonen for øvrig som tilsa at pågripelsen var uforholdsmessig på tidspunktet beslutningen ble truffet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 639/18-123, 20.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kameraderi i en våpensak og for drapsplaner, korrupsjon og personforfølgelse. Vedlagt As anmeldelse fulgte avisartikkel som omhandlet politiets saksbehandling i en våpensak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke forelå rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble vist til at eventuelle straffbare forhold begått av politiet i forbindelse med saken som var omhandlet i avisartikkelen, ville være foreldet. Videre hadde Spesialenheten tidligere behandlet anmeldelser fra A knyttet til drapsplaner, korrupsjon, mv. Det var ikke opplysninger i As anmeldelse som ga grunn til ny vurdering av disse forholdene. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil         

 

 

 

Sak 498/17-123, 20.11.2018

 

SATT PÅ OVERSVØMMET CELLE I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A var innsatt i arresten. Ca. kl. 14.15 tettet han toalettet på cellen med teppet han hadde fått utdelt slik at vannet fra toalettet rant på gulvet. Vannet ble stengt, men det rant likevel noe vann. Selv om det også rant noe vann ut gjennom celledøren og ut i gangen, var det ca. 5 cm ved vann på hele cellegulvet. A ble flyttet til annen celle ca. kl. 17.50.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten bemerket innledningsvis at det klart var uheldig at A måtte oppholde seg på en oversvømt celle i ca. 3,5 time. Spørsmålet var om det innebar brudd på tjenesteplikt at A ikke ble flyttet til en annen celle på et tidligere tidspunkt.

 

Forskrift om bruk av politiarrest§ 2-5 omhandler tilsyn med innsatte. Bestemmelsens første ledd lyder: "De innsatte skal ha forsvarlig tilsyn og anbringes slik at de ikke kommer til skade eller utsettes for unødige lidelser, og slik at de ikke kan påføre andre skade. Den ansvarlige for arresten skal sørge for at det føres nøye tilsyn med de innsattes helsetilstand og at lege straks tilkalles ved behov. Den innsatte skal tilbys nødvendig mat og drikke."

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at arrestforvarer B, C eller tjenesteperson D hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

A fikk forsvarlig tilsyn under arrestoppholdet. Både B og C hadde jevnlig tilsyn med A via videoovervåkningen på cellen og ved direkte kontakt gjennom luken i celledøren. A ble også tilsett av lege.

 

Om vilkåret ikke "utsettes for unødige lidelser", bemerket Spesialenheten at det åpenbart var ubehagelig for A å oppholde seg på en celle der gulvet var dekket av vann. Samtidig kunne det vanskelig sies at han ved dette ble utsatt for unødige lidelser.

 

Slik det ble opplyst for Spesialenheten ble A ikke flyttet til annen celle på et tidligere tidspunkt fordi arrestforvarer B, og deretter arrestforvarer C, var alene på jobb og det av sikkerhetsmessige årsaker ble vurdert som ikke forsvarlig at arrestforvarerne skulle flytte A alene på grunn av As utagering. Det kunne ikke avses personell fra operasjonssentralen for bistand til arresten med mindre det var en nødsituasjon. Situasjonen knyttet til A ble vurdert å ikke være av en slik karakter at den fordret umiddelbar bistand fra operasjonssentralen. Spesialenheten var enig i dette. A hadde mulighet til å sette seg på kanten ved toalettet, slik at han ikke måtte stå/sitte i vannet. Også legen og advokaten var kjent med situasjonen.

 

Etterforskingen avdekket ikke at A ble banket opp i arresten, slik han hadde anført. Han fikk også mat og drikke under oppholdet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 370/18-123, 20.11.2018

 

MELDING OM VÅDESKUDD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt meldte om mulig uforsiktig omgang med skytevåpen fordi tjenesteperson A hadde avfyrt et vådeskudd i en garasje.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde tørrtrent med pistol inne i et garasjeanlegg. Han hadde forsikret seg om at det ikke var personer i nærheten av stedet han trente. Et skudd ble avfyrt fordi A ikke hadde forsikret seg om at det ikke var patron i pistolens kammer. Skuddet traff en betongvegg. Spesialenheten mente at avfyringen av skuddet ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen          

 

 

 

Sak 202/18-123, 20.11.2018

 

MELDING OM VÅDESKUDD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt meldte om mulig uforsiktig omgang med skytevåpen fordi tjenesteperson A hadde avfyrt et vådeskudd i et utstyrsrom.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at A opptrådte uaktsomt da han avfyrte et skudd med sin MP5 inne i utstyrsrommet. Han hadde gjennomført flere funksjonstester med det samme våpenet i uladd stand, før han så ladet det. Kort tid etter tok han et nytt avtrekk uten å forsikre seg om at våpenet var uladd, slik at skuddet gikk av.

 

Spesialenheten kom til at det var tvil om As opptreden var egnet til å volde fare for kollegaen som også befant seg i rommet.  Skuddet ble avfyrt i retning bort fra kollegaen, og med våpenet pekende ned mot betonggulv. Det ble også brukt ammunisjonen av typen ”short stop”. Disse kulene ekspanderer ved treff/anslag og gir mindre fare for gjennomskyting og lavere rikosjettfare. Spesialenheten påpekte imidlertid at det ble funnet kulefragmenter i nærheten av der kollegaen sto. Det var uklart om disse var flyttet på etter hendelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen        

 

 

 

Sak 257/18-123, 22.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha nektet ham å inngi anmeldelse mot sin tidligere ektefelle. A anmeldte også B for å ha sagt at han ikke kunne anmelde «alt mellom himmel og jord» og som svar på en inhabilitetsinnsigelse hadde uttalt at de bodde på et lite sted og at han hans tidligere ektefelle kjente mange.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten uttalte at dersom B hadde kommet med slike uttalelser A anførte, var dette uheldig, men ikke straffbart. A tolket uttalelsene dithen at han ikke fikk inngi anmeldelse mot sin tidligere ektefelle. Politiet hadde imidlertid registrert anmeldelser fra A både før og etter hans samtale med B. Videre hadde han avgitt flere forklaringer for politiet i straffesakskomplekset der hans tidligere ektefelle hadde anmeldt ham. Han hadde således fått anledning til å uttale seg i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil        

 

 

 

Sak 280/18-123, 22.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimester og en politiadvokat for unnlatelse av å gi ham innsyn i straffesaksdokumenter, manglende objektivitet i etterforsking av straffesak mot A og brudd på menneskerettighetene.

 

A viste til at han ble ilagt forelegg, og at han i e-post til politiadvokaten gjorde oppmerksom på at han ikke vedtok forelegget, samt at han ønsket innsyn i dokumentene. Hans henvendelse ble ikke besvart, og han mottok i stedet en purring fra politiet på hans stillingtagen til forelegget.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. As første henvendelse om forelegget og dokumentinnsyn var ikke registrert i straffesaken mot ham. Politiet kunne heller ikke ha vært kjent med denne henvendelsen ettersom det tre måneder senere ble sendt purring til ham. Spesialenheten bemerket at A sendte e-poster direkte til politiadvokatens e-postadresse i politiet, og at disse derfor måtte ha blitt mottatt av ham. Det var uklart for Spesialenheten hvorfor politiadvokaten ikke hadde besvart disse henvendelsene. Ettersom det var lite sannsynlig at manglende registrering og besvarelse av As henvendelse var straffbart, ble det ikke funnet grunn til å gjøre nærmere undersøkelser av dette.

 

Spesialenheten la til grunn at politimesteren ble anmeldt i kraft av å være øverste leder i politidistriktet. Politimesteren hadde imidlertid ingen direkte befatning med straffesaken. Selv om politimesteren også sto som adressat eller kopiadressat på e-poster fra A, måtte han forvente at disse ble besvart av påtaleansvarlig på saken.

 

For øvrig bemerket Spesialenheten at A nå fremstår å ha fått innsyn i saken og at hans innsigelser mot politiets saksbehandling er besvart. Politiet hadde også henlagt straffesaken mot ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 281/18-123, 22.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for ikke å ha beslaglagt falske dokumenter som har blitt innført til Norge fra en annen person (B). A opplyste at B opererer med falske utdanningspapirer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde anmeldt B for vold. I anmeldelsen hadde A også kort bemerket at B hadde kjøpt falske utdanningspapirer i utlandet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at As anmeldelsen mot B i all hovedsak gjaldt voldshendelser. A ga svært begrenset informasjon til politiet om Bs utdanningssituasjon, og det fremsto ikke klart at A også ønsket å anmelde B for dette forholdet. Selv om politiet har en selvstendig plikt til å følge opp meldinger om mulige straffbare forhold, mente Spesialenheten at det ikke var sannsynlig at unnlatelse av å følge opp opplysningene om Bs utdanningssituasjon, var straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 295/18-123, 22.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for diskriminering mv. i forbindelse med at han ble stanset i utlendingskontroll. Ifølge A hadde hans pass løpt ut og han hadde søkt om midlertidig fornyelse av passet. A opplyste at politiet beordret ham til å snakke norsk, og truet med å vise ham ut av landet umiddelbart. A mente også at politiet ved flere anledninger har foretatt razziaer og ransakinger hjemme hos ham, og uriktig beskyldt ham for bruk av narkotika.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådte straffbart i forbindelse med kontrollen av A. As påstand om at han har blitt forfulgt og diskriminert av politiet var ikke nærmere konkretisert eller underbygget. Hans gjengivelse og påstand om hendelsen hvor han ble tatt for bruk av narkotika, samsvarte ikke med opplysningene i straffesaken, og det var ingen opplysninger i politiets registre som underbygget hans påstand om at det har vært benyttet tvangsmidler i form av ransakinger mot ham ved gjentatte anledninger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 272/18-123, 22.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unnlatelse av å avhøre ham, for å åpne post uten rettens kjennelse, samt for å lese, kopiere og bruke papirene i straffesak. Han mente også at politiet og fengselsvesenet hadde hatt skjult kontakt som kunne være ureglementert.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var under etterforsking for grov motarbeiding av rettsvesenet. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde begått straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Når det gjaldt anførselen om manglende avhør, ble det vist til at saken fremdeles var under etterforsking. Det ble for øvrig vist til at fengselet kan kontrollere postsendinger til og fra innsatte i medhold av straffegjennomføringsloven § 30, og at politiet og fengselet har anledning til å utveksle informasjon, jf. blant annet rundskriv G-3/2005 fra Justis- og politidepartementet om informasjonsutveksling mellom kriminalomsorgen og politiet/påtalemyndigheten.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil        

 

 

 

Sak 417/18-123, 22.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for manglende svar på hans henvendelser, herunder begjæring om innsyn i straffesaksdokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde sendt en rekke purringer på hans henvendelser, og det syntes som om disse ikke var besvart av politidistriktet. Spesialenheten mente imidlertid at det ikke var sannsynlig at manglende svar fra politiet kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil            

 

 

 

Sak 411/17-123, 22.11.2018

 

AVHØR AV MINDREÅRIG UTEN FORSVARER TIL STEDE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt og Kripos

 

Anmeldelse:

As forsvarer anmeldte politiet for å ha avhørt A uten forsvarer til stede.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble først avhørt som vitne i en alvorlig straffesak. Det ble under avhøret vurdert at det var skjellig grunn til å mistenke A for gjerningen, og hans status ble endret fra vitne til siktet. As verge var til stede og fikk, sammen med A, informasjon om statusendringen og As rettigheter. Blant annet ble A informert om sin rett til forsvarer. A ønsket å forklare seg alene uten vergen, og tilsto i avhøret gjerningen han var siktet for og avga forklaring. Det var oppnevnt forsvarer for A. Da forsvareren kom til politihuset etter kort tid, var avhøret av A avsluttet.

 

Spesialenheten mente at As lave alder, at han var siktet for en alvorlig handling, at han samlet sett hadde sittet lenge i avhør og at han var pågrepet/ikke ville bli løslatt etter avhøret tilsa at avhøret burde vært stanset i påvente av at As forsvarer hadde kommet. Det var ikke tale om langvarig utsettelse/ pause i avhøret. Et eventuelt brudd på rettferdig rettergang innebærer imidlertid ikke at det også er straffbar tjenestefeil. Det er ikke krav om at forsvareren alltid skal være til stede i avhøret.

 

Spesialenheten vurderte også om det var forhold ved gjennomføringen av avhøret som kunne medføre straffansvar. Avhøret av A var tatt opp på lyd og bilde. Gjennomgangen av opptaket ga ingen holdepunkter for at A ble presset til å tilstå eller å forklare seg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet i læringsøyemed.

 

 

Sak 577/18-123, 23.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for ulovlig anholdelse, ulovlig bortvisning, trakassering og falske anklager. A opplyste at han med mobilen filmet bygninger i regjeringskvartalet og rundt Oslo tinghus i forbindelse med sitt arbeid som fotograf. Han ble stanset av vektere som opplyste at det var forbudt å filme i området, og ble av disse bedt om å oppgi personalia. Da A nektet å etterkomme dette, ble en politipatrulje tilkalt. A ble av politiet bortvist fra området i 24 timer. 

 

Spesialenhetens vurdering

Det ble lagt til grunn at A først ikke etterkom politibetjentenes gjentatte pålegg om å oppgi personalia, men i stedet stilte spørsmål ved grunnlaget og lovmessigheten av pålegget. Spesialenheten viste til at enhver plikter å oppgi personalia når en polititjenesteperson som ledd i tjenesteutøvelsen forlanger det. Unnlatelse av å etterkomme slikt pålegg er straffbart og kan også danne grunnlag for innbringelse til politistasjon. Enhver plikter å etterkomme politiets pålegg, uavhengig av om vedkommende mener pålegget er berettiget eller ikke. Politiet kan beslutte bortvisning når det er eller er aktuell fare for enten ordensforstyrrelse, lovbrudd eller noens sikkerhet. Ordensforstyrrelse er et vidt begrep. Det er ikke et vilkår at handlingen er straffbar. Bortvisning er et av de mildeste virkemidlene i politiloven og besluttes av den enkelte tjenestepersonen.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 46

Sak 254/18-123, 13.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED ETTERFORSKING AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt og Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte en statsadvokat og en politiadvokat for en rekke tjenestefeil i forbindelse med etterforsking av straffesak mot A og en person A opptrådte som støttespiller for. A mente blant annet at statsadvokaten hadde løyet til media, at saksbehandlingstiden var for lang og at politiet hadde tilbakedatert flere brev til ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser ga ikke holdepunkter for As påstander. Det ble også vist til at saksbehandlingstiden tidligere var vurdert av Spesialenheten, og at det ikke fremkom nye opplysninger som ga grunnlag for en annen vurdering. Det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 586/17-123, 13.11.2018

 

BORTKOMMET FØRERKORT OG MOBILTELEFON UNDER FRIHETSBERØVELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hans førerkort og mobiltelefon ikke ble levert tilbake. Han hadde gitt fra seg disse da han ble satt i arresten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets utkvitteringsdokument hadde A fått utlevert mobiltelefonen og lommeboken med diverse kort, samt andre eiendeler. Politiet hadde også behandlet hans henvendelse som klage, og avviste at As eiendeler hadde blitt borte under hans opphold i arresten.

 

Med bakgrunn i de innhentede opplysningene fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at ansatte i Øst politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 321/18-123, 13.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om mulig tjenestefeil ved bruk av politisystem. Det fremsto som at A ikke hadde fulgt rutinene for bruken av systemet, samt at det kunne stilles spørsmål ved om han hadde brutt taushetsplikten. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at A hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at det verken ved oversendelsen av saken til Spesialenheten eller gjennom de personer Spesialenheten hadde snakket med fremkom opplysninger som tilsa at A hadde noen forbindelse til X eller at det var annet enn feil bruk av systemet som førte til den uriktige registeringen. Undersøkelsene gjorde det heller ikke sannsynlig at A hadde viderebragt opplysninger fra politiets register.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

 

 

Sak 107/18-123, 13.11.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIADVOKATER FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to politiadvokater for bevisst å ha benyttet feilaktig informasjon for å svekke As troverdighet i straffesak mot ham i lagmannsretten.

 

A viste til at påtalemyndigheten i faktisk utdrag til lagmannsretten hadde inntatt et legenotat som dokumenterte at As tidligere samboer var ved dårlig helse, og som A mener viser at hun hadde motiv for å anmelde ham falsk. Påtalemyndigheten benyttet imidlertid dom i barnefordelingssak mellom A og samboeren for å svekke hans troverdighet. I denne dommen ble As anførsler om ekssamboerens helsesituasjon ansett som grunnløse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke holdepunkter for at politiadvokatene hadde opptrådt straffbart.

 

Det kunne etter Spesialenhetens mening åpenbart ikke bebreides påtalemyndigheten at det i straffesaken mot A ble vist til tingrettens vurdering av ham i dommen i barnefordelingssaken. Legenotatet var inntatt i dokumentutdraget for lagmannsretten, og ble på ingen måte forsøkt holdt skjult for retten. Det ble også bemerket at det i lagmannsrettens dom ikke fremgikk at det ble gjort vurderinger av As troverdighet knyttet til hans påstander om ekssamboerens helsesituasjon. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 623/18-123, 13.11.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha hjulpet hans ekssamboer slik at A ikke lenger får ha kontakt med deres felles sønn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble vist til at As anmeldelse knyttet seg til de samme forhold han tidligere har anmeldt til Spesialenheten.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 622/18-123, 13.11.2018

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING M.M.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering og rasisme gjennom 14-15 år. Han mener politiet gjør ham syk, og viste til flere episoder som han mente innebar straffbare tjenestehandlinger.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Innhentede opplysninger ga ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart i sin kontakt med A. A er ilagt flere bøter og domfelt for flere straffbare forhold. Flere av de påståtte straffbare tjenestehandlingene var også foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1

 

 

 

Sak 38/17-123, 13.11.2018

 

ANMELDELSE AV GROV UFORSTAND I TJENESTEN UNDER ETTERFORSKING AV FAMILIEVOLDSSAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en rekke tjenestepersoner for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med etterforskingen av ham for familievold. A mente at anmeldelsen mot ham var falsk og at etterforskingen ikke hadde vært objektiv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at de tjenestepersoner som var involvert i etterforskingen av straffesaken mot A åpenbart ikke hadde opptrådt straffbart. Etterforskingsresultatet viste at de involverte i etterforskingen hadde gjort løpende vurderinger av opplysningene i saken, og at etterforskingen søkte å klarlegge både det som talte mot A og det som talte til fordel for ham. Selv om det var forhold ved etterforskingen som kunne vært gjort annerledes, kunne disse forholdene verken enkeltvis eller samlet karakteriseres som kvalifisert klanderverdige.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 387/18-123, 15.11.2018

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Hedmark og Oppland statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tidligere statsadvokat for korrupsjon. A mente at statsadvokaten, ved å opprettholde politiets henleggelse av As anmeldelse av en tingrettsdommer, hadde opptrådt korrupt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ingen holdepunkter for at statsadvokaten hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten bemerket også at det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A hadde benyttet seg av sin rett til å påklage henleggelsesvedtaket fra politiet. Det følger av straffeprosessloven § 59 a siste ledd at klageinstansens vedtak i klagesaken ikke kan påklages. Spesialenheten er ikke et alminnelig kontrollorgan for politiet, og kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet falle utenfor Spesialenhetens oppgave.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 223/18-123, 15.11.2018

 

ETTERFORSKING AV AT EN ARRESTANT HADDE KNIV PÅ CELLEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet av politiet om at en arrestant hadde hatt kniv på cellen og skadet seg med denne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten hadde ikke fått tak i arrestanten for om mulig å få klarlagt hvordan han hadde fått tak i kniven. Videopptak fra arresten viste at tre tjenestepersoner deltok i visitasjonen av arrestanten og at de var grundige. Arrestanten måtte også sitte ned på huk uten klær for å avdekke om han hadde gjenstander i skrittet.  

 

Det var overvåkingskamera på cellen som viste at arrestanten skadet seg selv, og dette ble oppdaget av politiet. Han fikk førstehjelp og ambulanse ble tilkalt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 45

Sak 720/18-123, 05.11.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å arrangere promillekontroll for å «ta ham». Han mente også at påtalemyndigheten ikke forkynte siktelsen før «tre minutter» før han skulle i retten. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A fremsto feilaktig å tro at det var samme tjenesteperson som tok imot hans bedragerianmeldelse på politistasjonen, som stanset ham i promillekontrollen da han reiste fra politistasjonen. A virket også å være av den oppfatning at dette var et planlagt opplegg for å ta ham. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved å stanse A. Det ble påvist at A kjørte med promille. Han erkjente dette og samtykket i førerkortbeslag. Påtalemyndigheten oversendte saken for pådømmelse i tingretten. A hadde fått tilbud om å se saksdokumentene, og hans advokat hadde fått tilsendt kopi.  Det var ikke holdepunkter for at påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 499/18-123, 05.11.2018

 

ANMELDELSE AV FOR HENLEGGELSE AV STRAFFESAKER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha henlagt to anmeldelser han hadde inngitt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart ved å henlegge sakene, eller for øvrig ved deres behandling av anmeldelsene og henvendelsene i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 44

Sak 2/18-123, 29.10.2018

 

MELDING FRA POLITIETS UTLENDINGSENHET OM BRUK AV MAKT VED UTTRANSPORT

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelse:

PU meldte til Spesialenheten om at det i forbindelse med uttransport av en familie på fire ble utøvet makt som blant annet innebar at moren (A) ble lagt over fanget til en transportledsager med ansiktet ned mot gulvet og med en jakke over hodet. I tillegg ble det benyttet smertepåføring med håndledds-kontrollteknikk. Begge tiltakene ble gjort med formål å få A til å dempe lyd og for å unngå at uttransporten skulle bli avbrutt. Det ble også opplyst at A og far (B) var iført bodycuff under store deler av transporten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist at tjenestepersonene handlet straffbart. Ut fra beskrivelsene av A og Bs opptreden før og under uttransporten, mente Spesialenheten at bruken av bodycuff lå innenfor det instruksverket gir anvisning på. Tjenestepersonene forsøkte også dialog og lempeligere midler over tid før bodycuff ble anvendt. 

Spesialenheten fant det videre ikke bevist at As hode var tildekket på en slik måte at det var i strid med Politidirektoratets rundskriv. Det ble lagt til grunn at A ble sittende bøyd over sine knær og at jakken ble brukt som støyskjerm, og strakk seg fra seteryggen foran A til hennes rygg. Ansiktet var ikke tildekket. Det ble likevel hvert femtende sekund kontrollert at hun pustet og etter forholdene hadde det bra.

 

Det ble lagt til grunn at smertepåføring ved håndleddsbend er en metode det etter omstendighetene er anledning til å bruke, i første rekke når en person utagerer fysisk. Det gis imidlertid ikke opplæring i denne metoden for å stanse verbal utagering, og slik bruk av metoden kan heller ikke sees å være særlig hensiktsmessig. Spesialenheten kunne imidlertid vanskelig se at den var straffbar.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ vurdering:

Ettersom det syntes å ha utviklet seg en praksis for maktbruk som ikke samsvarer med opplæringen i PU, ble saken oversendt Sjef PU til administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

 

 

Sak 57/18-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som brukte makt mot ham utenfor politistasjonen og i arresten. Han hadde reist til politistasjonen for å hente sin bil og bilnøkkel. Politiet åpnet ikke for ham, og han ringte gjentatt ganger på flere ringeklokker. Til slutt så han en sivil politimann gå ut av politistasjonen. A satte seg inn i bilen hans. Politimannens kollegaer kom til og la A i bakken. Han ble deretter satt i arresten. I arresten forsøkte han å få kontakt med politiet ved å knyte skjorten rundt halsen. Politiet slo ham på cella.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Orden og pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og satte på ham håndjern. På cella i arresten ble han holdt mot veggen med et skjold.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde fått beskjed om at han ikke fikk utlevert bilen før han hadde med sjåfør med gyldig førerkort. Dessuten var politistasjonen stengt. Da A satte seg inn i bilen til en ansatt på politistasjonen, ringte den ansatte nødnummeret, og tre tjenestepersoner kom for å bistå. A nektet å dra uten bilen sin, og var aggressiv og truende. Han ble lagt i bakken og påsatt håndjern. A ødela skjorten til en av tjenestemennene og sparket en annen i magen. A ble pågrepet og satt i arresten. Han samarbeidet ikke, og det måtte brukes makt mot ham for å få ham inn på cellen. A forsøkte å skjule seg bak madrassen og satte også madrassen opp foran kameraet på cellen. Han sparket i døren og skrek. Han urinerte på gulvet, og forsøkte å kvele seg med skjorten og underbuksen. Han ble undersøkt av lege, som mente at A ikke skulle tvangsinnlegges. Han ble fratatt madrass og klær. 

 

Bruken av makt mot A fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 55/18-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE AV

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A opplyste at han er medlem av Arbeiderpartiet, og han kjørte rundt i byen for å gi sin støtte til partiet. Han ropte "Arbeiderpartiet er best". Politiet ba ham om å slutte med dette. Han flyttet seg ca. 200 meter, men kort tid etter kom fem tjenestepersoner og pågrep ham. Deretter ble han satt i arrest og etter 24 timer ble han kjørt til legevakten, og innlagt på psykiatrisk sykehus. I følge A var det tull at han var psykisk syk og at dette bare er noe politiet ønsker å fremstille ham som overfor lokalbefolkningen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at de involverte tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som er beskrevet i anmeldelsen. A fikk en rekke muligheter til å etterkomme de pålegg som var gitt. Til tross for dette valgte han å fortsette sin aktivitet. Sett hen til As historikk og adferd, var det ikke grunnlag for å stille spørsmål ved politiets beslutning om å fremstille ham for legeundersøkelse. I forbindelse med fremstilling for helsevesenet er det naturlig at tjenestepersonene gir helsepersonell informasjon om bakgrunnen for at lege er kontaktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 54/18-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som brukte makt mot ham på politistasjonen. Han hadde på politistasjonen truffet en tidligere venn, og det utviklet seg til en høylytt diskusjon mellom dem. Etter hvert kom ni polititjenestepersoner ut i resepsjonen og brukte makt mot ham. Deretter ble han pågrepet og satt i arresten.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden og pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet måtte holde A og sette håndjern på ham.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde opptrådt truende og utagerende mot publikum og politiet, og han etterkom ikke pålegg om å forlate politistasjonen. Fire tjenestepersoner måtte bistå for å holde ham og å sette på ham håndjern. Han ble besluttet pågrepet, og satt i arresten. Bruken av makt mot A fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 414/18-123, 29.10.2018

 

MELDING OM VÅDESKUDD

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at en tjenesteperson (A) hadde avfyrt et vådeskudd med sitt tjenestevåpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ved funksjonstesting av MP5, ikke forvisset seg om at våpenet var uladd, og avfyrte et skudd. A sto på dette tidspunktet så tett inntil en politibil at skuddet traff skrått fremover på bilens førerdør og gikk ned i fotbrønnen på førersiden ved pedalene. Det var ingen personer inne bilen, og heller ingen andre enn A selv i nærheten. Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at skuddet var "egnet til å volde fare for andres liv og helse".

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen

 

 

 

Sak 526/17-123, 29.10.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene B og C for å ha gitt opplysninger til D om bakgrunnen for at A satt fengslet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

D forklarte at politiet sa at A hadde hatt "noen bilder" og at han var "mer enn glad i smågutter". B og C forklart at de ikke kjente til hvorfor A var fengslet, og avviste at de hadde gitt opplysninger om A til D. Ut fra forklaringene i saken la Spesialenheten til grunn at D, B og/eller C snakket om D, dommen mot ham og hans holdninger overfor pedofile. Det var også grunn til å tro at samtalen også omfattet A og hva han satt fengslet for. Det var imidlertid uklart hvem som brakte A inn i samtalen, hva som ble sagt om A og hvem som sa hva. Det var tydelig at D hadde en del kunnskap om A.  

 

Fordi etterforskingen ikke har kunne klarlegge faktum, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 83/18-123, 30.10.2018

 

ANMELDELSE AV AKTOR FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON I RETTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte aktor i en straffesak for å ha opplyst at A var domfelt for vold og voldtekt, til tross for at hun hadde blitt frifunnet i saken. A var tilhører i en annen straffesak, men så seg nødt til å forlate rettsalen da aktor hadde begjært dette fordi hun tidligere var domfelt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at aktor hadde opptrådt straffbart. Han hadde fått opplysningene fra en polititjenesteperson, og forholdt seg til disse. Deretter forlot A rettsalen og det ble ikke mer diskusjon om opplysningene var riktige eller ikke. I ettertid viste det seg at polititjenestepersonen hadde misforstått straffesaksregisteret og at A hadde blitt frifunnet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 679/18-123, 31.10.2018

 

ANMELDELSE FOR FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha avgitt falsk forklaring i lagmannsretten i en sivil sak mot A.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forholdet som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om falsk forklaring

 

 

 

Sak 711/18-123, 31.10.2018

 

ANMELDELSE FOR PRODUKSJON AV FALSK BEVIS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha sitert ham uriktig i et avskjedsvedtak. A mente sitatet ga uttrykk for hans eksakte mening/uttalelse, men at lydopptaket han hadde tatt av møtet, viste at han ikke hadde ordlagt seg slik som sitert. A mente sitatet var skrevet slik for å skade hans avskjedssak.

 

A anmeldte også politimesteren for ikke å ha oversendt As anmeldelse til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politidistriktet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven (1902) § 324 om tjenestefeil

Straffeloven (1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 189 om uriktig erklæring

 

Uke 43

Sak 733/17-123, 22.10.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet hadde brukt for mye makt mot ham underpågripelsen, transporten og ved innsettelse i arrest. Dette til tross for at han var påsatt håndjern, spyttmaske, stripset benene og holdt for øynene hans. Det var ikke grunnlag for dette og han hadde besvimt. Politiet hadde også forsøkt å dra av ham en protese selv om den satt fast.

 

Åsted: Offentlig sted, under transport og i arresten

 

Oppdrag: Pågripelse, transport og inkvirering

 

Ruspåvirkning: ukjent

 

Skader: Ingen fysiske

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved å bruke unødvendig og uforsvarlig makt mot A. I følge politiet hadde A kraftig motsatt seg pågripelsen og transporten. Han truet politiet med at han skulle drepe dem og familiene deres, at han skulle voldta dem og skyte dem. Han sa han kom til å gjenkjenne dem for å gjøre dette. Politiet tok opptak at dette som ble sagt kontinuerlig over en meget lang tidsperiode. A ble fremstilt for lege, men han klarte ikke å ta blodprøve. Det var ifølge politiet ikke grunn til å tro at A hadde besvimt og legen var dessuten til stede.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 442/18-123, 22.10.2018

 

ANMELDELSE AV I FORBINDELSE MED TILBAKEKALL AV REGISTRERINGSBEVIS M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i Oslo politidistrikt for brudd på utlendingsloven, tjenesteforsømmelse og korrupsjon i forbindelse med ulovlig tilbakekallelse av registreringsbevis utstedt 14. juni 2014. Gjerningstidspunkt er oppgitt å være 4. og 5. august 2014.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 170/18-123, 22.10.2018

 

MELDING OM VEITRAFIKKUHELL MED PERSONSKADE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra politidistriktet om trafikkuhell med personskade i forbindelse med forfølging av en motorsykkel.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at en politibil opptok forfølgelse av en motorsykkel etter å ha målt den til å ha kjørt i 151 km/t i 80-sone. Motorsykkelen stanset ikke på politibilens signal. Politibilen lå under forfølgelsen 300-400 meter bak motorsykkelen, og på et tidspunkt ble forfølgelsen avbrutt etter beslutning fra operasjonssentralen. Politibilen fulgte etter motorsykkelen, som kjørte forbi to av politiets stopposter og deretter inn i kanten på en rundkjøring. Føreren av motorsykkelen, som var ruspåvirket under kjøringen, ble skadet. Blant annet sett hen til avstanden politibilen holdt til motorsykkelen, mente Spesialenheten at forsøket på å stanse og forfølge motorsykkelen ikke kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 476/18-123, 22.10.2018

 

ANMELDELSE AV OVERVÅKING OG TORTUR

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kontinuerlig forfølgelse med politibiler. Hun og datteren blir invadert og torturert med strøm, laser, sirener, oppringninger fra politiet, falske meldinger mv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 727/18-123 - 22.10.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV UREGISTRERT MOTORVOGN

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A observerte en uniformert politibil av typen VW Passat som manglet registreringsskilt. Han fulgte etter tjenestebilen, og observerte at den svingte inn og parkerte hos Møller bil. En tjenestekvinne hentet noe i bilens bagasjerom og gikk inn på Møller bil. Hun ble deretter hentet av en politimann i en annen uniformert politibil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Sør-Vest politidistrikt har gjort seg skyldig i straffbar handling ved at en uniformert tjenestebil uten skilt skal ha være kjørt og levert til Møller bil. Møller bil har bilverksted for Volkswagen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 481/18-123, 22.10.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å TA I MOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistrikt for at de ved to anledninger nektet å ta i mot anmeldelse fra ham. I samtale med politiet ble han to ganger henvist til politivakten, hvor de to ganger nektet å oppta anmeldelse fra ham. A mente dette er svindel av publikum/ skadelidte som skattebetalere.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet skal ta imot og registrere anmeldelser. Muntlige anmeldelser skal skrives ned. Selv om politiet skal ta imot og registrere anmeldelser, må politiet ha mulighet til å prioritere mellom ulike oppdrag. Dersom politiet på bakgrunn av ressurssituasjonen eller andre gjøremål ikke har kapasitet til å ta imot anmeldelsen der og da, er det anledning til å be anmelder om å vente, eventuelt henvende seg til et annet tjenestested eller komme tilbake senere.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 480/18-123, 22.10.2018

 

ANMELDELSE AV OVERVÅKING OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt og PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet og PST for trakassering og overvåking. Hun anførte blant annet at PST ga hennes nabo instrukser om å trakassere henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet og/eller PST hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 91/18-123, 22.10.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR IKKE Å HA VARSLET OM AT DE HADDE BRUKT ULOVLIG MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to etterforskere som hadde avhørt ham for ikke å ha varslet overordnede eller Spesialenheten om at politiet hadde brukt ulovlig makt da han ble pågrepet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at etterforskerne hadde opptrådt straffbart. Etterforskerne hadde avhørt A om de forholden han selv var siktet for å ha begått. A sa ikke selv at han mente maktbruken var straffbar og at han ønsket å anmelde politiet for dette. Dessuten hadde A advokat og det var naturlig å tro at advokaten selv ville anmelde politiet

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 206/18-123, 22.10.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ STRAFFEPROSESSUELLE REGLER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet og påtalemyndigheten for at de bare hadde lagt de fornærmedes forklaringer til grunn i straffesaken mot ham. Han ble derfor tiltalt og domfelt på uriktig grunnlag.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets straffesaksdokumenter og fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde fått oppnevnt forsvarer og tingretten hadde heller ikke påpekt eller kommentert forhold fra etterforskingen. A hadde også anken dommen mot seg, men lagmannsretten hadde ikke tatt anken til følge.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 527/17-123, 23.10.2018

 

ANMELDELSE FOR MAKTMISBRUK VED Å HA NEKTET FILMING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han ble nektet å filme hva deltakerne i en organisasjon gjorde på offentlig sted, og hvordan politiet opptrådte da de ankom stedet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. På valgdagen under stortingsvalget holdt en «motstandsbevegelse» en demonstrasjon utenfor et valglokale. De hadde ikke søkt eller fått tillatelse til dette, og politiet fikk melding fra velgere om at deres tilstedeværelse var ubehagelig.

 

To polititjenestepersoner opplyste at As filming etter hvert ble så nærgående at det hindret arbeidet deres. Selv etter flere pålegg om at det måtte opphøre, fortsatte A sin opptreden. Filmkameraet ble da vendt mot bakken og en tjenesteperson tok kontaktgrep på A inntil han sluttet å filme.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 369/18-123 - 23.10.2018

 

VÅDESKUDD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om uforsiktig omgang med skytevåpen i mai 2018. Tjenesteperson hadde under trening avfyrt et skudd. Skuddet gikk gjennom en vegg og inn i et garderobeskap som sto inntil veggen på baksiden. Prosjektilet stanset mot innsiden av skapdøren. A hadde forut for treningen forsikret seg om at det ikke var personer i garderoben.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i As forklaring og undersøkelsene på stedet vurderte Spesialenheten at skuddet ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse. A hadde forsikret seg om at det ikke var noen andre til stede før tørrtreningen, og ingen kunne komme inn i garderoben uten at A hadde sett dette. Når det gjelder valg av sted for tørrtrening, var det ikke regulert at treningen skal foregå på forhåndsdefinerte steder.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen

 

 

 

Sak 439/18-123, 23.10.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering, tjenestefeil og rasisme. A opplyste at han hadde ladet sin bil på en bensinstasjon, og at han etter å ha parkert et stykke fra bensinstasjonen ble stanset av politiet. Fire tjenestepersoner kom stormende mot ham. Han ble bedt om å løfte hendene over hodet, og en tjenesteperson tok tak i armen hans. En annen tjenesteperson holdt sin hånd på batongen. A var redd for å bli slått.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde fått melding om at A hadde opptrådt truende og aggressivt på bensinstasjonen, og spurt forbipasserende om de ville sloss. Politiet fikk kontakt med A og bortviste ham fra bensinstasjonen til neste morgen. 

 

Videoopptaket A hadde tatt med telefonen viste at A diskuterte med fire polititjenestepersoner. A fremsto som oppgitt over politiets tilnærming. Politiet forklarte at de har mottatt flere uavhengige bekymringer om As adferd.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene som kontrollerte A, har handlet straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at meldingene som kom inn til operasjonssentralen om As adferd, ga politiet en situasjonsforståelse som gjorde det nødvendig å opptre som de gjorde. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 585/18-123 - 25.10.2018

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for feilaktig framstilling og for bevisst å ha underslått alt som taler til hennes gunst, for å få henne domfelt for noe hun ikke er skyldig i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 42

Sak 72/18 – 123, 17.10.2018

 

PÅSTAND OM SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte i januar 2018 tjenesteperson B for å ha foretatt to søk i politiets registre uten tjenstlig grunn. Søkene skjedde i desember 2014 og sommeren 2015. Ifølge A hadde B søkt på to personer som han leide eller skulle leie bolig av. A opplyste at han på aktuelle tidspunkt selv arbeidet ved samme lensmannskontor.

 

Spesialenhetens vurdering:

Søk i politiets registre uten tjenestemessig behov etter tidligere straffelov foreldes etter to år. Saken var foreldet allerede da anmeldelsen ble sendt til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 324 om brudd på tjenesteplikt

 

 

 

Sak 503/17-123, 17.10.2018

 

ANMELDELSE AV UNDERSLAG

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for underslag i forbindelse med at det under ransaking av As bopel ble tatt beslag i et større pengebeløp. Pengene var oppgjør etter salg av våpen. Det ble i anmeldelsen vist til at politiet under avhør av A, opplyste at det var tatt beslag i et beløp som var kr 40 000 høyere enn det A etter hvert fikk utlevert.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten viste til at det ikke var dokumentert at et pengebeløp forsvant i forbindelse med ransakingen hos A. Spesialenheten oppfattet at politiet under avhøret av A uttrykte usikkerhet om hvor mye penger som var funnet. A ga også i avhøret uttrykk for at han ikke visste hvor mye penger han hadde liggende. Det ble derfor ansett som noe påfallende at A i avhør hos Spesialenheten var sikker på at beløpet var det samme som politiets anslag. Det ble også vist til at A ikke hadde kontaktinformasjon til kjøper(e) av våpen, som kunne opplyse hvor mye kontanter han mottok ved salgene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 om underslag

 

 

 

Sak 542/18-123, 17.10.2018

ANMELDELSE AV ULOVLIG UTKASTELSE

 

Politidistrikt:

Namsfogden i Oslo

 

Anmeldelse:

A anmeldte at hun hadde blitt kastet ut av leiligheten uten grunnlag

 

Spesialenhetens vurdering:

Saksdokumentene fra Namsfogden i Oslo viste at en advokat/bobestyrer hadde begjært at A ble kastet ut av leiligheten.  Det ble vist til at grunnlaget for begjæringen var en kjennelse fra Byfogdembete.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter i saken for at ansatte hos Namsfogden i Oslo hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 


Uke 41

Sak 208/18-123, 08.10.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA BESVART E-POST

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ikke å svare på As e-post. A hadde purret flere ganger, og ikke fått svar, bortsett fra «tre linjer» om at e-posten ikke ville bli besvart.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at namsmannen hadde opptrådt straffbart. Straffansvar etter straffeloven § 171 er betinget av at det foreligger grovt brudd på en tjenesteplikt. I dette ligger det at avviket fra korrekt handlemåte må være grovt og det må være tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning. Dette var ikke tilfellet her.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 120/18-123, 08.10.2018

 

VEGTRAFIKKUHELL – FORFØLGELSE AV MOTORSYKLIST

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet varslet om at en motorsyklist hadde kjørt av vegen i forbindelse med forfølgelse. Motorsyklisten var skadet i benet etter å ha fått sykkelen oppå seg.

 

Spesialenhetens vurdering:

En politipatrulje kjørte etter en motorsyklist (A). Patruljen brukte lys- og/eller lydsignal for å varsle A om at han skulle stanse. Han etterkom ikke dette. Spesialenheten la til grunn at patruljen kunne kjøre i utrykning og forfølge A for å stanse ham. A vinglet i kjørebanen og kjørte delvis i motgående kjørefelt.

 

Selv om patruljen holdt høyrer hastighet enn skiltet, var det ikke holdepunkter for at farten eller kjøringen var uforsvarlig. Patruljens kjøreadferd fremsto ikke uforsvarlig sett hen til trafikkbildet og føreforholdene. Forfølgelsen var kortvarig – ca. to minutter. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at patruljen ved sin kjøring presset A, og at han ved dette kjørte av veien. A var påvirket av rusmidler og det ble også tatt beslag i narkotika og penger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 424/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR VOLD GJENNOM INTERNETT M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet i Oslo for vold gjennom bruk av internett m.m. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 112/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR SKADEVERK PÅ BIL I FORBINDELSE MED RANSAKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha påført hakk i glasstaket og en bulk i karosseriet i As bil i forbindelse med at en passasjer ble ransaket.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynliggjort at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Den maktbruken som var beskrevet syntes å være innenfor politiets lovlige adgang til bruk av makt. Det var også uklart om skadene på bilen oppstod i forbindelse med politiets tjenesteoppdrag. A opplyste at han filmet deler av hendelsen. Han har etter anmodning fra Spesialenheten ikke oversendt opptaket som om mulig kunne ha belyst saken nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 86/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV BESLAG AV MOBILTELEFON M.V

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for beslag av mobiltelefonen hans og trusler om å ødelegge bevis. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter i sakens dokumenter som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A var selv anmeldt for å ha truet sorenskriver m.fl, og politiet ransaket hos ham på dette grunnlag. De ble funnet en øks, slagvåpen og en kniv i inngangspartiet på boligen. Dette og en mobiltelefon ble tatt i beslag. Deretter ble A varetektsfengslet.

 

Det var imidlertid kritikkverdig av politiet at de ikke hadde sendt saken til retten for prøving av beslagsadgangen i det A hadde begjært dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til politidistriktet til gjennomgang av rutiner fordi forholdet er kritikkverdig.

 

 

 

Sak 513/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE FOR RASISME OG IKKE OPPFØLGING AV SAKER/HENVENDELSER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ta hans henvendelser på alvor og ikke prioritere saker der han er fornærmet, fordi han ikke er etnisk nordmann. Han mente også at politiet forfølger ham urettmessig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut fra de innhentede opplysningene ikke sannsynlig at ansatte ved Sør-Øst politidistrikt hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de anførsler A fremholder i sin anmeldelse. Politiet har opprettet straffesaker der A har status som fornærmet. Spesialenheten kunne ikke se at det var forhold ved politiets behandling av disse, herunder beslutninger om henleggelse, som ga holdepunkter for politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde ikke benyttet sin rett til å klage på henleggeselene.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiets saksbehandling og/eller håndtering av As henvendelser var rasistisk motivert. Ei heller at politiet hadde ignorert henvendelser fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 67/18-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for grovt uaktsom tjenestefeil. A opplyst at et kraftselskap og et inkassoselskap har utsatt ham for utpressing gjennom namsmannen for en tjeneste som ikke er levert. Han mener politiet har holdt saken skjult og avsluttet den uten å informere partene.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde i august 2016 anmeldt et kraftselskap for utpressing i form av gebyr for utstedelse av faktura. Saken ble henlagt i september 2016 og henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten etter klage fra A.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 393/17-123, 09.10.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE OG SLETTING AV VIDEO PÅ TELEFON

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse, beslag av mobiltelefon og sletting av filmopptak fra telefonen. A møtte på politistasjonen for å klage på NAV. Tjenestemannen i skranken ble aggressiv, og A ville filme ham. En annen tjenesteperson kom til, og de la A i gulvet og satte på ham håndjern. Politiet tok beslag i mobiltelefonen. Da han fikk tilbake telefonen, var opptaket slettet.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonen i skranken B forsøkte å forklare A at han måtte klage direkte til NAV ikke til politiet. A nektet å gå fra politistasjon, ble aggressiv og filmet. B fikk bistand fra C til å føre A ut, men han nektet. A ble lagt i bakken, påsatt håndjern og besluttet pågrepet for ikke å etterkomme pålegg. Telefonen ble tatt i beslag da opptaket skulle brukes som bevis for As oppførsel.

Spesialenheten mente at bruken av makt mot A var nødvendig og forsvarlig ut fra situasjonen. A var høylytt og til sjenanse for publikum, og etterkom ikke politiets mange pålegg om å forlate politistasjonen.

 

Spesialenheten kunne ikke se at det kunne føres tilstrekkelig bevis for at politiet på noe tidspunkt hadde åpnet telefonen og slettet videoen. A hadde nektet å oppgi koden på telefonen, og det er svært vanskelig å åpne en iPhone uten kode eller fingeridentifikasjon. Tjenesteperson D forklarte at han aldri åpnet telefonene eller slettet noe fra den, og telefonen ble levert tilbake til A.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 554/18-123, 10.10.2018

 

MULIG UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at det var avfyrt et skudd i våpenrommet ved X. Skuddet hadde gått av i sikker retning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenesteperson A hadde gjort seg skyldig i overtredelse av straffeloven § 188. A var alene på våpenrommet da han avfyrte skuddet. Døren til rommet var lukket, og vegger og døren er både tykke og av slikt materiale at skudd ikke kan gå gjennom. Avfyringen var ikke egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen

 

Uke 40

Sak 208/17-123, 02.10.2018

 

TILTALE - MISBRUK AV STILLING MV.

 

Politidistrikt

Innlandet politidistrikt

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven (1902) § 193 første ledd

Straffeloven (2005) § 157 første ledd

Straffeloven (1902) § 256 jf. § 255

Straffeloven (2005) § 171

Straffeloven (2005) § 322 jf. § 321

Straffeloven (2005) § 231 første ledd

Straffeloven (2005) § 202

Legemiddelloven § 31 annet ledd jf. § 24a første ledd

Legemiddelloven § 31 første ledd jf. § 16 annet ledd jf. første ledd

Våpenloven § 33 jf. § 31 første ledd jf. våpenforskriften § 9

 

Spesialenhetens vurdering og vedtak

Spesialenhetens etterforsking medførte at tjenesteperson A ble siktet for flere forhold. Det er tatt ut tiltale for overtredelse av bestemmelsene ovenfor.

 

To saker vedrørende mistanke om overtredelse av straffeloven (1902) § 324 og straffeloven (2005) § 322 jf. § 321 er henlagt for henholdsvis på grunn av foreldelse og bevisets stilling.

 

 

 

Sak 159/18-123, 02.10.2018

 

TILTALE - PÅVIRKNING AV AKTØR I RETTSVESENET MV.

 

Politidistrikt

Innlandet politidistrikt

 

Rettslig grunnlag

Straffeloven (2005) § 157 første ledd

Straffeloven (2005) § 202

 

Spesialenhetens vurdering og vedtak

Spesialenhetens etterforsking overfor en ansatt i politiet medførte at det også er tatt ut tiltale overfor en sivil person for overtredelse av bestemmelsene ovenfor.

 

 

 

Sak 479/18-123, 03.10.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo og Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for deres (manglende) håndtering av sak der far til As sønn ikke ville levere sønnen tilbake etter samvær. A mente at politiet ikke bisto henne med å få sønnen tilbake, og i stedet støttet faren. Dette til tross for at det var A som hadde aleneomsorgen for sønnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk meldinger nedtegnet i oppdragsloggen om kontakten mellom politiet og A. En samlet vurdering av politiets håndtering av A og hennes situasjon ga ikke holdepunkter for at politiets håndtering kunne medføre straffansvar for involverte tjenestepersonene. Selv om politiet ikke kunne imøtekomme As anmodning om bistand til å gripe inn, ble saken fulgt opp av politiet overfor både barnevern og partenes advokater.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 347/18-123, 03.10.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ OBJEKTIVITETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte aktorene som hadde ført saken mot ham i tingretten og lagmannsretten. A mente at aktorene ikke hadde vært objektive, noe som hadde ført til at han ble domfelt i begge instanser.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kunne etter en gjennomgang av straffesakens dokumenter og de to dommene ikke se at det var irregulære forhold eller andre omstendigheter som tilsa at politiadvokatene hadde opptrådt straffbart.

 

As anførsler om fornærmedes diagnoser og betydningen av den ble vurdert av to rettsinstanser uten å ha ført frem. Domstolen har en selvstendig plikt til å se til at en sak blir fullstendig opplyst, og det var ingen opplysninger i saken om at tingretten eller lagmannsretten fant grunn til å innhente nye bevis eller utsette forhandlingene for å belyse dette ytterligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 231/18-123, 03.10.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Det var mistanke om at A i et oppfølgingsmøte med foreldre og barnehagen hadde uttrykt at hun mente X hadde blitt seksuelt misbrukt av en ansatt i barnehagen. Dette selv om saken mot den ansatte var henlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at A i møtet hadde gitt taushetsbelagt informasjon fra straffesaken/avhør.

 

Det var ikke grunn til å tvile på forklaringene om hvordan As uttalelser ble oppfattet. Samtidig må Spesialenheten, for å ta ut tiltale, være overbevist om at betingelsene for As straffeskyld var oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten.

 

I denne saken var bevissituasjonen "påstand mot påstand", og Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt straffbart. Strafferettens strenge beviskrav, der rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, var ikke oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til politidistriktet i læringsøyemed.

 

 

 

Sak 102/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ble stanset av politiet i bil. Han mente politiet ikke hadde anledning til å ta beslag i førerkortet hans. Han mente også at politiet hadde knuffet med albue og skulder mot kroppen hans og satt på ham håndjern uten grunn.

 

Åsted: Offentlig hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Trafikk

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet satte håndjern på A

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kjørte etter A på grunn av hans kjøreadferd. Han stanset ikke til tross for blålys og sirener. Da han til slutt parkerte bilen, var han aggressiv, og mente at politiet måtte ha andre ting å gjøre enn å stanse ham. På grunn av As fremtreden, satte politiet håndjern på ham til han hadde roet seg. As førerkort ble tatt i beslag og han ble anmeldt for overtredelse av vegtrafikkloven og forulemping av politiet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som sannsynliggjorde at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved å stanse A eller at det var benyttet makt mot ham som gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. For øvrig hadde ikke A svart på Spesialenhetens henvendelse om avhør, og hadde ikke bidratt til å opplyse saken ytterligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 232/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Innlandet politidistrikt meldte om mistanke om brudd på taushetsplikt fra ansatt(e) i politiet. Media hadde skrevet flere artikler om en sak som var under etterforsking, og opplysningene som ble referert ga grunn til å mistenke lekkasjer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var grunn til å mistenke at en eller flere tjenestepersoner i politiet hadde gitt opplysninger fra saken til utenforstående, blant annet til en journalist. Etterforskingen avdekket ikke hvem som hadde lekket opplysningene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 519/17-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha opplyst til moren om årsaken til at han var pågrepet i en straffesak og at de ransaket for å søke etter narkotika.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Kompetent påtalemyndighet hadde besluttet ransaking i saken. Fordi patruljen skulle ransake på «gutterommet» måtte de underrette moren (som huseier) om grunnen til dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 632/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG PÅGRIPELSE OG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse og ransaking.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling. A ble pågrepet i det en politimann (på fritiden) hadde observert at han røyket hasj og deretter kjørte bil. Patruljen pågrep A og ransaket bilen han hadde brukt. Det ble funnet noe narkotika der. Senere ble også «gutterommet» hans ransaket etter beslutning fra påtaleansvarlig jurist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 508/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for trakassering, rasisme, brudd på menneskerettigheter i forbindelse med As kontakt med politiet for å få utlevert sitt pass. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde samtykket i en utvidet dokumentkontroll av passet. Han mente at han hadde fått beskjed om at han kunne hente passet. A ble av tjenestepersonene beskrevet som sint og kverulerende mot saksbehandleren. Han bannet, avbrøt, og hermet hennes dialekt og bevegelser. Han nektet å forlate lokalet før han fikk utlevert passet sitt. Siden passet ikke var tatt i beslag, og tjenestepersonene oppfattet As oppførsel slik at han trakk tilbake samtykket, fikk han utlevert passet. A skiftet da humør totalt og ønsket dem god sommer før han forlot ekspedisjonen.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 536/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Han hadde mistet flyet. Da han klaget til SAS- personalet var han høylytt, og politiet kom til stedet. A opplyste i anmeldelsen at politiet la ham i bakken, satte på ham håndjern og dro ham langs gulvet til tross for at han var rolig. Han hadde drukket to-tre øl, men var ikke full.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet satte håndjern på A og måtte bære ham ut i bilen for å transportere ham til arresten.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det var vitner på stedet som tilkalte politiet på grunn av As utagerende oppførsel. Det var flere personer, både voksne og barn, til stede som reagerte på oppførselen hans. Politiets bruk av makt var et resultat av at han satte seg til kraftig til motverge da tjenestepersonene ønsket å få ham til å forlate avgangshallen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 356/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR DRAPSFORSØK OG TORTUR

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for drapsforsøk og tortur.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 22/18-123, 04.10.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED INNBRINGELSE OG OPPHOLD I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hun ble innbragt og satt i arresten. A mente det ikke var grunnlag for dette, at politiet brukte unødig makt mot henne under transporten og at de ikke tok hensyn til at hun hadde panikkanfall og migrene.  

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten og i arresten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet satte håndjern på A

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av oppdragsloggen og arrestjournalen at både melder og polititjenestepersonene som oppfattet A som ruspåvirket. Hun ble derfor satt i drukkenskapsarrest med skjerpet tilsyn ved kameraovervåkning. Gjennomgangen av opptaket fra arresten ga ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 659/17-123, 04.10.2018

 

FORFØLGELSE AV MOTORSYKKELFØRER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at politiet hadde forfulgt motorsyklist A, som ikke hadde stanset for kontroll. A hadde kjørt inn i et autovern. Han hadde bruddskader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politi satt i gang forfølgelse av A fordi han stakk av fra politikontroll. Det ble også raskt avklart at han kjørte motorsykkel med stjålet kjennemerke. Det var ikke holdepunkter for at politibilens kjøring ut fra trafikksituasjonen på stedet i seg selv var uforsvarlig. Ut fra sakens opplysning, herunder lydopptak av samtale mellom patrulje og operasjonssentralen, la Spesialenheten til grunn at patruljen holdt forsvarlig avstand til A under forfølgelsen. Det kunne ikke lastes tjenestepersonene at A kjørte inn i autovernet. Etterfølgende undesøkelser viste at A var ruset, og kjørte uten førerkort på stjålet motorsykkel.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

Uke 39

Sak 317/18-123, 24.09.2018

 

ANMELDELSE AV SAKSBEHANDLINGSFEIL I NAMSSAK OG INHABILITET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte hos namsmannen for saksbehandlingsfeil i sak der det var tatt utlegg i hans eiendom. A anførte også at saksbehandleren var inhabil.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at den ansatte hadde opptrådt straffbart. Saken var behandlet i tråd med tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser og As påstander om saksbehandlerens personlige interesse i saken var ikke sannsynliggjort. Etter det Spesialenheten kjente til hadde A for øvrig ikke benyttet sin rett etter tvangsfullbyrdelsesloven til å påklage avgjørelsen om utlegg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 147/18-123, 27.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFORSØMMELSE OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenesteforsømmelse og trakassering. Hun mente at hennes anmeldelser ikke har blitt tilstrekkelig etterforsket og at politiet har trakassert henne ved hennes henvendelser til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Oslo politidistrikt har opptrådt straffbart. As anmeldelser var grundig vurdert av høyere påtalemyndighet, som ikke hadde funnet mangler ved politiets etterforsking. Det var heller ikke holdepunkter for at A hadde blitt utsatt for trakassering eller andre straffbare handlinger fra tjenestepersoner i politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 19/18-123, 27.09.2018

 

MULIG TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED HÅNDTERING AV VARSEL OM MULIG STRAFFBART FORHOLD

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten iverksatte etterforsking på bakgrunn av henvendelse fra media om mulig tjenestefeil i forbindelse med håndtering av varsel. Politiet ble varslet om at en elev kunne ha planer om å forgifte en medelev.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingen ga ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte ved Innlandet politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med håndteringen av varslet fra skolen. Politiet tok henvendelsen på alvorlig, og var i samtale med skolens ledelse. At det ble besluttet å utsette bekymringssamtalen med eleven til over helgen var ikke en beslutning som kan medføre straffansvar. Skolen hadde ikke bemanning tilgjengelig i helgen, og det var usikkert hvilke konsekvenser og tiltak bekymringssamtalen kunne innebære. Det var heller ikke opplysninger i saken/varselet som tilsa at gjennomføringen av planen om å forgifte medeleven var nært forestående.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 604/17-123, 27.09.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

 

Anmeldelse:

A meldte om at hun mistenkte at ekskjæresten C mottok taushetsbelagte opplysninger om henne anmeldte fra en tjenesteperson B i politiet. C hadde flere ganger fortalt om B og hadde gitt uttrykk for at B gir ham informasjon. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke kunnet identifisere tjenestepersonen som A har beskrevet. Det finnes ingen som passer med navn og nærmere beskrivelse av bosted, arbeidssted etc. Mye av informasjonen C hadde fortalt til A, og som han hevdet han hadde mottatt fra B, er direkte feil eller går ikke frem av politiets registre/systemer. Spesialenheten kan ikke se at ytterligere etterforskingsskritt vil kunne bidra til å identifisere B og å avdekke eventuelt taushetspliktbrudd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av mangel på bevis

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 645/18-123, 27.09.2018

 

ANMELDELSE FOR MYNDIGHETSMISBRUK OG MOTARBEIDELSE AV RETTSVESENET

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for myndighetsmisbruk ved bruk av våpen og to tilfeller av motarbeidelse av rettsvesenet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke grunn til å undersøke bruken av våpen i forbindelse med pågripelsen av A. Spesialenheten har begrensede forutsetninger for, og skal også være varsom med, å overprøve politiets taktiske vurderinger ved operative oppdrag. Det var videre ingen holdepunkter for at vurderingene og beslutningene som ble tatt rundt gjennomføringen av pågripelsen var straffbar.

 

Det var ingen bevismessige holdepunkter for, og fremsto også som lite sannsynlig, at tjenesteperson B selv eller gjennom andre som foresto ekspedisjonen av saken, bevisst unnlot å oversende ett bestemt dokument til lagmannsretten. Det var heller ikke holdepunkter for at tjenesteperson C hadde opptrådte straffbart under avhøret av X.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 498/18-123, 28.09.2018

 

ANMELDELSE FOR AT DET ER BORTE PENGER FRA BIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for at det var borte penger i bilen han kjørte da han ble pågrepet. I følge A lå det 62 000 kroner i armlenet i baksetet. Da A hentet bilen etter å ha blitt løslatt dagen etter, var pengene borte.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene lovlig hadde ransaket As bil. Det er skrevet rapport etter ransakingen. I bilen ble det funnet 91,8 kilo mynt i bilens bagasjerom. Det var ikke opplysninger i saken om at det også ble funnet penger i armlenet i baksetet. A ga ingen opplysninger til politiet, verken på stedet eller i avhør dagen etterpå, om at han også oppbevarte penger der. Politiet tok ikke beslag i bilen. A samtykket i at C fikk bilnøklene og at han overtok ansvaret for bilen mens A var i arresten.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde stjålet pengene eller på annen måte hadde opptrådt straffbart i forbindelse med tjenesteoppdraget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 220/18-123, 28.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED INNKALLING TIL AVHØR

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for ikke å ha opplyst i innkallingen til avhør av A hva saken gjaldt og hvilken status A hadde i saken. A anmeldte tjenestepersonen også knyttet til innsyn i saksdokumentene.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart i forbindelse med innkallingen eller dokumentinnsynet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 155/18-123, 28.09.2018

 

ETTERFORSKING FOR SØK UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at A kunne ha gjort søk i politiets register uten tjenestemessig behov.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten etterforsket om de aktuelle søkene var utført i tjenesten eller ikke. Undersøkelsene ga ingen bevismessige holdepunkter for at A hadde opptrådt straffbart. Hun hadde søkt som ledd i sitt arbeid.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 38

Sak 307/18-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for forhold begått under etterforskingen av dødsfallet til et familiemedlem B. Ifølge A gikk politiet allerede dagen etter ut fra at B hadde tatt selvmord. Pårørendes anmodning om å sjekke alle overvåkningskameraer i området ble derfor ikke fulgt opp. A mente også at de pårørende burde ha blitt tilbudt bistandsadvokat, og at det tok alt for lang tid før de pårørende ble informert om resultatet av etterforskingen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det ble ikke foretatt undersøkelser av overvåkningskameraer. Avgjørelsen er ikke begrunnet, og det er derfor vanskelig i ettertid å se hvilken politifaglig vurdering som ble gjort om dette.

Spesialenheten fant likevel ikke at det var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Politiet sikret åstedet, foretok tekniske undersøkelser og iverksatte umiddelbare undersøkelser på flere andre områder. Politiet opprettet undersøkelsessak om mistenkelig dødsfall. Sett i denne sammenheng, og på bakgrunn av hvordan politiet vurderte situasjonen, var det ikke sannsynlig at forholdet representerte en straffbar handling.

 

Spesialenheten fant ikke konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at det var en straffbar tjenestefeil at de etterlatte ikke ble informert om muligheten til å begjære oppnevnelse av bistandsadvokat, eller at dette ikke ble begjært fra politiets side. Politiet hadde ikke tilstrekkelig mistanke om at B hadde vært utsatt for en alvorlig straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Spesialenheten mente at politiets eventuelle feilkoding av saken og eventuelle manglende skriftlig orientering om henleggelsen til de pårørende, ikke var av en slik alvorlighet at de representerte en straffbar handling, men sendte saken i læringsøyemed til politimesteren for administrativ gjennomgang, jf. påtaleinstruksen § 34-7 andre ledd.

 

 

 

Sak 353/17-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha sparket ham i hoften under en pågripelse. A hevdet at sparket gjorde at muskelfestet i hoften røk rett av.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet ga ingen bevismessige holdepunkter for at B hadde sparket A.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra etterforskingsresultatet fant Spesialenheten ikke bevismessige holdepunkter for at B sparket A i hoften under pågripelsen. Det var ingen opplysninger i saken som tilsa at A var skadet eller hadde smerter i hoften eller benet etter pågripelsen, og skaden var ikke dokumentert fra As side. Av lydopptak som ble tatt av politiet under transport til legevakten, oppholdet på legevakten, transport til arresten og under inkvirering fremgikk at A ikke nevnte smerter eller skader i hoften. B benektet å ha sparket A. Sett i lys av vitneforklaring fra en annen tjenesteperson og opplysningene i saken om at pågripelsen gikk rolig for seg, hadde Spesialenheten ingen grunn til å trekke Bs forklaring i tvil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 392/17-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha overfalt ham i forbindelse med at A og vennene forsøkte å hindre B og flere andre i å komme inn i et bygg. A og vennene forsto ikke at B og de andre var fra politiet.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at B la A i bakken

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at tjenestemennene hadde lovlig adgang til bygget, men at A og vennene ikke oppfattet at de var politi. De forsøkte derfor å hindre tjenestemennene i å komme inn. Det ble raskt amper stemning.

 

B forklarte at de raskt opplyste at de var fra politiet. A og vennene forklarte at de ikke oppfattet dette, og ville ha sluppet politiet inn dersom de forsto at mennene var politi. Politiet oppfattet A og vennene som "godt beruset". A avviste at de var beruset.

 

Spesialenheten stilte spørsmål ved om det ut i fra situasjonen var nødvendig å bruke fysisk makt for å komme inn i bygget. Tjenestemennenes mål var å komme inn i bygget der politiet hadde midlertidig base. Det er ikke opplyst at de hadde tidsnød. Opptak fra overvåkningskameraene viste at det gikk ca. 1-2 minutter fra partene påtraff hverandre til situasjonen var over. Tjenestemennene hadde både tjenestebevis og adgangskort som viste at de hadde lovlig adgang, og det var nærliggende å stille spørsmål ved om hvorfor tjenestemennene ikke brukte mer tid til å forklare/avklare, før de valgte å ta seg forbi ungdommene. Samtidig forklarte B at de opplevde å bli hindret og valgte å bruke makt for å få kontroll på situasjonen.

 

Det er ikke bevismessige holdepunkter for at B slo A i ansiktet slik A anførte.

 

Det var ikke bevist utover rimelig tvil at Bs bruk av makt var straffbar. Det er et sentralt prinsipp er at enhver rimelig og fornuftig tvil skal komme mistenkte til gode. Spørsmålet om straffansvar må også vurderes ut fra en samlet vurdering av hvordan situasjonen der og da fortonet seg for de aktuelle tjenestemennene, jf. straffeloven § 25.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 651/17-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha rygget inn i hennes bil. Tjenestepersonen hadde hjulpet en kvinne med å flytte bilen hennes, og hadde da rygget inne i As bil uten å si i fra. A observerte hendelsen fra blokken hun bodde i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet foretok en rekonstruksjon på stedet. Det var imidlertid ingen opplysninger om at det hadde skjedd et skadeverk slik som beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenheten mente at det ikke var bevismessige holdepunkter i saken for at politiet med viten og vilje hadde forvoldt et skadeverk. Det var usannsynlig at den gravide kvinnen ikke hadde påtalt forholdet hvis bilen hennes hadde trillet inn i en annen bil. Det var heller ikke notert noe om hendelsen. Såfremt forholdet hadde skjedde, fremstod det å være et uhell som ikke er straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 438/17 - 123, 18.09.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENSTLIG GRUNN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet anmeldte en ansatt etter at vedkommende i forbindelse med en alvorlig straffesak, hadde skrev et notat om hendelsen og sendt dette til alle ansatte i politidistriktet per e-post. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at den ansatte hadde opptrådt straffbart.

 

Det ble lagt vekt på at notatet ikke inneholdt personopplysninger eller andre opplysninger som identifiserte gjerningspersonen, ofre eller andre impliserte. Notatet inneholder betraktninger om dilemmaer, ansvarsforhold og holdninger ved behandling av psykisk syke personer. Den ansatte forklarte at hensikten med notatet var å starte en diskusjon om politiet kunne bli flinkere til å avverge mulige straffbare handlinger på bakgrunn av deres kunnskap om «gjerningspersonen».

 

Videre vurderte Spesialenheten om bruk av politiregistrene for å utarbeide notatet kunne være brudd på en tjenesteplikt fordi bruken var i strid med bestemmelsen om at politiregistre kun skal brukes til ved tjenstlig behov. Spesialenheten fant heller ikke bevismessige holdepunkter for dette.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 88/18 – 123, 18.09.2018

 

PÅSTAND OM RASISTISK MOTIVERT KONTROLL PÅ TOG

 

Politidistrikt:

Tollvesenet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte norsk grensepoliti grunnet kontroll av henne på toget mellom Kongsvinger og Oslo. Hun anførte at en mannlig og en kvinnelig politibetjent hadde opptrådt utrivelig og hatefullt mot henne. I følge A ble ingen andre på toget kontrollert så grundig som henne og hun opplevde kontrollen som rasistisk motivert.

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av sakens opplysninger la Spesialenheten til grunn at verken Innlandet politidistrikt, Oslo politidistrikt, eller Politiets utlendingsenhet hadde hatt kontroller på toget mellom Kongsvinger og Oslo på aktuelle tidspunkt. Spesialenhetens undersøkelser viste at det var Tollvesenet som hadde gjennomført kontrollen.

 

Spesialenhetens mandat omfatter ansatte i politi og påtalemyndighet, og således ikke ansatte i Tollvesenet.

 

Saken ble avvist og oversendt Innlandet politidistrikt for behandling der.

 

Vedtak:

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 237/18-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha installert overvåkingsutstyr i de to leilighetene han hadde hatt de siste årene. Når han forlot leiligheten fulgte også noen, som han mente måtte være fra politiet, etter ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 171/18-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha ilagt henne et forelegg for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet. A mente at politiet feilaktig hadde bortvist henne fra sin leilighet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ringte politiet og opplyste at en fremmed person befant seg i hennes leilighet. Det viste seg imidlertid at denne personen hadde kjøpt leiligheten. A ble bortvist fra adressen i 24 timer. A oppsøkte imidlertid adressen ytterligere to ganger og opptrådte truende mot den nye eieren av leiligheten. Politiet tok med A til arresten, og ila henne et forelegg for ikke å etterkomme politiets pålegg. A vedtok ikke forelegget, og det ble senere trukket.

 

Spesialenheten fant ingen holdepunkter for at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 246/18-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å akseptere og godkjenne vold mot kvinner. A viste til at en person (B) hadde ødelagt As liv, og at politiet ikke har foretatt seg noe. A mener at politiet har gjort en rekke feil ved behandlingen av As mange anmeldelser av B.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B hadde over lengre tid vært i konflikt, og anmeldt hverandre en rekke ganger. Begge hadde også blitt dømt for plagsom og hensynsløs adferd overfor hverandre. Fra 2011 til 2018 var det registrert i alt 51 saker hos politiet knyttet til denne konflikten.

 

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ikke var sannsynlig at tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart i forbindelse med behandlingen av anmeldelsene fra eller mot A. Konflikten mellom A og B utgjorde et større kompleks, og det var ingen holdepunkter for at sakene ikke hadde blitt behandlet i tråd med straffeprosesslovens regler.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 27/18-123, 18.09.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ OFFENTLEGLOVA I INNSYNSSAK

 

Politidistrikt:

Politidirektoratet

 

Anmeldelse:

A anmeldte Politidirektoratet for ikke å rette seg etter brev fra Justis- og beredskapsdepartementet, og for ikke å ha fulgt offentleglova og egen instruks. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersoner i POD hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av As klager om innsyn. Saken var håndtert og As henvendelser var besvart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 164/18-123, 18.09.2018

 

MELDING OM MULIG TJENESTEFEIL – FREMVISING AV TJENESTEBEVIS PÅ FRITID

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok melding fra politidistriktet om at en tjenesteperson (A) skulle ha fremvist tjenestebevis til en vakt utenfor et utested.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og vakten på utestedet forklarte seg ulikt om hendelsen. Vakten forklarte at A, i forbindelse med at han ønsket å få sin bror inn på utestedet, fremviste et bilde av polititjenestebevis han hadde på telefonen. A skal samtidig ha sagt at han var politi og at det ville få følger for vaktene dersom de ikke ble sluppet inn. A forklarte at han hadde tjenestebeviset som skjermbilde på telefonen, og at vakten tilfeldigvis så dette da A skulle ringe sine venner. Han benektet også å ha uttalt seg slik vakten forklarte.

 

Spesialenheten mente at vaktens forklaring mest sannsynlig var korrekt, men at det på den annen side ikke kunne utelukkes at A forholdt seg slik han selv hadde forklart. Saken ble derfor henlagt etter bevisets stilling

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 165 første ledd bokstav a)

 

 

 

Sak 337/18-123, 20.09.2018

 

ANMELDELSE FOR Å HA BRUTT SEG INN I FEIL LEILIGHET UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brutt seg inn hos dem og ransaket. Det viste seg at politiets beslutning om ransaking gjaldt naboleiligheten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av sakens dokumenter gjorde det ikke sannsynlig at politiet hadde gjort seg skyldig i straffbart forhold i forbindelse med ransakingen. Opplysninger om siktede tilsa at han bodde i boligen politiet først brøt seg inn i.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 560/18-123, 20.09.2018

 

FORELEGG FOR UAKTSOM KJØRING UNDER UTRYKNING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A kjørte i utrykning. I en høyresving kom hun over i motsatt kjørebane og kjørte inn i siden på en buss som kom i mot. Begge kjøretøyene fikk materielle skader. Ingen personer ble skadet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingen viste at trafikkuhellet skyldtes at A holdt for langt til venstre i vegbanen gjennom høyre kurven. Plasseringen i vegbanen, sammen med vegens beskaffenhet og hastigheten, gjorde at hun ikke klarte å kjøre tilbake i eget kjørefelt. Hun traff en møtende buss, til tross for at føreren av bussen la seg ut til høyre i eget kjørefelt i forsøk på å unngå sammenstøtet.

 

Spesialenheten fant det bevist utover rimelig tvil at A ikke var så aktpågivende og varsom som vegtrafikkloven § 3 krever.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr 8 000, subsidiært 16 dager fengsel. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3

 

 

 

Sak 412/17-123, 21.09.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha oppsøkt ham på bopel og deretter ransaket hans person og bilen hans. Det ikke funnet narkotika, og A mente at arbeidsgiverens hans hadde «tystet» til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ransakingen var ulovlig. Tjenestepersonen forklarte at A hadde vært inne i en bolig som var under oppsikt for salg av narkotika. Han kjørte derfor etter A og stanset ham i inngangspartiet til boligen hans. A svarte forbeholdent om hvor han hadde vært, og hva han hadde gjort der. Dessuten mente politimannen at det luktet marihuana av ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til politidistriktet i læringsøyemed fordi tjenestepersonen ikke hadde opprettet straffesak og skrevet rapport om ransaking/beslag.

 

 

 

Sak 648/17-123, 21.09.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha truet henne med våpen. Ifølge anmeldelsen var A vitne til en alvorlig hendelse, og ble av politiet bedt om å bli igjen ved åstedet. Da hun etter en times venting, ba om å få gå, ble B sint og rettet maskinpistolen mot henne. Han dyttet henne også med våpenmunningen i ryggen da hun ble hentet til avhør.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingsresultatet ga etter Spesialenhetens mening ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde forholdt seg slik A hevdet. B benektet å ha hevet våpen under hendelsen. Bs forklaring ble støttet av det som fremgikk av video fra overvåkningskameraer på stedet, selv om enkelte korte sekvenser fra hendelsen ikke vistes i videoopptaket.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 235/18-123, 21.09.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha anklaget ham for ting han ikke hadde gjort, og for å ha fratatt ham friheten ved at han ble fengslet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A var siktet for medvirkning til innførsel av narkotika, og at politiadvokaten var påtaleansvarlig i saken. Politiadvokaten sendte ved flere anledninger begjæringer til retten om varetektsfengsling, og fikk medhold i disse.

 

Det var ingen holdepunkter for at politiadvokaten hadde gjort seg skyldig i straffbar tjenesteutøvelse ved sin befatning med saken A var fengslet i. Det ble vist til at det er domstolen som har kompetanse til å beslutte frihetsberøvelse i form av varetektsfengsling. I dette tilfellet hadde domstolen vurdert de bevis påtalemyndigheten fremla, og kommet til at det forelå skjellig grunn til mistanke mot A. Videre ble det vist til at etterforskingen av saken ikke var avsluttet, og at saken er dermed heller ikke påtalemessig avgjort. Det ble bemerket for øvrig at A er representert ved forsvarer, som har som oppgave å ivareta hans rettigheter og interesser i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 309/18-123, 21.09.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse. Han hadde forsøkt å gjøre en tjenesteperson (B) oppmerksom på at en person som var satt i en politibil forsøkte å rømme. B løp bort til A og ba ham oppgi sitt navn. A svarte at han ikke hadde noe å gjøre med situasjonen, og så samtidig at personen i politibilen satte seg inn igjen. A gikk derfor fra stedet. B stanset A og forsøkte å legge ham i bakken, og brukte etter hvert pepperspray. 

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte pepperspray.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde forstyrret politiets innbringelse av en person, og at A ble bortvist fra stedet. A nektet i den forbindelse å oppgi personalia, og ble etter hvert besluttet innbrakt. Spesialenheten mente det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble lagt vekt på opplysningene i politiets sak om As opptreden og adferd, herunder at han gjorde stor motstand under innbringelsen. B var også alene med A. Ved vurderingen er det også i noen grad sett hen til at As anmeldelse til Spesialenheten ble inngitt nærmere halvannet år etter hendelsen, og at dette kunne vanskeliggjøre nærmere opplysning av saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 578/17-123, 21.09.2018

 

PÅTALEUNNLATELSE – EKSPLOSJON PÅ SKYTEANLEGG

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk fra politidistriktet melding om eksplosjon på et skyteanlegg som politiet disponerer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ansatte ved Agder politidistrikt holdt skyteøvelse på politiets øvingsbane på Flakke Loner i Birkenes kommune. A og B skulle rydde i en container, og det ble i den forbindelse besluttet å tenne et bål for å brenne ødelagt utstyr. B fant i containeren to røde esker som det sto "fenghette" på. B ga fenghettene til A og gikk inn i containeren for å feie gulvet. Etter kort tid hørte B et vanvittig drønn utenfor containeren. Han løp ut og så at A var skadet. B tilkalte andre tjenestepersoner og A ble kjørt til sykehus.

 

Spesialenheten fant det bevist at A kastet fenghettene på bålet. Spesialenheten mente at A i straffelovens forstand hadde behandlet eksplosiver på en uforsiktig måte. Spesialenheten mente også at As behandling av fenghettene var egnet til å volde fare for andre. Det ble vist til at B befant seg i umiddelbar nærhet, inne i containeren, anslagsvis fem meter unna bålet. Videre hadde A og B over tid gått inn og ut av containeren, og til og fra bålet i forbindelse med opprydningen. Det var dermed tilfeldig at B var inne i containeren da fenghettene detonerte.

 

Spesialenheten vurderte også om A kunne holdes strafferettslig ansvarlig etter straffeloven § 188 for oppbevaring av eksplosiver på skyteområdet. Det ble ikke funnet tilstrekkelig bevist hvem som oppbevarte fenghettene, og det var heller ikke etterforskingsskritt som kunne bringe nærmere klarhet i dette. Dette forholdet ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Ut fra etterforskingsresultatet mente Spesialenheten at B ikke hadde kjennskap til fenghettene før han fant dem i containeren. Bs befatningen med fenghettene begrenset seg til å gi dem til A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A ble gitt påtaleunnlatelse

Saken ble for B henlagt som intet straffbart forhold anses bevist

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med eksplosiver

 

Et mer utdypet sammendrag av saken er publisert under avgjørelser/utvalgte publiserte avgjørelser/ sak 12174376.

 

Uke 37

Sak 562/18-123, 10.09.2018

 

ETTERFORSKING AV TVANGSMESSIG STANS AV KJØRETØY

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at politiet hadde stanset en bilfører (A) som ikke hadde stanset for kontroll. Bilføreren hadde kjørt i ca. 150 km/t i 60-sone, kjørte etter hvert med punkterte dekk og var på veg ned retardasjonsfeltet til E6 i motgående kjøreretning. Føreren ble stanset ved at politiet forsettlig kjørte på bilen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at As kjøring var til fare både for ham selv, hans passasjer og andre trafikanter, og at det var nødvendig å stanse ham. Han hadde i lengre avstander hadde kjørt i svært høy hastighet til tross for at politiet klart hadde tilkjennegitt at han måtte stanse. A stanset heller ikke da bilens kjøreegenskaper ble betydelig svekket ved at gummien på det ene forhjulet falt av. Ei heller etter at han hadde kjørt over spikermatte. Faremomentet ved kjøringen var støttet av øvrige opplysninger i saken om at han var påvirket av narkotika og at han selv forklarte at han var psykotisk.

 

Den tvangsmessige stansen var besluttet av operasjonsleder og ble gjennomført da A var i ferd med å kjøre ut på E6 i motgående retning. Det var da nødvendig umiddelbart å stanse ham. Ingen personer ble skadet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 526/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING OG ULOVLIG AKSJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere etater, herunder politiet, for trakassering og ulovlig aksjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om utagerende opptreden fra As side, og reiste til adressen sammen med ambulansepersonell. Legevakten ble kontaktet for vurdering av situasjonen, hvilket dannet grunnlag for politiets beslutning om ikke å ta seg inn på As bopel. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var heller ikke sannsynlig at politiet hadde trakassert A i lengre tid.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 447/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TRUENDE OG TRAKASSERENDE ADFERD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansvarlig tjenesteperson for politiaksjon på hans gård der politiet møtte bevæpnet. A opplyste at han kun hadde skutt mink på eiendommen, og mente det var truende og trakasserende av politiet å komme til gården uten å ta kontakt med ham først for å avklare situasjonen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde fått melding om skudd fra eiendommen. En beslutning om bevæpning er en taktisk vurdering foretatt av politiet ut fra en konkret vurdering av omstendighetene og den informasjon som foreligger. Det var ikke forhold eller opplysninger i saken ga bevismessige holdepunkter for at operasjonsleder eller aksjonsleder hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 527/18-123, 10.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset ham og oppsøkt ham flere ganger i april 2018.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger innhentet fra politiet viste at politiet hadde vært i kontakt med A flere ganger. Flere av tilfellene var fordi A hadde oppholdt seg på steder eller på annen måte var innblandet i hendelser der politiet var på oppdrag i forbindelse med narkotika og vegtrafikklovbrudd. Det var ingen holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 471/18-123, 11.09.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for unnlatelse av å registrere hans anmeldelse i 2015.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk verken av utskrift fra politiets oppdragslogg eller STRASAK at A hadde inngitt anmeldelse på det tidspunkt han hevdet.

 

Spesialenheten bemerket at politiet i utgangspunktet plikter å ta i mot alle anmeldelser, både skriftlige og muntlige. Når anmeldelser mottas muntlig av politiet, skal de nedtegnes. Det ble ikke reist tvil om at A oppsøkte politiet for å inngi anmeldelsen. De praktiske omstendigheter rundt dette og grunnen til at politidistriktet ikke hadde registrert anmeldelsen, fremsto som uklart for Spesialenheten. Imidlertid ble det ansett lite sannsynlig at ansatte ved Oslo politidistrikt ved dette hadde opptrådt straffbart.

 

Et eventuelt straffansvar ble også ansett foreldet nærmere ett år før A innga anmeldelse til Spesialenheten.

 

Det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 309/18-123, 11.09.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse. Han hadde forsøkt å gjøre en tjenesteperson (B) oppmerksom på at en person som var satt i en politibil forsøkte å rømme. B løp bort til A og ba ham oppgi sitt navn. A svarte at han ikke hadde noe å gjøre med situasjonen, og så samtidig at personen i politibilen satte seg inn igjen. A gikk derfor fra stedet. B stanset A og forsøkte å legge ham i bakken, og brukte etter hvert pepperspray. 

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte pepperspray.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde forstyrret politiets innbringelse av en person, og at A ble bortvist fra stedet. A nektet i den forbindelse å oppgi personalia, og ble etter hvert besluttet innbrakt. Spesialenheten mente det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble lagt vekt på opplysningene i politiets sak om As opptreden og adferd, herunder at han gjorde stor motstand under innbringelsen. B var også alene i situasjonen med A. Ved vurderingen er det også i noen grad sett hen til at As anmeldelse til Spesialenheten ble inngitt nærmere halvannet år etter hendelsen, og at dette kunne vanskeliggjøre nærmere opplysning av saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 212/18-123, 11.09.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha fjernet, underslått og kastet ikke-registrerte bevis i straffesaker. A mente dette hadde medført at han ikke hadde fått sakene sine opplyst på en objektiv måte, og at han hadde vært utsatt for uriktig pågripelse, ransaking, besøksforbud mv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart ved å fjerne bevis fra straffesaker. Selv om det fremsto som klart at noen brev hadde kommet på avveie, forelå ingen opplysninger i saken som tilsa at dette ble gjort på en måte som kunne medføre straffansvar. Spesialenheten viste blant annet til at politiet hadde sendt materialet til Kripos og FHI for undersøkelser, og at det derfor hadde formodningen mot seg at materialet på et senere tidspunkt bevisst skulle ha blitt fjernet fra saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 521/18-123, 07.09.2018

 

FORELEGG FOR UAKTSOM KJØRING I UTRYKNING 

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Spesialenhetens vurdering:

A kjørte i utrykning med blått, blinkende lys. Han hadde ikke sirener. I et lysregulert kryss kjørte han på rødt. Han kjørte på en gutt født i 2013 som krysset gangfeltet på grønt lys. Gutten fikk mindre personskader. Det ble materielle skader på guttens sparkesykkel og på politibilen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på 8000 kroner, og tap av førerretten i 3 måneder. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

Uke 36

Sak 566/16–123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo og Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for grov tjenestefeil ved at politiet ikke hadde slettet samtaler i kommunikasjonskontroll mellom ham selv og forsvareren hans. Forholdet ble oppdaget da A mottok alt innholdet i kommunikasjonskontrollen under hovedforhandlingen av straffesaken mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var under etterforskning av Hedmark politidistrikt. Oslo politidistrikt bistod med gjennomføring av kommunikasjonskontroll i november og desember 2013.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at det på tidspunktet for kontrollen ikke var klart regulert at advokatsamtaler skulle destrueres. Den som hadde sørget for oversendelse av materialet var heller ikke var klar over at opptakene inneholdt slike samtaler, derfor ble alt materiale oversendt. Etter dette hadde politiet på bakgrunn av Høyesterettsavgjørelser i 2014 og i 2015 endret rutinene sine. Slike samtaler blir i dag merket og flyttet til en egen mappe som ikke blir kopiert videre til aktor og forsvarer. Av denne grunn fant Spesialenheten heller ikke at det var grunnlag for å ilegge noen av politidistriktene foretaksstraff.

 

Vedtak:

Saken er dels henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet i læringsøyemed, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 427/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE AV OPPTREDEN UNDER FORKYNNING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson(B) for trakassering ved å komme hjem til ham for å forkynne en innkalling til et rettsmøte som A mente var avlyst. B uttalte også at As anmeldelser til politiet var "masse pølsevev, sludder og vås", og at politiet sannsynligvis hadde brukt under ett minutt på å henlegge en anmeldelse fra A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene trakasserte A ved å reise hjem til ham for å forkynne innkallingen. Forkynninger ved stevnevitne skal som hovedregel skje på bopel.

 

Spesialenheten mente at Bs uttalelser var upassende. Uttalelsene bidro til å øke As frustrasjon og irritasjon, og fremsto helt unødvendig, selv om det kunne synes å være noe utfordrende å nå fram til A med informasjon om det aktuelle tjenesteoppdraget. Det var imidlertid ikke holdepunkter for at Bs uttalelser kunne føre til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 270/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE FOR KRENKENDE OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for krenkende opptreden. A anførte at B hadde sagt at han måtte ringe til politiet hver gang han skulle «ut døra», og A følte at B var aggressiv i måten han snakket til ham på.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var gitt pålegg om ikke å kontakte sin ekskjæreste i de neste 24 timene. Det var B og Bs kollega som ga A pålegget. Bs kollega avviste at B hadde kommet med de påstandene som A anførte. A ble dagen etter gitt besøksforbud mot ekskjæresten. B deltok ikke i oppdraget med å forkynne besøksforbudet.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil       

 

 

 

Sak 428/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha ledd og pekt på ham. A oppfattet det slik at B var på stedet for å trakassere ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten var ikke kjent med hva B og kollegaen gjorde på stedet. De var begge i uniform. På bakgrunn av anmeldelsen og sakens øvrige opplysninger anså Spesialenheten det ikke nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser for å få avklart dette. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 271/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å OPPLYSE TJENESTENUMMER M.M.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kommet hjem til ham for å forkynne et dokument. A opplyste at politiet måtte «ta det med As advokat», og lukket døren. Politiet sparket opp døren, slik at A fikk vondt i tåa. A mente at politiet begikk innbrudd. Tjenestepersonene nektet å opplyse tjenestenummer.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene hadde anledning til å komme hjem til A for å forkynne dokumentet. Det var ikke holdepunkter for at politiet begikk innbrudd.

 

Det å ikke opplyse tjenestenummer er et brudd på tjenesteplikten, men anses ikke å innebære straffansvar fordi bruddet på tjenesteplikten ikke er grov.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare påstanden om at politiet hadde sparket opp døren. A forklarte at han hadde forsøkt å lukke døren foran tjenestepersonen. Det var ut fra anmeldelsen og de innhentede opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 75/18-123, 03.09.2018

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE, RANSAKING OG MANGLENDE MEDISINSK OPPFØLGNING I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig pågripelse, ulovlig maktbruk ved at han ble slått og sparket på glattcella, for å ha nektet ham mat og medisiner i 20 timer, samt for å ha gjennomført to ulovlige ransakinger hos ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Pågripelsene av A og ransaking hos ham var besluttet av påtalejurist grunnet mistanke om at A hadde kommet med trusler mot et firma. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at påtalejuristen hadde opptrådt straffbart i forbindelse med beslutningene.

 

Det var ingen opplysninger i saken som ga holdepunkter for at A hadde blitt nektet klær i arresten. A hadde selv nektet å kle på seg. Det var heller ikke opplysninger om at det var brukt makt mot A. I følge arrestloggen hadde A fått både mat og medisiner.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 298/18-123, 05.09.2018

 

ANMELDELSE AV FOR USANNHETER I NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha kommet med uriktige opplysninger i sak om utlegg hos A. A mente at kreditor ikke hadde grunnlag for kravet og at det var tale om svindel.

 

Spesialenhetens vurdering:

Namsmannen hadde ved utleggsforretningen forholdt seg til opplysninger i tidligere utleggsforretninger som bygget på samme tvangsgrunnlag. A hadde heller ikke fremlagt dokumentasjon som kunne underbygge påstanden om svindel. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at namsmannen bevisst hadde bygget på usanne opplysninger, at han samarbeidet med kreditor i saken eller hadde påvirket tingretten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 479/17-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at noen i politiet hadde gitt opplysninger til media om at han var pågrepet og siktet i en straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at noen i politiet hadde opptrådt straffbart. Det fremkom i avisartikkelen at vitner hadde observert pågripelsen av A, som for øvrig var en kjent person på stedet. Videre var det sitert at politiet bekreftet at «en person var pågrepet, avhørt og løslatt» i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 216/17-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødvendig bruk av makt mot ham i forbindelse med at han skulle transporteres til sykehus. A hadde fra før skader i begge håndleddene, og mente politiet ikke tok hensyn til dette. Han ble påsatt håndjern, og polititjenestepersonene brøt på håndleddene og dro ham i håret for å få ham ut av boligen.  

 

Åsted: Privat eiendom om natten

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og satte på ham håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt til As bolig fordi kjæresten var redd A skulle ta sitt liv. Det ble besluttet at politiet skulle bistå ambulansepersonalet med å fremstille A for lege. Politiets forklaringer og vitneforklaringene viste at politiet hadde brukt god tid med å forsøke å overtale A til å bli med. Han var urolig/utagerende. På veg ut, ombestemte han seg, og situasjonen gjorde at det var behov for å sette på ham håndjern. Det ble brukt to sett med håndjern for å skåne håndleddene. Tjenestepersonene avviste at de hadde dratt A etter håret.

 

Spesialenheten mente at det ikke var bevismessige holdepunkter for at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 753/17-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV VEITRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:  

En tjenesteperson (A) skulle dirigere trafikk i forbindelse med en trafikkulykke, og tverrstilte sin politibil for å hindre at annen trafikk kjørte inn i ulykkesstedet. En sivil bil kom kjørende imot politibilen. Føreren av den sivile bilen (B), klare ikke å stanse og kjøre inn i politibilen. Det oppsto mindre materielle skader på begge kjøretøyene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A hadde blålys da han kjørte for å skråstille politibilen. Han observerte bilen som B var fører av, og vurderte avstanden til å være tilstrekkelig til at B kunne stanse. Etter en samlet vurdering av opplysningene i saken, mente Spesialenheten at A ikke kunne bebreides for sammenstøtet.

 

Etterforskingsresultatet talte med særlig styrke mot at A hadde overtrådt aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3.        

 

 

 

Sak 122/18-123, 06.09.2018

 

ANMELDELSE AV BRUK AV ULOVLIG MAKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje for å ha tatt tak i ham og holdt hendene hans fast, samt vært uhøflige mot ham.

 

Åsted: Privat eiendom om natten

 

Oppdrag: Trafikk

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet kontrollerte As hender fordi han var meget sint og oppfarende. De gjorde dette for å hindre utfall mot seg selv. A ble etterforsket for å ha kjørt bilen sin inn i naboens trapp. Det var heller ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt kritikkverdig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 35

Sak 338/18-123, 28.08.2018

 

ANMELDELSE AV TRAKASSERING OG DISKRIMINERING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering og diskriminering, og for å ha "forårsake store verditap». A kolliderte med en lastebil, og hun mente at politiet var mer opptatt av å kriminalisere henne, enn å etterforske saken. På grunn av politiets opptreden og situasjonen på stedet, følte hun at hun måtte erkjenne at hun ikke hadde overholdt vikeplikten. A mente også at politiet skulle ha sikret eiendelene i bilen. Bilen ble tauet bort, og da hun hentet bilen, savnet hun et smykke til flere tusen kroner.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at de involverte tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart under tjenesteutførelsen. Politiet har lovbestemte hjemler til å gjennomføre etterforskingsskritt, herunder undersøkelser av promille, samt å ta beslag i førerkort. Det er ikke politiets ansvar å ivareta og/eller sikre eventuelle gjenstander og kjøretøy som ikke tas i beslag.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 73/17-123, 30.08.2018

 

ANMELDELSE FOR SØK I REGISTRENE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Politihøgskolen

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å ha søkt på henne og 11 andre familiemedlemmer i politiets registre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mottok rapport fra Kripos om Bs søkeaktivitet. I følge rapporten hadde det ikke fremkommet opplysninger om at B hadde åpnet saker hvor de navngitte personene hadde en rolle eller at han hadde søkt på personene. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 426/17-123, 30.08.2018

 

ANMELDELSE AV SØK UTEN TJENSTLIG BEHOV M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Det var mistanke om at A hadde søkt i registre uten tjenstlig behov, brutt habilitetsreglene og korrupsjon, ved å behandle og søke på bekjente.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet gjorde omfattende undersøkelser av As søke-, og vedtaks-historikk. Undersøkelsene ga ikke klare holdepunkter for at A hadde behandlet saker hun ikke skulle ha behandlet. Det kunne stilles spørsmål ved om enkeltsøk var tjenstlig begrunnet, men det var ikke bevismessige holdepunkter for at A hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten iverksatte ikke egen etterforsking, da politidistriktets undersøkelser ikke gjorde det sannsynlig at A hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 374/18-123, 30.08.2018

 

ANMELDELSE AV UNØDVENDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt unødvendig makt mot ham da han hadde drukket noe (muligens GHB) som gjorde ham bevisstløs.

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag, om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske, men påstand om dette nesten 2 år senere

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at politiets maktbruk ikke var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil      

 

 

 

Sak 269/18-123, 30.08.2018

 

ANMELDELSE FOR Å IKKE HA BLITT VARSLET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at hun ikke hadde fått beskjed fra politiet om at de ikke lenger ønsket å pågripe henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen konkrete holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar handling. Det er ingen straffeprosessuell rett å bli varslet om politiets taktiske vurderinger i en straffesak.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 218/18-123, 30.08.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA BESVART HENNES HENVENDELSER

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for ikke å ha besvart henvendelsene hennes i en sak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde forkynt et dokument fra stedlige lagmannsrett for A og A sendte i ettertid flere e-poster om dette. Selv om As forklaring ble lagt til grunn, var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil       

 

 

 

Sak 739/17 – 123, 31.08.2017

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A opplyste at hun oppsøkte politistasjonen for å få svar på et spørsmål om politiregisterloven. Tjenestepersonen (B) sa at A «… kanskje burde oppsøke legen sin.» B oppga kun fornavnet og tjenestenummeret sitt til A. Senere samme dag var A innom politistasjonen igjen. Tjenesteperson B husket ikke navnet på en annen tjenesteperson som var til stede da A var innom tidligere på dagen. A anmeldte B for krenkende atferd og for å skjule bevis.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 34

Sak 193/18-123, 21.08.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR MANGELFULL SIKRING AV EIENDELER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet ikke tok hånd om eiendelene hennes da hun ble pågrepet og senere varetektsfengslet. Politiet hadde lagt eiendelen hennes i As bil, men ca. 14 dager senere ble det begått innbrudd i bilen og eiendelene ble stjålet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var holdepunkter i saken for at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling. De hadde lagt As eiendeler i bilen hennes og det var ingen plikt for politiet til å sikre bilen i tiden A var varetektsfengslet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 688/17-123, 21.08.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT M.V

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A mente at naboen, som hun lå i krangel med, var bestevenn med en ansatt i politiet og at politimannen også ga naboen taushetsbelagt informasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets straffesaker hvor A var involvert og loggføringer i politioperativt system om A.

 

På bakgrunn av innholdet i anmeldelsen sammenholdt med sakens øvrige opplysninger, var det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling i tjenesten. Spesialenheten hadde forsøkt å komme i kontakt med A uten å lykkes i dette. Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking og saken ble henlagt uten dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 772/17-123, 21.08.2018

 

ANMELDELSE FOR FABRIKERING AV BEVIS M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte tjenestepersoner som hadde etterforsket og iretteført sak der de ble domfelt. A og B mente at etterforskingen mot dem ikke var objektiv, og at de var utsatt for en rekke overtredelser, slik som EMK art. 6 og bestemmelser i straffeprosessloven.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at tjenesteperson C hadde forklart seg bevisst uriktig eller på annen måte hadde opptrådt straffbart. Det var heller ikke sannsynlig at tjenesteperson D og E hadde opptrådt straffbart ved iretteføringen av saken i tingretten og lagmannsretten. Tiltalen var tatt ut av Riksadvokaten. Forsvarerne hadde i sine støtteskriv til anken anførte mange av de samme argumentene som fremkom i anmeldelsene til Spesialenheten, bl.a. manglende objektivitet under etterforskingen, Cs rolle i etterforskingen og brudd på EMK art. 6 nr. 1 om rettferdig rettergang. Høyesteretts ankeutvalg fant enstemmig at verken avgjørelsens betydning utenfor den foreliggende sak eller andre grunner tilsa at ankene blir fremmet for Høyesterett.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 329/18-123, 21.08.2017

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BESLAG OG FOR Å HA SENKET TEINER I HAVET

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de beslagla hans og sønnens hummerteiner, og at de senket 6-7 av dem i havet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets straffesaksdokumenter mot A viste at de hadde beslaglagt i alt 17 teiner. A hadde selv hatt 12 teiner som var 2 mer enn tillatt i båten, og han hadde flere teiner i sjøen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 636/17-123, 21.08.2018

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE UNDER UTRYKNING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

På bakgrunn av en avisartikkel anmeldte A en vegtrafikkulykke hvor en politibil under utrykning hadde kjørt inn i forankjørende bil, som svingte av veien til venstre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige grunner for at sjåføren av politibilen hadde vært uaktsom. Det var grunnlag for å kjøre utrykning fordi patruljen rykket ut til et mulig overdosedødsfall. Sjåføren mente at bilen foran hadde oppdaget blålysene hans og derfor bremset ned. Han mente at forankjørende ikke brukte blinklys, men plutselig svingte den til venstre. Han klarte da ikke å bremse og kjørte inn i støtfangeren på bilen foran.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling da det var noe bevistvil om når forankjørende hadde satt på blinklyset til venstre.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3.

 

 

 

Sak 282/18-123, 22.08.2018

 

ANMELDELSE FOR INNFØRSEL, ERVERV OG OPPBEVARING AV DET NARKOTISKE STOFFET GBL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for innførsel, erverv og oppbevaring av det narkotiske stoffet GBL. A var siktet for tagging, men taggingen var fjernet da han undersøkte veggen. A mente at politiet måtte ha fjernet taggingen en gang mellom formiddagen 31. desember 2017 og 1. januar 2018 kl. 09:00. Fordi det var usannsynlig at politiet hadde fått tak i fagpersoner som kunne fjerne taggingen på nyttårsaften, mente A at politiet måtte ha ulovlig tilgang til GBL. GBL, var i følge A, eneste egnede middelet som benyttes til å fjerne tagging på murvegger.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde varslet tingretten om at det var tagget på tingrettens fasade. Ansatte hos tingretten engasjerte et firma, som fjernet taggingen om ettermiddagen 31. januar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

 

 

 

Sak 123/18 – 123, 22.08.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED UNØDVENDIG BRUK AV TVANGSMIDLER

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner ved Innlandet politidistrikt for unødvendig bruk av makt mot ham ved transport til og fra sykehus/legevakt. A var frivillig plassert på en barnevernsinstitusjon og hadde den aktuelle dagen tatt for mye medikamenter. Han nektet å bli med til legevakt for undersøkelse, og politiet ble tilkalt for å bistå. Politiet tok tak i armene hans og dyttet ham ned trappen. Han forsøkte å stikke av, men dette resulterte i et strammere grep. Da han skulle inn i bilen forsøkte han igjen å komme seg unna, men armen hans ble da bøyd bak på ryggen. I forbindelse med transporteren tilbake, oppsto det på nytt en holde-/tvangssituasjon, som A mente var like dramatisk som den som skjedde til sykehuset.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra en samlet vurdering av As forklaringer og føringer i PO-loggen, la Spesialenheten til grunn at politiet ble bedt om bistand for transport til og fra sykehus fordi A nektet å bli med AMK. A forsøkte flere ganger å komme seg løs/stikke av fra politiet. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet i slike situasjoner kan bruke makt. Det var ikke sannsynlig at maktbruken overskred det som var nødvendig for å få gjennomført tjenesteoppdraget.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 106/18-123, 22.08.2018

ANMELDELSE AV ULOVLIG OVERVÅKING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de gjemte seg i naboleiligheten og spionerte på ham. De forfulgte ham også når han forlot boligen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde ved anledning rykket ut til A fordi naboen hans hadde bedt om det. Han opplyste at A påstod at han drev med ulovlig overvåking og hadde bedt ham om å slutte med det.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 341/18-123, 23.08.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG UTLEGGSTREKK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ulovlig trekk i hans pensjon. A mente det ikke var hjemmel for trekket, at trekket var satt for høyt og at namsmannen hadde innhentet informasjon om ektefellens og barnas formuesforhold i strid med taushetsplikten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen konkrete holdepunkter i anmeldelsen eller i vedlagte dokumenter som ga grunnlag for å hevde at namsmannen hadde opptrådt straffbart i forbindelse med ileggelse av trekk i As pensjon og innhenting av dokumentasjon. Namsmannen har anledning til å innhente opplysninger fra konti som en saksøkt har disposisjonsrett til. Det kan tas utlegg også der gjenstanden befinner seg hos tredjeperson. Reglene er gitt med det formål å hindre kreditorsvik ved at verdier urettmessig unndras kreditorene. Namsmannen satte ned trekket i As pensjon.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil      

 

 

 

Sak 413/17-123, 23.08.2018

 

BRUK AV POLITIHUND UNDER PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt politihund under pågripelsen av ham. Hunden hadde bitt. A mente at det var unødvendig å bruke hunden mot ham.

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte hund mot A.

 

Skader: Bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var besluttet at A skulle pågripes. På grunn av opplysninger fra melder og politiets kjennskap til A, ble det besluttet å ha med hundefører med tjenestehund. Tjenestepersonene var også bevæpnet. Spesialenheten la til grunn at A var svært sint og aggressiv. Han slo seg på brystet, ropte "kom igjen!" og gikk rett mot hundeføreren og hunden. A slapp hunden, som bet A i armen. A tok kvelertak på hunden, og han og hunden ble liggende på gulvet å baske. Hunden bet A for å forsvare seg. Spesialenheten mente As opptreden var å anse som et angrep etter nødvergebestemmelsen. Bruken av hunden var også nødvendig og forsvarlig slik situasjonen var. Tjenestepersonene hadde liten tid til å agere, de hadde ikke rukket å gjøre klar batong eller pepperspray. Bruk av håndmakt var ikke egnet siden A var aggressiv, ruset og tjenestepersonene bar MP5.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade

 

 

 

Sak 681/17-123, 23.08.2018

 

ANMELDELSE AV TJENSTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hun ble ilagt besøksforbud, at hennes anmeldelse er henlagt, at hun ikke er blitt innkalt til politiavhør for å kunne forsvare seg og at politiet ikke responderer på hennes henvendelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tingretten behandlet besøksforbudet. As opptreden oppfylte vilkårene for besøksforbud, men besøksforbudet ble ikke opprettholdt fordi A forklarte at hun ikke ville kontakte de personene (X) som hun hadde forbud om å kontakte. As anmeldelse av X var henlagt og henleggelsen var opprettholdt av statsadvokaten. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 77/18-123, 23.08.2018

 

ANMELDELSE AV ANSATT I POLITIET FOR URETTMESSIG ETTERFORSKING, INHABILITET M.V

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha opprettet straffesak uten at det var grunnlag for det, og for at politimannen hadde en relasjon til anmelderen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar tjenestehandling. Det var kommunen som hadde anmeldt A og det var ingen opplysninger som tilsa at politimannen hadde vært inhabil. A hadde vedtatt et forelegg i straffesaken mot ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 48/18-123, 23.08.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at noen i politiet hadde utlevert personlige opplysninger om ham til media.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets straffesak mot A hadde vært nøye omtalt i media tidligere og A hadde også gitt en lengre offentlig redegjørelse for hvorfor han hadde valgt å vedta et forelegg på kr 15 000. Spesialenheten hadde også på et tidligere tidspunkt etterforsket brudd på taushetsplikt idet saken startet ved at A ble pågrepet og avhørt av politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 


Uke 31-33

Sak 657/17-123, 05.08.2018

 

FORELEGG – VEITRAFIKKUHELL UNDER UTRYKNING

 

Politidistrikt:  

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:  

En politibil under utrykning hadde kjørt på rødt lys i et veikryss og kollidert med en personbil som kom fra høyre. Det oppsto materielle skader på begge kjøretøyene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist at føreren av politibilen holdt for høy hastighet da hun kjørte inn i veikrysset på rødt lys. I en slik situasjon var det ikke tilstrekkelig å varsle utrykningen med blålys. Føreren skulle således ikke ha kjørte fortere enn at hun hadde klart å stanse for trafikken fra høyre.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

 

Uke 28-30

Sak 304/18-123, 09.07.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TELEPATI MV.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for maktmisbruk mot ham i en periode på 7 år. A opplyste at politiet snakker telepatisk til ham døgnet rundt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det har vært kontakt mellom A og politiet flere ganger de siste 7 årene, men de innhentede opplysningene viste at kontakte hadde vært lovmessig begrunnet. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 770/17-123, 09.07.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for bruk av makt mot ham i forbindelse med at han ble innbrakt til drukkenskapsarresten. A mente politiet ikke hadde grunnlag for å ta ham med til arresten.   

 

Åsted: Offentlig sted helg på dagtid og i arresten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern og spyttehette

 

Skader: Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om en mann som «virret rundt, ropte og skrek» i sentrum. Han fremsto som ruset og kunne ikke opplyse navn og adresse. Patruljen tok ham med til legevakten, der han ble vurdert å kunne settes i arresten. Politiet besluttet at han skulle settes i drukkenskapsarrest etter politiloven § 9. A motsatte seg dette. Flere tjenestepersoner måtte bistå for å roe ham og sette på ham håndjern. Han fikk også på spyttehette. I arresten ble han ført rett på cellen og visitert. Det ble funnet en ukjent tablett på ham. A ble løslatt om morgen, etter å ha sovet ut rusen.

 

Spesialenheten gjennomgikk opptak fra legevakten og sentralarresten. Det kom ikke frem noe av opptakene som tilsa at bruken av makt mot A var unødvendig, uforsvarlig og uforholdsmessig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 4/18-123, 13.07.2018

 

ANMELDELSE AV MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ba Politidirektoratet om innsyn i om tjenestepersoner i politiet hadde søkt på ham i registre og eventuelt utlevert informasjon om ham til hans ekssamboer. Politidistriktet anså As henvendelse som en anmeldelse, og oversendte saken til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens vurdering:

A opplyste at hans ekssamboer hadde fortalt ham at hun hadde en venninne i politiet som gjorde søk på menn hun hadde vært sammen med. Ekssamboeren uttalte også til A at hun visste at han hadde rent rulleblad, og han fikk under en telefonsamtale med henne følelsen av at hun hadde fått noen til å søke på henne. A opplyste til Spesialenheten at han ikke ønsket at hans henvendelse skulle behandles som en anmeldelse.

 

Ut fra anmeldelsen og foretatte undersøkelser fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å etterforske om ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble det blant annet sett hen til at A selv ikke ønsket at forholdet skulle behandles som en straffesak, at enkelte av opplysningene fra ekssamboeren ble gitt så vidt langt tilbake i tid at et eventuelt straffbart forhold ville være foreldet og at øvrige opplysninger fra A var vage og lite konkretisert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 574/17-123, 19.07.2018

 

ANMELDELSE AV MANGLEDNE OPPFØLGING AV VOLDSOFFER

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha sviktet i å sørge for As og hennes barns sikkerhet. A mente blant annet at hun ikke fikk tilstrekkelig hjelp av politiet i forbindelse med at hun måtte flytte til et annet sted i landet med nytt navn og på hemmelig adresse. Dette medførte at hun bestemte seg for å flytte hjem, og at hun nå lever i konstant fare.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet har ansvar for sikkerheten til trusselutsatte, men at det er kommunen som er ansvarlig for å bistå den trusselutsatte med å finne bolig mv. Det var videre ikke opplysninger i As anmeldelse som ga holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 435/17-123, 19.07.2018

 

MELDING OM FORSØK PÅ SELVDRAP PÅ CELLE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra politidistriktet om at en person (A) hadde forsøkt å begå selvdrap på celle i arresten.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble innsatt i arrest etter å ha vært utagerende på legevakten. Han var beruset, og det ble besluttet at det skulle være tilsyn av ham hver halvtime på cellen og videoovervåking. Politiet oppdaget via kameraovervåkingen at A hadde surret skjorten sin rundt halsen og lå bevisstløs på cellen. Tjenestepersoner fjernet skjorten og A kom til bevissthet. Han ble transportert til sykehus i ambulanse. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 322/18-123, 19.07.2018

 

ANMELDELSE FOR DOKUMENTFALSK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha endret dato og årstall på bevis i utleggssak.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at ansatte hos namsmannen hadde forfalsket bevis/dokument.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 27

Sak 591/17-123, 03.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL M.V.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å blant annet å ha bistått barnevernet med å ”dekke over” kriminalitet som ble begått mot datteren hennes, for å ha bidratt til at A ble uriktig tvangsinnlagt, og for å ha tatt ulovlig beslag i telefonen hennes. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det lite sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 277/17 – 123, 05.07.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to tjenestepersoner for ulovlig ransaking. Han ble vilkårlig plukket ut mens han sov på nattoget, og mente at han ble ransaket uten grunn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene forklarte at de kontrollerte passasjerene på toget. De tok kontakt med A fordi han var våken og virket unnvikende. Spesialenheten viste til at det å ta kontakt på denne måten anses å være innenfor politiets oppgave i arbeidet med å forebygge kriminalitet. A ble deretter tatt med i gangen mellom vognene. Tjenestepersonene oppfattet ham som ruspåvirket, og A samtykket i tegn- og symptomtest. Resultatet av testen ga grunnlag for ransaking av A og ryggsekken hans. Det ble ikke gjort funn, og A ble dimittert. Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved å teste og ransake A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Administrativ avgjørelse:

Det var ikke opprettet rapport om ransakingen, og det var heller ikke nedtegnet i oppdragsloggen at A hadde blitt testet og ransaket. Saken ble derfor sendt til politidistriktet for administrativ gjennomgang.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 728/17-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha gitt uriktige opplysninger i forbindelse med etterforsking og iretteføringen av en straffesak der A ble frikjent av lagmannsretten. Politiet åpnet i 2015 etterforsking mot A for mulig mishandling av datteren. A ble domfelt i tingretten og frifunnet i lagmannsretten. A mente at B ikke hadde vært objektiv og ikke interessert i bevis som talte til fordel for ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. At lagmannsretten vurderte bevisene på annen måte enn politiadvokat B, og ved dette frifant A, innebar ikke at politiadvokat B vurdering kunne innebære straffbar tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 247/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG AKSJON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for skadeverk på hennes bolig, krenkelse av privatlivets fred, samt trakassering ved trusler om pågripelse og innleggelse. Dette skjedde i mars 2015. A har vært i konflikt med naboene siden 2014, og mener naboene får bistand fra politiet fordi de har venner i politiet. A var hjemme alene da politiet kom hjem til henne. De ringte på, banket på dører og vinduer og snakket høyt. A ble redd og gjemte seg på badet. Til slutt klatret en politimann i stige opp til baderomsvinduet. Hun fikk beskjed om å fjerne materialer som var til sjenanse for naboene. I følge A truet politimannen med pågripelse og tvangsinnleggelse. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt besøksforbud mot naboen. Hun og ektemannen var flere ganger blitt bedt om å fjerne materialene/gjerdet. Politiet forsøkte å komme i kontakt med A ved å ringe på, banke på vinduene og tilkjennegi seg som politi. Til slutt kom politiet i kontakt med A ved å klatre opp en stige og å gi pålegg om å fjerne materialene. Jourhavende jurist hadde på forhånd besluttet at tjenestemennene skulle gi pålegg, og evt. ta A med til avhør dersom hun ikke etterkom pålegget. Tjenestemennene forlot As bolig etter at de hadde snakket med A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 325 nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

 

 

 

Sak 740/16 -123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:  

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:  

Øst politidistrikt oversendte til Spesialenheten anmeldelse av mulig brudd på taushetsplikten. En tjenesteperson i politidistriktet mente det forelå mistanke om at en person (A), som var under etterforsking for flere straffbare forhold, hadde fått tilgang til straffesaksdokumenter på urettmessig vis. Det ble blant annet vist til at A angrep en person (B), som hadde gitt opplysninger til politiet, og for øvrig var oppdatert på saksopplysninger han ikke hadde fått innsyn i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde fått opplysninger om Bs navn i forbindelse med at innkalling til rettsmøte om besøksforbud ble forkynt for A. Logger over polititjenestepersoners søkeaktivitet i straffesaker mot A ga ikke støtte til politidistriktets mistanke om at A også på annen måte hadde fått tilgang til straffesaksdokumenter. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 14/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE AV MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kastet ham med ansiktet ned i gulvet i arresten. Flere tjenestepersoner satt oppå ham og håndjernene gjorde at håndleddene hovnet opp. Han fikk ikke madrass, og frøs hele natten.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Inkvirering

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet, brukte håndjern og spyttehette

 

Skader: Ingen påviste fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter gjennomgang av videoene fra sentralarresten, samt sakens øvrige dokumenter, la Spesialenheten til grunn at A både var verbalt og fysisk utagerende. Det var Spesialenhetens vurdering at tjenestepersonene var rolige og at maktbruken var kontrollert. Opptakene ga ingen holdepunkter for at tjenestepersonene kastet A i gulvet, eller at maktbruken på annen måte var uforholdsmessig eller unødvendig.

 

Det gikk ikke frem av dokumentene hvorfor A ikke fikk madrass på cellen det første halve døgnet. Spesialenheten kunne likevel ikke se at det var holdepunkter for at dette kunne medføre straffansvar. Det var heller ikke opplysninger som tilsa at A hadde blitt nektet legetilsyn. For øvrig hadde As advokat og ansatte i arresten avtalt at A skulle ta kontakt med helseavdelingen i fengselet ved overføring dit.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 303/18-123, 05.07.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å FØLGE OPP VARSLER OM DRAP

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ikke å følge opp As varsler om drap i 2004-2006. A varslet om at 5 venner hadde blitt drept. B mente det var overdose-dødsfall. A følte han ikke ble tatt på alvor.

 

Spesialenhetens vurdering:

A har også tidligere anmeldt liknende forhold til Spesialenheten. Spesialenheten kunne ikke se at det nå var fremkommet nye opplysninger som ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Et eventuelt straffansvar ville også være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 og/eller § 325 første ledd nr. 1

 

 

 

Sak 308/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE FOR Å HA VILLEDET DOMSTOLEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha villedet domstolen i saken A var domfelt i.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk relevante dokumenter fra straffesaken mot A. Det var ingen opplysninger der som gjorde det sannsynlig at politiadvokat B eller andre tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde unndratt opplysninger fra saken, eller på annen måte hadde opptrådt straffbart i tilknytning til etterforskingen eller iretteføringen av saken mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 221/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE FOR UNNLATT Å REGISTRERE ANMELDELSER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha registrert hans mange anmeldelser. A hadde blant annet innlevert anmeldelse mot naboer for stråling og av X for å ha satt på ham en mikochip i 2000.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var på det rene at flere av As anmeldelser ikke var registeret hos politiet. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avklare årsaken til dette, da det uansett ikke var sannsynlig at de manglende registreringene kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 264/17 -123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE AV GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED TILBAKEKALL AV FØRERETT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte i 2014 to tjenestepersoner for feilaktig å ha fratatt ham førerkortet. Anmeldelsen ble inngitt til politidistriktet, og den ble arkivert der sammen med straffesaken mot A. Anmeldelsen ble først oversendt til Spesialenheten i mars 2018, etter at A hadde purret på behandling av anmeldelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble fratatt førerkortet etter at politiet hadde rykket ut på en melding om at to bilister var uenige om utfylling av skademelding. A ble av en annen bilist beskyldt for å ha kjørt inn i vedkommendes bil, noe A nektet for. Politiets undersøkelser av bilene tydet på at A hadde kjørt inn i den andre bilen. Etter samtale med A fremsto han for politiet som uskikket til å kjøre bil. Det ble senere truffet vedtak om tilbakekall av As førerett.

 

Det ble bemerket at det anmeldte forholdet var strafferettslig foreldet da anmeldelsen ble mottatt av Spesialenheten. Spesialenheten mente uansett at det ikke var holdepunkter for at tjenestepersonene som hadde fratatt A førerkortet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 146/18-123, 06.07.2018

 

ANMELDELSE FOR TYVERI AV BIL M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tyveri av morens bil, og for at bilnøklene ikke ble utlevert fra politiet.  A mente det var feil, slik politiet påsto, at han ikke hadde førerkort. Uansett var dette irrelevant siden det var As mor som eide bilen politiet hadde tatt beslag i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter at A flere ganger ble stanset kjørende i morens bil uten førerkort, besluttet politiadvokat B å ilegge bruksforbud. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 321 om tyveri

 

Uke 26

Sak 355/17 – 123, 25.06. 2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Agder politidistrikt inngav anmeldelse om mulig brudd på taushetsplikt fra en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten etter at det i media var gjengitt innholdet i politiforklaringen til en person som var tiltalt for forsettlig drap.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at sitatene fra tiltaltes forklaring som var gjengitt i media stemte med hans forklaring i avhør hos politiet.

 

På tidspunktet sitatene ble publisert i media, hadde en stor persongruppe, både i og utenfor politiet og påtalemyndigheten, tilgang til sakens dokumenter. Det var ikke mulig å bevise om lekkasjen kom fra ansatte i politiet eller påtalemyndigheten, eller om det var andre aktører i saken som hadde opplyst lekket opplysningene.

 

Vedtak:

Saken er henlagt på grunn av mangel på opplysning om gjerningspersonen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 707/17 – 123, 25.06.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersonene B og C for korrupsjon og underslag av anmeldelser. A mente at B nektet å motta anmeldelse av ulovlig graving av hyttetomter på grunn av sin rolle som styremedlem i et byggeselskap, og at Y kommune ønsket å tjene byggebransjens interesser.

 

Spesialenhetens vurdering:

A har tidligere inngitt en rekke anmeldelser av flere personer, og politiets vurdering hadde støtte i vurderinger foretatt av fylkesmannen, kommunen og fylkeskommunen.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B eller C hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 682/17-123, 25.06.2018

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat og flere polititjenestepersoner for ulovlig ransaking i forbindelse med at han ble stanset i en trafikkontroll. A mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke ham for kjøring i ruspåvirket tilstand.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonen som stanset A mistenkte at han var ruspåvirket etter tegn- og symptomtest. A ble tatt med for utvidet blodprøve og klinisk legeundersøkelse. Legen konkluderte med at han var lett påvirket. A ble satt i arrest, og ransaking av bopel ble besluttet av jourhavende politiadvokat. Ransakingen ble gjennomført uten funn og A ble løslatt fra arrest. As førerkort ble tatt midlertidig i beslag. A samtykket ikke til beslag og spørsmålet ble oversendt tingretten. Analyseresultatet og sakkyndigrapport viste at A var ruspåvirket tilsvarende en promille høyere enn 1,2 ved den aktuelle kjøringen.

 

Det er politiets og påtalemyndighetens oppgave å håndheve vegtrafikk- og narkotikalovgivningen innenfor de rettslige rammer som lovgiver har fastsatt. Sett på bakgrunn av sakens opplysninger var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. 

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 124/17-123, 25.06.2018

 

ANMELDELSE AV MAKTBRUK

 

Politidistrikt:  

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å ha holdt ham i håndjern i over fem timer. A opplyste i anmeldelsen at han var psykotisk og aggressiv, men at han i løpet av de fem timene hadde perioder der han var rolig.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på As egen forklaring om at han var psykotisk og aggressiv, samt at han vekslet mellom å være rolig og stritte i mot. Dette var underbygget av føringer i PO-loggen. Spesialenheten påpekte at politiet i slike situasjoner vil ha anledning til å bruke makt innenfor rammene angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 352/17-123, 28.06.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG MAKTBRUK VED PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte politiet for å ha sprayet ham med pepperspray og sparket ham slik at han ble påført ribbeinsbrudd.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte pepperspray og håndjern.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A forsøkte å løpe fra politiet ved å klatre opp i et stillas og videre opp på taket på en blokk. A var mistenkt for å ha gjort innbrudd i biler og for å ha truet med kniv. A opplyste å ha våpen og truet gjentatte ganger med å skyte politiet. A ble sprayet med pepperspray da han var på vei oppover stillaset. A var sterkt ruset og truet etter hvert også med å hoppe fra taket. Politiet fikk til slutt tak i A og dro ham bort fra kanten på taket. A slo i forbindelse med dette en tjenesteperson i ansiktet med knyttet hånd.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten mente at As adferd ga politiet anledning til å bruke til dels betydelig makt. De anførte skadene var ikke dokumentert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 532/17-123, 28.06.2018

 

ANMELDELSE AV PLAGSOM ELLER SKREMMENDE OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha skremt hennes mindreårige sønn da de forkynte et besøksforbud for henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremkom av politiets loggføring at forkynnelsen hadde skjedd uten at det hadde oppstått spesielle omstendigheter. A hadde ikke konkretisert hva som skulle ha skjedd av eventuelt straffbare forhold. Spesialenheten fant etter dette at det ikke var sannsynliggjort at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 442/17-123, 28.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED ETTERFORSKING AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:  

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha henlagt hans anmeldelser av ekskonen for mishandling av felles barn. Anmeldelsen gjaldt også politiets etterforsking av straffesak mot A. A anførte blant annet at politiet hadde slettet viktige bevis på hans telefon, unnlatt å følge opp hans opplysninger i avhør om innholdet på telefonen og unnlatt av å utlevere beslaglagt telefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det var konflikt mellom A og ekskonen om omsorgen for deres tre felles barn. Ekskonen ble ved dom gitt foreldreansvaret alene, og det ble fastsatt at barna skulle ha fast bosted hos henne og at A ikke skulle ha samvær med barna. A ble senere blant annet dømt for grov omsorgsunndragelse, kroppskrenkelse, frihetsberøvelse og trusler. A hadde tvunget seg inn hos ekskonen og med makt tatt det yngste barnet med seg. I både barnefordelingssaken og straffesaken ble det av domstolen gjort vurderinger av As påstand om at ekskonen mishandlet barna, og As anmeldelser av dette var henlagt av politiet og henleggelsene ble opprettholdt av statsadvokaten. Undersøkelsene viste også at politiet hadde tatt beslag i As mobiltelefon etter hans samtykke, og at innholdet på denne var sikret og gjennomgått.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart, og det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 68/18 – 123, 28.06.2018

 

PÅSTAND OM UAKTSOM KJØRING – MATERIELLE SKADER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet opprettet anmeldelse mot A for brudd på vegtrafikkloven § 3. A, som fører av utrykningskjøretøy, hadde mistet veigrepet i en sving og kjørt inn i autovernet på motsatt side av vegen. Bilen og autovernet ble oppskrapet. Ingen personer ble skadet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Vegtrafikkuhellet skjedde en vintermorgen. Det var svært glatt på ulykkesstedet, mens det var relativt godt feste forut.

 

Det ble ikke iverksatt etterforsking mot A. Det ble i vurderingen lagt vekt på at det ikke oppstod personskader og heller ikke var andre trafikanter involvert i uhellet. Det var også usikkert om politiet ville ha blitt tilkalt og sak opprettet dersom det hadde vært sivilperson som hadde kjørt i autovernet under tilsvarende føreforhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 209/17-123, 28.06.2018

 

ANMELDELSE FOR FEILFØRINGER I VÅPENREGISTERET

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Gjennom etterforsking av saker som gjaldt brudd på våpenloven, ble politiet oppmerksom på forhold som ga grunnlag for mistanke om tjenestefeil ved våpenforvaltningen i Øst politidistrikt. I politiets etterforsking ble en våpensamler (A) mistenkt for brudd på våpenloven. A viste seg å ha en større mengde våpen uten at disse var registrert på As våpenkort. Flere av våpnene hadde vært registrert på våpenkortet til A, men var ført ut som kondemnerte. Politiets undersøkelser av våpnene etter at de var beslaglagt hos A, viste at våpnene var funksjonelle eller med enkle grep kunne gjøres funksjonelle.

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen ga grunnlag for å iverksette etterforsking mot person B, som var ansatt ved våpenforvaltningen i Øst politidistrikt. Spesialenheten la til grunn at B etter anmodning fra A førte et større antall våpen ut av As våpenkort som plomberte. B forklarte at kontrollen han gjennomførte kanskje ikke hadde vært tilstrekkelig god. Han hadde stolt på A, og han følte seg nå lurt av A. Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at B forsettlig førte feil i våpenregisteret, eller at han ved sin feilaktige godkjenningspraksis ga A en utilbørlig fordel. Spesialenhetens vurdering var at Bs opptreden rammes av bestemmelsen om grov uforstand i tjenesten, men denne bestemmelsen er ikke aktuell på grunn av foreldelse.

 

Spesialenheten etterforsket også mistanke om underslag av et våpen fra politiet. Dette våpenet ble hos politiet overført til våpenkortet for tapte våpen i 2014, og det var notert at det er mest trolig beslaglagt(Kripos). Politiet fikk på et senere tidspunkt søknad om tillatelse til erverv av dette våpenet. Søknaden var signert av B. Det var en våpenforretning som søkte om erverv av dette skytevåpenet, og B signerte da han jobbet i forretningen. Etterforskingen ga ikke grunnlag for å konkludere med hvordan våpenet endte hos våpenforretningen for salg der.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Sakene ble henlagt på bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 276 b første ledd jf. § 276 a første ledd bokstav b om grov korrupsjon.

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten.

Straffeloven (1902) § 256 om grovt underslag.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til Politidirektoratet og Øst politidistriktet for administrativ oppfølging.           

 

 

 

Sak 59/18 – 123, 28.06.2018

 

ANMELDELSE FOR INNBRUDD, KROPPSKRENKELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte polititjenestepersoner for innbrudd, unødvendig maktbruk og kroppskrenkelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet bistod helsevesenet i forbindelse med vedtak om tvungen fremstilling til legeundersøkelse. Sammen med representanter fra helsevesenet, tok politiet seg inn i As leilighet ved hjelp av låsesmed. A hadde en hammer og det oppstod en kamp med politiet. A ble påsatt håndjern og tatt med til legeundersøkelsen.

 

Politiet har en alminnelig bistandsplikt overfor andre offentlige etater, herunder helsevesenet. Politiet avgjør selv på hvilken måte og med hvilke midler bistandsoppdraget skal gjennomføres.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171 om grov tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 268 om uberettiget adgang

 

 

 

Sak 71/18 -123, 29.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE OG RANSAKING

 

Politidistrikt:  

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for tjenestefeil i forbindelse med at han ble pågrepet i sitt hjem og brakt inn til avhør. Imens ble boligen hans ransaket. A ble verken forevist beslutning om pågripelse eller ransaking, eller informert om årsaken til at han ble pågrepet. A opplyste også at politiet hadde mistet eller rotet bort deler av databeslag som ble tatt hjemme hos ham, og at de dro tilbake til ham for å lete etter dette uten at han ble varslet. Det tok også lang tid før han fikk utlevert beslaget, til tross for at A hadde opplyst om at han var avhengig av dette i sitt arbeid. Anmeldelsen knyttet seg videre til at politiet unnlot å besvare henvendelser fra As advokat. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen opplysninger om gjennomføringen av pågripelsen av A blant sakens dokumenter, og Spesialenheten mente at det var uheldig sett hen til viktigheten av notoritet ved tvangsmiddelbruk. Dersom A ikke ble informert om grunnlaget for pågripelsen, var det begått feil fra politiets side. Det var imidlertid ikke sannsynlig at en slik eventuell feil innebar straffbar opptreden.

 

Det gikk to måneder fra retten ga påtalemyndigheten medhold i begjæringen om ransaking, til ransakingen ble gjennomført. Gjennomgangen av straffesaken ga ikke svar på hvorfor det tok så vidt lang tid. Det var imidlertid ingen opplysninger saken som tilsa at mistankegrunnlaget mot A var eller kunne være svekket da ransakingen ble gjennomført.

 

Selv om A var avhengig av de beslaglagte gjenstandene i sitt arbeid, fant Spesialenheten ingen holdepunkter for at politiet opptrådte straffbart ved ikke å ha utlevert beslaget tidligere.

 

Når det gjaldt det bortkomne beslaget, mente politiet å ha glemt dette hjemme på As bopel og mistenkte A for å skjule gjenstandene. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å søke å finne ut hvor beslaget befant seg. Dersom politiet hadde mistet eller rotet bort beslaget, ville det vært klanderverdig, men ikke straffbart.

 

Det fremsto som uklart hvorfor henvendelser fra As advokat ikke var besvart av politiet. Spesialenheten fant det imidlertid ikke sannsynlig at manglende svar på henvendelsene representerte straffbar opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 771/17 – 123, 29.06.2018

 

PÅSTAND OM URIKTIG ILEGGELSE AV BESØKSFORBUD M.M.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Agder politidistrikt for uriktig å ha ilagt ham besøksforbud mot sine barn, og særlig i forhold til hans to sønner. Videre mente han at det var gjort feil og at politiet ikke var nøytrale under avhør av ham og døtrene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet opprettet sak mot A etter å ha mottatt anmeldelse fra barneverntjenesten om mistanke om vold i nære relasjoner. A ble først ilagt besøksforbud mot døtrene. Etter gjennomføring av ytterligere etterforskingsskritt, ila politiet A besøksforbud også mot sønnene. A ble ved forkynning av besøksforbudene orientert om at han kunne bringe spørsmål om opprettholdelse av besøksforbudene inn for retten.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. En beslutning om å ilegge besøksforbud omfattes av påtalemyndighetens skjønn, og det var ikke fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart knyttet til besøksforbudene. A hadde for øvrig ikke benyttet sin rett til å kreve spørsmålet om opprettholdelse av besøksforbudet inn for tingretten til prøving. Opplysningene i saken gjorde det videre ikke sannsynlig at ansatte ved politidistriktet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med avhør av A og/eller døtrene.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 25

Sak 663/17-123, 05.06.2018

 

ETTERFORSKING AV MULIG PÅVIRKNING AV POLITIETS UNDERSØKELSER I VÅPENSAK

 

Politidistrikt:  

Kripos

 

Anmeldelse:  

Spesialenheten fikk informasjon om at det i en straffesak om ulovlig våpenhandel, ble tatt beslag i en våpendel som politiet mente var registrert på en polititjenesteperson (A). Det ble også opplyst at A hadde henvendt seg til tjenestepersoner som hadde etterforskingsoppgaver i våpensaken på en måte som kunne oppfattes som påvirkning av politiets undersøkelser i straffesaken. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter beslaget av våpendelen ble As navn lagt inn i kriminaletterretningsregisteret. A fikk av politiet anledning til å forklare hvordan den beslaglagte våpendelen kunne relateres til A. Noen tjenestepersoner som hadde etterforskingsoppgaver i våpensaken oppfattet at A etter dette forsøkte å få sitt navn slettet fra registeret. Spesialenhetens etterforsking viste at A ikke hadde forholdt seg slik, og at det hele berodde på en misforståelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 761/17 -123, 19.06.2018

 

ANMELDELSE AV MAKTBRUK MV.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte en tjenesteperson (B) for ikke å ha identifisert seg som politi. Hun anmeldte også at hun ble etter legitimasjon, samt dyttet og tatt A hardt i armen.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet dyttet A unna og tok tak i As armer og satte på henne håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Enhver plikter å etterkomme politiets pålegg, uavhengig av om vedkommende mener pålegget er berettiget eller ikke. Det var ikke bestridt at A ikke etterkom politiets gjentatte pålegg om å vise legitimasjon, men i stedet stilte spørsmål ved grunnlaget og lovmessigheten av pålegget. Politibetjentene hadde da hjemmel til både å visitere A og å innbringe henne, og tjenestehandlingene kunne dermed ikke være straffbare.

 

Ut fra As anmeldelse, sammenholdt med opplysninger i politiets dokumenter og videoopptak fra hendelsen, fant Spesialenheten ingen bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene anvendte mer makt mot A enn hva som var nødvendig og forholdsmessig for å få gjennomført tjenestehandlingen. Det kunne stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten av å dytte, men dyttet var ikke av en slik kraft at A falt eller ble utsatt for fare. Det ble sett hen til at A forstyrret og grep inn i politiets tjenestehandling, og at det var dette som lå til grunn for at hun ble dyttet unna. At A på dette tidspunkt ikke var kjent med at de kom fra politiet, var uten avgjørende betydning i denne sammenheng. Det ble også lagt vekt på at maktbruken i stor grad syntes foranlediget av As atferd og den motstand hun selv utøvde.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 195/18 -123, 20.06.2018

 

ANMELDELSE AV URIKTIG ANKLAGE

 

Politidistrikt:  

Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:  

A anmeldte statsadvokat B for i retten å ha fremsatt beskyldninger mot ham uten bevis, og foran dommerne ha uttalt at A kanskje var skyldig.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i tingrett og lagmannsrett dømt til fengsel i fire år og seks måneder. Spesialenheten fant ingen bevismessige holdepunkter for at B, som aktorerte i tingretten, hadde gjort seg skyldig i noe straffbart i forbindelse med sin håndtering av straffesaken mot A. Det ble vist til at påtalemyndighetens bevis for de forhold tiltalen gjaldt ble fremlagt og vurdert av tingretten.  Tingretten har etter straffeprosessloven § 294 en selvstendig plikt til å sørge for at en sak blir fullstendig opplyst, og det var ingen opplysninger i saken om at tingretten fant grunn til å innhente nye bevis eller utsette forhandlingene. A ble enstemmig domfelt i henhold til tiltalen. Saken ble senere prøvet på nytt i lagmannsretten, som kom til samme resultat. Det var ikke B som førte dette aktoratet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 264/17 – 123, 20.06.2017

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politiet mottok melding om at noen ungdommer forstyrret og plaget beboerne på en adresse i et villaområde i Oslo. Politiet rykket ut, og tjenesteperson A ankom stedet sammen med sin tjenestehund. Hunden fikk straks ferten av noe som gjorde at det umiddelbart ble satt i gang en forfølgelse. Rett i nærheten av den aktuelle adressen stanset A to ungdommer, personene B og C. De avviste at de hadde plaget beboerne. De opplyste at en gjeng gutter, som de gikk sammen med, hadde løpt avgårde da politiet dukket opp. B og C ble dimittert av A etter at de hadde opplyst personalia. Tjenesteperson A snakket deretter med beboerne som var blitt plaget.

 

B og hans foreldre anmeldte A for å ha opplyst til beboerne at B hadde blitt stanset. De anførte at A hadde brutt taushetsplikten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndigheten, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om noens personlige forhold. Som ansatt i politiet var A undergitt lovbestemt taushetsplikt.

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes i den enkelte straffesak, herunder til etterforsking. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at straffebestemmelsen var overtrådt og at A hadde opptrådt grovt uaktsom.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 186/18 -123, 21.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – UNNLATELSE AV Å REGISTRERE ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å nekte ham å inngi anmeldelse. A opplyste at han hadde tilskrevet politiet en rekke ganger uten å få hjelp.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger i politiets oppdragslogg og strasak viste at A hadde vært i kontakt med politiet og hadde blitt bedt om å inngi skriftlig anmeldelse. Anmeldelsen ble registrert og saken var henlagt. Henleggelsen var ikke påklaget. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 524/17 – 123, 21.06.2018

 

PÅSTAND OM Å HA UNNLATT Å TA INN BEVIS I STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

På vegne av sin klient A, innga advokat B anmeldelse mot politiadvokat C for å ha unnlatt å ta inn et sentralt bevis i en straffesak som gjaldt hastighetsoverskridelse. Beviset var en e-post fra politibetjent D, som omhandlet forhold ved lasermålingen. Det ble også påpekt at C uriktig meddelte retten og A om at han ikke hadde krav på forsvarer i saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble målt til 116 km/t i en 70-sone. Han mente selv at han hadde kjørt i ca. 100 km/t, og ba om å få se måleresultatet. Tjenesteperson E viste ham kun hvordan lasermåleren virket. Saken ble oversendt D for avhør av A. D var i kontakt med E, som bekreftet at han ikke hadde forevist måleresultatet til A, selv om det fremgikk av Es anmeldelse mot A at han vist måleresultatet. D sendte en e-post til politiet i Agder om dette, der han også redegjorde for andre feil og mangler ved loggføringen av lasermålingen.

 

E-posten fra D ble ikke tatt inn i saksdokumentene. B tok ut tiltale mot A. I berammelsesbrevet til tingretten anførte han at A ikke hadde krav på forsvarer. A ble også fortalt dette per brev. Dette var uriktig, og tingretten oppnevnte forsvarer for A. I tingretten ble A dømt til 16 dager betinget fengsel, en bot på 10 000 kroner og tap av førerrett i ni måneder. E-posten fra D var et tema under hovedforhandlingen. Retten mente at de anførte feilene var å anse som formalfeil som ikke rokket ved resultatet av lasermålingen. Etter anke fra A ble saken behandlet ved av lagmannsretten. Han ble der idømt en bot på 8300 kroner. Ved vurderingen ble blant annet lagt vekt på e-posten og forklaringen fra D.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det var imidlertid grunnlag for kritikk mot B for at han ikke hadde tatt inn dokumentet i saken. Saken ble således ansett egnet for administrativ vurdering ved politidistriktet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 14/17 – 123, 21.06.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Polititjenesteperson A anmeldte sin kollega B for å bryte sin taushetsplikt overfor person C mens B og C var samboere. I avhør kom C med de samme anklagene mot B. C opplyste at B forløpende ga henne opplysninger om pågående etterforskinger etc. A mente også at B flere ganger hadde utvist skjødesløs kjøring da han møtte D i trafikken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking av påstandene om brudd på taushetsplikten ga ikke tilstrekkelige bevis for at B hadde gitt taushetsbelagte opplysninger til C. Det var i all hovedsak påstand mot påstand, og tvil skal komme B til gode. Videre kunne ikke Spesialenheten utelukke at anklagen mot B hadde sammenheng med en tilspisset relasjon mellom B og C etter endt samboerskap.

 

B var anklaget for at han flere ganger hadde lagt seg i motsatt kjørefelt da hadde møtte D på veien og samtidig viste D fingeren. Etterforskingen ga ikke tilstrekkelige bevis til å kunne konstatere straffbar overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser.

 

Vedtak:

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

Vegtrafikkloven § 31 jf. § 3 om uaktsom kjøring

 

 

 

Sak 456/17-123, 21.06.2018

 

ANMELDELSE AV TRUSLER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om at tjenesteperson A hadde truet B under pågripelsen av B. A mente at B kjente til/hadde hatt noe med at As lommebok var borte, og uttalte noe retning av at han var villig til å ta 21 år i fengsel for å finne ut av dette med lommeboken. To tjenestepersoner som sto sammen med A, rapporterte til sin sjef om uttalelsen fra A da de oppfattet uttalelsen som en trussel/drapstrussel.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist at A hadde uttalte noe i retning av at han var villig til å ta 21 år i fengsel for å finne ut av dette med lommeboken, og at han uttalte dette til B. Da det er få lovbrudd som i Norge kan føre til fengselsstraff i 21 år, tilsa en ren fortolkning av innholdet at A var villig til å begå en alvorlig forbrytelse mot B.

 

B og to av tjenestepersonene oppfattet uttalelsen som en trussel. A avviste at han hadde truet B. Uttalelsen var ment som eksempel på hva han la i "prinsipp", og for å få frem at det var viktig for ham å få tilbake lommeboken. A oppfattet det slik at B forsto at det ikke var ment som en trussel. As forklaring ble støttet av en tredje tjenesteperson som overhørte samtalen/uttalelsen.

 

Det var ikke bevist utover rimelig tvil at de subjektive og objektive vilkår for straff var oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 263 om trusler

 

Administrativ vurdering:

Saken ble sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

 

 

Sak 477/17 – 123, 21.06.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE I FORBINDELSE MED FORKYNNING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for maktbruk i forbindelse med at han fikk forkynt en tiltalebeslutning. Ifølge anmeldelsen tok en tjenesteperson (B) tak i A ved brystkassen og vred rundt hans skjorte og genser. A påpekte også at tiltalen ble omtalt i media før han selv fikk den forkynt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt slik A beskrev. Det ble vist til at politiet i henhold til politiinstruksen § 8-7 kan gå inn på privat grunn eller bolig for å forkynne en tiltale. Bs bruk av makt lå innenfor de regler som følger av politiloven og politiinstruksen.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking av pressens tilgang til tiltalebeslutningen. Det ble blant annet vist til at det var usikkerhet på hvilken måte media hadde fått tilgang til tiltalebeslutningen og at tiltalen også var kommet A i hende i forbindelse med forsøk på postforkynning flere måneder før saken ble omtalt i media.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 482/17-123, 21.06.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:  

Oslo politidistrikt anmeldte brudd på taushetsplikt etter at et internt nyhetsbrev med taushetsbelagte opplysninger ble gjengitt i en artikkel på hjemmesiden til en menneskerettsorganisasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å etterforske saken. Det ble ved vurderingen sett hen til opplysningene fra Oslo politidistrikt om at ca. 1800 personer i politiet hadde mottatt nyhetsbrevet og at det av menneskerettsorganisasjonens artikkel fremgikk at nyhetsbrevet ble mottatt anonymt. Etter Spesialenhetens mening ville en etterforsking, innenfor rimelighetens grenser, sannsynligvis ikke føre til en oppklaring.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 378/17-123, 21.06.2018

 

ANMELDELSE FOR Å HA FÅTT SLÅTT HODET I CELLEGULVET

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha kastet ham på hodet i cellegulvet slik at han fikk et kutt over øyet som måtte sys.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Skader: Kuttskade i hodet

 

Maktbruk: Videoopptaket fra cellen viste at A under visitasjon hadde gjemt noe i den ene hånden. Han ble bedt om å vise dette, men nektet å åpne hånden. De to tjenestemennene forsøkte da å kontrollere hendene hans ved å ta de bak på ryggen hans. A falt da fremover, og tjenestemennene falt over ham. A slo hodet i cellegulvet.

 

Det var ingen bevismessige holdepunkter for at tjenestemennene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om kroppskrenkelse med skadefølge

 

 

 

Sak 169/18-123, 21.06.2018

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIGE OPPLYSNINGER TIL HELSEVESENET

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha gitt uriktige opplysninger til en lege slik at legen besluttet å innlegge A til tvungen observasjon. Den uriktige opplysningen var at A hadde vært psykotisk i 2009.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i oppdragsloggen at A ble vurdert å være psykotisk i 2009. Spesialenhetens undersøkelser avdekket ikke hvor denne opplysningen stammet fra. Det var uansett ikke grunn til å undersøke dette nærmere, da det ikke var bevismessige holdepunkter for at opplysningen bevisst var skrevet for å gi uriktige opplysninger til helsevesenet. Det var heller ikke holdepunkter for at opplysningen var avgjørende for at A ble tvangsinnlagt. Beslutningen om tvangsinnleggelse var basert på en totalvurdering av As adferd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 461/17 – 123, 21.06.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Politiets utlendingsenhet for tortur og mishandling i forbindelse med opphold på Politiets utlendingsinternat. A var varetektsfengslet i påvente av uttransport. A mente at han ikke fikk nødvendig juridisk bistand og helsehjelp.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk sakens dokumenter. A var varetektsfengslet etter beslutning fra tingretten. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at bruken av makt mot ham var unødvendig eller uforsvarlig. A hadde blant satt seg til motverge da han skulle overføres til sikkerhetsavdelingen og hadde ikke medvirket til fingeravtrykktaking. Han hadde oppnevnt forsvarer i hele fengslingsperioden. A er uttransportert.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

 

Sak 225/18-123, 22.06.2018

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE ETTERFORSKING, KORRUPSJON M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte politiet for manglende etterforsking av deres anmeldelse. Anmeldelsen var henlagt uten etterforsking, og A og B mistenkte at politiet forsøkte å verne personen de hadde anmeldt. A og B anførte mulig korrupsjon, samt brudd på taushetsplikten ved å informere personen om at saken var henlagt. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Det var ikke sannsynlig at påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart ved bruk av sin skjønnsmyndighet i saken. A og B hadde påklaget henleggelsen, og henleggelsen var opprettholdt av statsadvokaten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 299/18-123, 22.06.2018

 

MELDING OM MULIG UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om mulig uforsiktig omgang med skytevåpen. Det var avdekket kulehull i en uniformert polititjenestebil, og det ble antatt at det var avfyrt et vådeskudd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten var enig med Oslo politidistrikt om at det trolig var et vådeskudd. Til tross for politidistriktets undersøkelser hadde det ikke latt seg gjøre å avklare når hendelsen fant sted, hvem som hadde avfyrt skuddet og om det var andre som eventuelt kjente til hendelsen.

 

Spesialenheten kunne ikke se at det var andre undersøkelser som kunne være egnet til å avdekke hvem som hadde avfyrt vådeskuddet, utover de interne undersøkelsene Oslo politidistrikt allerede har foretatt. Det var blant annet svært mange som hadde hatt tilgang til bilen, og ingen av de ansatte hadde kommet med opplysninger i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen

 

 

 

Sak 372/18-123, 22.06.2018

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig bruk av makt mot ham.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding fra vakter på et utested om en aggressiv mannlig gjest i håndjern, som ikke roet seg. Mannen var A. A var fortsatt aggressiv da politiet kom til stedet. Han fremsto som ruset, og ble innbrakt i arresten. A skrek mot tjenestepersonene under transport til sentralarresten. Han påsto at han hadde flere kniver, softgun og håndgranat, noe han ikke hadde. I arresten ble han båret inn på cellen. Han ble fratatt madrassen, samt buksen, fordi den hadde snor. A ble senere domfelt for ordensforstyrrelse i ruset tilstand.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen vektlagt at politiets innbringelse av A og bruken av makt mot ham var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 377/17 – 123, 22.06.2018

 

ANMELDELSE AV TRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt oversendte sak med opplysninger om trafikkuhell med materielle skader. Patruljen hadde forfulgt et kjøretøy (B). B hadde kjørt inn i en parkert bil. Vitner meldte om uaktsom kjøring fra politiets side. Ingen personer ble skadet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B hadde unnlatt å stanse for kontroll også etter at patruljen tydelig hadde signaliserte med blålys og lydsignal. B kjørte fra politiet, og kort tid etter inn i en parkert bil. Kjøringen skjedde om ettermiddagen i bysentrum med mange personer i bybildet. Det var ikke holdepunkter for at politiet kunne lastes for at B kjørte inn i den parkerte bilen. B hadde på dette tidspunktet kjørt i fra politiet. Det var heller ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde kjørte på slik måte at det var fare for andre trafikanter.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31

 

Uke 24

Sak 725/17-123, 06.06.2018

 

ANMELDELSE AV MULIG BRUDD PÅ VEGTRAFIKKLOVEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet oversendte anmeldelse av et vegtrafikkuhell der en tjenesteperson hadde kjørt i utrykning med politimotorsykkel og hadde kollidert med en personbil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at politimannen hadde brutt vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken. Tjenestepersonen hadde anledning til å kjøre i utrykning, men hadde kjørt på rødt lyssignal uten å kunne stanse for kryssende trafikk. Han hadde kun brukt blålys, ikke sirener. Føreren av personbilen hadde derfor ikke oppdaget politimotorsykkelen i utrykning fordi tjenestepersonen var dekket av en varebil. Føreren av personbilen hadde grønt lyssignal i vegkrysset.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 737/17 – 123, 06.06.2018

 

ANMELDELSE FOR TVANG M.M

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten mottok anmeldelse opprettet av politiet mot tjenesteperson A, som på fritiden og i beruset tilstand hadde fremvist tjenestebeviset sitt til en taxisjåfør, B, og truet B til å gi ham sitt førerkort.

 

B forklarte til politiet at A tok tak i hans jakke rett under halsgropen, knyttet den andre hånden og holdt den foran Bs ansikt, samtidig som han sa at B skulle gi ham førerkortet. B ble redd og følte seg truet. B ga A førerkortet, selv om han flere ganger hadde avvist As forespørsler om å gi ham den. B utløste taxiens alarmfunksjon, slik at lyden fra taxien ble direkte overført til taxiselskapets call-senter. Vedkommende der oppfattet situasjonen som et ran og kontaktet politiet. Før politiet kom til stedet, spurte A gjentatte ganger om å få Bs oppholdskort og andre legitimasjonspapirer, og han tok også Bs mobiltelefon. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det kom flere politipatruljer til stedet under hendelsen, både fra samme tjenestested som tjenesteperson A og fra politistasjoner i nabobyene. Spesialenheten fant det bevist at A i taxien fremviste polititjenestebeviset og ba B om førerkort og oppholdspapirer. Det ble også lagt til grunn som bevist at A tok Bs mobiltelefon og tok tak i ham i jakken.

 

Spesialenheten mente at A, ved å be B om førerkort og andre papirer og ved fremvise polititjenestebevis i situasjonen, forsettlig og grovt hadde brutt en tjenesteplikt. Han hadde også forsettlig krenket B fysisk ved å ta tak i ham i jakken.

 

Vedtak:

A ble ilagt forelegg for tjenestefeil og kroppskrenkelse. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:           

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 685/17 – 123, 11.06.2018

 

PÅSTAND OM STRAFFBAR HÅNDTERING AV BEGJÆRING OM BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for brudd på politiloven og menneskerettighetene. B hadde ikke tatt As begjæring til følge om å ilegge tre personer besøksforbud.

 

Spesialenhetens vurdering:

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom vilkårene i straffeprosessloven § 222a er til stede. En beslutning om ikke å ilegge besøksforbud kan bringes inn for retten av den forbudet skal beskytte. Det syntes ikke som at A hadde benyttet denne retten.

 

I alle tilfeller var det ikke opplysninger i saken som ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke er sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart i forbindelse med begjæringen om besøksforbud.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

              

Rettslig grunnlag:           

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 743/17 – 123, 11.06.2018

 

POLITIETS BILFORFØLGELSE PÅ/VED SKOLEOMRÅDE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B fordi hun mente at politiets utrykningskjøring hadde skapt fare for alvorlige ulykker. Utrykningskjøringen skjedde en hverdag ca. kl. 1600. A hadde nettopp hentet sin sønn på skolen, og møtte en politibil under utrykning med blålys og sirener. Politibilen fulgte etter en sivil bil.

 

Skolen ligger i en blindvei, men bilene krysset fortauet og kjørte langs skolebygningen inne på skolens område. A anslo farten til å være 50-60 km/t. Hun mente kjøringen innebar stor fare for alvorlig ulykke. Det var mange skolebarn som ble hentet av foreldrene sine.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det fra Bs side var opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble det ærlig sett hen til oppdragets karakter, at det var hjemmel til å fravike flere av trafikkreglene, samt at det ikke var meldt om konkrete situasjoner med umiddelbar fare for andre trafikanter.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:           

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 504-17-123, 11.06.2018

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Kripos

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i Kripos for ikke å ha iverksatt etterforsking i en sak hvor en statsråd hadde gitt feil opplysninger i sin CV til Stortinget, samt at det offentliges kjøp av X skjulte et forskningsbedrageri. Det var samme statsråd som var gjerningspersonen i begge forholdene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at flere politidistrikt og en statsadvokat hadde vurdert disse opplysningene tidligere, og at ingen av dem hadde funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke tilkommet nye opplysninger i saken, og dokumenterte opplysninger fra Kripos viste hva de hadde foretatt seg i saken. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i Kripos hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 nr. 1 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 28/18 – 123, 11.06.2018

 

ANMELDELSE FOR Fjerning av bevis fra telefon, personforfølgelse, drapstrusler mv.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å isolere ham ved å beslaglegge mobiltelefoner, for å fjerne bevismateriale mot offentlige tjenestepersoner fra telefonene, for trusler og tortur i forbindelse med en pågripelse og for personforfølgelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter å ha gjennomgått de innhentede straffesakene og oppdragsloggene, fant Spesialenheten det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde begått noe straffbart i tilknytning til de anklagene A fremsatte. Mobiltelefonene til A ble tatt i beslag i medhold av straffeprosessloven, og anklagen om sletting av bevis på disse var ikke nærmere begrunnet eller underbygget. Det var videre ingen bevismessige holdepunkter for at A ble utsatt for drapstrusler og tortur mv. i forbindelse med pågripelsen, eller at politiet for øvrig fulgte etter ham uten grunn. A hadde ikke besvart Spesialenhetens henvendelser om å konkretisere anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:           

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 691/17 – 123, 11.06.2018

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for vold «en novembernatt», uten å begrunne anmeldelsen nærmere. Han anmeldte også polititjenestepersoner for å ha banket ham opp og tatt kvelertak på ham slik at han besvimte. Dette hadde skjedd da han var hos sorenskriveren for å klage på et besøksforbud.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogger.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hevdet å ha video- og lydbevis fra hendelsene, men sendte ikke disse til Spesialenheten, til tross for gjentatte anmodninger.

 

Det var på det rene at politiet brukte makt mot A i forbindelse med hendelsen i tingretten. A hadde i forkant vært i telefonisk kontakt med ansatte i tingretten og truet med hevn etter å ha mottatt en beslutning om midlertidig forføyning, og møtte kort tid etter opp i resepsjonen. Tingretten ringte da til politiet, som kom og tok A med seg. To av tingrettens ansatte var avhørt om truslene og hendelsen, og det var ingen opplysninger i saken som tilsa at politiets maktbruk var uforholdsmessig eller at politiet på annen måte opptrådte straffbart.

 

Når det gjaldt politiets befatning med A « en novembernatt», var det ingen opplysninger i saken som tilsa at det ble utøvd makt mot A slik han hevdet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:           

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 60/18 -123 - 11.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – UNNLATELSE AV Å REGISTRERE ANMELDELSER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha registrert hans anmeldelser. Det fremgikk ikke av anmeldelsen hvilke anmeldelser han mente ikke var registrert eller på hvilket tidspunkt anmeldelsene ble inngitt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. På bakgrunn av Spesialenhetens undersøkelser, samt øvrige saker A har og har hatt til behandling hos Spesialenheten, ble det lagt til grunn at politiet hadde registrert og behandlet en rekke anmeldelser fra A. Det var uklart om A mente det var ytterligere anmeldelser som ikke var registrert og behandlet av politiet. Spesialenheten fant imidlertid ikke grunn til å gjøre nærmere undersøkelser for å avklare dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 61/18 -123 - 11.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – INHABILITET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha behandlet As anmeldelse mot ekskjæresten. A anførte at B var inhabil til å behandle saken fordi B hadde forklart seg uriktig i retten i straffesak mot A der ekskjæresten var fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det var ingen holdepunkter i sakens dokumenter for at B hadde forklart seg uriktig i retten. Ut fra politiets saksdokumenter kunne Spesialenheten ikke se at B har utført undersøkelser i saken A hadde anmeldt. Bs rolle som etterforsker på saken fremsto kun å omfatte registrering av As anmeldelse. Spesialenheten påpekte også at det tilligger påtalemyndigheten å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Ansvarlig påtalejurist besluttet å henlegge saken uten etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 769/17 -123 - 11.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AVSKILTING AV BIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for at de avskiltet As bil som følge av manglende forsikring. A mente han ble stanset fordi han er av utenlandsk opprinnelse. A reagerte også på måten han og passasjeren i bilen ble snakket til. A opplyste også at skiltene var ødelagt da han hentet dem igjen, og mistenkte at politiet sto bak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at As bil manglet gyldig forsikring og at det ble funnet marihuana på passasjeren i bilen. Det var ingen holdepunkter for at tjenestepersonene hadde ødelagt bilskiltene, og Spesialenheten fant ikke grunn til å gjøre ytterligere undersøkelser av As opplysninger om at de utviste en dårlig holdning overfor ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 36/17 – 123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE FOR UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt meldte om vådeskudd i garasjen ved X politistasjon. Politihøgskolestudent A hadde avfyrt et skudd inne i en uniformert tjenestebil under våpensjekk ved klargjøring av tjeneste/kjøretøy. Kort tid forut for vådeskuddet passerte politibetjentene B og C stedet der A foretok våpensjekken. De kom gående fra parkeringshuset og skulle videre inn i utstyrsrom/våpenrom ved politistasjonen. Hendelsen medførte ingen personskader. Det oppsto materielle skader idet skuddet gikk gjennom høyre passasjersete bak i tjenestebilen og videre ned gjennom gulvet. Tomhylsen ble funnet bak førersetet. Politidistriktet undersøkte våpenet etter hendelsen. Det ble ikke funnet feil eller mangler ved våpenet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at A hadde opptrådt uaktsomt ved at hun hadde begått en prosedyrefeil i forbindelse med våpensjekken. Det var ikke avdekket feil ved våpenet. Handlingen ble imidlertid ikke funnet å være egnet til å volde fare for andre siden skuddet ble avfyrt i sikker retning, dvs. på skrått ned i høyre passasjersete bak. Det var heller ingen andre personer i umiddelbar nærhet. Saken mot A ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Saken ble også vurdert mot As studieveileder for tjenestefeil ved at det i opplæringen ikke ble benyttet nedspenningstønne. Dette var kritikkverdig. Saken mot studieveilederen ble henlagt etter bevisets stilling. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist og etter bevisets stilling.           

 

Rettslig grunnlag:           

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ gjennomgang:

Saken ble sendt til administrativ gjennomgang etter opplysninger om at nedspenning av våpen skjedde i tjenestebiler til tross for at det er satt opp nedspenningstønner.

 

 

 

Sak 631/17-123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR TJENESTEFEIL UNDER AVHØR

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldt tjenestepersoner i Oslo politidistrikt for tjenestefeil under et avhør. Avhøret skal ha blitt forsøkt gjennomført uten at A fikk ha advokat til stede.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, fordi det ut i fra opplysningene i saken var lite sannsynlig at det forelå et straffbart forhold.  Det ble vist til at mistenktes rettigheter etter straffeprosessloven og påtaleinstruksen kapittel 8 inntrer først når samtaler mellom politiet og mistenkte er et formelt avhør. Det fremstod ikke som sannsynlig at samtalen i det aktuelle tilfelle var et avhør, men at det var en samtale i forebyggende øyemed. Det forelå derved intet brudd på en tjenesteplikt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 402/17 – 123, 12.06.2018

 

PÅSTAND OM MAKTBRUK – BRUDD I ALBUE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha brukt ulovlig makt da de tok ham ut av politibilen i garasjen utenfor arresten slik at han fikk brudd i albuen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var pågrepet for familievold og skulle settes i arrest. Han var beruset. Han hadde ikke på håndjern under transporten.  I politiets garasje nektet han å gå ut av politibilen. Han holdt seg fast i nakkestøtten i setet foran og presset seg ned i setet. Tjenestepersonene B og C ba A flere ganger om å komme ut av bilen og sa de ikke ønsket å bruke makt for å få ham ut. A nektet likevel å komme frivillig. Etter kort tid kom vaktleder, to polititjenestepersoner og tjenesteperson D ut i garasjen. B holdt tak i As høyre arm og dro, mens C gikk inn i bilen og dyttet på A. Etter hvert overtok D høyrearmen til A og fikk løsnet den fra nakkestøtten. Deretter dro de A ut av bilen. A klaget over smerter og ble kjørt til legevakten. Det ble ikke påvist brudd. Da A dro til en annen lege dagen etter ble det påvist brudd i høyre albue.

 

Spesialenheten mente at det var grunnlag for politiet å bruke makt mot A. Det var ingen bevismessige holdepunkter for at politiets bruk av makt var unødvendig, uforholdsmessig eller uforsvarlig. Bruddet hadde i all hovedsak oppstått som følge av at A ikke ville gå ut av bilen og deretter gjorde motstand under politiets maktbruk.  

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

              

Rettslig grunnlag:           

Straffeloven § 272 om kroppsskade

 

 

 

Sak 641/17 -123 - 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for brudd på taushetsplikten. A ringte politiet etter at en person (B) kom hjem til A og ba om å få snakke med As sønn. Da A opplyste at sønnen ikke bodde hos A, begynte B å sparke i en bil som sto på gårdsplassen. Da politiet kom til stedet opplyste en tjenesteperson til A at sønnen hadde solgt bilen til B. B hadde betalt, men ikke fått bilen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet videreformidlet til A opplysninger de fikk på stedet av B om årsaken til at B møtte opp hos A. Det synes som om politiet ga disse opplysningene i forsøk på å løse oppdraget.  Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 585/17 -123 - 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV UTAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:  

A anmeldte politiet for uaktsom kjøring på gangvei.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken la Spesialenheten til grunn at politiet forfulgte en uregistrert bil. Bilen brøytet seg blant annet forbi betongblokker i enden av en vei og fortsatte ut på en gangsti. Politibilen brukte blålys og sirener. Det var lite annen trafikk og patruljen meldte underveis fra om fart, posisjon og kjøreadferd til operasjonssentralen. A hadde ikke sett forfølgelsen, men mente ut fra spor på stedet at politiet hadde holdt høy hastighet.

 

Spesialenheten kom til at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at vilkårene for utrykningskjøring syntes å ha vært til stede og at politiet derfor lovlig kunne fravike trafikkreglene. Det var heller ikke opplysninger om at det oppsto noen fare ved politiets kjøring

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd.

 

 

 

Sak 683/17-123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BORTVISNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha bortvist ham fra datterens barnehage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets operasjonslogg og anmeldelsen fra barnehagen viste at A ikke skulle ha samvær med datteren når hun var i barnehagen, og at A bare skulle ha samvær under tilsyn.

 

De ansatte i barnehagen oppfattet As opptreden som skremmende og plagsom. Han hadde heller ikke forlatt barnehagen da de ba ham om det. En patrulje rykket ut og bortviste A fra stedet.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 156/18-123, 12.06.2018

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BORTVISNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha bortvist ham fra datterens barnehage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets operasjonslogg og anmeldelsen fra barnehagen viste at A ikke skulle ha samvær med datteren når hun var i barnehagen, og at A bare skulle ha samvær under tilsyn.

 

De ansatte i barnehagen oppfattet As opptreden som skremmende og plagsom. Han hadde heller ikke forlatt barnehagen da de ba ham om det. En patrulje rykket ut og bortviste A fra stedet.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 199/17 -123 - 14.06.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL – UNNLATELSE AV Å REGISTRERE ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha fulgt opp hans anmeldelse i 2014 av ekssamboer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det anmeldte forholdet trolig var foreldet allerede da anmeldelsen ble inngitt til Spesialenheten. Det ble derfor ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 616/17-123

 

ANMELDELSE FOR FEILFØRINGER I VÅPENREGISTERET

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Gjennom etterforsking av saker som gjaldt brudd på våpenloven, ble politiet oppmerksom på forhold som ga grunnlag for mistanke om tjenestefeil ved våpenforvaltningen i Øst politidistrikt. I politiets etterforsking ble en våpensamler (A) mistenkt for brudd på våpenloven. A viste seg å ha en større mengde våpen uten at disse var registrert på As våpenkort. Flere av våpnene hadde vært registrert på våpenkortet til A, men var ført ut som kondemnerte. Politiets undersøkelser av våpnene etter at de var beslaglagt hos A, viste at våpnene var funksjonelle eller med enkle grep kunne gjøres funksjonelle.

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen ga grunnlag for å iverksette etterforsking mot person B, som var ansatt ved våpenforvaltningen i Øst politidistrikt. Spesialenheten legger til grunn at B etter anmodning fra A og uten å gjøre ytterligere undersøkelser, endret våpennummer på til sammen 14 våpen registrert på det felles våpenkortet for kondemnerte våpen. Disse våpnene var tidligere ført ut av As våpenkort som varig ubrukbare. B forklarte at dette ble gjort i tillit til at opplysningene fra A var korrekte, og Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at B forsettlig feilførte opplysninger i registret. Spesialenhetens vurdering var at Bs opptreden rammes av bestemmelsen om grov tjenestefeil. B burde ha forstått at det var lite trolig at de 14 våpnene var registrert med feil våpennummer, og det var grunn til å stille spørsmål ved realiteten i As bestilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til Politidirektoratet og Øst politidistriktet for administrativ oppfølging.

 

Uke 23

Sak 359/17 -123 - 04.06.2018

 

ANMELDELSE AV MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte fem tjenestepersoner for maktmisbruk i 2016. Han ble kastet ut av en politistasjon etter å ha blitt nektet å inngi anmeldelse. En av tjenestepersonene skal ha vridd As håndledd. Tjenestepersonene skal videre ha skreket til A for å skremme ham. Han anmeldte også en politiadvokat (B) for utpressing.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Etter politiloven § 5 plikter enhver straks å rette seg etter de pålegg, tegn eller øvrige signaler som politiet gir. Spesialenheten la til grunn at A ikke etterkom pålegg om å forlate politistasjonen. I slike situasjoner vil politiet kunne ha anledning til å benytte makt innenfor rammene angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen § 3-1 og § 3-2.

 

Heller ikke de øvrige anførsler fra A ga grunnlag for nærmere undersøkelser. Det ble vist til at As opptreden overfor ulike politiansatte over tid medførte at han ble ilagt besøksforbud, blant annet overfor B, og forbud mot å oppholde seg på politistasjoner. Ved vurderingen ble det også i noen grad sett hen til at A ventet i nærmere to år før anmeldelse ble inngitt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak  457/17 -123 - 04.06.2018

ANMELDELSE AV TRAKASSERING OG MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse: 

A anmeldte en politiadvokat (B) for blant annet å ha gitt A kontaktforbud overfor As sønn, for å ha sendt kopi av påtaleunnlatelse mot A til ekskjærestens advokat, for å ha nektet A å forklare seg i retten og for å ha slettet innhold på As telefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble lagt til grunn at kontaktforbudet mot sønnen var begrenset til å omfatte tidspunkt hvor han oppholdt seg hos barnets mor. Forbudet var ikke til hinder for regulære samvær mellom A og sønnen i regi av barneverntjenesten. A hadde også benyttet seg av sin rett til å få beslutningen prøvd rettslig.

Spesialenheten fant det klart at oversendelsen av påtaleunnlatelsen, som også knyttet seg til forhold der ekskjæresten var fornærmet, ikke representerte en straffbar tjenestehandling.

Det ble også bemerket at det er dommeren som administrerer en hovedforhandling, og at det derfor hadde formodningen mot seg at B på noe vis skulle ha nektet A å forklare seg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

 

Sak 290/18 – 123, 04.06.2018

 

PÅSTAND OM INVOLVERING I DOKUMENTFALSK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat og en etterforsker for å være involvert i dokumentfalsk ved DPS i 2003. Han hadde nylig anmeldt dette til politiet, men saken var blitt henlagt uten nærmere undersøkelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde anmeldt DPS ved ansvarlig psykolog for dokumentfalsk. Saken var henlagt av politiet uten etterforsking. Etter klage fra A ble henleggelsen oppretthold av statsadvokaten.

 

Etter en gjennomgang av anmeldelsen fra A, sett i sammenheng med innhentet informasjon fra politidistriktet, var det ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at etterforskeren, politiadvokaten eller andre tjenestepersoner i politidistriktet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 96/17 – 123, 04.06.2018

 

PÅSTAND OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD VED SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for forhold i tilknytning til en voldssak hvor A var fornærmet, og hvor tiltalte, etter å ha blitt domfelt i tingretten, ble frifunnet i lagmannsretten. A anførte at B ikke hadde fulgt opp hans klager over en etterforskers bevisendring/bevismanipulasjon av en sms, at han først etter seks purringer forlenget besøksforbud og at det til tross for lovnader ikke ble fremsatt krav om erstatning.

Spesialenhetens vurdering:

Tiltalte ble etter voldshandlingen ilagt besøksforbud. Før dette utløp fremsatte A krav om forlengelse. Først etter flere påminnelser ble nytt besøksforbud ilagt. Det var da gått en måned siden det forrige utløp. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avklare bakgrunnen nærmere, da det uansett ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

A var ikke representert ved bistandsadvokat. Fra første avhør og senere i e-poster og brev, ba han påtalemyndigheten fremme krav om skadeserstatning og oppreisning. Førstnevnte ble fulgt opp av B, mens oppreisningserstatning ikke ble fremmet før i ankeforhandlingene. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avklare bakgrunnen nærmere, da det uansett ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Det ble for øvrig ikke funnet holdepunkter for at det var begått noe straffbart i forbindelse med politiets etterforsking av saken eller påtalemyndighetens håndtering.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 1902 §§ 324 og 325 (1) nr. 1 om tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten

Straffeloven 2005 §§ 171 og 172 om tjenestefeil og grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 593-17-123, 05.06.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED Å HA OVERSITTET FRIST VED INNSENDING AV BESØKSFORBUD TIL TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Sør-Øst politidistrikt for å ha sendt hans begjæring om besøksforbud for sent til tingretten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at politiet ikke hadde brutt loven. A hadde begjært besøksforbud mot ekskonens advokat, som hun hadde engasjert i forbindelse med en foreldretvist med A. Politiet avslo begjæringen, men A klaget på avslaget. Noe senere sendte politiet klagen til tingretten, som også avslo As begjæring. Det er ingen absolutte saksbehandlingsfrister for politiet eller den som har fått avslag på en begjæring om besøksforbud i slike tilfeller som i denne saken.

 

Siden det anmeldte forholdet ikke kan rammes av et straffebud, ble saken henlagt som intet straffbart forhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171 om grov tjenestefeil.

 

 

 

Sak 212-17-123, 05.06.2018

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha stanset ham i trafikkontroll og deretter anholdt ham ved bruk av makt. A ble også påsatt håndjern.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politimannen hadde opptrådt straffbart. A ble etter hendelsen anmeldt av tjenesteperson B for vold mot offentlig tjenestemann og brudd på vegtrafikkloven. A ble domfelt i tingretten og lagmannsretten. Det var ingen nye opplysninger ved Spesialenhetens behandling av saken som ga grunnlag for å se bort i fra saksopplysningene lagt til grunn i tingretten og lagmannsretten. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at Bs bruk av makt mot A var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 748/17 – 123, 05.06.2018

 

PÅSTAND OM UFIN OG HENSYNSLØS ATFERD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to tjenestepersoner for ufin og hensynsløs atferd i samtale med henne, hennes samboer og hennes sønn i forbindelse med saker de hadde anmeldt eller andre forhold de hadde tatt opp.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde vært i kontakt med politiet for oppfølging av anmeldelser hun hadde inngitt mot leieboere, herunder sin datter, for trusler i etterkant av oppsigelse. B hadde i følge A svart henne nedlatende og ufint da hun spurte om saken. Videre hevdet A at C på telefon med samboeren hadde truet med å sende 500 politifolk hjem til ham etter at samboeren hadde stilt spørsmål ved innholdet i en samtale mellom C og As sønn. Endelig skulle A ha skjelt ut sønnen da han lurte på hvordan det gikk med en sak hvor han hadde anmeldt faren for trakassering.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble i vurderingen lagt vekt på at innhentet informasjon viste at politiet faktisk hadde fulgt opp flere forhold rundt familien og at det ikke var noe i dette materialet som tilsa at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 755/17 – 123, 05.06.2018

 

PÅSTAND OM TYVERI, TILBAKEHOLDELSE AV INFORMASJON MV.

 

Politidistrikt:

Politidirektoratet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tidligere tjenesteperson (B) for tyveri og heleri av private data, tilbakeholdelse av informasjon om terrorhendelsene 22. juli, medvirkning til manipulasjon av mennesker og forsøk på tyveri og heleri av hans internettbaserte idrettsprosjekt. Anmeldelsen var ikke nærmere begrunnet. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. A hadde for øvrig ikke bidratt til å avklare innholdet i anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 409/17 – 123, 05.06.2017

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROVT UAKTSOMT TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for frihetsberøvelse, unødig bruk av makt ved å sette A i kald celle og for å sette As hund i varm garasje.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets straffesaksdokumenter viste at A var svært beruset da han ble satt i arrest. Innbringelsen syntes å være et lovlig og rimelig tiltak med utgangspunkt i As situasjon. As hund ble tatt vare på ved at den ble plassert i politiets hundebur. I den tiden A satt i arresten viste arrestloggen at A ble behandlet adekvat med utgangspunkt i den situasjonen han befant seg i.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 22

Sak 765/17 – 123, 28.05.2018

 

PÅSTAND OM IKKE OBJEKTIV ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjent B, C lensmannskontor og Øst politidistrikt for manglende og utilstrekkelig etterforsking av sak A var domfelt i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det var gjennomført omfattende etterforsking og at saken var grundig vurdert av tingretten. Lagmannsretten hadde hevet ankesaken som følge av at A hadde trukket anken, og Høyesterett forkastet As anke over hevingskjennelsen.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 467/17 – 123, 29.05.2018

 

PÅSTAND OM VARETEKTSFENGSLING UTEN GRUNNLAG M.M.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte påtalemyndigheten ved B og C for ved to anledninger å ha begjært ham fengslet uten grunnlag. A viste til at han hadde erkjent at den beslaglagte narkotikaen var hans og at det derved ikke var bevisforspillelsesfare. Andre fengsling var begrunnet i kroppskrenkelse og drapstrusler mot ekskjæresten D. A mente han ikke engang hadde vært til stede da D angivelig ble skadet, og at D løy om dette. Han avviste å ha drapstruet D. A mente at politiet burde ha forstått at D hadde diktet opp truslene, og bare ville ham vondt. A anmeldte også politiet for ikke å ha fulgt opp en melding fra ham om at D hadde stjålet gjenstander fra ham mens han satt i varetekt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B begjærte A varetektsfengslet i fire uker, siktet for grov narkotikaovertredelse, drapstrusler med pistol mot D, og for kroppskrenkelse mot to vektere. Tingretten tok politiets begjæring til følge. Anken fra A ble forkastet av lagmannsretten. En måned senere begjærte C varetektsfengsling av A for de samme forhold, samt for skremmende adferd overfor D og brudd på besøksforbud overfor henne. Tingretten tok begjæringen til følge og lagmannsretten forkastet As anke.

 

Undersøkelser i politiets straffesaksregister viste at politiet hadde opprettet sak om tyveri fra bolig der A var registrert som fornærmet og D hadde status som mistenkt. Politiet henla senere saken på grunn av bevisets stilling.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B og/eller C hadde opptrådt straffbart. Påtalemyndighetens begjæring var prøvd av domstolen, og domstolen fant at vilkårene for fengsling var til stede. Spesialenheten viste videre til at politiet hadde behandlet anmeldelsen fra A på forskreven måte.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 148/18 – 29.05.2018

 

PÅSTAND OM MAKTOVERGREP I FORBINDELSE MED BISTAND TIL BARNEVERNTJENESTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Organisasjonen X, ved daglig leder A, samt privatpersonen B, anmeldte tjenestepersonene C, D,E og F for overgrep og maktbruk mot et barn, G, i forbindelse med et bistandsoppdrag for barnevernet. Både A og B reagerte sterkt på graden av makt og vold som ble brukt mot barnet. Begge oversendte en lenke til et lyd- og bildeopptak som ble anførte å underbygge det anmeldte forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Barneverntjenesten hadde bedt politiet om bistand til å hente G ut av hjemmet fordi det var fattet vedtak om akuttplassering. En patrulje bestående av C og D dro til adressen. G forsøkte å stikke ved å klatre ut av et vindu, hvorpå patruljen hentet ham tilbake. Lyd- og bildeopptaket var tatt av Gs mor. Lyd- og bildeopptaket viste at G kom løpende tilbake til huset med C løpende etter, samt en sekvens der G snublet/la seg ned og C falt over ham. Fordi gutten og mor utagerte ble ytterligere en patrulje tilkalt. Dette var E og F.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra en samlet vurdering av opptaket og sakens opplysninger ble det ikke ansett sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 580-17-123, 29.05.2018

 

ANMELDELSE AV UNDERSLAG

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet underrettet om at en siktet (A) hadde fortalt at en tjenesteperson (B) hadde tatt ca. 20 gram hasj fra henne. Dette skjedde i inkvireringen i arresten, og det var to andre tjenestepersoner til stede.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke opplysninger i saken som sannsynliggjorde at tjenestepersonen hadde underslått hasjen.

 

I avhør hos politiet fortalte A at hun så at B puttet hasjklumpene i buksen sin, men hun kunne ikke forklare hvorfor hun ikke sa fra om dette til de to andre tjenestepersonene som var der. A kunne heIler ikke forklare hvorfor hun ikke hadde anmeldt forholdet. I en senere samtale med politiadvokaten på saken, var A overrasket over at hun kun ble tatt med 10 gram hasj - for hun hadde hatt 30 gram hasj. A resonerte seg derfor frem til at det måtte være B som hadde tatt de «manglende» ca. 20 gram.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 om underslag

 

 

 

Sak 734/17 – 123, 29.05.2018

 

PÅSTAND OM VOLDELIG OG UBEHAGELIG ATFERD

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A, B og C klaget over at polititjenestepersonene D, E og F hadde utsatt dem for voldelig og ubehagelig atferd hjemme hos A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets anmeldelse og notat i saken, reiste politiet til A for å forkynne et dokument. Da A åpnet døren, luktet det sterkt av marihuana og det ble besluttet å ransake leiligheten. A fremsto også som ruset. A satte seg noe opp, og ble påsatt håndjern. Politiet ransaket leiligheten og tok beslag i mindre mengder narkotika. De reiste deretter fra stedet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare hendelsesforløpet og bruken av makt. Beskrivelsen gitt av tjenesteperson D i notatet og politiets anmeldelse gjorde det ikke sannsynlig at tjenestepersonenes opptreden kunne lede til straffansvar. Spesialenheten viste til straffeprosesslovens bestemmelser om ransaking og politilovens bestemmelse om bruk av makt. Det ble i vurderingen også vektlagt at anmeldelsen mot politiet ble trukket.  

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 245/17 – 123, 29.05.2018

 

PÅSTAND OM TRUSLER M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelsen:

A anmeldte statsadvokat B for medvirkning til drapstrusler, pengeutpressing og beskyttelse av et kriminelt miljø. A viste til at B hadde sendt ham et «trusselbrev» om at ankesaken hans var berammet. I følge A var saken mot ham fabrikkert og et komplott mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var domfelt for seksuelle overgrep mot en mindreårig gutt, og ankesaken mot ham var berammet. Det var uklart om aktoratet skulle føres av B eller C, men det kunne uansett legges til grunn at Cs navn hadde fremkommet på innkallingen til ankeforhandlingen som var sendt til A.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 587-17-123, 29.05.2018

 

ANMELDELSE AV UBERETTIGET INNTAUING AV MOTORVOGN OG UBERETTIGET BESLAG AV FØRERKORT

 

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje for å ha beslaglagt førerkortet hans fordi han stod parkert på E18 og sov i bilen. A hadde ikke fått kjøre bilen videre til nærmeste parkeringsplass. I stedet ble bilen flyttet av et bilbergingsselskap. Politiets opptreden påførte A et økonomisk tap, og bilen ble påført flere skader av bilbergingsselskapet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Bilen stod parkert på E18 og A sov i bilen. A var registrert med flere vegtrafikkforhold, og skjønte ikke hvorfor ikke bilen kunne stå parkert på E18. Det var påtalejuristen som hadde besluttet beslag i førerkortet, og det var således nødvendig for patruljen å få tauet bilen til nærmeste parkeringsplass.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 667/17 – 123, 29.05.2018

 

PÅSTAND OM HASTIGHETSOVERTREDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt oversendte sak for vurdering etter at tjenesteperson A på fritiden hadde fulgt etter et kjøretøy og foretatt to hastighetsmålinger med speedometer. A hadde dermed selv kjørt i en hastighet på 150 og 120 km/t på motorvei hvor fartsgrensen var 80 km/t.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A kjørte på sin fritid på motorveien da han ble oppmerksom på en sportsbil med avvikende kjøreatferd. Han opplevde førerens kjøreatferd som farlig for andre trafikanter. Føreren hadde tidvis høy hastighet, kjørte vinglete og skiftet stadig kjørefelt uten bruk av signal. A mistenkte føreren for å være ruset. Han ringte til operasjonssentralen og ga løpende tilbakemeldinger om kjøringen og hvor de befant seg. Underveis stabiliserte A på to strekninger eget kjøretøy i 150 og 120 km/t i henholdsvis 5 og 2,5 sekunder. Han kunne gjennom det gi informasjon om kjøretøyets hastighet til operasjonssentralen, og målingene ble senere nedtegnet i rapport og benyttet som grunnlag i utstedelse av forelegg til føreren.

Spesialenheten mente at A ikke hadde opptrådt straffbart ved å tre inn i tjenesten på fritiden. As kjøring ble heller ikke funnet å være i strid med aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3.  

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 62/18-123, 29.05.2018

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ikke å ha sendt et besøksforbud til retten til behandling.

 

Spesialenhetens vurdering

A var ilagt besøksforbud, og hadde protestert på dette. Saken skulle derfor ha vært sendt til retten til avgjørelse, men ble først oversendt dit etter ca. 10 uker. Dette var kritikkverdig, men ikke straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse: Saken er sendt til politimesteren til administrativ gjennomgang i læringsøyemed.

 

 

 

Sak 484/17-123 -  30.05.2018

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse i forbindelse med at hun ikke ville gi fra seg en skrutrekker hun mente var et sentralt bevis i en sak hun ønsket å anmelde. Fordi A ikke fikk inngi anmeldelsen ved lensmannskontoret, ønsket hun å ta med seg skrutrekkeren til et annet tjenestested for å inngi anmeldelse der. Ifølge A tok politiet tak i hennes overarmer, vred hennes arm, brølte inn i hennes øre og tok fra henne en krykke hun var avhengig av. Maktbruken påførte A blåmerke på overarmen.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bevissikring

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i en av As armer for å ta fra henne skrutrekkeren. A ble videre fratatt en krykke og samtidig ledsaget ned på en stol.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet hadde anledning til å beslaglegge skrutrekkeren, som ble ansett som bevis i en alvorlig straffesak. A ønsket å forlate lensmannskontoret med skrutrekkeren. Dette kunne innebære fare for at bevis kunne gå tapt. For å sikre skrutrekkeren var det etter Spesialenhetens mening nødvendig å bruke makt mot A. Lempeligere midler var også forsøkt ettersom politiet hadde gitt A flere muntlige pålegg om å legge fra seg skrutrekkeren. Det ble lagt til grunn at A ble gitt tilstrekkelig anledning til å innrette seg etter pålegget før makt ble benyttet. Spesialenheten mente at maktbruken var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig, og derfor lovlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 494/17 – 123, 30.05.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikten for å ha opplyst til As mor, C, at A hadde blitt anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted. A viste til at han var 18 år og at B derfor ikke kunne gi slik informasjon til moren hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

C forklarte at hun ble oppringt av en venninne, som fortalte at A hadde blitt stanset og undersøkt av politiet. C reiste da til stedet, der hun møtte sin yngste sønn, D. D fortalte at han hadde hatt en kniv som han ba A oppbevare for seg. Da A ble stanset av politiet fant de kniven og han ble anmeldt for bæring av kniv. C tok kontakt med B fordi hun var bekymret for A. Hun presiserte at det var D som hadde fortalt henne om forholdet og at B bare prøvde å roe henne. Etter avhøret ble Spesialenheten kontaktet av A som opplyste at han ønsket å trekke sin anmeldelse. Spesialenheten fant ingen holdepunkter for at B hadde brutt taushetsplikten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 1/18 – 123, 31.05.2018

 

PÅSTAND OM TRUENDE OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for skremmende og truende opptreden ved å påstå at As sønn (C) hadde vist «pistoltegn» mot B etter hovedforhandling der C var tiltalt og B var aktor.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiadvokat B avga rapport om at As sønn, C, hadde fingert et pistolavtrekk mot henne i rettssalen etter avsluttet hovedforhandling. Det ble opprettet straffesak mot C for trusler, og besluttet pågripelse og ransaking samt besøksforbud for C overfor politiadvokat B. C ble senere tiltalt for motarbeiding av retten.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 773/17-123 - 31.05.2018

 

PÅSTAND OM FALSK FORKLARING I RETTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B (arbeidsgiver), for falsk forklaring i lagmannsretten. A hadde gått til sak mot sin arbeidsgiver etter å ha blitt avskjediget, og han mente at B forklarte seg falskt som vitne i saken. Lagmannsretten hadde ikke gitt A medhold i avskjedssaken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det fremkom ingen indikasjoner på at B uttrykkelig hadde oppgitt uriktige opplysninger til retten, og at han forsettlig hadde holdt tilbake deler av sannheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om falsk forklaring

 

 

 

Sak 319/18-123 - 31.05.2018

 

ANMELDELSE FOR IKKE GJENNOMFØRT NØDVENDIG SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B (tidligere arbeidsgiver) for ikke å ha sørget for nødvendig saksbehandling i sak der A var avskjediget. A hadde begjært gjenåpning av avskjedssaken uten at dette var tatt tak i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter vedtaket i det lokale ansettelsesrådet om avskjed, hadde saken vært til behandling i tre rettsinstanser. A hadde ikke fått medhold. Saken var avsluttet hos arbeidsgiver.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved ikke å sørge for at spørsmål om avskjed ble gjenåpnet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 775/17-123 - 31.05.2018

 

PÅSTAND OM FALSK FORKLARING I RETTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for falsk forklaring i tingretten. A hadde gått til sak mot sin arbeidsgiver etter å ha blitt avskjediget, og han mente at B forklarte seg falskt som vitne i saken. Tingretten og lagmannsretten hadde ikke gitt A medhold i avskjedssaken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det fremkom ingen indikasjoner på at B uttrykkelig hadde oppgitt uriktige opplysninger til retten, og at han forsettlig hadde holdt tilbake deler av sannheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om falsk forklaring

 

Uke 21

Sak 619/17 – 123, 22.05.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner ved Sør-Øst politidistrikt for kroppskrenkelse blant annet ved å ha slått ham i ansiktet under en ransaking i hans leilighet. A satt ute på balkongen sin da han hørte et brak og roping i stua. Plutselig sto en maskert person med skjold foran ham. A reiste seg og løftet en lenestol foran seg i villrede. Flere maskerte personer kom til, og det oppsto et basketak. En av tjenestepersonene slo A i ansiktet. A var da lei av politiets fremtreden mot ham og motsatte seg pågripelsen ved å sparke og legge seg ned. Han hevdet at politiet ved gjennomføring av ransakingen fremprovoserte en konfrontasjon, og at han fikk panikk. A mente også at det ikke var grunnlag for å ransake hos ham. A anførte at han ble påført store blåmerker, nerveskader i hånda og vondt i en tann.

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av en truende SMS fra A til en ansatt ved politidistriktet, opprettet politiet straffesak mot A og besluttet at han skulle ilegges et besøksforbud mot tjenestepersonen. A ble blant annet siktet for trusler, og tingretten tok politiets begjæring om ransaking til følge. Ransakingen skulle skje bevæpnet og at tjenestepersonene hadde tildekket ansiktet. Dette var begrunnet i As «forhistorie».

 

Da politiet tok seg inn i leiligheten holdt A først en kniv og så en lenestol foran seg. I basketaket slo A en tjenesteperson 4-5 ganger i hodet og en annen tjenesteperson slo A i ansiktet for å sette ham ut av spill. A motsatte seg pågripelsen ved å slå, sparke og skalle mot tjenestepersonene.

 

A bekreftet langt på vei politiets beskrivelse av hendelsesforløpet. Han opplyste at han var lei av politiets opptreden mot ham og gjorde sitt for å sabotere. Tjenestepersonen som ble slått av A ble påført en riftskade ved høyre øre og smerter i hodet. A fikk blåmerker, risp og kutt, samt vondt i en tann.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble det vist til at A opptrådte utagerende og truende mot politiet under deres tjenesteutførelse. I slike situasjoner vil politiet ha anledning til å bruke makt innenfor nærmere angitte rammer. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde gått utover disse.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 244/18 – 123, 22.05.2018

 

PÅSTAND OM UTILBØRLIG OG FARLIG HANDLING I FORBINDELSE MED UTLEIEKONFLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte polititjenestepersonene som hadde vært på stedet i forbindelse med en konflikt han hadde med sin leietaker. A mente at politiet hadde utvist farlig handling ved at de hadde gitt leietaker tilgang til leiligheten, til tross for han opplyste politiet om at husleieavtalen var misligholdt og at han var redd for blant annet brann.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde vært på adressen tidligere på dagen etter henvendelse fra A. Leietaker hadde bodd der i 14 dager. Denne dagen hadde en besøkende skåret over pulsåren i armen sin. A hadde vasket og skiftet lås. Da leietaker senere kom tilbake til låst dør, ble hun sint, og politiet kom til adressen på ny. De snakket med partene, som var enige om at leietaker måtte finne seg et nytt sted å bo. Mot As protester ga politiet nøkkelen til utleier som ikke hadde annet sted å gjøre av seg. Partene ble gitt pålegg om ikke å kontakte hverandre, og A ble bedt om å følge opp saken via Namsmannen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven §§ 171 og 172 om henholdsvis om forsettlig og grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 738/17 – 123, 25.05.2017

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED TILBAKEKALL AV FØRERRETT FOR MOTORVOGN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat (B) for ulovlig å ha tatt beslag i hans førerkort og gitt sensitive opplysninger om A til uvedkommende.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble fratatt førerkortet etter at politiet hadde mottatt flere bekymringsmeldinger om As kjøring.

 

B sendte forhåndsvarsel til A om tilbakekall av førerretten begrunnet i As helse. A ble pålagt å gjennomføre helseundersøkelse for å få bekreftet om helsekravene i vegtrafikkloven var oppfylt. A ble også oppfordret til å ta kontakt med sin fastlege for konsultasjon. Kopi av brevet ble sendt til legen. B besluttet senere å tilbakekalle As førerrett inntil videre. I vedtaket ble det vist til at politiet ikke hadde mottatt helseattest som kunne bekrefte om helsevilkårene var oppfylt.

 

Det var Spesialenhetens vurdering at politiadvokat B utførte tjenesten i tråd med de anvisninger som er gitt i vegtrafikkloven § 34. Når det gjaldt spredning av sensitiv informasjon, ble forhåndsvarslet sendt til den legen som politiet formentlig trodde skulle vurdere om A oppfylte helsekravene etter vegtrafikkloven. A hevdet at forhåndsvarselet ble sendt feil lege. Spesialenheten vurderte at dette uansett ikke utgjorde et straffbart forhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 259/17 – 123, 25.05.2018

 

UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN ETTER VÅDESKUDD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt meldte om mulig uforsiktig omgang med skytevåpen fordi tjenesteperson A hadde avfyrt et vådeskudd i våpenrommet. Dette skjedde i forbindelse med bevæpning og trening før oppstart av tjenestesettet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde nettopp kommet på jobb og gikk til våpenrommet for å bevæpne seg. Han tok ut sin tjenestepistol fra våpenskapet, sjekket at den var tom for patroner og uladd, og tok avtrekk mot veggen. Deretter ladet han pistolen og hylstret den. Så tok han ut maskinpistolen, kontrollerte at denne var tom og tok et avtrekk for å forsikre seg om dette. I mellomtiden hadde tjenesteperson B kommet inn i våpenrommet. A bestemte seg da for at han skulle øve på å bytte til sekundærvåpenet dersom primærvåpenet ikke fungerte. Etter å ha tatt et avtrekk med MP7-en, trakk han pistolen og tok avtrekk. Han glemte da at pistolen var ladd. Et skudd traff murveggen.

 

Spesialenheten fant at A opptrådte uaktsomt da han avfyrte tjenestevåpenet. Det var imidlertid ikke bevismessige holdepunkter for at vådeskuddet var egnet til å volde fare for andre. Ved vurderingen ble det vist til at A siktet mot det han visste var en tykk murvegg. Dette var også bort fra kollegaen. Det ble benyttet ammunisjon av typen «short stop» som gir mindre fare for gjennomskyting og rikosjett.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 188, om uforsiktig omgang med skytevåpen.

 

 

 

Sak 765/17 – 123, 28.05.2018

 

PÅSTAND OM IKKE OBJEKTIV ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politibetjent B, C lensmannskontor og Øst politidistrikt for manglende og utilstrekkelig etterforsking av sak A var domfelt i.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det var gjennomført omfattende etterforsking og at saken var grundig vurdert av tingretten. Lagmannsretten hadde hevet ankesaken som følge av at A hadde trukket anken, og Høyesterett forkastet As anke over hevingskjennelsen.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 467/17 – 123, 29.05.2018

 

PÅSTAND OM VARETEKTSFENGSLING UTEN GRUNNLAG M.M.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte påtalemyndigheten ved B og C for ved to anledninger å ha begjært ham fengslet uten grunnlag. A viste til at han hadde erkjent at den beslaglagte narkotikaen var hans og at det derved ikke var bevisforspillelsesfare. Andre fengsling var begrunnet i kroppskrenkelse og drapstrusler mot ekskjæresten D. A mente han ikke engang hadde vært til stede da D angivelig ble skadet, og at D løy om dette. Han avviste å ha drapstruet D. A mente at politiet burde ha forstått at D hadde diktet opp truslene, og bare ville ham vondt. A anmeldte også politiet for ikke å ha fulgt opp en melding fra ham om at D hadde stjålet gjenstander fra ham mens han satt i varetekt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B begjærte A varetektsfengslet i fire uker, siktet for grov narkotikaovertredelse, drapstrusler med pistol mot D, og for kroppskrenkelse mot to vektere. Tingretten tok politiets begjæring til følge. Anken fra A ble forkastet av lagmannsretten. En måned senere begjærte C varetektsfengsling av A for de samme forhold, samt for skremmende adferd overfor D og brudd på besøksforbud overfor henne. Tingretten tok begjæringen til følge og lagmannsretten forkastet As anke.

 

Undersøkelser i politiets straffesaksregister viste at politiet hadde opprettet sak om tyveri fra bolig der A var registrert som fornærmet og D hadde status som mistenkt. Politiet henla senere saken på grunn av bevisets stilling.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B og/eller C hadde opptrådt straffbart. Påtalemyndighetens begjæring var prøvd av domstolen, og domstolen fant at vilkårene for fengsling var til stede. Spesialenheten viste videre til at politiet hadde behandlet anmeldelsen fra A på forskreven måte.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 148/18 – 25.05.2018

 

PÅSTAND OM MAKTOVERGREP I FORBINDELSE MED BISTAND TIL BARNEVERNTJENESTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Organisasjonen X, ved daglig leder A, samt privatpersonen B, anmeldte tjenestepersonene C, D,E og F for overgrep og maktbruk mot et barn, G, i forbindelse med et bistandsoppdrag for barnevernet. Både A og B reagerte sterkt på graden av makt og vold som ble brukt mot barnet. Begge oversendte en lenke til et lyd- og bildeopptak som ble anførte å underbygge det anmeldte forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Barneverntjenesten hadde bedt politiet om bistand til å hente G ut av hjemmet fordi det var fattet vedtak om akuttplassering. En patrulje bestående av C og D dro til adressen. G forsøkte å stikke ved å klatre ut av et vindu, hvorpå patruljen hentet ham tilbake. Lyd- og bildeopptaket var tatt av Gs mor. Lyd- og bildeopptaket viste at G kom løpende tilbake til huset med C løpende etter, samt en sekvens der G snublet/la seg ned og C falt over ham. Fordi gutten og mor utagerte ble ytterligere en patrulje tilkalt. Dette var E og F.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra en samlet vurdering av opptaket og sakens opplysninger ble det ikke ansett sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 18-20

Sak 746/16-123 - 02.05.2018

 

ANMELDELSE AV MULIG TJENESTEFEIL VED BEHANDLING/REGISTRERING AV VÅPEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet tok beslag i flere funksjonelle skytevåpen. Ved påfølgende kontroll mot opplysninger i våpenregisteret var noen av våpnene "avregistrert" som funksjonelle skytevåpen, og skulle være varig ubrukbare (plomberte). Politiet mottok opplysning om at en ansatt i politiet (A) kunne ha bistått/deltatt i dette. Politiets etterforsking ga grunnlag for å mistenke A for overtredelse av våpenloven begått utenfor tjenesten i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var mistanke om at A hadde medvirket til å få godkjent at funksjonsdyktige skytevåpen ble registrert som plomberte. Det var ikke holdepunkter i saken for at dette hadde skjedd forsettlig (dvs. med "viten og vilje").

 

Sakens opplysning ga ikke holdepunkter for at det var sannsynlig at A hadde "utvist en kvalifisert klanderverdig opptreden". En eventuell overtredelse § 325 ville dessuten være strafferettslig foreldet, og var også foreldet da saken ble oversendt til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 317-17-123, 02.05.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED Å HA BLITT PRESSET TIL Å VEDTA FORELEGG

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte flere tjenestepersoner for å ha presset ham til å vedta et forenklet forelegg. A hadde kjørt på en fotgjenger i et fotgjengerfelt, men mente han var utsatt for “rågjengeri”. Da han nektet å vedta forenklet forelegg, fikk han beskjed om at saken ville bli anmeldt og at førerkortet hans ville bli beslaglagt på stedet. Han vedtok da det forenklede forelegg og mente dette var straffbar tvang.

 

Spesialenhetens vurdering:

Saken mot A kunne løses på de to ovennevnte alternative måtene. Imidlertid var det noe uheldig at politiet hadde opptrådt slik at A følte at han var i en “tvangssituasjon”. Om As førerkort skulle beslaglegges eller ikke, måtte vurderes ut fra sakens alvor og hvordan politiet oppfattet at A fylte de personlige vilkårene for førerrett . Det at A ikke innså alvoret i situasjonen og at han hadde gjort en straffbar handling, kunne være et moment i vurderingen.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet ikke hadde opptrådt straffbart. Det å vedta det det forenklet forelegget var for øvrig det mest gunstige utfallet for A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 171 – tjenestefeil m.m.

 

 

Sak 522-17-123, 02.05.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL 

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for mangelfull etterforsking av en straffesak hvor han var fornærmet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut i fra opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Påtalemyndigheten hadde vurdert at det var bevismessig dekning for å ta ut tiltale i saken. Den omstendighet at retten vurderte bevisene annerledes enn påtalemyndigheten og frifant tiltalte, innebar ikke at det var begått en tjenestefeil. Det var heller ikke sannsynlig at det for øvrig hadde skjedd brudd på en tjenesteplikt som kunne aktualisere et straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 602/17 – 123 – 02.05.2018

 

ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tidligere lensmann (B) for å ha unnlatt å informere A om en forliksrådssak. Anmeldelsen hadde sitt utspring i en forliksklage fra As tidligere samboer, som skulle forkynnes for A, i forbindelse med økonomisk oppgjør etter endt samboerskap.

 

Spesialenhetens vurdering:

De anmeldte forholdene lå over to år tilbake tid, og et eventuelt straffansvar var foreldet da anmeldelsen ble mottatt ved Spesialenheten. Det var ikke holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at lensmann B hadde begått tjenestefeil. Lagmannsretten hadde i forbindelse med behandling av fraværsdommen fra forliksrådet lagt til grunn at A i praksis hadde gjort seg utilgjengelig for å motta forkynnelse personlig, at han ikke hadde folkeregistret adresse der han faktisk bodde og at han kom med ulike forklaringer på hvor han hadde oppholdt seg.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grovt uforstand i tjenesten.

 

 

 

Sak 582/17-123, 02.05.2018

PÅSTAND OM MAKTMISBRUK OG TJENESTEFEIL.

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for maktmisbruk og tjenestefeil.

 

Rettslig grunnlag:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, fordi det ut i fra opplysningene i saken ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Flere av de anmeldte forholdene var også foreldet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 323/17 – 123, 04.05.2018

 

MULIG MANGELFULL KOMMUNIKASJON OM AVDØDES HELSETILSTAND - SELVDRAP

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet meldte om at en varetektsfengslet person (A) hadde begått selvdrap i fengsel, og at sakens dokumenter ga grunn til å stille spørsmål ved om politiet hadde underkommunisert avdødes helsetilstand da han ble overflyttet til fengselet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om en person som hadde forsøkt å rane en bil. Politiet reiste til stedet og fikk kontroll på mannen, A. På vei til politistasjonen ble A tatt med til legevakten for undersøkelse. Han ble lagt inn på sykehus for observasjon, og senere overført til arresten. En patrulje hentet A i arresten fordi han skulle fremstilles for fengsling i tingretten. Patruljen fikk da vite at A blant annet hadde kuttet seg da han satt i arresten. Etter fengslingsmøtet transporterte patruljen A til fengselet.

 

Dagen etter ble A funnet død på cellen. Politiet iverksatte etterforsking for å avdekke mulig straffbart tjenestefeil begått av ansatte i fengselet. Det ble også besluttet at Spesialenheten måtte vurdere om de politiansatte, som hadde transportert A, hadde gitt fengselet tilstrekkelig informasjon om A. Innhentet dokumentasjon fra fengselet viste at patruljen hadde informert fengselet om As opptreden i arresten, samt hans forsøk på å strangulere seg under oppholdet. Fengselet hadde besluttet å kartlegge As helsetilstand.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 39/17-123 – 02.03.2018

 

FENGSLING UTEN HJEMMELSGRUNNLAG

 

Politidistrikt/særorgan:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelsen:

Politiets utlendingsenhet varslet Spesialenheten om at en utlending (A), som var fengslet med hjemmel i utlendingsloven § 106 første ledd, ikke hadde blitt løslatt ved fengslingsfristens utløp. A hadde vært fengslet i mer enn 19 timer etter at fengslingsfristen hadde løpt ut.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tingretten hadde ikke behandlet begjæring om re-fengslig på grunn av en misforståelse mellom tingretten og PU. Det var ikke holdepunkter for at det var begått tjenestefeil i forbindelse med kommunikasjonen med tingretten.

 

Det er formelt sett påtalemyndigheten som har det overordnede ansvaret for at tvangsmidler brukes rettmessig, også at ingen sitter fengslet uten gyldig rettslig grunnlag. PU er organisert slik at det er PU som til enhver tid skal ha oversikt over hjemmelsgrunnlaget. Spesialenheten mente at B, som ansvarlig jurist, derfor ikke hadde brutt en tjenesteplikt ved at han ikke på et tidligere tidspunkt fanget opp at tingretten ikke hadde tatt stilling til begjæringen om fengsling av A.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Administrativ avgjørelse:

Etterforskningen avdekket enkelte svakheter ved systemene for internkontroll i PU, og saken ble derfor oversendt til sjefen for PU for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 523-17-123, 19.04.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha begått tjenestefeil i forbindelse med at han ble anholdt og innbragt i arresten. A mente at politiet ikke hadde grunnlag for å ta ham med til arresten, og at politiet ikke tok hensyn til at han har en angstlidelse som trigges når han blir satt på celle.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde vært beruset og ikke rettet seg etter politiets pålegg. Han hadde også vært involvert i en slåsskamp, og forulempet politiet på stedet. Det var derfor anledning til å sette ham i drukkenskapsarrest. Det var også iverksatt særskilte sikkerhetstiltak i forbindelse med at A ble satt på cellen. A ble løslatt og fikk tilbud om legehjelp fordi han kort tid etter innsettelse fikk et angstanfall på cellen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 348/17 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for sammenblanding av roller som politi og privatperson i en sak hvor B var anmeldt for et straffbart forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Saken var på grunn av Bs ansettelsesforhold overført til et annet politidistrikt som settepolitimestersak. Det var ikke holdepunkter for at B hadde vært involvert i etterforskingen av egen sak.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 349/17 – 123, 04.05.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politidistriktet for å beskytte egne ansatte i forbindelse med en sak der polititjenesteperson B var anmeldt for et straffbart forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingen av B var overført til behandling som settepolitimestersak. Vestfold og Telemark statsadvokatembeter hadde også gjennomgått saken i forbindelse med As klage over henleggelse. Statsadvokaten fant det ikke forsvarlig å bruke ytterligere ressurser på etterforsking av saken.

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 555/17 – 123, 08.05.2018

 

TVANGSMESSIG STANS AV KJØRETØY

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Sør-Øst politidistrikt meldte om at politiet forsettlig (ved vilje) hadde kjørt på As bil. A hadde holdt høy hastighet og kjørt på slik måte at han var til fare for seg selv og medtrafikanter.

 

Spesialenhetens vurdering:

As kjøreadferd og det at han ved flere anledninger var nær ved å frontkollidere med møtende biler, gjorde at As kjøring var til fare både for ham selv og andre trafikanter. Det var nødvendig å stanse ham. Den etterfølgende etterforskingen avdekket at A var påvirket av narkotika under kjøringen. Han forklarte også til Spesialenheten at han var psykotisk og trodde at bilene som kjørte etter ham skulle drepe ham. Patruljen hadde kjørt etter A en tid og hadde forsøkt å signalisere til ham at han skulle stanse. Bruk av forsettlig påkjørsel var besluttet av operasjonsleder, og ble gjennomført på et tidspunkt da bilene holdt lav hastighet. Ingen personer ble skadet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

 

 

Sak 144/18– 123, 08.05.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFORSØMMELSE OG ULOVLIG OVERVÅKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for ulovlig ransaking etter positiv utslag på hurtigprøve (spyttprøve) i forbindelse med trafikkontroll. A anmeldte B også for ulovlig overvåkning og forfølgelse av ham gjennom flere år.

 

Spesialenhetens vurdering:

B stanset A i trafikkontroll og tok hurtigtest for narkotika (spyttprøve). Den slo ut på amfetamin. A opplyste at han benyttet medisiner forskrevet av lege, og at medisinen inneholdt stoff som slo ut i spyttprøven.

 

At en person opplyser at han får foreskrevet medisin fra lege, utelukker ikke at vedkommende kan ha befatning også med illegale rusmidler. Det ble her gjort funn av amfetamin i As bil og et mindre kvantum dopingmidler i hans bolig.

 

Det var ingen opplysninger i saken som underbygget As påstand om at B overvåket og forfulgte ham.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.      

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 326/17 – 123, 08.05.2017

 

PÅSTAND OM MAKTMISBRUK OG VOLD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for vold da han ble pågrepet ute i byen. Han anmeldte også vold inne på cellen i arresten og maktmisbruk ved at han ble ført naken fra en celle, gjennom inkvireringsrommet og til en annen celle. På inkvireringsrommet var det flere andre personer som kunne se at han var naken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet observerte A og As søster i beruset tilstand i bysentrum. Da As søster kollapset på gaten bestemte politiet at hun måtte til lege for undersøkelse. A la seg i mellom da politiet skulle ta med søsteren til lege, og det ente med at A ble lagt i bakken og påsatt håndjern. A ble etter dette pågrepet og tatt med til arresten. Under innsettelse i arrest ble det funnet tabletter på A. Politiet bestemte derfor at A skulle kle av seg for undersøkelse. Da A kom til sokkene var han sint, og prøvde å stappe en sokk i munnen til politibetjenten. Politibetjenten tok da tak i A og førte han mot murveggen bakerst i cellen. A nektet å kle på seg etter at han var ferdig undersøkt av politiet, og fikk utdelt et ullteppe. Da det senere ble bestemt at A skulle flytte celle fordi han bråket, og det var behov for å sette A på en celle med bedre videoovervåkning, nektet A å kle på seg. Han ble derfor ført naken til den nye cellen.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 664/17-123, 08.05.2018

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL OG MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson for ikke å ha behandlet en anmeldelse for å beskytte den anmeldte.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut i fra opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Anmeldelsen var registrert og behandlet av en politiadvokat. Videre ble politiets henleggelsesbeslutning også overprøvd av statsadvokaten, som ikke fant grunn til å omgjøre den. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 184-17-123, 08.05.2018

 

ANMELDELSE FOR BEDRAGERI

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Øst politidistrikt anmodet Spesialenheten om å etterforske uregelmessigheter i en reiseregning, i bruk av egenmelding og i permisjonssøknader fra en arrestforvarer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kom til at det ikke forelå tilstrekkelig bevis for at arrestforvareren hadde forledet eller tilbakeholdt informasjon slik at han mottok uberettigede utbetalinger. Han hadde vært beordret til tjeneste i Heimevernet (HV) og søkt om permisjon i færre antall dager enn det kurset var på. Dette skyldtes imidlertid feil angitt tidspunkt i et brev fra Forsvarets side. Dessuten hadde han fått permisjon fra HV-kurset og utført fagforeningsarbeid på vegne politiet i kursperioden. Regelverket om avkorting var også noe vanskelig å forstå. Feilene i bruk i egenmeldinger skyldtes slurv både fra ham selv og fra arbeidsgivers side.

 

Vedtak:
Saken ble henlagt under henvisning til bevisets stilling.

Rettslig grunnlag:
Saken ble vurdert som mulig overtredelse av straffeloven § 371 om bedrageri.

 

 

Sak 191/18 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM IKKE Å HA TATT I MOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte B for å ha unnlatt å ta imot en anmeldelse. Han viste til at en annen politibetjent i forbindelse med hendelsen truet med fingeren mot ham og C, og at B uansett ikke er "god i hodet".

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av oppdragsloggen at C møtte på politistasjonen for å anmelde en person for truende atferd mot henne og vennen, A. Hun hadde imidlertid ikke tid til å avgi forklaring der og da siden hun skulle lufte noen hunder. Det ble derfor gjort en avtale om hva som skulle gjøres videre. Det var en politibetjent og en politioverbetjent som hadde nedtegnet oppdraget i oppdragsloggen. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B, eller noen av de andre, hadde opptrådt straffbart. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 489/17 – 123, 11.05.2016

 

ANMELDELSE FOR FRIHETSBERØVELSE, ANTASTING, VOLD MV.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for tortur, frihetsberøvelse, tyveri og hærverk, og ba om at bildeopptak fra glattcellen blir sikret. Han anmeldte også politiet for antasting og vold, og krevde at de ble ilagt besøksforbud overfor ham

 

Spesialenhetens vurdering:

En politipatrulje bestående av B og C reiste til et serveringsted hvor A hadde blitt nektet servering. Da de kom var A tatt hånd om av to vektere, og han ropte og skrek høylydt. Han gjorde motstand og skrek vedvarende fra patruljen kom frem og til de hadde fått ham inn i bilen. De hadde satt på ham håndjern, og da A på et tidspunkt kastet seg fremover slik at de mistet taket på ham, falt han i bakken. A ble fremstilt for lege på legevakten før han ble satt i arresten. Han fremholdt sin motstand ved å stritte i mot, dunke hodet og rope "politivold" mv., og nektet å la seg undersøke av helsepersonell. Da de ankom arresten ble han trillet rett inn på cellen i en transportstol og visitert, før de to politibetjentene og en arrestforvarer forlot cellen.

 

Det var ikke holdepunkter for at A var utsatt for noe straffbart i forbindelse med anholdelsen og innbringelsen. Maktbruken mot ham var nødvendig og forholdsmessig, og også lovlig.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 224/18 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved X politistasjon for en rekke forhold i forbindelse med etterforsking av en sak mot henne. Hun anførte at etterforskere hadde møtt hjemme hos henne for å avhøre henne under den islamske høytiden Eid, til tross for at hun hadde gitt beskjed om at hun var syk. A anmeldte også politiet for at de uten grunnlag truet med å hente henne for undersøkelse av hennes tilregnelighet, samt at hun ble gjort «rettsløs» ved at det ble krevd innsyn i hennes legejournaler.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten til grunn at det over tid hadde pågått en konflikt mellom A og flere naboer, hvorav en av dem anmeldte A for hensynsløs adferd. Fordi A ikke møtte til avhør hos politiet som avtalt, reiste politibetjent B hjem til A for å avhøre henne. I forbindelse med avhøret opplyste A at hun hadde fått diagnosen paranoid schizofreni av sin lege, men at diagnosen ikke var korrekt. Som følge av dette ønsket politiet en primærpsykiatrisk undersøkelse av A. Etter anmodning fra politiadvokat C, besluttet retten å oppnevne sakkyndig for gjennomføring av slik undersøkelse av A. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 661/17 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIGE HANDLINGER I NAMSSAK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Namsmannen for alvorlig diskriminerende og arrogant holdning, grov feil og ulovlige handlinger, samt maktmisbruk.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Namssaken startet i 2015 og gjaldt ubetalte regninger for bompasseringer. Det var avholdt flere utleggsforretninger og avsagt flere kjennelser og dommer, både i Forliksråd og tingretten.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at ansatte ved namsmannens kontor hadde opptrådt i strid med gjeldende regelverk for tvangsfullbyrdelse og utlegg. Det var heller ingen opplysninger som tilsa at det var opptrådt diskriminerende eller på annen måte straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 173/17 – 123, 11.05.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG MAKTBRUK OG GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Politiets Utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelsen:

I begynnelsen av mars 2017 var A innsatt på Politiets utlendingsinternat Trandum, og hadde planlagt utreise senere samme måned. Den aktuelle dagen brukte A vasken på sin celle, og, i følge A, løsnet armaturen på vasken ved et uhell. Han kontaktet betjeningen og gjorde de oppmerksom på dette. Betjeningen antok at A hadde utført skadeverk på vasken, og ønsket ham overført til en sikkerhetsavdeling. A motsatte seg dette fordi han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Han ble da lagt i bakken av tre personer. I den forbindelse ble han påført to blåmerker, ett i pannen og ett på den ene albuen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestemennene mente at A hadde ødelagt vaskeservanten med vilje. A nektet deretter å ta av seg klærne da han skulle overføres til sikkerhetsavdelingen. Tjenestemennene la ham da kontrollert ned på gulvet og gjennomførte en sikkerhetsvisitasjon av ham.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestemennene hadde brukt ulovlig makt mot A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 263/18 – 123, 14.05.2018

 

ANMELDELSE FOR GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED MANGLENDE UTSENDELSE AV BEKREFTELSE PÅ ANMELDT FORHOLD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte avdelingssjef B for at han ikke hadde sørget for at A fikk tilsendt skriftlig bekreftelse på anmeld forhold, til tross for at A hadde fått opplyst at han ville få slik bekreftelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i politiets straffesaksregister viste at politidistriktet hadde registrert saken to dager etter at A innleverte anmeldelsen til politiet. A hadde status som melder i saken. B var registrert som påtaleansvarlig.

 

Det var ikke holdepunkter for at manglende utsendelse til A kunne representerer et straffbart forhold. Straffeloven § 172 rammer grovt avvik fra korrekt handlemåte og det må være tale om brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning, noe som ikke var tilfellet i denne saken.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 358/17-123, 14.05.2018

 

ANMELDELSE AV ANSATT VED SØR-ØST POLITIDISTRIKT FOR GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Sør-Øst politidistrikt for å ikke ha oversendt hans klage over politiets henleggelse av en straffesak til statsadvokaten.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde oversendt mange dokumenter til politiet, og det var ikke straffbart ikke å oppdage at han også hadde påklaget politiets henleggelse. Mange av dokumentene var også stilet til statsministeren og andre sentrale politikere.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 35/18 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM TILBAKEHOLDELSE AV DOKUMENTER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for å holde tilbake dokumenter i hans sak. Han mente at politiet ikke oversendte dokumenter til hans advokat, og ved dette ødela etterforskingen av saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

A anmeldte i 2016 en rekke forhold til Spesialenheten. Saken ble henlagt uten etterforsking. A påklaget henleggelsen til Riksadvokaten, men trakk klagen fordi han ønsket å innhente mer informasjon fra politiet. Spesialenheten la til grunn at As anmeldelse i nåværende sak var knyttet til det han mente var manglende oversendelse av dokumenter fra politiet til hans advokat. Av politiets saksdokumenter fremgikk det at politiet hadde oversendt en rekke dokumenter til As forsvarer, samt redegjort for hvorfor noen av dokumentasjonen ikke lenger lot seg oppdrive. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

                 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 213/18 – 123, 14.05.2018

 

ANMELDELSE FOR HASTIGHETSOVERSKRIDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Øst politidistrikt anmeldte tjenesteperson A for å ha holdt en hastighet av 116 km/t i en skiltet 80-sone, målt ved en automatisk trafikkontroll (ATK).

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist at A hadde kjørt i 116 km/t. A benyttet egen sivil bil og var på vei mellom tjenestesteder da hastigheten ble målt ved automatisk trafikkontroll (ATK).

 

Vedtak:

A ble ilagt forelegg på kr 11 500. Det ble fastsatt tap av retten til å kjøre førekortpliktig motorvogn i tre måneder regnet fra da førerkortet ble beslaglagt. A har vedtatt forelegget.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 5 første ledd jf. annet ledd jf. skiltforskriften § 8.

 

 

 

Sak 39/18 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikt og krenkende behandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt av A i forbindelse med en konfrontasjon mellom A og, B, som mente seg svindlet av As sønn i forbindelse med et bilkjøp.  Ifølge A hadde politiet sagt at sønnen hadde mottatt penger fra B, men ikke levert bilen, og at det var god vei til å bli en straffesak. A mente at politiet hadde brutt taushetsplikten ved å fortelle ham dette. A mente også at politiet hadde behandlet ham på en krenkende måte.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt krenkende mot A. Opplysningene som politiet ga til A om sønnen fremsto å være de samme opplysningene som B allerede hadde gitt til A om hvorfor han var kommet for å snakke med As sønn.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 704/17 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM UNNLATE TJENESTEHANDLING, GROV UFORSTAND I TJENESTEN OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte sin bror, B, som er sivilt ansatt i politiet, for brudd på taushetsplikten, misbruk av politiets e-postsystem til privat bruk i forbindelse med et arveoppgjør og for å ha slettet en ATK-sak.

 

Spesialenhetens vurdering:

De anmeldte bruddene på taushetsplikt ligger over tre år tilbake i tid og var i liten grad konkretisert.

Slettingen av sak i forbindelse med automatisk trafikkontroll skal ha skjedd for fire-fem år siden. Det forelå ikke nærmere opplysninger om tid eller sted for fartsovertredelsen. Et eventuelt straffeansvar for disse anmeldte forholdene var foreldet da anmeldelsen ble mottatt ved Spesialenheten. Selv om det sees bort fra foreldelsesspørsmålet, ble det i vurderingen lagt vekt på at en etterforskning for å søke å avklare nærmere de anmeldte forholdene ikke var forholdsmessig sett i lys av sannsynligheten for å avdekke straffbare tjenestehandlinger

 

En gjennomgang av innleverte e-poster sendt fra Bs jobbmail, viste at innholdet var av privat karakter sendt til hans egen advokat og hans egne søsken i forbindelse med et arveoppgjør etter deres mor.  Det kan etter omstendighetene være klanderverdig å benytte politiets e-postsystemer til privat bruk. Spesialenheten kunne ikke se at de oversendte e-postene sannsynliggjorde en bruk som vil kunne medføre straffeansvar

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 1902 § 121 og straffeloven 2005 § 209 om brudd på taushetsplikt

Straffeloven 1902 § 324 om tjenesteforsømmelse/unnlate en tjenestehandling

Straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grovt uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 161/18 – 123, 16.05.2018

 

PÅSTAND OM D KRENKENDE OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersonene B og C for å ha oppsøkt ham og hans familie på bopel for å «pågripe» ham basert på et opphevet besøksforbud. Videre skal B og C ha hevdet at han hadde plaget et familiemedlem uten at det var noe hold i dette. Deretter bortviste de ham fra egen bopel i 48 timer. A anførte at politiet ved sin oppførsel skremte familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet møtte hjemme hos A og hans familie etter anmodning om bistand fra AMK. AMK hadde i forkant fått henvendelse fra As bror om at A var psykisk ustabil. A ble undersøkt, og vurdert å kunne være hjemme. AMK og politiet forlot deretter stedet. Kort tid etter måtte B og C på nytt reise til adressen fordi A igjen hadde opptrådt utagerende mot familien. Han ble da bortvist fra boligen til kl. 12:00 neste dag. Han overholdt ikke dette. Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 180/18 – 123, 18.05.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG LEGITIMERING, JUSTISMORD MV.

 

Politidistrikt:

Politi, påtalemyndighet og norske myndigheter for øvrig.

 

Anmeldelsen:

A anmeldte alle deler av norsk politi for å ha utøvd politimyndighet uten å kunne legitimere dette siden politilegitimasjonen ikke inneholder grad og stilling. Han anmeldte også norske myndigheter under henvisning til at straffereaksjonen tvunget psykisk helsevern er i strid med menneskerettighetene. Endelig hevdet han at norske myndigheter stod bak hendelsene 22. juli 2011 og anmeldte norske myndigheter for justismord på personen som ble domfelt for gjerningene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet eller påtalemyndigheten hadde begått noe straffbart i tilknytning til de forhold A anmeldte. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 53/18– 123 – 18.05.2018

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM FALSK FORKLARING FOR RETTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte polititjenesteperson B for falsk forklaring til retten i forbindelse med at A var domfelt for fartsovertredelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på domstolens vurderinger av A og tjenestepersonens forklaringer.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 17

Sak 319/17 – 123, 25.04.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Advokat anmeldte på vegne av klient politiet for ulovlig ransaking. Klienten hadde vært sammen med advokaten hele dagen. Likevel mente politiet det var mistanke om at klienten hadde befatning med narkotika, og besluttet ransaking og pågripelse av klienten.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt mistenkte, og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viser at politiet mottok informasjon fra et hotell om at en beboer oppførte seg mistenkelig. Politiet foretok undersøkelser av saken og med bakgrunn i undersøkelsene besluttet påtalemyndigheten ransaking og pågripelse av personen. 

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

 

Sak 722/17 – 123, 25.04.2018

 

PÅSTAND OM MISBRUK AV STILLING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson for i 2007 å ha tatt ham på låret og prøvd å klemme ham på en ekkel måte.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt anmelder.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 201 og § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

A var asylsøker og ble av tjenestepersonen invitert til kaffe på politistasjonen i 2007. Under samtalen ble han befølt på låret. Da han ville forlate stedet prøvde tjenestepersonen å klemme ham på en ekkel måte.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som foreldet.

 

 

 

Sak 398/17-123, 26.04.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en polititjenesteperson for ulovlig bruk av makt og brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av straffesaksdokumentene mot A og loggen i politioperativt register («PO»).

 

Gårdeieren ble avhørt som vitne. Spesialenheten har gjort flere forsøk på å avhøre A om forholdet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Nærmere om sakens faktum:

Politiet fikk melding fra en (annen) beboer på gården om at A raserte en leilighet. Politiet rykket ut og påtraff gårdeier og A. A var åpenbart beruset og sint. A hadde flere ferske sår på kroppen. A var oppfarende og utagerende mot gårdeier og politiet. Hun satt seg fysisk til motverge da hun skulle plasseres i tjenestebilen, og ble påsatt håndjern. Hun sparket en politimann flere ganger i brystet da hun ble plassert i bilen. I arresten nektet A å gå på cellen og ble båret inn.

 

Senere samme dag ble A avhørt og løslatt. Det viste seg at hennes 13 år gamle sønn også var registrert bosatt på stedet og at de måtte flytte derfra. Gårdeier overhørte ved en tilfeldighet at politiet antakeligvis ville sende bekymringsmelding til barnevernet.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Gårdeier var kjent med at politiet hadde pågrepet A grunnet skadeverket og volden mot politimannen, og at hun hadde en yngre sønn. Det var dessuten gårdeier som påla A å flytte. Han var således kjent med saken.

 

Det var heller ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde brukt unødvendig eller uforsvarlig makt mot A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 828/16-123, 26.04.2018

 

PÅSTAND OM KRENKENDE OG SJIKANERENDE OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for krenkende og sjikanerende behandling i forbindelse med politiavhør. A anførte blant annet at han ble nektet å ha forsvarer til stede under avhøret, at han ikke ble foreholdt sine rettigheter, at hans krav om lydopptak av avhøret ikke ble etterkommet, at han ikke ble foreholdt hva han var mistenkt for og at B oppførte seg på en krenkende og sjikanerende måte overfor ham.

 

A viste i anmeldelsen til at han også i 2014 sendte en klage til politimesteren i politidistriktet i forbindelse med en sak hvor han var mistenkt for familievold. Han mente at etterforskerne og juristene var forutinntatte og at de trakasserte ham. Også da B etterforsker på saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten iverksatte etterforsking og avhørt B.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd om grov uforstand i tjenesten og ny straffelov (2005) om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at sakene fra 2014 og 2016 gjaldt spørsmålet om politiet var habile, om de hadde trakassert A, foretatt ensidig etterforsking til fordel for fornærmedes tidligere samboer, og ikke dokumentert samtlige forhold under etterforskingen.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at B i forbindelse med saken fra 2014 hadde opptrådt på slik måte at det var straffbart. B var kjent med As innsigelser til hans habilitet. Han hadde i en “rapport" fra 2014 opplyst at han var kjent med As klage, og at hans selv kunne bli "mistenkt for vesentlig tjenesteforsømmelse", anklaget for "upartisk etterforsking, og for å ha manipulert bevis i saken". Spesialenheten mente at avhøret av A burde vært tatt med lyd, eller med lyd og bilde. Bs rapport fra avhøret var dessuten svært knapp, og det var heller ikke skrevet egenrapport om hvorfor A ikke ville undertegne forklaringen sin. Det burde også ha vært notoritet (dokumentasjon) om foretatte etterforskingsskritt og om deres kontakt.

 

Spesialenheten var også kritisk til at B i et avhør hadde lovet vitnet C "å holde dette avhøret unna A og hans forsvarer for en periode, for at ikke dette i seg selv skal ødelegge for avtalen som er inngått". Spesialenheten kunne ikke se at det var hjemmel for en slik tilbakeholdelse av bevis for A og hans forsvarer, og uttalelsen var etter Spesialenhetens vurdering egnet til å underbygge As anførsler om inhabilitet og påstand om ensidig etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

               

 

 

Sak 436/17 – 123, 27.04.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG VOLDSBRUK

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to tjenestepersoner for ulovlig vold ved pågripelse og under transport til arrest.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt anmelder, de to mistenkte og vitner og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg, arrestjournal og legejournaler. Spesialenheten har også innhentet og gjennomgått videopptak fra arresten i Kristiansand.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse og § 272 om grov kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ved pågripelsen overstadig beruset. Han motsatte seg politiets anholdelse helt fra han ble funnet liggende på gata i Kvinesdal sentrum til patruljen ankom Mandal. A sparket rundt seg og politiet måtte bruke fotlenke/håndjern på ham inne i celledelen slik at han ikke skulle ødelegge seg selv og bilen. En tjenestemann måtte etter hvert også ligge på bena hans bak i bilen for å hindre sparking og ødeleggelse. Underveis ble ambulanse tilkalt. A ble undersøkt uten at det ble funnet skader.

 

Spesialenheten vurderte innbringelsen som rettmessig. Det var ingen forhold under etterforskingen som underbygget As forklaring om ulovlig maktbruk. Han hadde en skade på foten som var forenlig med hvordan han selv hadde opptrådt etter at fotlenken ble satt på ham. Skaden i ribbenene kunne han også ha pådratt seg i et slagsmål han var involvert i etter at han ble løslatt. Det var uansett ingen holdepunkter for hans påstand om at politiet hadde sparket ham i brystet flere ganger slik at ribbensbruddene oppstod. A erkjente at han hadde oppført seg dårlig og at han husket lite/ingenting fra hendelsen.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 320/17 – 123, 27.04.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG BRUK AV MAKT VED FREMSTILLING PÅ LEGEVAKTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A opplyste i anmeldelsen at han gikk rolig bortover veien, da han ble stanset av en politipatrulje. Han fortalte til politiet at han var redd og ønsket å være for seg selv grunnet sin helsetilstand. Deretter fortsatte han å gå. Han ble uten forvarsel lagt i bakken, og fikk håndjern og strips rund håndledd og ankler. Deretter kom ytterligere to patruljer til stedet, slik at det totalt var ca. seks politiansatte som utøvde fysisk makt mot ham. De “kastet ham inn i politibilen”. Der ble han iført en slags maske. Så ble han tatt med til legevakten. På legevakten ble han holdt innesperret på et rom i flere timer uten tilgang på vann. Ved flere anledninger ble han dyttet og skreket til av politiet. Legen ba om at strips og håndjern ble tatt av, men politiet etterfulgte ikke dette. Etter lang tid ble han dimittert uten annen beskjed enn å “komme seg vekk”. Maktbruken medførte at han fikk blåmerker, risp og kutt på håndledd, rygg og ankler.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A, et vitne og fire av seks mistenkte tjenestepersoner. Kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg er innhentet, samt legejournal. Det ble fra legevakten opplyst at det ikke er kameraovervåkning inne på behandlingsrommene.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet observerte at A gikk midt i veien, og forsøkte å komme i kontakt med ham. A var psykotisk, og måtte holdes i armene for å få kontroll på ham. En slektning av A kom til stedet og opplyste at A også tidligere hadde hatt rusutløste psykoser. A uttalte til politiet at han var redd for å bli angrepet av ville dyr. Patruljen besluttet etter hvert at han måtte fremstilles for lege. A motsatte seg dette. Han ble lagt i bakken og påsatte håndjern. To andre patruljer kom til stedet og bisto med å sette A inn i cellebilen. I forbindelse med dette ble A påsatt strips på beina fordi han sparket. En eller to tjenestepersoner satt bak i celledelen sammen med A under transporten til legevakten. A spyttet/frådet da han snakket, og ble derfor iført en spyttemaske. Masken ble forsøkt tatt av flere ganger, men ble satt på igjen fordi A ikke hadde kontroll over frådingen. Stripsene på beina ble fjernet inne på venterommet. Det tok ca. tre timer før legen fikk vurdert A. Håndjernene ble fjernet etter 2-2,5 time. Den siste halvtimen roet A seg ned og legen vurderte at han ikke skulle tvangsinnlegges. A takket nei til frivillig innleggelse. Han ble deretter dimittert.

 

Politiet plikter å hjelpe syke personer som ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Politiet har anledning til å benytte makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt gikk ut over det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen. A var psykotisk og det var usikkert om han kunne ta vare på seg selv. Han ønsket ikke selv å bli med til legeundersøkelsen, og måtte derfor tas med makt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 16

Sak 270/17 – 123, 19.04.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE OPPFØLGING AV BEGJÆRING OM BESØKSFORBUD MV.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A har gjennom en rekke e-poster med vedlegg til Spesialenheten anmeldte og klaget over et lensmannskontors manglende håndtering av hennes mange henvendelser, anmeldelser og begjæringer om besøksforbud mot andre familiemedlemmer.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten kontaktet B, som er den ved lensmannskontoret som A har utpekt som den som unnlot å følge opp henvendelsene hennes. Han benyttet seg av sin rett som mistenkt til ikke å avgi forklaring og begrunnet dette i særskilte forhold rundt A. Spesialenheten innhentet en straffesak hvor A hadde fremsatt begjæring om besøksforbud overfor søsteren og broren, og hvor begjæringen ikke var blitt behandlet. Det ble ikke funnet nødvendig å avhøre politibetjenten og politiadvokaten som var ansvarlige i saken. Videre ble det gjort undersøkelser i straffesaksregisteret. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171 om grov tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom grov tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelse til Spesialenheten hadde sin bakgrunn i en pågående familiestrid hvor sakens parter til stadighet anmeldte hverandre og ville ha besøksforbud. I årene 2016-2018 var A registrert som fornærmet i 13 saker og mistenkt/siktet i 28 saker. Sakene gjaldt i hovedsak brudd på ilagt besøksforbud, skremmende/plagsom/hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og trusler knyttet til familiekonflikten. Etter hva Spesialenheten kunne se, var det ingen ting som tilsa at sakskomplekset knyttet til As henvendelser, anmeldelser og begjæringer til politiet hadde blitt håndtert slik at det kvalifiserte til straffansvar for de involverte tjenestepersonene. Når det gjaldt manglende behandling av besøksforbudet A hadde fremsatt begjæring om, var det kritikkverdig at politiet ikke hadde behandlet dette innen rimelig tid, men det var ikke straffbart

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 717/17 – 123, 20.04.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN VED Å HA HENTET UT ET BARN FRA HENNES HJEM OG PLASSERT DET HOS NABOEN UTEN MORS VITEN OG SAMTYKKE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved politidistriktet for å ha tatt hennes datter ut av hjemmet og plassert henne hos en nabo uten at A fikk beskjed eller hadde samtykket til dette. Dette skjedde i forbindelse med at hennes tidligere ektefelle, B, som passet datteren, ble hentet av politiet til en blodprøve. Hendelsen fant sted 4. april 2010.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Tidligere sak hos Spesialenheten på bakgrunn av anmeldelse fra A, er gjennomgått.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Forhold som rammes av straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 foreldes etter to år. Et eventuelt straffbart forhold i denne saken var derfor strafferettslig foreldet den 4. april 2012, det vil si lenge før anmeldelse ble inngitt til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt på grunn av foreldelse.

 

 

 

Sak 247/17 – 123, 20.04.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED UTFERDIGELSE AV PÅTALEUNNLATELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for å ha utferdiget påtaleunnlatelse mot ham på sviktende grunnlag. A anførte at han ikke hadde fått anledning til å forklare seg i saken og at han først fikk vite om saken da han mottok påtaleunnlatelsen i posten. A mente også at B ikke hadde sørget for å innhente øvrige bevis for å belyse saken, men kun avgjort saken på bakgrunn av fornærmede Cs anmeldelse.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt B, og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av sakens dokumenter la Spesialenheten til grunn at B hadde utferdiget en påtaleunnlatelse mot A kun basert på en anmeldelse fra C. Det følger av rundskriv nr. 6/1989 fra Riksadvokaten at en påtaleunnlatelse innebærer en skyldkonstatering og at minimumskravet er at påtalemyndigheten vurdere bevissituasjonen som så god at den vil lede til fellelse ved en domstolsbehandling. Videre oppstilles et krav om at sikede skal være avhørt før påtaleunnlatelse utferdiges. Etter at A påklaget påtaleunnlatelsen omgjorde B sin beslutning og henla saken som intet straffbart forhold anses bevist. I henhold til rundskriv nr. 3/1998 fra Riksadvokaten skal denne henleggelsesgrunnen kun benyttes når bevisene med særlig styrke taler mot at et straffbart forholder foretatt. B forklarte i avhør hos Spesialenheten at han innledningsvis mente at han hadde tilstrekkelig informasjon til å avgjøre saken, mens han etter As klage var overbevist om at saken skulle henlegges. Spesialenheten fant at B ved å utferdige påtaleunnlatelsen hadde begått en tjenestefeil.

 

Spesialenheten mente imidlertid at tjenestefeilen ikke var grov. Det ble blant annet lagt vekt på muligheten for en siktet til å be påtalemyndigheten bringe en påtaleunnlatelse inn for retten, og at B henla saken etter at A hadde ytret seg.

 

Vedtak:

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

 

 

Sak 656/17 – 123, 20.04.2018

 

PÅSTAND OM BRUK AV FALSK VITNEFORKLARING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ført et vitne som hun visste forklarte seg uriktig. A mente B gjorde dette for å få ham og ektefellen domfelt for mishandling av deres datter. A mente også at noen i politiet hadde gitt falsk informasjon til media og om saken, og viste til omtale i media. Han mente også at det var lagt inn uriktig informasjon i kriminalomsorgens system, som hadde betydning for gjennomføringen av fengselsstraffen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A og hans ektefelle var på tidspunktet for As anmeldelse rettskraftig domfelt til fengsel i 3 år og 6 måneder for vold mot deres datter. Det aktuelle vitnet hadde forklart seg både i hovedforhandling i tingretten og under to ankeforhandlinger i lagmannsretten. Det fremgikk av rettsboken at A hadde kommentert hennes vitnemål under den andre ankeforhandlingen. Retten hadde ved bevisvurderingen lagt avgjørende vekt på datterens forklaring. Det aktuelle vitnes forklaring var en av flere vitneforklaringer det ble vist til som støtte for denne. Spesialenheten fant ingen bevismessige holdepunkter for påstanden om at B hadde ført vitnet vel vitende om at forklaringen var uriktig.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking knyttet til de øvrige anførslene, da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er dels henlagt som intet straffbart forhold anses bevist og dels uten etterforsking.

 

 

 

Sak 716/17 – 123, 20.04.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte sin eksmann B, som tidligere var politiadvokat, for brudd på taushetsplikt. Ved en anledning hadde han sendt henne en e-post med dokumenter som inneholdt konkret og sensitiv informasjon om en person som hadde voldtatt flere menn og smittet dem med HIV. Ved flere andre anledninger hadde A ved en tilfeldighet kommet over saksinformasjon fra flere straffesaker som lå på Bs private PC.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

A er avhørt for konkretisering av anmeldelsen og det er innhentet dokumentasjon fra A.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 121 om brudd på taushetsplikt

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgår av anmeldelsen at A og B hadde hatt en konfliktfylt forhold over flere år. E-posten A beskrev i anmeldelsen ble sendt henne i 2010. Vedlagt e-posten lå et prosedyreutkast og et påstandsskrift fra en straffesak. Da A mottok e-posten fra B trodde hun at han hadde sendt henne denne ved en feiltakelse. Senere mente hun at det kunne ha vært gjort for å skremme henne.

 

De andre opplysningene hadde hun funnet på Bs datamaskin og de var fra ulike straffesaker. A mente at B hadde gjort denne informasjonen tilgjengelig for henne med vilje.

 

A tidfestet det ene forholdet til 2006/2007 og det andre forholdet til før 2010.

 

Forhold som rammes av straffeloven (1902) § 121 og 325 første ledd nr. 1 foreldes etter henholdsvis fem og to år. Eventuelle straffbare forhold i saken var derfor strafferettslig foreldet flere år før anmeldelse ble inngitt til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt på grunn av foreldelse.           

 

Uke 14 og 15

Sak 41/18 – 123, 03.04.2018

 

PÅSTAND OM MISBRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte flere ikke navngitte tjenestepersoner som deltok i en aksjon mot ham, for maktmisbruk. Han mente at aksjonen forferdet naboene hans, og at bruken av makt mot ham var uhensiktsmessig og ulovlig.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Anmeldelsen ble inngitt til politidistriktet, som videresendte saken til Spesialenheten.

Av anmeldelsen fremgikk at det var fem politibetjenter som hadde deltatt på oppdraget.

Politidistriktet har oversendt utskrift av oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av føringer i oppdragsloggen la Spesialenheten til grunn at As far den aktuelle kvelden meldte om bekymring etter at A hadde utagert hjemme på foreldrenes bopel. Han hadde slått hull i vegger og inventar, samt truet foreldrene. Da faren ringte politiet hadde A forlatt huset. Faren opplyste at A ikke brukte rusmidler, men at han var psykisk syk. Han hadde egen nøkkel til foreldrenes hus. Foreldrene var redde for hva han kunne finne på når han kom hjem. Tre patruljer bestående av totalt fem politibetjenter deltok i søk etter A. Oppdraget ble avsluttet etter ca. 2,5-3 timer.

 

Spesialenheten iverksatt ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble det vektlagt meldingen politiet mottok og bekymringen som ble meldt fra As far.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 805/16-123, 03.04.2018

 

PÅSTAND OM REGISTERSØK UTEN TJENSTLIG GRUNN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten ble av politidistriktet varslet om at det var grunnlag for å mistenke arrestforvarer A for i beruset tilstand å ha logget seg på politiets systemer og søkt uten tjenstlig grunn. Bakgrunnen var at A mente å ha blitt frastjålet vesken sin på et utested tidligere samme natt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

A ble avhørt som mistenkt. Det ble innhentet PO-logg. Det er innhentet logger over aktivitet knyttet til A i Strasak, BL og PO i det aktuelle tidsrom.

 

Det ble foretatt vitneavhør av to politibetjenter, en arrestforvarer og en privatperson.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ansatt som arrestforvarer. Hun anmodet om politiets bistand etter at noen formentlig hadde tatt vesken hennes på et utested. Politiet sendte en patrulje til stedet. De vurderte A som overstadig beruset og noe vanskelig å ha med å gjøre. A hadde deretter oppsøkt politistasjonen. En politibetjent ble med henne til utestedet og gjennomgikk et videopptak der. Politibetjenten opplyser at de ikke fant noe av interesse for saken. A ble med tilbake til politistasjonen og fikk hjelp til å bestille taxi. Under oppholdet på politistasjonen ble det observert at A benyttet politiets datamaskin. A hadde lagt ut en melding på facebook om at hun hadde blitt frastjålet vesken sin.

 

Påfølgende dag la A ut en ny melding om at hun hadde tatt saken i egne hender og oppsøkt vedkommende som hun mistenkte for å ha tatt vesken, og fått vesken tilbake. I avhør forklarte denne personen at hun hadde fått med seg “feil veske” hjem og at hun hadde sendt As ektefelle en melding om dette. A kom deretter og hentet vesken sin.

 

Det ble ikke gjort tekniske funn som tilsa at A hadde logget seg inn i politiets dataregistre i det aktuelle tidsrommet. Det forelå heller ikke forklaringer fra vitner eller andre sikre bevis om at hun hadde brutt en tjenesteplikt. Spesialenheten fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at A hadde søkt i politiets dataregistre uten tjenstlig grunn.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Administrativ vurdering:           

Det at A hadde brukt politiets datamaskin i beruset tilstand var ikke et straffbart forhold, men ble sendt til politimesteren til administrativ vurdering. 

 

 

 

Sak 747/16 – 123, 03.04.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN OG GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED HÅNDTERING AV TAUSHETSBELAGT ADVOKATKORRESPONDANSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersonene B, C og D for grov uforstand i tjenesten/grovt uaktsom tjenestefeil ved sin håndtering av korrespondanse mellom B og hans tidligere engasjerte advokater. A hevdet at B og C hadde krenket hans rettigheter ved å innhente ulovlige dokumenter for deretter å gjennomgå disse. Han påpekte at materialet straks skulle ha vært oversendt tingretten for gjennomgang. A anførte også at D hadde fortsatt krenkelsen ved at hun ikke slettet dokumentene straks hun fikk kunnskap om dem, men i stedet varslet at dokumentene skulle legges frem i retten i forbindelse med en ankebehandling av en sak mot A.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har innhentet korrespondanse mellom D, statsadvokat F og Advokatfirmaet Z fra advokat G ved Advokatfirmaet Z. Advokat G er avhørt som vitne. Han var oppnevnt forsvarer for A i ankesaken.

 

Spesialenheten har med samtykke fra A og datteren, E, innhentet den taushetsbelagte advokatkorrespondansen fra advokat G. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Spesialenheten har opptatt forklaring fra to mistenkte; B og D. Spesialenheten har på bakgrunn av forklaringen fra B ikke ansett det nødvendig å avhøre C.

 

Det er gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Den aktuelle advokatkorrespondansen ble beslaglagt av daværende X politidistrikt i januar 2014, i forbindelse med en sak der A var siktet for drapsforsøk. Dette var en del av et større databeslag. B gjennomgikk det beslaglagte materialet våren 2014, men skal da ikke ha tenkt over at det dreide seg om taushetsbelagt dokumentasjon. Nevnte sak ble henlagt mot A, men materialet ble siden benyttet i forbindelse med en annen sak mot A som opprinnelig gjaldt unndragelse av skatt og merverdiavgift, samt grovt bedrageri mot NAV. Saken ble senere utvidet til også å omfatte menneskehandel og ble oversendt Y politidistrikt for sammenslåing med annen sak knyttet til As datter E. I forbindelse med at saken skulle opp til behandling i lagmannsretten i 2016, fikk D, som arbeidet ved Y politidistrikt, vite at X politidistrikt hadde beslaglagt materiale som kunne være aktuelt å benytte i retten. Det aktuelle temaet for D var Es rolle i As forretningsdrift. B ble da gitt i oppdrag å gjennomgå materialet på nytt for å få belyst temaet. Heller ikke ved denne gjennomgangen fanget B opp at materialet omfattet taushetsbelagt informasjon. Han printet ut flere e-poster mellom A, E og As tidligere engasjerte advokater, og oversendte disse til D og statsadvokat F. D videresendte e-postene til Es forsvarere samme dag, for å be om samtykke til å fremlegge materialet i lagmannsretten. Dette kom As forsvarere til kunnskap og det ble begjært bevisavskjæring. Statsadvokat F besluttet umiddelbart at materialet var underlagt taushetsplikt og at dette skulle slettes. Dette ble gjort og materialet ble ikke benyttet i retten. A hevdet at politiet/påtalemyndigheten ikke skulle hatt gjennomgått materialet, men at dette skulle ha vært oversendt retten for vurdering straks det ble oppdaget at det var advokatkorrespondanse.

 

Spesialenheten fant at B ved sin håndtering av materialet hadde begått en tjenestefeil, men at denne under tvil ikke var forsettlig eller grovt uaktsom. Ved vurderingen ble vist til at man ikke kunne se bort fra hans forklaring, samt at det ikke fantes dokumentasjon på at informasjonen tidligere hadde blitt brukt i saken. Det ble også vist til at han oversendte dokumentasjonen til de nye ansvarlige påtalejuristene på saken til vurdering. Saken ble henlagt for B som intet straffbart forhold anses bevist.

 

På bakgrunn av Bs forklaring om at han ikke hadde orientert C om advokatkorrespondansen i beslaget, fant Spesialenheten det ikke nødvendig å avhøre C. Saken ble henlagt for Cs vedkommende som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenheten fant grunnlag for å kritisere D for at hun manglende gjennomgang av korrespondansen hun fikk tilsendt. Det ble vist til at selv om hun hadde «arvet» materialet fra et annet politidistrikt og at hun således kunne grunn til å tro at beslaget tidligere hadde vært vurdert av tidligere ansvarlige påtalejurist, hadde hun selv et ansvar for å gjennomgå og vurdere materialet. Spesialenheten påpekte at Ds manglende vurdering av materialet gjorde at hun i realiteten heller ikke forsikret seg om at dette ikke var taushetsbelagt informasjon om A som nødvendigvis ikke burde tilflyte E/Es forsvarere. Det ble lagt til grunn at D hadde begått en uaktsom tjenestefeil, men ikke opptrådt grovt uaktsom. Saken ble henlagt for D som intet straffbart forhold anses bevist. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd, for å sikre at politi- og påtaleansatte har tilstrekkelig kunnskap om håndtering av taushetsbelagt materiale i forbindelse med beslag.

 

 

 

Sak 148/17-123, 09.04.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tre navngitte kolleger i Sør-Øst politidistrikt for brudd på taushetsplikten. A mente de brøt taushetsplikten ved å fortelle andre kolleger at han var anmeldt. Anmeldelsen mot A ble senere henlagt på bevisets stilling av settepolitidistrikt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopisak fra politi i straffesaken mot A, og foretatt to vitneavhør og fire mistenktavhør.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

For tre av de mistenkte var det ikke holdepunkter for at de hadde videreformidlet opplysninger fra As sak uten tjenstlig grunn.

 

Den fjerde mistenkte (B) hadde informert andre i ledende stillinger i politidistriktet om anmeldelsen mot A. Han hadde også informert om saken på parole i forbindelse med at det var iverksatt enkelte tiltak mot A som følge av bekymring for hans psykiske helse.  

 

Spesialenheten stilte seg noe tvilende til om det i forbindelse med orienteringen om tiltakene rundt A, også var strengt nødvendig å gi opplysninger om det anmeldte forholdet. Tiltakene ble ut fra det Spesialenheten kunne se ikke iverksatt som følge av mistanken mot A. Sett hen til at grensen for hva som uten hinder av taushetsplikten kan kommuniseres til kolleger er noe uklar, og ut fra bakgrunnen for Bs videreformidling av opplysningene og sammenhengen de ble gitt i, kunne imidlertid Spesialenheten vanskelig se at B hadde opptrådt i strid med taushetsplikten som gjelder innad i politiet.

 

Etterforskingsresultatet talte imidlertid ikke med styrke mot at det var begått en straffbar

handling, og saken ble henlagt etter bevisets stilling.   

 

Vedtak:

Saken er henlagt dels som intet straffbart forhold anses bevist og dels etter bevisets stilling

 

 

 

Sak 292/17 – 123, 10.03.2018

 

PÅSTAND OM BRUK AV ULOVLIG MAKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte på vegne av B tjenestemenn ved Innlandet politidistrikt for ulovlig bruk av makt ved innbringelse av hans nevø. Det ble anført i anmeldelsen at B, som følge av politiets maktbruk, hadde blitt påført brudd i håndleddet.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt fornærmede, vitner og mistenkte. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 272 om kroppskrenkelse med skadefølge

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om at det sto en ung mann (B) ved en brygge og melder var bekymret for hans psykiske helse og at han ville hoppe i vannet. Politiet reiste ut med en patrulje bestående av politibetjent C og D. Tjenesteperson D tok kontakt med B. I følge Ds forklaring oppførte B seg merkelig og snakket usammenhengende. Politiet ønsket å fremstille ham hos lege. B rev da av seg klærne og sekken som han hadde på seg. C tok B i armen for å lede ham mot politibilen, men B dyttet til politimannen slik at de gikk i bakken. B satt seg kraftig til motverge og politiet fikk ikke kontroll på ham. Politiet fikk bistand fra flere sivile personer, og klarte etterhvert å få B bort til politibilen og delvis inn i celledelen på politibilen.

 

B hadde i følge flere vitner og politiet ropt og skreket, samt slått og sparket mot politiet og bitt tjenesteperson D mellom tommel og pekefinger. Det gjorde så vondt at D presset fingrene på den ledige hånden mot Bs øyne slik at han sluttet å bite. De fikk så bistand fra innsatsleder G. G fant frem stropper som de festet rundt Bs ben så han ikke kunne sparke. Politiet forsøkte hele tiden å snakke til B og forklare at de ønsket å hjelpe ham. Dette ble også bekreftet av vitneutsagn.

 

B ble transportert til legevakten, og ble kort tid senere overført til psykiatrisk avdeling. Dagen etter hendelsen ble det påvist at han hadde brudd i høyre håndledd.

 

Spesialenheten har vurdert om tjenestemennene kan straffes for legemskrenkelse med skadefølge og om grensen for lovlig bruk av makt er overskredet.

 

Politiet har adgang til å benytte makt under tjenesteutførselen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig, jf. politilovens § 6. For all tjenesteutøvelsen gjelder det et forholdsmessighetsprinsipp, og midlende som anvendes må være nødvendig og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetens for øvrig.

 

På bakgrunn av de vitneopplysninger og øvrige bevis, fant ikke Spesialenheten det bevist utover rimelig tvil at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble lagt til grunn at B satte seg sterkt til motverge da politiet førsøkte å hjelpe ham. Den makten som ble benyttet mot B var nødvendig både av hensyn til at politiet måtte beskytte seg og for å hindre B i å skade seg selv. Det å presse ytterleddet på fingrene mot Bs øyne og surre benene hans fast med stroppen var ikke ordinære maktmidler, men var ikke straffbart fordi ble gjort i nødverge. Begge maktmidlene hadde vært av kortvarig karakter og hadde ikke medført skade eller stor fare for dette.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

               

 

Sak 605-17-123, 12.04.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat for manglende etterforsking.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har gjennomgått politiets straffesaksregister, i tillegg til As omfattende dokumentasjon som var vedlagt anmeldelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 171 om grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter i anmeldelsen eller i vedleggene til denne at det hadde skjedd et straffbart forhold. A hadde også tidligere anmeldt en rekke offentlige tjenestepersoner som hadde hatt befatning med foreldretvisten som A var involvert i. Den saken hadde også vært behandlet i rettsapparatet. A anmeldte så de personene som ikke ga han medhold i saken. Det var ikke en straffbar handling av politiadvokaten som mottok disse anmeldelse å henlegge dem uten etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

 

 

Sak 643/17-123, 12.04.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE ETTERFORSKING AV ALVORLIG KRIMINALITET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Oslo politidistrikt for manglende etterforsking av alvorlig kriminalitet hos sin tidligere arbeidsgiver. Han anmeldte også mulige taushetsbrudd fra ikke navngitte tjenestepersoner i politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171 – tjenestefeil m.m.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke opplysninger i saken som ga grunnlag for å hevde at As anmeldelse av tidligere arbeidsgiver var henlagt på ulovlig måte. Henleggelsen var ikke påklaget av A.

 

Opplysningene om at selskapet hadde uheldig kontakt med polititjenestepersoner var ikke underbygget.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, idet det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 88/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM RASISTISK MOTIVERT KONTROLL PÅ TOG

 

Politidistrikt:

Tollvesenet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte norsk grensepoliti grunnet kontroll av henne på toget mellom Kongsvinger og Oslo. Hun anførte at en mannlig og en kvinnelig politibetjent hadde opptrådt utrivelig og hatefullt mot henne. I følge A ble ingen andre på toget kontrollert så grundig som henne og hun opplevde kontrollen som rasistisk motivert.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har vært i kontakt med Innlandet og Oslo politidistrikt, samt Politiets utlendingsenhet for å avklare hvilke tjenenestepersoner som utførte tjenesteoppdraget, samt bedt om å få oversendt eventuelle oppdragslogger.

 

Videre er Tollvesenet kontaktet for avklaring av hvem som foresto den aktuelle togkontrollen.

Spesialenheten har gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av sakens opplysninger la Spesialenheten til grunn at verken Innlandet politidistrikt, Oslo politidistrikt, eller Politiets utlendingsenhet hadde hatt kontroller på toget mellom Kongsvinger og Oslo på aktuelle tidspunkt.

 

Spesialenhetens undersøkelser viste at det var Tollvesenet som hadde gjennomført kontrollen.

 

Spesialenhetens mandat omfatter ansatte i politi og påtalemyndighet, og således ikke ansatte i Tollvesenet.

 

Saken ble avvist og oversendt Innlandet politidistrikt for behandling der.

 

Vedtak:

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 723/17-123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG INNGANG I BOLIG

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte at politiet hadde gått inn i deres bolig mens de var bortreist. Hun mente at politiet ikke hadde hjemmelsgrunnlag til å gå inn. A opplyste at politiet hadde forsøkt å ringe henne uten å komme i kontakt. Politiet hadde ikke forsøkt å ringe hennes samboer. A mente at huset var rotet til og det var oppstått diverse skader.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter og oppdragslogg

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om en trafikkulykke, og gikk inn i boligen for å undersøke om sjåføren var i huset alvorlig skadet. Det går frem av politiloven § 12 tredje ledd at politiet kan ta seg inn i hus for å ettersøke bortkomne eller hjelpe syke, tilskadekomne eller andre som er eller antas å være ute av stand til å ta vare på seg selv, når omstendighetene gir grunn til å frykte at vedkommendes liv eller helse kan være truet.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet ved dette hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 731/17-123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG PÅVIRKNING FOR Å ILLEGGE A BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte et ektepar for å ha påvirket en politiadvokat til å beslutte besøksforbud mot A. A mente at begge to arbeidet i politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets saksdokumenter og oppdragslogg, og gjort undersøkelser i arbeidstakerregisteret. Kun den ene av ektefellene arbeider i politiet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 171 – tjenestefeil m.m.

 

Spesialenhetens vurdering:

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom vilkårene i straffeprosessloven § 222a er til stede. Den som forbudet er rettet mot kan straks eller senere kreve beslutningen brakt inn for retten.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart i forbindelse med at A ble ilagt besøksforbud.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 37/18 – 123, 13.04.18.2018

 

PÅSTAND OM KRENKENDE OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Øst politidistrikt for krenkende oppførsel ved å ha sagt til hans venninne B at de begge var arrestert. Hendelsen fant sted på Gardermoen lufthavn da A skulle hente sin bagasje fra et lagerrom. B ble da kontaktet av en ansatt ved informasjonsskranken, som sammen med to politimenn, sa at politiet ville arrestere dem begge. B ble veldig redd og forlot flyplassen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt B for avklaring av de faktiske forhold.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

B opplyste at hun hadde truffet A ved Oslo S tidligere på dagen. A fortalte at han hadde mistet flyet. B syntes synd på ham og ga ham penger til togbillett. Hun ble også med A til Gardermoen for å hente bagasjen hans. A lagde masse bråk da han skulle ha ut bagasjen, og flere tjenestepersoner kom. B ble stående i resepsjonen hvor hun snakket med de som jobbet der. Vedkommende tullet med henne og sa at hun var arrestert. B skjønte at det var tull. Hun fikk vite at A mulig ville bli arrestert fordi han lagde så mye bråk. Hun forlot da stedet. Da A ringte henne etterpå sa hun at hun hadde forlatt stedet fordi hun ble redd.

 

Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. 

 

 

 

Sak 767/17 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE VED UPROVSERT DYTTING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for kroppskrenkelse ved brått og uprovosert å ha dyttet ham. A hevder at B etter avhøret av kjæresten tok ham i hånda og sa «lykke til». A så ham da rett i øynene og holdt blikket, hvorpå B brått og uprovosert mistet besinnelsen og dyttet til ham med begge hender.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt anmelder og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

A trakk senere sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

I etterkant av hendelsen opprettet politidistriktet sak mot A for vold mot offentlig tjenestemann. Anmeldelsen hadde sin bakgrunn i en egenrapport utarbeidet av B. B anførte at A ved to anledninger denne dagen hadde klemt meget hardt rundt hånden hans ved håndhilsing, og oppfattet at A gjorde dette for å markere seg. B fikk vondt i hånden. Dagen etter mottok B en telefonsamtale fra A som han oppfattet som truende, idet A uttalte «treffer jeg deg uten skiltet rundt halsen, så». B utrykte bekymring for hva han kunne ha i vente dersom han skulle møte A ved en senere anledning.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble også vektlagt at A ønsket å trekke sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 757/17-123 – 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson for å ikke ha utlevert en mobiltelefon politiet beslagla i 2013.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av beslagsrapporter og utkvitteringer i den aktuelle straffesaken, samt gjort undersøkelser i straffesaksregisteret (STRASAK).

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at det var opptrådt straffbart. Det ble vist til at et beslag som hovedregel faller bort når saken er endelig avgjort, jf. straffeprosessloven § 213. Etter det opplyste var den aktuelle straffesaken ikke endelig avgjort.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Sak 23/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFORSØMMELSE OG ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet i Vestfold for gjentatt tjenesteforsømmelse og ulovlig frihetsberøvelse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A har hatt en langvarig konflikt med naboer og tidligere leietakere, og er oppgitt over at han aldri får hjelp av politiet. Han har anmeldt diverse sivilrettslige forhold til politiet flere ganger. Disse er blitt henlagt og han har anmeldt politiet til Spesialenheten flere ganger tidligere. Også disse er blitt henlagt.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak  9/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL OG INHABILITET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat for å ha opprettet straffesak på feil grunnlag. A mente også at politidistriktet var inhabil til å behandle saker mot ham og sønnene.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiadvokaten hadde utferdiget besøksforbud mot A og hans to sønner. Sønnene hadde oppsøkt sin bestemor og utøvet utilbørlig press mot henne i en familiekonflikt. De tre fikk forbud mot å oppsøke bestemoren. Besøksforbudet ble behandlet i tingretten og det ble opprettholdt for sønnene, men ikke for A.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiadvokatens håndtering av saken var straffbar. Videre forelå det ingen omstendigheter som tydet på at politiet var inhabile i saken.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 742/17-123 – 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha ringt ham og bedt ham om ikke å hindre pågående brøytearbeid. A oppfattet dette som en uriktig anklage. A anmeldte også B for ikke å ville oppgi identiteten sin.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets oppdragslogg fra hendelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at saken var tilstrekkelig opplyst til å kunne realitetsavgjøres.

 

Etter politiinstruksen § 5-4 skal polititjenestepersoner, på forlangende fra den person tjenestehandlingen direkte angår, opplyse grad og navn. Opptreden i strid med denne bestemmelsen medfører imidlertid ikke automatisk straffansvar. Selv dersom As opplysninger om Bs opptreden ble lagt til grunn, mente Spesialenheten at grensene for straffbar opptreden klart ikke var overtrådt.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 70/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG MAKTBRUK I FORBINDELSE MED UTTRANSPORT FRA NORGE

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte transportledsagerne B og C for unødig maktbruk om bord på et fly på Gardermoen i forbindelse med at hun skulle uttransporteres. Maktbruken skjedde da de skulle føre henne inn på flyet/ned i setet. A mente at politiet hadde behandlet henne brutalt og at hun ble påført fysiske skader i arm/overkropp.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av Politiets utlendingsenhets saksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av de innhentende dokumentene la Spesialenheten til grunn at A hadde fått avslag på sin søknad om asyl i Norge. Hun hadde tidligere blitt forsøkt uttransportert, men transporten ble avbrutt fordi hun opptrådte sjikanerende mot andre passasjerer på flyet. Grunnet unndragelsesfare ble A pågrepet med tanke på ny uttransport. I forkant av transporten uttalte hun at hun ville motsette seg denne. Etter gjentatte oppfordringer til å sette seg ned i flysetet, ble det besluttet å bruke makt for å sette henne ned. Da B og C tok henne i armene for å plassere henne i setet, satte A seg fysisk kraftig til motverge og krevde å bli satt av flyet. A hevdet overfor flykapteinen blant annet at armen hennes var brukket. Hun ble umiddelbart tilsett av tilkalt ambulansepersonell, som ikke fant skader/merker på henne. Videre fikk hun legetilsyn samme dag og de etterfølgende dager på Trandum, uten at det ble gjort funn som kunne stamme fra politiets maktbruk. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 598/17 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM URIKTIG HÅNDTERING AV PERSON STANSET I TRAFIKKONTROLL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A, som er Bs arbeidsgiver, anmeldte politiet for deres håndtering av B. B, som kjørte tungtransport, ble stanset og fratatt førerkortet. A mente at politiet på flere måter hadde krenket Bs menneskerettigheter. 

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde blitt stanset grunnet melding om farlig kjøring, og tester av ham ga grunnlag for å mistenke ham for overtredelse av trafikkreglene. B samtykket i midlertidig beslag av førerkortet. Saken mot ham ble sendt til hans hjemland for videre behandling.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 258/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B for ikke å ha imøtekommet hans begjæring om å bli tiltalt i en straffesak.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet relevante dokumenter far politidistriktet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kunne ikke se at det var omstendigheter som tilsa at det var begått straffbar handling fra påtalemyndighetens side. Det at A ikke var blitt tiltalt for det aktuelle forholdet, syntes å være i henhold til gjeldende retningslinjer for påtalemyndighetens praktisering av bevisbyrdereglene. Det var også overensstemmende med As egen anførsel om at han var uskyldig.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Sak 259/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tidligere ansatte i politidistriktet for urettmessig å ha oppfordret advokat X til å anmelde ham til tross for at han ikke hadde gjort noe ulovlig.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet relevante dokumenter fra politidistriktet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 260/18 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte anmeldelse av aktor for å ha fremsatt uriktige påstander mot ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet relevante dokumenter fra politidistriktet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 693/17 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING MM.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved X politistasjon for trakassering. A opplyste at politiet fotfulgte og kjørte etter henne og sønnen, sto på utsiden av vinduene deres og kikket inn, samt ga dem besøksforbud overfor C og Cs mor, D. A hadde i en periode på ca. 1 år vært barnepike for C. A hevdet at hun på et tidspunkt ikke lenger ønsket å være barnepike for C, og at Cs mor anmeldte A og sønnen for seksuelle overgrep mot C. A hevdet at hun ble utsatt for straffbare forhold fra Cs familie, og at hun ikke fikk lov av politiet å anmelde dem. I tillegg skal politiet ha tatt i mot en anmeldelse mot A fra hennes datter, som gjaldt omsorgssvikt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A og B.

Videre har enheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

Det er gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet etterforsket flere alvorlige anklager mot A, hvilket nødvendiggjorde kontakt. Besøksforbudene ble, med ett unntak, ikke brakt inn for rettslig prøving av A. Ved en gjennomgang av politiets straffesaksdokumenter kunne Spesialenheten ikke se forhold som sannsynliggjorde at politiansatte hadde begått straffbare tjenestehandlinger i forbindelse med besøksforbudene. Spesialenheten viste videre til at politiet plikter å ta imot og registrere anmeldelser. Undersøkelser i politiets straffesaksregister viste at politiet hadde opprettet sak etter anmeldelse fra A, slik at hun ikke kunne bli hørt med at politiet nektet henne å inngi anmeldelse. De øvrige anførslene fra A ble ikke funnet å gi grunnlag for nærmere undersøkelser. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 720/17 – 123, 13.04.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING MM.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for trakassering. A opplyste at politiet hadde gitt ham gjentatte besøksforbud og kom hjem til ham og kikket inn vinduene. Videre anmeldte han politiet for å ha «kalt ham opp», ved å si at han var «dum» og «alt mulig annet». Han kunne ikke konkretisere dette nærmere. A anmeldte også avdelingssjef B, for å ha kalt ham «pedofil» med henvisning til at «det sto på dataen», samt at B også sa at A var registrert med 15 dommer. Dette var ikke riktig. A innga videre anmeldelse mot politiførstebetjent C, for unødig maktbruk i forbindelse med en episode der han ble holdt på ventecelle på X lensmannskontor etter å ha blitt beskyldt for å ha slått en kvinne. Endelig anmeldte A politiet for å ha henlagt en sak uten etterforsking.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A og hans mor.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og arrestjournal.

Spesialenheten har gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 228 første ledd, om legemsfornærmelse

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at politiet over flere år hadde etterforsket flere alvorlige anklager mot A, hvilket nødvendiggjorde kontakt, slik som avhør, forkynning av besøksforbud mm. Besøksforbudene ble, med ett unntak, ikke brakt inn for rettslig prøving. Ved en gjennomgang av politiets straffesaksdokumenter kunne Spesialenheten ikke se forhold som sannsynliggjorde at politiansatte hadde begått straffbare tjenestehandlinger i forbindelse med håndtering av besøksforbudene. Spesialenhetens undersøkelser viste at de anførte forhold knyttet til maktbruk og nedlatende språkbruk lå flere år tilbake i tid og var foreldet allerede da A innga anmeldelse til Spesialenheten. Det ble vist til at foreldelse er et moment av vekt ved vurderingen av om etterforsking skal iverksettes.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 13

Sak 200/17 – 123, 26.03.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING VED GJENTATTE KONTROLLER OG VED BRUK AV TEGN- OG SYMPTOMTESTER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved en politistasjon for trakassering fordi de kontrollerte ham ofte og tok tegn- og symptomtester på ham. I følge A hadde han blitt anmeldt for bruk av hasj i januar 2017. I etterkant av dette hadde politiet ved flere anledninger kontrollert ham. Han nevnte tre konkrete hendelser, men kunne ikke tidfeste når dette var. Ingen av kontrollene hadde ført til noen reaksjoner fra politiet. A ønsket ikke at de involverte tjenestepersonene skulle bli straffet, men at de skulle slutte å kontrollere ham hver gang de møttes.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt A, og har innhentet kopi av politiets oppdragslogg, samt informasjon om arbeidsmetoder ved politistasjonen. Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke grunnlag for å tvile på at A ved flere anledninger hadde blitt stanset av politiet, men det var usikkert hvor omfattende kontrollene hadde vært. Stasjonssjefen opplyste at de ansatte ved ungdomsavdelingen var kjent med vilkårene for personkontroll. På generelt grunnlag påpekte Spesialenheten at det kreves skjellig grunn til mistanke om rusbruk for å gjennomføre en tegn- og symptomtest, samt at det er oppstilt krav om loggføring/notoritet ved bruk av testen. Dette av hensyn til rettssikkerhet og mulighet for å kontrollere politiets bruk av tvangsmidler.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen ble også sett hen til As uttalelse om at han ikke ønsket de involverte tjenestepersoner straffet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 521/17 – 123, 26.03.2018

 

VÅDESKUDD I POLITIGARASJE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt meldte til Spesialenheten at en tjenesteperson (A) hadde avfyrt vådeskudd i en garasje med polititjenestebiler. Vedlagt oversendelsen fra politidistriktet fulgte anmeldelse med beskrivelse av hendelsesforløpet og illustrasjonsmappe over garasjen.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt mistenkte og fem vitner.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 188 – uforsiktig omgang med skytevåpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde ved kontroll av MP5 unnlatt å forvisse seg om at magasinet var ute før han foretok avtrekk. Han hadde våpenet pekende mot bakken ved en tjenestebil, og en eventuell rikosjett ville antakelig gått inn under bilen. Det var fem andre tjenestepersoner i garasjen, men ingen stod slik plassert at skuddet var «egnet til å volde fare for andres liv eller helse».

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 710/17 – 123, 23.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat for å ha henlagt As anmeldelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter Spesialenhetens mening var det ingen omstendigheter som ga grunn for å vurdere straffansvar for politiadvokaten. A har gjennom flere år inngitt særdeles mange anmeldelser. Et gjennomgående trekk er at hvis en anmeldelse/klage ikke får det utfall A ønsker, svarer han med å anmelde den/de som har behandlet saken for om mulig å fremprovosere et resultat han mener er riktig. Det at man er uenig i en avgjørelse gir ikke i seg selv grunnlag for å konstatere straffbart forhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Sak 135/18 – 123, 26.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vestfold, Telemark og Buskerud statsadvokatembeter

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en statsadvokat for å ha akseptert sletting av bevis i en sak A hadde anmeldt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Undersøkelser i straffesaksregisteret viste at As anmeldelse ble henlagt av politiet og at henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten A anmeldte.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Ut fra opplysningene i anmeldelsen var det ingen holdepunkter for at statsadvokaten hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten viste også til at et gjennomgående trekk ved As anmeldelser er at hvis en anmeldelse/klage ikke får det utfall A ønsker, svarer han med å anmelde den/de som har behandlet saken for om mulig å fremprovosere et resultat han mener er riktig. Det at man er uenig i en avgjørelse gir ikke grunnlag for å konstatere straffbart forhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Sak 93/18 – 123, 26.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Riksadvokatembetet for å ha opprettholdt Spesialenhetens henleggelser av As anmeldelser.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kan ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det var utvist straffbare forhold ved de påtalemessige avgjørelsene av sakene og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak

Saken er avvist.

 

 

Sak 205/18 – 123, 26.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Riksadvokatembetet for å ha opprettholdt Spesialenhetens henleggelse av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kan ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det var utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av saken og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak

Saken er avvist.

 

 

Sak 204/18 – 123, 26.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Riksadvokatembetet for å ha opprettholdt Spesialenhetens henleggelse av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kan ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det var utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av saken og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak

Saken er avvist.

 

 

Sak 95/18 – 123, 26.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokatembetet

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Riksadvokatembetet for å ha opprettholdt Spesialenhetens henleggelser av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kan ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det var utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av saken og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak

Saken er avvist.

 

 

Sak 133/18 – 123, 26.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat for å ha henlagt As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering

Etter Spesialenhetens mening forelå det ikke omstendigheter som ga grunn til å vurdere straffansvar for politiadvokaten. Spesialenheten viste til at A gjennom flere år har inngitt særdeles mange anmeldelser. Et gjennomgående trekk er at hvis en anmeldelse/klage ikke får det utfall A ønsker, svarer han med å anmelde den/de som har behandlet saken for om mulig å fremprovosere et resultat han mener er riktig. Det at man er uenig i en avgjørelse gir ikke i seg selv grunnlag for å konstatere straffbart forhold.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 12

Sak 623/17-123 – 19.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL M.V.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en rekke personer ved Sør-Øst politidistrikt for tjenestefeil, herunder motarbeiding av rettsvesenet ved å beskytte bekjente mot etterforsking. A anførte at han ble kommandert av en tjenesteperson (B) inn på et avhørsrom da han møtte opp hos politiet for å få forkynt dokumenter. A skal da ha gjort det klart at han var i avhørsrommet mot sin vilje, og at han anså politiets opptreden som ulovlig. Det skal ikke ha vært mulig å gjennomføre et avhør av A. I følge anmeldelsen skal B i etterkant ha markert seg mot A ved å gripe tak i As arm med makt og si at han måtte gjøre som B sa. A oppfattet B som truende. A opplyste også at han dagen etter ble pågrepet fordi politiet ønsket å avhøre ham. A var av den oppfatning at saken han ble avhørt i bygget på en falsk anmeldelse og at politiet kjente til dette. A anså seg på denne bakgrunn ulovlig pågrepet og utsatt for trakassering fra politiets side.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter i en relatert sak, og sikret bilder fra overvåkningskamera. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke holdepunkter for at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger eller at det var begått straffbare handlinger i forbindelse med pågripelsen av A. Det ble blant annet vist til rapport fra B om hendelsen, der det fremgikk at A nektet å forklare seg og gikk ut av avhørsrommet og nedover en korridor. B opplyste til A at han ikke kunne bevege seg alene på politistasjonen. Da A likevel fortsatte nedover korridoren, tok B tak i As overarm for å stanse ham. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 67/17 – 123, 19.03.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

I mai 2016 ransaket politiet på arbeidsplassen til A og hjemme hos A. Et TV-team filmet under ransakingene. Noen måneder senere ble det vist filmopptak fra ransakingene i et TV-program. A var ikke kjent med at TV-teamet var med på ransakingene eller at filmopptak fra ransakingene skulle bli vist på TV. A hevdet at hans familie hadde fått reaksjoner på reportasjen fra øvrig familie, venner, naboer og foreldre til barnas venner, som kjente igjen As hjem og hans arbeidssted. I følge A var det ingen tvil om at reportasjen på TV dreide seg om ham. A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter i straffesaken mot A. Reportasjen som ble vist på TV er innhentet.  En rapport fra POD om politiets rolle i TV-serier er innhentet og gjennomgått.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

Reportasjen på TV viste at politiet ransaket i en våpenforretning og hjemme hos en siktet. Navn eller adresser på personer involvert i straffesaken ble ikke oppgitt. I programmet ble det opplyst at de aktuelle ransakingene skjedde på bakgrunn opplysninger fremkommet i en stor politioperasjon for å avdekke ulovlig våpenomsetning.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble vist til politiregisterlovens bestemmelser om unntak fra taushetsplikt og til prosessen om politiets rolle i TV-serier, herunder til oppfordringen om å samarbeide med det aktuelle TV-programmet. Spesialenheten tvilte ikke på at As nære omgangskrets, ut fra innholdet i reportasjen, kunne skjønne at reportasjen dreide seg om A, men reportasjen ga ikke allmennheten informasjon om at A var en av dem det ble brukt tvangsmidler mot. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 635/17-123 – 19.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED PÅTEGNING I KLAGESAK MV.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en politiadvokat for tjenestefeil i forbindelse med håndtering av en klage over en henleggelsesbeslutning. Det ble vist til at politiadvokatens påtegning ved oversendelse av klage til statsadvokaten, inneholdt flere feil.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Selv om påtegningen sannsynligvis inneholdt flere feil, var det ikke sannsynlig at dette kunne lede til straffansvar for politiadvokaten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ vurdering:

Saken ble oversendt til administrativ behandling, jf. påtaleinstruksen § 34 – 7 annet ledd, fordi det var uklart om feilene hadde hatt betydning for statsadvokatens klagebehandling.

 

 

 

Sak 294/17 – 123, 20.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha slått mobil ut av hånden hans, nektet å oppgi tjenestenummer og lagt snus i mobildekselet hans.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A, mistenkte B og tre vitner. Det er også innhentet kopi av politiets oppdragslogg og gjennomgått videoopptak fra hendelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble stanset i bil i forbindelse med en rutinekontroll. Han etterkom politiets pålegg om komme ut av bilen. Mens han ventet på å snakke med politiet, tok han en “selfie” med politiet i bakgrunnen. B mente at A forstyrret politiets arbeid. B gikk to skritt mot A og slo telefonen ut av As hånd. A ble ikke gitt pålegg om å stanse telefonbruken. B tok deretter telefonen i sin besittelse i kort tid.

 

Spesialenheten mente det var sannsynlig at B hadde puttet snus i telefondekselet, men det kunne ut fra bevissituasjonen ikke utelukkes at det hadde skjedd på annen måte.

 

Ut fra etterforskingsresultatet kunne Spesialenheten ikke se at A forstyrret politiets arbeid på en slik måte at B hadde anledning til å stanse hans aktivitet med telefonen. Bs reaksjon, der han uten et ord slo telefonen ut av As hånd, var ikke i tråd med den plikt han har etter politiinstruksen til å opptre behersket. Spesialenheten mente at B hadde brutt en tjenesteplikt, men var i tvil om bruddet var grovt og dermed straffbart. Det ble vist til at det blant annet var usikkert hvordan telefonen ble slått ut av As hånd og at det etter rettspraksis er lagt til grunn høy terskelen for straffansvar for denne typen handlinger.

 

A spurte flere ganger etter Bs tjenestenummer, men fikk ikke dette før A selv dro fra stedet. B forklarte til Spesialenheten at han hadde glemt sitt tjenestebevis og at han ikke husket sitt tjenestenummer. Spesialenheten kunne ikke se at tjenestepersonene begikk tjenestefeil ved ikke å oppgi sitt tjenestenummer umiddelbart etter at A ba om det, og deretter nektet å oppgi disse mens A filmet inn i tjenestebilen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

               

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til administrativ vurdering.

 

 

 

Sak 418/17-123 – 20.03.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A og B anmeldte tjenesteperson C for trakassering og brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt B for å klargjøre anmeldelsen, og har innhentet aktuelle dokumenter.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var avhørt som vitne i straffesak mot sin samboer B. I avhøret sa C flere ganger at A måtte anmelde B dersom hun var redd ham. Ifølge A sa C også at politiet hadde flere saker mot B og at det gikk rykter om at han var voldelig. Dette var opplysninger A allerede kjente til.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 274-17– 123, 20.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE ETTERFORSKING I STRAFFESAK  

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A og B hadde en pågående konflikt som førte til etterforsking mot begge. A ble ilagt besøksforbud overfor B, og A ble etterforsket for brudd på forbudet. B ble etterforsket for plagsom og hensynsløs atferd overfor A. Straffesakene mot A og B ble opprettet av politiet i januar 2017. A klaget til politiet over treg saksbehandling, og hun krevde oppnevnt settepolitidistrikt. I tillegg til å klage til politiet, anmeldte hun politiet til Spesialenheten. Anmeldelsen ble inngitt i mai 2017. 

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder og innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter at A anmeldte politiet, ferdigstilte politiet etterforskingen mot A og B. Begge ble i juli 2017 ilagt forelegg. Begge nektet å vedta forelegget. Hovedforhandling ble berammet til januar 2018. Hovedforhandlingen ble stanset for at det skulle foretas prejudisell observasjon av A og B, og er utsatt til slutten av februar 2018.  

 

Spesialenheten fant ikke grunnlag for å iverksette etterforsking. Gjennomgangen av straffesakene mot A og B ga ingen holdepunkter for at tjenesten var utført på en måte som kunne medføre straffeansvar. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 432/17-123, 20.03.2018

 

PÅSTAND OM VOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for vold under pågripelse og i forbindelse med opphold i politiarrest. A mente blant annet at politiet hadde slått og sparket ham i hodet, at håndjernene var satt på ham i den hensikt å torturere ham og at han på cellen hadde blitt antastet.  

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av oppdragslogg, logg over arresttiltak og opptak fra overvåkingen i arresten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 217 om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt grunnet en kranglete gjest på et utested. Patruljen ankom 5 minutter senere og påtraff A. Han var åpenbart bruset. Han ropte at han skulle anmelde vaktene på utestedet for å ha truet ham. Det var vanskelig å få kontakt med A. Han snakket usammenhengende og tok ikke til seg det politiet sa til ham. Etter hvert ble han aggressiv mot polititjenestepersonene. Det oppsto et basketak der A ble påsatt håndjern. A fikk under pågripelsen noen skrubbsår på albuen. Han skallet hodet i bakken selv, og påsto at politiet hadde gjort dette. Han truet med å "knuse skallene" til tjenestepersonene og at han skulle "ta" politiet da han ble løslatt. En annen patrulje ankom stedet for å transportere A til sentralarresten. A ropte blant han at politiet hadde sparket og slått ham i ansiktet. A samarbeidet ikke da han skulle bli med til cellebilen, og måtte fysisk føres til bilen. Under transporten tok en tjenestekvinne på As skulder. A skrek da at han skulle anmelde henne for antasting. Flere ganger skallet A hodet sitt i gulvet og ropte "politivold". A var utagerende under hele transportoppdraget. Flere tjenestepersoner måtte bistå med å sette A i arresten. Han truet alle tjenestepersonene. Han skallet med vilje hodet flere ganger i veggen og i gulvet. Mot slutten av inkvireringen forsøkte han å hoppe på den tjenestemannen som var sistemann ut av cellen. Da han ble stanset, hoppet han tilbake og inn i veggen. A satte madrassen foran kameraet på cellen og forsøkte å kvele seg med t-skjorten. Dette ble tatt fra ham, og han ble liggende naken på cellen. A sovnet, og fikk tilsyn på vanlig måte.

 

Politiet kan innbringe og sette i arrest personer som på grunn av beruselse forstyrrer den offentlige ro og orden, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre. Politiet har anledning til å benytte makt under tjenesteutførelsen i den utstrekning det er nødvendig og forsvarlig, og kan blant annet benytte håndjern på personer som benytter vold eller det er grunn til å frykte at vedkommende vil utøve vold.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet ute på stedet, under transporten, på legevakten eller i arresten hadde opptrådt slik A hadde beskrevet/anmeldt. Den maktbruken som ble benyttet mot ham fremsto som nødvendig og forsvarlig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 680/17 – 123, 21.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED IKKE Å ETTERFORSKE SAK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner for ikke å ha etterforsket en sak som gjaldt drapstrusler mot ham. A opplyste at han flere ganger hadde etterlyst progresjon i saken, uten at han hadde mottatt svar fra politiet. Han mente at politiet ikke hadde vist vilje til å etterforske saken.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As anmeldelse var registrert og at politiet hadde sendt materialet mottatt fra A til Kripos for fingeravtrykks- og DNA-analyse. Kripos fant ikke fingeravtrykk på materialet og videresendte DNA-prøve til Oslo universitetssykehus, rettsmedisinsk avdeling, for DNA-analyse. Heller ikke her ble det gjort funn. Politiet henla deretter saken utenfor straffesak.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at de anmeldte tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen vist til at politiet hadde gjennomført flere etterforskingsskritt, som ikke ga resultater, før saken ble påtalemessig avgjort.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 684/17 – 123, 21.03.2017

 

PÅSTAND OM MANGLENDE OPPFØLGING AV MELDINGER OM LAGRING AV USIKRET BOMBEMATERIALE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politimester B for ikke å ha fulgt opp flere henvendelser fra A om at det i X område over tid hadde blitt lagret fullgjødsel/usikret bombemateriale i likhet med det man så brukt i Regjeringskvartalet i 2011. Anmeldelsen omfattet også eventuelle andre i politiet som måtte ha kjennskap til dette uten å ha foretatt seg noe.

 

Spesialenhetens undersøkelse:

Det er innhentet kopi av dokumentasjon og klagesak fra politiet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

På bakgrunn av dokumentasjon oversendt fra Øst politidistrikt la Spesialenheten til grunn at politiet hadde foretatt flere kontroller av gårdsbruk i det aktuelle området. Kontrollene viste at gjødselen var lagret på forsvarlig måte. Politidistriktet hadde videre behandlet henvendelsene fra A som en klagesak, og A hadde fått tilsendt klagesvar i juli 2017. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 666/17 – 123, 21.03.2018

 

PÅSTAND OM OVERTREDELSE AV DYREVELFERDSLOVEN VED HÅNDTERING AV HUND

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Foreningen for omplassering av dyr (FOD) anmeldte politiet for deres håndtering av en hund som hadde bitt og alvorlig skadet en person (A). A måtte senere opereres. Etter bittene hadde en nabo bundet fast beina til hunden i frykt for at den skulle bite andre mennesker eller dyr. FOD hevdet at polititjenestepersonene som kom til stedet og overtok ansvaret for hunden som dyreholder, burde ha funnet alternative tiltak for at hunden skulle slippe å ligge fastbundet over flere timer. Videre anførte FOD at politiet hadde brutt en avtale med FOD om at politiet skulle besørge at kompetent personell fra Falck eller Viking skulle hente hunden og oppbevare den inntil en balansert vurdering av spørsmålet om eventuell avlivning kunne tas. Politiet sørget for at hunden ble avlivet samme dag. FOD mente at politiet ved dette hadde overtrådt en rekke bestemmelser i dyrevelferdsloven.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter/oppdragslogg.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Dyrevelferdsloven

Hundeloven

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet ble kontaktet av As ektefelle som opplyste at A ble angrepet av hunden. Hun sa at A kjempet med hunden. Politiet sendte umiddelbart en patrulje til stedet, bestående av tjenestepersonene B og C. På stedet fikk B opplyst at ekteparet oppbevarte hunden for FOD. Hunden hadde bitt A i låret en uke i forveien og også angrepet andre hunder. Da B og C kom til stedet, fant de A sittende på bakken. Han fremsto desorientert og svimmel og hadde dype kutt etter hundebitt. Ambulanse ble tilkalt og A tatt med til sykehus. Bakbena på hunden var bundet, og av sikkerhetsgrunner våget de ikke å gå nærmere hunden. Hunden angrep da de nærmet seg den. B var i kontakt med en representant for FOD. B oppfattet at vedkommende ville kontakte andre i foreningen for å få avklart om hunden skulle avlives.  Etter over en time hadde politiet fortsatt ikke hørt noe fra FOD, og tok derfor kontakt med FODs styreleder. Etter kort tid ga hun tilbakemelding om at hunden skulle avlives. Politiet tok da kontakt med veterinær som kom til stedet og avlivet hunden.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Sak 468/17 – 123, 23.03.2018

 

VÅDESKUDD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt anmeldte vådeskudd i politiets treningsrom.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt mistenkte (A) og de to tjenestepersonene som var til stede som vitner. Instrukser, retningslinjer og skyte godkjenning er innhentet. Illustrasjonsmappe var vedlagt saken, samt rester av kulen. Kulefragmentenes skadepotensiale er søkt sjekket via sakkyndige i Kripos.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 188, uforsiktig omgang med skytevåpen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ved «tørrtrening» med pistol i treningsrom i tinghuset, ikke undersøkte om våpenet var tømt før hun foretok avtrekk rett frem mot speil på en murvegg. Hun stod på linje med to kolleger i et lite rom. Skudd gikk av inn i speilet og fragmenter av kulen ble etterpå funnet også bak der kollegene stod.

 

Spesialenheten fant A hadde opptrådt uaktsomt, og at det på grunn av lite rom og kulefragmenter bak kollegene var egnet til å volde fare for deres liv eller helse.

 

Vedtak:

Det er ilagt forelegg på kr 10 000. Forelegget er vedtatt. 

 

 

Sak 24/18 – 123, 22.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED Å NEKTE Å TA IMOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson for å ha nektet å ta imot hans anmeldelse.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets oppdragslogg og gjort søk i STRASAK.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A møtte på politistasjonen for å anmelde et ran. Han fikk ikke innlevert anmeldelsen og ble pålagt å forlate vakta. Spesialenheten la til grunn at det oppsto diskusjon om fremgangsmåten for å inngi anmeldelse. A nektet å forlate vakta og ble da bortvist i 48 timer. Han spyttet på vinduet etter at han kom på utsiden.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 223/17 – 123, 22.03.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UTAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for å ha oppsøkt ham uniformert hjemme for å forkynne dokument på vegne av den lokale tingretten. A mente at dette var i strid med politiloven § 6. A anmeldte også samme tjenesteperson for ikke å ha opplyst ham navnet på politijuristen som hadde ilagt ham besøksforbudet som skulle forkynnes for ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet utskrift fra politidistriktet hovedstevnevitnejournal.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt straffbart. Det ble lagt vekt på at forkynnelse av dokumenter for det sivile rettsapparat ligger innenfor politiets oppgave. Det er ikke krav om at politiet skal opptre i sivilt ved utføring av slike oppgaver. Det var ikke holdepunkter i saken for at politibetjent hadde brutt regelverket for forkynnelser.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 662/17 – 123, 22.03.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A, som tidligere drev bensinstasjon, klaget til politidistriktet på tjenesteperson B for at han ved to anledninger hadde fylt bensin på politibåten uten å betale. Dette fant A ut ved å gjennomgå videoopptakene på stasjonen. B skulle også ha tatt seg inn i en servicehall på bensinstasjonen og urettmessig lånt verktøy.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten kontaktet A for å avklare om han hadde ment å klage eller å anmelde forholdene. Klager behandles av politimesteren i politidistriktet der B er ansatt, mens anmeldelser behandles av Spesialenheten. A opplyste at henvendelsen var ment som en klage. Han viste til at «bensinstikket» skyldtes at B hadde glemt bensinkortet, og deretter glemt å komme tilbake for å betale. A hadde fått oppgjør av politiet med en gang han tok kontakt med dem. Videre opplyste A at han hadde forsøkt å komme i kontakt med B ved å kontakte politistasjonen der B jobbet, men at han ikke hadde fått noen tilbakemelding.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Med henvisning til opplysningene fra B var det ikke sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Saken ble returnert politidistriktet for behandling som klage.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 126/17 – 123, 23.03.2018

 

ANMELDELSE FOR OVERSITTELSE I ARREST

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelsen:

PU meldte selv om et mulig straffbart forhold ved at utlending A hadde blitt holdt i varetekt på Trandum til tross for at jourhavende jurist hadde besluttet løslatelse. Forholdet ble oppdaget først to dager senere.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt mistenkte og flere vitner. Det er innhentet kopi av politiets saksbehandlingssystemer, relevant korrespondanse og andre opplysninger om betydning for saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble pågrepet på en fredag i desember 2016 og overført til Trandum påfølgende dag. Beslutningen om pågripelse gjaldt frem til mandagen. Jourhavende jurist besluttet denne mandagen å løslate A mot bestemt oppholdssted. Han sendte avgjørelsen på e-post til mottaksavdelingen på Trandum for effektuering.

 

E-posten ble ikke mottatt og behandlet, og etterforskingen klarte ikke å avdekke hva som faktisk hadde skjedd med den. Ved rutinemessig hjemmelskontroll ble det avdekket at det ikke forelå rettsbok fra tingretten eller beslutning fra jurist om at A skulle sitte i varetekt. Dette førte imidlertid ikke til at A ble løslatt. Oversittingen ble først oppdaget på onsdag ettermiddag og da hadde A sittet over 48 timer lengre i varetekt enn det han skulle. Han ble umiddelbart løslatt.

 

Spesialenhetens etterforsking var rettet mot tjenesteperson B ved Trandum og PU som foretak. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra tjenestepersonens side var opptrådt straffbart. Det ble vist til at de subjektive vilkårene for straff ikke var oppfylt.

 

Etter en konkret vurdering fant man at vilkårene for foretaksstraff mot Politiets utlendingsenhet var oppfylt. Det ble lagt vekt på at det ikke var gode nok rutiner for informasjonsflyt og etterfølgende kontroll av arrestanter. Opphold i varetekt eller på et internat er meget inngripende maktmidler og det skal til enhver tid foreligge lovhjemmel for dette. Klare rutiner for å kontrollere lovligheten av tvangsmidlet er således absolutt nødvendig, og slike hjemler skal være dokumentert.  Selv om det ble oppdaget at det manglet kjennelse eller beslutning på at A skulle sitte i varetekt, medførte ikke dette at A ble løslatt før lenge etterpå. PU opplyste at de hadde endret rutinene sine etter hendelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt mot B som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Politidistriktet er ilagt foretaksstraff på kr 100 000. Forelegget er vedtatt.

 

Uke 11

Sak 31/18 – 123, 14.03.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL VED IKKE Å IVERKSETTE LETEAKSJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

På bakgrunn av flere presseoppslag besluttet Spesialenheten å opprette sak mot ansatte ved Innlandet politidistrikt for mulig grovt uaktsom tjenestefeil ved ikke å iverksette leteaksjon etter en kvinne, A, som var forsvunnet. Hennes ektemann, B, tok kontakt med politiet og opplyste at hun hadde vært borte i over et døgn. Av uttalelser til pressen fremgikk at politiet ikke oppfattet meldingen som akutt eller spesielt bekymringsfull. Det ble derfor ikke iverksatt leteaksjon etter A den dagen. Da politiet dagen etter mottok en ny henvendelse fra B om at A fortsatt ikke var kommet til rette, ble leteaksjon iverksatt umiddelbart.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er innhentet kopi av lydlogg, dialogutskrift fra samtalen, oppdragslogg og saknetmelding fra politiet. Politidistriktet opplyste at den første henvendelsen fra B ikke var loggført i politiets oppdragslogg. Videre ble opplyst at den operatøren som mottok henvendelsen fra B, var politibetjent C. Han fikk status som mistenkt i saken.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter en gjennomgang av sakens opplysninger la Spesialenheten til grunn at B forholdt seg rolig under samtalen med operatør C ved politiets operasjonssentral. B opplyste at A hadde vært borte siden dagen før og at han hadde ringt sykehus og venner uten at han hadde funnet henne. C fremsto å oppfatte henvendelsen fra B som et spørsmål om A var i politiets varetekt, noe C svarte benektende på. C stilte videre noen spørsmål om den siste kontakten B hadde med A og om hennes bevegelser. Det var ikke informasjon om at C gjorde ytterligere undersøkelser eller informerte andre ved politidistriktet om henvendelsen fra B. Dagen etter møtte B ved politistasjonen og innga formell saknetmelding av A. Politidistriktet iverksatte da umiddelbart varsling og søk.

 

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Ved vurderingen ble vist til at B fremsto rolig i samtalen med C og ga lite uttrykk for bekymring for at A var borte. Det ble stilt spørsmål ved om C burde ha vært mer oppmerksom og aktiv da han mottok henvendelsen fra B. Dette sett hen til at C i denne samtalen fikk vite at A allerede da hadde vært borte i minst et døgn.

 

Det ble videre vist til rundskriv fra Riksadvokaten og retningslinjer for politiet rundt meldinger om saknede, der det følger at det skal sikres notoritet rundt saknetmeldinger. Spesialenheten bemerket at den første henvendelsen fra B burde ha vært ført i politiets oppdragslogg.  Saken ble således vurdert egnet for administrativ vurdering.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd, vedrørende oppfølging av og notoritet om meldinger vedrørende saknede personer.

 

 

 

Sak 344/17 – 123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM MANGELFULL OPPFØLGING AV ANMELDELSER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Sakens bakgrunn

I januar 2016 anmeldte A en offentlig etat. Oslo politidistrikt registrerte anmeldelsen som en undersøkelsessak. I mai 2016 anmeldte A samme etat på ny. Oslo politidistrikt registrerte også denne anmeldelsen som en undersøkelsessak. A var noe senere misfornøyd med politiets oppfølging av hans anmeldelser, og han valgte å anmelde Oslo politidistrikt til Spesialenheten for brudd på forvaltningsloven grunnet manglende oppfølging av hans anmeldelser. Spesialenheten henla anmeldelsen 7. oktober 2016 som intet straffbart forhold anses bevist. Samtidig sendte Spesialenheten saken til Oslo politidistrikt for administrativ oppfølging med henblikk på gjennomgang av deres behandling av As anmeldelser og for gjennomgang av rutinene for registrering og behandling av anmeldelser generelt.

 

I e-post av 12. juni 2017 anmeldte A Oslo politidistrikt for ikke å ha fulgt opp Spesialenhetens vedtak. A hevdet at Oslo politidistrikt hadde brutt forvaltningsloven § 11 og utvist dårlig forvaltningsskikk. Til anmeldelsen vedla A korrespondanse han hadde hatt med Oslo politidistrikt. Blant annet mottok A, i brev av 3. april 2017, en redegjørelse fra Oslo politidistrikt. Fra brevet gjengis:

 

"Den konkrete årsaken til sakene ble kodet som undersøkelsessaker har ikke vært mulig å finne ut av. Imidlertid har en klart å bringe på det rene at en slik registreringspraksis ikke er hovedregelen hos oss. En har videre merket seg spesialenhetens kommentar, og har for ordens skyld omerindret dette innad i organisasjonen. De to aktuelle sakene er nå omgjort fra undersøkelsessaker til straffesaker."

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre. Begge A sine anmeldelser av den offentlige etaten var fortsatt registrert som undersøkelsessaker og henlagt utenfor straffesak.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I e-posten av 12. juni 2017 anmeldte A på ny mangelfull oppfølging av hans anmeldelser. I praksis anmeldte han på ny det som Spesialenheten allerede hadde avgjort at ikke var straffbart. Spesialenheten kunne ikke se at det hadde fremkommet ytterligere opplysninger som ga grunnlag for å mistenke straffbar tjenesteutøvelse.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 41/17 – 123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Politiets IKT-tjenester (PIT)

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten opprettet anmeldelse mot IT-konsulent A ved PIT for mulig brudd på taushetsplikt og søk i politiets registre uten tjenestemessig behov.  Anmeldelsen ble opprettet på bakgrunn av opplysninger i en annen sak, der As tidligere ektefelle, B, hadde opplyst at A skulle ha søkt på ham og andre i politiet registre, samt formidlet informasjon videre til ham.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra A, B og tre ansatte i PIT, C, D og E.

Dokumentasjon mottatt fra A, B og As advokat, F, er gjennomgått.

Spesialenheten har innhentet informasjon om As stilling og arbeidsoppgaver fra PIT

Kripos og PIT har bistått med innhenting av As søkelogg i politiets registre.

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 324, om brudd på tjenesteplikt

Straffeloven (2005) § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

A erkjente å ha søkt på sin tidligere ektefelle ved ett tilfelle i 2013. B kunne ikke konkretisere tidspunkter for de øvrige påståtte straffbare forholdene. Spesialenheten la til grunn at forholdet mellom A og B ble brutt i slutten av 2014, og at de anførte straffbare forholdene nødvendigvis må ha funnet sted forut for bruddet. Det det ble ansett lite sannsynlig at A i etterkant skal ha gitt B informasjon om sin eventuelle søkevirksomhet i politiets registre, eller ha gitt ham opplysninger fra disse.

 

Spesialenheten mente etter dette at et eventuelt straffansvar ble foreldet i 2016.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som foreldet.

 

 

 

Sak 633/17-123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM MEDVIRKNING TIL ULOVLIG HENTING AV ET BARN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for medvirkning til ulovlig henting av hennes barn i Sverige. A anførte at hentingen av datteren var ulovlig fordi hun hadde meldt flytting før barnevernet hadde besluttet akuttplassering.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets dokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet mottok melding om at As datter var saknet. Det var tjenesteperson B som tok imot meldingen fra barneverntjeneste. Barneverntjenesten hadde noen dager forut for dette truffet vedtak om midlertidig plassering av As barn. Barnet ble etterlyst. Noen dager senere anmodet barneverntjeneste politiet om å undersøke om barnet kunne etterlyses i Sverige, og muligheten for at politiet i Sverige kunne bistå i letingen. Politiet anmodet Sirenekontoret ved Kripos om å vurdere etterlysing i SIS, samt undersøke om politiet i Sverige kunne bistå.

 

Svensk politi lokaliserte A og barnet. Svensk sosialtjeneste samarbeidet deretter med barnverntjenesten i Norge om å tilbakeføre As datter til Norge.

 

Politiet skal på anmodning yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov eller sedvane. Det gikk frem av sakens dokumenter at politiet, etter anmodning fra barneverntjenesten, bisto barneverntjenesten med å etterlyse As barn og å få bistand fra svenske myndigheter. Norsk politi deltok ikke i å finne As barn og å hente henne tilbake til Norge.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at B eller andre ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 173/17 – 123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM UNØDIG MAKTBRUK OG GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Politiets Utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelsen:

I begynnelsen av mars 2017 var A innsatt på Politiets utlendingsinternat Trandum, og hadde planlagt utreise senere samme måned. Den aktuelle dagen brukte A vasken på sin celle, og, i følge A, løsnet armaturen på vasken ved et uhell. Han kontaktet betjeningen og gjorde oppmerksom på det inntrufne. Betjeningen antok at A hadde utført skadeverk på vasken, og ønsket ham overført til en sikkerhetsavdeling. A motsatte seg dette fordi han mente at han ikke hadde gjort noe galt. Han ble da lagt i bakken av tre personer. I den forbindelse ble han påført to blåmerker, ett i pannen og ett på den ene albuen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

A er avhørt og aktuell dokumentasjon er innhentet fra PU. Denne inneholder rapporter skrevet tjenestemenn involvert i hendelsen, fotografier av skrubbsår i pannen og på venstre skulder til A og vedtak fattet av politiet om bruk av restriksjoner ved Politiets utlendingsinternat. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Innhentet dokumentasjon viser at tjenestemennene mente at A hadde ødelagt vaskeservanten med vilje. Han nektet deretter å ta av seg klærne da han skulle overføres og innsettes på sikkerhetsavdelingen. Tjenestemennene la ham da kontrollert ned på gulvet og foretok en sikkerhetsvisitasjon av ham.

 

Spesialenheten fant etter dette at det ikke var sannsynlig at tjenestemennene hadde brukt ulovlig makt mot A. Det var således ikke rimelig g runn til å iverksette etterforsking og saken ble henlagt uten dette.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 627/17 – 123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE OPPFØLGING AV SAKER, ULOVLIG AVHENTING M.V.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for ikke å ha fulgt opp anmeldelser mot ham, for å ilagt ham besøksforbud mot barnevernleder C selv om hun hadde trukket anmeldelsen mot ham, og ulovlig ha besluttet at han ble bortvist fra et utvalgsmøte i kommunestyret som omhandlet barneverntjenesten.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har gjennomgått materiale oversendt fra A, og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg. Spesialenheten har gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge straffesaksregisteret hadde flere ansatte i barneverntjenesten anmeldt A for hensynsløs adferd. Med unntak av et tilfelle var ingen av anmeldelsene mot A var trukket, slik han hevdet.  Undersøkelser i politiets straffesaksregister viste at B ikke var ansvarlig påtalejurist på noen av disse sakene og følgelig ikke hadde hatt ansvar for sakenes fremdrift og avgjørelser.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. For øvrig var flere av de anmeldte forholdene allerede foreldet da A innga anmeldelsen til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

               

 

  

Sak 630/17 – 123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG BRUK AV HÅNDJERN OG MANGLENDE TILBUD OM MAT I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for at han fikk påsatt håndjern under pågripelsen til tross for at han frivillig og uten motstand hadde fulgt de beskjedene han fikk av politiet. A opplyste også at han satt i politiarresten uten mat og lufting i 25 timer.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av straffesak mot A, arrestjournalen og oppdragsloggen. Lyd/bilde fra overvåkningskameraene i arresten ble forsøkt innhentet, men var ikke lenger lagret og kunne ikke hentes ut.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I politiets oppdragslogg var det nedtegnet at politiet mottok melding om at en kvinne på ca. 80 år ble slått av sin nabo. Politiet var på stedet kl. 12:50, og hadde kontroll på personene. Jourhavende jurist besluttet at A skulle pågripes mistenkt for vold mot kvinnen. Det var ikke opplyst i politiets rapport om/at A fikk påsatt håndjern. Det var heller ikke nevnt noe om at A opptrådte på slik måte at det var nødvendig å sette på ham håndjern.

 

Det fremgikk ikke av arrestjournalen om/at A ble tilbudt mat. Det var imidlertid oppført at han skulle ha “svinefri” mat, samt at han hadde mottatt lesestoff. Han hadde hatt fem advokatsamtaler i løpet av det døgnet han oppholdt seg i arresten.

 

Politidistriktet gjorde selv undersøkelser om A hadde blitt tilbudt mat. De tre arrestforvarerne som hadde hatt tilsyn med A gjennom døgnet husket ikke om A hadde fått mat, men mente at de hadde observert matpakkepapir på cellen. De kunne ikke tidfeste dette nærmere.

 

Det var ikke klare holdepunkter for at A ikke fikk tilbud om mat. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at arrestforvarerne hadde gjort seg skyldig i grov tjenestefeil.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avklare om politiet hadde brukt håndjern på A. Det var Spesialenhetens vurdering at det ikke var sannsynlig at eventuell bruk av håndjern kunne medføre straffansvar. Det ble viset til politiinstruksen § 3-2 tredje ledd.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet med henblikk på rutiner om å notere i arrestloggen når arrestantene gis/får tilbud om mat.

 

 

 

Sak 433/17 – 123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN VED HÅNDERING AV BESLAG I STRAFFESAK OG ETTERFØLGENDE BEHANDLING AV KLAGER

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

I april 2010 fikk politiet melding om en bil med henger som sto fastkjørt i en myr. Bilen var stjålet fra A. Politiet besluttet å taue inn bilen for å undersøke om mulig å finne gjerningspersonen. Straffesaken ble senere henlagt med begrunnelsen ukjent gjerningsmann. A klaget på politiets beslagshåndtering knyttet til bilen. Han stilte blant annet spørsmål ved grunnlaget for å holde bilen i beslag og hvem som skulle betale for oppbevaringen av bilen. A fikk ikke gjennomslag for sine klager. I 2017 valgte A å anmelde de tjenestepersonene som hadde håndtert klagene. Anmeldelsen omfattet anklager om brudd på forvaltningsloven og straffeprosessloven.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og kopi av diverse dokumentasjon fra politiets saksbehandlingssystem for forvaltningssaker.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Opplysningene i anmeldelsen og de innhentede opplysningene gjorde det ikke sannsynlig at de anmeldte tjenestepersonene hadde opptrådt på et vis som kunnen lede til straffansvar. I alle tilfeller ville et eventuelt straffansvar etter straffeloven § 325 for handling tilbake i 2010-2012 være foreldet, jf. straffeloven § 66 første ledd, jf. § 67.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 696/17 – 123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG VISITASJON

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ulovlig visitasjon av forbipasserende i Brugata i Oslo.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av beslutningen om visitasjon fra politiet. Videre ba Spesialenheten om logg fra hendelsen, kopi av eventuell aksjonsplan/orde eller aktuelle dokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fikk opplyst fra politidistriktet at Brugata er et problematisk område i Oslo politidistrikt, og belastet med voldskriminalitet. Vanlig praksis er at samtlige som passerer kontrollpunktet skal visiteres, slik at ingen særskilt blir plukket ut.

 

Spesialenheten fikk tilsendt beslutning som gjaldt visitasjon av personer og kjøretøy i Brugata i aktuell periode. Formålet var å søke etter våpen. Beslutningen var truffet med hjemmel i politiloven § 7a.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 642/17 – 123, 15.02.2018

 

PÅSTAND OM TRAKASSERING I FORBINDELSE MED RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte flere polititjenestepersoner for trakassering i forbindelse med ransaking hjemme hos ham. Han mente at politiet ikke hadde gjort noe straffbart ved gjennomføring av selve ransakingen, men at han ble ydmyket og krenket blant annet ved at naboer, forbipasserende og familien så at politiet var på stedet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har avhørt anmelder, og har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg. Det er gjort undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde mottatt melding om at det stadig var personer som kom til As adresse og kun var inne i korte ærend. Det var også observert at små poser skiftet eier. Politiet dro til stedet og kontrollerte en person som kom ut fra adressen. Det ble funnet narkotika på vedkommende og ansvarlig påtalejurist besluttet at politiet kunne ransake hos A. Ransakingen ble gjennomført av fire politiansatte og en narkotikahund. Det ble ikke gjort funn, men hunden markerte på stedet. På bakgrunn av ransakingen ble det opprettet sak mot A. Saken ble henlagt dagen etter som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessig holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det forelå ransakingsbeslutning fra jurist og ransakingen var ikke utført på krenkende måte. Det er ofte vanskelig å unngå at naboer og andre får med seg at politiet er på stedet.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 198/17 – 123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

En advokat anmeldte ansatt i politiet på vegne av klient (A). A var varetektsfengslet og ilagt fullstendig isolasjon. Ved en feiltakelse hadde påtalemyndigheten ikke begjært brev- og besøksforbud. Lagmannsretten opphevet tingrettens kjennelse om forlengelse av isolasjon. Påtalemyndigheten opphevet ikke isolasjonen og begjærte dagen etter isolasjon og brev- og besøksforbud. A anførte at to tjenestepersoner i påtalemyndigheten (B og C) hadde gitt ansatte i fengselet inntrykk av at A også satt på brev- og besøksforbud.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt mistenkte, ansatte i fengselet og innhentet straffesaksdokumenter både fra politiet og fengselet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingsresultatet ga ikke holdepunkter for at B hadde formidlet opplysninger til fengselet om at A var ilagt brev- og besøksforbud. Kommunikasjonen påtalemyndigheten hadde med advokat og fengselet synes i all hovedsak å være knyttet til om A fortsatt skulle sitte fullt isolert etter lagmannsrettens kjennelse. 

 

Spesialenheten la til grunn at fengselet selv iverksetter de restriksjoner som fremgår av kjennelser oversendt fra politiet. Spesialenheten kunne ikke se at påtalemyndigheten hadde brutt en tjenesteplikt ved ikke å informere fengselet særskilt om at A kun var underlagt isolasjon. Dette måtte gjelde selv om det ved en feiltakelse ikke ble begjært brev- og besøksforbud, og en kjennelse som utelukkende ilegger isolasjon muligens kan åpne for feiltolkinger.  

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 473/17 – 123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM URIKTIGE OPPLYSNINGER I BEKYMRINGSMELDING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha gitt uriktige opplysninger i en bekymringsmelding til barnevernet, samt for politiets håndtering av As far.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets oppdragslogg og brevet sendt til barnevernet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, idet det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Det ble lagt vekt på at politiet etter politiregisterforskriften § 10-3 har underretningsplikt til barnevernet i enkelte tilfeller.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 240-17-123, 15.03.2018

 

PÅSTAND OM UAKTSOM KJØRING I FORBINDELSE MED UTRYKNING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenestepersoner i Agder politidistrikt for brudd på veitrafikklovens § 3, uaktsom kjøring under utrykning. A var ute og kjørte da han møtte en politibil under utrykning. Tjenestebilen kjørte så fort at den i en sving kom langt over i motgående kjøreretning. A klarte å bremse ned og svinge inn i en busslomme.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet opplysninger om tjenestepersonene som kjørte bilen og oppdraget det ble kjørt utrykning til.

 

Rettslig grunnlag:          

Veitrafikkloven § 3 – uaktsom kjøring.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at fører av utrykningskjøretøy og førere av annet kjøretøy i politiets tjeneste kan fravike regler som er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4-9 når det er "nødvendig  eller til vesentlig lette i tjenesten.

 

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for utrykningskjøring var til stede i den foreliggende saken og at politiet derfor lovlig kunne fravike fartsreglene. På bakgrunn av innholdet i meldingen som kom til politiet og som var utgangspunktet for politiets oppdrag, var det videre nødvendig for politiet å komme seg raskt til bestemmelsesstedet.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at fører av tjenestebilen hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Spesialenheten fant derfor ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 306/17 – 123, 16.03.2018

 

PÅSTAND OM UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet oversendte til Spesialenheten anmeldelse av trafikkuhell. En politibil hadde i en utrykningssituasjon stanset med blålys på en påkjøringsrampe til ring 3. Sjåføren av tjenestebilen (A) besluttet å rygge for å posisjonere seg bedre, og tjenestebilen ble påkjørt bakfra av en sivil bilist (B). Det oppsto materielle skader.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A som mistenkt, B som fornærmet og As kollega som vitne. Fra politidistriktet har Spesialenheten mottatt illustrasjonsmappe over ulykkesstedet og oppdragslogg for hendelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A var i en lovlig utrykningssituasjon da sammenstøtet med B skjedde, og dermed hadde anledning til å fravike trafikkreglene. Ut fra bevissituasjonen kunne Spesialenheten ikke utelukke at A og hans kollegas forklaringer var korrekte. Det måtte derfor legges til grunn at politibilen stanset med blålys på påkjøringsrampen, at tjenestepersonene forsikret seg om at det ikke kom biler da A begynte ryggingen og at ryggingen foregikk i svært lav hastighet. På bakgrunn av kollegaens forklaring, kunne det heller ikke utelukkes at politibilen stanset på rampen slik at andre biler kunne passere og at dette også var mulig under ryggingen. Illustrasjonsmappen fra ulykkesstedet viste at påkjøringsrampen er en rett strekning og at den som befinner seg øverst i rampen har godt utsyn nedover. 

 

Spesialenheten kunne ut fra dette ikke se at det er tilstrekkelig bevist at A har opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar, og saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Vedtak:

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

 

 

Sak 238/17 – 123, 16.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL VED IKKE Å HA BESVART HENVENDELSER OM DOKUMENTINNSYN M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiadvokat B og politibetjent C for grovt uaktsom tjenestefeil ved at de ikke besvarte hans henvendelser om dokumentinnsyn m.m. Han viste til at både han og hans advokat hadde skrevet til politiet en rekke ganger og bedt om å få innsyn, men at disse henvendelsene enten ikke ble besvart eller at politiadvokaten ba ham kontakte politibetjent C. A hevdet at C ikke besvarte noen av hans mange henvendelser. Etter hvert påklaget han forholdet til Oslo statsadvokatembeter, som ikke tok klagen til følge.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Anmeldelsen med vedlegg fra fornærmede er gjennomgått.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I forbindelse med en trafikksak, der A ble påkjørt av en taxisjåfør, mottok han 12. juli 2016 brev fra politiet om at det var tatt ut tiltale i saken og at han kunne be om å få innsyn i sakens dokumenter. Dagen etter ba han om innsyn. Begjæringen ble besvart av B den 27. juli 2016 og han ble bedt om å avtale innsyn med politibetjent C. A tilskrev C den 29. juli og ba om at dokumentene ble oversendt advokaten hans uten å få svar. Han purret den 22. august, men fikk heller ikke svar på denne henvendelsen. Den 24. august oversendte politiet saksdokumentene til aktuelle advokat.  A fortsatte med å sende flere purringer til C.

 

I begynnelsen av februar 2017 besvarte B hans anmodning per e-post, med henvisning til hans tidligere oppfordring om å ta kontakt med C. I politiets saksdokumenter lå en påtegning av 24. august 2016 til As advokat, der det fremgikk at kopi av dokumentene ble oversendt advokaten samme dag.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, idet det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Ved vurderingen ble sett hen til at politiet faktisk hadde oversendt dokumentene til As forsvarer allerede 24. august 2016. For øvrig ble vist til at det ikke ble funnet en anmodning om dokumenter fra As advokat, slik A fremholdt i anmeldelsen.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 130/17 – 123, 16.03.2018

 

PÅSTAND OM kROPPSKRENKELSE, ULOVLIG RANSAKING, TRUSLER MM

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte flere tjenestemenn for kroppskrenkelse, ulovlig ransaking, ulovlig innsettelse i arrest mm.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra anmelder og det er avhørt en mistenkt.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg og arrestjournal.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 173, misbruk av offentlig stilling

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble oppsøkt av namsmann og politi etter at namsmannen hadde fått en midlertidig forføyning for å kontrollere brannvarsler og brannapparat i As kommunale bolig. Når politiet kom frem truet A med å skyte dem. Da han kom ut av leiligheten holdt han en forsvarsspray i hånden, og han ble da lagt i bakken av politiførstebetjent B. Politibetjent D bistod og A ble påsatt håndjern. A anførte at han ble slått og sparket under dette.

 

A ble besluttet pågrepet på bakgrunn av truslene han hadde fremsatt, og forut for innsettelse i arrest ble han kontrollert av en lege som klarete han for opphold der. Jourhavende jurist besluttet også ransaking i boligen for å se om A hadde våpen, jf. at han hadde truet med å skyte politiet.

 

På cellen ble A avkledd bortsett fra trusen, grunnet hans mentale tilstand. Han dunket hodet gjentatt ganger i celledøren og brukt madrassen til dekke til kameraovervåkingen. Politiet og arrestforvarer iverksatte løpende tiltak for å forhindre at A skadet seg selv. A ble løslatt etter ca. 2 timer i arresten.

 

Senere samme dag ringte A en politimann på telefonen. Samtalen ble tatt opp på lyd. Av lydopptaket hører man at A skriker og roper til politimannen og han lurer blant annet på hvorfor politiet oppsøker han hele tiden på bopel og hvordan politimannen skal ha reagert dersom han oppsøkte politimannen på hans bopel. Politimannen uttalt da at «da skulle han ha tatt han» «da ville jeg ha tatt deg så jævlig at du ville ha havnet i rullestol etterpå». Når politimannen ble kjent at A tok opp samtalen på lyd sa han at A «var dum som et brød»

 

Spesialenheten fant at de tjenestepersonene som hadde pågrepet A ikke hadde gjort bruk av unødvendig og uforsvarlig makt. Saken ble avgjort som intet straffbart forhold anses bevist. For de øvrige forhold fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking da det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Forholdet med tjenestemannen som hadde snakket med A på telefonen ble sendt til politimesteren til administrativ vurdering.

 

Vedtak:

Saken er henlagt mot politiførstebetjent B som intet straffbart forhold anses bevist. De øvrige forholdene er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ avgjørelse:

Deler av saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

 

 

Sak 164/17 – 123, 16.03.2018

 

PÅSTAND OM TYVERI UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A hevdet at politiet, under ransaking hjemme hos ham i mars 2017 stjal kr 64 000 fra en konvolutt han hadde i et klesskap på soverommet.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra anmelder og tre mistenkte tjenestepersoner. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter mo A og politiets oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 321 om tyveri

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingen ga ikke holdepunkter for at noen av de mistenkte tjenestepersonene fant et større pengebeløp under ransakingen hos A. Ei heller var det sikre holdepunkter for at A, på tidspunktet for ransakingen, var i besittelse av et beløp på kr 64 000 på bopel.

 

Resultatet av etterforskingen ble vurdert slik at anklagen om tyveri med styrke ble tilbakevist.

   

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 301-17-123, 16.03.2018

 

PÅSTAND OM GROVT UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte i politiet for vold og beføling ved innsettelse i arrest.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg, arrestjournal og lyd- og bildeopptak fra arresten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av lyd og bildeopptak fra arresten viste at politiet ikke hadde brukt unødig makt, eller foretatt andre ulovlige handlinger, mot A i arresten.

 

Spesialenheten fant derfor ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, idet det ikke var sannsynlig at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking, jf. straffeprosessloven § 224 første ledd.

 

Uke 10

Sak 191/16-123, 07.03.2018

 

ETTERFORSKING AV BRUK AV “HÅNDJERN ELLER ANNET BENDSEL” I CELLEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Sør-Øst politidistrikt kontaktet Spesialenheten og viste til at en arrestant som hadde blitt påsatt “Bodycuff” etter et å ha forsøkt å ta livet sitt, hadde tatt av seg denne og brukt magebeltet av metall til å knuse det innerste laget av cellevinduet av glassbyggerstein.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt 9 tjenestepersoner og en operasjonsleder som mistenkt.

En IKT-ansvarlig har skrevet rapport om overvåkingssystemet i arresten. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter mot arrestanten, samt oppdragslogg, arrestjournal og opptakt fra aktuelle celle.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det var kritikkverdig at operasjonslederen ikke lot arrestanten få kontakt med lege, eventuelt fremstilt ham for lege etter at han hadde knyttet en genser rundt halsen slik at han fikk vansker med å puste. Forholdet ble oppdaget via kameraovervåkingen i cellen, og avverget. Operasjonslederen besluttet at arrestanten i stedet skulle få satt på bodycuff, som er et håndjernbasert beltesystem. Arrestanten fikk noe slakk på remmen til den ene armen, mens den andre armen ble strammet inn til magebeltet. Remmen til foten var løs slik at han kunne gå som vanlig. Det ble også besluttet at kameraovervåkingen av cellen skulle være på og at arrestanten skulle ha fysisk tilsyn hver halve time. Ca. en time senere klarte arrestanten å ta av seg magebeltet. Dette ble ikke oppdaget under tilsynet. Noe senere brukte han låsekassen på magebeltet til å knuse glassbyggersteinen i cellevinduet. Dette ble ikke oppdaget på overvåkingsbildene fordi visningen på skjermen hos operasjonssentralen enten stod i feil innstilling eller det var teknisk feil med systemet.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at det var opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet i læringsøyemed blant annet fordi bodycuff, som primært er et ledsagerutstyr, ikke synes særlig egnet til å bruke i arresten slik den ble benyttet i denne saken.

 

 

 

Sak 269/17 – 123, 07.03.2018

 

PÅSTAND OM SEKSUELL OMGANG VED MISBRUK AV STILLING, SAMT URETTMESSIG REGISTERSØK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten mottok opplysninger fra Oslo politidistrikt om mulig straffbart forhold begått av tjenesteperson B. En patrulje hadde mottatt opplysning om at B hadde hatt seksuell omgang med C, som var fornærmet i en alvorlig straffesak. B hadde tatt et innledende avhør av C, men deretter hadde ikke B hatt ytterligere befatning med straffesaken.

 

Riksadvokaten ga ordre om at etterforskingen også skulle omfatte spørsmålet om B hadde begått straffbare forhold utenfor tjenesten.

 

Spesialenhetens etterforsking:

B ble siktet for overtredelse av straffeloven § 295 om å ha hatt seksuell omgang med noen ved å misbruke stilling/avhengighetsforhold/tillitsforhold.

 

Oslo tingrett tok Spesialenhetens begjæring om ransaking til følge. Det ble ransaket i juni 2017 og tatt beslag i datautstyr og mobiltelefon. B ble pågrepet og avhørt, deretter dimittert.  B ble også avhørt på nytt ved en senere anledning.

 

Spesialenheten har avhørt 9 vitner og C.

 

Kripos har bistått Spesialenheten med sikring av datautstyr og mobiltelefon, og sikret søkehistorikk i politiets registre.

 

Spesialenheten har innhentet aktuelle straffesaksdokumenter og politioperativ logg fra politiet

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 295 om misbruk av stilling el for å skaffe seg seksuell omgang med noen

Straffeloven (2005) § 171 om forsettlig tjenestefeil og § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var bevistvil om B og C hadde hatt seksuell omgang. Det var kun Cs forklaring om dette. Det var således ikke beviser for at B hadde misbrukt sin stilling eller på annen måte utnyttet et overmaktsforhold. Denne delen av saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenheten fant det bevist at B grovt hadde brutt en tjenesteplikt ved å etablere kontakt med C etter at han hadde avhørt henne som fornærmet i en alvorlig straffesak. Dette fordi hun var en meget ung og sårbar kvinne grunnet hennes tidligere og daværende livssituasjon. Kontakten deres hadde pågått fra høsten 2016 til våren 2017. De hadde blant annet sendt hverandre seksualiserte bilder. Dette strider mot hvordan en politimann skal opptre i og utenfor tjenesten. Det ble videre avdekket at B hadde søkt på C i politiets registre uten at det var tjenstlig grunn til dette.

 

Vedtak:

B ble ilagt et forelegg på kr 15 000. Forelegget er vedtatt

 

Administrativ vurdering

Det forhold at B hadde hatt bilder fra tjenesten lagret på mobiltelefonen og datamaskinen sin, ble ikke ansett som en straffbar handling. Forholdet ble imidlertid sendt til politimesteren for administrativ vurdering.

 

 

 

Sak 281/17-123, 07.03.2018

 

ANMELDELSE FOR UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Et vogntog hadde kjørt av veien i forbindelse med en forbikjøring foretatt av uniformert politibil. Tjenesteperson A var fører av politibilen. Det oppstod materielle skader på vogntoget i forbindelse med utforkjøringen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Tjenesteperson A ble avhørt som mistenkt i saken. Politistudent B, som var passasjer i politibilen, ble avhørt som vitne. To øvrige personer som var vitne til forbikjøringen ble også avhørt. Spesialenheten gjorde forsøk på avhør av sjåføren av vogntoget.

 

Rettslig grunnlag:          

Vegtrafikkloven § 3, jf § 31 første ledd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten vurderte at forbikjøringen fant sted på en lang strekning under gode kjøreforhold, og tjenesteperson A fremstod å ha hatt god oversikt over situasjonen. Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at utforkjøringen skyldtes at A handlet i strid med aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 599/17-123, 08.03.2018

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Spesialenheten mottok anmeldelse fra A mot Oslo politidistrikt for å ha unnlatt å informere henne om henleggelse av straffesak hvor hun var fornærmet. Politiet hadde videre unnlatt å oversende As klage til statsadvokaten fordi den skulle være for sendt fremsatt.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet speilsaken fra politiet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Straffesaken ble henlagt den 11. januar 2017 på grunn av manglende kapasitet til å etterforske saken. Spesialenheten la til grunn at A ikke ble underrettet om henleggelsen før 21. juni 2017, og at hun ikke mottok skriftlig underretning før 10. juli 2017.  A hadde etter henleggelsen vært flere ganger i kontakt med politiet og etterspurt status i saken uten å få opplyst at saken var henlagt.

 

Etter Spesialenhetens vurdering kunne det reises kritikk mot politiet for at A ikke ble gjort kjent med at saken var henlagt. Spesialenheten fant imidlertid ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avklare hendelsesforløpet og årsaken til dette nærmere. Med bakgrunn i beskrivelsen av de anmeldte forhold var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt på slik måte at det innebar grov tjenestefeil, jf. straffeloven § 171 og/eller § 172.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 168/17 – 123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE TILBAKEMELDING PÅ ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Oslo politidistrikt for ikke å ha sendt ut bekreftelser forhold som A anmeldte i februar, mars, april og desember i 2016.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at manglende registering av anmeldelse er et så alvorlig forhold at det rammes av bestemmelsene om tjenestefeil.

 

Det ble imidlertid avdekket i en annen sak Spesialenheten hadde til behandling, at noen av anmeldelsene fra A var registrert som “undersøkelsessaker”. Derved fikk ikke A kunnskap om videre saksgangen. Av den grunn ble saken sendt til politimesteren til administrativ vurdering.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ avgjørelse;

Saken ble sendt til politimesteren til administrativ avgjørelse, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

 

 

Sak 167/17 – 123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM MANGLENDE REGISTERING AV ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Øst politidistrikt for ikke å ha fått tilbakemeldinger på flere anmeldelser hun hadde inngitt til politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet opplysninger fra anmelder og foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171, om tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at manglende registering av anmeldelse er et så alvorlig forhold at det rammes av bestemmelsene om tjenestefeil.

 

Det ble imidlertid avdekket i en annen sak Spesialenheten hadde til behandling, at noen av anmeldelsene fra A var registrert som “undersøkelsessaker”. Derved fikk ikke A kunnskap om videre saksgangen. Av den grunn ble saken sendt til politimesteren til administrativ vurdering.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

 

 

Sak 124/17 – 123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Oslo politidistrikt ba Spesialenheten vurdere om det var grunnlag for etterforsking. Tjenesteperson B hadde under et bistandsoppdrag for helsevesenet slått A flere ganger i ansiktet etter at A hadde skallet ham i ansiktet.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt A og B. Fire polititjenestepersoner er avhørt som vitner.

 

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter mot A for vold mot politiet.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson B og flere andre tjenestepersoner bisto helsevesenet fordi A skulle tvangsinnlegges på psykiatrisk sykehus. A ønsket ikke innleggelse, og var hissig og utagerende.

 

Etter å ha forsøkt å overtale A til å være med frivillig, ble det bestemt at han skulle føres ut ved bruk av makt. A motsatte seg dette kraftig og det oppsto et basketak hvor alle tjenestepersonene måtte bistå. A var meget stor og kraftig. De fikk på ham håndjern, og han ble plassert på sengen mellom tjenestepersonene H og B. A seg løs fra Hs grep, og skallet til tjenesteperson B i ansiktet. B forklarte at han ble presset mellom A og en vegg, og at A deretter forsøkte å komme seg over ham. B var redd for at A skulle skalle til ham flere ganger, eventuelt sparke eller tråkke på ham. B slo derfor til A to-tre ganger i ansiktet med knyttet neve.

 

Saken mot B ble vurdert som mulig overtredelse av straffelovens § 271 om kroppskrenkelse. Spørsmål var om handlingen kunne anses å være straffri som følge av politiets lovlige adgang til å anvende makt etter politiloven § 6 eller etter straffeloven § 18 om nødverge.

 

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Skallingen fra A var å anse som et angrep mot B, og Bs forsvarshandling ved å slå tilbake var ikke unødvendig eller uforsvarlig. Det at A hadde håndjern på og at det var andre polititjenestepersoner til stede, endret ikke dette. A kunne fortsatt skalle til B ytterligere og/eller brukt bena sine mot ham før de andre polititjenestepersonene hadde rukket å hindre dette.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 531/17-123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG ÆREKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ærekrenkelse, trakassering og brudd på taushetsplikten.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde vedtatt et forelegg for bruk og/eller besittelse av dopingmidler. A var ansatt som ordensvakt, og fikk som følge av dopingsaken brev om tilbakekall av ordensvaktbrikken.

A fortsatte å arbeide som vekter, noe han kunne gjøre etter tilbakekallet av brikken. Politiet foretok flere kontroller av A og arbeidet han utførte. A mente at politiets stans og kontroll av ham var ærekrenkende. Ved en anledning skal det ha vært personer i nærheten som kan ha fått med seg at politiet ba A om å levere inn ordensvaktbrikken.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten la til grunn at politiet hadde gjennomført kontroller av om A hadde vært i arbeid som ordensvakt etter at hans kompetanse til å drive slik virksomhet ble inndratt. Ærekrenkelser er ikke lenger straffesanksjonert i straffeloven av 2005. Med bakgrunn i opplysningene i anmeldelsen var det videre Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at politiet har brutt taushetsplikten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 626/17-123, 08.03.2018

 

PÅSTAND OM FALSK ANMELDELSE OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tre navngitt tjenestepersoner for falsk anmeldelse, og for forsettlig å ha brukt 18 måneder på saksbehandlingen av anmeldelsen. En tjenesteperson ble også anmeldt for forsøk på å kjøre på/torpedere As bil i en rundkjøring.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet kopi av dokumentene i en relatert straffesak

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven §§ 171-172 om tjenestefeil

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3 om brudd på grunnregler for trafikk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, fordi det ut i fra opplysningene i saken ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Uke 9

Sak 515/17-123 – 26.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED BEHANDLINGEN AV FORVALTNINGSSAK ETTER HUNDELOVEN

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte to ansatte i Øst politidistrikt for tjenestefeil i forbindelse med behandlingen av en forvaltningssak etter hundeloven. A viste bl.a. til at det var sendt ut et forhåndsvarsel om vedtak etter hundeloven § 18, og at dette innebar at det var fremsatt trusler om tvang uten hjemmel i lov.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten gjennomgikk anmeldelsen, og innhentet kopi av dokumentene i straffesak hos Øst politidistrikt, samt utskrift av PO-logg. I tillegg innhentet Spesialenheten kopi av forvaltningssaken etter hundeloven.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det var opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 221/15 – 123, 26.02.2018

 

PÅSTAND OM FALSKE ANKLAGER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tidligere ansatt i Oslo politidistrikt for å ha framsatt falske anklager mot ham i en bok.

 

Spesialenhetens undersøkelser

Spesialenheten har avhørt anmelder, innhentet enkelte straffesaksdokumenter og de relevante sidene fra boka det var vist til i anmeldelsen.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 168 om falsk anklage

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysningene i saken ga ikke rimelig grunn for å undersøke om det var begått straffbare handlinger i forbindelse med omtalen av anmelder.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 770/16 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT M.M.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A var i konflikt med tidligere samboer B om samvær med felles barn. A hevdet at B i et rettsmøte om samværsretten opplyste at hun hadde mottatt taushetsbelagte opplysninger om A fra tjenesteperson C. A anmeldte også flere andre forhold i perioden 2012 til 2016.    

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten besluttet å iverksette etterforsking knyttet til påstanden om brudd på taushetsplikten. De øvrige forholdene ble ikke etterforsket. Spesialenheten har avhørt A, B og C.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og oppdragslogg

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

Spesialenhetens vurdering:

B og C forklarte at de var bekjente gjennom sine barn, som gikk på samme skole, men de hadde ikke sosial omgang. B avviste at hun hadde fått opplysninger om A fra tjenesteperson C. C hadde på grunn av sitt kjennskap til B bedt om at straffesaker som berørte A, skulle håndteres i politiet av andre enn ham. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at C hadde gitt opplysninger om A til B.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 698/16 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG BRUK AV MAKT I FORBINDELSE MED DNA-PRØVE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ulovlig maktbruk mot ham i forbindelse med at politiet kom hjem til ham for å ta DNA-prøve. A opplyste til tjenestepersonene at han hadde avtalt å møte på politistasjonen dagen etter. A opplyste at den ene politimannen reagerte med å ta tak i armen hans, bøye den bak ryggen hans og føre ham inn i gangen. A, som har problemer med ryggen, fikk da en vridning i ryggen. A opplyste også at den ene politimannen dro til seg armen hans da han skulle ta fingeravtrykk. A fikk igjen en vridning i ryggen.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt fra A, og tjenestepersonene B og C.

 

Politidistriktet opplyste at A var innkalt til DNA-prøve og hadde avtale om å møte hos politiet. En patrulje reiste hjem til ham dagen før og tok DNA-prøven. Patruljen kjente ikke til avtalen om at A skulle møte hos politiet neste dag.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i A og tjenestepersonenes forklaringer forstod Spesialenheten det slik at A ikke satte seg til motverge ved innhentingen av DNA og/eller fingeravtrykk, og at politiet ikke brukte makt mot ham for å gjennomføre dette. Spesialenheten oppfattet det slik at anmeldelsen rettet seg mot at tjenesteperson B skubbet bort i As skulder da han gikk forbi A inn i boligen. A fikk da en vridning i ryggen. I forbindelse med fingeravtrykktakingen fikk A en ny vridning i ryggen da B dro As høyre arm til seg. B på sin side forklarte at A slapp dem inn i boligen. Det var ingen knuffing eller fysisk kontakt. B avviste at han tok tak i A i forbindelse med prøvetakingen.

 

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde opptrådt straffbart i forbindelse med tjenesteoppdraget hjemme hos A.

 

Vedtak:

Saken er henlagt idet intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 502/17-123, 28.02.2018

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for brudd på politiloven § 6 og straffeprosessloven § 240. A opplyste at han hadde ringt til politivakten for å få opplyst navnet til politijuristen som hadde brukt straffeprosessloven i sivil sak om et pengekrav. Vedkommende som A snakket med, nektet å opplyse navnet. Etter hvert "slengte" hun på røret. A mener tjenestepersonens oppførsel er typisk for politiets oppførsel mot ham.

 

A anmeldte også politiets opptreden i forbindelse med forkynnelse av et besøksforbud i april 2017 hjemme hos A. Tjenestepersonen var iført uniform og "snoket" i vinduene, til naboenes og forbipasserendes nysgjerrighet.

 

A anmeldte også politiadvokat B for bruk av straffeprosessloven i sivil sak. B hadde ilagt A besøksforbud.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet straffesak mot A vedrørende trusler/besøksforbud.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og C hadde en uoverensstemmelse om et pengekrav. A ble ilagt forelegg for å ha krenket C. B ila A besøksforbud i august 2015. Forbudet ble opprettholdt av tingretten. A ble på nytt ilagt besøksforbud i 2017. Også dette forbudet ble opprettholdt av tingretten.

 

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud dersom vilkårene i straffeprosessloven § 222a er oppfylt. Den som forbudet er rettet mot kan kreve beslutningen brakt inn for retten. A hadde benyttet seg av retten til å prøve påtalemyndighetens beslutning. Tingretten hadde opprettholdt besøksforbudene. Det var ikke opplysninger i saken som ga grunnlag for å hevde at politiadvokat B ved sin utøvelse av skjønnsmyndighet hadde opptrådt straffbart.

 

Politiet skal opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever, jf. politiinstruksen § 5-2. Videre gir politiloven § 6 føringer for hvordan tjenesteoppdraget skal utføres.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking knyttet til anførselen om tjenestepersonenes opptreden i telefonen eller til hvordan forkynningen av besøksforbudet ble utført, da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 546/17-123, 28.02.2018

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politi og påtalemyndighet for tjenestefeil ved å ha unnlatt å etterforske to saker om alvorlig økonomisk kriminalitet. Sakene ble henlagt i 2004 og 2015.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

A har oversendt betydelig mengde dokumentasjon og skriftlige redegjørelser for sakene.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven 2005 § 172, grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i sakene som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. Klageadgangen var benyttet i begge sakene, og henleggelsene var opprettholdt. 

 

Det var ikke sannsynlig at påtalejuristen i politiet, statsadvokaten eller riksadvokaten ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde begått straffbare tjenestehandlinger.

 

Et eventuelt straffansvar ville i dag uansett være foreldet, jf. straffeloven (1902) § 66 første ledd, jf. § 67.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 736/17 – 123, 28.02.2018

 

PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN, LEGEMSFORNÆRMELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for krenkende oppførsel og for maktbruk mot henne i mai 2007. Hun oppsøkte da politistasjonen fordi hun mente politiet urettmessig hadde tatt seg inn på hennes bolig. A mente hun ikke fikk svar fra politiet, og nektet å etterkomme pålegg om å forlate stasjonen. Hun fikk «blackout» som følge av tidligere traumer, og ble satt på celle. Før løslatelsen ble hun bedt om å vedta en bot for ikke å ha etterkommet politiets pålegg. A nektet dette. Hun ble senere domfelt for forholdet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 228 første ledd, om legemsfornærmelse

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det ble ved vurderingen særlig lagt vekt på at det anmeldte forholdet skulle ha skjedd i 2007. Et eventuelt straffeansvar etter straffeloven §§ 228 og 325 vil i dag være foreldet, og var allerede foreldet flere år før A innga sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 751/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM FEIL SAKSBEHANDLING I SØR-ØST POLITIDISTRIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

I november 2015 besluttet Utlendingsdirektoratet å utvise A fra Norge. A hevdet at Søndre Buskerud politidistrikt under saksbehandlingen ga feil opplysninger til UDI. A viste til at det i vedtaket stod at han ikke hadde fast adresse og heller ikke var registrert som arbeidssøker hos NAV. A mente feilene gjort av Søndre Buskerud politidistrikt var årsaken til at han ble utvist fra Norge.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder. Aktuell utlendingssak er innhentet og gjennomgått.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 171 om tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

I avhøret opplyste A at hans faste adresse i tidsrommet 2014-2017 var x. Det fremgikk av utlendingssaken at politidistriktet forholdt seg til denne adressen. Det fremgikk også av utlendingssaken at A ble utvist på grunn av straffbare forhold.  

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 687/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM ULOVLIG TVANGSUTSENDELSE FRA NORGE

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelsen:

Den 24. januar 2016 ble A pågrepet på Oslo lufthavn Gardermoen og innsatt på Trandum internat. Tre dager senere ble han tvangssendt med fly ut av Norge. A anmeldte denne hendelsen. Han hevdet politiet uten grunn sendte ham ut av landet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra anmelder. Det er innhentet kopi av dokumenter i As utlendingssak.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Utlendingsdirektoratet hadde fattet vedtak om å utvise A på grunn av flere straffbare forhold, og A pliktet å forlate landet. Pågripelsen var begrunnet i unndragelsesfare. A returnerte til Norge uken etter at han ble transportert ut. 

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak /17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM FALSK FORKLARING I RETTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

I juni 2016 ble A domfelt for grovt tyveri og for brudd på innreiseforbud til Norge. I november 2017 anmeldte A polititjenestemann B for å ha gitt falsk forklaring i retten. I følge A forklarte B for retten at han gjenkjente A og at A forstod norsk godt. Realiteten var at A aldri hadde sett B før og at A forstår lite norsk.    

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er opptatt forklaring fra A.

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og dom fra tingretten.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 221 om uriktig forklaring for retten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det fra politiets side var opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Intet i foretatte undersøkelser underbygget at det var grunnlag for å anklage B for uriktig forklaring. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

               

 

Sak 455/17-123 – 02.03.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED HÅNDTERINGEN AV DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte på vegne av en ideell organisasjon polititjenestepersoner og Agder politidistrikt for håndteringen av en demonstrasjon i Kristiansand 29. juli 2017. Det ble anført at politiet ikke skulle ha tillatt demonstrasjonen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet utskrift av loggføringer i Politioperativt styringssystem (”PO”) fra demonstrasjonen.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 (grov uaktsom tjenestefeil).

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble bl.a. vist til at en demonstrasjon på offentlig sted som hovedregel ikke er søknadspliktig i Norge, og derfor ikke avhengig av en tillatelse fra politiet eller andre myndigheter.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 64/17 – 123, 02.03.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE VED Å TA STRUPETAK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte tjenesteperson B for kroppskrenkelse ved å ha tatt strupetak på ham. A og kameraten C, befant seg på X stadion i hver sin bil. Da de skulle forlate stedet, stod en person og sperret veien med bil. Dette var B. A gikk ut av bilen for å høre hva B ville. B løp da ut av bilen og mot A. Han tok tak i strupen til A og ropte «Vet du hvem jeg er? Jeg er politi». B sa «politi» flere ganger mens han holdt strupetak på A. B slapp ikke taket før han ba om å få se førerkortet til A. A kunne ikke anslå hvor lenge B holdt strupetak på ham. A var skeptisk til å gi fra seg førerkortet sitt før han visste at mannen jobbet i politiet. Både A og C ga likevel fra seg førerkortene før B hadde legitimert seg. B hadde ikke med seg tjenestebevis, men dro etter hvert hjem og hentet dette.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Det er opptatt forklaring fra anmelder, mistenkte og to vitner. Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter. Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven (2005) § 271, om kroppskrenkelse

 

Spesialenhetens vurdering:

B trådte inn i tjeneste fordi han oppdaget at A og C kjørte bil på en fotballbane. B opplyste at han hadde brukt makt fordi han anså det nødvendig for å få kontroll på kjøretøyet. B nektet for å ha tatt strupetak på A, men beskrev maktbruken som at han hadde tatt tak i As arm og kjeve. Etter hans oppfatning var dette helt udramatisk. I sin egenrapport etter hendelsen unnlot B å opplyse om at han hadde brukt makt mot A.

 

Spesialenheten la til grunn at både A og C var av den oppfatning at B hadde tatt et strupetak på A og viste til at dette også ble underbygget av de umiddelbart ga uttrykk for dette på stedet, både til B og en tjenesteperson som etter hvert kom til stedet. Sett hen til at all rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, fant Spesialenheten ikke å kunne utelukke at Bs forklaring var korrekt. Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenheten fant det videre nødvendig å vurdere Bs opptreden etter straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Vurderingen omfattet hans beslutning om å tre inn i tjenesten, hans beslag av A og Cs førerkort, samt manglende notoritet rundt maktbruken mot A. Spesialenheten fant at bevisene med særlig styrke viste at B ikke hadde utvist grovt uaktsom tjenestefeil, og henla denne delen av saken som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Vedtak:

Saken er henlagt dels etter bevisets stilling.

Saken er henlagt dels som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Uke 8

Sak 56/17 – 123, 22.02.2018

 

PÅSTAND OM KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson for kroppskrenkelse i cellebilen etter at han ble pågrepet. A anmeldte også ansatte i arresten for å ha stjålet flere poser med julegaver og ca. kr 3 000 i kontanter fra ham.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter, oppdragslogg, arrestjournal og lydopptak fra cellebil. Spesialenheten har ikke lyktes i å komme i kontakt med A til tross for gjentatte forsøk. En tjenesteperson ble avhørt som mistenkt med bakgrunn i påstanden om maktbruk. 

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 322 om tyveri

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets dokumenter viste at A hadde tvunget føreren av trikken til å åpne døren slik at han kom ut selv om de hadde stanset på rødt lys. A kranglet med føreren og knakk vindusviskeren på trikken. Det ble videre opplyst at flere poser med julegaver stod igjen på trikken da den kjørte videre.

 

A ble oppsøkt av politiet og fikk pålegg om å forlate byens sentrum på grunn av hendelsen og fordi han var beruset. Noen timer senere hadde han oppsøkt en offentlig etat og nektet å forlate bygningen. Deretter motsatte han seg politiets innbringelse og ble tatt med til arresten med makt. Lydopptaket fra cellebilen støttet politiets versjon av saken, og viste at A var sint og forulempet tjenestepersonene.

 

Før A ble satt på cellen klarte han å innta noe heroin. Det var dokumentert fra politiets side at A hadde fått igjen over kr 3 000 i kontanter ved løslatelsen neste dag. A hadde selv kvittert på dette.

 

Spesialenheten fant at etterforskingsresultatet med særlig styrke viste at politiets bruk av makt mot A ikke innebar straffansvar. Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking knyttet til påstanden om tyveri.

 

Vedtak:

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 781/17 – 123, 22.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Riksadvokaten

 

Anmeldelsen:

A anmeldte riksadvokaten for å ha opprettholdt Spesialenhetens henleggelse av to av As anmeldelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over riksadvokatens vedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages. Begrensningene i klageadgangen kan ikke omgås ved å gi klagen betegnelse “anmeldelse”, samt pretendere, helt uten saklige holdepunkter, at det er utvist straffbare forhold ved de påtalemessige avgjørelsene av sakene.

 

Vedtak:

Saken avvises.

 

 

 

Sak 49/18 – 123, 22.02.2018

 

PÅSTAND OM FALSKE REGISTRERINGER AV ANMELDELSER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte ansatte ved Sør-Øst politidistrikt for falske registreringer av anmeldelser mot ham og fra ham. I følge A skal han ha blitt registrert falskt for blant annet for å ha fremsatt trusler. De anførte falske registreringene er ikke tidfestet, men til dels stedfestet eller at det er anført at det skal ha skjedd etter kontakt med konkrete navngitte personer. A mente også at anmeldelser fra ham har blitt registrert falskt av politiet.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Det er foretatt undersøkelser i politiets registre.

As tidligere anmeldelser til Spesialenheten er gjennomgått.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1, om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (2005) § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i politiets straffesaksregister viser at A står registrert med 7 saker som mistenkt/siktet i perioden 1998 til 2017, 204 saker som fornærmet og 6 saker som melder. Videre har han inngitt 108 anmeldelser mot ansatte i politiet til Spesialenheten.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 679/17 – 123, 22.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for ikke å ha mottatt bekreftelse på anmeldt forhold.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten har innhentet opplysninger fra Sør-Øst politidistrikt

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172, om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i politiets straffesaksregister viser at A står registrert med 7 saker som mistenkt/siktet i perioden 1998 til 2017, 204 saker som fornærmet og 6 saker som melder. Videre har han inngitt 108 anmeldelser mot ansatte i politiet til Spesialenheten.  Det var i perioden februar 2009 til mai 2017 registrert 802 henvendelser, i hovedsak henvendelser fra A til politidistriktet.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

 

Sak 419/17-123 – 23.02.2018

 

PÅSTAND OM TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED LETEAKSJON

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Agder politidistrikt for grov tjenestefeil i forbindelse med at en sentral vitneobservasjon som angivelig var gitt til politiet i forbindelse med en leteaksjon etter en savnet person, ikke ble fulgt opp og videreformidlet til de ansvarlige for leteaksjonen.

 

Spesialenhetens undersøkelser:

Spesialenheten innhentet utskrift av loggføringer i Politioperativt styringssystem (”PO”) fra hendelsen, samt kopi av dokumentene i en straffesak. Det ble også gjennomført et vitneavhør av personen som skulle ha formidlet en relevant observasjon til politiet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Spesialenhetens vurdering

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at det aktuelle vitnet selv forklarte at hun aldri videreformidlet sin observasjon til politiet. 

 

Vedtak:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 337/17 – 123, 23.02.2018

 

ANMELDELSE MED PÅSTAND OM GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmel