Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Øst 2019 inkl. uke 14

Uke 14

Sak 548/17 og 131/19-123, 04.04.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelse:

Det var brukt pepperspray i ansiktet på en internert person som nektet å medvirke til visitasjon.

 

Åsted: På dagtid i inkvireringen

 

Oppdrag: Visitasjon

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk:

Fire tjenestepersoner hadde brukt makt mot A for å gjennomføre en visitasjon av ham. A motsatte seg avkledningen og tjenestepersonene klarte ikke å få kontroll på ham. En tjenesteperson hadde derfor tatt pepperspray i hansken sin for deretter å ta hånden i As ansikt. Det medførte at A frigjorde armene sine slik at tjenestepersonene fikk satt på håndjernene. Tjenestepersonene forklarte at A var meget sterk og at de var redde for at han ville skade dem hvis ham klarte å komme løs.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at maktbruken var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 853/18-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIADVOKAT FOR Å HA FRAFALT ET VITNE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte den politiadvokaten som hadde aktorert straffesaken mot henne. A mente at det var feil at et vitne hadde blitt frafalt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Hver av partene i en straffesak velger selv hvilke bevis de ønsker å føre. Det fremgikk heller ikke av rettsboken at A eller hennes forsvarer hadde motsatt seg at vitnet ble frafalt. I politiets saksdokumenter hadde vitnet opplyst at han bare hadde sett det som innledningsvis hadde skjedd mellom A og politiet, og således ikke sett hele hendelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 40/19-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE FOR TRUSLER OG VOLDSBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatt i hos namsmannen (B) for trusler og voldsbruk mot ham.  

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde i notat etter hendelsen nedtegnet at han hadde bedt A forlate kontoret, og at ytterligere kommunikasjon skulle skje skriftlig. A hadde hevdet at B hadde sagt at han ikke fikk klage, og at B hadde truet ham. B avviste dette.

 

Ansatte i politiet skal opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever, og skal opptre høflig. Grove brudd på disse normene kan medføre straffansvar for tjenestefeil.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 56/19-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL MV.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for tjenestefeil i forbindelse med ileggelse av besøksforbud. A anførte at det verken var faktisk eller rettslig grunnlag for å ilegge besøksforbudet, og at det også ble begått flere saksbehandlingsfeil. A mente at B ikke ga ham tilstrekkelig adgang til kontradiksjon før besøksforbudet ble besluttet, at B ikke har vist noen interesse til å rette opp i feil hun hadde begått, at saksbehandlingstiden hadde vært for lang og tidsfrister ble overskredet, at det hadde vært problematisk å få dokumentinnsyn og at B hadde fremmet en rekke faktiske påstander som det ikke var grunnlag for.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut i fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at

B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

Sak 331/18-123, 02.04.2019

 

MELDING OM MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk fra politidistriktet oversendt et notat der det fremgikk at politiet hadde mottatt opplysninger om at tjenesteperson A flere ganger hadde lekket opplysninger fra politiets registre til B. B var tidligere kollega av A.

 

Spesialenhetens vurdering

Politidistriktet ønsket ikke å opplyse kilden til informasjonen, og Spesialenheten fikk derfor ikke avhørt vedkommende. Etterforskingen viste at A hadde søkt to ganger i politiets registre på B. A forklarte at han er Bs venn. B ønsket å gi A informasjon til bruk i As tjeneste, og A gjorde derfor undersøkelser i politiets registre for å undersøke om B kunne være en troverdig kilde. Det fremkom ikke opplysninger som underbygget kildeopplysningene fra politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ vurdering:

Saken ble sendt politimesteren for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 andre ledd, Politimesteren ble bedt om å følge opp As rolleforståelse og bevisstgjøring av skillet mellom arbeid og fritid.   

 

 

Sak 759/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE AV PÅTALEMYNDIGHETEN FOR FEILAKTIG Å HA HENLAGT EN STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat og en statsadvokat for ikke å ha reist tiltale i en straffesak han selv hadde anmeldt og var fornærmet i. A hadde anmeldt en kvinne for at hun hadde forklart seg negativt om ham i et politiavhør. Det hadde skjedd i en sak hvor As datter hadde anmeldt kvinnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet og påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil                              

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 840/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE FOR TYVERI

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen og andre etater for å ha stjålet eiendeler fra boligen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå kjennelse fra tingretten om fravikelse av As leilighet. A ble varslet om tvangsfravikelsen og tidspunktet for når det skulle skje. Han ble også flere ganger informert om eiendelene og hvordan han skulle gå frem for å hente disse.  

 

Det er ikke bevismessige holdepunkter for at namsmannen eller andre ansatte hadde opptrådt straffbar i forbindelse med tvangsfravikelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 189/19-123, 03.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA ROTET BORT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha rotet bort en anmeldelse han innga i 1986.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at det er opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar. I vurderingen av ikke å iverksette etterforsking er det også sett hen til at et eventuelt straffansvar for overtredelse av straffeloven (1902) § 325 eller § 324 om uforstand i tjenesten foreldes etter to år og allerede var foreldet da Spesialenheten mottok anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil       

 

 

 

Sak 408/18-123, 03.04.2019

 

ETTERFORSKING FOR BEHANDLING AV VÅPENSAK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet oversendte sak om mulig tjenestefeil ved behandling av våpensøknad.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spørsmål om tjenestefeil var knyttet til om A hadde kompetanse til å behandle våpensøknaden, forståelse av regelverket om amnesti og bruk av ervervskoder. Spesialenheten fant ikke å kunne føre tilstrekkelig bevis for at det var forhold ved As undersøkelser, vurderinger og beslutninger som avvek slik fra korrekt og forsvarlig saksbehandling at hun hadde opptrådt straffbart. Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 114/19-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonen som "slengte tre ugjenklistrede, uniformerte konvolutter i vår ulåste postkasse 24/5-18".

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente, i likhet med hva politidistriktet hadde uttrykt overfor A i forbindelse med hans klage, at forholdet var uheldig. Spesialenheten var imidlertid av den oppfatning at opplysningene i saken ikke ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking da det ikke var sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:                                                                

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 817/18-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slått ham med flat hånd da de gikk forbi ham.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A skulle delta på et meklingsmøte, og familievernkontoret ønsket bistand fra politiet om å være til stede grunnet tidligere erfaring med A. Etter møtet mente A at politiet hadde slått ham da de gikk forbi ham. A sto da og filmet politiet med sin mobiltelefon. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonen(e) slo A. Med henvisning til lyd- og bildeopptaket fremsto bevegelsen ikke å være et slag, men heller en bevegelse/dytt for å flytte mobiltelefonen/kameraet som A holdt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 13/19-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for manglende innsyn i straffesaksdokumenter, gjentatte tyveri og innbrudd, tortur, korrupsjon m.v.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde de siste årene anmeldt til sammen 38 saker, og Spesialenheten mente at de 34 sakene som hadde vært behandlet siden 2014 omfattet samme forhold som nå ble anmeldt på nytt. Ifølge straffeprosesslovens system skal ikke allerede rettskraftig avgjorte saker behandles enda en gang.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble avvist.

 

Uke 13

Sak 544/17-123

 

PÅTALEUNNLATELSE - BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG SØK I REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Øst politidistrikt meldte om at en sivilt ansatt (A) i Oslo politidistrikt mulig hadde brutt taushetsplikten og søkt i politiets registre uten tjenestemessig behov. Mistanken oppsto etter at en kvinne, som hadde ringt politiet og meldt om bråk fra boligen til As datter, i ettertid ble konfrontert med at hun hadde ringt politiet. Kvinnen mistenkte at A hadde lest i politiloggen at hun var melderen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A hadde gjort oppslag i politiets registre på saker datteren var involvert i. Det ble ikke funnet tilstrekkelig bevist at A hadde videreformidlet opplysningene til datteren. Spesialenheten mente at A ikke hadde tjenestemessig behov for å gjøre oppslagene/søkene, og at hun hadde overtrådt straffeloven § 171.

 

Spesialenhetens avgjørelse:  

Det er gitt påtaleunnlatelse uten vilkår.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 12

Sak 335/18-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV FORSØK PÅ Å PÅVIRKE EN RETTSLIG FORKLARING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha forsøkt å få en annen tiltalt person til endre forklaring under hovedforhandlingen i retten. A hadde ikke selv sett eller hørt dette, men opplyste at den andre tiltalte hadde forklart ham dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at en ansatt i politiet hadde opptrådt straffbart. A var domfelt i saken, og både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert de forklaringene som ble gitt i retten i forhold til det som tidligere var forklart til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 492/18-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR IKKE Å HA TATT IMOT EN ANMELDELSE OG FOR KRENKENDE OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A møtte på politivakta for å anmelde en drosjesjåfør som blant annet hadde nektet å etterkomme krav fra A om å kjøre så fort som mulig. Drosjesjåføren hadde stanset og prøvd å dra A ut av bilen. Da A anmeldte forholdet sa politiet at hendelsen var hans egen skyld, og nektet å ta i mot anmeldelsen mot sjåføren.

Spesialenhetens vurdering:

Det var etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 473/18-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha forfulgt ham over en lang periode.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets saksdokumenter viste at det var grunnlag for politiet til å gripe inn mot A. Blant annet hadde han eks-kjæreste anmeldt ham for vold. A hadde flyktet, og da han til slutt ble pågrepet, hadde han truet og spyttet på politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 139/19-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE ETTERFORSKING ETC.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for manglende etterforsking av anmeldelser fra A, overvåkning og uriktig behandling av tilbakekall av førerett.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A hadde ikke påklaget henleggelsen.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet ved sin behandling av sak om tilbakekall av førerett hadde opptrådt straffbart.

 

Det var heller ikke grunnlag for å undersøke As anførsler om sjikane fra politiet og overvåking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 605/18-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV BRUK AV PEPPERSPRAY

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved politidistriktet for bruk av pepperspray. Ifølge A lå han og sov da han hørte det banke på døren. Han visste ikke at det var politiet. Han åpnet døren og rakk ikke å se hvem det var før politiet sprayet ham med pepperspray over hele kroppen. Politiet unnlot å skylle ham med vann etter sprayingen, og han hadde det svært vondt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på opplysninger fra politiet om at A var oppfarende og hissig da politiet kom, og fremsto å ville angripe politiet. Han ble derfor sprayet med pepperspray. Det fremgikk også at A ble skylt med vann.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 12/19-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA FØRT FALSKT VITNE M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte to statsadvokater for å ha ført vitnet X i rettssaken mot ham og for medvirkning til netthets. Statsadvokatene var aktorer i straffesaken mot A, der han ble domfelt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at statsadvokatene ved å føre vitnet X hadde opptrådt straffbart. X forklarte seg under vitneansvar, og det er til sist opp til retten å vurdere bevisverdien av hans forklaring opp mot øvrige bevis i saken. A hadde som tiltalt også rett til å kommentere Xs forklaring for retten.

 

Det var videre ikke sannsynlig at statsadvokatene hadde medvirket til at X bedrev netthets. Statsadvokatene kunne ikke holdes strafferettslig ansvarlige for at A ble idømt krav om å betale erstatning til den fornærmede i straffesaken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 121/19-123, 21.03.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG OVERVÅKNING AV TELEFON

 

Politidistrikt:

 

Anmeldelse:

A, som er bosatt på Island, anmeldte norsk politi for å ha avlyttet ham siden 2013. Han viste til at han på flyplassene i Bergen, Bodø, Oslo og Stavanger har opplevd det veldig klart at det har blitt tuklet med lyden. Han mener at avlyttingen må ha vært gjort med tillatelse fra norsk politi, og har anmeldt tilsvarende forhold til islandske myndigheter.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart. A er ikke omhandlet i straffesaksregisteret i Norge.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 503/18-123, 21.03.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG OVERVÅKING, FORFØLGELSE, VOLD, INNBRUDD, TYVERI M.M

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for en rekke straffbare forhold i forbindelse med at politiet hadde bistått helsevesenet i oppdrag med A. A vedla kopi av div. legejournaler m.m om henne selv, og opplyste at det ikke hadde vært grunnlag for å tvangsinnlegge henne. Politiet hadde også tatt beslag i førerkortet hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av politiets dokumenter om A at det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde bistått helsevesenet i flere oppdrag, blant annet fordi A var vurdert å være suicidal.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 764/18-123, 22.03.2019

 

ANMELDELSE FOR URETTMESSIG BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt A besøksforbud på mangelfullt grunnlag.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Besøksforbudet ble utstedt etter begjæring fra en konkret fornærmet. Gyldigheten av besøksforbudet var vurdert av tingretten og lagmannsretten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 809/18-123, 22.03.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for brudd på taushetsplikten. Det fremgikk av anmeldelsen at B hadde tatt kontakt med en venn av A, og spurt når A kom hjem. B hadde også fortalt vennen at politiet ville aksjonere hos A, og at de etterforsket en barnevernssak. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Spesialenhetens etterforsking viste at B hadde spurt As venn når A kom hjem, og deretter om vennen visste hva saken gjaldt. Vennen kjente til saken og svarte bekreftende. B ga ikke opplysninger om saken, og sa aldri at det var en barnevernssak.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Uke 11

Sak 66/19-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for urettmessig å ha stemplet henne som mistenkt i en straffesak. Tjenestemannen hadde ringt henne samme dag for å avhøre henne. Forholdet gjaldt en leiebil som hun hadde leid for to dager. Leie forholdet ble forlenget av X, og bil ble ikke levert tilbake. Da bilfirmaet anmeldte saken, ble A registrert som feilaktig mistenkt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B eller andre ansatte ved Øst politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Det var A som i første omgang leide bilen, og hennes navn fremgikk også av den nye leiekontrakten. Etter den opprinnelige avtalen skulle A levere tilbake bilen til bilfirmaet 20. november 2018. I midten av desember ringte hun firmaet og opplyste at hun ikke trodde de ville få tilbake bilen. A hadde ikke ønsket å avgi forklaring til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 82/19-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE FOR STRAFFBAR UNNLATELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ikke å ha rapportert kriminelle handlinger. A anførte at hennes utleier fakturerte leietakerne for strøm han selv brukte. A mente at namsmannen var klar over dette forholdet uten at det ble grepet inn. Begrunnelsen for dette, skulle i følge A, være tette bånd mellom utleieren og politi/namsmann. Da A overtok leiligheten mente hun seg utsatt for samme type strømbedrageri. Dette er anmeldt til politiet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte hos namsmannen hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen lagt vekt på at A i sin redegjørelse hadde fremsatt udokumenterte påstander.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 168/18-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING OG ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å kjøre til hans mors adresse om natten. Dette skjedde gjentatte ganger, og A oppfattet at politiet trakasserte ham og familien. A anmeldte også tjenesteperson B for trakassering og ulovlig ransaking av en bolig som A eier og leier ut.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser ga ikke svar på om, og eventuelt hvorfor, politiet hadde vært på adressen på de tidspunkter som A anførte i anmeldelsen. Utover det ene tilfellet som var dokumentert med bilder, var det ikke sannsynliggjort at politiet i stort omfang hadde patruljert på adressen. Det var heller ikke sannsynliggjort at dette hadde funnet sted uten tjenstlig grunn.

 

B forklart at han besøkte As eiendom for å undersøke om det var gjort endringer ved eiendommen som kunne endre eiendommens verdi. B viste til at politiet hadde tatt hefte i eiendommen.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at B gjennomførte ransaking etter straffeprosesslovens regler. 

 

B og beboer C forklart seg ulikt om hvordan B fikk tilgang til boligen og hvordan B opptrådte mens han var der. Dersom man la C forklaring til grunn, var det uansett ikke fremkommet opplysninger som ga holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil      

 

 

 

Sak 596/18-123, 13.03.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for overdreven bruk av makt mot ham. A var tatt i nasking, og vektere var tilkalt. De satte på ham håndjern. Deretter kom politiet. A forklarte at politiet la ham i bakken og tok beslag i 1 gram kokain.   

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Det var ikke sannsynliggjort at politiet brukte makt mot A.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble tatt for å ha nasket i en kiosk, og vektere ble tilkalt. Politiet mottok melding fra vekterne om at A var utagerende og ruset. Politiet kom til stedet etter kort tid. A ble bortvist fra sentrum i 24 timer.

 

Vekterne hadde tilkalte politiet på grunn av As oppførsel/utagering. Håndjernene var på da politiet ankom stedet. A forklarte at politiet kastet ham i bakken og brøt på ham. Det var ikke nedtegnet i oppdragsloggen at politiet brukte makt mot A. Med bakgrunn i at vekterne hadde beskrevet A som ruset og utagerende, fant Spesialenheten det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt på et vis som kunne føre til straffansvar. 

 

Spesialenheten iverksatte heller ikke ytterligere undersøkelser rundt As anførsel om at politiet hadde beslaglagt 1 gram kokain som ble funnet på ham. Det var ingen opplysninger om funn av narkotika verken i PO-loggen eller i STRASAK.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

 

Sak 544/18-123, 13.03.2019

 

ANMELDELSE AV UBERETTIGET OVERVÅKING I MANGE ÅR

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha overvåket ham kontinuerlig siden 1978. Han mener at politiet også har kontaktet vennene hans og «satt de opp mot ham».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Innhentede dokumenter fra politiet vist at de kun hadde noen meldinger om A vedrørende «psykiatri».

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil      

 

 

 

Sak 472/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV FORSØK PÅ Å PÅVIRKE EN RETTSLIG FORKLARING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to ansatte i politiet for å ha forsøkt å få en fornærmet til endre forklaringen sin under hovedforhandlingen i retten hvor også A selv var tiltalt. A hadde ikke selv sett eller hørt dette, men opplyste at den fornærmede hadde forklart ham dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at en ansatt i politiet hadde opptrådt straffbart. A var domfelt, og både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert de forklaringene som ble gitt i retten i forhold til det som tidligere var forklart til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 528/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV FORSØK PÅ Å PÅVIRKE EN RETTSLIG FORKLARING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to ansatte i politiet for å ha påvirket et vitne til å forklare seg annerledes enn det som var vedkommendes egen oppfatning av situasjonen. A anmeldte også en politiadvokat for å ha motsatt seg at dette kom frem under hovedforhandlingen i retten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart. A var domfelt i saken, og både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert de forklaringene som ble gitt i retten i forhold til det som tidligere hadde skjedd under politiets etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 783/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV VITNEPÅVIRKNING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å få en tjenesteperson som møtte som vitne, til å endre forklaring under hovedforhandlingen i retten. A hadde selv sett politiadvokaten og tjenestepersonen snakke sammen før vitnet forklarte seg.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart. A var domfelt i saken, og både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert de forklaringene som ble gitt i retten i forhold til det som tidligere hadde skjedd under politiets etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 334/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA PÅVIRKET RETTSVESENET

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha nedlagt feil påstand om straff i tingretten og således å ha påvirket domstolen til å utmåle en for streng straff. A viste til at straffen skulle utmåles til en felles straff med en tidligere domfellelse, og at tingretten utmålte en lavere straff enn det aktor påstod.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. A var domfelt i saken, og tingretten hadde foretatt en selvstendig vurdering av alle straffutmålingsmomentene. Det var ikke holdepunkter for at aktor hadde gitt en påstand om straff som det ikke var dekning for.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 257 om påvirkning av rettsvesenet

 

Uke 10

Sak 389/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL OG IKKE OBJEKTIV ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull etterforsking og fravær av objektivitet i forbindelse med anmeldelse av sak der hans datter var fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

En henleggelsesbeslutning er basert på påtalemessig skjønn. Det tilligger i alminnelighet ikke Spesialenheten å overprøve skjønnsutøvelsen ved påtalemyndighetens avgjørelser. Unntak kan tenkes der det skjønn som er utøvd anføres å være så mangelfullt at det bør vurderes om det er grunnlag for straffansvar.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var Spesialenhetens vurdering at det ikke var forhold eller opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B eller andre i påtalemyndigheten, ved sine påtalemessige vurderinger i saken hadde opptrådt straffbart. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. B hadde benyttet klageadgangen, og henleggelsen var opprettholdt av statsadvokaten.

 

Det var heller ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart. Det var med bakgrunn i gjennomgang av lydopptaket av gjennomlesingen av anmeldelsen, ikke holdepunkter for at As datter ble nektet å komme med ytterligere informasjon om eventuelle voldhendelser eller at hun ble nektet å inngi anmeldelser for andre forhold.

 

Det var uheldig at lydopptaket fra avhøret av As datter ikke lenger var å finne, men Spesialenheten kunne ikke se at det var opplysninger som gjorde det sannsynlig at tjenesteperson(er) hadde opptrådt straffbart i den sammenheng.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 469/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA OVERSENDT BESØKSFORBUD TIL TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for ikke å ha sendt besøksforbud til tingretten for behandling.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt flere besøksforbud mot sin tidligere samboer og deres felles datter. Gjennomgang av saksdokumentene ga grunn til å tro at 3 av besøksforbudene ikke var sendt til retten for behandling. 

 

Etter Spesialenhetens vurdering var dette kritikkverdige. Spesialenheten iverksatte imidlertid ikke etterforsking for å avklare nærmere hva som var årsaken til at besøksforbudene ikke ble oversendt retten i tråd med gjeldende regelverk. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ikke fremsto sannsynlig at forholdet vil kunne medføre straffansvar for påtaleansvarlig eller andre ansatte i politiet eller påtalemyndigheten. Det fremsto å være mangelfulle rutiner og forglemmelser, og ikke grunn til å tro at påtaleansvarlig hadde opptrådt kvalifisert klanderverdig eller med forsett unnlatt å oversende besøksforbudene til tingretten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet for gjennomgang av rutinene for oppfølging av besøksforbud.

 

 

 

Sak 752/17-123, 08.03.2019

 

ETTERFORSKING AV MULIG UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig uaktsom kjøring, ved at A hadde kjørt over fartsgrensen og i for høy hastighet etter forholdene på stedet. Det var tjenestepersonene B og C som hadde meldt fra om hendelsen. De kjørte sammen med A til oppdraget. Oppdraget var å kjøre til en togstasjon for å plukke opp to jenter som kom med toget. Jentene var mindreårige og hadde stukket av fra en institusjon. Det var midnatt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kan på nærmere bestemte vilkår kjøre i utrykning og ved dette holde høyere hastighet enn skiltet.

 

Spesialenheten mente A burde ha sørget for å ha bedre tid på kjøreturen, da det ut fra sakens opplysning fremsto at dette var mulig. Det var likevel Spesialenhetens vurdering at lovligheten av utrykningskjøringen og fravikelsen av fartsbestemmelsen måtte knyttes opp mot selve kjøringen og oppdragets art, ikke at A skulle ha reist tidligere. Det var ikke tvil om at det var viktig å stanse jentene og ta dem tilbake til institusjonen.

 

Selv om vilkårene for å kjøre i utrykning var til stede, er politiet likevel under utrykningskjøringen bundet av aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3.

 

Det var grunn til å tro at A tidvis hadde holdt i en hastighet på minst 130 km/t. Utrykningskjøringen ble ikke varslet med sirene og/eller blålys, og A foretok flere forbikjøringer. Kjøreforholdene var beskrevet som noe krevende vinterføre med snøføyk og spor i vegbanen.

 

Spesialenheten fant det kritikkverdig at A kjørte i utrykning uten at kjøringen ble varslet ved bruk av lyd og/eller lyssignal. Spesialenheten fant det likevel ikke bevist utover rimelig tvil at kjøringen var i strid med aktsomhetskravene i vegtrafikkloven § 3. Det ble i vurderingen vektlagt at det på kjøreturen ikke oppstod noen konkrete, farlige trafikksituasjoner.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet

 

Uke 9

Sak 209/18-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE AV EN PÅTALEJURIST FOR URETTMESSIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en påtalejurist for å ha pågrepet ham og for å ha ransaket hos ham uten grunnlag. A viste til at grunnlaget for dette var en sak/anmeldelse for ett forhold som hadde skjedd flere uker tidligere. A ble den gang pågrepet og satt i arrest – og så løslatt i uten at det ble ransaket.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at påtalejuristen hadde opptrådt straffbart. Det hadde vært grunnlag for å ransake hos A fordi han var mistenkt for overtredelse av flere mulige straffbare forhold. A ble fremstilt og varetektsfengslet grunnet gjentakelsesfare.

 

Påtalejuristen burde imidlertid ha vist til de andre straffesakene i sin «Beslutning om pågripelse/ransaking». Beslutningen var også mangelfull i det påtalejuristen ikke hadde viste til det aktuelle spesielle vilkåret som forelå for å pågripe A, men latt «alle alternativene stå åpne».

 

Saken ble henlagt etter bevisets stilling, men sendt til politimesteren for administrativ vurdering i personalsporet og i læringsøyemed.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet

 

 

 

Sak 614/18-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE AV AT POLITET SKJØT HAM I BENET

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politimann for å ha skutt ham i benet. A mente dette var unødvendig fordi han ikke hadde opptrådt slik at det var grunnlag for å skyte mot ham. Politiet kunne løst situasjonen ved bruk av mindre makt.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, om dagen

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet skjøt A i leggen da han forsøkte å skyte med en signalpistol mot politiet. A hadde tidligere forsøkte å unnslippe fra politiet i en stjålet båt, men fikk motorproblemer. Politibåten lå helt inntil den stjålne båten og det var kun ca. 2 meter mellom A og politimannen som skjøt. Politiet hadde gjentatte ganger beordret A til å overgi seg og de hadde varslet bruk av skytevåpen. Politiet hadde forsøkt å nøytralisere A ved bruk av pepperspray uten å lykkes i det. De avfyrte også et varselskudd, men A hadde fortsatt å opptre truende. A hadde noe tidligere tømt et pulverapparat mot politiet og så kastet det mot den ene politimannen.

 

A ble raskt bragt til sykehuset med ambulanse og operert for skuddskaden i leggen.

 

Spesialenheten mente at vilkårene om nødverge var oppfylt. A hadde utført et «angrep» og farligheten av dette tilsa at politiet kunne skyte ham for å avverge videre angrep.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om grov kroppskrenkelse og samme lov § 18 om nødverge

 

 

 

Sak 52/18-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE MOT EN MINDREÅRIG

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A stilte, via sin advokat, spørsmål ved grunnlaget for at politiet hadde brukt makt mot ham, og satt på ham håndjern, om maktbruken var forholdsmessig og hvilke vurderinger som ble gjort av hensyn til «barnets beste». A var på tidspunktet for hendelsen 16 år.

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet satte på ham håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene B og C var hjemme hos A på uanmeldt besøk fordi han ikke hadde møtt til urinprøver slik ruskontrakten tilsa. Politiet hadde anledning til å komme uanmeldt for å ta urinprøve. Urinprøven var positiv, og A skulle bli med til politistasjonen for avhør. Han nektet å gi fra seg to mobiltelefoner han holdt i hånden. Politiet ønsket å gå igjennom telefonene for å undersøke om det var opplysninger der som kunne være bevis. A kastet begge telefonene i gulvet slik at de knuste. Han ble oppfattet som aggressiv, og ble lagt i gulvet og påsatt håndjern. Spesialenheten la til grunn at han hadde på håndjernene i ca. 10 minutter. Håndjernene ble tatt av forut for avhøret på politistasjonen.

 

Politiet skal være tilbakeholdne med å bruke håndjern på mindreårige. Spesialenheten fant imidlertid ikke at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble vurdert som nødvendig å ha på håndjern under transporten. Også As mor støttet politiets vurdering om dette. Det var videre ikke holdepunkter for at selve nedleggelsen av A gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi det ikke var nedtegnet i rapport at politiet hadde ransaket A.

 

 

 

Sak 93/19-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE AV TORTUR

 

Politidistrikt:

PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte blant annet PST for tortur og overvåkning via mikrobølger.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at PST politiet hadde opptrådt slik A beskrev.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 172/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha gitt ut oppdragsloggen der A var omtalt. Opplysningene var gitt til barneverntjenesten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Barneverntjenesten hadde anmodet politiet om opplysninger om A. Barneverntjenesten anmodet blant annet om "sammendrag fra PO-logg". Sør-Øst politidistrikt besvarte anmodningen og oversendte brev der det var gitt et resyme av PO-loggen.

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene utleveres til offentlige organer i deres interesse. Videre kan barneverntjenesten pålegge offentlige myndigheter, blant andre politiet, å gi opplysninger, uten at taushetsplikten er til hinder for dette.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde brutt taushetsplikten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 689/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok en anonym anmeldelse av tjenestepersoner i Politiets utlendingsenhet (PU) etter et avisoppslag. Ifølge avisoppslaget ble en passasjer på et fly tilsnakket av en tjenesteperson fra PU, som ledsaget en mann som skulle uttransportertes. Passasjeren reagerte på måten mannen ble håndtert på av politiet, og tjenestepersonen spurte deretter passasjeren om hun var norsk, og uttalte «Kanskje du også skal pelle deg hjem dit du kom fra?»

 

Spesialenhetens vurdering:

Passasjeren og tjenestepersonen forklarte seg ulikt til Spesialenheten om hva som ble sagt. Ettersom det ikke forelå bevis i saken som ga støtte til noen av forklaringene, kunne Spesialenheten ikke utelukke at tjenestepersonens forklaring var korrekt. Han forklarte at mannen som skulle uttransporteres var krevende og laget mye lyd. Mannen var iført BodyCuff og spyttmaske. Passasjeren henvendte seg til politiet, og tjenestepersonen spurte om hun var norsk. Han registrerte ikke noe svar fra henne på grunn av støyen på flyet og avstanden mellom dem. Det var også en vanskelig og opphetet situasjon om bord. Han sa "Kom deg hjem" til henne, og mente med dette at hun ikke skulle bry seg med det politiet gjorde.  

 

Spesialenheten stilte seg noe undrende til tjenestepersonens ordvalg dersom han kun mente at passasjeren skulle fjerne seg fra situasjonen, og mente at en slik uttalelse kunne oppfattes som krenkende. Selv om tjenestepersonens uttalelse kom som følge av at passasjeren henvendte seg til ham i en for politiet krevende situasjon, burde han helt klart ha behersket seg og avstått fra slikt. Spesialenheten mente imidlertid at uttalelsen ikke representerte grovt brudd på en tjenesteplikt.

Ettersom bevisene i saken ikke ga et entydig svar på hva tjenestepersonen uttalte til passasjeren, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenheten mente at etterforskingsresultatet med særlig styrke talte mot at tjenestepersonenes maktbruk mot mannen som skulle uttransporteres overskred terskelen for lovlig maktbruk.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 744/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN MV

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for grov uforstand i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

As kontakt med politiet på 80 og 90-tallet. De anmeldte forholdene skjedde på slutten av 90-tallet.  Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Eventuelle straffbare forhold ville være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av foreldelse

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 324 tjenestefeil

Straffeloven (1902) § 325 grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 74/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha fortalt til sin romkamerat (C) at A var en kjenning av politiet og at politiet hadde vært hos familien. C sendte A tekstmelding med slikt innhold fordi C i utgangspunktet skulle være barnevakt for As barn. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger om at en navngitt person er en kjenning av politiet og opplysninger om at politiet gjentatte ganger har vært der grunnet husbråk er opplysninger som er undergitt taushetsplikt.

Det var ikke tvil om at bråk i blokken og at politiet har hatt oppdrag på adressen i den forbindelse, hadde vært et tema mellom B og C. B og C forklart seg forskjellig om innholdet i dialogen. C mente at B hadde fortalt at A var kjenninger av politiet og at politiet hadde vært hos dem flere ganger i forbindelse med husbråk og klager. B forklarte at hun var kjent med husbråk på adressen både gjennom egne opplevelser som beboer i samme blokk, og ved opplysninger mottatt i tjenesten. B trodde at C selv kunne ha koblet hennes opplysninger om at politiet hadde vært på oppdrag i blokka med egen informasjon om A, og trukket slutningen om at A var kjenninger av politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Uke 8

Sak 529/18-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE FOR MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet og påtalemyndigheten for grovt misbruk av offentlig myndighet i forbindelse med etterforsking og rettsforhandlinger i straffesaken mot ham. Forholdene han viste til var blant annet tilbakeholdelse av informasjon og ufullstendige og uriktige opplysninger om hendelser i rapporter, sletting av lydopptak og lydavhør, mangelfull sikring av mobiltelefoner og tilrettelegging for at fornærmede kunne påvirke vitner og tilpasse sin forklaring. Han mente at politiadvokaten hadde samarbeidet med forsvareren om å ødelegge hans anke over tingrettsdommen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk straffesaksdokumentene i lys av As anførsler, uten å finne mistanke om straffbar tjenesteutøvelse. På tidspunktet for As anmeldelse var han rettskraftig domfelt, etter å ha uttømt sine ankemuligheter. Det var ingen opplysninger i domstolens beslutninger som underbygget As påstander om mangler ved etterforskingen eller iretteføringen av saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 568/18-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE AV TRUSLER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for å ha sendt ham en tekstmelding med truende innhold. A opplyste at han hadde mottatt en tekstmelding sendt fra sentralbordnummeret til Øst politidistrikt, der han ble bedt om å betale tilbake penger til en person (B).

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at tekstmeldingen ble sendt fra telefonnummer identisk med sentralbordnummeret til politidistriktet, men at det ikke er mulig å sende tekstmeldinger direkte fra dette nummeret. Spesialenheten fikk også opplyst at det finnes innholdsleverandører som selger sms-tjenester, hvor bruker selv kan velge avsendernavn/nummer. I dette tilfellet har en innholds­leverandør latt noen sende en tekstmelding med det aktuelle avsendernummeret. Innholdsleverandøren som leverte meldingen opplyste at de i sin database ikke hadde lagret opplysninger fra det tidspunktet den aktuelle meldingen ble sendt.

 

Spesialenheten la til grunn at det ikke lenger var mulig å spore reell avsender av tekstmeldingen A mottok, og at hvem som helst ved bruk av nettbaserte sms-tjenester kunne sende en tekstmelding som tilsynelatende kommer fra telefonnummeret knyttet til Øst politidistrikt. Det var dermed uvisst om avsender var ansatt i politiet eller ikke. Spesialenheten kunne ikke se at ytterligere etterforskingsskritt ville oppklare saken. Saken ble henlagt grunnet mangel på opplysninger om gjerningsperson.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 263 om trusler

 

 

 

Sak 914/18-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE AV ANSATTE I POLITIET FOR BRUK AV VOLD

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to politibetjenter for strengt å ha beordret ham ut av en båt han ønsket å kjøpe. Han ble også pålagt å forlate stedet og ikke komme tilbake på 24 timer. A hadde tillatelse fra båteier til å besiktige båten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Patruljen ble tilkalt fordi vaktmesteren i båthavnen ringte og fortalte at A var i en båt som tilhørte en annen, og at A hadde truet ham med juling. Patruljen opplyste også at A var ufin og kverulerende mot dem og at de derfor hadde bortvist ham fra stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 463/18-123, 19.02.2019

 

UTRYKNINGSKJØRING MED VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en patrulje under utrykning hadde kjørt ned i en kulvert på en anleggsvei (del av gamle E6) ved siden av E6 i Stange kommune.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politibetjenten hadde snudd på E6 hvor kjøremønsteret hadde blitt omregulert i forbindelse med pågående og langvarig utbygging. Han oppdaget ikke at den gamle nordgående kjørebanen som lå øst for midtdeleren på E6, hadde blitt omregulert til anleggsvei. Etter det opplyste var det ingen skilting på stedet der han snudde som viste dette. Siden veien var asfaltert og «rett og fin», oppdaget han heller ikke av den grunn at det var en anleggsvei. Politibetjenten kjørte så utrykning i ca. 100-150 km/t nordover. Anleggsveien endte plutselig i en kulvert som var gravd tvers over. Tjenestepersonen klarte ikke å stanse, og kjørte ned i kulverten. Etter det opplyste var heller ikke dette arbeidet skiltet eller varslet på forhånd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 94/18-123, 19.02.2019

 

ETTERFORSKING AV UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN EGNET TIL Å VOLDE FARE

 

Politidistrikt:

Nationella innsatsstyrken i Sverige

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt meldte om at en svensk tjenesteperson som deltok på et kurs i Norge, hadde avfyrt et vådeskudd. Kulen hadde gått gjennom veggen i 2. etasje på forlegningsrommet, og truffet endeveggen på en tilstøtende bygning ca. 4,9 meter over bakkenivå. Endeveggen var av mur og kulen hadde stanset i denne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at tjenestepersoner hadde opptrådt uaktsomt. Selv om patronen kunne ha sittet igjen i kammeret på pipen etter endt trening, skulle dette ha vært oppdaget. Tjenestepersonen mente at han hadde tatt avtrekk i «sikker retning». Det var ikke andre til stede i umiddelbar nærhet. Det var videre på det rene at kulen hadde stanset høyt oppe i en tilstøtende endevegg av mur. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at vådeskuddet var egnet til å volde fare for andre.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen egent til å volde fare for andre

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i Oslo politidistriktet som kursansvarlige og til Nationella innsatsstyrken i Sverige

 

 

 

Sak 564/18-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE FOR MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig brudd på taushetsplikten fra tjenesteperson Bs side. A hadde til politiet opplyst at B hadde fortalt moren til en kamerat av ham at han var domfelt for brudd på narkotikalovgivningen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente etterforskingen med særlig styrke talte mot at B hadde brutt sin lovpålagte taushetsplikt. C benektet å ha mottatt taushetsbelagte opplysninger om A, og det var heller ikke noe ved Bs bruk av registrene som fremsto påfallende.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 29/19-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ikke navngitte tjenestepersoner for å ha gjort søk i politiets registre og gitt taushetsbelagt informasjon til hans sønns mor, X, i forbindelse med en samværsak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynliggjort at politiansatte hadde søkt på A i politiets registre uten å ha tjenestemessig behov eller at de hadde gitt taushetsbelagte opplysninger om A til X. Det er ved vurderingen lagt vekt på at opplysningene gjengitt i tilsvaret om As strafferettslige historikk var generelt utformet, og at det ikke var usannsynlig at X hadde fått opplysningene fra andre enn politiet.

 

For øvrig var de anmeldte forhold mest sannsynlig foreldet allerede på tidspunktet da A innga sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 533/18-123, 20.02.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA BLITT ANHOLDT OG VISITERT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politi for ulovlig frihetsberøvelse og ransaking i forbindelse med at han samme dag ca. kl. 13.15 ble anholdt og visitert i Brugata i Oslo.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var i skriftlig beslutning hjemlet i politiloven § 7a besluttet at det skulle gjennomføres visitasjoner av personer og kjøretøy i området Brugata, Vaterland tirsdag 17. juli 2018 mellom kl. 08 og 15 med formål å søke etter våpen. Det var i beslutningen vist til at området er definert som fokusområde for å forebygge vold på grunn av høy representasjon på politiets kriminalitetsstatistikk.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved å visitere A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 349/18-123, 20.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET RANSAKING, PÅGRIPELSE ETC.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uhjemlet pågripelse og ransaking av familiens bolig i forbindelse med etterforsking mot ham. Videre mente han at politiet uten rettslig grunnlag hadde utgitt straffesaksdokumenter/opplysninger til barneverntjenesten, og at politiets straffesak mot ektefellen for brudd på tolloven var et eksempel på politiets utilbørlig press og krenkelser av familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 7

Sak 545/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha tatt seg inn på hans eiendom. A opplyste at hans svigerfar hadde ringt politiet og opplyst at A hadde holdt rundt halsen til As kone. Politiet hadde kommet inn på As eiendom til tross for at det på inngangsporten fremgikk at eiendommen var lukket område. Politiet ble værende, selv om både A og ektefellen ga beskjed om at det ikke var nødvendig. A ble ransaket av politiet og fratatt en foldekniv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at politiet mottok melding om at A hadde tatt kvelertak på sin kone, og at politiet etter politiinstruksen § 8-7 har adgang til å gå inn på privat grunn for blant annet å forebygge, stanse eller etterforske lovbrudd, eller avverge fare for enkeltpersoner som befinner seg på stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 514/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

En person anmeldte politiet for vold mot sin far (A) på 85 år. Anmeldelsen omfattet også tyveri av As bil, bilnøkler og førerkort. A ble stoppet av politiet for trafikkontroll og oppfordret til å gi fra seg sine nøkler. A nektet fordi han mente å kjøre lovlig. A ble da påsatt håndjern, noe som medførte store sår på hans underarmer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet ved to anledninger stanset A i trafikkontroll. A ble forklart av politiet at han ikke kunne kjøre bil før han hadde fått helseattest. A ga uttrykk for at han fortsatt ville kjøre bil. Ved den siste anledningen ba politiet A om å gi fra seg bilnøklene. A nektet og politiet måtte tvinge nøklene ut av hans hånd. Det ble besluttet at bilen skulle kjøres til lensmannskontoret og at A skulle sitte på i politibilen. Ettersom A var sint og skulle sitte i politibilen med kun én tjenesteperson, ble han påsatt håndjern. A gjorde motstand ved håndjernspåsettet, noe som medførte at noe hud ble skrapet vekk fra hans underarmer.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på As manglende forståelse for at han ikke lovlig kunne kjøre bil i Norge uten at det forelå helseattest. Hans vedvarende motvilje mot å etterkomme politiets anmodninger om å gi fra seg bilnøkkelen, sammenholdt med hans uttalelser om at han fortsatt kom til å kjøre bil, ga etter Spesialenhetens mening politiet anledning til å bruke makt for å få kontroll på bilnøklene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 531/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikten i forbindelse med forkynning av besøksforbud. Politiet påtraff A på kjærestens (B) adresse. A opplyste at hun nektet å snakke med politiet, og politiet la igjen besøksforbudet utenfor Bs bolig. Ifølge A ga også politiet opplysninger fra hennes sak til B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A og B over tid hadde vært i konflikt med As ekskjæreste. Det var tidligere ilagt gjensidige besøksforbud mot B og ekskjæresten. Ekskjæresten begjærte på nytt besøksforbud mot A og B, noe politiet etterkom. Besøksforbudene mot A og B ble forkynt samtidig.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til domstolslovens bestemmelser om forkynning, og at grunnlaget for besøksforbudet var kjent for B.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 652/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for å ha brukket hans arm i forbindelse med innbringelse. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble innbrakt i arrest etter å ha vært overstadig beruset. A kom med svært nedsettende uttalelser til politiet i forbindelse med innbringelsen, var aggressiv og gikk mot en av tjenestepersonene. Han ble lagt i bakken og påsatt håndjern. A ble kjørt til legevakt og klarert for arrest.

 

Spesialenheten mente det var lite sannsynlig at A brakk armen i forbindelse med hendelsen, og viste til at smerter i armen ikke syntes å ha vært noe tema verken da A ble fremstilt for lege eller under oppholdet i arresten. A motsatte seg arrest, og måtte derfor selv anses å ha medvirket til eventuelle smerter eller skader i armen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 555/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenestefeil etter at et pass han leverte inn til destruksjon, ikke ble makulert. A opplyste at han leverte inn sitt pass til makulering i forbindelse med søknad om nytt pass. Et drøyt halvår senere ble han kontaktet av politiet med beskjed om at dette passet var funnet og innlevert til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at passet var makulert elektronisk, og det skulle da ha vært hullet og kastet i en søppelkasse som blir makulert når den er tom. Politidistriktet opplyste at passet sannsynligvis var kommet bort før det ble lagt i søppeldunken. Spesialenheten fant ikke grunn til å iverksette etterforsking. Det ble bemerket at hendelsen helt klart var uheldig, og at det er viktig med gode og sikre rutiner for behandling av innleverte pass. Samtidig er det vanskelig å sikre seg helt mot menneskelige feil, og det var lite sannsynlig at tjenestepersonene som håndterte passet hadde opptrådt straffbart. Videre kunne Spesialenheten vanskelig se at ytterligere undersøkelser så vidt lenge etter hendelsen ville kunne kaste nærmere lys over forholdet, og mente derfor at det vil være uforholdsmessig å iverksette etterforsking.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 884/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA REGISTRERT ANMELDELSE OG FOR LØGN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha registeret hennes anmeldelse og for å ha løyet om at anmeldelsen ikke var mottatt hos politiet. A mente at tjenestepersonen ordla seg på slik måte at han måtte ha kjent til innholdet i anmeldelsen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. For øvrig ble anmeldelsen registrert etter at A ble bedt om å sende den på nytt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 557/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for forskjellsbehandling. Han viste til at politiet ikke hadde etterforsket hans anmeldelse av tyveri av datautstyr. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde henlagt As anmeldelse på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Henleggelsen var etter klage fra A opprettholdt av statsadvokaten.  Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 797/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering og personforfølgelse av en venn, og mente også at politiet forfulgte A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det var en konflikt mellom A og vennen på den ene side, og en kvinne som bodde i samme hus som vennen. Dette resulterte i at politiet ved gjentatte anledninger mottok henvendelser fra partene. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil         

 

 

 

Sak 518/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for tjenestefeil i forbindelse med at han under transport til arresten slo hodet, og at han ikke fikk legetilsyn på cellen.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble pågrepet og kjørt til arrest. Han ble sittende på gulvet i cellebilen og slo under transporten hodet i veggen bak seg. Han ble sittende i arrest i noe over ett døgn. Videoopptak fra cellen viste at A flere ganger klaget over vondt i hodet og ba om legetilsyn. Han ble på et tidspunkt tilbudt legetilsyn, men avslo dette i påvente av avhør. 

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen av transporten til arresten ble det ansett uforholdsmessig å iverksette etterforskning med tanke på å undersøke om det foreligger brudd på vegtrafikkloven § 23a og forskrift om bruk av bilbelte § 1. Det ble vist til at slike overtredelser normalt sanksjoneres med gebyr. Det var heller ikke sannsynlig at det forelå et brudd på en tjenesteplikt av en så grov karakter at det kunne være aktuelt med et straffansvar etter straffeloven § § 171 eller 172.

 

Ved vurderingen av As opphold i arrest ble det lagt vekt på opplysninger i logg over arresttiltak og videoopptak om at han ble tilbudt transport til legevakta for tilsyn, men at han selv avslo dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 579/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for overdreven maktbruk. A opplyste at hun ble stanset i billettkontroll på en buss, og at hun ble sint og kom med nedsettende uttalelser til kontrollørene. Kontrollørene tilkalte politiet. A kalte politiet blant annet «stygge gamle rasister» og «ubrukelige tapere». A opplyste at politiet holdt armen hennes slik at hun fikk vondt, at hun ble lagt i bakken og at den ene tjenestepersonen tråkket henne på låret slik at hun fikk blåmerke. A erkjente å ha vært svært full og frekk i munnen.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på kveldstid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på As vedvarende utagering og nedsettende uttalelser til både billettkontrollørene og politiet. Ettersom hun etter gjentatte oppfordringer ikke roet seg, mente Spesialenheten at det var anledning for politiet til å bruke makt for å få kontroll på henne.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 6

Sak 600/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE FOR MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for mulig brudd på taushetsplikten fordi hun hadde funnet straffesaksdokumenter i sin personalmappe.

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelsene tydet på at dokumentene i hovedsak var inngitt av A selv. Noen dokumenter var også inngitt av personer som var parter i saker tilknyttet A. Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde utgitt dokumenter eller brutt taushetsplikten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 668/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE KNYTTET TIL URINTEST

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han i tjenesten ble bedt om å avlegge urintest.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Spesialenheten la til grunn at undersøkelsen var å anse som bruk av et straffeprosessuelt tvangsmiddel med det formål å avdekke om A hadde benyttet rusmiddel. Det forelå muntlig beslutning om urinundersøkelse fra jourhavende jurist, og A samtykket til å ta urintesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 348/18-123, 06.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET RANSAKING, PÅGRIPELSE ETC.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uhjemlet ransaking av familiens bolig i forbindelse med etterforsking mot hennes ektefelle. A anførte også at hun ikke fikk den informasjon hun hadde krav på om bakgrunnen for ransakingen, informasjon om barna og deres ve og vel, og hva som ble tatt i beslag. Videre mente hun at politiet uten rettslig grunnlag hadde utgitt straffesaksdokumenter/opplysninger til barneverntjenesten, og at politiets straffesak mot henne for brudd på tolloven var et eksempel på politiets utilbørlig press og krenkelser av familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 583/18-123, 06.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å bruke unødig makt mot henne. Politiet kom hjem til A etter bekymringsmelding om As helsetilstand. I følge A brøt politiet opp igjen et ribbeinsbrudd som hadde grodd, da de skulle sette på henne håndjern.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: A anførte at politiet bendte hendene bak på ryggen hennes for å sette på håndjern. Uklart om dette skjedde.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestemennene opptrådte straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det var besluttet at A, av hensyn til hennes egen helsetilstand og sikkerhet, skulle fremstilles for lege. A motsatte seg politiets tjenesteutøvelse og uttalte selv at de måtte bruke makt for å få henne med seg. Det er uklart om politiet brukte makt. A opplyste ikke til patruljen at hun hadde en ribbeinsskade og uttrykte heller ikke at hun fikk smerter som følge av politiets håndtering av henne.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 486/18-123, 07.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Søskenparet A og B anmeldte en polititjenesteperson (C) for tjenestefeil i forbindelse med at C, etter anmodning fra barneverntjenesten, utarbeidet en sikkerhetsvurdering. Vurderingen gjaldt sikkerheten til Bs barn ved eventuelt samvær med B. Barnet bodde på sperret adresse fordi blant annet B tidligere hadde bortført barnet. A viste til at C, i forbindelse med vurderingen, hadde søkt på ham i politiets registre. A og B viste til at det ikke fantes risikobedømmingsverktøy for vurderinger av fare for bortføring, og anførte at C derfor ikke hadde kompetanse til å foreta undersøkelsene i politiets registre. De mente også at vurderingen inneholdt faktafeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at barneverntjenesten har hjemmel til å kunne gi pålegg til offentlige myndigheter om å gi taushetsbelagte opplysninger når dette er nødvendig i forbindelse med vurdering, forberedelse og behandling av saker etter barnevernloven jf. lov om barneverntjenester § 6-4 annet ledd. Videre fremgår det av politiregisterloven § 21 at tjenestepersoner i politiet kan gis tilgang (rett til direkte søk) til opplysninger i den utstrekning det er et tjenestemessig behov. Det ble lagt til grunn at politiet i dette tilfellet foretok undersøkelser de fant nødvendige for å besvare barnevernets anmodning. Det ble også sett hen til at C i sikkerhetsvurderingen tilkjennega at det ikke foreligger risikobedømmingsverktøy for vurderinger av fare for bortføring, og at hans vurdering var basert på skjønn. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 818/18-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slått ham i hodet, på overkroppen og tatt kvelertak. I følge A fikk han på sykehuset påvist skader i bein, nakke, overkropp og ansikt

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern, spyttehette og bodycuff

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. A nektet å etterkomme pålegg fra politiet, og opptrådte truende og utagerende mot politiet under deres tjenesteutøvelse. I slike situasjoner vil politiet ha anledning til å bruke makt innenfor rammene angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2.

 

Det måtte fem tjenestepersoner til for å få kontroll på A og få ham transportert til politistasjonen. Politiets anmeldelse, samt fortløpende meldinger til operasjonssentralen i anledning hendelsen, sto i klar motstrid til anførslene i As anmeldelse. A skallet med vilje hodet i murveggen i garasjen på politihuset. Videoopptak viste at han sparket i bildøren på cellebilen slik at den ble skadet. Hans utagering og manglende evne/vilje til å roe seg tross gjentatte oppfordringer, medførte at politiet så seg nødt til å iføre ham spyttemaske og bodycuff.

 

A har videre ikke bidratt til å opplyse det anmeldte forhold, herunder ikke signert fritak for taushetsplikt, slik at relevante helseopplysninger kunne innhentes. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 737/18-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å avbryte telefonsamtaler med ham, nekte ham innsyn i straffesaker, at de «lyver» m.v

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet saksopplysninger fra politiet, og fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde heller ikke konkretisert tid og sted for når forholdene hadde funnet sted eller konkretisert hva som faktisk hadde skjedd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 647/18-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å HA NEKTET Å TA IMOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at en ansatte i politiet ikke ville gi ham kopi av anmeldelsen han ønsket å inngi og for at politiet ikke ville ta imot anmeldelsen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

I politiets operasjonslogg fremkom at A trodde at han selv måtte få kopi av anmeldelsen for at politiet skulle behandle den (originalen). A hadde derfor selv bedt om å få anmeldelsen tilbake og deretter forlatt stedet.

 

A hadde noe senere levert anmeldelsen til politiet på et annet sted, og den var da registrert mottatt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 694/18-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å presse ham til å ta sitt eget liv, vold, tyveri av penger, løgn, mv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet saksopplysninger fra politiet og gjennomgikk disse. Det fremgikk blant annet at politiet hadde oppsøkt A etter at han hadde opplyst å ville ta sitt liv. Politiet hadde da fremstilt ham for lege, som konkluderte med at det ikke var grunnlag for tvangsinnleggelse. A ble deretter dimittert.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde heller ikke konkretisert tid og sted for når de andre anmeldte forholdene hadde funnet sted, og konkretisert hva som faktisk hadde skjedd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 615/18-123, 08.02.2019

 

ETTERFORSKING FOR OPPBEVARING AV NARKOTIKABESLAG I SKAP

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at det var funnet narkotika i postskapet til A. Det var antatt at narkotikaen var beslag.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte at han ikke kjente til narkotikaen, og hadde ikke hatt befatning med beslaget. Han brukte ikke postskapet, kun hyllen under skapet. Skapet sto ulåst. A trodde noen kunne ha lagt beslaget i skapet hans som en slags mellomlagring, og så blitt avglemt. Han vet ikke hvem som kunne ha lagt det der.

 

Spesialenheten la til grunn at narkotikaen var beslag. Beslaget var ikke håndtert i samsvar med gjeldende instruks for beslagshåndtering.

 

A avviste kjennskap til narkotikaen. Skapet sto ulåst. Spesialenheten kunne ikke utelukke at andre enn A kunne ha lagt lynlåsposene i skapet. Etterforskingen kunne ikke avklare nærmere når, hvorfor og hvem som la lynlåsposene i As skap. Ytterligere etterforsking ville, slik Spesialenheten så det, ikke lede til svar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 5

Sak 618/17-123, 28.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Utrykningspolitiet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk fra Utrykningspolitiet melding om en hendelse der en patrulje hadde stanset en bil for hastighetsovertredelse. Fører av bilen opplyste til politiet at han var på vei til sykehuset med sin kone, som var fødende med tvillinger og at det hastet med å komme frem. Politiet eskorterte paret til sykehuset. Etter at mannen hadde fulgt sin kone inn til akuttmottaket, gikk han ut igjen og snakket med politiet. Han ble ilagt et forenklet forelegg for hastighetsoverskridelsen. Konen ble sittende igjen ved akuttmottaket, og fulgt opp til fødeavdelingen av sin mann først etter at han hadde avsluttet samtalen med politiet. Behandlende lege ved sykehuset opplyste at denne forsinkelsen kunne ha medført at liv hadde gått tapt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiloven § 2 nr. 4 at politiet skal yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevet og naturlig.

 

Det var uomtvistet at tjenestepersonene ikke bistod den fødende kvinnen med å påse at hun umiddelbart fikk den helsehjelpen det i ettertid viste seg at hun hadde behov for. Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene var av den oppfatning at kvinnen var tilstrekkelig ivaretatt av helsepersonell på tidspunktet hun var fulgt inn på akuttmottaket på sykehuset. Denne oppfatningen av situasjonen fremsto etter omstendighetene også som aktsom. Det var også klart at tjenestepersonene ikke kunne bebreides for at det ikke ble kjørt uttrykning til sykehuset. Det var ikke holdepunkter for at de to på dette tidspunktet burde forstått hvor akutt situasjonen for kvinnen var, og det var også relativt kort avstand til sykehuset.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 15/19-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte PST for å overvåke ham gjennom pc og annet elektronisk utstyr.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at det var opptrådt straffbart. A hadde også trukket sin anmeldelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 528/17-123, 30.01.2019

 

ETTERFORSKING AV MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten opprettet sak om mulig brudd på taushetsplikten etter at A opplyste til politiet at X hadde fortalt henne at en polititjenesteperson ga ham opplysninger fra politiets saker.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten etterforsking ga ikke holdepunkter for at den personen som ble nevnt om mulig mistenkt, hadde søkt på A og/eller straffesaken. Det var heller ikke holdepunkter for at tjenestepersonen hadde gitt opplysninger til X.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 812/18-123, 31.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for gjentatte ganger å ha kjørt inn på gårdsplassen hennes.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen føringer hos politiet som omhandlet A. Etter Spesialenhetens mening var det ikke sannsynlig at politiet hadde forholdt seg som beskrevet av A uten å ha en tjenstlig og dermed legitim grunn for det. På grunn av politiets taushetsplikt var det heller ikke gitt at politiet kunne gi A noe svar på hvorfor de hadde vært i området på aktuelle tidspunkt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 589/18-123, 31.01.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ulovlig "razzia" og hærverk på hans eiendom. Han mente hendelsen fant sted i november 2017, men viste til at politiet selv måtte kunne finne tilbake til korrekt dato. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i politiets register kunne ikke avdekke hvilken ransaking A mente og når denne skulle ha skjedd, og A besvarte ikke Spesialenhetens henvendelser for å avklare dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 772/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot ham slik at han fikk flere brudd i høyre arm, både i håndleddet og overarmen. Han skulle også ha fått knust albuer og knær på venstre side.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger innhentet fra politidistriktet viste at politiet gjentatte ganger hadde blitt varslet om As adferd og vært i kontakt med ham grunnet dette. I flere av tilfellene hadde politiet transportert A til legevakt og psykiatrisk sykehus. Det var ingen opplysninger som sannsynliggjorde As påstander om at politiet hadde påført ham brudd/ skadet ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 729/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA OPPSØKT HENNES ADRESSE FOR Å KOMME I KONTAKT MED B

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere ganger å komme hjem til henne for å komme i kontakt med B. B bor ikke hos A. A hadde gjentatte ganger informert politiet om dette, men de fortsatte å komme hjem til henne.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avdekke hvorfor politiet antok at B kunne påtreffes hos A. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 773/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR FORFØLGELSE OG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for overvåkning og forfølgelse. A har navngitt en tjenesteperson som han mener har overvåket ham. Overvåkningen skal pågå fortsatt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet har overvåket A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 671/17-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot henne. Hun hadde oppsøkt politistasjonen grunnet uenighet om oppgjøret for en taxitur. Hun satt i drosjen utenfor politistasjonen da bildøren ble revet opp av en politimann. Han røsket mobiltelefonen ut av hendene hennes og kastet telefonen, før han kastet seg over henne. Hun ble dratt brutalt ut av bilen og lagt i bakken. Politimannen satte seg oppå ryggen hennes. A skrek av redsel. En mann filmet hendelsen. A fikk påsatt håndjern på ryggen og ble tatt med ned i kjelleren på politistasjonen. A opplyste til politiet at hun har PTSD og panikkangst. Politiet lo av henne. I ettertid hadde hun vondt i ribbein og hofte, nakke og tenner.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og satte på henne håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene B og/eller C hadde kastet seg over A, dratt henne brutalt ut av bilen, lagt henne i bakken og satt seg på ryggen hennes, slik hun anførte. Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene forsøkte dialog med A og oppfordret henne om å roe seg ned. På grunn av hennes opptreden ble det vurdert som nødvendig å få kontroll over henne ved å legge henne i bakken. C forklarte at han benyttet godkjent arrestasjonsteknikk, og avviste at A ble skadet. Heller ikke B kjente til at A ble skadet. For øvrig fremkommet ingen opplysninger fra arresten/inkvireringen som støtter As forklaring om skader.

 

Bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden og fremsto ikke som unødvendig eller uforholdsmessig i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 4

Sak 17/19-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA REGISTRERT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for ikke å ha registrert anmeldelse. A hadde sendt anmeldelsen til politimesteren personlig. A mente at unnlatelse av å registrere anmeldelsen skyldtes en tidligere og pågående konflikt med A, som politimesteren var redd skulle bli avslørt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politimesteren hadde viderebragt anmeldelsen for registrering. Fordi A også hadde sendt anmeldelsen i kopi til Spesialenheten hadde det vært kontakt mellom Spesialenheten og politidistriktet om hvem som skulle registrere anmeldelsen. Fordi anmeldelsen var rettet mot en person som ikke omfattes av Spesialenhetens mandat, måtte politidistriktet registrere og behandle anmeldelsen.

 

Det var ukjent hvorfor anmeldelsen ikke var registrert, men det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avdekke dette, idet det ikke var sannsynlig at ansatte i politidistriktet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 310/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for bruk av makt mot hennes sønn B i forbindelse med politiets bistand med å få sønnen ut av klasserommet på skolen.

 

Åsted: Offentlig sted på dagtid

 

Oppdrag: Orden, bistand

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i Bs armer for å hindre ham i å forlate klasserommet. De la B på gulvet.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt av skolen fordi skolens ansatte ikke selv kunne bruke makt mot B for å få ham ut av klasserommet. Det var over tid forsøkt å overtale gutten til å bli med moren hjem frivillig. Det var frykt for at B kunne utagere mot medelevene. B ønsket ikke å snakke med politiet, og forsøkte å gå. Tjenestemennene tok tak i armene hans for å holde ham tilbake. Han sparket tjenestemennene flere ganger i låret. De la ham ned på gulvet for å ro ham. B ble etter hvert med tjenestemennene og moren ut slik at han kunne reise hjem.

 

Ut fra situasjonen, Bs oppførsel og de vurderingene som var gjort på forhånd, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt mot B innebar straffansvar. Det var heller ikke opplysninger i saken som tilsa at håndteringen av oppdraget fra operatørens side og tjenestepersonenes side innebar en tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 590/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ PRIVATLIVETS FRED, ULOVLIG RANSAKING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner som kom hjem til ham. Tjenestepersonene opplyste ikke tjenestenummer og hadde ikke ransakingsbeslutning. De presset seg forbi A inn i boligen mot hans vilje, og tok med hans kjæreste.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet oppsøkte As adresse etter melding som kunne tyde på at X ble holdt hos A mot sin vilje. X ble frivillig med politiet bort fra As bolig. Det var ikke holdepunkter for at politiet ransaket hos A eller at de hadde opptrådt straffbart ved å ikke opplyse tjenestenummer.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 470/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BESLAG

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt beslag i tabletter som hans kjæreste hadde tatt med til Norge fra utlandet. A mente beslaget var ulovlig og at kjæresten hadde blitt holdt tilbake av politiet i tre timer. Dette mente han var trakassering.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Tablettene som As kjæreste hadde tatt med til Norge hadde virkestoffer som er registrert på dopinglisten, og hun hadde ikke gyldig dokumentasjon. A ble ikke holdt tilbake av politiet, slik A anførte.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 419/18-123, 21.01.2019

 

MELDING OM VEGTRAFIKKUHELL VED FORFØLGELSE AV MOTORSYKLIST

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at en motorsykkel med fører A og passasjer hadde kjørt av vegen i forbindelse med at den ble forfulgt av en politibil. Føreren av motorsykkelen hadde unnlatt å stanse for kontroll, og hadde i stedet forsøkt å kjøre fra politiet. Motorsykkelen var stjålet.    

 

Spesialenhetens vurdering:

Patruljen varlet med lys- og etter hvert lydsignal for å få A til å stanse. A etterkom ikke dette, men akselererte og skiftet kjørefelt flere ganger for å unnslippe politiet. På et tidspunkt var kjøretøyene oppe i 170 km/t. Forfølgelsen varte i ca. 1 minutt, før føreren av motorsykkelen ikke klarte svingen på avkjøringsrampen, og kjørte av veien. As hastighet var da ca. 80 km/t. Passasjeren fikk bruddskader.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde kjørt uforsvarlig. Tjenestebilen holdt tilstrekkelig avstand til motorsykkelen, og det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet ved sin kjøring presset A slik at han kjørte av veien.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 719/17-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR PÅKJØRSEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kjørt på hennes vannscooter i forbindelse med at hun ble stanset av politiet i båt. Scooteren fikk riper.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det oppstod ingen personskade, kun det som måtte anses som begrensede materielle skader. Tilsvarende sammenstøt mellom sivile ville sannsynligvis ikke blitt etterforsket av politiet.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 255/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR KRENKENDE OPPFØRSEL 

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for trakasserende og ydmykende atferd i forbindelse med en kontroll av A da han sto og ventet på bussen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken fant Spesialenheten det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart i forbindelse med kontrollen av A. Tjenestepersonene hadde tjenstlig grunn til å kontrollere A opp mot et stikkbrev. Det var ingen bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde andre motiver, slik A anførte. Videre ga filmopptakene som A fremla ikke holdepunkter for trakasserende atferd eller unødvendig bruk av makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 603/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE KNYTTET TIL BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt A besøksforbud. A mente at det ikke var grunnlag for besøksforbudet, samt at beskrivelsen av saken ved oversendelse til retten var kun til motpartens fordel. As argumentasjon var utelatt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Vilkårene for å beslutte besøksforbud følger av § 222a, og ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart ved å ilegge A besøksforbud. For øvrig kan den som besøksforbudet rettes mot be om at forbudet prøves av domstolen. Besøksforbudet er prøvd av retten, og er opprettholdt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 595/18-123, 22.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha forsøkt å presse ham til å avgi forklaring, nekte ham innsyn i saksdokumenter og nekte ham å inngi anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde fått innsyn i sakens dokumenter og inngitt anmeldelse. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 3

Sak 691/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE FOR FALSK FORKLARING I TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha forklart seg falskt som vitne i tingretten der A var tiltalt for trusler. A anmeldte også at han hadde blitt torturert av politiet og tvunget til å tilstå.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det er ved vurderingen lagt vekt på at domstolen har foretatt en vurdering av forklaringen til B. A var til stede i retten og hadde anledning til å imøtegå Bs forklaring. B hadde kort tid etter samtalen skrevet ned hva A hadde uttalt, og dette var i samsvar med det hun forklarte seg om i retten.

 

Det var videre ikke sannsynliggjort at A ble torturert av uidentifiserte tjenestepersoner. Det er vektlagt nedtegninger i arresttiltak og po-logg om As tilstand da han ble pågrepet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om uriktig forklaring

 

 

 

Sak 785/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE FOR MEDVIRKNING TIL FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å ha medvirket til at C hadde forklart seg falskt i tingretten. Saken i tingretten gjaldt spørsmål om avskjedigelse av A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har tidligere behandlet As anmeldelse mot C for falsk forklaring i tingretten og lagmannsretten. Disse sakene er henlagt. Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar i forbindelse med Cs forklaring.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 163 om falsk forklaring (medvirkning)

 

 

 

Sak 628/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE FOR LEGEMSBESKADIGELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot ham på tinghuset i 2014 i forbindelse med at han ble fremstilt der. A anførte at han blant annet fikk skader på tennene etter politiets bruk av makt mot ham.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser kunne ikke avdekke at politiet hadde fremstilt A på tinghuset i 2014. Etter det Spesialenheten kunne se ble A siste gang pågrepet/fengslet i 2007, og han hadde blitt fremstilt i tinghuset i 2005.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 394/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for uttalelser han ga til A på telefon i forbindelse med henleggelse av en anmeldelse fra A. A opplyste at han hadde ringt tjenestepersonen for nærmere opplysninger om hvorfor anmeldelsen var henlagt, og at tjenestepersonen på en arrogant måte hadde opplyst at det var på grunn av manglende ressurser, og at dersom politiet skulle etterforske alle slike saker, ville Norge bryte sammen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at utsagnene A viste til i anmeldelsen på ingen måte var straffbare.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grov uaktsom tjenestefeil        

 

 

 

Sak 392/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG ANKLAGE M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for uriktig forklaring og falsk anklage mot ham for kroppskrenkelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at B hadde rettet en falsk anklage mot A. Med bakgrunn i As forklaring, måtte det kunne legges til grunn at de to tok hverandre i hånden. Det er ingen holdepunkter for at Bs beskrivelse av sin oppfatning av håndtrykkets kraft og situasjonen for øvrig var bevisst uriktig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 222 om uriktig anklage

 

 

 

Sak 611/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE AV TYVERI

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stjålet en koffert med innhold til en verdi av 20-25 000 kroner.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet har stjålet kofferten. Det er ved vurderingen lagt vekt på at lensmannskontoret ikke har hatt befatning med A etter sommeren 2017, og at A til tross for gjentatte henvendelser fra Spesialenheten, ikke har tatt kontakt for å bidra til å opplyse saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 398/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA TATT UT SIKTELSE PÅ MANGELFULLT GRUNNLAG 

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ta tatt ut siktelse mot ham på mangelfullt grunnlag. A mente han heller ikke fikk anledning til å bestride påstandene mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Spørsmålet om tiltale skal avgjøres så snart saken er tilstrekkelig forberedt til det. For å ta ut tiltale i straffesaker, skal påtalemyndigheten være overbevist om at både subjektive og objektive vilkår for straff er tilstede, og at straffeskylden kan bevises i retten.

 

Spesialenheten fant ikke at det var forhold eller opplysninger i saken som ga holdepunkter for at B ved sine påtalemessige vurderinger hadde opptrådt straffbart.

 

A ble domfelt i tingretten. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å vurdere tingrettens bevisvurdering. A har benyttet sin rett til å påanke dommen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 763/17-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ulovlig frihetsberøvelse. Lagmannsretten hadde ca. kl. 10 underrettet om beslutning om at han skulle løslates fra varetekt. Han ble først løslatt ca. kl. 17.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av saken at barneverntjenesten hadde fattet akuttvedtak om at A skulle plasseres på institusjon. Politiet var informert om akuttvedtaket, og grunnet akuttvedtaket ble han ikke løslatt før ansatte fra barneverntjenesten hentet og transportert A til institusjonen kl. 17.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil 

 

Uke 2

Sak 547/18-123

 

FORELEGG – KOLLISJON MELLOM TO TJENESTEBILER UNDER UTRYKNINGSKJØRING 

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet varslet om at to tjenestebiler under utrykning hadde kollidert i et kryss i Oslo. Begge bilene hadde store materielle skader, to av tjenestepersonene var skadet og en bygning hadde fått skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for utrykningskjøring var til stede for begge førerne, og at oppdragets art tilsa at de lovlig kunne fravike trafikkreglene for raskest mulig å ta seg fram til oppdraget. Begge brukte blålys. Selv om det kjøres i utrykning, gjelder likevel vegtrafikkloven § 3 om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, slik at det ikke kan oppstå fare eller volde skade. 

 

Sjåfør A overholdt ikke vikeplikten for kjøretøy fra høyre, og kolliderte med sjåfør B.

 

Den som bryter vikeplikten må være forberedt på at kryssende kjøretøy, som har forkjørsrett, vil forholde seg til forkjørsretten. En bygning stengte også delvis for utsikten inn mot krysset, og A måtte derfor utvise særlig aktsomhet før han kjørte inn i krysset. Det var Spesialenhetens vurdering at A opptrådte uaktsomt ved ikke å ha bremset og å ikke ha holdt en lavere hastighet gjennom krysset. Opptak fra overvåkningskamera, undersøkelsene på stedet og de tekniske undersøkelsene av kjøretøyene, viste at påkjørselen var kraftig. Det var også mange mennesker, som var «ute på byen», da hendelsen skjedde. 

 

A ble ilagt forelegg. Det ble ikke gitt tap av førerrett. 

 

Saken mot den andre sjåføren, B, ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

Saken mot B er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3

 

 

 

Sak 181/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE FOR RASISTISK UTTALELSER M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet fordi politiet påsto at han hadde solgt hasj. Den ene tjenestepersonen kalte ham for "jævla utlending", "søppel" og "narkolanger", og kalte trygdepengene han hadde med seg for "narkopenger". Etter pågripelsen ble han kjørt til arresten og deretter til legevakt for sjekk, før han ble kjørt tilbake til politistasjonen og satt på glattcelle. Med henvisning til at han har to psykiatriske diagnoser, anmeldte A også det at han ble satt på glattcelle.

 

Spesialenhetens vurdering:

En patrulje gikk fotpatrulje i området og observerte A over noe tid. Hans oppførsel ga grunnlag for mistanke om salg av narkotika, og A ble pågrepet. Personen som A akkurat hadde vært i kontakt med ble også pågrepet, og vedkommende innrømmet at han hadde kjøpt narkotika av A og viste hva han hadde kjøpt. Fordi A opplyste om diagnosen, ble han tatt med til legeundersøkelse før han ble satt i arresten.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet ba A komme seg ut av landet og kalte ham for "jævla utlending", "søppel" og "narkolanger". Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det var flere forhold i saken som gjorde As forklaring om dette lite troverdig.

 

Det var heller ikke grunn til mistanke om at politiet hadde opptrådt straffbart ved å sette A i arresten. En diagnose er i seg selv ikke til hinder for at personer mistenkt for straffbare forhold kan settes i arrest, og som følge av opplysningene fra A ble han fremstilt for lege for vurdering av om opphold i arrest var forsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 515/18-123, 09.01.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ DYREVELFERDSLOVEN MV.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for brudd på dyrevelferdsloven. A anførte at politiet hadde bistått helsevesenet med å tvangsinnlegge en bekjent, og latt vedkommendes katter bli igjen i hjemmet uten tilsyn. Vedkommende kom hjem etter tre dager, og da var kattene både sultne og tørste. A anmeldte også politiet for å ha stoppet og truet A, løyet for kontoret for voldsoffererstatning og unnlatt å gi ham innsyn i straffesaksdokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av lov om dyrevelferd § 4 om hjelpeplikt at enhver som påtreffer et dyr som er skadet, sykt eller hjelpeløst, så langt mulig skal hjelpe dyret. Spesialenheten fant det ikke nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser for å avklare om politiet har mottatt informasjon om kattene og hva de eventuelt foretok seg i den anledning. Ut fra sakens opplysninger fremsto As bekjente selv å ha vært i stand til å informere om kattene både til sykehuset og til A. Det var således naturlig å anta at han kunne ha bedt pårørende eller andre om bistand til å ta vare på dyrene.

 

Det var uklart for Spesialenheten når og på hvilken måte A hadde bedt om innsyn, samt hvilken sak det dreide seg om. Det forelå ikke rimelig grunn til å gjøre nærmere undersøkelser rundt dette.

 

Videre ble det ved vurderingen av om etterforsking skulle iverksettes blant annet lagt vekt på at anførslene i anmeldelsen dels var basert på feil og/eller misoppfatninger fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil         

 

 

 

Sak 182/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR NEDVERDIGENDE RANSAKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ransaket ham ved å tvinge ham til å ta av seg bukse og underbukse utendørs foran folk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet påtraff A og en bekjent X. X løp fra stedet da han oppdaget politiet. A syntes å kaste fra seg en snusboks før politiet tok kontakt med ham. Snusboksen inneholdt formentlig narkotika. As bukse og jakke ble ransaket. Det var ikke holdepunkter for at ransakingen skjedde slik A påsto.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 779/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for i flere år å ha latt åpenlys narkotikaomsetning pågå i området navngitt område i Oslo, uten å gripe inn. A krever at politiet tar tak i problemene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et alminnelig kontrollorgan for politiet. Kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat. Ved behandlingen av saker som vedrører politiets prioriteringer og ressursbruk, må det derfor foreligge betydelige kritikkverdige forhold rundt politiets behandling av saken for at det kan anses å foreligge tjenesteforsømmelse eller grov uforstand i tjenesten.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 390/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre politiadvokater for ulovlig varetektsfengsling. A viste til at han hadde vært varetektsfengslet i over ett år uten at vilkårene for dette var oppfylt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble varetektsfengslet mistenkt for vold mot en kvinne han har barn med. Han satt varetektsfengslet i henhold til kjennelser fra retten frem til rettskraftig dom mot ham forelå. A ble også i sitt hjemland dømt til en lengre fengselsstraff, og etterlyst internasjonalt og senere begjært utlevert for soning av dommen. A satt varetektsfengslet mens utleveringsbegjæringen var under behandling. Spesialenheten viste til at alle begjæringer om fengsling var prøvet av domstolen og at A hadde vært representert ved advokat både i straffesaken og utleveringssaken. Det var ikke sannsynlig at politiadvokatene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 722/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) og et medlem av forliksrådet (C). A mente at B hadde gitt uriktige opplysninger om ham i politiets registre og for å ha ringt As fødeland og bedt om utvisning av ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten bemerket at sekretariats­oppgavene til forliksrådet er en av politiets sivile oppgaver, men at forliksrådets medlemmer er ikke ansatt i politiet. Det falt dermed utenfor Spesialenhetens oppgave å behandle anmeldelsen mot C.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at B jobber operativt og ikke hadde hatt arbeidsoppgaver i den aktuelle straffesaken mot A, utover å opprette anmeldelsen.

 

Spesialenheten bemerket at det på bakgrunn av opplysningene i Folkeregisteret og STRASAK ikke fremsto sannsynlig at eventuelle andre tjenestepersoner i politiet bevisst har registrert eller unnlatt å korrigere opplysninger om A i politiets registre som ikke var korrekte, eller kontakte myndighetene i As fødeland.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 573/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFORSØMMELSE OG FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for falsk forklaring i tingretten i sak der A var tiltalt, og for tjenesteforsømmelse for ikke å sende pulver til analyse. A ble av tingretten blant annet domfelt for oppbevaring av amfetamin. A opplyste til Spesialenheten at pulveret som var funnet var loddepulver.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter gjennomgang av saken og dommen fra tingretten fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 774/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON TIL RETTEN, KORRUPSJON M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for grovt bedrageri ved å gi retten uriktig informasjon, samt korrupsjon i retten ved samarbeid med dommere og statsadvokat. A opplyste at politiadvokat B hadde "tatt ut en straffesak" mot ham på bakgrunn av en tiltalebeslutning mot ham som inneholdt falsk informasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke, samt å føre saken for domstolen. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at Bs skjønn innebar straffansvar. Videre var siktelsesgrunnlaget opprettholdt av ansvarlig statsadvokat, som tok ut tiltale i saken, samt av tre ulike rettsinstanser.

 

Det var heller ikke sannsynlig at B hadde gitt uriktig informasjon som aktor under hovedforhandlingen i tingrett. A hadde videre fått vurdert sine påstander i samtlige rettsinstanser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 781/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON TIL RETTEN, KORRUPSJON M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokat B for grovt bedrageri ved å gi retten uriktig informasjon, samt korrupsjon i retten ved samarbeid med dommere og statsadvokat. A opplyste at politiadvokat B hadde "tatt ut en straffesak" mot ham på bakgrunn av en tiltalebeslutning mot ham som inneholdt falsk informasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen. B tok ut tiltale mot A i tråd med politiets innstilling. For å ta ut tiltale i straffesaker må påtalemyndigheten være overbevist om at både subjektive og objektive vilkår for straff er tilstede, samt at man må være av den oppfatning at straffeskyld kan bevises i retten. En avgjørelse om å ta ut tiltale er basert på påtalemessig skjønn. Det var ikke sannsynlig at B ved sin skjønnsutøvelse hadde opptrådt straffbart. Det ble bemerket at saken mot A hadde vært til behandling hos alle tre rettsinstanser, samt at han ble domfelt i tråd med tiltalen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 1

Sak 207/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA SIKRET ELEKTRONISKE SPOR

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å sikre overvåkningvideo fra en butikk. A skulle bruke videoopptaket som bevis mot X. A mente at politiets svar/avslag også innebar uforstand i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Et pålegg til en privat aktør om å sikre en overvåkningsvideo, er å anse som et straffeprosessuelt tvangsmiddel, som forutsetter at det foreligger en straffesak. Det gjorde det ikke i dette tilfellet. Politiet kan før straffesak er opprettet, anmode om at en overvåkningsvideo sikres. I dette ligger det da en forventing om at materialet senere skal hentes og tas i beslag, og at det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Ut i fra henvendelsen fra A hadde påtalemyndigheten vurdert at vilkårene for pålegg eller anmodning ikke var til stede. A ble informert om hvordan han skulle gå frem ved eventuell anmeldelse. 

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 8/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt makt mot ham «ute på byen». A mente politiet var frekke, og var derfor frekk tilbake. Hun ønsket ikke å opplyse personalia fordi hun mente det var unødvendig. Da politiet skulle ta på henne håndjern, ble hun dyttet mot politibilen slik at hun slo hodet og fikk et kutt over øyebrynet.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet satte håndjern på A. Hun slo hodet i politibilen.

 

Skader: Sårskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. Med bakgrunn i sakens opplysning, herunder As egen forklaring, la Spesialenheten til grunn at A var beruset, frekk og vanskelig å ha med å gjøre. Hun ønsket ikke å opplyse personalia, og satte seg i mot da politiet forsøkte å visitere henne for å finne id-papirer.

 

Det var ikke klart hvordan og når A fikk et kutt i venstre øyebryn, men det kunne ikke utelukkes at dette skjedde i forbindelse påsetting av håndjern. Sett i sammenheng med As oppførsel på stedet, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 248/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA SENDT SENSITIVE OPPLYSNINGER TIL FEIL ADRESSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha sendt sensitive opplysninger til en adresse som ikke tilhører ham og for ikke å ha endret adresse, til tross for at han gjentatte ganger over flere år har klaget på dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved at et forelegg i 2015 ble sendt til As gamle adresse. Feilen er uheldig, men er ikke av en slik karakter at den kan anses som en straffbar tjenestefeil.

 

A hadde til tross for gjentatte henvendelser fra Spesialenheten ikke tatt kontakt for avhør. Utover ovennevnte forelegget var det derfor uvisst for Spesialenheten hvilke andre brev fra Innlandet politidistrikt som skal ha vært sendt til feil adresse. Gjennomgangen av straffesaken ga ikke holdepunkter for at det har skjedd flere ganger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 292/18-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KVELERTAK UNDER PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt kvelertak/halsgrep på ham. 

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og tak i ham for å hindre ham i å svelge antatt narkotika

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen opplysninger i saken som tilsa at maktbruken mot A var straffbar. Polititjenestepersonene hadde umiddelbart i forkant observert A putte noe i munnen som de hadde grunn til å tro var narkotika. At politiet etter dette i et relativt sett kort tidsrom holdt en hånd om As hals/kjeve samtidig som han ba A spytte ut det han hadde i munnen, må anses å være innenfor rammene for politiets lovlige bruk av makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse        

 

 

 

Sak 502/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA VIST RANSAKINGSBESLUTNING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha vist ransakingsbeslutning da politiet kom hjem til A og familien sammen med barneverntjenesten. A mente også at politiet og barneverntjenesten opptrådte skremmende og uten respekt. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå rettslig beslutning og akuttvedtak fra barneverntjenesten om at As barn skulle bo hos faren, ikke A. Politiet ble anmodet av barneverntjenesten til å bistå med å hente barnet fordi A ikke samarbeidet. Politiet oppsøkte flere adresser før de fant A og barnet. Blant annet hadde politiet flere ganger vært i kontakt med bestemoren og gjennomsøkt hennes bolig. Flere av familiemedlemmene ble mistenkt for å skjule barnet for å hindre gjennomføringen av vedtaket.

 

Opplysningene i saken ga ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 406/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR AVHØR AV MINDREÅRIG UTEN VERGE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Sør-Øst politidistrikt oversendte sak der det var mistanke om at tjenesteperson B hadde begått tjenestefeil i forbindelse med avhør av en mindreårig X.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det måtte legges til grunn at samtalen han hadde med X ikke var et formelt avhør i en straffesak eller ment brukt for opprettelse av straffesak, men fant sted som ledd i oppfølgingen av hendelsen og involverte ungdommer i forebyggende øyemed. Xs foreldre opplyste at deres henvendelse til politidistriktet ikke var ment som en anmeldelse, og ønsket ikke å forklare seg for Spesialenheten, da de anså saken som ferdig.

 

Spesialenheten har etter dette ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 402/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UNNLATT ETTERFORSKING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha etterforsket anmeldelser hun har inngitt. A mener politiet ikke tar henne på alvor.  

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelser var henlagt uten etterforsking. A hadde ikke klaget over henleggelsene. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved å henlegge As anmeldelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no