Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Vest 2019 inkl. uke 9

Uke 9

Sak 354/18-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha gitt et inkassobyrå tilgang til hans konto. A viste også til at han ikke hadde fått innkalling til forliksrådsmøte der kravet fra inkassobyrået ble behandlet, og at namsmannen hadde fabrikkert en innkalling i ettertid. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten oppfatter at deler av As anmeldelse knyttet seg til resultatet i forliksrådets dom. Det faller utenfor Spesialenhetens oppgave å overprøve forliksrådets avgjørelser. Dommer avsagt av forliksrådet kan bringes inn for tingretten for overprøving innenfor frister som følger av regelverket.

 

Det ble lagt til grunn at namsmannens forholdt seg til resultatet i forliksrådets dom. De øvrige deler av As anmeldelse knyttet seg til de samme forhold som allerede var avgjort av Spesialenheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 801/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A oversendte en plastmappe inneholdende en rekke kvitteringer og regninger. Utenpå konvolutten var det skrevet at oversendelsen gjaldt misnøye med at politiet i Bergen ikke i tilstrekkelig grad har etterforsket sak der A har anført å være utsatt for ID-tyveri og svindel. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A besvarte ikke Spesialenhetens henvendelse, men skrev senere et brev der hun gjentok at hun ønsket hjelp til å oppklare et ID- tyveri.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i anmeldelsen var det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske selve saken om ID-tyveri. Dette tilligger politiet.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 861/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kommet hjem til hans familie flere ganger for å ransake. A var kritisk til gjennomføringen av ransakingene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av saksdokumentene ga ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved å ransake og/eller at det var forhold ved gjennomføringen som var straffbar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 601/17–123, 01.03.2019

 

PÅSTAND OM SØK I POLITIETS REGISTRE OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelsen:

Politidistriktet oversendte sak om mulig brudd på taushetsplikt og søk i politiets registre uten tjenestemessig behov. Mistanken mot tjenesteperson A var kommet som følge uttalelser som B kom med i avhør om at A hadde gitt opplysninger til X.

 

Spesialenhetens etterforsking:

Spesialenheten har avhørt anmelder B og C. Kripos har bistått med innhenting av søkehistorikk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i undersøkelser gjort av Kripos, var det ikke bevismessige holdepunkter for at A hadde søkt på X i politiets systemer. Med det som bakgrunn var det heller ikke bevismessige holdepunkter for A hadde utlevert taushetsbelagt informasjon.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 171, om tjenestefeil

Straffeloven § 209, om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 915/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE FOR FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokat B for falsk forklaring til Gjenopptakelseskommisjonen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 8

Sak 637/18-123, 18.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

 A og hans foreldre anmeldte en tjenesteperson (B) for å ha latt A kjøre bil til tross for at det forelå mistanke om at A var ruspåvirket og ikke hadde gyldig førerkort. Av anmeldelsen fremgikk at A ble stoppet i promillekontroll. Utåndingsprøve ga negativt resultat. As førerkort var i henhold til politiets registre inndratt, men A hevdet at han hadde dokumentasjon på gyldig førerkort hjemme. A fikk kjøre hjem og politiet fulgte etter. A anførte at B angrep ham etter å de hadde kommet til hans bopel og truet hans foreldre med pågripelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ikke fant dokumentasjon på førerett hjemme. Under politiets samtale med A på bopel oppsto det mistanke om at han var ruspåvirket. Politiet ønsket å ta med A til politistasjonen for utvidet prøve. Dette nektet A, og han gjorde motstand mot politiet. As foreldre forsøkte også å hindre politiets arbeid, ved blant annet å stille seg i veien for dem. 

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at mistanken om kjøring i ruspåvirket tilstand synes å ha oppstått etter at tjenestepersonene ankom As bopel. Det ble også sett hen til opplysningene om at A nektet å bli med for blodprøvetaking og gjorde motstand da politiet tok tak i ham. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 77/19-123, 18.02.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN M.M.

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A opplyste at hun mistenker at en politimann B har bistått X med sensitiv og taushetsbelagt informasjon om en rekke privatpersoner. A opplyste at hun, kjæresten og flere andre har blitt svindlet av X.

 

Spesialenhetens vurdering:

Personen det foreligger konkrete anførsler mot; X, er ikke ansatt i politiet. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske X. En anmeldelse av X må rettes til politiet.

 

A ønsket å være anonym, og uten avhør av henne, var grunnlaget for mistanken mot B lite konkret, for eksempel hvilke personer eller saker det skal ha blitt videreformidlet opplysninger om.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 34/19-123, 18.02.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for mangelfull og ikke objektiv etterforsking.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Gjennomgang av sakens dokumenter avdekket ikke forhold som gjorde det sannsynlig at politeit hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil          

 

 

 

Sak 45/19-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE FOR DÅRLIG OPPFØRSEL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte om at tjenesteperson B hadde oppført seg dårlig i forbindelse med at politiet bisto der en person hadde blitt utagerende. I følge A ble B irritert på A. B skjelte ham ut og dyttet A bakover.

 

Spesialenhetens vurdering:

A opplyste til Spesialenheten at han ikke ønsket å anmelde B, men at B skulle få beskjed om at slik oppførsel ikke er akseptabel.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen av ikke å iverksette etterforsking også sett hen til As opplysning om at det ikke var hans ønske å anmelde B.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 436/18-123, 20.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig maktbruk da han natt ute på byen ble pågrepet og satt i drukkenskapsarrest.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om at A var beruset og utagerende på et utested og var lagt i bakken av vakter på utestedet. A ble av politiet pålagt å forlate stedet. Han etterkom ikke dette. A satte seg til motverge mot politiet. Maktbruken mot ham fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og hadde sin bakgrunn i As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 176/18-123, 20.02.2018

 

ANMELDELSE AV TJENESTEPERSONER FOR ULOVLIG RANSAKING, ULOVLIG BRUK AV MAKT OG TYVERI AV PENGER.

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha ransaket hos ham ved flere anledninger uten at det var grunnlag for det. Han hadde også hatt kr 80 000 i kontanter hjemme, som var blitt borte i samme tidsrom. Han hadde oppdaget dette noe senere og ventet i 8 måneder med å anmelde forholdet. A opplyste at politiet brukte makt mot ham da han nektet å medvirke til at det ble tatt DNA-prøve av ham. A opplyste at han «til slutt» ble varetektsfengslet i 4 uker.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten finner det ikke sannsynlig at ansatte i politiet har begått en straffbar handling i tjenesten mot A. Det vises til at tvangsmiddelbruken var besluttet av kompetent påtalemyndighet og at nødvendige rapporter var utarbeidet av politiets tjenestepersoner. Politiets bruk av makt for å få gjennomført prøvetaking av DNA var begrunnet i at A motsatte seg prøvetakingen. Det var for øvrig ikke opplysninger i saken om at politiets maktbruk var unødvendig eller uforsvarlig. Det var heller ikke konkrete holdepunkter om at ansatte i politiet hadde stjålet kr 80 000 fra boligen til A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 7

Sak 429/18-123, 15.02.2019

 

MELDING OM MULIG UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra politidistriktet om at det i media var publisert en video som viste to politibiler foreta en forbikjøring under utrykning. Forbikjøringen fant sted ved en bakketopp på en bro. Vedlagt politiets oversendelse fulgte brev fra en ansatt i Statens vegvesen. Vedkommende hadde observert utrykningskjøringen og opplyste at kjøretøyenes hastighet var svært høy.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet kjørte utrykning i forbindelse med en øvelse. Av videoopptaket fremgikk at to politibiler med blålys og sirene foretok en forbikjøring på broen. Da den siste politibilen kom til toppen av broen og var i ferd med å legge seg inn i høyre kjørefelt, så man frontlysene til en bil som kom i motgående kjørefelt.

 

Det var etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at noen av førerne av utrykningskjøretøyene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at hendelsen som fremgikk av videoopptaket var filmet på relativt lang avstand, og ikke ga grunnlag for å ta stilling til om politiets utrykningskjøring var forsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3

 

Uke 6

Sak 240/18– 123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelsen:

A anmeldte politiet for at han i realiteten ble pågrepet, men kun ble gitt status som mistenkt i forbindelse med et avhør. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Straffeprosessloven § 230, 3. ledd gir hjemmel for å innkalle vitner eller mistenkte til å møte på politistasjonen der vedkommende bor eller oppholder seg. Selv om det ikke gjelder noen forklaringsplikt, har man møteplikt.

 

Spesialenheten mente at A korrekt hadde fått status som mistenkt, og at avhentingen av ham til avhør ikke kunne karakteriseres som en pågripelse. Det ble vist til at han ble overtalt til å bli med, og han verken fikk håndjern på eller ble fratatt mobil annet enn under avhøret.

 

Vedtak:

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:          

Straffeloven § 172 om tjenestefeil

 

Uke 5

Ingen publiserte avgjørelser.

 

Uke 4

Sak 690/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for tjenestefeil og forsømmelse av hjelpeplikt i forbindelse med pågripelse. A opplyste at han kontaktet politiet etter å ha blitt overfalt og slått av to personer. Da politiet kom til stedet, ble det besluttet at A skulle pågripes for avhør i en sak han var mistenkt i. A ble tatt med til legevakt for en kort undersøkelse og deretter satt i arrest. Dagen etter fikk han sterk hodepine, ble svimmel og besvimte. Det ble konstatert at han hadde hjernerystelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet tok med A til legevakt og at han der ble undersøkt, og at arrestoppholdet var kort.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 851/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for uriktig saksbehandling knyttet til to krav fra to kreditorer.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke mandat til å overprøve forliksrådets, namsmannens eller namsrettens avgjørelser. Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages til tingretten. Dommer avsagt av forliksrådet kan bringes inn for tingretten for overprøving innenfor frister som følger av regelverket.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 462/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to polititjenestepersoner for kroppskrenkelse. A opplyste at politiet stanset en kollega av henne, som var mistenkt for å lage bråk på et tog. Ifølge A opplyste hun til politiet at vedkommende var hennes kollega og at han hadde vært sammen med henne hele kvelden. Da A skulle gå inn på toget igjen, ble hun av politiet dratt ut med makt. Hun fikk blåmerker på armen.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok A i armene.

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A forstyrret politiets arbeid da de snakket med As kollega. A ble flere ganger bedt om å gå unna, men etterkom ikke politiets pålegg. A forsøkte også å ta kollegaen bort fra politiet. I strid med politiets pålegg, gikk A inn på toget. Politiet tok da tak i hennes armer for å få henne ut. Spesialenheten mente at maktbruken lå innenfor politiets lovlige adgang til å bruke makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 845/18-123, 22.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG SAKSBEHANDLING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for uriktig saksbehandling knyttet til krav fra to kreditorer.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke mandat til å overprøve forliksrådets, namsmannens eller namsrettens avgjørelser. Namsmannens avgjørelser og handlemåte kan påklages til tingretten. Dommer avsagt av forliksrådet kan bringes inn for tingretten for overprøving innenfor frister som følger av regelverket.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 3

Sak 363/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha møtt opp på As bopel og bedt ham om å fjerne en bil A hadde parkert foran naboens garasje. A anførte at tjenestepersonen hadde opptrådt truende og voldelig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at tjenestepersonen hadde ringt til politiet og fortalt at A hadde parkert bilen for å hindre naboens adkomst til garasjen, og bedt om at bilen ble fjernet. Tjenestepersonen hadde til politiet opplyst at han ikke ringte som politi. As videoopptak fra hendelsen viste at tjenestepersonen gjentatte ganger opplyste at han ikke kom som politi, og han spurte om A ville fjerne bilen. Da A svarte nei, sa tjenestepersonen at bilen ville bli fjernet av tauebil.

Av videoopptaket fremkom ikke noe som underbygget påstandene at tjenestepersonen opptrådte som politi, oppførte seg truende eller var i fysisk kontakt med A og hans familie.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 410/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om en hendelse der en tjenesteperson (A) hadde slått og skadet en person (B).

A hadde selv skrevet om hendelsen i anmeldelsen av B. Politidistriktet opplyste at en rekke tjenestepersoner trolig kjente til hendelsen, og at ingen hadde overholdt rapporteringsplikten utover det A hadde beskrevet i anmeldelsen av B.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet slo en person i ansiktet

 

Skader: Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A slo B i ansiktet slik at han måtte sy tre sting etter at B hadde slått mot As ansikt, men ikke truffet. A forklarte at slaget kom som en refleks på Bs slag.

 

Spesialenheten viste til dom i Borgarting lagmannsrett (LB-2014-173919), der en polititjenesteperson ble frifunnet for å ha slått en person i hodet. Lagmannsretten kom til at slaget var en reflekshandling og derfor ikke forsettlig. Spesialenheten var etter dette i tvil om det kunne føres tilstrekkelig bevis i retten for As straffeskyld. Det ble vist til at Riksadvokaten har gitt instruks om beviskravet for å utferdige tiltale, der det fremgår at påtalemyndigheten må være overbevist om siktedes straffeskyld og må være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten. Dette innebærer at påtalemyndigheten skal legge samme bevisterskel til grunn som den domstolene anvender for å avsi fellende dom, og at det stilles et tilleggskrav til mulighetene for å føre bevis i retten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om grov kroppskrenkelse

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politimesteren for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd. Politimesteren ble bedt om å vurdere gjennomgang av rutiner for rapportering.

 

 

 

Sak 700/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for trakassering. A opplyste at hans samboer ved flere anledninger var blitt stoppet av politiet mens hun kjørte As bil. A var blitt fratatt førerkortet, og mente politiet trodde at han kjørte bilen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet etter vegtrafikkloven § 10 har anledning til å stanse førere av kjøretøy for kontroll.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 2

Sak 452/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for trakasserende og uakseptabel oppførsel fra 2010 og frem til i dag. A viste til at han har hatt gående en sivil tvist over mange år, og at lensmannen har tatt parti i saken og unnlatt å behandle anmeldelser fra A knyttet til tvisten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at lensmannen hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at det hadde vært et høyt konfliktnivå i den sivile tvisten og at partene hadde anmeldt hverandre i den forbindelse. Det var ikke holdepunkter for at lensmannen hadde opptrådt straffbart i den forbindelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 696/18-123, 09.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på Grunnloven og menneskerettigheten for å nekte ansatte i As firma å arbeide. De ansatte er asylsøkere uten oppholds- og arbeidstillatelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde i brev til A redegjort for lovverket og bakgrunnen for at det er gitt arbeidsnekt. Det ble vist til at en utlending som akter å ta arbeid mot eller uten vederlag, eller som vil drive ervervsvirksomhet i Norge, må ha oppholdstillatelse som gir rett til å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet. Slik tillatelse forelå ikke.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 612/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ransaking av boligens As sønn disponerte, og sønnens telefon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser ga ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var grunnlag for både ransakingen og beslaget.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 1

Sak 468/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA VIST RANSAKINGSBESLUTNING M.M.

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha vist ransakingsbeslutning da politiet kom hjem til A og familien sammen med barneverntjenesten. A mente også at politiet og barneverntjenesten opptrådte skremmende og uten respekt. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå rettslig beslutning og akuttvedtak fra barneverntjenesten om at As barn skulle bo hos faren, ikke A. Politiet ble anmodet av barneverntjenesten til å bistå med å hente barnet fordi A ikke samarbeidet. Politiet oppsøkte adressen til et familiemedlem flere ganger fordi det var mistanke om at A og barnet var der. Familiemedlemmet lot politiet gjennomsøke boligen, men ønsker ikke å fortelle hvor barnet var. Flere av familiemedlemmene ble mistenkt for å skjule barnet for å hindre gjennomføringen av vedtaket.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no