Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Midt-Nord 2019 inkl. uke 9

Uke 9

Sak 36/19-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å OPPRETTE SAK

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at det ikke er opprettet sak i politiets straffesakssystemer med bakgrunn i anmeldelse A sendte til politidistriktet i oktober 2018. Vedlagt anmeldelsen fulgte lydopptak A hadde gjort av samtale med sin fastlege.

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen omhandler forhold som delvis var behandlet tidligere av både Trøndelag politidistrikt og Spesialenheten. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at noen ved Trøndelag politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 617/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE AV UHJEMLET BRUK AV TVANGSMIDLER

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politibetjent og en politiadvokat for blant annet ulovlig ransaking og pågripelse. A viste til at grunnlaget for ransaking og pågripelse var etterretningsinformasjon, men at politiet ikke hadde opplyst hva denne informasjonen besto i. Det ble også vist til at lagmannsretten fant at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke og løslot A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet hadde nedskrevet informasjonen som lå til grunn for tvangsmiddelbruken og fulgte kompetansereglene i straffeprosessloven. Saken ble videre fremmet for retten med de opplysningene som lå i saken. Lagmannsrettens vurdering av at grunnvilkåret for å beslutte pågripelse og ransaking ikke var tilstede, ga ikke grunnlag for ytterligere undersøkelser av om politiet har opptrådt straffbart.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 8

Sak 8/19-123, 18.02.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet som ransaket hos henne og politiadvokaten som besluttet ransakingen. A anførte at ransakingen var ulovlig. Det var ikke grunnlag for å påstå at hun var i besittelse av narkotika på bopelen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart ved å beslutte ransakingen. Vilkårene for ransaking følger av straffeprosessloven kapittel 15. Det ble belagtlagt en mindre mengde hasjisj på adressen som A oppholdt seg da hun ble pågrepet, samt at det var skjellig grunn til å mistenke henne for å ha brukt hasjisj.

 

Det var videre ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonene opptrådte straffbart ved å gjennomføre ransakingen som var besluttet av politiadvokaten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 7

Sak 854/18-123, 15.02.2019

 

ANMELDELSE AV UHJEMLET RANSAKING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Det ble anført at A ved en trafikkontroll hadde gjennomført ulovlige ransakinger. Anmeldelsen var anonym. Tjenesteperson B ble anført som vitne.  

 

Spesialenhetens vurdering:

B, som var til stede under trafikkontrollen, forklarte til Spesialenheten at han ikke hadde holdepunkter for påstanden mot A. Det var ikke B som hadde inngitt den anonyme anmeldelsen, og han kjente ikke til hvorfor påstanden om A hadde oppstått. B mente vilkårene for ransaking hadde vært til stede.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for å hevde at A hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ gjennomgang:

Saken ble sendt til politimesteren for administrativ gjennomgang fordi det ikke var skrevet rapport etter ransakingene.

 

Uke 6

Sak 821/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENSTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha dekket over Xs tilståelse for å ha skadet A. A fremla lydopptak der X var hos politiet og tilsto. Saken mot X ble henlagt etter bevisets stilling.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det at X møtte ved politistasjonen for å tilstå, er dokumentert ved egenrapport av Y, samt at Xs advokat ble varslet og fikk snakke med X. Avtalen var at advokaten skulle ta kontakt for å avtale tidspunkt for nytt avhør av X. 

 

Henleggelsen av saken mot X var for øvrig behandlet og opprettholdt av riksadvokaten. Det ble i påtegningen blant annet vist til det strenge beviskravet i straffesaker, og at dette ikke var oppfylt.  

 

Det var ikke holdepunkter for at opplysningene om Xs tilståelse ble holdt skjult.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil        

 

 

 

Sak 379/18-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE AV TRUENDE ADFERD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for truende adferd. Det ble opplyst i anmeldelsen at A forsøkte å hindre politiet i å komme inn i hans bopel for å ransake, og at B da tok tak i As t-skjorte og dyttet ham fra gangen og inn i stua. B uttalte også at A ville bli påsatt håndjern og tatt med til stasjonene dersom han ikke oppførte seg. A opplyste at dyttet var av en slik kraft at han måtte følge med inn i stua.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at påtalemyndigheten besluttet ransaking hos A etter mistanke om at han drev ulovlig overvåking. B opplyste at A ble veldig sint da politiet kom, og forsøkte å lukke døren inn til stuen. B tok tak i As bryst og dyttet ham rolig innover i rommet, og ba ham sette seg ned.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet oppsøkte As bolig etter beslutning fra påtalemyndigheten, samt at A ble sint da politiet kom og forsøkte å hindre politiets tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 37/19-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL KNYTTET TIL BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokaten som hadde ilagt ham besøksforbud mot familiemedlemmer. A mente at besøksforbudet var basert på falske forklaringer og manglende etterforsking fra politiets side

 

Spesialenhetens vurdering:

Besøksforbudene ble ilagt etter begjæring fra de tre familiemedlemmene, og forkynt for A samme dag. Han motsatte seg besøksforbudet. Saken ble oversendt tingrett for behandling. Tingretten, og senere lagmannsretten, opprettholdt besøksforbudet. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 833/18-123, 07.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestemenn for å ha ransaket henne i arresten ved å kle henne naken. Hun anførte også at hun måtte sitte naken på cellen uten madrass og teppe.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble ransaket på cellen og det ble funnet narkotika i hennes vagina. Imidlertid var det ikke holdepunkter for at hun ble ransaket av mannlige betjenter. Ransakingen ble ledet av en tjenestekvinne.

 

Det var videre ikke holdepunkter for at A satt uten klær på cellen. Hun ble fratatt madrassen og teppet fordi hun forsøkte å kvele seg og å gjemmes seg under madrassen. Hun ble også tilsett av lege.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 749/17-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG ANHOLDELSE/INNBRINGELSE, RANSAKING OG MANGLENDE INFORMASJON OM RETTIGHETER I AVHØR

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at han ble stanset og satt i arrest selv om det ikke var mistanke om at han hadde gjort noe straffbart. I arresten hadde politiet tatt avstryk av fingrene hans og tatt underbuksen hans. Han ble så avhørt som vitne og ble da ikke gjort med sine rettigheter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet ble tilkalt fordi en kvinne ble funnet liggende i vegen. På sykehuset opplyste hun å ha blitt voldtatt i et klubblokale like ved der hun ble funnet. Noen timer senere stanset politiet en bil ved åstedet og som kunne knyttes til aktuelle klubb. To av personene ble besluttet pågrepet av påtalejuristen, mens A ble anhold og satt i arrest. I følge politiloven § 8 kan politiet anholde personer i inntil 4 timer når de påtreffes i nærheten av åstedet for der det «antas å ha skjedd en forbrytelse umiddelbart forut. Spesialenheten mente at anholdelsen i tid hadde skjedd for lenge etter at den angivelige voldtekten hadde funnet sted, men at forholdet ikke var så alvorlig at det var å anse som en grov tjenestefeil.

 

I medhold av straffeprosessloven § 195 tredje ledd kan politiet ransake «andre enn mistenkte» såfremt det angivelig har skjedd en meget alvorlig forbrytelse og det foreligger «særlige grunner». Spesialenheten mente at dette var tilfelle i foreliggende situasjon og at politijuristen således hadde anledning til å beslutte dette, og sikre biologisk materiale og ta beslag i underbuksen.

 

Etterforskingen viste at A innledningsvis i avhøret ikke hadde blitt gjort kjent med sine rettigheter som vitne. Han var imidlertid gjort kjent med det på et senere tidspunkt og hadde sagt at det var «Ok». Det var ikke nødvendig for ham å endre på noe av det han allerede hadde forklart.  Spesialenheten mente at dette var kritikkverdig av politiet, men at forholdet ikke var så alvorlig at det var å anse som en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet i læringsøyemed fordi det ble avdekket kritikkverdig opptreden av ansatte i politiet.

 

Uke 5

Sak 872/18-123, 28.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE OG SEKSUELL TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ulovlig pågripelse og seksuell trakassering.  A anført at hun ble arrestert uten grunn og måtte sitte 13 timer på celle. I tillegg kom en polititjenestemann inn på cellen der hun ble ransaket av to kvinner. Hun stod da i "tynn strømpebukse", og politimannen skulle se på håret hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble pågrepet mistenkt for befatning med narkotika. Pågripelsen ble opprettholdt av påtalemyndigheten og hun ble løslatt om formiddagen dagen etter. Politiet hadde da utført etterforskingsskritt.

 

I arresten ble A ransaket av to tjenestekvinner. A var iført hettejakke, truse og strømpebukse da en tjenestemann ble bedt om å komme, og stilte seg i døråpningen mens A sto med ryggen til. Den ene kvinnelige politibetjenten løftet på As hår. Tjenestemannen så utelukkende på håret og gikk igjen etter ca. 20 sekunder. Det var ingen fysisk kontakt mellom ham og A. Håret til A fremsto som omfangsrikt, og i følge A hadde hun såkalt "ekstensions".

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B eller andre i politiet hadde opptrådt straffbart ved å pågripe A og å ransake henne.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 713/18-123, 28.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BESLUTNING OM REGISTRERING AV DNA

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha besluttet at As DNA skulle registreres i identitetsregisteret.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde også sendt klage over beslutningen om registrering. Beslutningen ble opprettholdt av statsadvokaten. Det fremgår direkte av riksadvokatens retningslinje at personer som er domfelt for overtredelse av § 231, slik A er, skal registreres i identitetsregisteret.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 333/18-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT – SKULDER UT AV LEDD

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet som la ham i bakken «ute på byen». A ble skadet i skulderen.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at A ble lagt i bakken

 

Skader: Skulder ut av ledd

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte selv at han gjentatte ganger kontaktet en dame, til tross for at hun ikke ønsket å bli kontaktet, at politiet kom bort til ham. A forklarte at han også ble kontaktet av en mann som kommenterte hans opptreden mot damen, og at A ble sint. Også vitner forklarte at A var aggressiv. Han etterkom ikke politiets gjentatte pålegg om å roe seg, og et vitne trodde A skulle slå til politimannen. Da A igjen gikk etter jentene, ble han lagt i bakken av politiet. Vitnet beskrev nedleggelsen som kontrollert, og "eneste mulige måte å legge han ned på".

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om kroppskrenkelse med uaktsom skadefølge

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi det tok lang tid før anmeldelsen ble oversendt Spesialenheten for behandling.

 

 

 

Sak 391/18-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om mulig mistanke om at A hadde gitt taushetsbelagt informasjon fra straffesaker til B. B og A var tidligere kjærester.

 

Spesialenhetens vurdering:

A avviste at han hadde gitt taushetsbelagte opplysninger til B, og det var i hovedsak ord mot ord uten bevis som støttet den ene eller den andres forklaring. Unntaket var til en viss grad påstanden som gjaldt X, der utskrift fra Facebook ga inntrykk av at det var B som hadde vært pådriveren for å få opplysninger om X og at A ikke vil gi henne opplysninger.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt straffbart. For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at betingelsene for mistenktes straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Det ble i vurderingen vektlagt at det i all hovedsak var påstand mot påstand, og at tvil skal komme A til gode. Videre kunne ikke Spesialenheten utelukke at anklagen mot A hadde sammenheng med en tilspisset relasjon mellom ham og B etter endt samliv. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 214/18-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE AV UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

En person (A) anmeldte en politihøgskolestudent (B) for uaktsom kjøring. A kjørte buss og ved en innsnevring i veibanen kom en uniformert politibil i mot. Politibilen stanset ikke, men la seg midt i veibanen. A opplyste at han måtte bremse kraftig for å unngå kollisjon og at politibilen måtte foreta en unnamanøver.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingsresultatet støttet ikke As fremstilling av saken. Blant annet video fra hendelsen viste at politibilen kom først inn i innsnevringen, og at bussen nærmet seg innsnevringen da politibilen passerte bussen. Videoen viste ingen trafikkfarlig situasjon.

 

Spesialenheten mente at det ikke var holdepunkter for at B hadde overtrådt aktsomhetskravet i vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 900/18-123, 31.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URETTMESSIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han ble stanset i grensekontrollen med den begrunnelse at han var etterlyst for forkynning av stevning. A opplyste at saken allerede var avgjort i domstolen. Han viste også til at politiet tidligere hadde urettmessig pågrepet ham, og han krevde oppreisningserstatning.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av politiets oppdragslogg at A ble stoppet på Gardermoen for forkynnelse av stevning. Det ble etter kort tid avklart at det var en feil at forkynning av stevningen fortsatt lå i politiets systemer. A fikk reise videre.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det fremsto som en ren feil at stevningen mot A ikke var avlyst i politiets systemer. Da feilen ble oppdaget på Gardermoen ble feilen i løpet av kort tid rettet opp og A fikk reise videre.

 

I og med at sak ble henlagt, er As krav om erstatning ikke tatt til behandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 678/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING UNDER TRAFIKKONTROLL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for trakassering i forbindelse med trafikkontroll av A. I følge A var B direkte ufin, og hans opptreden føltes truende og veldig skremmende. A ble etter fremvisning av førerrett og vognkort, beordret inn i bilen igjen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk lydopptak fra As telefonsamtale med politiets operasjonssentral der han ønsket å anmelde A, og oppdragslogg. Det var i oppdragsloggen nedtegnet at etter kontrollen gikk A ut av bilen og mot politibilen. Fordi politiet ikke ønsket at A skulle gå ut i vegbanen med risiko for ulykke, ble han bedt om å gå tilbake til bilen. Trafikkontrollen skjedde i et trafikkbelastet kryss i Trondheim sentrum. Gjennomgang av lydloggen der A forklarte om hendelsen, ga ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 4

Sak 2/19-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR MEDVIRKNING TIL SELVMORD

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for medvirkning til selvmord etc. ved ikke å erklære seg inhabil i saker som gjelder A. A har opplyst at politiet forfølger ham og hans familie, og er skyld i begjæring om tvangssalg av bolig, tilbakekall av førerrett, inndragning av biler, tiltaler etc. mot ham. A mener også at politiet ved politimesteren er skyld i at han er innlagt på sykehus grunnet frykt for at han skal ta sitt liv. A ber om at tiltalen og dommene mot ham kjennes ugyldige og at politimesteren avskjediges umiddelbart.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har de siste årene behandlet en rekke anmeldelser fra A knyttet til inndragning av førerkort, biler, pågripelser etc. Det er ikke sannsynlig at politimesteren eller ansatte i politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 277

 

 

 

Sak 738/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG FOR KLANDERVERDIG OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B med bakgrunn i uttalelse om A til en journalist. A mente at Bs uttalelse om hans helsetilstand var brudd på taushetsplikten og at uttalelsen også var klanderverdig.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Med utgangspunkt i artikkelen la Spesialenheten til grunn at opplysningene om As helsesituasjon referert i artikkelen var gitt av A selv. Uttalelsen fra B innebar ikke brudd på taushetsplikten og var heller ikke et brudd på tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 570/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL MV.

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for urinprøvetaking med kateter i 2014. I beslutningen om kroppslig undersøkelse var det presisert at urinprøven ikke skulle tas med kateter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at helsepersonell hadde satt kateter på A. Spesialenheten kom til at forholdet ble foreldet i 2016.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 228 første ledd legemsfornærmelse

 

 

 

Sak 485/18-123, 20.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for grov fysisk maktbruk. A opplyste at han besvimte som følge av politiets bruk av makt mot ham, og at politiet "ristet liv i ham igjen". A opplyste også at han ikke fikk mat under arrestoppholdet, og at mat ble brukt som tvangsmiddel og forhandlingskort ved at han skulle få mat dersom han frivillig åpnet mobiltelefonen.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet holdt i A og forsøkte å tvinge frem hånden slik at mobiltelefonen kunne åpnes med As fingeravtrykk

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av opptak fra overvåkningskamera på cellen ga ikke holdepunkter for at tjenestepersonene som brukte makt mot A hadde opptrådt straffbart. Straffeprosessloven § 199 a gir politiet hjemmel til å gjennomføre biologisk autentisering med tvang. Bruken av tvang var besluttet av påtalemyndigheten og gjennomført av tjenestepersonene etter at det over tid var forsøkt å få A til frivillig å åpne telefonen. Selve maktbruken fremsto ikke å være uforholdsmessig. Spesialenheten bemerket at opptaket ikke ga grunn til å hevde at A mistet bevisstheten under politiets bruk av makt.

 

Det følger av arrestforskriften § 2-5 første ledd at " Den innsatte skal tilbys nødvendig mat og drikke." A satt i arresten i noe over 10 timer. Med utgangspunkt i arrestforskriften, mente Spesialenheten at A skulle ha blitt tilbudt mat og drikke. Dersom han fikk tilbud om mat, men avslo, burde dette fremgå av arrestloggen. Spesialenheten iverksatte likevel ikke etterforsking for å avdekke om A fikk tilbud om mat og drikke, og eventuelt hvorfor han ikke fikk dette, da straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil uansett ikke var overtrådt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 735/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ilagt ham forelegg for å ha knust ruter på et offentlig kontor. A hadde knust rutene, men mente han hadde gjort det i nødverge for å komme i politiarrest for å unngå å fryse i hjel.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 841/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Troms og Finnmark statsadvokatembetet

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokaten for ikke å kjent seg inhabil i sak der A påklaget politiets henleggelse. A hadde anmeldt en dommer i lagmannsretten for trusler ved å informere om at det kreves bistand fra advokat for å behandle saken i lagmannsretten. Dersom A ikke innen en frist hadde engasjert advokat ville saken bli avvist.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 862/18-123, 23.01.2019

 

FORELEGG – VEGTRAFIKKUHELL UNDER UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at et en patrulje hadde vært involvert i en trafikkulykke under utrykningskjøring. Tre biler var involvert i ulykken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson A hadde kjørt i utrykning for å komme raskt frem til et ulykkessted. A benyttet blålys, sirener og lyshorn for å varsle om utrykningskjøringen. I en høyresving kjørte han forbi en forankjørende bil. Det kom to personbiler i motgående kjørefelt. A klarte ikke å komme tilbake i eget kjørefelt, og kjørte sin venstre side inn i de to møtende bilenes venstreside.  

 

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for å kjøre utrykning var til stede, og at A kunne overtre bestemmelser i vegtrafikkloven og trafikkreglene for å komme frem så fort som mulig.

 

A måtte likevel overholde vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken. I vurderingen av om vegtrafikkloven § 3 var overtrådt, mente Spesialenheten at A ikke hadde tilstrekkelig fri sikt og/eller vegbane fremover til å foreta en forbikjøring på aktuelle sted og under gjeldende forhold med snødekt og glatt vegbane. For å lykkes, var han avhengig av at føreren av forankjørende bil reduserte hastigheten for å slippe ham frem. A visste ikke om dette kom til å skje, og tok derfor en for stor sjanse da han kjørte forbi i en slik situasjon.

Vedtak:   

A er ilagt forelegg på kr 8 000, samt tap av førerretten i 4 måneder. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken.

 

Uke 3

Sak 367/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for falske anmeldelser. A hevdet at B hadde anmeldt ham hver dag i ett år, og at B opptrådte plagsomt overfor hans familie.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde opprettet en rekke saker mot A det siste året. De fleste saker var avgjort med positiv påtaleavgjørelse. B hadde ikke vært involvert i sakene mot A som polititjenesteperson.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 210/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT SØTSAKER TIL DATTEREN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at datteren hadde fått kjeks og brus i forbindelse med et avhør. Datteren fikk allergisk reaksjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 712D/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UGYLDIG RANSAKINGSBESLUTNING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for ugyldig beslutning om ransaking hos A.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ransaking besluttes som hovedregel av retten. Er det fare ved opphold, kan beslutningen treffes av påtalemyndigheten.

 

B forklarte at da han utferdiget ransakingsbeslutningen 23. august 2018 forsto han det slik at A samme dag hadde opplyst til politiet at han ikke ville levere sitt våpen. Ransakingen ble gjennomført 28. august 2018. Sett i ettertid tydet dette på at det likevel ikke var fare ved opphold, slik at spørsmål om ransaking skulle ha vært forelagt tingretten.

 

Spesialenheten bemerket at bruken av "gammel" ransakingsbeslutning kunne vært unngått dersom B hadde nedtegnet frist for gjennomføringen av ransakingen.

 

En eventuell overtredelse av straffeprosesslovens bestemmelser medfører ikke automatisk at det foreligger overtredelse av straffeloven. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B, ved sin vurdering av kompetansen til å beslutte ransaking og ved å beslutte selve ransakingen, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 712/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som ransaket hjemme hos ham for ulovlig ransaking. A mente at ransakingsbeslutningen var ugyldig.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at uansett om politiet mottok informasjon 16. august eller 23. august 2018 om at A ikke ville levere sitt våpen, ville påtalemyndigheten ha hatt tid til å fremme saken for retten med begjæring om ransakingsbeslutning. Det at politiet ikke gjennomførte ransakingen før mandag 28. august 2018 tydet på at det ikke var fare ved opphold.

 

Selv om opplysningene i saken tilsa at beslutning om ransaking skulle ha blitt fattet av tingretten, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonene forsettlig gjennomførte en ransaking de visste var ulovlig. De utførte et oppdrag de ble tildelt, og det forelå skriftlig beslutning. 

 

Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene opplyste sine tjenestenummer til A etter at han sluttet å filme. Uansett vil manglende legitimasjon i hovedsak ikke medføre straffansvar, da det ikke anses som en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 745/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UNDERSLAG AV PC

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at en pc som var tatt i beslag av politiet, var forsvunnet. A innga anmeldelse for å kunne få dekket tapet hos forsikringsselskapet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets sak tok politiet blant annet beslag i to pc-er under ransaking hos A, men disse to pc-ene var andre pc-er enn den anmeldelsen gjaldt. A hadde også fått tilbake disse pc-ene sammen med annet beslaglagt utstyr. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde beslaglagt den pc-en som anmeldelsen gjaldt, og da heller ikke sannsynlig at pc-en var underslått av ansatte i politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 om underslag

 

 

 

Sak 388/18-123, 18.01.2019

 

ANMELDELSE – BITT AV TJENESTEHUND

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for at tjenestehunden X bet henne i foten i forbindelse med at hun ble søkt etter.  

 

Åsted: Om natten

 

Oppdrag: Bistand

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at A ble bitt av hund i foten.

 

Skader: Bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

B var utkommandert til et oppdrag der det var viktig av hensyn til As egen sikkerhet at hun ble funnet. Det var ikke holdepunkter for at søk med tjenestehund var unødvendig eller uforholdsmessig. Tjenestehunden var for øvrig godkjent gjennom Politihøgskolen.

 

Det ble benyttet kort reim ved søket. Det var ukjent for B at A hadde gjemt seg under tilhengeren. Det var mørkt, og det fremsto som tilfeldig at B stanset ved tilhengeren for å vurdere i hvilken retning han skulle søke etter A. B ba umiddelbart hunden om å slippe og dro hunden unna A da han så at hunden bet. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at hunden slepte A, slik A hevdet. Bs forklaring ble støttet av vitneforklaring.

 

Etterforskingen kunne ikke med sikkerhet avdekke hvorfor tjenestehunden bet A, men det kunne ikke utelukkes at det skyldtes utfall fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 2

Sak 487/18-123

 

FORELEGG - KJØRING UTEN GYLDIG FØRERKORT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet anmeldte en tjenesteperson (A) for å ha ført bil og tilhenger uten å ha gyldig førerkort for dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var i en kortere periode innbeordret til å jobbe på en politistasjon. Da han tiltrådte fikk han utlevert en tjenestebil, en tilhenger og en ATV. Tilhengeren ble blant annet brukt til å frakte snøscootere som ble brukt i tjenesten. I utlysningsteksten til beordringen var det opplyst at det krevdes førerkortklasse B og S. Føring av tilhengeren krevde imidlertid førerkortklasse BE. Det ble ikke opplyst om dette fra politidistriktet da tjenestepersonen tiltrådte.

 

Den enkelte fører har ansvaret for å ha gyldig førerkort. Ved bruk av tilhengervogn kreves det at føreren selv undersøker tillatt totalvekt til tilhengervogn og bil, og holder dette opp mot førerretten man har. Dette gjorde ikke A. Spesialenheten mente han hadde opptrådte uaktsomt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr 5 000. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 24, jf. § 31 første ledd.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang fordi politidistriktet hadde utlevert bil og tilhenger uten å forvisse seg om at mottaker av ekvipasjen fylte vilkårene for å føre den.

 

 

 

Sak 789/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset ham på gaten. A mente at politiet trakasserte ham. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det framgikk av oppdragsloggen at politiet kjørte patrulje og hadde stanset A for kontroll grunnet mistanke om rus. A hadde tatt lydopptak av samtalen med politiet. Opplysningene i saken gjorde det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 656/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for forsøk på bedrag av As eiendeler. A viste i anmeldelsen til at en av tjenestepersonene over tid hadde forsøkt å bedra til seg As eiendeler, og at denne personen hadde fått med seg en politiadvokat på dette. A mente at politiadvokaten hadde tatt ut en uriktig siktelse mot A og unndratt dokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at A var tiltalt og dømt for blant annet trusler mot sin mor og brudd på besøksforbud mot sin søster. Det var tvist mellom A og familien om eiendomsretten til en eiendom. Politiadvokaten var aktor i saken. Det var ingen opplysninger i saken som ga holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 587/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for tjenestefeil. A opplyste at han mistenkte lensmannen, som også var kommunepolitiker, for å samarbeide med ordføreren og påvirke saker kommunestyret hadde til behandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at lensmannen hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at det i anmeldelsen ikke var beskrevet konkrete straffbare handlinger lensmannen skulle ha begått i tjenesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 


Uke 1

Sak 493/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte for bruk av makt mot henne da hun ble pågrepet, og for gjennomføringen av avhøret av henne i arresten. A hadde kontaktet henne utenfor boligen, og hun bekreftet på spørsmål at hun hadde narkotika i boligen. Politiet gikk inn i boligen hennes uten ransakingsbeslutning. A ønsket å skru av telefonene, og politiet tok da tak i henne for å hindre henne i dette. Hun ble slengt i gulvet, og holdt ned slik at hun nesten ikke fikk puste. Politiet satte på henne håndjern.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A og satte på henne håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering

A hadde bekreftet at hun hadde narkotika i leiligheten og Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene selv hadde kompetanse til å beslutte ransaking hos A. Både A og tjenestemennene forklarte at A ikke ville gi fra seg telefonene. Tjenestepersonene opplyste at det var nødvendig å ta hånd om As telefoner på grunn av fare for bevisforspillelse.

 

Spesialenheten la til grunn at tjenesteperson B tok tak i A for å få telefonene og hindre henne i slå de av. A satte seg i mot, og C og/eller D bisto med å holde henne i forsøk på å roe henne. De havnet etter hvert på gulvet, men det var ikke bevist at tjenestepersonene slang A i gulvet eller at maktbruken for øvrig gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig. Bruken av makt mot A var foranlediget av at hun satte seg til motverge.   

 

Det var ikke sannsynlig at D hadde opptrådt straffbart ved gjennomføringen av avhøret i arresten. Det ble for øvrig skrevet arrestlogg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 201/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt makt mot ham «ute på byen». A mener han var rolig, men til tross for dette hadde politiet en provoserende adferd mot ham og brukte unødvendig vold mot ham. Han ble lagt i bakken, fikk påsatt håndjern og ble sprayet med pepperspray.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, skytevåpen og pepperspray

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A fikk pålegg om å reise hjem etter opplysninger fra flere, og også egen forklaring, om at han hadde "klappet" til person(er) på utestedet og i «burgerkøen». Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiets bruk av makt gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. A etterkom ikke pålegg, opptrådte aggressivt og var tydelig alkoholpåvirket. Han ble varslet om bruk av pepperspray før han ble sprayet, og svarte at han ikke «brydde seg». 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse        

 

 

 

Sak 121/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR SKADE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han brakk to ribbein i forbindelse med at han ble fulgt ut av offentlig sted, og falt.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A for å følge ham ut.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte til Spesialenheten at han holdt på å gå i gulvet tre ganger mens politiet fulgte ham ut. Han «trynet» i inngangsdøren og fikk vondt i hodet. Han ble ikke skadet andre steder. A ble av Spesialenheten gjort kjent med at han tidligere hadde forklart om ribbeinsbrudd. Til dette uttalte A at det var bagateller, og at han hadde brukket ribbein mange ganger. Et vitne forklarte at han ikke hadde sett selve fallet, men at A ikke nevnte noe om at han var skadet. A fremsto hissig mens tjenestepersonene var rolige.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no