Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Vest 2019 inkl. uke 5

Uke 5

Ingen publiserte avgjørelser.

 

Uke 4

Sak 690/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for tjenestefeil og forsømmelse av hjelpeplikt i forbindelse med pågripelse. A opplyste at han kontaktet politiet etter å ha blitt overfalt og slått av to personer. Da politiet kom til stedet, ble det besluttet at A skulle pågripes for avhør i en sak han var mistenkt i. A ble tatt med til legevakt for en kort undersøkelse og deretter satt i arrest. Dagen etter fikk han sterk hodepine, ble svimmel og besvimte. Det ble konstatert at han hadde hjernerystelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet tok med A til legevakt og at han der ble undersøkt, og at arrestoppholdet var kort.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 851/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for uriktig saksbehandling knyttet til to krav fra to kreditorer.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke mandat til å overprøve forliksrådets, namsmannens eller namsrettens avgjørelser. Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages til tingretten. Dommer avsagt av forliksrådet kan bringes inn for tingretten for overprøving innenfor frister som følger av regelverket.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 462/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner for kroppskrenkelse. A opplyste at politiet stanset en kollega av henne, som var mistenkt for å lage bråk på et tog. Ifølge A opplyste hun til politiet at vedkommende var hennes kollega og at han hadde vært sammen med henne hele kvelden. Da A skulle gå inn på toget igjen, ble hun av politiet dratt ut med makt. Hun fikk blåmerker på armen.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok A i armene.

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A forstyrret politiets arbeid da de snakket med As kollega. A ble flere ganger bedt om å gå unna, men etterkom ikke politiets pålegg. A forsøkte også å ta kollegaen bort fra politiet. I strid med politiets pålegg, gikk A inn på toget. Politiet tok da tak i hennes armer for å få henne ut. Spesialenheten mente at maktbruken lå innenfor politiets lovlige adgang til å bruke makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 845/18-123, 22.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for uriktig saksbehandling knyttet til krav fra to kreditorer.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke mandat til å overprøve forliksrådets, namsmannens eller namsrettens avgjørelser. Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages til tingretten. Dommer avsagt av forliksrådet kan bringes inn for tingretten for overprøving innenfor frister som følger av regelverket.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 3

Sak 363/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha møtt opp på As bopel og bedt ham om å fjerne en bil A hadde parkert foran naboens garasje. A anførte at tjenestepersonen hadde opptrådt truende og voldelig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at tjenestepersonen hadde ringt til politiet og fortalt at A hadde parkert bilen for å hindre naboens adkomst til garasjen, og bedt om at bilen ble fjernet. Tjenestepersonen hadde til politiet opplyst at han ikke ringte som politi. As videoopptak fra hendelsen viste at tjenestepersonen gjentatte ganger opplyste at han ikke kom som politi, og han spurte om A ville fjerne bilen. Da A svarte nei, sa tjenestepersonen at bilen ville bli fjernet av tauebil.

Av videoopptaket fremkom ikke noe som underbygget påstandene at tjenestepersonen opptrådte som politi, oppførte seg truende eller var i fysisk kontakt med A og hans familie.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 410/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om en hendelse der en tjenesteperson (A) hadde slått og skadet en person (B).

A hadde selv skrevet om hendelsen i anmeldelsen av B. Politidistriktet opplyste at en rekke tjenestepersoner trolig kjente til hendelsen, og at ingen hadde overholdt rapporteringsplikten utover det A hadde beskrevet i anmeldelsen av B.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet slo en person i ansiktet

 

Skader: Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A slo B i ansiktet slik at han måtte sy tre sting etter at B hadde slått mot As ansikt, men ikke truffet. A forklarte at slaget kom som en refleks på Bs slag.

 

Spesialenheten viste til dom i Borgarting lagmannsrett (LB-2014-173919), der en polititjenesteperson ble frifunnet for å ha slått en person i hodet. Lagmannsretten kom til at slaget var en reflekshandling og derfor ikke forsettlig. Spesialenheten var etter dette i tvil om det kunne føres tilstrekkelig bevis i retten for As straffeskyld. Det ble vist til at Riksadvokaten har gitt instruks om beviskravet for å utferdige tiltale, der det fremgår at påtalemyndigheten må være overbevist om siktedes straffeskyld og må være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom, og at det stilles et tilleggskrav til mulighetene for å føre bevis i retten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om grov kroppskrenkelse

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politimesteren for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd. Politimesteren ble bedt om å vurdere gjennomgang av rutiner for rapportering.

 

 

 

Sak 700/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for trakassering. A opplyste at hans samboer ved flere anledninger var blitt stoppet av politiet mens hun kjørte As bil. A var blitt fratatt førerkortet, og mente politiet trodde at han kjørte bilen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet etter vegtrafikkloven § 10 har anledning til å stanse førere av kjøretøy for kontroll.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 2

Sak 452/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for trakasserende og uakseptabel oppførsel fra 2010 og frem til i dag. A viste til at han har hatt gående en sivil tvist over mange år, og at lensmannen har tatt parti i saken og unnlatt å behandle anmeldelser fra A knyttet til tvisten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at lensmannen hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at det hadde vært et høyt konfliktnivå i den sivile tvisten og at partene hadde anmeldt hverandre i den forbindelse. Det var ikke holdepunkter for at lensmannen hadde opptrådt straffbart i den forbindelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 696/18-123, 09.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på Grunnloven og menneskerettigheten for å nekte ansatte i As firma å arbeide. De ansatte er asylsøkere uten oppholds- og arbeidstillatelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde i brev til A redegjort for lovverket og bakgrunnen for at det er gitt arbeidsnekt. Det ble vist til at en utlending som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag, eller som vil drive ervervsvirksomhet i Norge, må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet. Slik tillatelse forelå ikke.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 612/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ransaking av boligens As sønn disponerte, og sønnens telefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser ga ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var grunnlag for både ransakingen og beslaget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 1

Sak 468/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA VIST RANSAKINGSBESLUTNING M.M.

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha vist ransakingsbeslutning da politiet kom hjem til A og familien sammen med barneverntjenesten. A mente også at politiet og barneverntjenesten opptrådte skremmende og uten respekt. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå rettslig beslutning og akuttvedtak fra barneverntjenesten om at As barn skulle bo hos faren, ikke A. Politiet ble anmodet av barneverntjenesten til å bistå med å hente barnet fordi A ikke samarbeidet. Politiet oppsøkte adressen til et familiemedlem flere ganger fordi det var mistanke om at A og barnet var der. Familiemedlemmet lot politiet gjennomsøke boligen, men ønsker ikke å fortelle hvor barnet var. Flere av familiemedlemmene ble mistenkt for å skjule barnet for å hindre gjennomføringen av vedtaket.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no