freebet

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Midt-Nord 2019

Uke 51 og 52  

Sak 692/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner (B og C) for å ha grepet inn da hun ga sin sønn (D) en klem utenfor et tinghus. B og C skulle fremstille D for tingretten. A ga D en klem, og etter ett til to minutter grep B og C inn ved at den ene tok tak i D og den andre i A. A ble deretter dratt fra D.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B og C oppfattet at D, som hadde håndjern påsatt foran, søkte etter As jakkelomme da de klemte hverandre. I frykt for at A kunne ha narkotika eller farlige gjenstander i lommen, ble A og D skilt. B og C gikk deretter inn i tingretten med D.

 

Spesialenheten fant ingen holdepunkter for at B og C hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 389/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig kroppskrenkelse og ulovlig beslag av telefon. 

 

Åsted: Privat eiendom, dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken for å ta fra ham mobiltelefonen

 

Skader: Skulder ute av ledd

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene hadde et tjenesteoppdrag hos A, som besto i å se etter X og å ta DNA-prøve av A.

 

Med bakgrunn i partenes forklaringer og filmopptaket som A tok med sin mobiltelefon, la Spesialenheten til grunn at tjenestepersonene opplyste hvorfor de var kommet, og at A var lite samarbeidsvillig. Han nektet også å avslutte filmingen til tross for gjentatte pålegg fra tjenestepersonene. Begge tjenestepersonene forklarte at de etter hvert tok tak i hver sin arm og la A i bakken for å få tak i mobiltelefonen og stanse opptaket.

 

Politiet har ikke hjemmel for å beslaglegge en telefon utelukkende fordi vedkommende filmer tjenestepersonene. Filming vil imidlertid være ulovlig dersom den representerer skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd som krenker en annens fred. Filming av politiets tjenestehandlinger kan også være straffbar dersom den hindrer politiets utførelse av tjenesten. Politiet kan etter omstendighetene også gripe inn mot dette som ledd i utførelsen av politiets oppgaver etter politiloven § 2, og når politiet frykter for at opptak/bilder blir brukt på ulovlig måte (avverge lovbrudd), jf. politiloven § 7 første ledd nr. 3.

 

Tjenestepersonene forklarte at de fryktet at A kunne streame opptaket direkte på nettet og/eller på annen måte varsle X om politiets tilstedeværelse. For øvrig plikter enhver straks å rette seg etter de pålegg som politiet gir i medhold av politiloven kapittel II, jf. politiloven § 5, og unnlatelse av å etterkomme pålegg er straffbart etter § 30 nr. 1.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at tjenestepersonenes bruk av makt mot A for å avslutte filmingen gikk ut over det som var nødvendig, forsvarlig eller forholdsmessig, og bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden.

 

A kritiserte også tjenestepersonenes opptreden før og etter at ambulansepersonalet kom til stedet. Spesialenheten finner ikke bevist at det foreligger grovt brudd på tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 586/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV FEILAKTIG PÅGRIPELSE OG ADVARSLER I MEDIA

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for feilaktig å ha pågrepet henne på bakgrunn av en anmeldelse fra et hotell om svindel, og viste til at fakturaene fra hotellet var betalt. Hun mente også politiet hadde begått et overgrep mot henne ved å gå ut i media og advare mot henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Et hotell kontaktet politiet og opplyste at A hadde hatt opphold der i flere dager uten å betale for seg. Politiet ble dagen etter kontaktet på ny, og fikk da opplyst at A hadde fremvist en kontooverføring som ikke fremstod som ekte og at hun hadde tatt inn på et vandrerhjem og fått en fremmed til å betale for seg. På bakgrunn av opplysningene ble A anmeldt for bedrageri og politiadvokat B besluttet at A skulle pågripes for avhør. A ble pågrepet, avhørt og deretter løslatt. Pågripelsen var etter Spesialenhetens vurdering i tråd med straffeprosesslovens regler og Bs beslutning innebar ingen straffbar handling.

 

Samme dag som A ble pågrepet, ble det publisert en artikkel om henne basert på opplysninger fra ulike hotell og næringsvirksomheter. A ble i artikkelen, og i senere artikler, identifisert med navn og bilde, og hennes historikk ble beskrevet. Disse opplysningene lå allerede åpent tilgjengelig på andre nettsteder, blant annet tidligere avisoppslag og på Wikipedia. I to artikler ble politiførstebetjent C og politiadvokat D sitert på at de ba innbyggerne være oppmerksomme på kvinnen og ta forholdsregler, da de hadde fått bekreftet av lokale bedrifter at hun hadde forsøkt seg på svindel. Personer eller bedrifter som var svindlet ble anbefalt å anmelde dette. Uttalelsene var etter Spesialenhetens vurdering ikke straffbare, da de kunne henføres under politiets plikt til å avverge og forebygge straffbare forhold og kunne utgis uten hinder av taushetsplikten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 373/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE ETTER DELTAKELSE I TV-PROGRAM

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politidistriktet og politidistriktet som foretak for tjenestefeil og brudd på taushetsplikt i forbindelse med politiets deltakelse i en NRK Brennpunkt-dokumentar hvor A og hans virksomhet ble omtalt. Det ble anført at politiet gjennom sine uttalelser brøt uskyldspresumsjonen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var under etterforsking for grovt bedrageri gjennom sitt helseforetak da NRK Brennpunkt tok kontakt med politiet. Politiet var tidlig i etterforskingen, og ønsket ikke omtale av saken på dette tidspunkt. Det ble inngått en avtale mellom NRK og politidistriktet v/politimesteren, hvor det blant annet fremgikk at informasjon om saken ikke ble offentlig kjent før politiet var kommet tilstrekkelig langt i etterforskingen, og at politiet skulle involveres i programmet gjennom bildemateriale fra aksjonsdagen (pågripelse og ransaking hos A) og intervju med politiadvokaten. Etter avtalen skulle A anonymiseres etter presseetiske regler, etter løpende presseetiske vurderinger fra NRK.

 

Politiets deltakelse i programmet var i tråd med avtalen. I programmet ble A identifisert, og bilder fra pågripelsen og aksjonen publisert. Spesialenheten mente det verken var bevist taushetspliktbrudd eller tjenestefeil fra politiets side. Det ble vist til at NRK forut for avtalen og politiets deltakelse hadde kjennskap til saken og As virksomhet, blant annet gjennom innsyn i tilsynssaker mot A og intervjuer med pasienter. Politiet måtte derfor forholde seg til at saken og A ville bli omtalt offentlig, og inngikk en avtale med NRK med det formål å hindre at omtalen av saken ville komme i konflikt med politiets etterforsking og avgrense hva media ville offentliggjøre. Spesialenheten vektla også at regelverk og rettspraksis gir en forholdsvis høy terskel før det kan bli snakk om straffansvar for utlevering av opplysninger til allmennheten i straffesak. Spesialenheten mente videre at det fra politiets side ikke var fremsatt uttalelser eller handlet på et vis som kunne innebære brudd på uskyldspresumsjonen og gjennom det kunne utgjøre en straffbar tjenestefeil.

 

Spesialenheten kom til at sakens opplysninger med særlig styrke talte mot at det forelå et straffbart forhold, og saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 

 

Sak 490/19-123, 19.12.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL MED MATERIELL SKADE ETTER AT LASTEBIL KJØRTE I GRØFTEN DA DEN SKULLE VIKE FOR UTRYKNINGSKJØRETØY UNDER OPPLÆRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet opprettet anmeldelse etter en hendelse som oppstod da polititjenesteperson A kjørte utrykning i forbindelse med vedlikeholdstrening/regodkjenning av sin utrykningskompetanse. En lastebilsjåfør (D) som kom kjørende i motgående kjøreretning skulle vike for utrykningskjøretøyet og kjørte ut i grøften.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten avhørte tre polititjenestepersoner som satt i utrykningskjøretøyet; A som var fører, B som var instruktør og C som også hadde vedlikeholdstrening denne dagen. Videre avhørte Spesialenheten D, føreren av et kjøretøy som ble forbikjørt av utrykningskjøretøyet forut for utforkjøringen (E) og føreren av en bil som lå to-tre biler bak lastebilen (F). Straffansvar ble vurdert for de to førerne A og D etter vegtrafikklovens bestemmelser, og for instruktøren B etter bestemmelsen om grov uaktsom tjenestefeil.

 

D forklarte at han så utrykningskjøretøyet som kjørte forbi et annet kjøretøy og kom mot ham i hans kjørebane. Han så seg nødt til å kjøre helt ut til siden for å gi plass og hindre et sammenstøt. Det var ikke veiskulder på strekningen, og vegkanten ga etter da bakhjulene på den tungt lastede lastebilen kom på utsiden av asfaltkanten. Han ble ikke skadet, men det oppstod materielle skader på lastebilen. Spesialenheten mente det ikke var noen opplysninger i saken som tilsa at D kjørte for fort etter forholdene, ikke var tilstrekkelig oppmerksom på trafikken foran seg eller på annen måte opptrådte uaktsomt. Hans forklaring om utrykningskjøretøyets kjøreatferd ble underbygget av vitneforklaringene fra E og F. Spesialenheten mente D hadde oppfylt sin plikt til å gi fri veg til utrykningskjøretøyet, og at han ikke kunne lastes for uhellet. Saken ble henlagt for ham som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Ingen av de tre tjenestepersonene i politibilen oppdaget at det oppstod noen farlige sitasjoner under forbikjøringen, eller at lastebilen kjørte ut. De ble senere oppmerksom på hendelsen da de hørte om den på samband. I vurderingen av straffansvar for A, la Spesialenheten vekt på at vegtrafikklovens aktsomhetsnorm også gjelder under utrykningskjøring. A pliktet under forbikjøringen å opptre på et vis som ikke medførte fare for andre. Både D og vitnet E forklarte at utforkjøringen skjedde som en direkte konsekvens av forbikjøringen, og også vitnet F som lå flere biler bak D opplevde å være nær å kollidere med utrykningskjøretøyet. Spesialenheten fant det ikke bevist at As kjøring var i strid med vegtrafikklovens aktsomhetsnorm. På grunn av de motstridende forklaringene i saken ble saken henlagt for A etter bevisets stilling.

 

Straffansvar for B ble vurdert etter bestemmelsen om grovt uaktsom tjenestefeil, da instruktør under vedlikeholdstrening etter utrykningsforskriften ikke har tilsvarende føreransvar som under opplæring til erverv av kompetansebevis. Spesialenheten fant det ikke bevist at han opptrådte grovt uaktsomt. Det var ingen opplysninger om at han under forberedelsene eller gjennomføringen av treningen gjorde noen feil. På den annen side tilsa både forklaringen fra D, E og F at kjøringen verken var trafikksikker eller tok tilstrekkelig hensyn til øvrige trafikanter, noe instruktøren etter utrykningsforskriften er ansvarlig for. Saken ble derfor også for ham henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt for D som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt for A og B på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 584/19-123, 19.12.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for brudd på taushetsplikt. A opplyste at hans eks-samboer fikk en snapchat fra B der det fremgikk at A hadde pådratt seg tre nye straffesaker. A påsto også at B hadde liggende bilde på sin telefon fra en hendelse der en person hadde tatt selvmord og først blitt funnet etter seks måneder, og vist dette til eks-samboeren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Eks-samboeren fortalte at hun på Facebook hadde fått informasjon om at A hadde utøvet vold og hadde også fått informasjon om dette fra A selv. Eks-samboeren var bekymret for om barnevernet ville bli koblet inn, og B hadde kun gitt generell informasjon om politiets praksis for å sende bekymringsmeldinger til barnevernet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.  

 


Uke 50  

Sak 588/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som med tvang gjennomførte blodprøve av henne på cellen i arresten. A anførte at i stedet for å roe ned situasjonen slik at hun kunne få kontroll over sin angst, brukte tjenestepersonene overdreven makt for å ta blodprøven. En polititjenesteperson satte skoen på hennes venstre overarm og presset slik at det ble enda mer vekt på overarmen. Han tok også tak rundt kjeven hennes og klemte til slik at hun fikk problemer med å puste.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at tre polititjenestepersoner holdt A nede på gulvet i arresten slik at legen kunne ta blodprøve

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå muntlig beslutning fra påtalemyndigheten om blodprøvetaking fordi det var mistanke om at A var ruspåvirket. Spesialenheten gjennomgikk opptaket fra arresten. Det gikk ikke frem av opptaket at noen av tjenestepersonene sto på/tråkket på As arm. Hun ble holdt nede av tre tjenestepersoner og sluppet så snart legen hadde tatt blodprøven fra armen hennes. Spesialenheten fant det ikke bevist at maktbruken mot A for å gjennomføre blodprøvetakingen var unødvendig, uforsvarlig eller uforholdsmessig.

 

Det var videre ikke bevist at politiet hadde opptrådt straffbart ved den øvrige opptreden og håndteringen av A i arresten. Det gikk blant annet frem av arrestjournalen og opptaket at A fikk snakke med lege og at hun fikk medisin i forbindelse med angstanfallet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 428/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikt ved å ha opplyst til As arbeidsgiver at A var under etterforsking, at en av sakene gjaldt seksuell misbruk av mindreårig og at A ikke var egnet til å jobbe med mennesker i en sårbar situasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Enhver som er ansatt i eller utfører tjeneste eller arbeid for politiet eller påtalemyndigheten, plikter å hindre at andre får opplysninger om andres personlige forhold, blant annet at vedkommende er under etterforsking.

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at politiet utleverer opplysninger dersom det er nødvendig for å avverge et lovbrudd, jf. politiregisterloven § 27 første ledd. Taushetsplikten er heller ikke til hinder for at opplysningene utleveres til offentlige organer for å forebygge lovbrudd, jf. annet ledd nr. 1.

 

Tjenestepersonene forklarte at bakgrunnen for vurderingen var at A var under etterforsking for overtredelse av straffeloven § 305, om seksuelt krenkende adferd mot en mindreårig (X). Denne alvorlige mistanken, sammenholdt med at A arbeidet på det stedet der X var innlagt, gjorde at de anså det som nødvendig å gi opplysninger til As arbeidsgiver. Spesialenheten bemerket at bestemmelsen beror på skjønnsmessige vurderinger av flere vilkår. Det kunne etter Spesialenhetens vurdering ikke konkluderes med at vilkår for å varsle arbeidsgiver åpenbart ikke var oppfylt.  

 

A skulle ha blitt varslet om utlevering av opplysningene. Manglende varsling innebar imidlertid ikke straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 464/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR HENLEGGELSE AV SAK

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha henlagt straffesak mot en lege etter at et familiemedlem døde.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet etterforsket en sak mot den aktuelle legen i 2003, og saken ble henlagt etter bevisets stilling i august 2003.

 

Et eventuelt straffansvar for politiadvokaten som henla straffesaken er naturlig å vurdere etter straffeloven(1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten.  Det er to års foreldelsesfrist for straffansvar etter denne bestemmelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902 § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. 

 

 

Sak 725/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR TYVERI AV MOBILTELEFON

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stjålet hans mobiltelefon i forbindelse med at han ble stanset i trafikkontroll.   

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble anmeldt for kjøring i påvirket tilstand. I forbindelse med kontrollen tok politiet beslag i hans mobiltelefon. Beslaget er opprettholdt av påtalemyndigheten. Politiet kan ta beslag i ting som antas å ha betydning som bevis. Beslaget besluttes av påtalemyndigheten.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i Nordland politidistrikt hadde stjålet mobiltelefonen eller på annen måte hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri. 

 

 

Sak 777/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA INNHENTET PASIENTOPPLYSNINGER UTEN SAMTYKKE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha bestilt kopi eller fått innsyn i hennes pasientjournal fra Sykehuset Levanger i 2012 uten hennes samtykke. Ifølge A ble pasientjournalen hentet ut etter at hun hadde inngitt anmeldelser i juli 2012.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge politiets straffesaksregister registrerte politiet en sak i juli 2012 med A som fornærmet. Saken gjaldt helsepersonelloven. Den ble henlagt av politiet i november 2012.

 

Et eventuelt straffansvar for overtredelse av straffeloven (1902) § 325 om grov uforstand i tjenesten vil være foreldet, og var foreldet da anmeldelsen ble inngitt til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 

 

 

Sak 266/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG HENLEGGELSE AV SAKER

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for nedsettende atferd, for å ha svertet hennes omdømme og for systematisk henleggelse av saker.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde noe i forveien anmeldt B for tilsvarende forhold, uten å fremme nye konkrete opplysninger i anmeldelsen. Undersøkelser i straffesaksregisteret viste at A var registrert som melder/fornærmet i ti nye saker som alle var henlagt. A hadde kun påklaget én av henleggelsene, og klagen førte ikke frem. B var etterforsker i én av sakene.

 

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 247/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV MORDFORSØK, BEDRAGERI, TYVERI OG BRUDD PÅ SUVERENITET

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for å ha entret utenlandske skip på Island og for å ha stjålet verdipapirer, hans id og penger og for å ha forsøkt å drepe ham. I en senere e-post opplyste han at politiet forsøkte å drepe foreldrene hans, slik de på Island hadde varslet at de skulle gjøre. Han oppga navnet på en av personene som stod bak dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten forsøkte å komme i kontakt med A, uten å lykkes. Det ble ved undersøkelser i tilgjengelige registre ikke funnet noen ansatt i politietaten med navnet A oppga. A var ikke registrert med straffesaker i perioden han oppga at hendelsene med politiet skulle ha funnet sted.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 316/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset henne i bil og for å ha ransaket henne og bilen. Politiet tok også alkoholtest og spyttest.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av vegtrafikkloven § 10 første ledd at politiet kan stanse fører av kjøretøy for kontroll. Politiet har vid stansingshjemmel. Det er ikke krav om mistanke om straffbart forhold for at politiet kan stanse vedkommende. Politiet kan ta alkotest (foreløpig blåseprøve) og spyttbasert foreløpig hurtigtest av føreren i forbindelse med trafikkontrollen. Tjenestepersonene hadde anledning til å stanse A og å gjennomføre test av henne for å avdekke mulig ruskjøring.

 

Politiet forklarte at A, passasjeren og bilen ble ransaket på "friske spor". Ut i fra beskrivelsen av hendelsen og mistankegrunnlaget tvilte Spesialenheten på at tjenestepersonene selv hadde kompetanse til å beslutte ransaking. Spesialenheten kunne ikke se at det var forhold, slik som bevisforspillelsesfare, tidsnød eller annet, som hindret tjenestepersonene å kontakte jourhavende jurist for å be om ransakingsbeslutning.

 

Straffeprosesslovens regler om personell kompetanse til å beslutte bruk av tvangsmidler er vesentlige rettssikkerhetsgarantier, og unntakshjemlene må derfor tolkes snevert. Brudd på straffeprosesslovens bestemmelser innebærer imidlertid ikke at det direkte må legges til grunn at handlingen (her ransakingen) ledet til straffansvar. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at tjenestepersonene, ved selv å beslutte ransaking, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Det skal skrives rapport etter ransaking. Dette gjelder selv om det ikke ble gjort funn. Hensynet bak regelen er å sikre tilstrekkelig notoritet. Det var ikke skrevet rapport, og saken er sendt til politimesteren for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd. 

 

 

Sak 319/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig å ha ransaket henne og bilen.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet har opplyst at de ikke har opplysninger eller dokumentasjon knyttet til denne hendelsen. At det ikke er gjenfunnet nedtegnelser om hendelsen utelukker selvsagt ikke at A ble stanset og ransaket.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysning om gjerningsmann

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt politimesteren for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd, med henblikk på sikring av notoritet.

 Uke 49  

Sak 299/19-123 D, 02.12.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT, TJENESTEFEIL OG PLAGSOM ATFERD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) og andre ukjente polititjenestepersoner for brudd på taushetsplikt, tjenestefeil og plagsom atferd. Han viste til en rekke hendelser, hvor den første skjedde 12 år tilbake i tid. Ifølge A hadde B og/eller andre tatt kontakt med hans arbeidsgiver og bokse- og fotballtrenere og fortalt at han var straffedømt og/eller hadde begått narkotika- og voldslovbrudd. Han beskrev videre en pågripelse som skjedde tre år tidligere, og at politiet nylig hadde kjørt rundt i området hvor han befant seg slik at han følte seg forfulgt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger i straffesaksregisteret viste at A de siste 12 årene var registrert med over 70 straffesaker mot seg og var domfelt 9 ganger. Med unntak av én sak, var alle registrert ved Bs tjenestested. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B eller andre tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Når det gjaldt anmeldelsen for brudd på taushetsplikt, ble det med henvisning til As strafferettslige historikk lagt til grunn at det i As nærområde og omgangskrets var kjent at han var straffedømt. Det ble også vist til Bs fullmakter i lovverket til bruk av opplysninger om A i forbindelse med etterforsking og forebyggende øyemed. Øvrige anmeldte forhold var lite konkretisert, og opplysningene i anmeldelsen sannsynliggjorde ikke at det hadde funnet sted straffbare tjenestehandlinger. Det ble også vist til at mange av forholdene var strafferettslig foreldet allerede på anmeldelsestidspunktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902 § 121 og straffeloven 2005 § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

Sak 299/19-123 O, 02.12.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for på sin fritid å ha sagt stygge ting om ham. Dette skulle ha skjedd overfor hans ekskjæreste på en pub ca. to år i forveien og overfor en kvinne B hadde lagt an på under en festival et drøyt halvår tidligere. A visste ikke hva B hadde fortalt til dem.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at anmeldelsen var lite konkret med hensyn til hvilke opplysninger B skulle ha delt. Videre ble det vist til at A de siste 12 årene var registrert med over 70 straffesaker mot seg og var domfelt 9 ganger, og at det derfor måtte antas at de to kvinnene, som begge var fra samme sted som A, var kjent med at han hadde hatt befatning med politiet og var straffedømt før de eventuelt snakket med B.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 129/19-123, 02.12.2019

 

VEGTRAFIKKUHELL – SAMMENSTØT MELLOM POLITIETS BIL MED TILHENGER OG SIVIL BIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om kollisjon mellom en politibil med henger og en personbil. Tilhengeren fikk sleng og traff en møtende personbil, ført av B. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson A skulle kjøre forbi fotgjenger C, men valgte å bremse ned og vente med forbikjøringen til B, som kom i mot, hadde kjørt forbi. A kjørte i ca. 60 km/t i 80-sonen, og bremset ned til ca. 30 km/t. Det var vinterføre. Idet B i motgående kjøretøy passerte, slapp A bremsen. Han så da i speilet at tilhengeren var på vei ut i motgående kjørefelt. Den traff Bs bil. Bs bil fikk skader i karosseriet på venstre side foran og en liten bulk på høyre framskjerm. Venstre framhjul var punktert. B ble forslått. Politibilen var uskadd. Tilhengeren hadde et lite hull foran i kapellet, og en bulk og noen striper langs venstre side.

 

Det stilles krav til at en fører tilpasser fart og plassering i vegbane etter føreforholdene og kjøretøyets beskaffenhet. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A ved sin kjøring brøt vegtrafikkloven § 3. Han holdt før nedbremsingen en lavere hastighet enn skiltet, og bremset ned fra ca. 60 km/t til 30 km fordi C kom gående i mot på hans høyre side og B kom kjørende i mot i motgående kjørefelt. Ut fra opplysningene i saken var det ikke bevist utover rimelig tvil at As nedbremsing skjedde brått eller på slik måte at den var uaktsom. 

 

Fordi etterforskingsresultatet ikke med særlig styrke taler mot at det er begått en straffbar handling, henlegges saken på grunn av bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.

 


Uke 48  

Sak 580/19-123, 27.11.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikten ved at hun ble ført ut av sykehuset av uniformert politi i påsyn av andre personer, hun selv og pårørende ikke fikk informasjon om hvorfor hun ble brakt til sykehus av politiet og senere satt på glattcelle, politiet stjal eiendeler og hun ble holdt i varetekt utover 4 timer. Anmeldelsen omfattet også unødig bruk av glattcelle og forsøk på å fremprovosere tilståelse under avhør.

 

Spesialenhetens vurdering:

Jourhavende politijurist besluttet pågripelse av A. På grunn av hennes helsetilstand ble hun, i stedet for å bli inkvirert i arresten, først fremstilt på sykehuset for observasjon fordi man ikke kunne utelukke hodeskade. Etter avsluttet observasjon ble hun transportert til arresten for avhør.

 

Politiet skal ifølge politiloven § 6 tredje ledd opptre saklig og upartisk og med omtanke for personers integritet, slik at den som er gjenstand for inngrep fra politiet ikke utsettes for offentlig eksponering i større grad enn gjennomføringen av tjenestehandlingen krever.

 

Oppmøte av politi vil ofte i seg selv bli lagt merke til. Bruk av for eksempel sivilt antrukket politi og bil vil kunne redusere oppmerksomheten. Bruk av uniform i tjeneste er vanlig, også ved transport av personer. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved gjennomføringen av transporten.

 

Etter det opplyste var A ikke kontaktbar da hun ble transportert til sykehuset. Det var uklart hvilken informasjon hun mente at hun skulle ha fått på dette tidspunktet og på hvilken måte. Det fremgikk for øvrig av politiets avhør av A at hun forsto hvorfor hun var i avhør.

 

A ble besluttet pågrepet etter straffeprosessloven § 175. Fristen i straffeprosessloven § 183 var overholdt. Spesialenheten bemerket at plassering av A i arresten ikke var i medhold av politiloven § 8, der plasseringen ikke skal gå utover 4 timer.

 

Det fremgår av politiets avhørsrapport at A fikk anledning til å avgi fri forklaring, og at hun deretter ble stilt konkrete spørsmål. Ifølge avhørsrapporten husket A tilnærmet ingen ting fra episoden dagen før, og kunne derfor ikke erkjenne straffeskyld.

 

Det ble i forbindelse med pågripelsen besluttet ransaking og beslag av blant annet nøkler og mobiltelefon. Mobiltelefon ble levert tilbake til A i forbindelse med løslatelsen dagen etter. Nøkler ble utkvittert og sendt til henne etter ca. en uke.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene som håndterte oppdraget og som var i kontakt med A i den forbindelse, tjenestepersonene som transporterte henne fra sykehuset til arresten, tjenestepersonen som avhørte henne eller andre tjenestepersoner som hadde utført tjenesteoppdrag i saken, hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 89/19-123, 27.11.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE, MANGELFULL VISITASJON OG TILGANG TIL MEDISINER UNDER ARRESTOPPHOLD

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha trampet på foten hans inne på cellen i arresten, med den følge at han hadde smerter i foten i lang tid etterpå. Videre anmeldte han politiet for mangelfull visitasjon i forbindelse med innsettelsen, da de ikke oppdaget at han hadde en lang «vaier» rundt håndleddet. Endelig anmeldte han at han ikke fikk medisiner han trengte, til tross for at han ba om det flere ganger.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet straffesaken mot A og journalen fra arrestoppholdet. Videoopptak fra arresten var ikke mulig å sikre, siden det var gått over en måned fra hendelsen til A anmeldte forholdet og opptaket da var blitt automatisk slettet.

 

A var på kveldstid blitt innbrakt av politiet i medhold av politiloven etter at han i beruset tilstand hadde slått/truet en forbipasserende og en vekter. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at noen av tjenestepersonene som innbrakte, visiterte og tok hånd om A i arresten hadde gjort seg skyldig i straffbare tjenestehandlinger. Det fremstod ikke sannsynlig at noen av tjenestepersonene hadde tråkket på As fot med vilje under visitasjonen, og det var ingen opplysninger i saken om at A på noe tidspunkt klaget over smerter i foten før han ble løslatt påfølgende morgen. Legemidlene A ba om under arrestoppholdet var tatt i beslag og/eller reseptbelagte, og han fikk utdelt Paracet for smerter i ryggen. Det var ellers ingen opplysninger om at A ikke var blitt tilstrekkelig og forsvarlig ivaretatt under arrestoppholdet.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 Uke 47  

Sak 502/19-123, 21.11.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV HUND

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha brukt, eller planlagt å bruke, politihund under en festival.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det fremkom av politiets planer for bruk av tjenestehund på festivalen at den bare skulle brukes til konkrete formål som ikke var i strid med straffeprosessuelle regler om ransaking av person, e.l.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 476/19-123, 21.11.2019

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED ETTERFORSKING AV SAK MV.

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangler ved politiets etterforsking av straffesak der han var anmeldt for mishandling i familieforhold i forbindelse med konflikt med ekskona. A anførte at politiets håndtering av saken var klanderverdig og straffbar. Beslutninger var tatt på mangelfullt grunnlag, og saken var etterforsket uten å belyse saken fra hans ståsted. Han hadde ikke fått anledning til å komme til nye avhør. A var også ilagt besøksforbud, som han mente var grunnløse og krenkende.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk sakskomplekset. Saken mot A var henlagt. Spesialenheten fant ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet og/eller påtalemyndigheten hadde håndtert saken på en måte som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 405/19-123

 

VEGTRAFIKKUHELL I FORBINDELSE MED RYGGING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok fra politidistriktet sak der tjenesteperson A hadde rygget på brannkonstabel B. Begge var på stedet i forbindelse med en ulykke, og B dirigerte trafikken da hendelsen skjedde.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var på det rene at B ble truffet av tjenestebilen i forbindelse med at A rygget. Aktsomhetsnormen ved rygging er streng. Spesialenheten fant det bevist utover rimelig tvil at A opptrådte uaktsomt. Han førte en stor bil med vanskelig sikt bakover. Han foretok ikke selv, eller med bistand av sin kollega, noen kontroll utenfor bilen før han startet å rygge. Det var personer i området rundt bilen, og det var ikke upåregnelig at det kunne være personer i speilenes dødvinkel. Selv med lav fart medfører rygging et klart farepotensiale. 

 

B ble ikke skadet som følge hendelsen, og Spesialenheten fant ikke å ilegge A tap av førerretten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr 8 000. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.

 Uke 46  

Sak 6/19-123, 12.11.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV SKYTEVÅPEN OG TJENESTEHUND

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde avbrutt bilforfølgelsen av ham, men i stedet fortsatt forfølgelsen selv om han hadde sagt at han ville overgi seg noe senere. A anmeldte også politiet for at de hadde skutt mot ham ved to anledninger under bilforfølgelsen. Det ble også brukt ulovlig makt mot ham under pågripelsen, da han blant annet ble bitt av tjenestehund og ble skadet i armen.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten.

 

Oppdrag: Orden og pågripelse.

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk:

Etterforskingsresultatet viste at politiet forsøkte å stanse A, blant annet ved bruk av spikermatte, uten å lykkes i det. A hadde forsøkt å kjøre på en polititjenesteperson og tjenestebiler, og uttalt at han ville kjøre på politiet om de forsøkte å stanse ham. A kjørte deretter rett mot en tjenestebil og mot polititjenestepersonen i passasjersetet. For å unngå å bli rammet skjøt polititjenestepersonen mot A, som ikke ble truffet. A kjørte på nytt fra politiet. Noe senere snudde A og politiet skjøt da mot bilen hans. Etter kort tid ble A pågrepet. Han nektet å legge seg ned og ble da sparket i siden av en polititjenesteperson. A overga seg ikke og det ble brukt tjenestehund og fysisk makt mot ham.

 

Skader: Fysisk skade, arm.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at politiet hadde skutt i nødverge mot A og at de deretter hadde grunnlag for å skyte mot bilen hans for å stanse A. Spesialenheten mente det var kritikkverdig av politiet å sparke A, men dette ble gjort for å pågripe A så raskt som mulig etter at han hadde forsøkt å kjøre på flere polititjenestepersoner. Det var grunnlag for bruk av hund mot A, som fortsatte å gjøre motstand mot pågripelsen.

Spesialenheten mente at den øvrige maktbruken mot A var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling, med hensyn til å sparke A.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

Straffeloven § 274 om grov kroppskrenkelse.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd.

 

Sak 44/19-123, 12.11.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for bruk av makt mot henne selv om politiet visste at hun hadde skadet armen. Politiet satte håndjern på A. 

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern.

 

Skader: Bruddskade, men ikke dokumentert at det var påført av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble ved to anledninger i løpet av få dager pågrepet av politiet for blant annet drapstrusler. A ble begge gangene transportert i cellebil. Hun forsøkte å skade seg selv ved å bryte armen mot veggen og å bite seg selv. A hadde nylig operert armen. Hun fikk påsatt håndjern og måtte holdes for å hindre henne i å skade seg selv.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 


Uke 45  

Sak 506/18-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha sprutet pepperspray i ansiktet hans og for å ha slått A i leggen slik at han falt. B hoppet deretter på A og tok kvelertak på ham med batongen. 

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at B brukte pepperspray og batong mot A.

 

Skader: Hevelse, blåmerke på leggen

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var Spesialenhetens vurdering at Bs bruk av pepperspray og batong var forsvarlig og forholdsmessig. I vurderingen ble det lagt vekt på at B alene skulle foreta en lovlig pågripelse av A, som var ruset, gjorde utfall og deretter forsøkte å stikke av. A forklarte også selv at han hadde forsøkt "å stikke" fra stedet. B varslet på forhånd om at han ville bruke pepperspray dersom A ikke etterkom pålegg. Peppersprayen syntes ikke å ha hatt ønsket virkning, siden A løp fra stedet etter å ha blitt sprayet. Blåmerket på As legg viste at B slo A i leggen med batongen, slik begge forklarte. B gjorde dette for å stanse A fra å løpe fra ham. Slaget var rettet mot stor muskelgruppe i tråd med instruks. Bruken fremsto nødvendig og forholdsmessig, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

A forklarte også at B brukte batongen til å kvele ham med da B satt oppå A, som lå på magen med hendene under seg. B forklarte at han hadde batongen under A i forsøk på å påføre ham smerte for at A skulle etterkomme pålegg om å ta frem hendene. B var usikker på hvordan han holdt batongen, men Spesialenheten oppfattet hans forklaring slik at han ikke holdt batongen mot As hals. 

 

Å presse en batong mot halsen til en person faller utenfor anvendelsesområdet for batong. Lovligheten av en slik bruk må vurderes etter straffeloven § 18 om nødverge.

 

Spesialenheten gikk ikke nærmere inn på spørsmålet om nødverge, da det ikke var bevist utover rimelig tvil at B faktisk presset batongen mot As hals. Deres forklaringer om dette sto mot hverandre, og Spesialenheten så ikke at det er relevante etterforskingsskritt som kunne belyse dette nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 


Uke 44 

Sak 664/18-123, 28.10.2019

 

ETTERFORSKING AV MULIG TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AT A VAR INNSATT I ARREST MED HODESKADE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Nordland politidistrikt varslet Spesialenheten om sak om mulig tjenestefeil etter at A satt i arresten i 15 timer med alvorlig hodeskade. A ble kjørt i ambulanse fra arresten grunnet hans helsetilstand. Politiet fikk noen dager senere opplyst at A hadde alvorlige hodeskader.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble undersøkt av lege og klarert for opphold i arresten. Det fremkom ikke opplysninger i saken om at tjenestepersonene forsto at A hadde en hodeskade, eller at det var forhold eller endringer i As opptreden fra han ble transportert fra sykehuset til han ble inkvirert i arresten, som tilsa at A skulle ha blitt undersøkt av lege på nytt.

 

Arrestforvarerne forklarte at de ikke hadde opplysninger om at A hadde/kunne ha hodeskade. Hans opptreden var forenlig med at han var ruset. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at opplysninger om hodeskaden var kjent for øvrige tjenesteperson(er) og ikke ble viderebragt til de ansatte i arresten.

 

A fikk tilsyn ca. hver halve time, noe som er i tråd med arrestforskriften og lokal instruks. Han sov mesteparten av tiden, og det var ikke noe ved As opptreden som arrestforvarerne reagerte på før A skulle klargjøres for avhør. As manglende respons på tilsnakk og hans øvrige adferd gjorde at vaktlederen og helsevesenet ble varslet umiddelbart.

 

Spesialenheten mener etterforskingen ikke gir bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene som håndterte A forut for arresten og i arresten, har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar. Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 730/19-123, 28.10.2019

 

ETTERFORSKING AV TJENESTEPERSONER I FINNMARK POLITIDISTRIKT - A TOK SITT LIV ETTER PÅGRIPELSE OG OPPHOLD I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak til Spesialenheten for politisaker, som omhandlet at politiet pågrep og satte A i arresten. A ble løslatt senere samme dag fordi etterforskingen viste at han ikke var gjerningsmann i politiets sak. To dager etter løslatelsen tok A sitt eget liv.

 

As foresatte anmeldte politiet for samme saksforhold. De anførte at pågripelsen av A var uriktig og at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for å pågripe ham i politiets sak fordi det ikke forelå skjellig grunn til å mistenke ham. Politiet burde ha gjort ytterligere undersøkelser før de gikk til pågripelse og arrest. Spesialenheten ble også bedt om å undersøke om gjeldende regelverk for opphold i arresten ble fulgt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok opplysning fra melder og fornærmede (X) om at A hadde skadet X. Tjenestepersonene fikk også fremvist bilde av A for å vise hvem som var gjerningspersonen, og på dette tidspunktet fremsto X som sikker på at det var A som var gjerningspersonen. Personene som var på åstedsadressen da tjenestepersonene kom for å gjøre undersøkelser, ønsket ikke å gi informasjon til politiet. Det ble ved vitneavhør og avhør av A avklart at A likevel ikke var gjerningspersonen. A ble løslatt etter avhøret.

 

Spesialenheten viste til at påtalemyndigheten og polititjenestepersonene måtte foreta beslutning og gjennomføre tjenesteoppdraget basert på de opplysningene som forelå. Spesialenheten fant det ikke bevist at politiadvokaten opptrådte straffbart ved å beslutte at A skulle pågripes, eller at tjenestepersonene opptrådte straffbart ved å gjennomføre pågripelsen.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at A ble utsatt for straffbare tjenestehandlinger ved sitt opphold i arresten. Det var besluttet pågripelse, og han ble innsatt på celle i påvente av avhør. Det går frem av arrestjournalen at A fikk teppe og pute, tilbud om mat og drikke, og tilsyn i tråd med arrestforskriften. Det fremkom ingen opplysninger som tilsa at A skulle ha tilsyn hver halve time eller hyppigere. A fikk anledning til å ringe sin mor. Dessverre kom han ikke i kontakt med henne. Han ønsket ikke å ringe andre.

 

Ifølge mor ble sønnen nektet å ringe henne om morgenen. Det er ingen nedtegninger i journalen om at A ba om å få ringe sin mor om morgenen eller at dette ble nektet. Ingen omtale av dette i arrestjournalen utelukker ikke at A fremsatte et slikt ønske. Spesialenheten iverksatte imidlertid ikke etterforsking for å avklare dette nærmere, da det uansett ikke ville foreligge en straffbar tjenestefeil dersom han ikke fikk ringe sin mor.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 569/19-123, 21.10.2019

 

ANMELDELSE FOR TYVERI AV PENGER

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

 

 

Anmeldelse:

A anmeldte i mai 2019 politiet for å ha stjålet penger fra en dokumentkoffert som politiet tok beslag i, i forbindelse med at As hus brant ned i april 2014. Foruten penger, var det en del papirer i dokumentkofferten. Dokumentkofferten var ikke låst. Pengene var sedler i ulike valutaer som var til overs etter reiser, anslått verdi 8-9 000 kroner.

 

Spesialenhetens vurdering:

B var etterforsker i politiets straffesak, og var sentral i håndteringen av dokumentkofferten hos politiet. B har i egenrapport nøye beskrevet sine observasjoner og politiets ivaretakelse av dokumentkofferten. Han har også nedtegnet opplysninger om undersøkelser av dokumentkofferten i 2014 med bakgrunn i henvendelse fra forsikringsselskapet. Ifølge B ble det ikke funnet penger i dokumentkofferten utover et mindre beløp på kr. 188 og 5 Bath.

 

Spesialenheten fant etter en konkret vurdering av anmeldelsen og opplysningene i saken ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at B eller andre tjenestepersoner har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 257 om tyveri.

 

 

Sak 830/18-123, 29.10.2019

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha brutt seg inn i leiligheten hans ved å bryte opp og skade inngangsdøren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var loggført at patruljen hadde fått tillatelse fra jourhavende jurist til – om nødvendig – å bryte seg inn i leiligheten. Bakgrunnen var at stevnevitnet i lang tid hadde forsøkt å forkynne en avgjørelse fra lagmannsretten og et forelegg for A som unndro seg forkynning. Det var blant annet opplyst at han unnlot å åpne døren selv om stevnevitnet hadde anmodet ham om å åpne. Polititjenestepersonen som var på stedet aktuelle dag opplyste at de sannsynligvis hadde kontaktet jourhavende jurist for å få beslutning om å bryte opp døren da A også var etterlyst.

 

Spesialenheten henla saken da det var uklart hva som faktisk var besluttet. Selv om det ble lagt til grunn at juristen ikke hadde samtykket i å bryte opp døren var det noe tvilsomt om forholdet var så grovt at det skulle belegges med straff.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 Uke 43 

Sak 876/18-123, 24.10.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha snakket høyt på et utested om at han ble etterforsket av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart. Det var et annet vitne som bekreftet As versjon av hva som hadde blitt sagt, mens to andre vitner forklarte at de ikke hadde overhørt det som ble sagt.

 

Tjenestepersonen benekter å ha sagt at A var under etterforsking og opplyste at hun heller ikke hadde kunnskap om dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

Sak 3/19-123, 24.10.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEUNNLATELSE/TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha etterforsket flere anmeldelser hun hadde inngitt mot eksmannen for vold og mishandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet og gjennomgikk politiets straffesaksdokumenter. Der fremkom det at politiet hadde foretatt flere forskjellige etterforskingsskritt. Sakene var påtaleavgjort og henlagt etter bevisets stilling. A v/advokat hadde påklaget avgjørelsene, men overordnet påtalemyndighet hadde opprettholdt politiets avgjørelser.

 

Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 649/19-123, 24.10.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for trakassering. Ifølge A har B fulgt etter ham utenfor tjenestetid og lagt an på ham, blant annet på et utested. B skal også ha ringt til A mens han sonet, med blant annet spørsmål om opphevelse av taushetsplikt og for å avtale møte med ham. A opplever dette som at B vil nekte ham prøveløslatelse og ødelegge livet hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken er det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 Uke 42 

Ingen avgjørelser i perioden. 

 


Uke 41 

Ingen avgjørelser i perioden. Uke 40 

Sak 540/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED MULIG PÅKJØRSEL AV SYKLIST

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for påkjørsel og krav om erstatning for skader på sykkelutstyr. A syklet et sykkelritt. En politibil med blålys kom kjørende i mot. Tjenestemannen hadde vinduet åpent og armen ut av vinduet. Han holdt armen opp. A hadde syklet over 100 km og var sliten. Han skjønte ikke hva politimannen mente. Da politibilen nærmet seg, svingte politibilen mot A. Det endte med at A støtte sammen med politibilen. Han fikk skrapemerker på albu, knær og hofte. Politibilen kjørte videre. Etter hvert syklet også A og en meddeltaker videre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson B opplyste i egenrapport at han og kollega C kjørte i utrykning til en trafikkulykke med alvorlig personskade. B ble usikker på vegen, og ønsket å spørre A, som kom syklende. B signaliserte ved å blinke med lysene. Han strakk ut en hånd og senket farten. A og meddeltakeren stoppet ikke. B og C så i speilet at syklistene kolliderte med hverandre etter at politibilen passerte. De vurderte situasjonen slik at de måtte prioritere trafikkulykken de var utkalt til, og kjørte derfor videre uten å hjelpe syklistene. Senere undersøkelser av bilen viste at det ikke var merker på bilen som var forenlig med sammenstøt med syklist.

 

Ut fra opplysningene i saken la Spesialenheten til grunn at det ikke hadde skjedd et sammenstøt mellom politibilen og As sykkel. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare om B, ved sin kjøring/opptreden i trafikken hadde opptrådt straffbart, da det ikke var opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at det han hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Når det gjelder det forhold at B og C ikke stanset for å bistå A og meddeltakeren, viste Spesialenheten til at politiet har en alminnelig hjelpeplikt etter politiloven § 2. I tillegg pålegger vegtrafikkloven § 12 plikter ved trafikkuhell.

 

B kjørte i utrykning til en trafikkulykke med alvorlig personskade, og B og C foretok en avveining av om de skulle hjelpe syklistene eller fortsette utrykningen. Det var etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B ved sin beslutning om å kjøre videre til oppdraget de var kalt ut til, hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

A hadde fremmet krav om erstatning for økonomisk tap. I og med at saken er henlagt er As krav ikke tatt til behandling. Et eventuelt krav om erstatning må rettes til politidistriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

 

Sak 538/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA BLITT SLÅTT MED BATONG I 2013

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha slått ham med batong i februar 2013. A opplyste at han spaserte etter hovedveien og ventet på en venn som skulle plukke ham opp. Han hadde drukket alkohol, men husker hendelsen godt. Det kom en politibil kjørende. Politibilen stanset, og ut kom B sammen med C. A spurte spøkefullt om han kunne få sitte på til byen. Ifølge A snudde B seg mot C og kjeftet på henne slik at hun begynte å gråte. Deretter snudde han seg mot A og brølte "du angriper ikke en offentlig tjenestemann!" Så slo han A hardt i pannen med en batong. A kollapset og ble hentet av ambulanse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten var i kontakt med politidistriktet i forsøk på å avklare om det i politidistriktet var dokumenter/opplysninger eller nedtegnelser som kunne belyse anmeldelsen. A er omhandlet hos politiet, men det var ingen nedtegninger i PO-loggen eller opprettet straffesaker som omhandler eller kunne tenkes å omhandle aktuelle hendelse.

 

Spesialenheten fant etter en samlet vurdering av anmeldelsen og de innhentede opplysningene ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble i vurderingen sett hen til sannsynligheten for om det var opptrådt straffbart, samt at et eventuelt straffansvar for legemsfornærmelse eller legemsskade var foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

Sak 365/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere tjenestepersoner for urettmessig straffeforfølgelse, misbruk av stilling, brudd på privatlivets fred og forfølgelse av A og hans familie med venner. A mener politiets opptreden har sammenheng med at han har anlagt privat straffesak mot ansatte i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i juni 2019 siktet for straffbare forhold, og flere av de anmeldte tjenestepersonene har utført tjenesteoppdrag/etterforskingsskritt m.v. i denne saken.

 

Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking da det ikke er sannsynlig at de anmeldte tjenestepersonene har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 527/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE I FORBINDELSE MED OPPRETTHOLDELSE AV HENLEGGELSER

 

Politidistrikt:

Trøndelag statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte to statsadvokater for å ha opprettholdt henleggelsene av to saker. A mente at opprettholdelsene hadde skjedd i feil rekkefølge, og at dette var et «avtalt spill». 

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge STRASAK opprettholdt statsadvokatene politiets henleggelse av saken mot fylkeslegen før opprettholdelsen av henleggelsen mot sykehuset. Rent faktisk ble henleggelsene opprettholdt i den rekkefølgen A mente at de skulle ha blitt vurdert, og anmeldelsen syntes derfor å være grunnløs.

 

Før øvrig var det ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at statsadvokatene hadde opptrådt straffbart ved å opprettholde politiets henleggelse av As anmeldelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 587/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR HENLEGGELSE AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Troms og Finnmark statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte to statsadvokater for å ha opprettholdt politiets henleggelse av sak hvor A har anmeldt for ikke å ha fått en øyeoperasjon. A har også anmeldt den ene statsadvokatens uttalelse om at det ville være uforsvarlig ressursbruk å iverksette etterforsking på bakgrunn av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at det var opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 489/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA HENLAGT SAK UTEN ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha henlagt As anmeldelse etter få dager og uten først å ha etterforsket saken. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Manglende iverksetting av etterforsking kan medføre en straffbar tjenestefeil dersom det er forhold som innebærer at tjenestepersonen grovt bryter sin tjenesteplikt. Det er påtaleansvarlig som beslutter om en sak skal henlegges, ikke etterforsker. Det var ikke opplysninger i denne saken som gjorde det sannsynlig at B som etterforsker hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Dersom man er uenig i politiets henleggelse, kan vedkommende klage til statsadvokaten. A har benyttet denne retten, og Spesialenheten legger til grunn at klagen vil bli behandlet hos statsadvokaten etter vanlige rutiner.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 596/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR HENLEGGELSE AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha henlagt to saker fra A i feil rekkefølge. Ifølge A har B gjort dette for å hindre ham i å saksøke en fylkeslege for lovovertredelser fordi A er nektet behandling på sykehuset.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. Frist for å inngi klage er 3 uker fra underretningen om henleggelsen.

 

Det var med bakgrunn i anmeldelsen og opplysninger for øvrig ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 475/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje for at de ikke på et tidligere tidspunkt stanset X i trafikkontroll. As datter var passasjer i bilen, og X hadde kjørt i ca. 180 km/t. A mente at politiet skulle og kunne ha stanset X for å redusere risikoen for mulig ulykke.

 

Spesialenhetens vurdering:

X ble stanset av sivil politipatrulje grunnet hastighetsovertredelse. A var ikke part i politiets straffesak mot X. Spesialenheten gjennomgikk straffesaksdokumentene, men kunne av hensynet til taushetsplikten ikke utgi opplysninger fra straffesaken.   

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonenes gjennomføring av tjenesteoppdraget var slik at de hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 355/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt henne besøksforbud mot sine to barn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a. Besøksforbudene er vurdert av tingretten, som har gitt sin tilslutning til forlengelse frem til 4. oktober 2019. Besøksforbudene er ikke til hinder for samvær/kontakt mellom A og hennes to barn, så fremt dette avtales gjennom barnevernstjenesten.

Ut fra opplysningene i saken er det etter Spesialenhetens mening ikke holdepunkter for at politiadvokat B har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 454/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for på sviktende grunnlag å ilegge ham besøksforbud mot sine to voksne døtre. A mente også at politiet hadde brutt fastsatt frist for å oversende saken om besøksforbudet til tingretten, samt ikke å ha gitt ham tilstrekkelig raskt svar på hans henvendelse «om rent rulleblad».

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt besøksforbud etter begjæring fra døtrene.

 

Påtalemyndigheten kan nedlegge besøksforbud etter straffeprosessloven § 222a dersom det er grunn til å tro at en person vil krenke en annens fred. Det er tilstrekkelig at det foreligger en risiko som er nærliggende og reell. Det kreves ikke sannsynlighetsovervekt for at krenking vil finne sted. Et besøksforbud skal forkynnes for den forbudet retter seg mot, og det følger av straffeprosessloven § 222a sjette ledd at vedkommende skal gjøres kjent med følgene av å bryte forbudet. Påtalemyndigheten skal oversende saken til tingretten snarest råd og om mulig innen 5 dager dersom krav om rettslig behandling fremsettes, jf. åttende ledd. A krevde rettslig behandling i avhør 27. august 2018, og saken ble sendt til tingretten ved påtegning 19. september 2018. Tingretten tok ikke påtalemyndighetens begjæring om opprettelse av besøksforbudet til følge.

 

Det fremgår ikke av påtegning eller tingrettens kjennelse hvorfor fristen på 5 dager er

oversittet. Fristen på 5 dager er imidlertid kun en ordensforskrift. Oversittes den, skal grunnen opplyses i rettsboken. Ut over dette får overskridelse av fristen ingen rettsvirkning.

 

Politiet besvarte As henvendelse om politiattest, og har riktig henvist til regelverket og hvordan han skulle gå frem.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke holdepunkter for at ansatte i Møre og Romsdal hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

 

 

Sak 581/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAFIKKFARLIG OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt/Utrykningspolitiet (UP)

 

Anmeldelse:

A anmeldte UP for å ha skapt trafikkfarlig situasjon ved å gjennomføre trafikkontroll på et uoversiktlig sted. UP hadde stanset en trailer, som kom i motsatt regning for A. I forbindelse med at A og motgående kjøretøy skulle kjøre forbi traileren, ble A presset ut i grøften. A mente at UPs valg av stoppested var trafikkfarlig og i strid med vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge vegtrafikkloven § 3 skal enhver ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom i trafikken, slik at det ikke oppstår fare eller fare for skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Bestemmelsene retter seg mot ansatte i UP og de trafikantene som ellers var på stedet.

 

Det er innledningsvis i politiets instruks for politiets trafikktjeneste GP-4027 01.1 nedtegnet at målet med trafikktjenesten er å hindre eller begrense trafikkulykker, og redusere antall skadde og drepte personer i ulykkene.

 

Med grunnlag i vegtrafikkloven § 3 og instruksverk plikter politiet å gjennomføre trafikkontroller på slik måte at det ikke oppstår farlige situasjoner i trafikken.

 

Spesialenheten fant ikke å iverksette etterforsking for å avklare hendelsen nærmere, da det ikke ble ansett som sannsynlig at ansatte i UP som utførte kontrollen hadde opptrådt på slik måte at det kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang for erfaringslæring.

 

 

Sak 610/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for en handling som etter hennes oppfatning skal innebære drapsforsøk mot henne 12. oktober 2010 i forbindelse med en kneoperasjon. Ifølge A knytter anmeldelsen seg til at B var nestleder i komiteen for rusbehandling i Helse Nord-Trøndelag da A ble operert.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke var fremkommet opplysninger som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd om grov uforstand i tjenesten. 

 Uke 39 

Sak 312/19-123, 26.09.2019

 

ANMELDELSE AV UBERETTIGET FORFØLGELSE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha pågrepet og «plaget» henne og samboeren ved flere anledninger. A mente også at det var uforholdsmessig å pågripe henne og sette henne i arresten i en narkotikasak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet kopi av politiets loggføringer om aktuelle hendelser og kopi av politiets straffesaksdokumenter mot A. Politiets dokumenter viste at kompetent påtalemyndighet hadde besluttet ransaking i narkotikasak mot A og flere andre mistenkte personer. A ble pågrepet, fremstilt for lege før innsettelse i arrest og avhørt påfølgende dag. Det var ikke holdepunkter i saken for at politiet hadde begått en straffbar handling. Det var heller ikke sannsynlig at politiet hadde begått andre straffbare forhold i sin kontakt med A.

 

Det var dermed ikke rimelig grunn til å etterforske saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 382/19-123, 26.09.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt.

 

Anmeldelse:

A anmeldte lensmannen for å ha bistått Mattilsynet under deres tilsyn på gården ved flere anledninger. A mente det ikke var grunnlag for tilsynene, at han ikke var varslet/eller forsøkt varslet, og at det hadde blitt brutt opp dører.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at lensmannen hadde opptrådt straffbart. Politiet skal etter anmodning bistå andre offentlige myndigheter i deres arbeid når det er behov for det. Det var ikke konkrete holdepunkter i saken for at lensmannen hadde brutt loven i sitt arbeid.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 Uke 38 

Ingen avgjørelser i perioden.

 


Uke 37 

Sak 474/19-123, 10.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt ilagt besøksforbud i eget hjem. Han måtte som følge av besøksforbudet forlate sin bolig, og ble ved dette forhindret fra å få tilgang til eiendeler. Besøksforbudet ble gitt muntlig, og han fikk ikke kopi av forbudet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i opplysningene i den skriftlige beslutningen om besøksforbud, la Spesialenheten til grunn at påtalemyndigheten ikke hadde ansett forbudet å gjelde As "eget hjem", med de særvilkår som straffeprosessloven § 222a da oppstiller, fordi A hadde opphold på en annen adresse. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for nærmere å avklare opplysningene om bosted. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at påtalemyndigheten hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Straffeprosessloven § 222a gir på bestemte vilkår hjemmel til å beslutte besøksforbud. Den som er ilagt forbudet, og er uenig i forbudet, har anledning til å kreve at spørsmål om opprettholdelse av forbudet bringes til retten for avgjørelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 458/19-123, 10.09.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B. A hadde skrevet ut resepter til X, og reseptene var slik at det var mistanke om at reseptene var falske. B var i kontakt med A i forbindelse med etterforskingen. Som ledd i etterforskingen var B også i kontakt med Fylkeslegen. A mente at B hadde kontaktet Fylkeslegen som hevn for at han hadde inngitt klage på B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saken mot X viste at politiet hadde gjennomført en adekvat etterforsking med utgangspunkt i bevistemaene saken reiste. Gjennomgangen viste at politiet hadde foretatt naturlige undersøkelser i registre, kontaktet de myndigheter som kunne opplyse saken, og stilt aktørene i saken adekvate spørsmål. Det var ikke bevis for at B hadde opptrådt straffbart i sin kontakt med A eller i forbindelsen med etterforskingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 


Uke 36 

Sak 449/19-123, 02.09.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ikke navngitt politiansatt for å ha ringt til As arbeidsgiver og gitt taushetsbelagt informasjon om A. A mente at hun mistet jobben som følge av opplysningene politiet ga. A kunne ikke konkretisere hvilke taushetsbelagte opplysninger som var gitt om henne. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten avhørte As arbeidsgiver B, som opplyste at årsaken til at A ikke fikk fortsette i stillingen var at hun ikke hadde levert politiattest og vitnemål. B avviste at politiet hadde gitt taushetsbelagte opplysninger om A i telefonsamtalen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 


Uke 35 

Sak 257/19-123, 27.08.2019

 

TILSTÅELSESDOM - KJØRING I PÅVIRKET TILSTAND

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok fra politidistriktet anmeldelse av en polititjenesteperson (A) for føring av motorvogn i beruset tilstand.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det bevist at A kjørte bil fra sitt hjem til arbeidsplassen med en promille på 0,86.

 

A tilsto forholdet, og saken ble sendt til tingretten med begjæring om tilståelsesdom.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble oversendt tingretten med begjæring om tilståelsesdom. A er idømt betinget fengsel i 18 dager og bot på kr 50 000. Tap av førerkort i 19 måneder, og må avlegge full ny førerprøve.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. annet ledd bokstav b, jf. fjerde ledd, jf. § 22 første ledd

 

 

 

Sak 264/19-123, 27.08.2019

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON MV.

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt og Troms og Finnmark statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte kameraderi, svindel og korrupsjon mellom Tromsø kommune, politiet og statsadvokatembetet, særlig knyttet til at en sak hun hadde anmeldt var henlagt. Henleggelsen er opprettholdt av statsadvokatembetet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, på bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A hadde benyttet sin rett til å påklage henleggelsen, og henleggelsen er opprettholdt av statsadvokaten.

 

Spesialenheten vurderte at det ikke var sannsynlig at statsadvokaten ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde opptrådt straffbart. Det var heller ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking på bakgrunn av de øvrige anførslene fra A. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 493/19-123, 30.08.2019

 

ANMELDELSE FOR AVLIVING AV KVIGE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig bruk av makt mot ham og for å ha avlivet ei kvige. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har tidligere behandlet anmeldelse fra A mot politiet for bruk av makt mot ham. Saken ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist. Dette forholdet er allerede avgjort og det kan ikke opprettes ny anmeldelse om samme forhold. Denne delen av anmeldelsen ble avvist.

 

Avliving av buskap var ikke omhandlet i Spesialenhetens vedtak. Det gikk frem av PO-logg at det var besluttet at As gårdsbruk skulle tvangsselges og at tvangssalget også omhandlet kyrne. En takstmann fra Nortura skulle taksere kyrne og politiet var på gården sammen med ham. A var ikke medgjørlig. I samtale med politiet hadde A vist til en hendelse i høst/vinter der personer fra Mattilsynet hadde måttet avlive (skyte) en del av buskapen som ikke hadde kommet frivillig ned fra beitet. Det var utover dette ikke nedtegnet opplysninger om at politiet (eller andre) hadde avlivet dyr hos A.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 482/19-123, 30.08.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA BLITT REGISTRERT SOM FORNÆRMET

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for at hun ved en feil var lagt inn i straffesak med status som fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er fra politidistriktet opplyst at A ved en feil hadde fått status som fornærmet i en straffesak som ikke vedrører henne. Feilen skjedde i forbindelse med opprettelse av en sak A hadde anmeldt, og hvor registreringen av saken elektronisk ble avbrutt. Da politiet skulle registrere en ny sak, ble A ikke fjernet og fikk feilaktig status som fornærmet. Hun fikk derfor brev fra politiet med orientering om anmeldt forhold. B ringte til A for å oppklare misforståelsen.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 


Uke 34

Sak 167/19-123, 22.08.2019

 

ANMELDELSE FOR TYVERI AV MASTERCARD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha stjålet et mastercard fra A i arresten i november 2015.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av sakens dokumenter at politiet hadde tatt beslag i et mastercard da A ble innsatt i arresten, og at mastercardet ble utlevert til A noen måneder senere. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri.

 


Uke 33 

Sak 351/19-123, 12.08.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA SKAPT TRAFIKKFARLIG SITUASJON

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B, som alene avholdt trafikkontroll på E39. A ble stanset i trafikkontrollen fordi han holdt høyere hastighet enn tillatt i forbindelse med en forbikjøring. Ifølge A ble trafikkontrollen gjennomført på en uforsvarlig måte og skapte en trafikkfarlig situasjon. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

A hadde for øvrig også inngitt klage til Utrykningspolitiet over samme forhold. Han hadde ikke fått medhold i sin klage.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 317/19-123, 12.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet fordi han var misfornøyd med deres håndtering av situasjonen etter at han hadde blitt utsatt for vold. A mente at han selv ikke hadde «gjort en dritt» før han ble overfalt og «kvælt» av en annen person. Da politiet ankom puben hadde de brutt ham i gulvet. A opplyste noe senere at han ikke hadde ønsket å anmelde forholdet, men at politimesteren skulle behandle saken som en klage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa dette. I politiets dokumenter fremkom at A hadde blitt pågrepet på puben og satt i fyllearresten fordi han hadde slått til en annen gjest. A var aggressiv og beruset, og det ble funnet en hasjklump på ham i arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 


Uke 32

Sak 406/19-123, 05.08.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA PÅGREPET EN PERSON

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha pågrepet en person som truet blant annet As sønn med øks. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om konflikt mellom to naboer grunnet bråk fra den ene naboens bolig i forbindelse med en fest. As sønn var en av deltakerne på festen. Politiet snakket med festdeltakerne og forsøkte å komme i kontakt med naboen. Det er nedtegnet hvilke vurderinger politiet gjorde med tanke på mulig pågripelse.

 

Det følger av straffeprosessloven § 171 at politiet kan pågripe en person som med skjellig grunn mistenkes for en eller flere handlinger som etter loven​ kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, og det er fare for unndragelse, bevisforspillelse eller gjentakelse. Et tvangsmiddel kan brukes bare når det er tilstrekkelig grunn til det. Tvangsmidlet kan ikke brukes når det etter sakens art og forholdene ellers ville være et uforholdsmessig inngrep, jf. straffeprosessloven § 170a.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Nordland politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 886/18-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha brukt makt og pågrepet henne. A ble også påsatt håndjern og spyttmaske. A var usikker på hva som hadde skjedd og mente at hun selv hadde blitt utsatt for et overfall og at det var derfor politiet ble tilkalt.

 

Åsted: Privat eiendom, helg, om kvelden

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, og brukte håndjern og spyttmaske

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var aggressiv og beruset. A hadde sparket til en polititjenesteperson og spyttet på en annen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 31

Sak 166/19-123, 30.07.2019

 

VARSEL OM MULIG KRITIKKVERDIGE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A varslet om mulige kritikkverdige forhold. Deler av varselet var rettet mot tjenesteperson B, og denne delen av varselet ble oversendt til Spesialenheten fra Politidirektoratet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Varselet gjaldt mulige kritikkverdige forhold i forbindelse med at X ønsket å anmelde en voldtekt. B skal blant annet ha gitt uttrykk for at A burde tenke seg nøye om før hun innga anmeldelse.

 

Spesialenheten var i kontakt med X med spørsmål om hun ønsket å avgi forklaring. X ønsket ikke å uttale seg. Det var Spesialenhetens vurdering at det på bakgrunn av de opplysninger som var gitt, ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 27-30

Sak 393/19-123, 12.07.2019

ANMELDELSE AV TYVERI

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte lensmannen for tyveri av et pengebeslag som hadde blitt foretatt i en tidligere straffesak mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at lensmannen hadde opptrådt straffbart. Politiets straffesak mot A viste at det var tatt tre forskjellige beslag i penger hos A, men at disse beslagene var oppgjort.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 333/19-123, 23.07.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt og Troms og Finnmark statsadvokater

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte ved Troms politidistrikt og Troms og Finnmark statsadvokater for ikke å ha behandlet hans anmeldelse i løpet av 10 måneder.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at ansatte i politiet eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart ved ikke å behandle saken innenfor den aktuelle tidsperioden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 384/19-123, 23.07.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de hadde slettet noen tekstmeldinger da de «speilkopierte» mobiltelefonen henne. A mente at politiet hadde lovet henne å ta kopier av alle meldingene hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Tekniske feil under sikring av elektronisk lagret datamateriale kan skje ved uhell, og det var ikke holdepunkter for at politiet grovt hadde brutt en tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 25-26

Sak 179/19-123, 18.06.2019

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en person, som han antok var ansatt i politiet, for i en telefonsamtale å ha gitt ham en advarsel for å ha trakassert sin tidligere ektefelle. A fikk av politiet oppgitt at det var ringt fra et avhørsrom og at det ikke var mulig å finne ut hvem som hadde ringt. A anmeldte politidistriktet for at de ikke ville forsøke å identifisere hvem han hadde snakket med.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at en ansatt i politiet eller politidistriktet hadde opptrådt straffbart. Innholdet i telefonsamtalen ble ikke vurdert å være straffbar opptreden. Politidistriktet foretok ikke en straffbar unnlatelse ved ikke å forsøke å identifisere personen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 151/19-123, 21.06.2019

 

FORELEGG - VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte til Spesialenheten anmeldelse av vegtrafikkuhell. En polititjenesteperson (A) hadde i en sving kjørt over i motsatt kjørefelt og kollidert med en møtende bil. Det oppsto materielle skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

A erkjente å ha holdt for stor hastighet etter forholdene.

 

Spesialenheten fant det bevist at A hadde opptrådt uaktsomt. A ble ilagt forelegg på kr 8 000.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 125/19-123, 26.06.2019

 

VARSEL OM MULIG TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED HÅNDTERING AV SAK DER X HADDE TATT SITT LIV

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidirektoratet mottok anonymt varsel om kritikkverdige forhold i Møre og Romsdal politidistrikt. Varselet ble mottatt gjennom Justisdepartementets felles varslingskanal Ernst & Young. Varselet omhandlet lang reaksjonstid i forbindelse med en trusselsituasjon med dødelig utfall, potensielt som følge av for lav bemanning og/eller feil prioritering fra operasjonssentralen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble varslet av X om at Y sprang etter henne med kniv i deres bolig. Ifølge X var Y antakeligvis psykotisk som følge av inntak av fleinsopp. X var på en annen adresse et godt stykke unna gjerningsadressen da hun ringte til politiet.

 

Politiet vurderte at X var i sikkerhet og at det ikke var en pågående trusselsituasjon. Det var ingen opplysninger i saken eller i vaktjournalen om at det ble ansett at det var fare for selvmord. Det ble gitt tillatelse til bevæpning med ett- og to håndsvåpen, og politiet forberedte aksjon med tanke på å pågripe Y. Det ble innkalt ekstra mannskaper.

 

Da politiet kom til adressen ble Y funnet død. Han hadde sannsynligvis påført seg selv dødelig skade med kniv.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Møre og Romsdal politidistrikt har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som er beskrevet i varselet. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet vurderte det slik at den trusselutsatte var trygg, og at det ble brukt tid på å forberede politiaksjon mot Y. Politiet hadde ingen opplysninger om at det var fare for at Y kunne ta sitt liv.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 24

Ingen publiserte vedtak i uke 24.

 

Uke 23

Sak 248/19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE FOR FEILREGISTRERING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha registrert X som mistenkt i en sak som A anmeldte. X var ikke mistenkt i saken, men vitne.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Feilen ble oppdaget da X mottok brev fra politiet om at saken mot ham var henlagt. Det gikk frem av egenrapport i saken at politiet etter dette var i kontakt med A og X og informerte om at A aldri hadde anmeldt X, og at feilen skyldtes feilregistrering hos politiet.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 539-19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE TILBAKELEVERING AV BESLAGLAGTE GJENSTANDER

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ikke å ha utlevert beslaglagte gjenstander til ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A var, sammen med flere andre i forening, domfelt til fengsel i 1 år og 10 måneder, for til sammen 25 grove bedragerier og 5 forsøk på dette. De hadde således fått utlevert en rekke varer, tjenester og kontanter fra flere næringsdrivende. Politiets saksdokumenter, på til sammen 17 sider, viste hva som hadde skjedd med gjenstandene i ettertid. Selv om det var uenighet om fordelingen av flere beslaglagte gjenstander, var det ikke sannsynlig at politiets utlevering utgjorde en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 140/19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED GJENNOMFØRING AV TRAFIKKONTROLL

 

Politidistrikt:

Utrykningspolitiet

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B, som gjennomførte trafikkontroll rettet mot tyngre kjøretøy. A kjørte lastebil. Lastebilen som kjørte foran A måtte bråbremse grunnet politiets kontroll, og A kjørte inn i denne lastebilen. A mente at tidspunktet og stedet for kontrollen innebar unødig risiko. Det var blant annet ikke tatt hensyn til at et vogntog trenger lang nedbremsingstid og B sto plassert slik at den som skulle vinkes inn fikk for knapp tid til å reagere. A mente også at politiet hadde nektet henne å sikre bevis/ ta bilder av skadene på lastebilene og skadestedet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet gjennomførte en planlagt aksjon rettet mot tungtrafikk. Med grunnlag i vegtrafikkloven § 3 og instruksverk plikter politiet å gjennomføre trafikkontroller på slik måte at det ikke oppstår farlige situasjoner i trafikken.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at B eller de øvrige tjenestepersonene som utførte kontrollen, hadde opptrådt på slik måte at det kunne lede til straffansvar.

 

Med utgangspunkt i trafikksituasjonen som er beskrevet i anmeldelsen ble det heller ikke ansett som sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved å nekte sjåførene å ta bilder, men i stedet henvise dem til å plassere kjøretøyene slik at trafikken kunne gå videre.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi det i anmeldelsen ble påpekt forhold ved gjennomføring av trafikkontrollen som kan ha lærepunkter for UP ved fremtidige trafikkontroller.

 

 

 

Sak 270/19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA BESVART HENVENDELSER

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha fulgt opp hans anmeldelse slik at han mener den skulle ha blitt. Han anmelder politiet for tjenesteforsømmelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

A innga anmeldelse til politiet 20. mars 2019, og sendte e-poster i sakens anledning 22. mars og 8. april. Da han ikke hadde mottatt svar fra politiet 15. april, anmeldte han politiet til Spesialenheten.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 827/18-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV GROV UFORSTAND I TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ukjent tjenesteperson for ikke å ha registrert anmeldelse hun innga i 2013.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at forholdet var strafferettslig foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1

 

 

 

Sak 787/18-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV EN POLITITJENESTEPERSON FOR Å HA MOTARBEIDET HAM

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha hindret at han fikk kunnskap om hvem som hadde stanset ham i en promillekontroll og deretter brukt makt mot ham på legevakten for å ta blodprøven.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets saksdokumenter viste hvilke tjenestepersoner som hadde vært involvert i oppdraget, og det var ingen holdepunkter for at disse opplysningene var forsøkt holdt skjult for A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 811/18-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha brukt unødig makt mot ham. Det ble ved legeundersøkelse konstatert at A hadde en rift i en sene i skulderområdet.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet presset A inn i en bil

 

Skader: Brist i en sene

 

Spesialenhetens vurdering:

En ansatt på en bensinstasjon ringte til politiet fordi A var aggressiv og ubehagelig. A sto med hodet inn gjennom «nattluken» på bensinstasjonen og ville ikke gå. A sto fortsatt med hodet inn gjennom luken da politiet ankom. Tjenesteperson B henvendte seg til A, og da B ikke lyktes med å løse situasjonen gjennom dialog, tok han grep på A arm og førte ham bort fra luken og til bilen A hadde kommet i. A fikk beskjed om å dra fra stedet sammen med kameraten. A var beruset og kverulerende mot politiet, og da han skulle sette seg inn i bilen begynte han pånytt å diskutere. Tjenestemennene presset A ned i passasjersetet til bilen. A fikk etter dette akutte smerter i skulderen. 

 

Det gikk frem av forklaringer og overvåkningsbildene at politiet forsøkte å løse oppdraget ved lempeligere midler før de benyttet makt mot A. Spesialenheten mente at politiets bruk av makt mot A ikke gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 303/19-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE FOR FLERE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold hun mente var straffbare. Hendelsene hadde skjedd i 2016 og 2017.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var Spesialenhetens vurdering at det ikke var sannsynlig at ansatte i Nordland politidistrikt hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. Det ble også sett hen til at aktuell straffebestemmelse for de beskrevne hendelsene i 2016 var straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil, og at et eventuelt straffansvar ville være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 104/19-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet hadde brukt for mye makt mot ham da han ønsket å ta livet sitt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det fremgikk av politiets rapport at A truet med å skade seg selv og personer som ville hindre ham. Det var i sammenheng med politiets inngripen mot A besluttet bevæpning.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 152/19-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE AV FORSØK PÅ HÅNDJERNPÅSETT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to politibetjenter for å ha forsøkt å sette på ham håndjern selv om det var en annen person som hadde startet en krangel med A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A og en annen person hadde begynt å slåss. Politiet og flere andre skilte de to, og den ene polititjenestepersonen ville bruke håndjern på A. Den andre tjenestepersonen så dette og sa ifra om at det ikke var nødvendig. Spesialenheten anså det ikke bevist at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 869/18-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha gitt informasjon til andre personer fra politiets straffesak mot sønnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at den ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Saken mot As sønn hadde blitt behandlet i lagmannsretten og det var avsagt dom i saken. Saken hadde vært mye omtalt i media og hadde også tidligere vært behandlet i tingretten. Det var ikke holdepunkter for at den ansatte i politiet hadde gitt opplysninger fra saken som ikke allerede var kjent.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 411/18-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE FOR DOKUMENTFALSK

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha ilagt ham utleggstrekk i lønn på falskt grunnlag.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Dokumenter i namssaken viste at A var blitt varslet om kreditorens krav og at det ville bli gjennomført utleggsforretning. Han ble oppfordret til å betale kravet eller å uttale seg om forhold av betydning for gjennomføringen av forretningen. A tok ikke kontakt med namsmannen. Namsmannen besluttet trekk i A ytelse fra NAV. A klaget, og klagen ble behandlet av tingretten. Tingretten tok ikke As klage til følge fordi han ikke hadde sannsynliggjort høyere reelle boutgifter enn det namsmannen hadde lagt til grunn. Senere besluttet namsmannen å stanse lønnstrekket, da det ikke lenger var rom for utleggstrekk, fordi A hadde flyttet fra sin ektefelle til egen bolig. 

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at namsmannen eller andre ansatte hos namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 553/18-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE FOR RANSAKING AV BOLIGER

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ransake hos ham og i nabohuset. Tingrettens beslutning gjaldt As bror, som bodde på en annen adresse. A reagerte også på at politiet hadde satt på ham håndjern.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tingretten hadde besluttet at politiet kunne ransake hos As bror B. Etter bakgrunnssjekk av Bs adresse, var det opplysninger om at han bodde hos A eller i nabohuset. Politiet ransaket derfor hos A. Funn på adressen resulterte i at A ble mistenkt for overtredelse av narkotikalovgivningen, og det ble derfor også ransaket i nabohuset som A disponerte. Politiet satte håndjern på A fordi han ikke ville roe seg i forbindelse med pågripelsen.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 277/19-123, 24.05.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha fabrikkert en dødsmelding der A skulle være død. A hadde blitt operert i 2010 og mente at B forut for operasjonen hadde skrevet dødsmelding og midlertidig obduksjonsrapport.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde blant annet vedlagt dokumentliste i Nord-Trøndelag politidistrikts sak xxxx som omhandlet et sykehusdødsfall. Ifølge STRASAK er avdøde en annen enn A, og det fremkommer ikke av STRASAK at A var involvert i denne saken.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var fremkommet opplysninger som gjør det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. For øvrig ville et eventuelt straffansvar være foreldet, og var foreldet allerede da anmeldelsen ble inngitt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven 1902, § 325, første ledd

 

 

 

Sak 60/19-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA RYKKET UT PÅ MELDING OM VOLDTEKT

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet ikke hadde rykket i det hun meldte om at hun hadde blitt voldtatt av en navngitt mann i flere timer. A hadde deretter tatt med en annen navngitt person til bopel hvor hun ble «påført 28 sprøytestikk». Plutselig hadde ansatte fra et psykiatrisk sykehus ankommet og tvangsinnlagt henne i to dager. Politiet hadde nektet å ta imot anmeldelsen hennes fordi de ikke trodde på det hun fortalte. A mente at hun også ble ranet og forsøkt drept. I politiets vaktlogg fremkom det intet om at A hadde ringt og fortalt at hun hadde blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 134/19-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for mangelfull etterforsking, og for å ha tiltalt As far slik at han ble uriktig domfelt i tingretten og i lagmannsretten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Etterforskingen og påtalearbeidet var blitt vurdert av domstolen og det hadde ikke fremkommet opplysninger som sannsynliggjorde at det var begått straffbare handlinger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd


 

Uke 22

Sak 211/19-123, 27.05.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA SKREVET FALSK POLITIRAPPORT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha skrevet en falsk politirapport i forbindelse med at hans kone ble stanset i trafikkontroll. A var ikke til stede under trafikkontrollen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ved gjennomgang av saksdokumentene fremkom ingen opplysninger som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonene, som hadde stanset As ektefelle, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:                                                                

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 796/18-123, 29.05.2019

 

ANMELDELSE AV MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG GROV KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

Troms politidistrikt meldte om at en ansatt i politiet kunne ha gitt taushetsbelagt informasjon til en kriminell person. I en kommunikasjonskontroll hadde det fremkommet opplysning om at avsenderen av en sms hadde en kilde i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten opptok forklaringer fra personene som hadde sendt sms til hverandre. Det ble opplyst at det ble nevnt en kilde i politiet for å skjule i identiteten til den som egentlig hadde gitt informasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

Straffeloven § 388 om grov korrupsjon.

 

Uke 21

Sak 751/18-123, 21.05.2019

 

ANMELDELSE AV UNØDVENDIG MAKTBRUK, TYVERI OG DATAINNBRUDD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødvendig maktbruk mot As sønn, for beslag i As kniver og dokumenter, og for avlytting av hans telefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet oppsøkte As bolig for å pågripe hans sønn. Beslutning om ransaking var gitt muntlig av påtalemyndigheten og nedskrevet dagen etter. Det fremgikk ikke at det ble beslaglagt kniver eller dokumenter.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 228/19-123, 24.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TYVERI

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt fra ham tre våpen fordi han ble tvangsinnlagt i 1999.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det er meget strenge vilkår for å ha skytevåpen i Norge og loven bestemmer at det skal skje en løpende vurdering av om disse vilkårene er oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 825/18-123, 24.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner i forbindelse med at A ble ilagt besøksforbud mot sin mor.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Forholdene som ble anmeldt var i all hovedsak tidligere behandlet av Spesialenheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 81/19-123, 24.05.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig ransaking og for å ha uroet kjæledyr ved forkynnelse av besøksforbud. A opplyste at ransakingen skjedde uten at politiet foreviste dokumentasjon, og at politiet laget unødig bråk ved å banke på i stedet for å bruke ringeklokken, da besøksforbudet ble forkynt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 301/19-123, 24.05.2019

 

ANMELDELSE FOR DÅRLIG OPPFØRSEL I FORBINDELSE MED FORKYNNING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for dårlig oppførsel i forbindelse med forkynning av et dokument.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 807/18-123, 24.05.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for maktbruk. A opplyste at hun etter besøk på et sykehus fikk blackout, og har blitt fortalt at hun gikk til en bro for å hoppe. I den forbindelse ble ambulanse og politi tilkalt. A husker at det ble brukt makt mot henne og mente at maktbruken var uforholdsmessig.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Ingen opplysninger om konkret maktbruk

 

Skader: Uklart

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A husket lite fra hendelsen og kunne ikke konkretisere maktbruken. Politiet bisto ambulansepersonell i å avverge et suicidalforsøk, og vil i en slik situasjon kunne bruke makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 20

Sak 630/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Politiets AKT-senter

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha innhentet hans passfoto for å identifisere ham som fører av en bil som var tatt i automatisk trafikkontroll (ATK). A mente at det ikke var hjemmel for å bruke passfotoet siden han ble ilagt bot, med subsidiær fengselsstraff på 3 dager. Mens det kreves straff av 6 måneders fengsel for å innhente passfoto.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har etter passloven § 8a første ledd bokstav c adgang til å hente ut passfoto fra passregisteret ved etterforsking av lovbrudd som etter loven kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder. Med dette menes at saken som etterforskes må inkludere minst ett forhold som alene har en strafferamme på fengsel i seks måneder eller mer. Det er strafferammen i straffebudet som er avgjørende og ikke den faktiske utmålte straffen.

 

Straffebestemmelsen i vegtrafikkloven er vegtrafikkloven § 31. Bestemmelsen har en strafferamme på inntil ett år. Politiet har hjemmel i passloven § 8a første ledd bokstav c til å hente ut passfoto under etterforsking av straffesaker etter vegtrafikkloven.

 

Det anmeldte forhold er ikke straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 19

Sak 762/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT MOT EN MINDREÅRIG

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha brukt makt mot ham og satt på ham håndjern. A var 14 år da dette skjedde.  

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og brukte håndjern

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt på grunn av en slåsskamp mellom ungdommer. A og kameraten løp fra stedet da politiet ankom. Politiet tok kontakt med guttene for å avklare deres personalia og for å stille spørsmål om slåsskampen. A og kameraten nektet å svare på spørsmål og var frekke mot politiet. Tjenesteperson B informerte A om plikten til å opplyse personalia til politiet og om politiets anledning til visitasjon. Spesialenheten la til grunn at B forsøkte å løse oppdraget ved dialog og pålegg, men at As opptreden, der han slo B i ansiktet, medførte at B måtte bruke makt mot ham for å få kontroll.

 

Spesialenheten bemerket at bruk av håndjern og annen maktbruk mot mindreårige fordrer særlig grundig vurdering før maktmiddelet benyttes. Med bakgrunn i at A slo B i ansiktet som svar på at B holdt ham for å gjennomføre visitasjon, var det ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart ved å legge A i gulvet og å sette på ham håndjern. Bruken av makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. Håndjernene ble løsnet så snart A roet seg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 150/19-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG ANKLAGE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt henne besøksforbud. A mente besøksforbudet var uriktig og var en overtredelse av straffeloven § 222 om uriktig anklage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av begjæringen eller utøving av sin skjønnsmyndighet. Besøksforbudet var ilagt etter begrunnet begjæring fra fornærmede Xs prosessfullmektig. Systemet er slik at den forbudet retter seg mot, kan kreve at spørsmålet om opprettholdelse av besøksforbudet prøves av retten. Det at retten ikke opprettholdt besøksforbudet, innebærer ikke at A hadde opptrådt straffbart ved å ilegge besøksforbudet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 222 om uriktig anklage

 

 

 

Sak 158/19-123, 10.05.2019

 

ETTERFORSKING ETTER VARSEL OM MULIG KORRUPSJON KNYTTET TIL KJØP AV KJØRETØY

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten iverksatte etterforsking etter anonymt varsel inngitt via Justissektorens sentrale varslingskanal. Det var i varselet anført at politimesteren i Finnmark politidistrikt gjorde innkjøp av 7 snøscootere i slutten av 2013, og at dette skjedde utenfor de nasjonale kravene for innkjøp av kjøretøy i politiet og uten at ledergruppen i politidistriktet ble informert. Det ble hevdet at snøscooterne var overliggende fra et firma som var eid av politimesterens ektemann. Det ble også påpekt at politimesteren kjøpte privatbil samtidig som politidistriktet gjorde innkjøp av to biler av samme merke. Det ble anført rolleblanding og mulig brudd på anskaffelsesreglene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er ved Spesialenhetens undersøkelser klarlagt at de syv snøscooterne som politidistriktet anskaffet på slutten av 2013, ble solgt av firmaet X etter at materialansvarlig Y innhentet tilbud fra tre firmaer. Opplysningene er bekreftet av kontrakts- og fakturadokumentasjonen, samt politidistriktets anskaffelsesplan og diverse dokumenter om å motta konkurrerende tilbud. Det fremkom ikke opplysninger som ga holdepunkter for at innkjøpet av snøscooterne hadde noen berøring med en personlig interesse for politimesteren eller hennes ektemann.

 

Etterforskingen avdekket også at politimesterens kjøp av privatbil fra en privatperson i november 2010 ikke kunne knyttes til politidistriktets innkjøp av biler av samme merke fra Møller Bil i desember 2013 og desember 2015.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 276 a om korrupsjon

 

 

 

Sak 366/18-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for å ha overfalt henne. En vekter og politiet kom etter henne, og la henne rett i bakken. Hun slo hodet i bakken. Politiet satte seg på ryggen hennes og tok press mot halsen hennes slik at hun ikke fikk puste. Hun trodde hun skulle dø. Politiet tok av henne jakken, genseren og hijaben, og hun lå lettkledd på bakken i ca. 20 minutter. Hun frøs. Etter dette husker hun ikke hva som skjedde, før hun våknet på overvåkningsavdelingen på sykehuset.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok fra A mobiltelefonen, og holdt armene hennes. Hun ble påsatt håndjern

 

Skader: Blåmerke

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonenes forklaringer ble støttet av vekterens forklaring, samt av opptaket som ble tatt av A. A var mistenkt for tyveri og for å ha oppgitt uriktig personalia. Hun hadde nektet å opplyse personalia for vekteren. Politiet løp etter A for å snakke med henne. Hun ble gjentatte ganger bedt om at å avslutte telefonsamtalen slik at politiet kunne snakke med henne. A motsatte seg dette. Fordi hun ikke etterkom påleggene, tok politiet fra henne telefonen. A satte seg opp, og måtte tas kontroll på. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt var unødvendig og uforholdsmessig. Vekteren forklarte at A selv satte seg ned/"fikk gele i bena". Opptaket viste at hun skiftet mellom å rope og snakke, og at hun selv ristet på hodet slik at hijaben falt av henne. Det var ikke grunnlag for å hevde at politiet tok av henne klær.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 18

Sak 184/19-123, 29.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT SEG UT FOR Å VÆRE ANDRE ENN POLITIET

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha opplyst at de kom fra kommunen. Da tjenestepersonene kom inn i boligen til A opplyste de at de var fra politiet. Tjenestepersonene ransaket hos A, og A påviste narkotika.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet oppsøkte As bolig etter tips om hyppige besøk til og fra adressen. Det var mistanke om narkotikaomsetning.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 16-17

Sak 51/19-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK I FORBINDELSE MED RANSAKING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tråkket på kabler i forbindelse med ransaking hjemme hos ham. Ifølge A ble kablene ødelagt. Han krever erstatning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Møre og Romsdal politidistrikt forsettlig begikk skadeverk under ransakingen hjemme hos A.

 

A har påstått krav om erstatning. Krav om erstatning må rettes til politidistriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 165/19-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE FOR ROMAVLYTTING ELLER MEDVIRKNING TIL DETTE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ulovlig romavlytting, eller medvirkning til dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B, eller andre ansatte ved Nordland politidistrikt, har opptrådt straffbart. Salten tingrett har til A opplyst at tingretten ikke har besluttet noen kommunikasjonskontroll rettet mot ham, og Nordland politidistrikt har til Spesialenheten opplyst at det ikke pågår eller har vært gjennomført noen form for kommunikasjonskontroll rettet mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 128/19-123, 27.04.2019

 

ANMELDELSE FOR GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ta ham til sykehus da han ble skadet sommeren 2017. Spesialenheten forsto anmeldelsen slik at A mener at han burde ha blitt innlagt på en somatisk avdeling i stedet for en psykiatrisk avdeling, som følge av skader han var påført da han ble innlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble frivillig innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset. Han ble transportert med helikopter. Det var helsevesenet som hadde ansvar for transporten og politiet bistod helsevesenet. I ettertid ble A mistenkt for skadeverk og tyveri, og ble avhørt som mistenkt.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen lagt vekt på at det var helsevesenet som hadde ansvaret for A da han ble innlagt, og at politiet kun bistod helsevesenet under transporten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 706/18-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet opprettet anmeldelse etter at en ansatt i forsvaret kontaktet politiet og opplyste at det sannsynligvis lå narkotika blant materiell forsvaret hadde mottatt fra politiet for destruksjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at forsvaret og politiet ikke hadde rutiner for innkvittering og utkvittering av materiale politiet overleverte forsvaret for destruksjon. Det forelå derfor ikke opplysninger som hvem som hadde overlevert det aktuelle materialet til forsvaret.

 

Spesialenheten hadde ikke grunnlag for å undersøke saken videre fordi verken forsvaret eller politiet hadde opplysninger som kunne oppklare saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi politiet ikke hadde rutiner for å sikre notoritet om hvem som besluttet destruksjon, hva som skulle destrueres, hvem som hadde overlevert materialet til forsvaret og hvem i forsvaret som har mottatt materialet.

 


Uke 15

Sak 220/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE VEDRØRENDE FORENKLET FORELEGG

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han fikk et forenklet forelegg han mente han ikke skulle ha, og at han ble nektet å få en rettslig uttalelse vedrørende forelegget.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble stanset i fartskontroll og ilagt forenklet forelegg. A mener han ikke kunne vite at det var 60 km/t på stedet fordi han kom kjørende fra en sidevei. Senere samme dag hjalp en politibetjent A med å sette opp en klage over det forenklede forelegget.

 

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene som hadde stanset A og gitt ham forenklet forelegg for hastighetsoverskridelse, hadde opptrådt straffbart. A hadde for øvrig påklaget forelegget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 203/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA TILFØRT URIKTIGE SAKSOPPLYSNINGER

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tilført fullstendig feil opplysning i en sak A har anmeldt, slik at saken ble henlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil         

 

 

 

Sak 693/18-123, 11.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for personforfølgelse og forfalsking av underskrift.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter Spesialenhetens undersøkelser var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. A besvarte ikke henvendelser fra Spesialenheten, og det var etter Spesialenhetens mening ikke grunnlag for å gjøre ytterligere undersøkelser uten nærmere opplysninger fra A. Det ble etter dette ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 756/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV URIKTIG FREMSTILLING FOR LEGE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha fremstilt ham for lege og deretter satt ham i arrest.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A og en av tjenestepersonene hadde en samtale på lensmannskontoret. Tjenestepersonen oppfattet at A kom med trusler mot politiet og at han var stresset og utilpass. Tjenestepersonen fikk med en kollega og fulgte etter A til lege. Politiet ba legen undersøke A psykiske helse. På legekontoret fremsatte A trusler mot tjenestepersonene, og påtalemyndigheten besluttet at A skulle settes i arrest.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet vist til politiets hjelpeplikt overfor syke.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 768/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TILBAKEHOLDELSE AV BESLAG

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for å ha krenket hans rettigheter i forbindelse med beslag, brudd på EMK og Grunnloven.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet beslagla flere gjenstander fra As båt, og at politiet senere tok kontakt med A for å avtale utlevering av beslaget.

 

Spesialenhetens fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet bemerket at politiet tok kontakt med A i den hensikt å utlevere de aktuelle gjenstandene. Det ble også vist til at spørsmålet om opprettholdelse av beslag kan bringes inn for tingretten, jf. straffeprosessloven § 208.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 758/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha slengt på røret under en telefonsamtale. A ringte politiadvokaten blant annet for å fortelle at han ikke vedtok et forelegg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynliggjort at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. Det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 714/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for unødvendig maktbruk i forbindelse med at han ble tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus.

 

Åsted: Offentlig sted helg på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: A opplyste at politiet beordret ham inn i tjenestebilen og leide ham inn på sykehuset med håndleddsbend 

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at den maktbruk A beskrev ble oppfattet å være nødvendig sett hen til As opptreden, slik den var beskrevet i politiets oppdragslogg.    

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 675/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for brudd på taushetsplikt. A hadde hørt at tjenestepersonen hadde oppfordret en person til å anmelde A og be om besøksforbud mot henne fordi hun hadde flere tilsvarende saker.

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte i avhør at hun ikke vet hvem som brøt taushetsplikten. Hun hadde hørt om taushetspliktbruddet fra en tredjeperson, og ønsket ikke oppgi navnet på vedkommende.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det påståtte straffbare forhold ikke var konkretisert, og at A ikke ville navngi vitnet opplysningene om det påståtte taushetspliktbrudd stammet fra.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 786/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG AVHØR

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha foretatt to omfattende avhør av ham uten at han fikk tilstrekkelig hvile og mat.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var pågrepet i en straffesak og han var arrestert i to dager. Han ble avhørt til sammen 16 timer. Politiets saksdokumenter viste at A hadde fått pauser og mat i denne perioden. Avhørene hadde tatt lang tid bl.a på grunn av at A ønsket å gjennomgå disse meget nøyaktig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 14

Sak 118-18-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE AV EN TJENSTEPERSON FOR Å HA VARSLET SØNNEN OM POLITIETS KOMMENDE BRUK AV TVANGSMIDLER

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Finnmark politidistrikt meldte om at de hadde mottatt opplysninger om at en tjenesteperson hadde varslet sønnen sin om at politiet ville ransake i boligen grunnet mistanke om bruk/omsetning av narkotika. Ransakingen hadde skjedd en dag i mars 2014.

 

Spesialenheten avhørte flere personer som opplyste at det hadde vært rykter i saken om dette «i lang tid». Spesialenheten innhentet og gjennomgikk politiets saksdokumenter om forholdet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at det hadde skjedd en straffbar handling. Det var ikke konkrete opplysninger som at faren hadde varslet sønnen om at politiet ville ransake boligen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 646/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE AV MAKTBRUK RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for maktbruk og ransaking av hans bolig. A opplyste at han ble overfalt av politiet på et utested. Han skjønte ikke at det var politiet og gjorde derfor motstand. Han fikk etter hvert opplyst at det var mistanke om at han hadde brukt narkotika. Ettersom det ikke ble funnet narkotika på ham, mente han at den etterfølgende ransakingen av hans bolig var et overtramp.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger fra politiets straffesak mot A viste at politiet hadde fått tips fra vakter på et utested om at A kunne være påvirket av narkotika. Politiet oppsøkte bordet A satt ved, presenterte seg som politi og viste tjenestebevis. A tok hendene i lommene da politiet kom, og en av tjenestepersonene tok tak i armene hans. A reiste seg da plutselig opp og tok kvelertak på tjenestepersonen. En annen tjenesteperson kom til og det ble et basketak. A ble påsatt håndjern. Ved ransaking av A ble det funnet en tom liten pose av plast. Påtalemyndigheten besluttet ransaking hos A, og det ble funnet narkotika. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 566/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk av politidistriktet melding om at en arrestant (A) hadde satt fyr på en celle i arresten. A hadde blitt reddet ut av cellen og kjørt til sykehus. Han var ikke skadet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble visitert før innsettelse på celle, og fratatt blant annet en lighter. Etter at A var satt på cellen tok han av seg skjorten og ristet den. Ut av skjorten falt en lighter. A tente på skjorten. Brannalarmen gikk ca. ett minutt senere og A ble raskt tatt ut av cellen. Da A tente på cellen var arrestforvareren på piketten. A var eneste arrestant og derfor alene i arresten.

 

Spesialenheten mente at visitasjonen av A ikke var i strid med lov eller instruks. Det var heller ikke brudd på tjenesteplikt at arrestforvareren en kort periode forlot arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 703/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om mulig straffbar maktbruk fra tjenesteperson A mot B. Det var anført at A hadde løftet B opp og dyttet ham flere ganger ned i gulvet på cellebilen. A hadde håndjern og strips, og kunne derfor ikke ta seg for. A skulle også brukt hånden sin mot Bs ansikt.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet kunne ikke avdekke bruken av makt mot A.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem at As kollegaer hadde reagert på As håndtering av B i forbindelse med at B skulle innbringes. B var ruset. Selv husket han ikke hendelsen.

 

Det var Spesialenhetens vurdering at det ut fra forklaringene i saken var vanskelig å bevise utover rimelig tvil hvilken makt A benyttet mot B. Tidsforløpet ble vurdert å være en medfølgende faktor. Det gikk over 2 år fra hendelsen skjedde (juli 2016) til tjenesteperson X beskrev hendelsen i e-post i august 2018. Avhørene av partene ble utført i september og desember 2018. 

 

For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at betingelsene for mistenktes straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom, jf. riksadvokatens rundskriv nr. 2/2012 punkt II,2. Strafferettens strenge beviskrav, der rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, kunne ikke anses som oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

(mulig overtredelse av straffeloven § 271 om kroppskrenkelse var foreldet)

 

 

 

Sak 702/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak der det var mistanke om at A hadde brukt unødig makt mot B. Det var mistanke om at A hadde brukt nakkegrepet «kyllingen», et grep som ikke kan benyttes annet enn i nødverge.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A benyttet «kyllingen» i forbindelse med at han la B i bakken. A og B, som begge var direkte involvert i hendelsen, avviste at A hadde brukt nakkegrep. Heller ikke tjenesteperson C, som var vitne til hendelsen, beskrev bruk av nakkegrep i sin forklaring.

 

Spesialenheten la til grunn at A la B i bakken ved å legge en hånd over skulderen hans. Spørsmålet var om denne bruken av makt mot B var unødig og uforholdsmessig.

 

Bakgrunnen for politiets kontakt med B var påstand om at han hadde urinert på offentlige sted. B avviste at han hadde urinert.

 

Med bakgrunn i forklaringene oppfattet Spesialenheten det slik at det oppsto en tildragelse mellom A og B om Bs id-kort. Det var ikke opplysninger om at B opptrådt aggressivt eller gjorde utfall mot A, men B forklarte at han ikke opptrådte «helt passende». Det gikk forholdsvis kort tid fra uenigheten om id-kortet til A la B i bakken.

 

Med bakgrunn i etterforskingen fremsto bruken av makt som unødvendig og uforholdsmessig. Spesialenheten fant det imidlertid ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 588/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT OG UTILBØRLIG OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om at tjenesteperson A mulig hadde begått tjenestefeil og brukt ulovlig makt mot B under en pågripelse.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Spesialenheten la til grunn at A benyttet håndleddsbend mot Bs venstre arm, bøyde og holdt armen hans opp bak på ryggen. Etter at håndjernene var satt på ropte han med høy stemme flere ganger slik som "No må du faen meg roe deg ned!", "Gi meg en god grunn no så ska du få!", "Gi meg en grunn til og vi knuser deg!" og liknende. Han gjentok noe tilsvarende ved politibilen.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at As bruk av fysisk makt var av en karakter som kunne medføre straffansvar. Det var ikke tvil om at B var aggressiv/utagerende. Han måtte dras ut av bilen fordi han ikke etterkom pålegg om å stanse skadeverket. Tjenestepersonene på stedet forklarte at de hadde kontroll på B, slik at As bistand var unødvendig. A forklarte at han oppfattet at det var behov for hans inngripen. Fordi etterforskingsresultatet ikke med særlig styrke taler mot at det var begått en straffbar handling, ble denne delen av saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Bruk av verbal makt ved pålegg og advarsler kan være nødvendig og riktig i gitte situasjoner, men slike verbale maktmidler må være innenfor politiinstruksen § 5-2. Uttalelsene fra A hadde et innhold som kunne oppfattes som truende, og som gikk utenfor rammen for den kommunikasjonen som var nødvendig i situasjonen. Spesialenheten mente As opptreden var unødvendig, høyst uprofesjonell og i strid med politiinstruksen § 5-2.

 

Brudd på sentrale normer for korrekt opptreden, slik som politiinstruksen § 5-2, medfører ikke uten videre straffansvar. Det må foretas en nærmere vurdering av handlingens grovhet. 

 

Spesialenheten kom under adskillig tvil til at As opptreden ikke var av en slik grov karakter at det var grunnlag for å reagere med straff. Saken ble henlagt etter beviset stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet.

 

 

 

Sak 43/18-123, 05.04.2019

 

ETTERFORSKING AV HÅNDTERTING AV A I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

As ektefelle B anmeldte politiet for ikke å ha hatt forsvarlig tilsyn med A i arresten. A ble funnet bevisstløs på cellen og er sannsynligvis påført hjerneskade.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var hentet av ambulanse fordi han hadde falt og skadet hodet. Politiet ble tilkalt fordi A utagerte i ambulansen. A ble oppfattet som overstadig beruset. Han ble undersøkt av lege på legevakten. Undersøkelsen var rettet mot mulig hodeskade og om det var forsvarlig å sette A i drukkenskapsarresten. Legen klarerte A for arrest. Det ble vurdert at hodeskaden var liten og at opphold i arresten ikke ville innebære risiko for helseskade.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved å transportere A til arresten og sette ham i drukkenskapsarresten. Han var undersøkt av lege og klarert for arrest, og det var ikke slike endringer i As helsetilstand under transporten eller ved inkvireringen som tilsa ny vurdering av lege.

 

Inspeksjonen av A i arresten bestod hovedsak i å observere ham og sjekke pust mv gjennom celledøren. Arrestloggen og video fra overvåkningskameraet viste at A fikk tilsyn hver halve time. Han sov og pustet. Da A skulle vekkes, var han ikke kontaktbar, og ambulanse ble kontaktet. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at tilsynet av A var i strid med gjeldende regelverk.

 

B reagerte på at ingen varslet henne om at ektemannen var i arresten, ikke på sykehuset. Da hun kontaktet sykehuset, fikk hun ikke vite hvor mannen var. Politiet ringte henne tidlig formiddag.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i Trøndelag politidistrikt hadde opptrådt straffbart ved ikke å varsle B på et tidligere tidspunkt.

 

Trøndelag politidistrikt har evaluerte hendelsen, og dette har foranlediget noen endringer i politidistriktets arrestinstruks.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 226/19-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for deres behandling av hans søknad om fornying av passet. Han hadde først fått avslag, men søknaden ble innvilget etter klage fra advokat. A mente også at politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med hans begjæring om innsyn i dokumenter. Han ville ha erstatning på kr 175 000.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at ansatte ved Møre og Romsdal politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med behandlingen av søknad om fornying av pass og/eller ved behandlingen av begjæring om innsyn i dokumenter. Møre og Romsdal politidistrikt har besvart begjæringen om innsyn og har gitt innsyn i de dokumentene som politidistriktet har. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å ta stilling til spørsmål om innsyn i dokumenter tilhørende politiets sak(er).

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil       

 

 

 

Sak 771/18-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet (B) for å ha utgitt opplysninger om at As sønn (C) var «tatt av politiet i forbindelse med narkotika».   

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i etterforskingen la Spesialenheten til grunn at det var kjent blant flere, blant annet av foreldre i klassen til C, at C hadde vært i kontakt med politiet. Det var ikke holdepunkter for at opplysningene var gitt av B. D, som var spesielt nevnt i anmeldelsen som en som skulle ha mottatt opplysninger fra B, avviste at B hadde gitt ham opplysninger om C.

 

Saken henlegges som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Uke 13

Sak 629/18-123, 27.03.2019

 

ANMELDELSE AV GROVT UNDERSLAG

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha underslått kr 17 000 som de hadde tatt fra ham da han ble pågrepet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke holdepunkter i saken for at A faktisk i arresten hadde kr 17 000 i kontanter på seg ved pågripelsen. Han hadde også vært pågrepet natten i forveien, og da hadde han bare kr 1.250 i kontanter. Etter dette hadde han kjøpt narkotika, som også var betalt med kontanter.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 325

 

 

 

Sak 682/18-123, 27.03.2019

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG KAMERAOVERVÅKING I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de ikke hadde hatt tilstrekkelig skilting om kameraovervåking i arresten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var varslet om kameraovervåking ved alle inngangene til arresten og utenfor hver celle.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 868/18-123, 27.03.2019

 

ANMELDELSE AV TORTUR

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere ansatte i politiet for tortur på legevakten

 

Åsted: Offentlig sted helg

 

Oppdrag: Trafikk

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: A var mistenkt for å ha kjørt bil under ruspåvirkning og nektet å medvirke til prøvetaking. Politiets dokumenter viste at politiet holdt A fast mens en sykepleier tok blodprøven. Det var ikke holdepunkter om at det ble brukt unødig eller uforsvarlig makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking

 

 

 

Sak 94/19-123, 27.03.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BESLAG M.M.

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha tatt ulovlig beslag i eiendeler tilhørende A under ransaking hos et familiemedlem (C). A mente også at B hadde utgitt taushetsbelagte opplysninger om C.

 

Spesialenhetens vurdering

Det var utfra opplysningene i saken ikke sannsynlig at B, eller andre tjenestepersoner i Nordland politidistrikt, hadde opptrådt straffbart i forbindelse med ransakingen og beslagene. Ransakingen var gjennomført etter beslutning av retten. A hadde fått tilbake dele av beslagene. For øvrig kan den som har fått beslaglagt gjenstander begjære disse utlevert.

 

Når det gjaldt påstanden om taushetspliktbrudd hadde Spesialenheten ikke mottatt anmeldelse fra C, og i anmeldelsen fra A var ikke anførslene konkretisert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 12

Sak 102/19-123

 

FORELEGG – SOVNET UNDER FØRING AV TJENESTEBIL 

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at tjenesteperson A hadde kjørt av vegen under et tjenesteoppdrag.

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte at han ble trøtt under kjøreturen og hadde plan om å stanse. Imidlertid sovnet han, og bilen krysset motgående kjørefelt og kjørte ut av vegen. Ingen personer ble skadet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 21

 

 

 

Sak 39/19-123, 21.03.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at de kom hjem til ham om natten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Anmeldelsen ble ikke oppfattet å beskrive en opptreden som er ulovlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 11

Sak 574/18-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE AV TYVERI AV SEKK

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje for å ha tatt sekken hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets saksdokumenter viste at patruljen hadde hentet A på bopel fordi han ikke hadde møtt til soning. En tjenesteperson opplyste at A ikke tok med seg noe til fengselet. A hadde ikke fortalt ansatte i fengselet om at politiet hadde stjålet sekken hans. Først ca. 3 uker senere anmeldte han forholdet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 92/19-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å fremstå som et partisk, inhabil og provoserende talerør for X i konflikt mellom A og X om felles barn. På grunn av Bs rolle som polititjenestemann burde han ha trukket seg fra rollen som mellomledd mellom A og X. A mente at Bs opptreden har ført til, eller vil føre til, at tilliten til politiet svekkes. A tilføyde at det var opp til Spesialenheten å vurdere om B hadde opptrådt i tjenesten eller som sivilperson. 

 

Spesialenhetens vurdering:

E-postkommunikasjonen ga inntrykk av at B opptrådte som privatperson, og etter ønske fra X. Det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avklare hvorvidt B opptrådte som privatperson eller i tjenesten, da det ut fra opplysningene i saken uansett ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Bs kommunikasjon fremsto som saklig og relevant.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 610/18-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha pågrepet ham og i den forbindelse skadet hans skulder.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet rykket ut etter melding fra et sykehus om at A sto utenfor og kastet stein på et vindu. A ønsket ikke å snakke med politiet, og han ble tatt kontroll på og påsatt håndjern. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at A ikke hadde konkretisert politiets maktbruk, og at A har betegnet skaden som en senebetennelse han har vært plaget med over tid. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 393/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV TYVERI

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet, en snekker eller noen andre, for å ha stjålet flere gjenstander fra boligen da politiet ransaket hos henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var godt dokumentert hva som hadde skjedde hos A ved de to ransakingene. Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 704/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV AT ANSATT I POLITIET IKKE ØNSKET Å TA IMOT EN ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A innga anmeldelse etter at han var oppringt fra et telefonnummer som tilhører politiet. Ifølge A viste politiet i samtalen til en hendelse som hadde funnet sted tidligere samme dag. A ble bedt om å overse den, og A mente politiet ville presse ham til ikke å inngi anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det «nye forholdet» som hadde skjedd på As eiendom var et av mange forhold som skyldes en langvarig nabokonflikt om en gårdsvei. Konflikten hadde vært behandlet i rettsapparatet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 10

Sak 620/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt kjørt til psykiatrisk sykehus.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet bisto AMK med å tvangsinnlegge A. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ikke var politiet som hadde besluttet at A skulle innlegges på psykiatrisk sykehus, og at ble brukt minimalt med makt mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 618/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for skadeverk under ransaking av hans bolig. Det ble vist til at politiet brukte rambukk for å komme inn til A, til tross for at de hadde hentet ut nøkler til leiligheten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det er en taktisk vurdering av politiet hvordan man tar seg inn i en leilighet. Dersom politiets fremgangsmåte forårsaker skade, kan politiet bli erstatningsansvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 621/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha gitt forsvarer i straffesak tilgang til et filmopptak fra ransaking av As bolig. Det ble i anmeldelsen opplyst at filmen verken ble fremlagt for retten eller forsvarer i forbindelse med behandling av begjæring om varetektsfengsling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet har i begjæringen om varetektsfengsling opplyst hva som ble vektlagt ved tvangsmiddelbruken, og at rapportene som er grunnlaget for politiets oppfatning fremstår som objektive. Det var ikke opplysninger i straffesaken om at det ble filmet under ransakingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 763/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE AV HENSYNSLØS ADFERD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt ved forvaltningsavdelingen for å ha påstått at hun er utilregnelig og uskikket til å ha førerkort.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart i deres behandling av saker mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 591/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha siktet ham i en straffesak og for å ha varetektsfengslet ham. A anmeldte også ansatte i politiet for «medvirkning til selvmord og til selvpåført betydelig skade på kropp og helse».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at politijuristen hadde opptrådt straffbart. Det var ikke holdepunkter i saken for at siktelsen var tatt ut på mangelfullt grunnlag. Det er tingretten som beslutter om noen skal varetektsfengsles eller om de skal løslates.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 537/18-123, 06.03.2018

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha brukt makt mot ham og påført ham skader under en innsettelse i arrest. A mente at politimannen gjorde dette blant annet fordi han var misunnelig på As «kommende suksess i arbeidslivet». A opplyste at han hadde fotografert skadene, men oversendte ikke disse fotografiene til Spesialenheten.

 

Åsted: i arresten

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart, og viste til at det ikke var objektive og konkrete opplysninger om dette i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 642/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha tatt på alvor hennes anmeldelser av bakgrunnsstøy. A opplyste i anmeldelsen at hun har vært plaget av bakgrunnsstøy, beskrevet som «syke kommentarer i bakgrunnen fra morgen til kveld». A hadde gjort opptak av støyen og oversendt dette til Spesialenheten. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Politidistriktet hadde registrert en anmeldelse fra A om hensynsløs adferd.  Saken var henlagt og henleggelsen var opprettholdt av statsadvokaten.

 

A hadde ved flere anledninger vært i kontakt med politiet i forbindelse med at hun følte seg plaget eller forfulgt. I disse tilfellene hadde A ikke oppgitt navn på eventuell gjerningsperson.

 

På lydopptaket Spesialenheten mottok, hørtes kun sus, og det kunne ligne på trafikkstøy fra en vei.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte ved Trøndelag politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 575/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for sjikane og plagsom adferd i forbindelse med behandling av førerkortsak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde sendt forhåndsvarsel om tilbakekall av As førerett på grunn av bekymringsmeldinger om hans psykiske helse. A hadde fått en lege til å inngi helseattest. A var av politiet blitt informert om at helseattesten var mangelfull og var gitt frist for ny inngivelse av slik attest.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at A hadde fått et begrunnet varsel om tilbakekall av føreretten og videre informasjon om dokumentasjon som var nødvendig. Det ble også sett hen til opplysninger om at A opptrådte ufint overfor politiet på telefon, og at dette syntes å være grunnen til at politiet ikke ønsket videre muntlig kommunikasjon med ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 9

Sak 36/19-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å OPPRETTE SAK

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at det ikke er opprettet sak i politiets straffesakssystemer med bakgrunn i anmeldelse A sendte til politidistriktet i oktober 2018. Vedlagt anmeldelsen fulgte lydopptak A hadde gjort av samtale med sin fastlege.

 

Spesialenhetens vurdering:

Anmeldelsen omhandler forhold som delvis var behandlet tidligere av både Trøndelag politidistrikt og Spesialenheten. Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at noen ved Trøndelag politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 617/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE AV UHJEMLET BRUK AV TVANGSMIDLER

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politibetjent og en politiadvokat for blant annet ulovlig ransaking og pågripelse. A viste til at grunnlaget for ransaking og pågripelse var etterretningsinformasjon, men at politiet ikke hadde opplyst hva denne informasjonen besto i. Det ble også vist til at lagmannsretten fant at det ikke forelå skjellig grunn til mistanke og løslot A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet hadde nedskrevet informasjonen som lå til grunn for tvangsmiddelbruken og fulgte kompetansereglene i straffeprosessloven. Saken ble videre fremmet for retten med de opplysningene som lå i saken. Lagmannsrettens vurdering av at grunnvilkåret for å beslutte pågripelse og ransaking ikke var tilstede, ga ikke grunnlag for ytterligere undersøkelser av om politiet har opptrådt straffbart.   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 8

Sak 8/19-123, 18.02.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet som ransaket hos henne og politiadvokaten som besluttet ransakingen. A anførte at ransakingen var ulovlig. Det var ikke grunnlag for å påstå at hun var i besittelse av narkotika på bopelen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart ved å beslutte ransakingen. Vilkårene for ransaking følger av straffeprosessloven kapittel 15. Det ble belagtlagt en mindre mengde hasjisj på adressen som A oppholdt seg da hun ble pågrepet, samt at det var skjellig grunn til å mistenke henne for å ha brukt hasjisj.

 

Det var videre ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonene opptrådte straffbart ved å gjennomføre ransakingen som var besluttet av politiadvokaten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 7

Sak 854/18-123, 15.02.2019

 

ANMELDELSE AV UHJEMLET RANSAKING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Det ble anført at A ved en trafikkontroll hadde gjennomført ulovlige ransakinger. Anmeldelsen var anonym. Tjenesteperson B ble anført som vitne.  

 

Spesialenhetens vurdering:

B, som var til stede under trafikkontrollen, forklarte til Spesialenheten at han ikke hadde holdepunkter for påstanden mot A. Det var ikke B som hadde inngitt den anonyme anmeldelsen, og han kjente ikke til hvorfor påstanden om A hadde oppstått. B mente vilkårene for ransaking hadde vært til stede.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for å hevde at A hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ gjennomgang:

Saken ble sendt til politimesteren for administrativ gjennomgang fordi det ikke var skrevet rapport etter ransakingene.

 

Uke 6

Sak 821/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENSTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha dekket over Xs tilståelse for å ha skadet A. A fremla lydopptak der X var hos politiet og tilsto. Saken mot X ble henlagt etter bevisets stilling.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det at X møtte ved politistasjonen for å tilstå, er dokumentert ved egenrapport av Y, samt at Xs advokat ble varslet og fikk snakke med X. Avtalen var at advokaten skulle ta kontakt for å avtale tidspunkt for nytt avhør av X. 

 

Henleggelsen av saken mot X var for øvrig behandlet og opprettholdt av riksadvokaten. Det ble i påtegningen blant annet vist til det strenge beviskravet i straffesaker, og at dette ikke var oppfylt.  

 

Det var ikke holdepunkter for at opplysningene om Xs tilståelse ble holdt skjult.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil        

 

 

 

Sak 379/18-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE AV TRUENDE ADFERD

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for truende adferd. Det ble opplyst i anmeldelsen at A forsøkte å hindre politiet i å komme inn i hans bopel for å ransake, og at B da tok tak i As t-skjorte og dyttet ham fra gangen og inn i stua. B uttalte også at A ville bli påsatt håndjern og tatt med til stasjonene dersom han ikke oppførte seg. A opplyste at dyttet var av en slik kraft at han måtte følge med inn i stua.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at påtalemyndigheten besluttet ransaking hos A etter mistanke om at han drev ulovlig overvåking. B opplyste at A ble veldig sint da politiet kom, og forsøkte å lukke døren inn til stuen. B tok tak i As bryst og dyttet ham rolig innover i rommet, og ba ham sette seg ned.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at politiet oppsøkte As bolig etter beslutning fra påtalemyndigheten, samt at A ble sint da politiet kom og forsøkte å hindre politiets tjenestehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 37/19-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL KNYTTET TIL BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokaten som hadde ilagt ham besøksforbud mot familiemedlemmer. A mente at besøksforbudet var basert på falske forklaringer og manglende etterforsking fra politiets side

 

Spesialenhetens vurdering:

Besøksforbudene ble ilagt etter begjæring fra de tre familiemedlemmene, og forkynt for A samme dag. Han motsatte seg besøksforbudet. Saken ble oversendt tingrett for behandling. Tingretten, og senere lagmannsretten, opprettholdt besøksforbudet. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 833/18-123, 07.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE UNDER RANSAKING

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestemenn for å ha ransaket henne i arresten ved å kle henne naken. Hun anførte også at hun måtte sitte naken på cellen uten madrass og teppe.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble ransaket på cellen og det ble funnet narkotika i hennes vagina. Imidlertid var det ikke holdepunkter for at hun ble ransaket av mannlige betjenter. Ransakingen ble ledet av en tjenestekvinne.

 

Det var videre ikke holdepunkter for at A satt uten klær på cellen. Hun ble fratatt madrassen og teppet fordi hun forsøkte å kvele seg og å gjemmes seg under madrassen. Hun ble også tilsett av lege.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 749/17-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG ANHOLDELSE/INNBRINGELSE, RANSAKING OG MANGLENDE INFORMASJON OM RETTIGHETER I AVHØR

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at han ble stanset og satt i arrest selv om det ikke var mistanke om at han hadde gjort noe straffbart. I arresten hadde politiet tatt avstryk av fingrene hans og tatt underbuksen hans. Han ble så avhørt som vitne og ble da ikke gjort med sine rettigheter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet ble tilkalt fordi en kvinne ble funnet liggende i vegen. På sykehuset opplyste hun å ha blitt voldtatt i et klubblokale like ved der hun ble funnet. Noen timer senere stanset politiet en bil ved åstedet og som kunne knyttes til aktuelle klubb. To av personene ble besluttet pågrepet av påtalejuristen, mens A ble anhold og satt i arrest. I følge politiloven § 8 kan politiet anholde personer i inntil 4 timer når de påtreffes i nærheten av åstedet for der det «antas å ha skjedd en forbrytelse umiddelbart forut. Spesialenheten mente at anholdelsen i tid hadde skjedd for lenge etter at den angivelige voldtekten hadde funnet sted, men at forholdet ikke var så alvorlig at det var å anse som en grov tjenestefeil.

 

I medhold av straffeprosessloven § 195 tredje ledd kan politiet ransake «andre enn mistenkte» såfremt det angivelig har skjedd en meget alvorlig forbrytelse og det foreligger «særlige grunner». Spesialenheten mente at dette var tilfelle i foreliggende situasjon og at politijuristen således hadde anledning til å beslutte dette, og sikre biologisk materiale og ta beslag i underbuksen.

 

Etterforskingen viste at A innledningsvis i avhøret ikke hadde blitt gjort kjent med sine rettigheter som vitne. Han var imidlertid gjort kjent med det på et senere tidspunkt og hadde sagt at det var «Ok». Det var ikke nødvendig for ham å endre på noe av det han allerede hadde forklart.  Spesialenheten mente at dette var kritikkverdig av politiet, men at forholdet ikke var så alvorlig at det var å anse som en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet i læringsøyemed fordi det ble avdekket kritikkverdig opptreden av ansatte i politiet.

 

Uke 5

Sak 872/18-123, 28.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG PÅGRIPELSE OG SEKSUELL TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ulovlig pågripelse og seksuell trakassering.  A anført at hun ble arrestert uten grunn og måtte sitte 13 timer på celle. I tillegg kom en polititjenestemann inn på cellen der hun ble ransaket av to kvinner. Hun stod da i "tynn strømpebukse", og politimannen skulle se på håret hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble pågrepet mistenkt for befatning med narkotika. Pågripelsen ble opprettholdt av påtalemyndigheten og hun ble løslatt om formiddagen dagen etter. Politiet hadde da utført etterforskingsskritt.

 

I arresten ble A ransaket av to tjenestekvinner. A var iført hettejakke, truse og strømpebukse da en tjenestemann ble bedt om å komme, og stilte seg i døråpningen mens A sto med ryggen til. Den ene kvinnelige politibetjenten løftet på As hår. Tjenestemannen så utelukkende på håret og gikk igjen etter ca. 20 sekunder. Det var ingen fysisk kontakt mellom ham og A. Håret til A fremsto som omfangsrikt, og i følge A hadde hun såkalt "ekstensions".

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B eller andre i politiet hadde opptrådt straffbart ved å pågripe A og å ransake henne.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 713/18-123, 28.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BESLUTNING OM REGISTRERING AV DNA

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha besluttet at As DNA skulle registreres i identitetsregisteret.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde også sendt klage over beslutningen om registrering. Beslutningen ble opprettholdt av statsadvokaten. Det fremgår direkte av riksadvokatens retningslinje at personer som er domfelt for overtredelse av § 231, slik A er, skal registreres i identitetsregisteret.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 333/18-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT – SKULDER UT AV LEDD

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet som la ham i bakken «ute på byen». A ble skadet i skulderen.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at A ble lagt i bakken

 

Skader: Skulder ut av ledd

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte selv at han gjentatte ganger kontaktet en dame, til tross for at hun ikke ønsket å bli kontaktet, at politiet kom bort til ham. A forklarte at han også ble kontaktet av en mann som kommenterte hans opptreden mot damen, og at A ble sint. Også vitner forklarte at A var aggressiv. Han etterkom ikke politiets gjentatte pålegg om å roe seg, og et vitne trodde A skulle slå til politimannen. Da A igjen gikk etter jentene, ble han lagt i bakken av politiet. Vitnet beskrev nedleggelsen som kontrollert, og "eneste mulige måte å legge han ned på".

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om kroppskrenkelse med uaktsom skadefølge

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi det tok lang tid før anmeldelsen ble oversendt Spesialenheten for behandling.

 

 

 

Sak 391/18-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble varslet om mulig mistanke om at A hadde gitt taushetsbelagt informasjon fra straffesaker til B. B og A var tidligere kjærester.

 

Spesialenhetens vurdering:

A avviste at han hadde gitt taushetsbelagte opplysninger til B, og det var i hovedsak ord mot ord uten bevis som støttet den ene eller den andres forklaring. Unntaket var til en viss grad påstanden som gjaldt X, der utskrift fra Facebook ga inntrykk av at det var B som hadde vært pådriveren for å få opplysninger om X og at A ikke vil gi henne opplysninger.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt straffbart. For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at betingelsene for mistenktes straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Det ble i vurderingen vektlagt at det i all hovedsak var påstand mot påstand, og at tvil skal komme A til gode. Videre kunne ikke Spesialenheten utelukke at anklagen mot A hadde sammenheng med en tilspisset relasjon mellom ham og B etter endt samliv. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 214/18-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE AV UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

En person (A) anmeldte en politihøgskolestudent (B) for uaktsom kjøring. A kjørte buss og ved en innsnevring i veibanen kom en uniformert politibil i mot. Politibilen stanset ikke, men la seg midt i veibanen. A opplyste at han måtte bremse kraftig for å unngå kollisjon og at politibilen måtte foreta en unnamanøver.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etterforskingsresultatet støttet ikke As fremstilling av saken. Blant annet video fra hendelsen viste at politibilen kom først inn i innsnevringen, og at bussen nærmet seg innsnevringen da politibilen passerte bussen. Videoen viste ingen trafikkfarlig situasjon.

 

Spesialenheten mente at det ikke var holdepunkter for at B hadde overtrådt aktsomhetskravet i vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 900/18-123, 31.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URETTMESSIG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han ble stanset i grensekontrollen med den begrunnelse at han var etterlyst for forkynning av stevning. A opplyste at saken allerede var avgjort i domstolen. Han viste også til at politiet tidligere hadde urettmessig pågrepet ham, og han krevde oppreisningserstatning.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av politiets oppdragslogg at A ble stoppet på Gardermoen for forkynnelse av stevning. Det ble etter kort tid avklart at det var en feil at forkynning av stevningen fortsatt lå i politiets systemer. A fikk reise videre.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det fremsto som en ren feil at stevningen mot A ikke var avlyst i politiets systemer. Da feilen ble oppdaget på Gardermoen ble feilen i løpet av kort tid rettet opp og A fikk reise videre.

 

I og med at sak ble henlagt, er As krav om erstatning ikke tatt til behandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 678/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING UNDER TRAFIKKONTROLL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for trakassering i forbindelse med trafikkontroll av A. I følge A var B direkte ufin, og hans opptreden føltes truende og veldig skremmende. A ble etter fremvisning av førerrett og vognkort, beordret inn i bilen igjen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk lydopptak fra As telefonsamtale med politiets operasjonssentral der han ønsket å anmelde A, og oppdragslogg. Det var i oppdragsloggen nedtegnet at etter kontrollen gikk A ut av bilen og mot politibilen. Fordi politiet ikke ønsket at A skulle gå ut i vegbanen med risiko for ulykke, ble han bedt om å gå tilbake til bilen. Trafikkontrollen skjedde i et trafikkbelastet kryss i Trondheim sentrum. Gjennomgang av lydloggen der A forklarte om hendelsen, ga ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 4

Sak 2/19-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR MEDVIRKNING TIL SELVMORD

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for medvirkning til selvmord etc. ved ikke å erklære seg inhabil i saker som gjelder A. A har opplyst at politiet forfølger ham og hans familie, og er skyld i begjæring om tvangssalg av bolig, tilbakekall av førerrett, inndragning av biler, tiltaler etc. mot ham. A mener også at politiet ved politimesteren er skyld i at han er innlagt på sykehus grunnet frykt for at han skal ta sitt liv. A ber om at tiltalen og dommene mot ham kjennes ugyldige og at politimesteren avskjediges umiddelbart.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har de siste årene behandlet en rekke anmeldelser fra A knyttet til inndragning av førerkort, biler, pågripelser etc. Det er ikke sannsynlig at politimesteren eller ansatte i politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 277

 

 

 

Sak 738/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG FOR KLANDERVERDIG OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B med bakgrunn i uttalelse om A til en journalist. A mente at Bs uttalelse om hans helsetilstand var brudd på taushetsplikten og at uttalelsen også var klanderverdig.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Med utgangspunkt i artikkelen la Spesialenheten til grunn at opplysningene om As helsesituasjon referert i artikkelen var gitt av A selv. Uttalelsen fra B innebar ikke brudd på taushetsplikten og var heller ikke et brudd på tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 570/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL MV.

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for urinprøvetaking med kateter i 2014. I beslutningen om kroppslig undersøkelse var det presisert at urinprøven ikke skulle tas med kateter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at helsepersonell hadde satt kateter på A. Spesialenheten kom til at forholdet ble foreldet i 2016.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven (1902) § 228 første ledd legemsfornærmelse

 

 

 

Sak 485/18-123, 20.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for grov fysisk maktbruk. A opplyste at han besvimte som følge av politiets bruk av makt mot ham, og at politiet "ristet liv i ham igjen". A opplyste også at han ikke fikk mat under arrestoppholdet, og at mat ble brukt som tvangsmiddel og forhandlingskort ved at han skulle få mat dersom han frivillig åpnet mobiltelefonen.

 

Åsted: I arresten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet holdt i A og forsøkte å tvinge frem hånden slik at mobiltelefonen kunne åpnes med As fingeravtrykk

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av opptak fra overvåkningskamera på cellen ga ikke holdepunkter for at tjenestepersonene som brukte makt mot A hadde opptrådt straffbart. Straffeprosessloven § 199 a gir politiet hjemmel til å gjennomføre biologisk autentisering med tvang. Bruken av tvang var besluttet av påtalemyndigheten og gjennomført av tjenestepersonene etter at det over tid var forsøkt å få A til frivillig å åpne telefonen. Selve maktbruken fremsto ikke å være uforholdsmessig. Spesialenheten bemerket at opptaket ikke ga grunn til å hevde at A mistet bevisstheten under politiets bruk av makt.

 

Det følger av arrestforskriften § 2-5 første ledd at " Den innsatte skal tilbys nødvendig mat og drikke." A satt i arresten i noe over 10 timer. Med utgangspunkt i arrestforskriften, mente Spesialenheten at A skulle ha blitt tilbudt mat og drikke. Dersom han fikk tilbud om mat, men avslo, burde dette fremgå av arrestloggen. Spesialenheten iverksatte likevel ikke etterforsking for å avdekke om A fikk tilbud om mat og drikke, og eventuelt hvorfor han ikke fikk dette, da straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil uansett ikke var overtrådt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 735/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ilagt ham forelegg for å ha knust ruter på et offentlig kontor. A hadde knust rutene, men mente han hadde gjort det i nødverge for å komme i politiarrest for å unngå å fryse i hjel.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 841/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Troms og Finnmark statsadvokatembetet

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokaten for ikke å kjent seg inhabil i sak der A påklaget politiets henleggelse. A hadde anmeldt en dommer i lagmannsretten for trusler ved å informere om at det kreves bistand fra advokat for å behandle saken i lagmannsretten. Dersom A ikke innen en frist hadde engasjert advokat ville saken bli avvist.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 862/18-123, 23.01.2019

 

FORELEGG – VEGTRAFIKKUHELL UNDER UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at et en patrulje hadde vært involvert i en trafikkulykke under utrykningskjøring. Tre biler var involvert i ulykken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson A hadde kjørt i utrykning for å komme raskt frem til et ulykkessted. A benyttet blålys, sirener og lyshorn for å varsle om utrykningskjøringen. I en høyresving kjørte han forbi en forankjørende bil. Det kom to personbiler i motgående kjørefelt. A klarte ikke å komme tilbake i eget kjørefelt, og kjørte sin venstre side inn i de to møtende bilenes venstreside.  

 

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for å kjøre utrykning var til stede, og at A kunne overtre bestemmelser i vegtrafikkloven og trafikkreglene for å komme frem så fort som mulig.

 

A måtte likevel overholde vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken. I vurderingen av om vegtrafikkloven § 3 var overtrådt, mente Spesialenheten at A ikke hadde tilstrekkelig fri sikt og/eller vegbane fremover til å foreta en forbikjøring på aktuelle sted og under gjeldende forhold med snødekt og glatt vegbane. For å lykkes, var han avhengig av at føreren av forankjørende bil reduserte hastigheten for å slippe ham frem. A visste ikke om dette kom til å skje, og tok derfor en for stor sjanse da han kjørte forbi i en slik situasjon.

Vedtak:   

A er ilagt forelegg på kr 8 000, samt tap av førerretten i 4 måneder. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3 om aktpågivende og varsom opptreden i trafikken.

 

Uke 3

Sak 367/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for falske anmeldelser. A hevdet at B hadde anmeldt ham hver dag i ett år, og at B opptrådte plagsomt overfor hans familie.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde opprettet en rekke saker mot A det siste året. De fleste saker var avgjort med positiv påtaleavgjørelse. B hadde ikke vært involvert i sakene mot A som polititjenesteperson.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 210/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT SØTSAKER TIL DATTEREN

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at datteren hadde fått kjeks og brus i forbindelse med et avhør. Datteren fikk allergisk reaksjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 712D/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UGYLDIG RANSAKINGSBESLUTNING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for ugyldig beslutning om ransaking hos A.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ransaking besluttes som hovedregel av retten. Er det fare ved opphold, kan beslutningen treffes av påtalemyndigheten.

 

B forklarte at da han utferdiget ransakingsbeslutningen 23. august 2018 forsto han det slik at A samme dag hadde opplyst til politiet at han ikke ville levere sitt våpen. Ransakingen ble gjennomført 28. august 2018. Sett i ettertid tydet dette på at det likevel ikke var fare ved opphold, slik at spørsmål om ransaking skulle ha vært forelagt tingretten.

 

Spesialenheten bemerket at bruken av "gammel" ransakingsbeslutning kunne vært unngått dersom B hadde nedtegnet frist for gjennomføringen av ransakingen.

 

En eventuell overtredelse av straffeprosesslovens bestemmelser medfører ikke automatisk at det foreligger overtredelse av straffeloven. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B, ved sin vurdering av kompetansen til å beslutte ransaking og ved å beslutte selve ransakingen, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 712/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som ransaket hjemme hos ham for ulovlig ransaking. A mente at ransakingsbeslutningen var ugyldig.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at uansett om politiet mottok informasjon 16. august eller 23. august 2018 om at A ikke ville levere sitt våpen, ville påtalemyndigheten ha hatt tid til å fremme saken for retten med begjæring om ransakingsbeslutning. Det at politiet ikke gjennomførte ransakingen før mandag 28. august 2018 tydet på at det ikke var fare ved opphold.

 

Selv om opplysningene i saken tilsa at beslutning om ransaking skulle ha blitt fattet av tingretten, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonene forsettlig gjennomførte en ransaking de visste var ulovlig. De utførte et oppdrag de ble tildelt, og det forelå skriftlig beslutning. 

 

Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene opplyste sine tjenestenummer til A etter at han sluttet å filme. Uansett vil manglende legitimasjon i hovedsak ikke medføre straffansvar, da det ikke anses som en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 745/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UNDERSLAG AV PC

 

Politidistrikt:

Troms politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at en pc som var tatt i beslag av politiet, var forsvunnet. A innga anmeldelse for å kunne få dekket tapet hos forsikringsselskapet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

I følge politiets sak tok politiet blant annet beslag i to pc-er under ransaking hos A, men disse to pc-ene var andre pc-er enn den anmeldelsen gjaldt. A hadde også fått tilbake disse pc-ene sammen med annet beslaglagt utstyr. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde beslaglagt den pc-en som anmeldelsen gjaldt, og da heller ikke sannsynlig at pc-en var underslått av ansatte i politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 om underslag

 

 

 

Sak 388/18-123, 18.01.2019

 

ANMELDELSE – BITT AV TJENESTEHUND

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for at tjenestehunden X bet henne i foten i forbindelse med at hun ble søkt etter.  

 

Åsted: Om natten

 

Oppdrag: Bistand

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at A ble bitt av hund i foten.

 

Skader: Bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

B var utkommandert til et oppdrag der det var viktig av hensyn til As egen sikkerhet at hun ble funnet. Det var ikke holdepunkter for at søk med tjenestehund var unødvendig eller uforholdsmessig. Tjenestehunden var for øvrig godkjent gjennom Politihøgskolen.

 

Det ble benyttet kort reim ved søket. Det var ukjent for B at A hadde gjemt seg under tilhengeren. Det var mørkt, og det fremsto som tilfeldig at B stanset ved tilhengeren for å vurdere i hvilken retning han skulle søke etter A. B ba umiddelbart hunden om å slippe og dro hunden unna A da han så at hunden bet. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at hunden slepte A, slik A hevdet. Bs forklaring ble støttet av vitneforklaring.

 

Etterforskingen kunne ikke med sikkerhet avdekke hvorfor tjenestehunden bet A, men det kunne ikke utelukkes at det skyldtes utfall fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 2

Sak 487/18-123

 

FORELEGG - KJØRING UTEN GYLDIG FØRERKORT

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet anmeldte en tjenesteperson (A) for å ha ført bil og tilhenger uten å ha gyldig førerkort for dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var i en kortere periode innbeordret til å jobbe på en politistasjon. Da han tiltrådte fikk han utlevert en tjenestebil, en tilhenger og en ATV. Tilhengeren ble blant annet brukt til å frakte snøscootere som ble brukt i tjenesten. I utlysningsteksten til beordringen var det opplyst at det krevdes førerkortklasse B og S. Føring av tilhengeren krevde imidlertid førerkortklasse BE. Det ble ikke opplyst om dette fra politidistriktet da tjenestepersonen tiltrådte.

 

Den enkelte fører har ansvaret for å ha gyldig førerkort. Ved bruk av tilhengervogn kreves det at føreren selv undersøker tillatt totalvekt til tilhengervogn og bil, og holder dette opp mot førerretten man har. Dette gjorde ikke A. Spesialenheten mente han hadde opptrådte uaktsomt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr 5 000. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 24, jf. § 31 første ledd.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang fordi politidistriktet hadde utlevert bil og tilhenger uten å forvisse seg om at mottaker av ekvipasjen fylte vilkårene for å føre den.

 

 

 

Sak 789/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset ham på gaten. A mente at politiet trakasserte ham. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det framgikk av oppdragsloggen at politiet kjørte patrulje og hadde stanset A for kontroll grunnet mistanke om rus. A hadde tatt lydopptak av samtalen med politiet. Opplysningene i saken gjorde det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 656/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for forsøk på bedrag av As eiendeler. A viste i anmeldelsen til at en av tjenestepersonene over tid hadde forsøkt å bedra til seg As eiendeler, og at denne personen hadde fått med seg en politiadvokat på dette. A mente at politiadvokaten hadde tatt ut en uriktig siktelse mot A og unndratt dokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at A var tiltalt og dømt for blant annet trusler mot sin mor og brudd på besøksforbud mot sin søster. Det var tvist mellom A og familien om eiendomsretten til en eiendom. Politiadvokaten var aktor i saken. Det var ingen opplysninger i saken som ga holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 587/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Finnmark politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for tjenestefeil. A opplyste at han mistenkte lensmannen, som også var kommunepolitiker, for å samarbeide med ordføreren og påvirke saker kommunestyret hadde til behandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at lensmannen hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med det forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at det i anmeldelsen ikke var beskrevet konkrete straffbare handlinger lensmannen skulle ha begått i tjenesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 


Uke 1

Sak 493/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE M.M.

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte for bruk av makt mot henne da hun ble pågrepet, og for gjennomføringen av avhøret av henne i arresten. A hadde kontaktet henne utenfor boligen, og hun bekreftet på spørsmål at hun hadde narkotika i boligen. Politiet gikk inn i boligen hennes uten ransakingsbeslutning. A ønsket å skru av telefonene, og politiet tok da tak i henne for å hindre henne i dette. Hun ble slengt i gulvet, og holdt ned slik at hun nesten ikke fikk puste. Politiet satte på henne håndjern.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A og satte på henne håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering

A hadde bekreftet at hun hadde narkotika i leiligheten og Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene selv hadde kompetanse til å beslutte ransaking hos A. Både A og tjenestemennene forklarte at A ikke ville gi fra seg telefonene. Tjenestepersonene opplyste at det var nødvendig å ta hånd om As telefoner på grunn av fare for bevisforspillelse.

 

Spesialenheten la til grunn at tjenesteperson B tok tak i A for å få telefonene og hindre henne i slå de av. A satte seg i mot, og C og/eller D bisto med å holde henne i forsøk på å roe henne. De havnet etter hvert på gulvet, men det var ikke bevist at tjenestepersonene slang A i gulvet eller at maktbruken for øvrig gikk utover det som var nødvendig og forsvarlig. Bruken av makt mot A var foranlediget av at hun satte seg til motverge.   

 

Det var ikke sannsynlig at D hadde opptrådt straffbart ved gjennomføringen av avhøret i arresten. Det ble for øvrig skrevet arrestlogg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 201/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt makt mot ham «ute på byen». A mener han var rolig, men til tross for dette hadde politiet en provoserende adferd mot ham og brukte unødvendig vold mot ham. Han ble lagt i bakken, fikk påsatt håndjern og ble sprayet med pepperspray.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, skytevåpen og pepperspray

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A fikk pålegg om å reise hjem etter opplysninger fra flere, og også egen forklaring, om at han hadde "klappet" til person(er) på utestedet og i «burgerkøen». Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiets bruk av makt gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. A etterkom ikke pålegg, opptrådte aggressivt og var tydelig alkoholpåvirket. Han ble varslet om bruk av pepperspray før han ble sprayet, og svarte at han ikke «brydde seg». 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse        

 

 

 

Sak 121/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR SKADE

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han brakk to ribbein i forbindelse med at han ble fulgt ut av offentlig sted, og falt.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A for å følge ham ut.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte til Spesialenheten at han holdt på å gå i gulvet tre ganger mens politiet fulgte ham ut. Han «trynet» i inngangsdøren og fikk vondt i hodet. Han ble ikke skadet andre steder. A ble av Spesialenheten gjort kjent med at han tidligere hadde forklart om ribbeinsbrudd. Til dette uttalte A at det var bagateller, og at han hadde brukket ribbein mange ganger. Et vitne forklarte at han ikke hadde sett selve fallet, men at A ikke nevnte noe om at han var skadet. A fremsto hissig mens tjenestepersonene var rolige.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Sak 51/19-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV SKADEVERK I FORBINDELSE MED RANSAKING

 

Politidistrikt:

Møre og Romsdal politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tråkket på kabler i forbindelse med ransaking hjemme hos ham. Ifølge A ble kablene ødelagt. Han krever erstatning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Møre og Romsdal politidistrikt forsettlig begikk skadeverk under ransakingen hjemme hos A.

 

A har påstått krav om erstatning. Krav om erstatning må rettes til politidistriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 165/19-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE FOR ROMAVLYTTING ELLER MEDVIRKNING TIL DETTE

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for ulovlig romavlytting, eller medvirkning til dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B, eller andre ansatte ved Nordland politidistrikt, har opptrådt straffbart. Salten tingrett har til A opplyst at tingretten ikke har besluttet noen kommunikasjonskontroll rettet mot ham, og Nordland politidistrikt har til Spesialenheten opplyst at det ikke pågår eller har vært gjennomført noen form for kommunikasjonskontroll rettet mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 128/19-123, 27.04.2019

 

ANMELDELSE FOR GROV UAKTSOM TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ta ham til sykehus da han ble skadet sommeren 2017. Spesialenheten forsto anmeldelsen slik at A mener at han burde ha blitt innlagt på en somatisk avdeling i stedet for en psykiatrisk avdeling, som følge av skader han var påført da han ble innlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble frivillig innlagt ved psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset. Han ble transportert med helikopter. Det var helsevesenet som hadde ansvar for transporten og politiet bistod helsevesenet. I ettertid ble A mistenkt for skadeverk og tyveri, og ble avhørt som mistenkt.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen lagt vekt på at det var helsevesenet som hadde ansvaret for A da han ble innlagt, og at politiet kun bistod helsevesenet under transporten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 706/18-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet opprettet anmeldelse etter at en ansatt i forsvaret kontaktet politiet og opplyste at det sannsynligvis lå narkotika blant materiell forsvaret hadde mottatt fra politiet for destruksjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at forsvaret og politiet ikke hadde rutiner for innkvittering og utkvittering av materiale politiet overleverte forsvaret for destruksjon. Det forelå derfor ikke opplysninger som hvem som hadde overlevert det aktuelle materialet til forsvaret.

 

Spesialenheten hadde ikke grunnlag for å undersøke saken videre fordi verken forsvaret eller politiet hadde opplysninger som kunne oppklare saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi politiet ikke hadde rutiner for å sikre notoritet om hvem som besluttet destruksjon, hva som skulle destrueres, hvem som hadde overlevert materialet til forsvaret og hvem i forsvaret som har mottatt materialet.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no