freebet

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Øst 2019

Uke 51 og 52  

Sak 340/19-123, 16.12.2019

 

ETTERFORSKING AV POLITIETS UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Nærmere om saken:

En politipatrulje opptok forfølgelse av en motorvogn som ikke stanset for politiets kontroll. Sjåføren kjørte videre i høy hastighet og etter ca. 1,6 kilometer kjørte han ut av veien og inn i et tre. Bilen ble totalvraket og sjåføren omkom. Det var ca. 180 meter skrensespor på stedet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevis for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Patruljen hadde meldt til operasjonssentralen at de opptok forfølgelse. Et videoopptak viste at politipatruljen fulgte ca. 5 sekunder etter bilen inn i et vegkryss på strekningen. Sjåføren av bilen skrenset gjennom svingen og var utenfor vegbanen det ble kjørt inn i. Politipatruljen kjørte vesentlig saktere og klarte svingen uten vansker.

 

Patruljebilen kjørte relativt sakte i svingen på åstedet og oppdaget utforkjøringen. Det var dermed ikke holdepunkter i saken for at patruljen hadde ligget for nær og/eller tatt innpå bilen de forfulgte. Etter ca. 1 minutt meldte patruljen om at bilen hadde kjørt av veien i høy hastighet og at det var behov for ambulanse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 209/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL MED PERSONSKADE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet opprettet anmeldelse av vegtrafikkuhell etter at en tjenesteperson (A) hadde mistet kontrollen over en politibil og kjørt inn i en sivil bil som kom i motgående retning. A var instruktør på kurs i utrykningskjøring og demonstrerte utrykningskjøring for tre politihøgskolestudenter. Det oppsto mindre personskader og materielle skader på begge kjøretøy. Av politiets anmeldelse fremgikk at det på ulykkesstedet var en kuldegrop med isbelagt og svært glatt kjørebane. Videre fremgår det at det før og etter ulykkesstedet var tørr asfalt og mindre mengder grus.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at vilkårene for utrykningskjøring var oppfylt ettersom A, som instruktør, demonstrerte slik kjøring for studenter ved Politihøgskolen. Det ble lagt til grunn at føreforholdet plutselig endret seg på ulykkesstedet ved at det ble svært glatt, mens det forut for ulykkesstedet var tørr og bar vei. På bakgrunn av etterforskingsresultatet kunne ikke Spesialenheten utelukke at det islagte partiet kom uventet på A og at det oppsto en upåregnelig situasjon som det ikke kunne kreves at han kunne ha forutsett og tatt høyde for å unngå. Det forelå derfor ikke bevis for at han hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31 første ledd, jf. § 3. 

 

 

Sak 618/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ikke å ha etterforsket As anmeldelse av to leger. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As anmeldelse var blitt henlagt av politidistriktet, og at henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten. Det ble vist til at det tilligger påtalemyndigheten, på bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke.

Spesialenhetens undersøkelser talte med særlig styrke mot at det var begått en straffbar handling.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 718/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV ANSATTE I KRIMINALOMSORGEN

 

Politidistrikt:

Kriminalomsorgen

 

Anmeldelse:

A anmeldte at hans soning av en dom ble avbrutt av bøtesoning, og at dette medførte at han ble løslatt senere enn han hadde forutsatt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Avgjørelsen om at A skulle sone bøtene tillå Kriminalomsorgen. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å etterforske ansatte i Kriminalomsorgen, og saken ble avvist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er avvist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 673/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte en statsadvokat for å ha henlagt hans anmeldelse av Høyesterett. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As anmeldelse var blitt henlagt av politidistriktet som åpenbart grunnløs og at henleggelsen ble opprettholdt av statsadvokaten.

Spesialenheten viste til at det tilligger påtalemyndigheten, på bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Spesialenhetens undersøkelser talte med særlig styrke mot at det var begått en straffbar handling.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 469/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for uriktig varetektsfengsling og tiltale mot ham. A viste til at han ble tiltalt for trusler mot en person, som han fremsatte i en fortrolig samtale med lege.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spørsmålet om fritak fra taushetsplikt hadde vært oppe til rettslig behandling både i forbindelse med spørsmålet om varetektsfengsling og under hovedforhandlingen i tingretten. Legen forklarte seg som vitne i retten og A ved forsvarer hadde således anledning til å stille legen de nødvendige spørsmål for å belyse saken før retten traff sin avgjørelse. Spesialenheten har ikke myndighet til å omgjøre domstolenes avgjørelser. Eventuell misnøye med domstolens avgjørelser må forfølges ved anke i rettssystemet. A hadde benyttet seg av sin mulighet til å anke. Spesialenhetens undersøkelser talte med særlig styrke mot at det var begått en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 361/19-123, 16.12.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner (B og C) for vold. A opplyste at han hadde kranglet med en ansatt i en matbutikk. Etter at han hadde gått fra butikken ble han stanset av B og C. De spurte om personalia, og han oppga dette. Plutselig tok B tak i As jakke og dro ham ned i bakken. B tok kvelertak på A ved å legge den ene hånden over As hals. A mente at B holdt grepet i fem til ti minutter. Deretter ble han sprayet med pepperspray av C.

 

Åsted:

Offentlig sted, helg på dagtid

 

Oppdrag:

Pågripelse

 

Ruspåvirkning:

Ukjent

 

Maktbruk:

Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, slo, brukte pepperspray og tok halsgrep på A.

 

Skader:

Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om at A hadde slått til en ansatt i en matbutikk. Tjenestepersonene B og C påtraff A idet han skulle gå på en buss. A forsøkte å komme seg unna, og B tok tak i As jakke. A ytte motstand og ble lagt i bakken, og han forsøkte å slå B og klorte B i ansiktet. C oppdaget at A hadde en kniv i lommen, og fikk tatt fra ham denne. B og C fikk ikke kontroll på A og C sprayet ham med pepperspray. Dette hadde ingen effekt. B slo deretter A i ansiktet tre til fire ganger med knyttet hånd, og tok et grep mot As hals. Hele basketaket varte i tre til fire minutter.

 

Spesialenheten mente at B og C ikke hadde opptrådt straffbart. B og C oppfattet A som ustabil og potensielt farlig. De hadde bedt om bistand på samband, men måtte i påvente av dette håndtere situasjonen der og da, med de midler de hadde for hånden. De hadde ikke mulighet for å trekke seg unna, og tilgjengelig maktmiddel i form av pepperspray ga ikke effekt. Det ble vist til risikoen ved bruk av halsgrep. Det var imidlertid ikke opplysninger om at B holdt grepet lenge eller uforholdsmessig hardt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 619/19-123, 19.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for å ha kommet med krenkende og nedlatende karakteristikker av ham i påtegninger til statsadvokaten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As anmeldelser var blitt henlagt av politidistriktet og at henleggelsene ble opprettholdt av statsadvokaten. I Bs oversendelse til statsadvokaten av As klage, skrev han at A nærmest måtte karakteriseres som en «profesjonell anmelder».

Det var ingen holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Han hadde i påtegningene redegjort for sin vurdering av sakene og henleggelsesgrunnlaget. Spesialenhetens undersøkelser talte med særlig styrke mot at det var begått en straffbar handling.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 437/19-123, 19.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for å ha antedatert en orientering til A om at hans anmeldelse var henlagt. A hadde påklaget henleggelsen, og den var opprettholdt av statsadvokaten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 383/19-123, 19.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for å ha konstruert en situasjon for å få ham fjernet fra en ubebygd tomt. A opplyste at han sto parkert på tomten, og ble bedt om å fjerne seg av en mann. Da A ikke etterkom dette, kom politiet. Politiet mente at A sto ulovlig parkert på tomten. Noe senere kom ytterligere en person som sa at han var hytteeier. A mente dette ikke var sant, og at politiet hadde konstruert dette.

 

A ønsket senere å trekke anmeldelsen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet fikk melding om at A hadde slått seg ned på tomten til melder. A hadde sovet der i bil flere netter, og reist igjen på morgenen. Melder hadde forsøkt å prate med A, men han hadde blitt sur og truende. Politiet reiste ut til stedet og hadde en samtale med A. A var kverulerende. Det var ingen holdepunkter for at tjenestepersoner i politiet har forholdt seg slik A anførte.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 354/19-123, 19.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

En miljøvernorganisasjon anmeldte politidistriktet for ikke å ha iverksatt umiddelbar etterforsking og stans i et utbyggingsprosjekt. Organisasjonen hadde blant annet anmeldt en ordfører, og tre dager senere anmeldte de politiet for mangelfull inngripen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke kunne innebære en tjenestefeil at politiet ikke umiddelbart iverksatte etterforsking på grunnlag av anmeldelsen. Det ble vist til straffeprosessloven § 224, hvor det fremgår at etterforsking skal foretas når det som følge av anmeldelse eller andre omstendigheter er rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold. I Riksadvokatens rundskriv 3/1999 er det fremhevet at det kan være nødvendig å foreta noen enkle undersøkelser for å få et forsvarlig grunnlag for å avgjøre om etterforsking skal settes i verk. Politiet måtte gis noe tid og rom til å foreta slike undersøkelser for å få et tilstrekkelig grunnlag å basere videre beslutninger på.

 

Spesialenheten bemerket også at beslutninger og igangsettelse av anleggsarbeid blant annet er basert på politiske prosesser og saksbehandling som politiet ikke uten gyldig tvangsgrunnlag kan gripe inn i.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven §§ 171 og 172 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 413/19-123, 19.12.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT MV.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for uberettiget registersøk og brudd på taushetsplikt. A mente at B hadde søkt og utlevert informasjon om ham til hans eks-samboer, og sendt bekymringsmelding til barnevernet som en vennetjeneste for As eks-samboer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at Bs søk på A var foranlediget av henvendelsen B fikk fra As eks-samboer, og at søkene som ble gjort fremstår som relevante i forhold til As konkrete vurdering av hvordan han i tjenstlig sammenheng skulle håndtere og følge opp henvendelsen videre. Søkene utgjorde ikke brudd på hans tjenesteplikter.

 

Det var ikke holdepunkter for at B hadde gitt taushetsbelagt informasjon direkte til As eks-samboer. Spesialenheten la til grunn at B etter samtalene med As eks-samboer kontaktet barnevernet, og i den anledning ga opplysninger om A og samboeren, som han hadde fått i tjenesten. Det ble også lagt til grunn at de sakkyndige i barnefordelingssaken fikk opplysninger om As straffesakshistorikk. Bs opplysninger til barneverntjenesten innebar ikke brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 


Uke 50  

Sak 14/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at taushetsbelagt informasjon hadde blitt utlevert til en journalist og deretter blitt omtalt i media.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten etterforsket saken og fant at taushetsbelagt informasjon hadde blitt utlevert. Etterforskingen ga ikke bevismessig grunnlag for å avdekke hvem som hadde gjort det. Det var en mulighet at andre enn de som var mistenkte i saken kunne ha forestått utleveringen av informasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 583/19-123, 09.12.2019

 

POLITITJENESTEPERSON SKJØT FLERE SKUDD MOT PERSON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble informert av politiets operasjonssentral om at en tjenesteperson hadde løsnet skudd i forbindelse med søk og pågripelse av psykiatrisk pasient som hadde skadet seg selv.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag om ettermiddagen

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Bruk av skytevåpen, pepperspray og håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at en person hadde skadet seg selv med kniv før han gikk mot politiet med kniven hevet. Mannen sa at han ønsket å dø. Han ble bedt om å stanse og slippe kniven uten at det ble etterkommet. Politiet måtte rygge bakover mens de brukte pepperspray mot mannen uten at det hjalp. Da mannen var ca. 5 meter unna ble det skutt to varselskudd ved bena hans. Mannen stoppet ikke og kom enda nærmere og det ble da skutt to ganger mot bena hans uten å treffe. En polititjenesteperson løp da ned mannen bakfra og de fikk overmannet ham og påsatt håndjern.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart i det politiets forsvarshandling var nødvendig for å avverge mannens angrep med kniv.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om forsøk på grov legemsskade.

 

 

Sak 453/19-123, 09.12.2019

 

VÅDESKUDD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om vådeskudd i forbindelse med inn- og utlasting av utstyr etter endt tjenestesett. Ingen personer ble skadet. Avfyringen skjedde med MP5 maskinpistol. Prosjektilet gikk inn i et utstyrsskap i garasjen. Utstyrsskapene er plassert inntil en vegg, og prosjektilet traff skapet i en høyde på ca. 1,68 meter over gulvet. Bak skapene er det betongvegg og bak betongveggen er det jord og stein. Garasjen ligger under bakkenivå i den delen av garasjen der skapene står.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at tjenesteperson A, forut for avfyringen av våpenet, kontrollerte våpenet, men at det likevel var en patron i kammeret. A fulgte ikke den vanlige rutinen med å spenne våpenet ned i nedspenningstønna. Spesialenheten mente A hadde vært uforsiktig i sin omgang med skytevåpenet.

 

Spørsmålet var om hans opptreden var egnet til å volde fare for andre. Spesialenheten la til grunn at A rettet våpenet i sikker retning og at området var avgrenset og oversiktlig. Det var ingen personer i garasjen da skuddet ble avfyrt. Spesialenheten mente avfyringen av skuddet ikke var egnet til å volde fare for andres liv eller helse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen.

 

 

Sak 90/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson i politiet (B) for ikke å ha gitt en god nok begrunnelse for at han ble ilagt besøksforbud mot sin sønn. A mente at besøksforbudet var ulovlig, og at B på telefon ikke klarte å besvare hans henvendelser. Det var en annen tjenesteperson enn B som hadde besluttet besøksforbudet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at A har inngitt en rekke anmeldelser til Spesialenheten knyttet til lovligheten av besøksforbudet, og at Spesialenhetens avgjørelser var opprettholdt av Riksadvokaten. A hadde også fått besøksforbudet behandlet rettslig. Det var ingen holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 459/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt anmeldte to tjenestepersoner (A og B) for tjenestefeil etter at de oppsøkte As bror på en celle i arresten. Broren var dagen før pågrepet i en straffesak. Verken A eller B var involvert i etterforskingen av denne saken. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A brøt sin tjenesteplikt da han oppsøkte broren på cellen i arresten. A var åpenbart ikke habil til å ha befatning med broren, og pårørende har ikke adgang til å besøke familiemedlemmer i arresten. Spesialenheten mente at B hadde opptrådt klanderverdig ved å ha støttet A. B hadde større avstand til situasjonen og kunne ikke i samme grad som A anses å ha vært drevet av følelsesmessige forhold. B burde derfor ha stilt kritiske spørsmål til rettmessigheten av besøket og hvilke konsekvenser det kunne få både for dem og for den aktuelle straffesaken.

Spesialenheten var i tvil om tjenestefeilen er grov. Det måtte legges til grunn at det under samtalen på cellen ikke ble sagt eller gjort noe fra A og Bs side som faktisk påvirket etterforskingen av straffesaken. Både A og B forklarte også at de oppfattet at de fikk tillatelse til å gjennomføre besøket fra vaktleder i arresten og etterforsker i straffesaken mot broren, og Spesialenheten kunne ikke utelukke at deres forklaringer var riktige.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven §§ 171 og 172.

 

Administrativ vurdering

På bakgrunn av opplysninger fremkommet i saken om As forhold til broren og bruk av politiets registre/systemer, ble saken oversendt politimesteren til administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 annet ledd. 

 

 

Sak 555/19-123, 09.12.2016

 

ANMELDELSE AV UNDERSLAG AV PISTOL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A meldte at hun hadde levert en pistol til politiet etter at mannen hennes var død. Hun trodde at noen hadde underslått pistolen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at pistolen hadde blitt levert til Kripos og at pistolen var destruert.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 om underslag.  

 

 

Sak 496/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE FOR FALSK ANMELDELSE OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for falsk anmeldelse og trakassering gjennom hele hans oppvekst. Forholdene han beskrev i anmeldelsen fant sted på 1980-tallet. Han mente også å ha blitt uriktig beskyldt for å ha ranet et postkontor i 2009.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at det ikke var registrert straffesaker mot A for de forhold han mener å ha blitt beskyldt for å ha utført. Spesialenheten mente også at straffansvar for handlinger begått på 1980-tallet var foreldet.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) §§ 168 og 325 første ledd nr. 1. 

 

Sak 230/19-123, 09.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to namsfullmektiger for å ha besluttet for stort utleggstrekk i hans uførepensjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at namsfullmektigene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at namsmannen ved flere tilfeller hadde justert utleggstrekkene etter dokumenterte opplysninger om utgifter.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 Uke 49  

Sak 208/19-123, 02.12.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Øst politidistrikt oversendte sak der tjenesteperson A under utrykning hadde kollidert med fører av sivil varebil, B. Det oppsto materielle skader på begge bilene. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at sammenstøtet skjedde da B svingte til venstre i et trearmet kryss samtidig som A, som kom kjørende bak, foretok en forbikjøring av flere kjøretøyer som hadde stanset for utrykningskjøretøyet. Spesialenheten etterforsket både A og B.

 

Spesialenheten la til grunn at A benyttet både blålys og lyshorn da han foretok forbikjøringen, og at han oppfattet at bilistene i høyre kjørefelt stanset for ham. Ut fra trafikkbildet under utrykningskjøringen og usikkerhet knyttet til når B satte på blinklys, kunne Spesialenheten ikke utelukke at Bs kjøreadferd fremsto som upåregnelig for A. Spesialenheten mente derfor det ikke var tilstrekkelig bevis for at A hadde overtrådt aktsomhetsnormen i vegtrafikkloven § 3.

 

Spesialenheten la til grunn at B ikke så politibilens blålys før han var kommet over i venstre kjørefelt. Det var uklart om dette skyldes uoppmerksomhet fra Bs side eller omstendigheter han ikke kunne bebreides. Det ble blant annet vist til forklaring fra et vitne som kjørte rett bak B om at han ble oppmerksom på at varebilen skulle svinge til venstre før han la merke til politibilen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.

 

 

Sak 311/19-123, 02.12.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson i politiet (B) for å ha ført uriktige opplysninger om ham i politioperativt register (PO-logg). A viste til at han ble stoppet på en flyplass i 2016 med medisiner han hadde fått foreskrevet av lege, og at det i PO-loggen ble ført at han ble stanset med «syntetisk cannabis». A mente at denne feilføringen hadde medført at han senere ble fratatt førerretten.

 

 

 

Spesialenhetens vurdering:

Aktuell straffebestemmelse for forholdet var straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Overtredelser som rammes av denne bestemmelsen kan straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Fristen for foreldelse er 2 år, jf. straffeloven § 86 første ledd bokstav a). Forholdet var dermed strafferettslig foreldet på tidspunktet A anmeldte det til Spesialenheten.

 

Spesialenheten fant grunn til å bemerke at PO-loggen er politiets vaktjournal. Opplysninger i PO-loggen føres ofte i sanntid av operatør ved politiets operasjonssentraler på bakgrunn av meldinger mottatt på samband eller telefon. Brukere av systemet har ikke adgang til å rette opplysningene i ettertid. Spesialenheten mente det ikke kunne innebære en tjenestefeil at B på bakgrunn av opplysninger overbrakt ham i telefonsamtale med tollvesenet skrev "syntetisk cannabis" i PO-loggen. Dette gjaldt uavhengig av om dette var det begrepet tollvesenet brukte i samtalen med B, eller om det var Bs egen tolkning av hva som ble sagt.

 

Spesialenheten bemerket videre at feil begrepsbruk i PO-loggen ikke hadde noen betydning for den videre håndteringen av straffesaken eller førerkortsaken mot A. Det ble blant annet vist til at det både i anmeldelsen, forhåndsvarsel og vedtak ble benyttet det korrekte begrepet "medisinsk cannabis".

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 739/18-123, 02.12.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson i politiet (B) for brudd på taushetsplikt. A opplyste i anmeldelsen at hennes eks-svoger ga taushetsbelagte opplysninger om en straffesak hun var involvert i til uvedkommende, og at han hadde fått disse opplysningene fra en navngitt person i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

As eks-svoger forklarte at han ikke hadde videreformidlet taushetsbelagt informasjon til andre, og at det hele berodde på en misforståelse etter at han hadde snakket med fetteren til As eks-samboer. Han opplyste også at B helt uskyldig hadde kommet inn i saken.

 

B forklarte at han ikke hadde noe med dette å gjøre, og søkehistorikk viste at B ikke hadde gjort søk i straffesaken A var involvert i.

 

Det var ingen holdepunkter for at B hadde brutt taushetsplikten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

Sak 215/19-123, 02.12.19

 

ETTERFORSKING FOR BRUK AV SKYTEVÅPEN VED PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten opprettet sak fordi en tjenesteperson skjøt og skadet en person.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag om dagen

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte pepperspray og skytevåpen

 

Skader: skuddskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at A truet politiet med en kniv og at han deretter tok frem en øks og gikk mot politiet. Politiet hadde anropt A flere ganger og gitt beskjed om at han kunne bli skutt om han ikke overga seg. Det ble også brukt pepperspray mot A uten at det hadde synlig effekt. A hadde også en hund med seg som gjorde at politiet ikke kunne bruke sine hunder på ham.

 

Det ble skutt to ganger mot A. Han ble truffet av en kule på skrå inn i ryggen. Det ble lagt til grunn at A hadde vridd seg etter det første skuddet og at det var grunnen til at han ble truffet på skrå bakfra. Politiets tjenestepersoner og vitner på stedet opplyste om at A truet politiet og kom mot tjenestepersonen som skjøt.

 

Spesialenheten mente at maktbruken var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig, og derfor en lovlig nødvergehandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 274 om grov kroppsskade. 

 

 

Sak 792-18-123, 02.12.2019

 

ANMELDELSE FOR UBERETTIGET PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha blitt pågrepet og satt i arrest over natten med grunnlag i en sak hvor hun var uskyldig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. En daglig leder i en butikk som hadde blitt utsatt for grovt tyveri, mente å kunne gjenkjenne A på et videoopptak som en av gjerningspersonene. Det var også loggført en melding i politioperativt register (PO-logg) om at A angivelig hadde erkjent å ha vært på stedet.

 

I ettertid var det grunn til å stille spørsmål ved om disse opplysningene var korrekte. Det ble imidlertid lagt til grunn av de påtalejuristene som hadde bestemt at A skulle pågripes og at hun skulle sitte i arresten over natten. Av den grunn mente Spesialenheten at påtalejuristene ikke hadde begått en straffbar handling selv om straffesaken mot A noe senere ble henlagt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering. 

 

 

 

 

 

 

 


Uke 48  

Sak 497/18-123

 

ETTERFORSKING AV ANSATTE I POLITIET OG POLITIDISTRIKTET SOM FORETAK FOR MANGELFULL BEHANDLING AV VÅPEN OG VÅPENDELER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Det ble etterforsket om flere våpen og våpendeler som var på et lensmannskontor hadde vært undergitt korrekt behandling.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det ble avdekket mangelfull oppfølgning og behandling av flere våpen og våpendeler som ble oppbevart på et lensmannskontor. Flere våpen skulle vært destruert for flere år siden og det skulle vært avgjort på et tidligere tidspunkt om våpen fra dødsbo skulle destrueres eller overtas av arvinger. Mangelfull oppfølging og kontroll hadde også gitt grunnlag for feilføringer i våpenregisteret. Det ble videre avdekket at fem rifler ikke ble oppbevart i henhold til lov og forskrift.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet eller politidistriktet som foretak hadde opptrådt straffbart. Siden det forelå bevistvil i saken ble den henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Administrativ vurdering:

Saken ble oversendt politimester og Politidirektoratet for administrativ vurdering.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

Våpenloven § 33, jf § 27 om oppbevaring av skytevåpen.

 

 

Sak 907/18-123, 26.11.2019

 

ETTERFORSKING AV UTFORKJØRING UNDER UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

En politipatrulje kjørte ut av vegen med en patruljebil på vei til en alvorlig trafikkulykke hvor føreren var livstruende skadet. A var sjåfør og mente at han hadde kontroll hele vegen frem til han selv kjørte ut grunnet for mye slaps i vegbanen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at A ved sin opptreden hadde opptrådt så klanderverdig at det var uaktsomt og skulle straffes. Det hadde vært vann og stedvis slaps helt frem til A mistet kontroll på patruljebilen grunnet at det ble for mye slaps i veien. Kollegaen mente også at A hadde hatt kontroll på kjøringen inntil det relativt plutselig ble for glatt. De hadde løpende diskutert kjøreforholdene i forhold til egen hastighet og søkt å avpasse dette. De hadde vurdert å være første utrykningskjøretøy og visste at det var viktig at de faktisk kom frem til personen som var alvorlig skadet. A hadde dessuten fått sladd på en relativ rett strekning, og det var således ikke holdepunkter for at han ikke hadde bremset ned i tilstrekkelig grad før en sving eller annen hindring.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3.

 

 

Sak 750/18-123, 27.11.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson i politiet (B) for bruk av pepperspray og batong.

 

Åsted:

Offentlig sted, hverdag på dagtid

 

Oppdrag:

Orden

 

Ruspåvirkning:

Ja

 

Maktbruk:

Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte pepperspray og batong

 

Skader:

Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ble stanset i bil av B. A forsøkte å gjemme noe mellom setene, og hadde også en hammer liggende i forsetet. Da B ga beskjed om at han skulle sitte i ro og vise hendene, ble A svært aggressiv og forsøkte å slå B. Dette fortsatte etter at A kom ut av bilen. A ble gitt gjentatte pålegg om å holde seg i ro, uten at A etterkom dette. B sprayet A med pepperspray uten at det hadde effekt, og slo deretter A med batong.  Ut fra Bs beskrivelse av As opptreden, mente Spesialenheten at maktbruken ikke overskred grensene for den nødvendige, forsvarlige og forholdsmessige maktutøvelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 909/18-123, 28.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet og påtalemyndigheten for å ha forsøkt å pågripe ham og for å ha ransaket boligen hans uten grunn. Politiet var bevæpnet og hadde opptrådt truende/skremmende overfor de andre i familien som bodde på stedet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A var anmeldt i en straffesak og var mistenkt for å ha begått et alvorlig straffbart forhold. Beslutningen om å pågripe ham og ransake på hans folkeregistrerte adresse var tatt av kompetent påtalemyndighet. Beslutningen var konkret begrunnet og det var ikke opplysninger i saken som tilsa at politiet hadde opptrådt straffbart på stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 Uke 47  

Sak 329/19-123, 19.11.2019

 

ANMELDELSE AV HÅNDTERING AV BESLAG

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

I forbindelse med ransaking hos A tok politiet beslag i flere bokser med medisinsk cannabis. Dette ble oppbevart i uåpnede bokser som hver inneholdt 5 g, og var merket med As navn og apoteket der medisinen var utskrevet. Ifølge A var dette medisinen lovlig foreskrevet av lege.

 

Da A fikk tilbake beslaget var innholdet i både åpnede og uåpnede bokser blandet sammen i én mengde på 38 gram. Innholdet var nå ubrukelig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ransaket hos A etter beslutning fra tingretten. Det gikk frem av beslagsrapport, illustrasjonsmapper og andre dokumenter i saken at politiet tok beslag i flere bokser med samlet innhold på 38 gram. Det var ingen opplysninger i saksdokumentene om hvordan innholdet i boksene ble behandlet, altså om alt på et tidspunkt ble blandet samme i en boks.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avklare nærmere hvordan beslaget ble behandlet/om innholdet ble blandet sammen, slik A anførte, da det ikke var sannsynlig at det var opptrådt på slik måte at det kunne lede til straffansvar.

 

A opplyste at håndteringen av beslaget hadde påført ham et økonomisk tap. A har anledning til å rette krav om erstatning til politidistriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 79/19-123, 19.11.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slått ham, lugget ham i skjegget og slått hodet hans i bakken.   

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at tjenesteperson B slo A i ansiktet. A ble lagt i bakken og påsatt håndjern

 

Skader: sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene B og C tok kontakt med A og hans kamerat fordi de kranglet med en drosjesjåfør i forbindelse med oppgjør for kjøreturen. A og kameraten var beruset. A satte seg opp mot politiet.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at C slo A, dro ham i skjegget eller at B og C med forsett dunket hodet til A i bakken.

 

B forklarte at han slo A flere ganger i ansiktet med knyttet neve fordi A slo C i ansiktet og ikke stanset med dette. Spørsmålet var om B handlet i nødverge.

 

B forklarte at A slo C, og fortsatte med dette selv om B kom til for å bistå C. B fikk kontroll på As venstre arm, men A fortsatte å slå med høyre hånd. B slo A 2-3 ganger i ansiktet mens han sa "slutt å slå!" Han gjorde dette for å overraske A. A ble paff og stanset. Ifølge B var ikke pepperspray og/eller batong aktuelle alternative midler i situasjonen.

 

Spesialenheten mente at det ikke var holdepunkter for at forsvarshandlingen (slagene) gikk lenger enn nødvendig eller var uforsvarlig i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

Sak 123/19-123, 19.11.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING M.M.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ransaket ulovlig hos ham. A mente det ikke forelå gyldig ransakingsbeslutning. A mente også at politiet ikke hadde anledning til å ta beslag i datautstyr. Han anmeldte også politiet for å ha tvunget hans ektefelle inn i en tjenestebil uten hjelp, noe som gjorde at hun ble syk. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Tingretten tok politiets begjæring om ransaking til følge ved beslutning i februar 2018. Ransakingen ble gjennomført ca. 11 måneder senere, i januar 2019.

 

Straffeprosessloven angir ingen frist for gjennomføring av ransaking etter at beslutningen er truffet. Dette er heller ikke omhandlet i lovens forarbeider.

 

Spesialenheten bemerket til tidsbruken fra rettens beslutning til selve ransakingen, at tvangsmidler som brukes i etterforskingen av straffesaker ideelt sett bør gjennomføres så raskt som mulig etter at det er avdekket et mulig straffbart forhold. Det forhold at det gikk flere måneder før rettens beslutning ble gjennomført, innebar ikke straffansvar. Spesialenheten la til grunn at påtalemyndigheten også i januar 2019 mente at det var skjellig grunn til mistanke mot A.

 

Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at beslagene var ulovlige.

 

Det var heller ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde brukt unødig makt mot As ektefelle.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 660/19-123, 19.11.2019

 

ANMELDELSE FOR MEDISINERING OG INNLEGGELSE PÅ SYKEHUS MOT SIN VILJE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å gjøre ham syk, tvangsinnlegge ham og tvangsmedisinere ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 337/19-123, 19.11.2019

 

MELDING FRA SØR-ØST POLITIDISTRIKT OM BRUK AV SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding om at politiet hadde avfyrt skudd mot en person (A) og truffet ham i leggen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet fikk melding om at A var suicidal og hadde stukket seg med kniv i låret. Da de ankom stedet hadde A beveget seg mot et boligområde og gikk rundt med en stor stein. Han hadde slått en annen person med flat hånd, og ble beskrevet som ustabil og aggressiv. Politiet ga A flere pålegg om å legge fra seg steinen, men A etterkom ikke påleggene og gikk mot politiet med steinen. Det ble skutt varselskudd, og deretter rettede skudd som ikke traff A. A fortsatte å bevege seg mot politiet etter at skuddene ble avfyrt, og hadde fortsatt steinen i hånden. A kom på et tidspunkt så nær at tjenestepersonene fryktet for egen sikkerhet og satte seg inn i tjenestebilen. I tillegg dukket det opp en sivil person, noe som medførte at tjenestepersonene måtte agere raskt for å forhindre at det oppsto fare for vedkommende.

Etter å ha rygget forbi A, oppsto en situasjon der tjenestepersonene oppfattet å være i en ny nødvergesituasjon. A fortsatte å gå mot dem med steinen i hånden, og tjenestepersonene trodde han ville angripe dem. En av tjenestepersonene avfyrte i denne situasjonen to rettede skudd mot As legg for å avverge det politiet oppfattet som et forestående angrep. Det er på det rene at det andre skuddet traff As høyre legg. Skuddet som traff A i leggen ble avfyrt på en avstand på anslagsvis 4-10 meter.

 

Spesialenheten la til grunn at politiet skjøt mot A i nødverge og at handlingen derfor var lovlig

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om kroppsskade.

 

 

Sak 760/18-123, 19.11.2019

 

ANMELDELSE FOR MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG SØK I POLITIETS REGISTER UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

I forbindelse med politiets etterforsking i en straffesak fremkom mistanke om at tjenesteperson A kunne ha utgitt taushetsbelagte opplysninger. I forbindelse med etterforskingen av mulig brudd på taushetsplikten innhentet Spesialenheten opplysninger om As søkehistorikk i politiets registre. Med bakgrunn i funn herfra, ble det også opprettet sak om mulig søk i politiets register uten tjenestemessig behov.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det var nærliggende å tro at A ble kontaktet grunnet hans stilling i politiet. Undersøkelser i politiets registre avdekket imidlertid ikke at A hadde gjort oppslag i politiets registre for å skaffe seg informasjon om saken han ble kontaktet om. Spesialenheten fant det ikke bevist at A har utgitt taushetsbelagt informasjon om saken. Mulig brudd på taushetsplikt ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Når det gjaldt søk i politiets registre uten tjenestemessig behov, ble dette henlagt grunnet bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ vurdering:

Saken ble oversendt til politidistriktet for administrativ oppfølging, jf. påtaleinstruksen § 34-7 andre ledd.

 

 

Sak 667/19-123, 21.11.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE ETTERFORSKING M.M.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha etterforsket saker de har anmeldt, ikke registrert en anmeldelse og for å neglisjere deres henvendelser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Eventuell misnøye med en henleggelse må forfølges ved klage til overordnet påtalemyndighet. A hadde ikke benyttet seg av klagemuligheten med unntak av ett av de anmeldte forholdene. I denne saken ble henleggelsen opprettholdt av statsadvokaten.

 

Enhver anmeldelse skal snarest registreres i samsvar med gjeldene regler. Det var uklart hva som hadde skjedd med anmeldelsen, men det var ikke registrert noen straffesak i mai 2017 med A som fornærmet. Unnlatelse av å registrere en anmeldelse kan etter omstendighetene medføre brudd på en tjenesteplikt, men det var med bakgrunn i praksis, ikke sannsynlig at manglende registrering av nevnte anmeldelse var et grovt brudd på tjenesteplikt som medfører straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 Uke 46  

Sak 193/19-123, 12.11.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ransaket ham uten hjemmel. Han mente også at selve ransakingen var nedverdigende og kunne bli observert av andre fordi politiet hadde bedt ham om å dra ned buksen og underbuksen «på åpen gate».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var grunnlag for å tvile på tjenestepersonenes vurdering av at A fremsto ruspåvirket og at det var grunnlag for å ransake ham. Tjenestepersonene forklarte at denne ransakingen skjedde utenpå klærne og at de fant amfetamin i As bukselomme. Dette funnet foranlediget en grundigere undersøkelse der A ble bedt om å dra ned buksen og underbuksen. A forklarte på sin side at han ikke var ruset, at politiet ikke fant noe ved første ransaking, og at narkotikaen ble funnet i forbindelse med at han måtte kle av seg. 

 

Spesialenheten mente det uansett ikke var holdepunkter for at ransakingen var uhjemlet.

 

Det er ikke uvanlig at narkotika gjemmes i undertøyet. Når ransakingen er hjemlet, kan politiet undersøke undertøyet. Det er likevel klart at politiet ikke kan gjøre dette på åpen gate i andres påsyn.

Tjenestepersonene forklarte at A fikk tilbud om å bli med til politistasjonen for å bli ransaket der, men at han samtykket i å bli ransaket på stedet. De forklarte at ransakingen skjedde i et «innhuk» og at ingen hadde innsyn til «innhuket». Det var heller ingen sivile personer i nærheten da ransakingen ble gjennomført. A på sin side avviste at han fikk tilbud om å bli med til politistasjonen. Han var heller ikke enig i at han ble ransaket i «innhuket», og mente at ransakingen skjedde slik at han ble/kunne bli sett av forbipasserende eller fra boligblokkken i nærheten.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at ransakingen ble gjennomført på slik måte at det kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 70/19-123, 12.11.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING OG MANGLENDE SKRIVING AV RAPPORT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset ham på gaten og ransaket ham uten grunn. A måtte dra ned buksen og underbuksen. Politiet fant ingenting på A. Det ble ikke skrevet rapport etter ransakingen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Begge tjenestepersonene har avvist at de ransaket A, og har forklart at de kun ransaket As kamerat B. At det kun er opprettet sak mot B og at det i PO-loggen kun nevnes funn på B, underbygger til dels tjenestepersonenes forklaringer. B har i sin forklaring vist til at han regnet med at A fikk samme behandling som ham selv. Spesialenheten oppfattet hans forklaring slik at han ikke faktisk observerte at A ble ransaket. 

 

Spesialenheten finner det ikke bevist utover rimelig tvil at tjenestepersonene har opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 541/19-123, 12.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt anmeldte en tjenesteperson (A) i forbindelse med at saksdokumenter i en straffesak ikke ble funnet igjen da et medieselskap i mai 2019 ba om innsyn i dokumentene. A hadde lånt saksdokumentene i 2017.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten vurderte om A hadde skaffet seg tilgang til straffesaksopplysninger uten å ha tjenestemessig behov, og om han opptrådte straffbart i forbindelse med at dokumentene i saken ikke ble funnet før i september 2019.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at A hadde opptrådt straffbart.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 639/19-123, 18.11.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG INNTRENGNING OG SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for å ha tatt seg inn i boligen hans og for å ha skadet dørkarmen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Namsmannen var på stedet for å gjennomføre en fravikelse (utkastelse) fra fast eiendom. Namsmannen hadde med låsesmed som byttet lås i døren. Saksbehandlingsreglene var fulgt av namsmannen. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 


Uke 45 

Sak 831/18-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for å ha opprettholdt politiets avgjørelse om å beslaglegge førerkortet hans på stedet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets straffesaksdokumenter mot A og mente at B ikke hadde foretatt en straffbar handling ved å ta beslag i As førerkort. Det var en annen bilist som hadde observert As kjøreadferd og dessuten hadde han sikret denne på et videoopptak som ble overlevert til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 9/19-123, 04.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha mottatt og behandlet en anmeldelse uten at det var grunnlag for det, og at de «bare hadde forholdt seg til det eksmannen forklarte, men at de ikke hadde trodd på hennes versjon av hendelsene».

 

Spesialenhetens vurdering:

Det fremgikk av politiets saksdokumenter at det forelå flere anmeldelser partene imellom. Etter en gjennomgang av opplysningene i sakene var det ikke grunnlag for at politiet hadde foretatt en ensidig etterforsking og kun forholdt seg til det den ene parten forklarte. Flere av sakene hadde også vært påklaget til overordnet påtalemyndighet som hadde opprettholdt politiets avgjørelser.

Spesialenheten mente at det ikke var rimelig grunn til å starte etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 378/19-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ikke navngitt tjenesteperson for å ha gitt opplysninger til B om A. Det var As kjæreste som fortalte A at B hadde anbefalt henne å «holde seg unna» A fordi B hadde fått opplysninger om As «rulleblad» fra en ansatt i politiet. Dette skulle ha skjedd for ca. 4 år siden. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A kunne ikke tidfeste når kjæresten fikk opplysninger om ham av B, og kjente ikke til når B skulle ha mottatt opplysninger fra polititjenestepersonen. Med bakgrunn i As forklaring antok Spesialenheten at det anmeldte forholdet skulle ha skjedd i 2015.

 

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt foreldes etter 2 år, og saken var foreldet da Spesialenheten mottok anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av foreldelse.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

 

Sak 216/19-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE FOR SKREMMENDE OPPFØRSEL M.M.

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B, som er ansatt i politiet, for skremmende opptreden, sette barn i livsfare, krenke helligdagsfreden, komme med falske påstander etc.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var for Spesialenheten ikke klart om/at B hevdet politimyndighet i sin kontakt med A, slik A anførte. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å behandle anmeldelser mot ansatte i politiet dersom vedkommende har opptrådt som privatperson.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avklare hendelsen nærmere da det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble særlig lagt vekt på uttalelser fra vitnet C om As opptreden ved tidligere anledninger og ved denne konkrete hendelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 266 om hensynsløs adferd.

 

Sak 802/18-123, 07.11.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha henlagt en sak hun hadde anmeldt. Dette til tross for at hun hadde oppgitt registreringsnummeret på en bil som nesten hadde forårsaket en vegtrafikkulykke.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet kopi av politiets straffesaksdokumenter og gjennomgikk disse. Det fremkom der at politiet hadde omgjort sin egen avgjørelse etter at A hadde klaget på henleggelsen. Det var iverksatt etterforsking i saken og politiet hadde sporet bilen og hadde muligens funnet sjåføren som kjørte på aktuelle tidspunkt.

 

Spesialenheten henla saken da det ikke var sannsynlig at politiets opprinnelige avgjørelse om å henlegge saken utgjorde en straffbar handling. Ikke enhver feilvurdering er straffbar, og påtalemessige avgjørelser er i stor grad basert på et konkret skjønn.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 Uke 44 

Sak 433/19-123, 29.10.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA UTSTEDT KONSTRUERT BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å bistå en advokatkollega X ved å utstede et konstruert besøksforbud. A mener besøksforbudet har til formål å skjule at X og hans klienter har underslått konto og midler underlagt Nedre Telemark tingrett.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble ilagt besøksforbud mot X og syv andre navngitte personer. Begjæringen var fremmet av X, og det ble i begjæringen vist til at A også tidligere var ilagt flere besøksforbud, og at A, etter at forrige besøksforbud var løpt ut, igjen hadde fremsatt trusler og opptrådt truende.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart ved å ilegge A nytt besøksforbud. Besøksforbudet ble ilagt etter begjæring fra den/de fornærmede i saken, og tidligere besøksforbud hadde blitt opprettholdt av retten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 43 

Sak 43/19-123, 21.10.2019

 

ANMELDELSE FOR SØK MED NARKOTIKAHUND PÅ SKOLE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Organisasjonen A anmeldte politiet for å ha søkt med narkotikahund på en skole. Det er anført at aksjonen krenket elevers straffeprosessuelle rettigheter. Anmeldelsen var inngitt etter omtale av saken i media. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Ifølge oppdragsloggen var politiets narkotikahund ikke inne på skolens område. Det var verken i anmeldelsen eller i innhentet dokumentasjon opplysninger som tilsa at det var gjort målrettede søk på privat område og/eller mot konkrete personer uten at de straffeprosessuelle vilkårene for slike tiltak var oppfylt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 313/19-123, 21.10.2019

 

MELDING OM SELVDRAP UNDER VARETEKTSOPPHOLD

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Øst politidistrikt meldte om at A, som var varetektsfengslet, var funnet død på sitt rom på psykiatrisk avdeling på X sykehus. Dødsfallet skyldtes sannsynligvis selvdrap ved hengning. Fordi A formelt sett var i politiets varetekt, opprettet politidistriktet sak og oversendte saken til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Øst politidistrikt hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med As dødsfall. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at selv om A ved dødsfallet formelt sett var i politiets varetekt, hadde han i lengre tid vært underlagt helsevesenets omsorg. Det hadde i denne perioden ikke vært hendelser knyttet til A som skulle tilsi noen form for bekymring eller krav om oppfølging fra politiets side.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Sak 640/18-123, 21.10.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING OG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha brukt ulovlig makt mot henne og for ulovlig å ha ransaket henne. 

 

Åsted: Offentlig sted, helg

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A mot en benk og satte på henne håndjern.

 

Skader: Hevelser, ømhet mv. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A nektet å opplyse personalia og å fremvise ID selv om tjenestepersonene gjentatte ganger ba om dette. Hun strittet imot og forsøkte å unndra seg en lovlig kontroll. Tjenestepersonene hadde lovlig adgang til å bruke makt for å holde A tilbake.

 

Tjenestepersonene mistenkte at A hadde brukt narkotika/hadde narkotika på seg, og de ønsket å ransake henne. A samarbeidet ikke, og det er beskrevet at situasjonen eskalerte i garderoben slik at hun måtte legges mot benken og påsettes håndjern. 

 

Spesialenheten finner det ikke bevist at tjenestepersonenes bruk av makt gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. Bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden.

 

Tjenestepersonene forklarte at A ble tatt med inn i garderoben fordi de ønsket å visitere henne for å se om hun hadde legitimasjon på seg. Tjenestepersonene kunne lovlig visitere A for å se om hun hadde legitimasjon med seg. As opptreden ga også grunnlag for mistanke om bruk av narkotika. Ved tegn- og symptomtesten ble det ikke funnet tegn til narkotikabruk, men de var likevel i tvil på grunn av hasjlukten. Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved å benytte tegn- og symptomtest på A for å undersøke om hun var påvirket av narkotika.

 

Det var noe uklart for Spesialenheten om tjenestepersonenes mistanke mot A endret seg til å omhandle mulig besittelse av narkotika, og at de som følge av dette mente at vilkårene for ransaking av A var oppfylt.

 

Spesialenheten oppfattet det uansett slik at mistanken gjaldt besittelse og/eller bruk av narkotika som omfattes av legemiddelloven § 24. Mistanke for overtredelse av legemiddelloven § 24 gir ikke tjenestepersonene kompetanse til å ransake uten beslutning fra påtalejurist. Spesialenheten oppfattet det også slik at det var påtalejurister til stede på festivalen, og at det var anledning til å rette spørsmål om ransaking til juristen.

 

Spesialenheten mente tjenestepersonene ikke selv hadde kompetanse til å ransake A.

Overtredelse av straffeprosessloven innebærer ikke automatisk at det er begått en straffbar tjenestefeil. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at tjenestepersonene hadde begått en grov tjenestefeil.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet knyttet til notoritet om bruken av "tegn og symptomer", herunder notoritet om resultatet av de ulike leseøvelsene.

 

 

Sak 53/19-123, 21.10.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL ETTER HENLEGGELSE AV SAK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for å ha henlagt hans anmeldelse uten etterforsking. A opplyste at han anmeldte tyveri av en rekke gjenstander, etter at et flyttebyrå på oppdrag fra noen andre hadde tømt hans bolig for eiendeler og satt disse på lager. Flyttebyrået fremsatte senere krav om at A måtte dekke omkostningene ved flyttingen. A ble i forliksrådet frifunnet for kravet. As anmeldelse ble etter kort tid henlagt av politiet fordi det ikke forelå tilstrekkelige opplysninger til å identifisere gjerningsperson.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at det ved henleggelsen av As anmeldelse var opptrådt så vidt klanderverdig at det kunne aktualisere straffansvar for de involverte tjenestepersonene. Spesialenheten mente det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Det ble bemerket at en henleggelse av en anmeldelse vil kunne påklages til overordnet påtalemyndighet innen tre uker. Politiet har også anledning til å gjenoppta en etterforskning dersom det fremkommer nye opplysninger som gjør det mulig å identifisere gjerningsmannen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

 

 

 

 

Sak 246/19-123, 24.10.2019

 

ETTERFORSKING AV AGDER POLITIDISTRIKT ETTER FORSØK PÅ Å STANSE A, SOM KOLLIDERTE MED ET VOGNTOG OG OMKOM

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten for politisaker ble varslet av Agder politidistrikt om en alvorlig trafikkulykke på E39 ved Kristiansand. Føreren av en personbil (A) hadde kjørt i motsatt kjøreretning og frontkollidert med et vogntog. Politiet hadde kort tid før kollisjonen forfulgt og forsøkt å stanse personbilen som A førte, men forfølgelsen var forut for ulykken. A omkom i kollisjonen.

 

Spesialenheten iverksatte straksetterforsking i medhold av påtaleinstruksen § 34-6 andre ledd, hvor det fremgår at Spesialenheten, selv om det ikke er grunn til mistanke om en straffbar handling, skal iverksette etterforsking når noen dør eller blir alvorlig skadet som følge av politiets tjenesteutøvelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har avhørt flere av tjenestepersonene på oppdraget og sivile vitner som observerte As og politiets kjøring. Det er gjennomført åstedsundersøkelse og undersøkelser av de impliserte bilene. A er obdusert. Det er også innhentet lydlogg fra samband og telefoner, og nedtegnede logger, samt innhentet opplysninger fra andre aktuelle kilder.

 

Operasjonssentralen mottok flere meldinger om uforsvarlig kjøring fra As side. Blant annet gjennomførte han flere farlige forbikjøringer og han hadde forårsaket nestenkollisjoner. Politiet signaliserte til A at han måtte stanse. A fortsatte kjøringen. På grunn av As kjøring ble det etter hvert gjort forsøk på å stanse ham ved bruk av spikermatte. Det ble også besluttet tvangsmessig påkjørsel, men dette ble det ikke tid til å iverksette før A kjørte i motgående kjørefelt og inn i en møtende lastebil.

 

A hadde over tid, også i lang tid før politiet ble involvert, kjørt svært uaktsomt og forårsaket flere nestenulykker. Det fremkom ikke gjennom Spesialenhetens etterforsking opplysninger som tilsa at involverte politipatruljer kunne holdes strafferettslig ansvarlig for at kjøringen endte fatalt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Vegtrafikkloven § 3.

 

 

Sak 882/18-123, 24.10.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

 

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson for å ha vært uhøflig mot henne i en telefonsamtale, for deretter å ha gitt en kollega og barnevernet opplysninger om at det kunne være flere fedre til hennes datter. A mente videre at polititjenestepersonen hadde forklart seg falskt i barnefordelingssaken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk politiets straffesaksdokumenter som viste at A og barnefaren hadde anmeldt hverandre ved flere anledninger. Blant saksdokumentene lå også en rapport fra polititjenestepersonen hvor det det ble redegjort for politiets opplysninger om situasjonen foreldrene imellom.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at polititjenestepersonen hadde begått en straffbar handling og viste blant annet til at offentlige etater har anledning til gjensidig å informere hverandre om forhold av betydning for etatens oppgaveløsning.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 399/19-123, 24.10.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA TILBRAGT FLERE TIMER I ARRESTEN UTEN KLÆR OG TEPPE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at han måtte sitte på cellen i arresten i flere timer uten teppe og klær.

 

Spesialenhetens vurdering:

Personer som settes i arrest kan fratas alle gjenstander som er egnet til å skade vedkommende selv eller andre. Ifølge arrestforskriften skal personer som må tilbringe natten i politiarrest få utlevert rengjort madrass og tepper eller tilsvarende. Dersom hensynet til den enkelte innsatte tilsier det, kan utlevering av tepper eller tilsvarende utsettes av sikkerhetsmessige grunner. Eventuell utsettelse skal anmerkes i arrestjournalen.

 

Spesialenheten fant ved gjennomgang av saken det ikke bevist at ansatte i Innlandet politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med As opphold i sentralarresten. A ble fratatt klærne og teppet fordi han forsøkte å knytte disse rundt halsen. Bakgrunnen for beslutningen er nedtegnet i arrestloggen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Sak 519/19-123, 24.10.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt unødig makt mot ham i forbindelse med at politiet bisto helsevesenet. Det var besluttet at A skulle undersøkes med tvang, og politiet kom hjem til A sammen med en lege.

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og satte på ham håndjern og spyttmaske.

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

A ønsket ikke å slippe politiet og lege inn i boligen. Spesialenheten mente det ut fra de samlede opplysningene i saken måtte legges til grunn at A opptrådte slik at det ble nødvendig å ta tak i ham for å holde ham under kontroll og påføre håndjern, da han umiddelbart forut på stedet hadde satt seg til motverge, opptrådt aggressivt og spyttet på en av tjenestepersonene. Det var ikke holdepunkter for at det ble brukt mer makt enn hva som var nødvendig og forsvarlig. Dette gjaldt selv om blåmerker på armen, smerter og merker i nakken kunne ha oppstått som følge av at politiet tok kontroll på ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

 

 

 

 

 Uke 42 

Sak 35/19-123

 

FORELEGG – PÅKJØRSEL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om kjedekollisjon på E6, der en av politiets tjenestebiler i utrykning, var involvert.

 

Spesialenhetens vurdering:

En tjenestebil kjørte i utrykning på E6. Føreren var tjenesteperson A. Kjørebanene er atskilt med grøft og autovern. Kjørebanene har to kjørefelt i hver retning. A kjørte i venstre kjørefelt i nordgående retning. Det var dagslys og oppholdsvær. A bremset ned for å kjøre gjennom en nødport, og over i sydgående kjørebane. I forbindelse med dette ble han påkjørt bakfra av en personbil som også kjørte i nordgående retning. Bilen ble ført av B. Bs bil snurret og traff bil C, som traff bil D.

 

Riksadvokaten besluttet at Spesialenhetens etterforsking og påtaleavgjørelse også skulle omfatte sivil fører B.

 

Spesialenheten la til grunn at A lovlig kjørte i utrykning, og at utrykningskjøringen ble varslet med blålys. Han benyttet også blinklys inn mot nødlommen.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at A hadde opptrådt i strid med vegtrafikkloven § 3. Han var i en situasjon der politiet lovlig kunne kjøre i utrykning, og den risiko som objektivt sett var forbundet med nedbremsingen fremsto etter omstendighetene ikke å innebære straffansvar. A forklarte at han sjekket at det ikke var kjøretøy i umiddelbar nærhet bak politibilen før han foretok nedbremsingen. Vitneforklaringer støtter hans forklaring. Saken mot A er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenheten la til grunn at B, før kollisjonen, kjørte i samme kjøreretning som A. Etter at politibilen hadde passert B med blålys i venstre kjørefelt, la han seg ut i venstre kjørefelt. I forbindelse med dette observerte han ikke politibilen, som hadde bremset ned og svingt delvis inn i nødlommen. Han kjørte inn i politibilen. B har forklart at han ikke så politibilen.

 

Spesialenheten fant det bevist utover rimelig tvil at B ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom under kjøringen. Politibilen hadde nylig passert B med påslåtte blålys, og politibilen hadde blålys på da den var foran B. B er ilagt forelegg.

 

Med bakgrunn i tapsforskriften skulle B i utgangspunktet ilegges tap av førerrett. B hadde ikke blitt fratatt førerretten etter ulykken i januar 2019. Fordi han har hatt førerkortet i sin besittelse i lengre tid, finner Spesialenheten etter en konkret vurdering ikke å ilegge tap av førerrett, jf. tapsforskriften § 1-5 andre ledd. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken mot A er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

B er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.

 

 

Sak 76/18-123

 

ANMELDELSE FOR MISBRUK AV STILLING, REGISTERSØK M.M.

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

I forbindelse med UDIs avklaringssamtale med X, kom det frem opplysninger om at A kunne ha begått straffbare handlinger i tjenesten. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har etterforsket om A har begått grov korrupsjon, tjenestefeil og søk i registeret DUF uten tjenestemessig behov.

 

A er ilagt forelegg for å ha søkt på X og hennes familie uten å ha tjenestemessig behov for å søke. Den del av saken som gjaldt spørsmål om grov korrupsjon er henlagt på grunn av bevisets stilling. Øvrige forhold er henlagt på grunn av foreldelse. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 276b, jf. § 276a om grov korrupsjon

Straffeloven (1902) § 325 første ledd om grov uforstand i tjenesten

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang.

 

 

Sak 386/19-123, 14.10.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som på tiden for hendelsen var politihøgskolestudent, meldte om en hendelse under et tjenesteoppdrag som hun mente innebar ulovlig bruk av makt mot X og Y.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at X og Y opptrådte på en slik måte at politiet oppfattet dem som truende. Tjenesteperson B brukte pepperspray mot X og Y fordi de ikke etterkom hans pålegg om å roe seg ned og trekke seg unna. X og Y mente at de holdt avstand til B da de ble sprayet og at de ga beskjed om at de var samarbeidsvillige.

 

Med henvisning til at rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, mente Spesialenheten at det ikke kunne utelukkes at B ga guttene pålegg, at han oppfattet at dette ikke ble etterkommet og at han mente å være i en farlig situasjon som hjemlet bruk av pepperspray. Spesialenheten kunne heller ikke se bort fra Bs forklaring om at andre maktmidler, som batong og fysisk makt, ikke var anvendelige i den konkrete situasjonen.

 

A forklarte til Spesialenheten at hennes kollega C hadde bedt kollega D om å gi X «en omgang». Dersom det var slik at tjenesteperson D la X i bakken etter oppfordring fra tjenesteperson C, ville en slik opptreden kunne kvalifisere til straffansvar for kroppskrenkelse og medvirkning til kroppskrenkelse. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det skjedde på denne måten.

 

For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at betingelsene for mistenktes

straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten.

 

Det var Spesialenhetens vurdering at strafferettens strenge beviskrav, der rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, ikke var oppfylt, og at det ikke var øvrige bevis i saken som var egnet til å belyse saken ytterligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

Sak 167/18-123, 15.10.2019

 

ANMELDELSE AV FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som på tiden for hendelsen var politihøgskolestudent, meldte om en hendelse under et tjenesteoppdrag som hun mente innebar ulovlig bruk av makt mot X og Y.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at X og Y opptrådte på slik måte at politiet oppfattet dem som truende. Tjenesteperson B brukte pepperspray mot X og Y fordi de ikke etterkom hans pålegg om å roe seg ned og trekke unna. X og Y mente at de holdt avstand til B da de ble sprayet og at de ga beskjed om at de var samarbeidsvillige.

 

Med henvisning til at rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, mente Spesialenheten at det ikke kunne utelukkes at B ga guttene pålegg, at han oppfattet at dette ikke ble etterkommet og at han mente å være i en farlig situasjon som hjemlet bruk av pepperspray. Spesialenheten kunne heller ikke se bort i fra Bs forklaring om at andre maktmidler, som batong og fysisk makt, ikke var anvendelige i den konkrete situasjonen.

 

A forklarte til Spesialenheten at hennes kollega C hadde bedt kollega D om å bråbremse slik at X, som satt med håndjern bak i cellerommet på bilen, ville «fyke i veggen». Dersom det var slik at tjenesteperson D opptrådte slik etter oppfordring fra C, ville en slik opptreden kunne kvalifisere til straffansvar for kroppskrenkelse og medvirkning til kroppskrenkelse. Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at det skjedde på denne måten.

 

For å ta ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at betingelsene for mistenktes

straffeskyld er oppfylt, og dessuten være av den oppfatning at straffeskylden kan bevises i retten.

 

Det var Spesialenhetens vurdering at strafferettens strenge beviskrav, der rimelig tvil skal komme mistenkte til gode, ikke var oppfylt, og at det ikke var øvrige bevis i saken som var egnet til å belyse saken ytterligere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 Uke 41 

Sak 901/18-123, 07.10.2019

 

ANMELDELSE AV MEDVIRKNING TIL SELVMORD

 

Politidistrikt:

Riksadvokaten samt Troms og Finnmark statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i påtalemyndigheten for overtredelse av straffeloven § 277 for påvirkning/medvirkning til at A kommer til å begå selvmord.

 

A mener at påtalemyndighetens virkemidler har vært uprovoserte og godt dokumenterte angrep mot ham og hans familie. Blant annet ble han varetektsfengslet for å ha mishandlet sin egen mor. Dette ble gjort mot morens vilje, og det var ikke tilstrekkelige bevis i saken. A viser videre til at den fellende dommen mot ham heller ikke inneholder «bevis, sannheten eller klare fakta».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 40 

Sak 157/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED PÅGRIPELSE, ARREST M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for urettmessig å ha pågrepet henne for vold mot sin mor, for ileggelse av besøksforbud og feil i etterforskingen. Saken mot A ble senere henlagt av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da gjennomgang av saken ikke gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 591/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR HACKING OG TORTUR

 

Politidistrikt:

PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte personer, som han tror arbeider i PST, for i tiden fra januar 2013 å ha hacket, styrt eller programmert hjernen hans ved hjelp av teknologi, og de torturerer ham. A har beskrevet flere hendelser han mener har skjedd på grunn av hacking fra ansatte i PST. Han mistenker også PST for at han i februar- mars 2019 falt og slo skulderen ut av ledd

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 332/19-123, 30.09.2019

 

ANMELDELSE FOR UFORSVARLIG BEHANDLING UNDER OPPHOLD I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uforsvarlig behandling i sentralarresten. A opplyste at han ikke fikk varsle familien og ikke ringe advokat før etter flere timer. Han fikk ikke sine medisiner, manglende beskjed om lufting og fikk ikke mat. Han var så dårlig at han prøvde å ta sitt eget liv, og politiet prøvde ikke å hindre ham i å skade seg selv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ved gjennomgang av saken det ikke bevist at ansatte i Oslo politidistrikt hadde opptrådt straffbart i forbindelse med As opphold i sentralarresten. A ble undersøkt av lege og fikk medisiner. Han hadde opphold på celle med videoovervåkning og ble jevnlig tilsett. Han ble tilbudt mat som han takket nei til. På grunn av ressurssituasjonen ble det besluttet at A skulle løslates uten forutgående avhør.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 315/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT VED PÅGRIPELSE OG INNSETTELSE I ARREST

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som pågrep ham og transporterte ham til arresten, for unødig bruk av makt. A hadde i etterkant vondt i håndleddene som følge av håndjernene.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern og bodycuff.

 

Skader: Hevelser

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt fordi A trosset vekternes beskjed om at han ikke fikk komme inn på arrangementet på grunn av hans beruselse. A etterkom heller ikke politiets pålegg, og motsatte seg å bli kjørt hjem. På grunn av hans beruselse og utagerende/aggressive oppførsel ble det besluttet at han måtte påsettes håndjern og deretter bodycuff, og at han måtte innbringes til arresten. A måtte holdes av tre tjenestepersoner under transporten. Han kom med trusler mot tjenestepersonene.  

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at den bruk av makt som ble benyttet mot A innebar straffansvar. Bruken av makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen, og var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

Sak 791/18-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR SØK I REGISTRENE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha søkt på ham uten tjenestemessig behov. A og B bor i samme leilighetskompleks.

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde gjort flere søk på A i politiets registre. Spørsmålet for Spesialenheten var om B hadde hatt tjenestemessig behov for å foreta søkene. Spesialenheten la til grunn at søkene var gjort i nær tilknytning til anmeldelse mot A for straffbare forhold og at B hadde tjenestemessig behov for å innhente og avklare opplysninger som kunne være av relevant betydning. Søkene var knyttet til Bs oppgaveløsing i politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

Sak 359/19-123, 01.10.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENSTEFEIL I FORBINDELSE MED TVANGSSAKER

 

Politidistrikt:

Namsfogden i Oslo

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsfogden for straffbare handlinger i forbindelse med flere tvangssaker. Anførslene knytter seg i stor grad til den konkrete bevisbedømmelsen avgjørelsene bygger på, samt at saksbehandlingen ikke har vært uavhengig og objektiv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking, da det ikke er fremkommet opplysninger som gjør det sannsynlig at namsfogden har opptrådt straffbart ved håndteringen av tvangssakene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 535/19-123, 02.10.2019

 

ETTERFORSKING AV VEGTRAFIKKUHELL MELLOM TO POLITIBILER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

To tjenestebiler kjørte utrykning nordover på E6 på vei til et viktig tjenesteoppdrag. De lå i venstre kjørefelt og varslet utrykningen ved bruk av blålys, uten at forankjørende førere oppdaget dette før etter noe tid. Den som kjørte fremst oppdaget utrykningskjøretøyene bak seg, og svingte til venstre i vegen i stedet for å legge seg over i høyre kjørefelt. Bilen bak ham måtte derfor bremse kraftig opp. Den fremste tjenestebilen klarte å bremse i situasjonen, men føreren av den bakerste tjenestebilen klarte ikke det. Han kjørte en meget tung motorvogn og kjørte inn i bakenden på tjenestebilen foran seg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant bevismessige holdepunkter for at føreren av den bakerste tjenestebilen hadde holdt for kort avstand til forankjørende og ila ham forelegg for brudd på vegtrafikkloven § 3. Forholdet var ikke så alvorlig at det var grunnlag for tap av førerrett.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på bot på kr. 6000 subsidiært 11 dagers fengsel. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3.

 Uke 39

Sak 241/18-123

 

ANMELDELSE AV SØK I POLITIETS REGISTRE UTEN TJENSTLIG GRUNN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt anmeldte en tidligere arrestforvarer for mulig søk i politiets registre uten tjenstlig grunn. De hadde mottatt opplysninger om at hun hadde hatt kontakt med en person som var varetektsfengslet og at hun kunne ha skaffet seg opplysninger fra politiets registre. På denne bakgrunn ble Kripos anmodet om å foreta sporing i hennes søkeaktivitet på personen som var varetektsfengslet. Det ble da oppdaget at hun hadde søkt på straffesaken hans ved to anledninger.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant bevismessige holdepunkter for at hun hadde opptrådt straffbart i det hun ikke hadde tjenstlig grunn i sitt arbeid/stilling til å foreta søkene i straffesaken. Det var ikke holdepunkter i saken for at hun hadde brutt lovpålagt taushetsplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 


Uke 38 

Sak 407/19-123, 16.09.2019

 

ANMELDELSE FOR KRENKING AV YTRINGSFRIHETEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte politiet for å ha krenket ytringsfriheten ved å stanse en lovlig demonstrasjon. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Ifølge politiloven § 7 kan politiet iverksette tiltak når det er grunn til å frykte for ordensforstyrrelser, for å ivareta enkeltpersoners eller allmennhetens sikkerhet, eller for å avverge eller stanse lovbrudd. På grunn av tiltagende aggressiv stemning mellom oppmøtte tilhengere og motstandere av markeringen, ble markeringen avsluttet av politiet ca. 20 minutter før angitt tid ut fra konkret vurdering av ordens- og sikkerhetsmessige grunner. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Sak 563/19-123, 16.09.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG OVERVÅKNING M.M.

 

Politidistrikt:

Politiets sikkerhetstjeneste

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i PST for ulovlig overvåkning, informasjonsinnsamling, støy og stråleforurensning, hærverk og tyveri. A mener PST systematisk og over flere år har drevet med slik virksomhet og at hun som følge av dette har blitt påført helseplager og fått ødelagt sitt sosiale liv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at ansatte i PST hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Sak 5/19-123, 16.09.2019

 

ANMELDELSE FOR DÅRLIG HÅNDTERING AV STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte/klaget på politiets sak der X var funnet død. A var ikke part i saken, men hans datter var mistenkt i saken. A stilte spørsmål ved politiets uttalelser om saken i media og etterforskingen av saken. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Forholdene i anmeldelsen knyttet seg til en pågående etterforsking. Spesialenhetens gjennomgang ga ingen holdepunkter som sannsynliggjorde at etterforskingen har vært mangelfull, ensidig eller på annen måte i strid med straffeprosessloven.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 


Uke 37 

Sak 867/18-123, 10.09.2019

 

ANMELDELSE AV UTILBØRLIG PRESS OG USANNHETER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for å ha løyet, truet og skremt henne til å tilstå et straffbart forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var mistenkt for oppbevaring og bruk av narkotika. B ringte til A i forbindelse med etterforsking av saken. A mente at B sa til henne at det var besluttet rettssak mot henne, at hennes datter måtte stille som vitne mot henne i rettssaken og at hun skulle ha oppgitt til politiet at X hadde fremskaffet angjeldende narkotika. B avviste at han hadde sagt dette til A. B forklarte at han hadde informert om fakta i saken, og at telefonsamtalen forløp på slik måte at han la på fordi A var hissig.

 

A og B hadde ulike forklaringer om innholdet i telefonsamtalen, og etterforskingen kunne ikke belyse saken nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 855/18-123, 10.09.2019

ANMELDELSE AV POLITIET FOR MANGELFULL OPPFØLGING AV VOLDSSAK

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte selv om en hendelse hvor de hadde rykket ut til en voldssak mellom en mann og en kvinne som hadde hatt et «uavklart» kjærlighetsforhold i noen måneder. Politiet snakket med partene og vurderte at det ikke var grunnlag for å pågripe mannen. Partene bodde ikke sammen og de ble pålagt å dra hver til sitt. Saken ble deretter etterforsket og avgjort med forelegg på bot. Noe tid senere ble kvinnen skutt og drept av mannen. Mannen hadde vært registrert med våpenet i lang tid og hadde ikke vært involvert i hendelser som kunne gi grunnlag for tilbakekall ved tidligere anledninger.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Den første voldssaken var et forhold som kunne gitt grunnlag for å opprette en forvaltningssak og vurdere spørsmålet om tilbakekall av våpentillatelsen. Spesialenheten vurderte dette som kritikkverdig, men at forholdet ikke var så grovt at det representerte en straffbar handling. Politidistriktet hadde selv tatt dette opp til vurdering og det var således ikke grunnlag for i ettertid å sende saken til administrativ behandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse:

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 


Uke 36 

Sak 740/18-123

 

 

ANMELDELSE AV SØK I POLITIETS REGISTRE OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten etterforsket en polititjenesteperson for å ha søkt i politiets registre uten grunn og for å ha gitt informasjon fra politiets registre til utenforstående.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det var bevismessige holdepunkter for at polititjenestepersonen hadde opptrådt straffbart. Det ble gjennom søk i foretatte loggføringer avdekket at polititjenestepersonen hadde søkt på en kriminell person som var pågrepet av politiet, men ikke funnet bevis for at polititjenestepersonen hadde gitt taushetsbelagt informasjon om dette til andre.

 

Polititjenestepersonen erkjente i avhør at han ikke hadde tjenestemessig behov for å søke på den kriminelle personen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr. 2 500. Forelegget er ikke vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 593/18-123, 02.09.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uberettiget bruk av makt mot ham under en pågripelse. A opplyste at politiet hadde slått og sparket ham. En tjenesteperson hadde løftet ham etter hodet og slått hodet hans flere ganger i en vegg. A hadde hatt håndjern på da dette skjedde. 

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, benyttet håndjern, bodycuff og pepperspray

 

Skader: sår

 

Spesialenhetens vurdering:

A var i krangel med en annen person utenfor en kiosk da politiet var på stedet i forbindelse med et annet oppdrag. Politiet tok kontakt med A, som ble aggressiv og utagerende mot politiet. A etterkom ikke pålegg om å roe seg. Spesialenheten fant det ikke bevist at tjenestepersonenes bruk av pepperspray mot A for å stanse ham da han kom mot dem utenfor kiosken, eller i forbindelse med å stanse A noe senere, kunne innebære straffansvar. Bruken fremsto nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. 

 

Etter hvert kom det flere tjenestepersoner til for å bistå. Alle tjenestepersonene forklarte at A var svært utagerende og aggressiv. Han kom med gjentagende trusler, særlig mot de mannlige tjenestepersonene, og måtte holdes av flere tjenestepersoner under hele tjenesteoppdraget. Det ble vurdert som nødvendig å sette på ham håndjern. Han kunne ikke transporteres i personbil, og de måtte vente på cellebil. A ble påsatt bodycuff for at tjenestepersonene lettere kunne ha kontroll på ham. A forsøkte å skade seg selv ved å skalle hodet i bakken og veggen, og å skrape opp hendene mot bakken. Helsepersonell ble tilkalt, og A ble tvangsinnlagt.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at bruken av makt mot A under oppdraget, slik som at han ble stanset ved nedleggelse bakover, ble påsatt håndjern og bodycuff, og holdt fast av tjenestepersonene, kunne innebære straffansvar. A var svært utagerende. Bruken av makt fremsto som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen.

 

Spesialenheten mente det kunne legges til grunn at A sparket mot tjenesteperson X og at A forut for dette hadde kommet med ukvemsord og trusler mot blant annet X. Det ble også lagt til grunn at X, som følge av sparket, tok tak i A/brukte makt mot ham. Det var ulike forklaringer om hvorvidt X tok tak i As hode og slo det i veggen eller om A kunne ha slått hodet i forbindelse med at han ble lagt over på siden/lagt ned på bakken. Denne delen av saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 26/19-123, 02.09.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ MENNESKERETTIGHETER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

En organisasjon anmeldte politiet for brudd på menneskerettighetene knyttet til håndtering og bruk av makt mot X og Y i forbindelse med barnevernssak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet var hjemme hos X og Y for å bistå barneverntjenesten. Gjennomgang av saken ga ikke opplysninger som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

 

Sak 178/19-123, 02.09.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA INFORMERT OM FORLIKSKLAGE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte ved forliksrådet for ikke å ha informert om forliksklage. A hadde derfor ikke inngitt tilsvar og det var avsagt fraværsdom. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av sakens dokumenter at det var sendt brev til A om forliksklagen og frist for å inngi tilsvar. A hadde ikke inngitt tilsvar, og forliksrådet hadde avsagt fraværsdom. Dommen ble sendt til forkynning til samme adresse som tidligere dokumenter var sendt til. Dette var en postboksadresse som var benyttet i en tidligere sak. Senere ble det kjent for forliksrådet at A hadde ny postboksadresse.

 

Det var ikke sannsynlig at ansatte i forliksrådet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. For øvrig var et eventuelt straffansvar foreldet, da det anmeldte forholdet skjedde i mars 2016.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 256/18-123, 02.09.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som arbeider i helsevesenet, innga klage på tjenesteperson B. B hadde oppsøkt As arbeidsplass fordi A var behandler for X. X ønsket et annet behandlingsopplegg enn det han hadde, og B snakket med A på Xs vegne. A opplevde at Bs involvering var lite sensitiv overfor ham som fagperson, at hun hadde mangel på bevissthet rundt rollen som politi og at hun presset på for ikke å følge faglige retningslinjer.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenesteperson B arbeidet i forbyggende avsnitt. X hadde begått nye straffbare forhold som kunne knyttes til hans spilleavhengighet. Det var ikke tvil om at B tok kontakt med behandlingsstedet og A etter ønske fra X. Spesialenheten fant det ikke bevist at B, ved å ta slik kontakt eller ved måten hun opptrådte på, hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

 

Sak 210/19-123, 02.09.2019

 

ANMELDELSE AV FOR DISKRIMINERING M.V. I FORBINDELSE MED SØKNAD OM ASYL

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte en tjenestekvinne for hennes opptreden da A og B ønsket å søke asyl. Ifølge A og B sa tjenestekvinnen at de ikke hadde rettigheter, at de måtte komme seg ut, ikke bruke opp hennes tid etc. A og B ble senere samme kveld asylregistrert.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiinstruksen § 5-2 om opptreden i tjenesten at en politimann skal opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever, og opptre høflig mot enhver. Under tjenesteutførelsen er det ikke tillatt å bruke sårende eller andre upassende uttrykk. Likeså er alle slags skjellsord forbudt.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking, da det ikke var sannsynlig at den beskrevne opptreden kunne føre til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 66/18-123, 04.09.2019

 

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG PÅGRIPELSE, RANSAKING, BRUK AV MAKT OG TYVERI

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha pågrepet ham uten grunn utenfor et utested. Da de førte ham bort fikk han døren i ansiktet og ble skadet. Han ble ransaket i politibilen og politiet tok fra ham kr. 900. Disse pengene har han ikke fått tilbake.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet ikke hadde brukt makt mot A

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde brukt makt mot A utenfor utestedet hvor det var mange mennesker til stede – uten at noen hadde sett hendelsen. Politiet opplyste at A var en gammel kjenning og at vaktene hadde tipset dem om at han omsatte narkotika på utestedet. Derfor undersøkte de om A var bevæpnet før de undersøkte påstanden fra vaktene. Det var ikke holdepunkter i saken for at politiet hadde tatt kr. 900 i beslag. A fikk gå tilbake til utestedet etter kort tid. Senere på natten traff politiet A på legevakten. Han var da skadet i ansiktet og forulempet dem, og ville sloss. A ble senere domfelt for å ha forulempet en offentlig tjenesteperson.

 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

Straffeloven § 321 om tyveri.

 


Uke 35 

Sak 1/19-123, 27.08.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for maktbruk i forbindelse med at han ble stanset i bil og pågrepet, mistenkt for kjøring i påvirket tilstand.

 

Åsted:

Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag:

Trafikk

 

Ruspåvirkning:

Nei

 

Maktbruk:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader:

Sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet fikk melding om at en bilfører (A) kjørte vinglete. Politiet stanset As bil. A ønsket ikke å komme ut av bilen og fremsto ustabil for politiet. Av opplysninger fra politiets dokumenter fremkom at en tjenesteperson forsøkte å ta nøkkelen til bilen, og at A slo tjenestepersonen i skulderen, satte en knyttet neve i tjenestepersonens ansikt og forsøkte å skyve ham ut av bilen. A ble lagt i bakken og påsatt håndjern. A gjorde motstand og fikk ikke løftet beina høyt nok da han skulle settes inn i politibilen. Han falt derfor fremover og slo hodet i gulvet på politibilens cellerom.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på opplysningene om at A gjorde betydelig motstand i forbindelse med pågripelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 732/19-123, 27.08.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse, tvang og deres øvrige handlemåte i forbindelse med at politiet kom hjem til ham for å ta beslag i våpen. Ifølge A ble han svimmel/uvel og falt på gulvet. Mens han lå på gulvet tok en av tjenestepersonene tak om nakken hans og presset fingrene inn/påførte ham smerter, samtidig som han spurte A hvor nøkkelen til safen var. Tjenestemannen sluttet ikke å presse før A hadde opplyst dette.

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Det ble ikke funnet bevist at politiet brukte makt mot A. Deres fysiske kontakt med A var i forbindelse med utøvelse av førstehjelp.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kom hjem til A fordi det var besluttet ransaking hos ham fordi det var mistanke om at han hadde kommet med trusler. A var registrert med våpen.

 

Spørsmålet i saken var om politiet forholdt seg slik A forklarte - at politiet hadde holdt og presset med fingrene mot hans hals for å påføre ham smerte slik at han opplyste hvor nøklene til safen var. Våpnene skulle ligge i safen.

 

Spesialenheten fant på bakgrunn av etterforskingen det ikke bevist at tjenestepersonene forholdt seg slik og med de intensjoner A beskrev. Etter Spesialenhetens vurdering var det ikke grunn til å tvile på at tjenestepersonene, etter at A falt mot gulvet, gjennomførte førstehjelp. Ambulansepersonalet befant seg på utsiden av huset. De kom etter kort tid inn og overtok oppfølgingen av A. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å etterforske de øvrige anførslene i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist/ikke rimelig grunn til å starte etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 171 om grov tjenestefeil.

 

 

 

Sak 157/18-123, 27.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for gjentatte ganger å ha stanset ham uten grunn, og for å ha kjørt utenfor og stanset ved hans bopel. A opplyste at en tjenesteperson (B) stanset en bil A var passasjer i, og at A og hans samboer ble ransaket.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover enhver rimelig tvil at B hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at det utover A og samboerens forklaringer, ikke var bevis for at de ble ransaket. Etterforskingen kunne heller ikke bringe på det rene hva som var grunnlaget for en eventuell ransaking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 

 

Sak 87/18-123, 27.08.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BESLAG OG TILBAKEHOLDELSE AV FØRERKORT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A klaget over politiets avgjørelse i sak der hans førerkort ble beslaglagt. A hadde blitt stanset i bil, og politiets spyttest viste at han var påvirket av narkotika. A avviste at han var påvirket, og legeundersøkelsen viste negativt resultat. Det samme gjorde urinprøve som A tok hos sin fastlege to dager senere. Til tross for dette, nektet politiet å gi ham tilbake førerkortet, og sa at han måtte vente til svaret på blodprøvene forelå.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kan midlertidig tilbakekalle førerretten og frata førerkortet når det er skjellig grunn til mistanke om at føreren er ruspåvirket. Dersom føreren ikke samtykker i det midlertidige tilbakekallet av førerretten og beslaget, må spørsmålet oversendes til tingretten for avgjørelse innen 3 uker.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonen som stanset A og som besluttet midlertidig beslag av førerretten, hadde opptrådt straffbart. Resultatet av spyttesten måtte anses å ha gitt skjellig grunn til mistanke om at A var ruspåvirket under kjøringen.

 

Det fremgikk av både anmeldelsen og avhøret av A 27. januar 2018 at han ikke samtykket i førerkortbeslaget.

 

I tråd med Riksadvokatens rundskriv skulle saken ha blitt sendt til retten for prøving straks da det ble kjent at A ikke samtykket i beslaget. Siste frist for oversendelse var 17. februar 2018. Spesialenheten iverksatte likevel ikke etterforsking for å avklare nærmere hvorfor spørsmål om opprettholdelse av beslaget ikke ble sendt til retten, da det etter Spesialenhetens vurdering ikke var sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt på slik måte at han hadde begått en grov tjenestefeil. Det syntes som man hadde valgte å avvente svaret fra Folkehelseinstituttet. Etter at politiet mottok prøvesvarene fra Folkehelseinstituttet 16. februar, som var negative, ble saken henlagt 20. februar, og førerkortet ble levert til A 21. februar 2018.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 87/19-123, 30.08.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ikke navngitt tjenestekvinne for å ha satt neglene sine i låret hans slik at han fikk et sår som senere ble infisert. A mente tjenestekvinnen hadde gjort dette for å påføre ham smerte for å vekke ham etter at han hadde besvimt. A husket ikke noe av perioden fra han kollapset til han våknet på sykehuset. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. A forklarte at kroppskrenkelsen han mente seg utsatt for var smertepåføring for å vekke ham etter at han mistet bevisstheten. Spesialenheten viste også til opplysningene fra A om at han ikke husket noe om hva som hadde skjedd i tiden fra han kollapset til han våknet på sykehuset dagen etter.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

 

Sak 224/19-123, 30.08.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL VED Å HENLEGGE SAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenestefeil ved å henlegge sak. A var ikke part i saken som politiet hadde henlagt. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke, og en henleggelsesbeslutning er basert på påtalemessig skjønn.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart da hun besluttet å henlegge saken uten etterforsking. Det var ingen holdepunkter for at B ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde begått straffbare tjenestefeil.

 

En påtaleavgjørelse, slik som en henleggelse, kan påklages til overordnet myndighet, jf. straffeprosessloven § 59 a, og bestemmelsen skal sikre påtalemyndighetens arbeid ved at beslutninger kan underlegges en ny og uavhengig vurdering. Det at overordnet påtalemyndighet besluttet å omgjøre henleggelsen, medfører ikke at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart ved sin påtalemessige beslutning.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 

 


Uke 34 

Sak 523/19-123, 19.08.2019

 

ANMELDELSE AV UNDERSLAG

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte til Spesialenheten sak som gjaldt en tidligere tjenestepersons (A) oppbevaring av uregistrerte våpen. Politiets etterforsking viste at A fikk tilgang til våpnene mens han tjenestegjorde i politiet. A sluttet i tjenesten i 2009. Han hadde i avhør erkjent å ha underslått våpnene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at mulige straffbare forhold begått av A i tjenesten, herunder eventuelt underslag, tjenesteforsømmelse og/eller grov uforstand i tjenesten var foreldet.

As oppbevaring av våpnene kunne ikke knyttes til hans tjeneste i politiet, og denne delen av saken ble returnert til politiet. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 256 om grovt underslag.

 

 

 

Sak 778/18-123, 19.08.2019

 

ANMELDELSE AV UNDERSLAG AV PENGER

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte anmeldelse til Spesialenheten etter at A hadde fortalt en tjenesteperson at han var blitt fratatt ca. kr. 11.000,- etter opphold i arrest. A hadde opplyst at politiet hadde lagt pengene i en beslagspose under inkvireringen, og at det kun var kr. 500,- i posen da han ble løslatt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet videoopptak fra arresten. Dette viste at pengene ble talt opp med A til stede. Pengene ble lagt i en beslagspose og det ble skrevet kr. 11.100,- på denne. Deretter ble posen lagt i et skap. Ingen tjenestepersoner var inne i skapet i løpet av de timene A satt i arresten. A forklarte til Spesialenheten at han trodde at han hadde med seg mellom kr. 12.000,- og kr. 13.000,-, og at han fikk tilbake kr. 9.000,- eller kr. 10.000,-. Han husket ikke det nøyaktige beløpet.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 324 om underslag.

 

 

 

Sak 223/19-123, 19.08.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT OG KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politibetjent for å ha dratt ham og mopeden slik at de gikk i bakken og deretter tatt kvelertak på ham.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag/på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i A og førte ham inn i politibilen.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politibetjenten tok tak i A som, etter en tids forfølgelse, ble pågrepet for å ha unnlatt å stanse for politiets kontroll og andre overtredelser av vegtrafikkloven. A ble så ført inn i politibilen og kjørt til lensmannskontoret for avhør. En annen polititjenesteperson forklarte at det ikke ble brukt ulovlig makt under pågripelsen. As far var også til stede og de hadde ingen merknader til politiets opptreden. A påstod at det ble avtalt at han skulle få mildere straff hvis han avsto fra å anmelde politimannen. En annen polititjenesteperson forklarte at det ikke ble avtalt mildere straff, og at politiadvokaten allerede hadde utferdiget forelegget. Politiadvokaten forklarte også at straffen var korrekt utmålt. As anmeldelse ble inngitt 1 år og 9 måneder etter at han ble pågrepet i saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 376 om korrupsjon.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.

 

 

 

Sak 658/18-123, 19.08.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha utlevert et avhør av ham til pressen. A viste også til at politiet ikke ville gi ham innsyn i straffesaksdokumentene i saken, og at politiet ikke etterkom hans anmodning om å kontakte pressen for å få korrigert opplysningene i de utleverte dokumentene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde gitt pressen innsyn i straffesaken mot A. Korrespondanse vedrørende dette var imidlertid ikke ført i straffesaken, og kunne ikke gjenfinnes av politidistriktet. Det var uklart hvilke hensyn som ble vurdert og vektlagt da pressen ble innvilget innsyn. Ettersom regelverket åpner for at slikt innsyn gis, mente Spesialenheten at det ikke var sannsynlig at det skjønn som ble utøvd var så mangelfullt at det kunne lede til straffansvar for involverte tjenestepersoner.

 

Det syntes som om politiet ikke hadde besvart As begjæring om innsyn i dokumentene. Selv om det var holdepunkter for kritikkverdig håndtering av innsynsbegjæringen, var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at det var opptrådt straffbart tilknytning til dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt.

 

Administrativ vurdering:

Saken ble oversendt til politidistriktet for administrativ vurdering av rutiner for å sikre at korrespondanse knyttet til konkrete straffesaker blir ført og arkivert på riktig måte.

 

 

 

Sak 438-19-123, 20.08.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha stanset henne etter at hun viste «finger`n» til en av de som kjørte i politibilen. De «kidnappet» henne og kjørte henne 1 km avgårde. A mente videre at samme politimann forfulgte henne i det hun hadde sett ham ved flere anledninger på forskjellige tidspunkt på kjente steder i byen. A mente videre at politipatruljen ofte stod utenfor og fulgte med henne på arbeidsplassen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke opplysninger i politiets dokumenter for at de hadde vært i kontakt med A eller hadde opprettet straffesaker mot henne. Anmeldelsen inneholdt heller ikke konkrete og objektive opplysninger om at det hadde skjedd et straffbart forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

 

Sak 11/19-123, 21.08.2019

 

ANMELDELSE AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD VED PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold han mente var kritikkverdig i forbindelse med at han ble pågrepet da han var på et kjøpesenter. Politiet ransaket hjemme hos ham og tok beslag i elektronisk utstyr.

 

Spesialenhetens vurdering:

Med bakgrunn i sakens opplysning fant Spesialenheten ikke å iverksette etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A var mistenkt for å ha delt ulovlige bilder over nett, og tingretten hadde besluttet ransaking. A ble avhørt og løslatt senere samme dag. En annen person ble senere siktet for forholdet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 


Uke 33

Sak 54/19-123, 12.08.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha truet ham, skreket og opptrådt utagerende.

 

Spesialenhetens vurdering:

Bs kollega C, som også hadde vært på oppdragene som gjaldt A, forklarte at A hadde meldt til politiet at han ble truet. B og C var i kontakt med A og gjorde undersøkelser opp mot påstanden om trusler, men det fremsto ikke som reelt at A hadde blitt truet. C opplyste at A fremstår syk, og at hun tidligere har inngitt bekymringsmelding til kommunelegen om A. C avviste at de kjeftet på A under oppdragene, men at B kan være litt brå og høyrøstet, og kan av noen bli oppfattet som sint.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 870/18-123, 12.08.2019

 

ANMELDELSE AV MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for maktmisbruk og mishandling. A viste til at han ble vekket av politiet, påsatt håndjern og ført ut i politibil kun iført boksershorts. En av tjenestepersonene vred hans tommel slik at den ble nummen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det var besluttet pågripelse av A, og at han satte seg til motverge og var aggressiv under pågripelsen. Under transport til arresten fortalte A til tjenestepersonene at tommelen var nummen som følge av en hendelse kvelden i forveien. A opplyste at dette var løgn, at han var i sjokk og ikke forsto at nummenheten skyldtes tjenestepersonens vridning av tommelen.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 356/19-123, 13.08.2019

 

ANMELDELSE FOR RANSAKING UTEN BESLUTNING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ransaket i hennes bolig for å lete etter As sønn B. Politiet viste ikke frem ransakingsbeslutning. Ransakingen skjedde om kvelden. A opplevde det som særlig krenkende at politiet tok seg inn til henne uten at hun fikk tilstrekkelig tid til å kle på seg og å ta på hodeplagg.

 

Spesialenhetens vurdering:

Jourhavende jurist hadde besluttet at B skulle pågripes og at det skulle ransakes hos ham. Han ble ikke påtruffet på registrert bostedsadresse. Da politiet snakket med B, fremsto han å være hos A. Politiet reiste til As adresse. B ble ikke funnet der. Han ble pågrepet senere samme kveld.

 

Det var ikke sannsynlig at politiets eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart. Påtalemyndigheten benyttet sin sekundærkompetanse til å beslutte ransaking, og ransakingen ble utført av tjenestepersonene i henhold til beslutningen.

 

Det var noe uklart for Spesialenheten hvordan A var kledd da politiet tok kontakt på døren hennes og i hvilken grad hun rakk å dekke seg til før politiet kom inn. I en ransakingssituasjon kan det oppstå konflikt mellom politiets ønske (og behov) for å ta seg raskt inn for å gjennomføre oppdraget og unngå bevisforspillelse, og beboerens behov for å områ seg for å slippe ukjente personer inn i boligen. Ifølge politiinstruksen § 3-1 skal tjenesteutøvelsen alltid være basert på respekt for de grunnleggende menneskerettigheter og det enkelte menneskes verdighet. Ransaking skal foretas så skånsomt som forholdene tillater, jf. straffeprosessloven § 201.

 

Spesialenheten mente det ikke var opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersonenes gjennomføring av oppdraget kunne medføre straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 162/18-123, 13.08.2019

 

ANMELDELSE FOR TRUSLER

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha sendt henne trusler som følge av at hun hadde anmeldt sak om mulige seksuelle overgrep.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A opplyste at hun i en lengre periode hadde kommunisert med B via tekstmeldinger. A var av den oppfatning at B i kommunikasjonen med henne, hadde brukt et telefonnummer som tilhørte X. A hadde slettet meldingene med truende innhold. Spesialenheten har med bistand fra Kripos sikret SMS-kontakten. Ikke alle meldingene lot seg gjenskape. Det ikke funnet meldinger som underbygger at B har truet A.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at B hadde sendt meldingene til A fra Xs telefonnummer. B benektet å ha tilgang til Xs telefon. X døde i 2017. Etter dette tidspunktet har A ikke mottatt meldinger fra Bs telefonnummer.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 227 om trusler

 

 

 

Sak 73/19-123, 16.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

ØKOKRIM

 

Anmeldelse:

A anmeldte ØKOKRIM for feilaktig henleggelse av sak, og ba Spesialenheten pålegge ØKOKRIM å etterforske saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at ØKOKRIM hadde avvist As anmeldelse ettersom den ikke lå under ØKOKRIMs saklige virkeområde.

 

Spesialenheten viste til at ØKOKRIM har anledning til å avvise saker som anses å falle utenfor enhetens saklige virkeområde. Avvisningen av As anmeldelse kunne dermed ikke utgjøre noen straffbar handling. A var også av ØKOKRIM orientert om muligheten for å rette en anmeldelse til stedlig politidistrikt.

 

Det ble også bemerket at Spesialenheten ikke har myndighet til å instruere ØKOKRIM med hensyn til hvilke saker som skal tas under behandling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 873/18-123, 16.08.2019

 

ANMELDELSE AV TYVERI

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for tyveri av to biler.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A gjentatte ganger var observert kjørende i bilene, til tross for at han ikke hadde førerkort og bilene var uregistrert. Påtalemyndigheten besluttet inndragning av bilene.  

 

Spesialenheten fant det klart at tjenestepersoner i politiet ikke hadde stjålet bilene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 


Uke 32

Sak 192/18-123, 05.08.2019

 

ANMELDELSE FOR RANSAKING/VISITASJON

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B, som ikke er etnisk norske, anmeldte politiet for å ha visitert/ransaket dem på en restaurant og tatt bilde av dem. Politiet tok kontakt og ba A og B om å legitimere seg. De ble også spurt om de hadde våpen. Også 3-4 andre ikke etniske norske ungdommer ble behandlet på samme måte. A og B følte seg trakassert grunnet deres etnisitet og hudfarge. Saken er omtalt i media, og er også behandlet i politidistriktet etter klage fra A og B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiloven § 7 gir politiet hjemmel til å gripe inn for å avverge lovbrudd, for eksempel gjennom å anholde og visitere personer. Det er imidlertid en forutsetning at inngrepet både er nødvendig og ikke fremstår som uforholdsmessig, jf. politiloven § 6.

 

Spesialenheten la til grunn at et sentralt formål var å avverge kriminalitet gjennom å bringe på det rene om noen av personene på restauranten hadde tilknytning til en bilen det var oppbevart ulike våpen i, og om noen hadde skytevåpen inne på restauranten. Det var holdepunkter for at én eller flere av de personene som politiet søkte etter befant seg i restauranten.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist at det fra politiets side var opptrådt på slik måte at det kunne lede til straffansvar. De lovbrudd politiet ønsket å avverge, angivelig voldshandlinger med skytevåpen og/eller særlig farlige redskap, er svært alvorlige, og inngrepet mot A og B fremsto ikke som et klart avvik fra hva som kunne ha fremstått som nødvendig og forholdsmessig i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 364/19-123, 05.08.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA SKREVET FALSK RAPPORT

 

Politidistrikt:

Økokrim

 

Anmeldelse:

A hadde etter besøk fra Økokrim mottatt forhåndsvarsel fra politiet om tilbakekall av våpentillatelse. A mente at det i rapporten fra besøket var vist til opplysninger som var uriktige/falske.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 670/18-123, 06.08.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG SØK I POLITIETS REGISTRE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Øst politidistrikt orienterte om at en ansatt kunne ha søkt i politiets registre uten tjenstlig grunn og gitt informasjon undergitt taushetsplikt til andre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at den ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ingen vitner som kunne konkretisere dette, og det var et visst behov for tjenestepersonen som arbeidet ved ordensseksjonen til å søke i politiets registre for å holde seg orientert om kriminelle personer i ikke distriktet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi det var grunnlag for å ta en personalsamtale med tjenesteperson om saken.

 

 

 

Sak 276/19-123, 07.08.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL VED ETTERFORSKING AV DRUKNINGSULYKKE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en lensmann for tjenestefeil i forbindelse med etterforsking av en drukningsulykke.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at ulykken var grundig etterforsket, og at de etterlatte var bistått av advokat under etterforskingen. Statsadvokaten beordret ved to anledninger ytterligere etterforsking, og henla saken etter bevisets stilling. Henleggelsen ble opprettholdt av Riksadvokaten.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 273/18-123, 07.08.2019

 

UHJEMLET FRIHETBERØVELSE AV TO MINDREÅRIGE BARN PÅ TRANDUM

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok sak der det var spørsmål om det var opptrådt straffbart. To mindreårige barn var fra 1. til 6. april 2017 internert på Trandum utlendingsinternat sammen med sin mor A. Det forelå bare fengslingskjennelse for moren. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble stanset med sine to barn på Gardermoen med falske reisedokumenter. Hun vedtok forelegg for dette og ble pågrepet etter utlendingsloven fordi det var iverksatt utvisningsvedtak. Barna ble ikke nevnt i politiets fengslingsbegjæring og tingrettens kjennelse omhandlet bare A, ikke barna. Barna ble med A til Trandum og var sammen med henne der til de alle tre ble sendt ut av landet.

 

Saken ble vurdert etter straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. Spesialenheten mente det var begått en tjenestefeil ved at barna ikke ble behandlet som parter i sammenheng med fengslingssaken og fengslingen. Ut fra de konkrete omstendighetene, herunder at As advokat måtte antas å ha vært kjent med at barna ville bli internert sammen med sin mor, og at hendelsen fant sted forut for lovrevisjon som fastslår mindreåriges rolle som part ved fengslinger etter utlendingsloven, mente Spesialenheten at forholdene i saken tilsa at det ikke var grunnlag for å konkludere med at tjenestefeilen var grov. Spørsmålet ble imidlertid ikke vurdert inngående da et eventuelt straffansvar etter straffeloven § 172 på tidspunktet for påtaleavgjørelsen var å anse som foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av foreldelse.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 253/18-123, 07.08.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSBRUDD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt oversendte til Spesialenheten sak der det var mistanke om at tjenestepersoner hadde brutt taushetsplikten etter at informasjon fra etterretningsregisteret Indicia var gjengitt i nettavisen «Resett».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at en eller flere tjenestepersoner i politiet ga opplysninger om politiets virksomhet og konkrete oppdrag til nettstedet Resett. Spesialenhetens etterforsking viste at flere hundre tjenestepersoner hadde lest de aktuelle hendelsene i Indicia, og det forelå ikke mistanke mot noen enkelt tjenesteperson.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 241/19-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha utlevert et straffesaksdokument til en advokat, som deretter har viderebragt dokumentet til en avis og andre. Straffesaksdokumentet omhandler blant annet A, og hun leste om saken i avisen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen opplysninger om at journalisten i avisen hadde mottatt dokumentet fra politiet ved formell innsynsbegjæring. Med utgangspunkt i publiseringen la Spesialenheten til grunn at avisen likevel hadde fått tilgang til dokumentet.

 

Det var fra politidistriktet opplyst at en av partenes advokat hadde fått oversendt saksdokumentet og at oversendelsen var avklart med påtaleder. Det var ikke B som hadde sendt dokumentet til advokaten. 

 

Spesialenheten mente det ikke var bevis for at B hadde brutt taushetsplikten. Saken henlegges for ham som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenheten mente det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking mot andre tjenestepersoner i Agder politidistrikt for å ha utlevert dokumentet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 283/19-123, 09.08.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet hadde brukt for mye makt mot ham under en pågripelse på Gardermoen. Politiet sa han var pågrepet, men han «svarte nei og løftet armen». Da ble han kastet i bakken av flere polititjenestepersoner og han fikk ødelagt ankelen sin. I arresten nektet de ham legebehandling.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Skader: Ingen fysiske skade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. I Norwegian-skranken hadde A opptrådt så truende at ansatte utløste voldsalarmen. A roet seg ikke da politiet ankom, og han nektet å forlate terminalen. Politiet tilkalte forsterkninger da A motsatte seg pågripelsen. A mente at han ble skadet i leggen, og dette ble vurdert i arresten som lite prekært.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 31

Sak 273/19-123, 29.07.2019

 

FORELEGG - VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Oslo politidistriktet oversendte til Spesialenheten anmeldelse av vegtrafikkuhell. En polititjenesteperson (A) hadde fulgt etter en bil for å foreta en fartsmåling, og kjørte i et avkjøringsfelt ut av veien. Det oppsto materielle skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at vilkårene utrykningskjøring var til stede. A skulle gjennomføre en hastighetsmåling av en bil som kjørte svært fort. Det var derfor nødvendig for ham å fravike fartsreglene for å sikre avgjørende bevis for fartsovertredelsen. Spesialenheten fant det bevist at A holdt for høy hastighet inn i svingen i avkjøringsfeltet og at han som følge av dette mistet kontrollen over bilen og kjørte ut av veien. A tok for stor risiko i forhold til viktigheten av å få gjennomført hastighetsmålingen.

 

A ble ilagt forelegg på kr 8 000.

 

Etter en samlet vurdering, der hensynet til at A var i en utrykningssituasjon der han lovlig kunne fravike trafikkreglene er tillagt særlig vekt, kom Spesialenheten til at det ikke var grunnlag for å påstå tap av førerett.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd

 

 

 

Sak 718/18-123, 30.07.2019

 

MELDING OM MULIG BRUDD PÅ EN TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Innlandet politidistrikt meldte om at de hadde blitt kontaktet av en person som opplyste at han hadde funnet en datamaskin på en offentlig søppelplass. Personen mente at datamaskinen hadde vært i beslag hos politiet og at den inneholdt barneporno. Personen ville ikke levere datamaskinen til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke holdepunkter i saken for at ansatte hadde brutt innholdet i straffeprosessloven eller i dagjeldende instruks på en slik måte at det utgjorde en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 31/19-123, 30.07.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de hadde slått ham over nakken, dunket hodet hans i veggen, og lagt ham i gulvet

 

Åsted: Offentlig sted helg på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, holdt ham fast i en stol, og brukte håndjern i en kort periode

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiets bruk av makt var unødvendig og uforsvarlig. A ble meget sint og utagerende etter at barnevernet hadde truffet hastevedtak om omsorgsovertakelse for barna hans. Politiet la ham i bakken til han hadde roet seg noe og satte ham i en stol. Da løp A frem og stanget hodet i veggen. A ble påsatt håndjern i en kort periode, og hadde truet med å drepe to tjenestepersoner.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 275/19-123, 30.07.2019

 

PÅKJØRSEL AV SYKLIST PÅ ELS-SYKKEL I SYKKELFELT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om kollisjon mellom tjenestebil ført av tjenesteperson A og syklist på el-sykkel, B, i Grønlandsleiret i Oslo. B fikk et skrubbsår på leggen. El-sykkelen ble skadet. Tjenestebilen fikk en mindre ripe.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spørsmålet i saken var om subjektive vilkår for straff var oppfylt. Et sentralt moment ved aktsomhetsvurderingen vil være i hvilken grad bilføreren hadde mulighet til å innrette kjøringen i forhold til potensielle faremomenter. Skyldes hendelsen plutselige og upåregnelige hendelser, vil det lettere måtte konstateres at kjøringen likevel var aktsom.

 

Det var klart at B hadde vikeplikt for A, som kom syklende fra hennes høyre side.

 

Spesialenheten la til grunn at det på ulykkestidspunktet var god sikt og tørt føre. A var godt kjent i området, både som fotgjenger og bilfører. På bakgrunn av As forklaring, sammenholdt med videoopptaket fra ulykkesstedet, la Spesialenheten til grunn at A reduserte farten inn mot krysset, før A kjørte rolig over Grønlandsleiret.

 

Ifølge videoopptaket var B fortsatt i Botsparken da A passert vikepliktskiltet fra Hollendergata og krysset fotgjengerfeltet rett i forkant av Grønlandsleiret. Med henvisning til opptaket og Bs egen forklaring, la Spesialenheten til grunn at B syklet ut i sykkelfeltet i Grønlandsleiret relativt kort tid forut for krysset Grønlandsleiret/Borggata. Spesialenheten mente det var sannsynlig at B holdte en hastighet på rundt 25 km/t og at han befant seg på fortauet og/eller i sykkelfeltet i Grønlandsleiret i ca. fire sekunder før sammenstøtet skjedde.

 

Spesialenheten kom under tvil til at A ikke utviste slik mangel på aktsomhet at A kunne straffes.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. trafikkreglene § 7 nr. 2

 

 

 

Sak 622/17-123, 30.07.2019

 

ETTERFORSKING AV AGDER POLITIDISTRIKT FOR MULIG UFORSIKTIG OMGANG MED EKSPLOSIVER

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk i 2017, fra politidistriktet, melding om eksplosjon på et skyteanlegg som politiet disponerer. Ansatte ved Agder politidistrikt holdt skyteøvelse på politiets øvingsbane. Det ble på samme tid ryddet i en container på området, og det ble i den forbindelse besluttet å tenne et bål for å brenne ødelagt utstyr. Bålet eksploderte og en tjenesteperson (A) ble hardt skadet. Spesialenheten etterforsket hendelsen, og ga A påtaleunnlatelse for uforsiktig omgang med eksplosiver. Det ble i denne saken lagt til grunn at A kastet fenghetter på bålet og at dette forårsaket eksplosjonen.

 

Spesialenheten har i foreliggende sak etterforsket Agder politidistrikt som foretak for mulig uforsiktig omgang med eksplosiver.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det ble oppbevart fenghetter/eksplosiver i en container og i rom i et brakkeanlegg som politiet disponerte. Det ble ikke brakt på det rene hvor fenghettene kom fra. Materialet tilhørte ikke politiet og skulle derfor ikke ha vært på stedet. Spesialenheten fant det ikke bevist at andre ansatte ved Agder politidistrikt enn A hadde oppbevart og/eller håndtert fenghetter eller annet eksplosivt materiale på øvingsområdet. Det var heller ikke holdepunkter for at noen andre enn A hadde kjent til at det ble oppbevart slikt materiale på området. Det forelå derfor ingen praksis blant tjenestepersonene for oppbevaring av slikt materiale.

 

På tidspunkt for eksplosjonen forelå ikke noe nasjonalt instruksverk om politiets øvingsvirksomhet på skytebaner, utover generelt regelverk for oppbevaring av våpen, ammunisjon og eksplosiver. I forkant av hendelsen forelå heller ingen interne retningslinjer ved Agder politidistrikt for slik virksomhet. Spesialenheten mente at politidistriktet burde ha sørget for at det ble gjennomført kontroll/inspeksjon av øvingsområdet. En slik oppfølging kunne ha avdekket ureglementert oppbevaring av eksplosiver mv., i tillegg til at det med all sannsynlighet ville ha skapt bevissthet hos brukerne av området for hva som kunne lagres og ikke kunne lagres på området. Spesialenheten understreket likevel at oppbevaringen av eksplosivene måtte anses som et kvalifisert avvik fra det som kan forventes av en arbeidstaker.

 

Etter eksplosjonen hadde politidistriktet blant annet utarbeidet retningslinjer for bruk av området. Spesialenheten forutsatte at praksisen for kontroll av øvingsområdet ved dette er endret.

 

Spesialenheten kom etter en samlet vurdering til at det ikke var grunnlag for å ilegge Agder politidistrikt foretaksstraff.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med eksplosiver

 

 

 

Sak 217/19-123, 02.08.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG RANSAKING M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha besluttet ransaking hos A. Politiet syntes de luktet marihuana utenfor As hus, og brøt seg inn. Det ble ikke funnet spor av narkotika. Plantene politiet trodde var hasjplanter, var planter i plast.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok tips om at det i et ubebodd hus var observert planter som tydet på en plantasje. Vinduene i huset hadde gitter og det var blendet for. Felles enhet for etterforskning og etterretning ble varslet opp mot spaning på adressen.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart ved sin beslutning om ransaking. Spesialenheten la til grunn at ransakingsbeslutningen bygget på opplysninger fra politiet på stedet om at det luktet marihuana, vinduene var tildekke, det var observert planter oa. Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde lagt vekt på utenforliggende hensyn eller hadde utviste et så vidt mangelfullt påtaleskjønn at det var grunnlag for å hevde straffbar tjenesteutøvelse. 

 

Når det gjelder anførslene om manglende innsyn, mener Spesialenheten det heller ikke her var sannsynlig at det var opptrådt straffbart, verken fra Bs eller andre tjenestepersoners side. Det vises til at begjæringen om innsyn i sakens dokumenter ble besvart innen rimelig tid. Det var ikke straffbart at politiet ikke umiddelbart opplyste hvem som tipset politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 27-30

Sak 744/17-123, 03.07.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte til Spesialenheten sak der det var mistanke om at en tjenesteperson (A) hadde sparket en arrestant (B) i hodet/overkroppen med kneet. Det ble opplyst at B kort tid forut hadde slått A i tinningen med knyttet neve.

 

Åsted: Hverdag på dagtid i arresten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at A med kneet sparket B i hodet/overkroppen.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det gikk i underkant av tre sekunder fra B slo A i tinningen til A sparket B. På bakgrunn av etterforskingsresultatet ble det lagt til grunn at Bs slag mot As tinning var så hardt at A ble svært omtåket, at han senere ble liggende på gulvet i flere minutter uten at han var kontaktbar og at han fikk hjernerystelse. Uttalelse fra sykehus om at slag mot ansikt/hodet kan medføre kortere bevissthetstap ga en viss støtte til As forklaring om at han ikke husket noe fra hendelsen.

Spesialenheten mente at det ut fra opplysningene i saken om As bevissthetsnivå da han sparket, ikke kunne utelukkes at han på handlingstidspunktet hadde en sterk bevissthetsforstyrrelse og at han derfor ikke var tilregnelig. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 267/18-123, 05.07.2019

 

ANMELDELSE FOR AGGRESSIV OPPTREDEN M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for truende og aggressiv opptreden i forbindelse med at B kom hjem til A for å levere et brev fra namsmannen. B brukte blålys, lydhorn og sirener for å komme i kontakt med A. Han slengte brev inn i gangen og kalte A for «tosk». 

 

Spesialenhetens vurdering:

B var på adressen for å bistå namsmannen med å overbringe et brev om berammelse i namssak. Namsmannen hadde over tid forgjeves forsøkt å sende brev med berammelser til A.

 

B forklarte at han tutet med bilhornet et par ganger og tok noen "korte støt med sirena på bilen" for å tilkjennegi at politiet var på stedet. Han hadde forut for dette forsøkt å komme i kontakt med A ved å banke på døren.

 

Spesialenheten viste til at det å benytte sirene og bilhorn for å komme i kontakt med personer, i visse tilfeller kan innebære at personer blir utsatt for offentlig eksponering i større grad enn det gjennomføringen av tjenestehandlingen krever, jf. politiloven § 6. Særlig sett opp mot at As adresse ligger usjenert til, var det ikke bevismessige holdepunkter for at B her har opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar. 

 

Med utgangspunkt i A og Bs forklaringer var det ikke tvilsomt at samtalen mellom de to ikke forløp på noen god måte. B erkjente å ha blitt irritert da A la hendene på ryggen da B ville gi ham brevet. B la derfor brevet på gulvet. B benektet å ha opptrådt aggressivt og truende, slik A hadde anført.

 

Det er ord mot ord i saken, og Spesialenheten mente det ikke var bevist utover rimelig tvil at B hadde opptrådt slik A beskrev. I alle tilfeller var det Spesialenhetens vurdering at den opptreden A anmeldte, ikke kunne innebære at B hadde begått en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 847/18-123, 05.07.2019

 

ANMELDELSE AV MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for maktbruk. A opplyste at han plutselig ble overfalt av en person som tok kvelertak på ham. A fikk revet seg løs og løp. Flere personer kom etter ham, og han hørte etter hvert at de ropte at de var fra politiet. A snudde, løp tilbake og lot seg pågripe. Han ble imidlertid kastet brutalt i bakken.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på opplysninger om at politiet hadde observert at A omsatte narkotika, at politiet identifiserte seg for A og at A forsøkte å stikke fra politiet. A klarte å vri seg løs fra politiets grep, løp av gårde og ble til slutt stanset, lagt i bakken og pågrepet. A ytte betydelig motstand under pågripelsen. Spesialenheten uttalte at As atferd førte til et behov for forholdsvis omfattende maktbruk for å få pågrepet ham.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 256/19-123, 08.07.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte ansatte i politiet for sannsynligvis å ha gitt opplysninger om dem til advokat X.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Oslo politidistrikt hadde opptrådt straffbart. Det var ikke sannsynliggjort at det hadde vært kontakt mellom politiet og advokat X eller at politiet faktisk hadde gitt opplysninger til X.

 

Spesialenheten har etter dette ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 683/18-123, 09.07.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte fire tjenestepersoner i politiet for maktbruk i arresten.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet på cellen

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at politiet hadde anledning til å bruke makt mot A blant annet for å frata ham gjenstander han kunne bruke for å dekke til overvåkningskameraet på cellen. A ble lagt rolig ned på gulvet og det ble lagt ut en støtpute.

 

Saken ble henlagt for samtlige mistenkte som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 296/18-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE AV GROV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha nektet ham medisinsk behandling ved å holde igjen ambulansen på ulykkesstedet. A mente at han ved dette ble truet til å vedta bruk av narkotika slik at de kunne dra på sykehuset. Tjenestepersonen fulgte etter og ble sint på helsepersonellet på sykehuset også.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. En ambulansearbeider forklarte at de ikke hadde blitt holdt tilbake. En politimann forklarte at han fikk mistanke om at A hadde brukt narkotika og at de tok en rus-test av ham i ambulansen. Under dette hadde A erkjent cannabisbruk. A ble kjørt til sykehuset der det ble tatt blodprøve av ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 349/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE AV SPIONASJE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de tilskyndet naboene hans til å spionere på ham. A mente at dette hadde skjedd nesten daglig i løpet av de siste 3 årene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A var ikke registrert med straffesaker hos politiet de siste årene og var heller ikke omhandlet i politiets vaktjournal.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 124/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A opplyste at han har blitt nektet å innlevere anmeldelser mot offentlige ansatte "for bruk av forfalskede, selvlagde dokumenter og underslag av flere millioner kroner i innbetalte skatter".

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet og påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart. Økokrim hadde behandlet en straffesak A hadde anmeldt om uriktig skattevedtak m.v, og Riksadvokaten hadde behandlet klagen. A var dessuten registrert som fornærmet i flere straffesaker.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 192/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt for ikke å ha loggført melding om at en katt var påkjørt og skadet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessig grunnlag for at det hadde skjedd en straffbar handling. Politiet hadde ikke anledning til å rykke ut på hendelsen og bilisten som meldte fra om påkjørselen hadde opplyst at hun da ville ringe dyrebeskyttelsen. Det forelå ikke et grovt brudd på en tjenesteplikt ved ikke å loggføre en melding med et slikt innhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil      

 

 

 

Sak 418/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG HACKING OG AVLYTTING MV.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig hacking og avlytting, og for å avvise telefoner. Anmeldelsen er ikke nærmere begrunnet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A har tidligere anmeldt politiet for tilsvarende forhold. Ifølge oppdragsloggen ringte A til politiet to dager før anmeldelsen denne saken omhandler, og opplyste at han følte seg plaget av politiet og ville anse det som en trussel om politiet kom nærmere enn 30 meter fra hans bopel. Han ropte og skrek, og mente at politiet hadde fjernet bevis og stjålet fra ham. Operatøren opplyste at det ville bli lagt på om han fortsatte å skrike, og la på da A likevel fortsatte. Samtalen varte i om lag syv minutter.

 

Det var etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Sør-Øst politidistrikt har gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som A har anmeldt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 272/19-123, 12.07.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON I MEDIA

 

Politidistrikt:

Det nasjonale statsadvokatembetet

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokat B for å ha gitt falsk/uriktig opplysninger til media i sak han var tiltalt i. A ble av tingretten domfelt, og anken var nektet fremmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde gjort seg skyldig i en straffbar handling i forbindelse med det forhold A hadde beskrevet i anmeldelsen. Det var ikke sannsynlig at B under intervjusituasjonen bevisst brukte preposisjonen "med" fremfor "av", med det formål at hun utad skulle gi et uriktig inntrykk av tiltalens innhold.

 

Spesialenheten har etter dette ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 328/19-123, 04.07.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for hendelser i 2016, blant annet at politiet kom hjem til ham i «fullt terrorutstyr» og at politiet er skyld i at han ikke har kontakt med sin sønn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Undersøkelser ga ikke opplysninger som underbygget As anførsel om at politiet hadde vært hjemme hos ham slik han beskrev. For øvrig ville et eventuelt straffansvar være foreldet, og var foreldet allerede da A innga anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 345/19-123, 24.07.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ EN TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ikke å ha sendt et besøksforbud han var ilagt til retten i løpet av fem dager, som er lovens frist.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. A hadde opplyst at han motsatte seg besøksforbudet fredagen før palmesøndag og politiadvokaten hadde sendte besøksforbudet til retten første virkedag etter påske. Det var ikke holdepunkter for at politiadvokaten bevisst hadde unnlatt å sende saken til retten da han ble kjent med at A motsatte seg besøksforbudet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 25-26

Sak 530/18-123, 17.06.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for ulovlig bruk av makt i sammenheng med at A ble pågrepet for å ha røyket hasj. A oppga at B gjentatte ganger hadde slått og sparket ham, og at han var dratt etter håndjernene han var påført. A dokumenterte bilder som viste røde merker og skrubbsår som var lokalisert til nakken, på en arm og på en fot.

Åsted: Offentlig sted utenfor barnehage, hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden, pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet pågrep A og satt håndjern på ham

 

Skader:

 

Spesialenhetens vurdering:

A og B forklarte seg ulikt om omfanget av maktbruken. B avviste at bildet som viste skrubbsår på As arm kunne ha sammenheng med hans maktbruk. Bs kollega (C) hadde ikke oppholdt seg slik at det var mulig for ham å se maktbruken. Han var opptatt med å snakke med en person som ble pågrepet samtidig som A. A hadde oppgitt til C at han var slått av B med batong. At batong var brukt som slagredskap var det ingen holdepunkter for.

 

As venninne, som oppga at hun hadde sett at B slo A, befant seg da hun mente å ha observert dette, 100 – 150 meter unna.

 

As forklaring om at sykepleieren som tok blodprøve av ham hadde stelt skrubbsårene hans, ble avvist av sykepleieren. Sykepleieren oppga at hun aldri har drevet med sårstell i forbindelse med prøvetaking og at hun ikke var kjent med noen påstand om politivold.

 

B oppga at A hadde prøvd å påvirke ham ved å påpeke at han ikke var av norsk opprinnelse, og ved å spørre om han skulle slå ham, slik som utledinger gjør med sine koner. At A hadde kommentert Bs bakgrunn framgikk også av As egen forklaring. Forelegget som A var ilagt av politiet for bruk av hasj var vedtatt.

 

Enhetens vurdering var at etterforskingsresultatet ikke hadde klarlagt faktum tilstrekkelig. Det var tvil om hva som faktisk hadde funnet sted. Saken ble henlagt av Spesialenheten etter bevisets stilling

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 5/18-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig å ha ransaket hans lommebok i 2015. A hadde blitt frastjålet sin lommebok. Da politiet kom til stedet hadde A funnet igjen lommeboken, men hevdet at det manglet et større pengebeløp. En tjenesteperson gikk gjennom lommeboken og fant lapper han mistenkte å være narkotikaregnskap. Tjenestepersonen tok bilder av lappene uten å varsle A. Det ble besluttet at fotografiene skulle anses som etterretningsinformasjon, og de ble i 2016 brukt i etterforsking mot A og i 2017 lagt inn i straffesak mot A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Forholdene som fant sted i 2015 ble vurdert etter straffeloven (1902) § 325, første ledd nr. 1 om grov uforstand i tjenesten. Handlinger som rammes av denne bestemmelsen foreldes strafferettslig etter to år, jf. straffeloven (1902) § 67. Spesialenheten mente at de handlinger som knyttet seg til gjennomgangen av As lommebok, fotograferingen av lappene og beslutningen om hvordan fotografiene skulle behandles, måtte anses å ha vært strafferettslig foreldet allerede på det tidspunkt Spesialenheten mottok anmeldelsen. Beslutningen om bruk av opplysningene i etterforskingen mot A ble vurdert etter straffeloven (2005) § 171, og ikke ansett som grovt brudd på tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet.

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 325 første ledd nr. 1

Straffeloven (2005) § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 702/17-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL OPPFØLGING AV FORSVINNINGSSAK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Sør-Øst politidistrikt oversendte anmeldelse av tidligere Telemark politidistrikt for manglende porteføljekontroll og rutiner for oppfølging av straffesaker. Telemark politidistrikt er nå innlemmet i Sør-Øst politidistrikt.

 

Saken knyttet seg til at en person (A) i 2015 meldte sin kone (B) savnet. Det ble utført noen etterforskingsskritt i 2015 og januar 2016, og deretter ble saken lagt i bero uten at den savnede kvinnen hadde kommet til rette. Etter en restansekontroll høsten 2017 ble det besluttet ytterligere etterforsking i saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det ble foretatt en rekke etterforskingsskritt i forsvinningssaken i løpet av 2015, og det syntes som at den deretter ble liggende fra januar 2016 til november 2017. Spesialenhetens etterforsking brakte ikke på det rene hvorfor saken ble liggende. Det ble ikke funnet grunn til å undersøke dette nærmere. Liggetiden kunne tyde på at porteføljekontrollen kunne vært bedre, men blant annet ut fra de svar etterforskingen i 2015 ga, mente Spesialenheten at dette ikke kunne medføre straffeansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 842/18-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE FOR Å LYVE FOR RETTEN

 

Politidistrikt:

Økokrim

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å lyve til retten i 2014 om at A ikke var under etterforsking i utlandet, og at det derfor ikke var nødvendig å utsette hovedforhandlingen mot A. Noe tilsvarende opplyste B til lagmannsretten i 2017.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 297/19-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha satt på henne håndjern og transportert henne til legevakten. A opplyste at hun opplevde tjenestepersonene adferd og tjenesteutøvelse som et overgrep.

 

Åsted: Offentlig sted dagtid

 

Oppdrag: Orden og bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding om at en eldre dame oppførte seg ufint og spente ben på folk med krykkene utenfor et kjøpesenter. Hun hadde også vært ufin mot folk på bussen, der hun hadde skjelte ut passasjerer, og slått med krykkene og sperret for at de kom av og på bussen. En patrulje reiste til stedet, snakket med A og fulgte henne hjem. Etter en lengre samtale med A opplevde tjenestepersonene henne som paranoid og mente at hun trengte helsehjelp. Ambulanse ble tilkalt og tok med A til legevakten. A hadde på håndjern under transporten.

 

Spesialenhetens fant det ikke bevist at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 16/19-123, 18.06.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha varetektsfengslet ham uten beviser.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A var varetektsfengslet etter kjennelse i domstolen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 422/18-123, 24.06.2019

 

ETTERFORSKING FOR UFORHOLDSMESSIG BRUK AV MAKT MOT 17-ÅRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

As mor anmeldte politiet for unødig bruk av makt mot A under en pågripelse av ham. A var på tidspunktet for pågripelsen 17 år. Han hadde ikke stanset for politiet da politiet skulle gjennomføre trafikkontroll. A, som kjørte scooter, med kameraten bakpå som passasjer, stakk fra politiet. Da han stanset, ble han dratt i bakken og påført sårskade på kneet og albuen. A opplyste også at politiet hadde vært hardhendte mot ham og hadde kommet med uttalelser, slik som at de skulle brekke armen hans om han ikke var rolig, at de skulle se til at han fikk utsettelse på bilførerekortet ol.  

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Pågripelse/ Trafikk

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken

 

Skader: sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det var grunnlag for å stanse og å pågripe A. Han fikk tydelige signaler om å stanse for kontroll. I stedet valgte han å kjøre fra politiet med kameraten som passasjer bak på scooteren.

 

Spørsmålet i saken var om tjenesteperson B anvendte mer makt mot A under pågripelsen enn det som var nødvendig, forholdsmessig og forsvarlig.

 

Spesialenheten la til grunn at B pågrep A mens A fremdeles satt på scooteren, og at han dro ham av scooteren, for så å legge ham på magen på bakken og å holde et bend på armen hans. B tror han ropte "stå i ro!" før han tok tak i A, men var ikke sikker. A og kameraten hadde fortsatt hjelmene på hodet.

 

Sett hen til politipatruljens observasjoner, karakteren av de straffbare forhold de kunne mistenkes for, fremsto maktbruken som kraftfull. Det kunne stilles spørsmål ved om det burde ha blitt gitt rimelig mulighet til å innrette seg etter pålegget om å forholde seg i ro. Det var likevel ikke grunn til å konkludere med at bruken av makt var av en karakter som var straffbar.

 

A og kameraten forklarte at B sa at han ville brekke As arm om han ikke lå stille. B forklarte at han sa dette som en faktaopplysning – at armen kunne brekke om han ikke lå i ro. A forklarte også at C sa at A "fortjente" å bli behandlet hard, at B skulle «lage et helvete for A og ta A for masse annet også!" og at han skulle fikse det slik at A fikk utsettelse på "bil-lappen".

 

Spesialenheten mente C ikke fremsto med den ro og beherskelse som situasjonen krevde. Det må forventes at politiet opptrer saklig og balansert, og på et vis som er egnet til å fremme tilliten i etaten. Det forelå brudd på en tjenesteplikt av en viss betydning, men bruddet ble ikke ansett så klanderverdig at det var grovt og straffbart.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt delvis som intet straffbart forhold anses bevist og delvis etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Administrativ vurdering:

Saken ble ansett egnet for erfaringslæring, særlig med henblikk på viktigheten av at politiet i møte med ungdom og foreldre opptrer saklig, med ro og beherskelse, og på et vis som er egnet til å fremme tilliten i etaten.

 

 

 

Sak 523/18-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for unnlatelse av å arrestere en person som A hevdet forsøkte å drepe ham. Politiet hadde kun bedt A om å begjære besøksforbud mot personen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 25/19-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV FORFALSKING AV INTERNASJONALE DATASYSTEMER

 

Politidistrikt:

Ukjent

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for forfalsking av internasjonale datasystemer. A mistenkte at de internasjonale datasystemene til politiet i Norge inneholder negativ og boikottende informasjon om ham. Han viste til at han har søkt arbeid i utlandet, men nektes å bli tatt hensyn til, og mente at politiet boikotter ham fra internasjonalt arbeidsmarked.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 72/19-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Anmeldelsen:

A anmeldte en tjenesteperson ved Riksadvokatembetet for å ha opprettholdt Spesialenhetens avgjørelser i fire saker.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over Riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kan i en sak som den foreliggende ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det er utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av sakene og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak:

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 30/19-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Anmeldelsen:

A anmeldte Riksadvokaten for å ha opprettholdt Spesialenhetens avvisning av As anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at As anmeldelse måtte anses som en videre klage over Riksadvokatens påtalevedtak. Riksadvokatens vedtak i en klagesak kan ikke påklages jf. straffeprosessloven § 59a. Begrensningene i klageadgangen kan i en sak som den foreliggende ikke omgås ved å pretendere – helt uten saklige holdepunkter – at det er utvist straffbare forhold ved den påtalemessige avgjørelsen av sakene og ved å gi klagen betegnelsen “anmeldelse”. Klagen ble avvist uten realitetsbehandling.

 

Vedtak:

Saken er avvist.

 

 

 

Sak 423/18-123, 24.06.2019

 

ANMELDELSE FOR UTILBØRLIG OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten opprettet sak for mulig utilbørlig opptreden. Tjenesteperson B hadde samtale med A og hennes mindreårige sønn C etter at C hadde blitt pågrepet for å ha stukket av fra politiet på scooter.

 

Spesialenhetens vurdering:

C og A forklarte at B med vilje slo en kulepenn mot såret som A hadde på kneet. B avviste at han gjorde det med vilje, men at kan kunne ha "dultet borti" kneet da han tok opp kulepennen og pekte på såret.

 

A og C forklarte at B demonstrerte et slag med knyttet neve mot ansiktet til A og stanset 10-15 cm fra ansiktet. Verket A eller C oppfattet at B hadde til hensikt å slå A. B forklarte at han slo ut med armene som i en bevegelse en ville gjort om noen sa "hands up". Han mente avstanden mellom ham og A var på 1- 1 1/2 meter. Poenget hans var å forklare at en situasjon kan forandre seg raskt fra å være rolig til at det plutselig eksploderer. Han avviste at han hadde knyttet neve.

 

Spesialenheten mente det ikke kunne bevises utover rimelig tvil at B forsettlig slo C i skrubbsåret på kneet med kulepennen.

 

Det fremsto som om samtalen mellom A og B låste seg. Spesialenheten bemerket at politiet må være forberedt på og må kunne håndtere, uten å la seg provosere eller hisse seg opp, en mor som stiller kritiske spørsmål til politiets tjenestehandlinger og eventuelt også går i forsvar for sin sønn og varsler en anmeldelse. Samtalen gikk i stå, og sett i ettertid burde B ha avsluttet samtalen på et tidligere tidspunkt.

 

Spesialenhetens vurdering var at B hadde opptrådt kritikkverdig, men ikke at hans opptreden var grovt og straffbart brudd på en tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ vurdering i politidistriktet.

 

Uke 24

Sak 50/18-123, 13.06.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en patrulje under utrykning hadde kollidert med en personbil under forbikjøring av denne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at politiet eller føreren av den sivile bilen hadde opptrådt straffbart.

 

Politibilen hadde hatt en hastighet på ca. 96 km/t i en 50 km- sone under forbikjøringen. Utrykningskjøringen ble varslet ved bruk av blålys og fjernlys. Under dette hadde forankjørende motorvogn bremset og lagt seg noe ut til høyre, før den svingte til venstre og krysset vegbanen uten bruk av blinklys. Politibilen bremset, men traff forankjørende motorvogn på dens venstre side. Det ble anslått at politibilen da hadde en hastighet på ca. 57 km/t.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt etter bevisets stilling

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 284/18-123, 14.06.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenestefeil i forbindelse med politiets håndtering av hennes anmeldelser mot et familiemedlem for seksuell handling mot datteren. A har flere ganger anmeldt forholdet, og mener at sakene er uriktig henlagt, at politiet blant annet har slettet/ikke sikret bevis, har kodet saker slik at hun ikke har fått innsyn og datteren ikke har fått bistandsadvokat, at politiet har hatt ulovlig/klanderverdig kontakt med barneverntjenesten etc.

 

Spesialenhetens vurdering:

A og hennes advokat har inngitt en rekke dokumenter til Spesialenheten og utvidet anmeldelsen flere ganger til å omhandle tjenestepersoner som har utført tjenestehandlinger i de sakene A har anmeldt til politiet. Spesialenheten har gjennomgått sakskomplekset. Spesialenheten mener at det ikke er fremkommet opplysninger som gjør det sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 813/18-123, 14.06.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for sjikanerende oppførsel i sammenheng med at B forsøkte å få til en avtale om avhør av A. A viste blant annet til at B hadde gjort henne kjent med regler om strafferabatt. A mener Bs opptreden kunne ha sammenheng med at et trossamfunn ønsker å gjøre det vanskelig for henne. A anmeldte også en rekke andre forhold der hun reagerer på politiets opptreden.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke er sannsynlig at B har opptrådt straffbart. Innholdet i korrespondansen mellom A og B ga ikke holdepunkter for annet enn at B hadde vært i kontakt med A for avhør i konkret(e) straffesak(er).

 

Det er Spesialenhetens vurdering at det ikke er fremkommet opplysninger som gjør det sannsynlig at øvrige anførte forhold kan lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 112/19-123, 14.06.2019

 

ANMELDELSE AV UTFORKJØRING UNDER UTRYKNINGSKJØRING

 

Politidistrikt:

Trøndelag politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at A hadde kjørt ut under en utrykning til en pågående brann. Utforkjøringen endte med materielle skader på politibilen og på noen gjenstander på en eiendom. Det var dårlige kjøreforhold og A opplyste at han hadde kjørt under fartsgrensen. Hendelsen skjedde om natten og det var ikke andre biler involvert.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A opptrådt straffbart. Under utrykningskjøring er det anledning til å fravike bestemmelser i vegtrafikkloven og trafikkreglene for å komme fort frem til spesielle tjenesteoppdrag. Det var spesielt glatt på utforkjøringsstedet og Spesialenheten var i tvil om A var å bebreide for ikke å ha tilpasset kjøringen til dette.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 865/18-123

 

FORELEGG FOR UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at A utilsiktet hadde avfyrt et skudd med sitt tjenestevåpen i forbindelse med at hun skulle tørrtrene på å ta avtrekk. A siktet mot en branndør og trakk av. Prosjektilet gikk gjennom døren, over en utkjøringsrampe til politiets garasje og inn i en utvendig vinduskarm til et kontor på andre siden av utkjøringsrampen. Ingen personer ble skadet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at A hadde opptrådt uaktsomt da hun avfyrte skuddet. Etter å ha utført funksjonstest og forsikret seg om at våpenet var uladd, satte A i et magasin og gjorde kort tid etter et nytt avtrekk, uten først å forsikre seg om at våpenet fremdeles var uladd. Det var heller ikke tilrettelagt for å "tørrtrene" med skytevåpen på stedet hvor A foretok avtrekket.

 

Avfyringen av skuddet var egnet til å volde fare for andres liv og helse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr 10 000. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om skytevåpen

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet med tanke på vurdering av behov for innskjerping av rutiner og informasjon til ansatte om hvor tørrtrening skal foregå.

 

Uke 23

Sak 271/19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet foretok ulovlig overvåkning med kameraer og avlytting av henne og sønnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke konkrete holdepunkter i saken for at politiet hadde brukt av kameraer i/mot boligen og/eller avlyttet samtaler.

 

Spesialenhetens avgjørelse:  

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 286/19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE FOR INNBRUDD I SAFE OG TYVERI AV MOBILTELEFON

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha bidratt til å fjerne bevis etc. A opplyste at det har vært innbrudd i hans safe. Harddisker i safen har fått ny versjon, sikkerhetskopier er fjernet, kommunikasjon er blitt redigert og det er lagt dokumenter i safen som A ikke har lagt dit. A mener det er regjeringsadvokat X, ansatte på et sykehus og en dommer som står bak. Disse personene må ha fått bistand fra en profesjonell aktør, og A mistenker politiet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det er ikke sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 230/18-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for opptreden i et møte. A opplyste at B hadde uttalt til A at han ble «jævlig provosert av sånne typer som deg», og «nå kan du til helvete se å komme deg ut av kontoret mitt». A anførte også at B hadde ringt en av As naboer og bedt om opplysninger om A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at B hadde bedt A komme til en samtale etter at A hadde sendt tekstmeldinger til barneverntjenesten. Barneverntjenesten hadde varslet at de ville anmelde A for dette. B hadde et ønske om å løse saken, og ba A om å skrive en beklagelse. A ønsket ikke det. B forklarte at han ikke opptrådte slik A beskrev i anmeldelsen.

 

B husket ikke å ha ringt As nabo, og naboen forklarte at han ikke vet hjem som ringte ham.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 828/18-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENSTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for ikke å ha innkalt A til avhør, til tross om lovnader om dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at politiet kort tid før A innga anmeldelse hadde registrert saken A skulle avhøres i, og at det ikke var straffbart at han ikke var innkalt til avhør på tidspunktet for anmeldelsen, som ble inngitt 15 dager etter A mente at han ble lovet å komme i avhør.                                                   

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 832/18-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Utrykningspolitiet

 

Anmeldelse:

Et politidistrikt meldte om at en tjenesteperson (A) hadde kjørt ut av veien i en rundkjøring. Tjenestepersonen forsøkte å innhente en motorsykkel, som ikke hadde skilter og som kjørte i høy hastighet. Det oppsto materielle skader på tjenestebilen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at motorsykkelen kjørte inn i en rundkjøring i motsatt kjørefelt, og at A kjørte etter på samme måte. A holdt lovlig hastighet. Han bremset for å kjøre til venstre ut av rundkjøringen. Bremsene responderte ikke, og han kjørte ut av veien. Bilen hadde piggfrie vinterdekk og veibanen var våt.

 

Det var ingen opplysninger i saken som tydet på at As utrykningskjøring, frem til den aktuelle rundkjøringen, var uaktsom. Det kunne heller ikke legges til grunn at det oppsto en trafikkfarlig situasjon ved at A kjørte inn i rundkjøringen i motsatt kjørefelt. Spesialenheten mente det ikke kunne utelukkes at utforkjøringen skyldtes en kombinasjon av føret og bildekkenes beskaffenhet, og at det dermed oppsto en upåregnelig situasjon som A ikke kunne forutse. Etter Spesialenhetens mening forelå det ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde opptrådt straffbart.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd.

 

 

 

Sak 912/18-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG PERSONFORFØLGELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig personforfølgelse gjennom 35 år.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten anså det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde gjennom flere år registrert til sammen 25 straffesaker mot A. De fleste av disse var henlagt grunnet tvil om tilregnelighet. Det var ikke holdepunkter for at disse sakene var grunnløse og ikke skulle ha vært opprettet mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 289/19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha uttalt uriktige opplysninger om A til barnevernet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt straffbart. Da A ble kontaktet av Spesialenheten ønsket han ikke selv å redegjøre nærmere for hva B skal ha gjort som er straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 181/19-123, 04.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte i e-post en polititjenesteperson for tjenestefeil. A ble bedt om å utdype grunnlaget for anmeldelsen, men unnlot å gjøre dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var i politiets registre ingen opplysninger om at A hadde vært i kontakt med politietaten eller tjenestepersoner de siste årene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 24/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE REGISTRERING AV ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for manglende registrering av hans anmeldelse av en advokat.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at A gjennom flere år har inngitt særdeles mange anmeldelser til politiet. Han har også inngitt et stort antall anmeldelser til Spesialenheten knyttet til politiets unnlatelse av å registrere anmeldelser og manglende bekreftelser på anmeldte forhold. Denne praksis fra hans side må anses å kunne tendere mot misbruk av retten til å anmelde. Spesialenheten har i tidligere vedtak forutsatt at politidistriktet har rutiner som tilfredsstiller påtaleinstruksen § 7-1 ved håndtering av henvendelser fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil      

 

 

 

Sak 917/18-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for falsk påtalebeslutning.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde mottatt brev om at det ikke ville opprettes sak på bakgrunn av hans anmeldelse av ansatte i Spesialenheten. Det ble i brevet vist til at han ved en rekke anledninger hadde anmeldt ansatte i Spesialenheten for trakassering og at samtlige anmeldelser var henlagt. Den nye anmeldelsen knyttet seg til de samme forhold som tidligere var behandlet.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil      

 

 

 

Sak 769/18-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for å ha henlagt en av hans anmeldelser. Det fremgikk av As anmeldelse til Spesialenheten at politiets henleggelse var påklaget til statsadvokaten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 599/18-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for unnlatelse av å hjelpe ham. A opplyste at han hadde blitt truet av en person og at han ringte politiets nødnummer. A mente at politiet var forpliktet til å hjelpe ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 601/18-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV MEDVIRKNING TIL TYVERI

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politidistriktet for å medvirke til tyveri av steiner på hans eiendom. A opplyste at politiet ikke ville gjøre noe med tyveriet, som han mener var planlagt. Politiet ba A om å ta bilde av steinene og anmelde tyveriet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 168/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å GITT URIKTIG INFORMASJON TIL BARNEVERNET

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha gitt feil informasjon om hans to barn til barnevernet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets rapport av konflikten mellom foreldrene viste til hvilken informasjon politiet hadde i saken, og politiet skal informere barnevernet om aktuelle saker i hjemmet som kan skade barnet. A var nylig domfelt til fengsel i 3 år.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 65/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FLERE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig maktbruk, for å ha blitt forlatt på sykehuset, og for at de tok beslag i mobiltelefonen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde pågrepet A i det han røyket hasj. A nektet og det ble tatt urinprøve av ham. Fra legevakten hadde A ringt politiets nødnummer og forlangt at politiet skulle kjøre ham hjem. Politiet pågrep A og tok da beslag i mobiltelefonen hans.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 127/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE AV MULIG MAKTMISBRUK OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere ansatte i politiet for å ha knust vinduene på en bil han var passasjer i og for å ha opptrådt provoserende.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk videoopptak fra hendelsen og innhentet fra politiet dokumentasjon fra hendelsen. Da bilen rettmessig ble stanset av politiet, ble dørene låst av de som befant seg i bilen. Gjentatte pålegg fra politiet om å åpne dørene ble ikke etterkommet. Politiet besluttet å knuse en bilrute og ta føreren og passasjeren ut av bilen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 78/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA HENTET SAMBOEREN I HJEMMET MED MAKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet, to ambulansearbeidere og fire fra hjemmetjenesten for overdreven maktbruk da de hentet hennes samboer (B). A og B var hjemme da politi og helsepersonell plutselig "braste inn" for å ta med B tilbake til sykehjemmet. A reagerer sterkt på hendelsen, som er det verste hun har opplevd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok anmodning fra AMK om bistand for å hente B. B var hjemme i permisjon, og skulle tilbake til sykehjemmet med tvang/tvangsvedtak. Han var utagerende og ville ikke bli med frivillig.  Politiet reiste til adressen og bisto med å få B tilbake til sykehjemmet. Det er fra politiets side avvist at de brukte makt mot B, men at de brukte lang til på å overtale B til å bli med i ambulansen. Ifølge politiet var ikke A til stede da dette pågikk. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 259/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE FOR HENLEGGELSE AV SAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt/ Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte i april 2019 at sak fra 2016 der han var fornærmet, er henlagt av påtalemyndigheten. Statsadvokaten opprettholdt politiets henleggelse i januar 2017.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke opplysninger i saken som gjør det sannsynlig at statsadvokaten hadde opptrådt straffbart ved å henlegge saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 320/19-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE FOR FALSK FORKLARING I RETTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonene som pågrep ham i juli 2016 for å ha avgitt falsk forklaring om hendelsen da de vitnet i tingretten i desember 2018.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var tiltalt for vold og trusler mot tjenestepersonene i forbindelse med pågripelse av ham. A var lovlig innkalt til hovedforhandlingen, men møtte ikke. A ble i tingretten domfelt for alle forholdene. Hans anke er nektet fremmet.

 

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten viste til tingrettens dom og redegjørelse. A anmeldte tjenestepersonene for falsk forklaring i en hovedforhandling han selv, som tiltalt, unnlot å være til stede i.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om uriktig forklaring

 

 

 

Sak 846/18-123, 05.06.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte flere hendelser der han mente at politiet hadde begått tjenestefeil og bruk ulovlig makt mot ham. Han mente også at politiet hadde løyet. Hendelsene hadde skjedd i 2012, 2015 og 2016.

 

Spesialenhetens vurdering:

For de anmeldte forholdene i 2012 og 2015 var eventuelt straffansvar foreldet.

 

Også et eventuelt straffansvar for hendelsen i juli 2016 var foreldet. For øvrig mente Spesialenheten at det ikke var sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Politiet har etter politiloven § 6 anledning til å anvende makt under tjenesteutførelsen. Bruken av makt må være nødvendig og forsvarlig, og stå i forhold til situasjonens alvor, tjenestehandlingens formål og omstendighetene for øvrig. A forklarte at han motsatte seg pågripelsen, påsetting av håndjern og kom med ukvemsord mot tjenestepersonene. Spesialenheten viste også til dom fra Oslo tingrett som gjaldt denne hendelsen, og der A er domfelt for vold og trusler mot polititjenestepersonene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 510/18-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha påført ham skade. A opplyste at politiet kom hjem til ham og ba ham om å bli med til politistasjonen. A ønsket ikke det, og politiet tok tak i hans venstre arm og dro den bakover. Han ble deretter løftet opp og dratt etter armene ut i politibilen. Han fikk som følge av politiets håndtering et brudd i skulderen.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Bruddskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det var grunn for politiet til å fremstille A for lege, og at de ikke kunne la ham være igjen i leiligheten. I tillegg til at han samme dag hadde vært voldelig mot sin mor, som uttrykte redsel for ham, var det holdepunkter for at han led av vrangforestillinger. Ettersom A nektet å bli med politiet frivillig, hadde politiet adgang til å bruke makt. Det var uomtvistet at tjenestepersonene holdt fast i As overarmer og brukte makt for å løfte ham opp av stolen, legge ham i gulvet, påsette ham håndjern og bære/slepe ham ut i bilen. A gjorde både aktiv og passiv motstand mot politiets tjenesteutøvelse ved at han veivet, rev og slet i dem, i tillegg til at han han nektet å gå ut i bilen selv. Etterforskingen brakte ikke full klarhet i når og på hvilken måte skadene på A oppsto. Det var ikke holdepunkter for at tjenestepersonene benyttet farlige eller ulovlige grep overfor A.

 

Spesialenheten fant ut fra de konkrete omstendigheter at maktbruken ikke overskred grensene for den nødvendige, forsvarlige og forholdsmessige maktutøvelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om grov kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 705/17-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha mishandling og unødig vold mot ham i forbindelse med pågripelse. Politiet slo ham i ansiktet, brukte pepperspray og A ble bitt av tjenestehund.  

 

Åsted: Offentlig sted på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet slo A i ansiktet, la ham i bakken, brukte håndjern, pepperspray og hund

 

Skader: Sår og bittskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene B og C hadde fått i oppdrag å pågripe A, og det var ikke tvil om at de skulle utføre et lovlig tjenesteoppdrag. A motsatte seg pågripelsen og gikk til angrep mot B ved å holde ham i et fast grep. B slo A i ansiktet i nødverge i forsøk på å komme løs. A slapp ikke taket. Både B og C ga A gjentatte pålegg, uten at han etterkom disse. Han ble informert om at C ville benytte hunden mot ham dersom han ikke slapp B. Selv etter at hunden hadde bitt A, forsøkte han å løpe fra stedet. Etter nytt bitt fra hunden, slo han den i hodet.

 

Selv om det ble brukt mye makt mot A, var det Spesialenhetens vurdering at maktbruken var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen for å pågripe A, og bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 49/19-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE AV MAKTMISBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet hadde kastet ham i bakken og deretter kontrollert legitimasjonen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. I politiets vaktjournal fremkom at en mann gikk i vegbanen. Politiet rykket ut, men A ble hissig og ville ikke fjerne seg. I det politiet gikk ut av bilen og oppsøkte A ble han svært utagerende. A ble lagt i bakken og personalia ble kontrollert. Deretter ble A kjørt hjem.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 338/19-123, 06.06.2019

 

ANMELDELSE FOR TERRORISERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å terrorisere ham ved å skru av hovedstrømbryteren, ringe på ringeklokka hans i 10 minutter og forsøke å slå inn døren hans om natten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet mottok melding fra en av As naboer kl. 04.42 om at A forstyrret natteroen ved å spille høy musikk. En politipatrulje reiste til adressen og forsøkte å komme i kontakt med A ved å banke på døren. A åpnet ikke, men musikken ble skrudd høyere. Patruljen besluttet da å ta sikringen.

 

En av politiets oppgaver er å gripe inn for å stanse forstyrrelser av den offentlige ro og orden.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 308/19-123, 06.06.2019

 

MELDING OM BORTKOMMET BESLAG

 

Politidistrikt:

ØST politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at et beslag av blant annet tabletter på Gardermoen i september 2016 ikke var gjenfunnet. Det var skrevet rapport om ransaking og beslag på disse tablettene, og en anmeldelse fra aktuelle tjenesteperson i saken. Etter noen dager ble dette beslaget, og alle andre beslag på politistasjonene, kjørt til Kripos for analyse. Etter noen dager opplyste Kripos at de ikke fant akkurat dette tablettbeslaget.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var uklart om beslaget hadde kommet bort ved et uhell eller ved en straffbar handling, og det uklart mht tid og sted for når det hadde skjedd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt grunnet mangel på bevis.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 318/19-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA TVUNGET A TIL Å UNDERTEGNE KONTRAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tvunget ham til å undertegne kontrakt for kjøp av bil fra datteren til ham selv for 1 zloty. A ønsket ikke å eie bilen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var i konflikt med sin datter om blant annet en bil. Etter flere henvendelser fra datteren og samboeren om konflikt med faren, reiste politiet til stedet i forsøk på å megle mellom partene.

 

Konflikten mellom partene hadde pågått over tid, der partene hadde inngitt anmeldelser mot hverandre. Konflikten og forholdene rundt utferdigelsen av kontrakten fremsto uklar. A er av den oppfatning at politiet tvang ham til å signere på kontrakten for å unngå inndragelse av bilen. Av PO-loggen knyttes spørsmålet om inndragning til Tollvesenet, ikke politiet.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 67/19-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å HA GITT URIKTIGE INFORMASJON

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at det var gitt uriktig informasjon i en anmeldelse mot ham. Politiet hadde angitt hastigheten til ca. 20-30 km/t mens A mente den hadde vært mye lavere.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Hastigheten var omtrentlig angitt og var basert på en kortvarig observasjon som politiet hadde foretatt. Det var ikke holdepunkter for at angivelsen var bevisst uriktig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 207/19-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE AV Å HA RANSAKET UTEN SKRIFTLIG BESLUTNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet hadde ransaket leiligheten hans mens han selv lå på sykehus. De hadde heller ikke fortalt søsteren hans, som var i leiligheten, hvorfor de var der.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at politiet ikke hadde opptrådt straffbart. Politiets saksdokumenter viste at A skulle få forkynt et besøksforbud mot sin tidligere ektefelle og deres felles barn. En patrulje hadde oppsøkt As bopel, og søsteren opplyste at A var på sykehuset. Patruljen hadde sett gjennom leiligheten for å undersøke om A likevel var der. Dette var ikke en straffeprosessuell ransaking hvor det skulle vært forevist en skriftlig beslutning fra kompetent myndighet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 42/19-123, 07.06.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG ILAGT BESØKSFORBUD M.V

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ulovlig å ha ilagt ham besøksforbud og noe senere pågrepet ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A var anmeldt av en person for å ha utvist skremmende og plagsom opptreden. A ble derfor ilagt besøksforbud og noe senere pågrepet av politiet. A ble også ilagt besøksforbud ovenfor en annen person som hadde anmeldt ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 197/19-123

 

FORELEGG - søk i politiets registre uten tjenestemessig behov

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Et politidistrikt anmeldte en tjenesteperson (A) for søk i politiets registre uten tjenestemessig behov. Søkene ble gjort i en sak som gjaldt dødsulykke, og som ble omtalt i pressen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A åpnet saken i politiets saksbehandlingssystem BL, og åpnet ett dokument i saken. 

 

Spesialenheten fant det bevist at A ikke hadde tjenestemessig behov for søket. A hadde ikke noen tjenstlig rolle i saken, og hendelsen skjedde ikke i det politidistrikt A tjenestegjorde. Spesialenheten mente at dette bruddet på tjenesteplikten var grovt. I vurderingen ble det blant annet lagt vekt på at søket ble gjort av nysgjerrighet. Det ble også vektlagt at ulovlig bruk av politiregistrene og fare for taushetsbrudd er et problem i politiet, og at profesjonell informasjonshåndtering er viktig for tilliten til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det ble ilagt forelegg på kr 2 500. Forelegget er vedtatt

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 198/19-123

 

FORELEGG - søk i politiets registre uten tjenestemessig behov

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

Et politidistrikt anmeldte en tjenesteperson (A) for søk i politiets registre uten tjenestemessig behov. Søkene ble gjort i en sak som gjaldt dødsulykke, og som ble omtalt i pressen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A åpnet saken i politiets saksbehandlingssystem BL, og åpnet ett dokument i saken. 

 

Spesialenheten fant det bevist at A ikke hadde tjenestemessig behov for søket. A hadde ikke noen tjenstlig rolle i saken, og hendelsen skjedde ikke i det politidistrikt A tjenestegjorde. Spesialenheten mente at dette bruddet på tjenesteplikten var grovt. I vurderingen ble det blant annet lagt vekt på at søket ble gjort av nysgjerrighet. Det ble også vektlagt at ulovlig bruk av politiregistrene og fare for taushetsbrudd er et problem i politiet, og at profesjonell informasjonshåndtering er viktig for tilliten til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det ble ilagt forelegg på kr 2 500. Forelegget er vedtatt

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 195/18-123

 

FORELEGG - SØk i politiets registre uten tjenestemessig behov

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Et politidistrikt en tjenesteperson (A) for søk i politiets registre uten tjenestemessig behov. Søkene ble gjort i en sak som gjaldt dødsulykke, og som ble omtalt i pressen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A åpnet saken i politiets saksbehandlingssystem BL, og åpnet et dokument i saken. 

 

Spesialenheten fant det bevist at A ikke hadde tjenestemessig behov for søket. A hadde ikke noen tjenstlig rolle i saken, og hendelsen skjedde ikke i det politidistrikt A tjenestegjorde. Spesialenheten mente at dette bruddet på tjenesteplikten var grovt. I vurderingen ble det blant annet lagt vekt på at søket ble gjort av nysgjerrighet. Det ble også vektlagt at ulovlig bruk av politiregistrene og fare for taushetsbrudd er et problem i politiet, og at profesjonell informasjonshåndtering er viktig for tilliten til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det ble ilagt forelegg på kr 2 500. Forelegget er vedtatt

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 22

Sak 866/18-123, 27.05.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Kripos

 

Anmeldelse:

Oslo politidistriktet oversendte til Spesialenheten en sak der en person (A) var siktet for grovt ran. Fornærmede i saken er B, som er polititjenesteperson. B ble på sin fritid ranet med kniv, og ga seg til kjenne som politi for å pågripe A. I forbindelse med pågripelsen ble A påført skader med kniv.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på kvelden

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at B slo mot A med en tapetkniv i hånden

 

Skader: Kuttskade på venstre side av hodet

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter at A hadde fraranet B en mobiltelefon ved bruk av en 30 cm lang kjøkkenkniv, løp B etter A. A stanset i en trapp, og hevet kniven på nytt. B løp inn i kroppen på A. A gjorde motstand og B hadde ikke kontroll på hvor kniven var. B slo A i hodet mens han hadde en tapetkniv i hånden, og påførte A et kutt på venstre side av hodet. 

 

Spesialenheten mente at B hadde rett til å tre inn i tjeneste som politi. Spesialenheten la til grunn at B handlet i nødverge. Det var et spørsmål om Bs nødvergehandling gikk lenger enn nødvendig eller åpenbart utover hva som er forsvarlig under hensyn til hvor farlig angrep var. Spesialenheten var på dette punktet i tvil, men la avgjørende vekt på at situasjonen for B må ha fortont seg som svært risikofylt og livstruende. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven §§ 274, jf. 273 om grov kroppsskade       

 

 

 

Sak 828/18-123, 28.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha truet med å sette henne i varetekt, for å ha løyet om hennes katt, at de ikke hadde rykket da hun ble angrepet m.v.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa dette. Politiet hadde ingen informasjon om A i tiden etter juni 2018.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 116/19-123, 28.05.2019

 

A HOPPET FRA EN BRU UNDER EN SAMTALE MED POLITIET

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten ble underrettet av politiet om at A under samtale med en patrulje hadde hoppet fra en bru og skadet seg alvorlig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet fikk melding om beruset person som sjanglet i vegbanen om natten. En politipatrulje tok kontakt med A og ville sørge for at han kom seg hjem. Plutselig hadde A sagt at han ville vise den kvinnelige politistudenten noe og deretter hoppet fra brua de stod på. Han falt ca. 8 meter ned og skadet seg alvorlig. I avhør hadde A ingen forklaring på sin opptreden bortsett fra at han hadde vært beruset.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 742/18-123, 28.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha unnlatt å registrere hennes anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As anmeldelse var registrert og at saken var avgjort.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 477/18-123, 29.05.2019

 

TRAFIKKUHELL UNDER UTRYKNING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt oversendte sak om sammenstøt mellom en tjenestebil i utrykning og sivil personbil. Ingen personer var skadet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at tjenesteperson A lovlig kjørte i utrykning, og at han i det minste varslet med blålys. A kunne lovlig fravike skiltet vikeplikt. Spørsmålet var om han var tilstrekkelig aktsom da han skulle kjøre til venstre inn på Xveien.

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde vært uaktsom. Føreren av den andre bilen (B) hadde plikt til å gi A, som kjørte utrykning, fri vei. A oppfattet det slik at B hadde sett ham fordi hun holdt lav hastighet inn i krysset. For øvrig hadde trafikk fra høyre oppfattet at han kjørte i utrykning og hadde bremset ned. Sammenstøtet skjedde i forholdsvis lav hastighet, sannsynligvis ca. 30 km/t for begge kjøretøyene, og det oppsto kun materielle skader.  

 

Fordi etterforskingen ikke med særlig styrke talte mot at A hadde opptrådt straffbart, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31

 

 

 

Sak 186/19-123, 30.05.2019

 

FORELEGG, VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte til Spesialenheten anmeldelse av en tjenesteperson (A) for påkjørsel av et handikapkjøretøy i fotgjengerfelt. Det oppsto materielle skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at et handicapkjøretøy er å regne som en rullestol, og at fører av rullestol etter trafikkreglene skal anses som gående. Det ble funnet bevist at påkjørselen skyldtes manglene oppmerksomhet fra As side. Hun var klar over at hun ville krysse et gangfelt og således ha vikeplikt for eventuelle fotgjengere. Vel vitende om det nærliggende fotgjengerfeltet, burde hun ha avpasset farten slik at hun fikk full oversikt, om det så innebar å stanse bilen helt foran gangfeltet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg på kr 3 000. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3, jf. § 31 første ledd.

 

Uke 21

Sak 232/19-123, 21.05.2019

 

ANMELDELSE FOR SPREDNING AV BILDER

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha spredt nakenbilder av ham på et nettsted, og for å ha utgitt bildene til ansatt i NAV, en høgskole og andre slik at bildene av ham kunne bli spredt til skade for ham. A opplyste også at politiet daglig bryter seg inn hos ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken er ikke sannsynlig at politiet har gjort seg skyldig i straffbare handlinger som det er beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 185/19-123, 21.05.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG FRAVIKELSE

 

Politidistrikt:

Namsfogden i Asker og Bærum

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsfogden for å ha kastet ham ut av leiligheten uten varsel to dager før julaften.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde ikke medvirket til at borettslaget kunne undersøke hans leilighet etter mulig vannlekkasje, og borettslagets styre ba tingretten om midlertidig forføyning for å kunne gjennomføre undersøkelsene. Tingretten besluttet at borettslaget skulle få midlertidig tilgang til As leilighet for å gjennomføre undersøkelsene og eventuelt utbedre skader. A måtte i perioden bo et annet sted (fravikes).

 

Namsforretningen ble gjennomført med bakgrunn i kjennelsen fra tingretten. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte ved namsfogden i Asker og Bærum hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 155/19-123, 21.05.2019

 

ANMELDELSE AV FOR BRUK AV SOSIALE MEDIER I TILKNYTNING TIL TJENESTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten iverksatte etterforsking mot A for å ha benyttet sosiale medier til å videreformidle opplysninger om tjenesteoppdrag og politiets operative virksomhet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten etterforsket om A hadde brutt taushetsplikten og om han hadde brutt tjenesteplikt.

 

A erkjente å ha sendt meldinger via sosiale medier om hendelser etc. fra tjenesten.

 

Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at A hadde gitt opplysninger gjennom sosiale medier som var egnet til å identifisere personer eller kjøretøy som hadde vært i befatning med politiet. Sending av meldingene ble vurdert ikke å innebære grovt brudd på en tjenesteplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet knyttet til As bruk av sosiale medier i tjenesten.

 

 

 

Sak 667/18-123, 21.05.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED RANSAKING OG PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenestefeil. A ble pågrepet og politiet tok beslag i datautstyr. Han satt i arresten i ett døgn, før politiet løslot ham fordi han ikke var skyldig/rett siktet. A mente politiet hadde begått urett mot ham.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var mistanke om at det var distribuert ulovlig materiale/filer fra IP-adressen der A er abonnent.  Tingretten tok politiets begjæring til følge om ransaking hos A. A ble pågrepet og avhørt. Det ble avklart at det var en annen som hadde benyttet IP-adressen, og A ble løslatt. 

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 838/18-123, 23.05.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet hadde brukt ulovlig makt mot sønnen på legevakten.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Skader: Ca. 10 cm rift på ryggen

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. As sønn var på legevakten grunnet mulige psykiske vansker. Der ble han sint og slang en stol i veggen. Politiet ble anmodet om å bistå. A var rolig, men plutselig hadde han reist seg og ropt, og veivet med armen like ved den ene politibetjenten. En annen politibetjent tok tak i armen for å kontrollere denne, men da hadde A dyttet ham overende. A ble deretter lagt i gulvet og påsatt håndjern.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 834/18-123, 24.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for tjenestefeil i forbindelse med behandling av søknad om familiegjenforening. A jobbet som rettshjelper og hjalp en kvinne med søknaden. A opplevde at tjenestepersonen var mistenksom til hans rolle og opptrådte diskriminerende. A mistenkte også at tjenestepersonen hadde søkt i politiets registre uten tjenestemessig behov, uten å kunne konkretisere mistanken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ikke var sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 20

Sak 64/18-123, 13.05.2019

 

MULIG TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AT A FORSØKTE Å TA SITT LIV I ARRESTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet sendte sak om mulig straffansvar i forbindelse med at A, som var innsatt på celle i arresten, hadde forsøkt å ta sitt liv ved bruk av teppet han hadde fått utdelt. A ble funnet i tide, og fikk ikke fysiske mén.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at arrestforvarer B og/eller andre politiansatte hadde opptrådt på et vis som kunne medføre straffansvar ved tilsynet av A i arresten. A hadde inntatt rusmidler da han ble pågrepet, og ble tatt med til lege for undersøkelse. På legevakten ble han klarert for opphold i arresten. Gjennomgang av logg over arresttiltak, oppdragslogg og videoopptak fra arresten/cellen viste at B hadde jevnlig tilsyn med A via inspeksjoner, ved videoovervåkning på cella, gjennom kikkhullet i celledøra og ved samtaler med A via callingen. Det gikk kun ca. 2 minutter fra A tettet kikkehullet i døren til B tilkalte bistand for å ta seg inn på cellen. Det ble da oppdaget at A hadde hengt seg i teppet. AMK ble tilkalt, og A ble tatt med til sykehus for undersøkelse. Han ble senere samme natt tatt med tilbake i arresten. Han ble løslatt etter avhør om formiddagen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 731/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE AV UFORSVARLIG KJØRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politipatrulje for å ha kjørt uforsvarlig for å innhente og stanse henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde stanset A i en rutinekontroll og det var ikke tilstrekkelige holdepunkter i saken for at patruljen under innhentingen hadde kjørt i strid med vegtrafikkloven § 3. Det ble vist til at politiet, når det er til vesentlig lette i tjenesten, har anledning til å overtre flere av vegtrafikklovens bestemmelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 156/19-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

A har sendt en rekke e-poster til Spesialenheten som omhandler ulike forhold relatert til politiet, helsevesen og andre offentlige og private institusjoner. Spesialenheten har forsøkt å avklare nærmere hvem og hva anmeldelsen retter seg mot, uten at A har kunnet utdype dette nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 824/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for bruk av håndjern. A opplyste at han ble anholdt utenfor sin bopel og at håndjern ble satt på svært stramt og i så lang tid at han ble nummen i fingrene og fikk nedsatt styrke i begge hender.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Undersøkelsene viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Nummenhet i fingre

 

Spesialenhetens vurdering:

A oppsøkte politiet utenfor et utested og opptrådte kranglete. Han sa blant annet at en av tjenestepersonene var korrupt og ba ham passe seg. A ble bortvist fra sentrum, men unnlot å etterkomme pålegget. Politiet kjørte A hjem. På grunn av As oppførsel utenfor hans egen bopel, der han blant annet slo i panseret på politibilen og truet tjenestepersonene, ble han besluttet pågrepet. Han ble påsatt håndjern, kjørt til legevakten og videre til arresten.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart i forbindelse med bruken av håndjern. Det ble vist til at As atferd tilsa at håndjern kunne benyttes.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 806/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha påført henne to armbrudd, sår og blåmerker.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet brukte håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var politiets maktbruk i tråd med politiloven § 6. Det ble ved vurderingen lagt vekt på opplysninger i rapporter fra politiet og vitneforklaring fra ambulansemedarbeider. Politiet bisto helsevesenet etter melding om at A truet med å ta sitt liv. Politiet brukte god tid under oppdraget og forsøkte å løse dette på mildest mulig måte. Maktanvendelsen mot A var svært begrenset i både omfang og kraft, og det var ikke holdepunkter for at politiet forholdt seg slik A anførte i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 33/19-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TRAKASSERING, ULOVLIG RANSAKING OG FOR Å HA SKADET EN MOTORVOGN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stanset ham mens han kjørte bilen sin, og så beskyldt ham for å bruke narkotika. A ble ransaket og politiet fant en kniv og en slåsshanske på ham. A mente at politiet lagde et hull i passasjersetet på bilen og at de ødela åpne- og lukkemekanismen på bakluken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A ble stanset med bakgrunn i påfallende trafikkatferd og politiet mente at han var «ruset». Ransakingen av ham og bilen skjedde på fersk gjerning. I politiets rapport om ransaking/beslag fremkom at det ikke var forvold en skade under ransakingen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 649/18-123, 13.05.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA LEKKET INFORMASJON

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ikke navngitt ansatt i politiet for å ha gitt ektemannen informasjon fra straffesaken hun selv hadde inngitt anmeldelse i. A mente at ektemannen måtte ha fått informasjonen fra noen i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at en ansatt i politiet hadde opptrådt straffbart. Etterforskingen ledet ikke frem til en konkret person i politiet som hadde åpnet aktuelle straffesak hvor A var fornærmet. Det ble heller ikke avdekket konkrete opplysninger som viste at As ektemann urettmessig hadde mottatt informasjon fra straffesaken mot ham selv.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av mangel på bevis.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 653/18-123, 16.05.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for kroppskrenkelse i forbindelse med pågripelse.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern og pepperspray

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at B rykket ut på en melding om at to personer kranglet. A var verbalt utagerende.

 

Spesialenheten uttalte at det avgjørende for B var å få kontroll over situasjonen. Dette ble vanskeliggjort ved As adferd. Spesialenheten mente at Bs innledende maktbruk mot A fremsto som voldsom, men ikke unødvendig eller uforholdsmessig. Spesialenheten la til grunn at B festet et grep omkring As hals og at dette ble holdt over kort tid. Grepet var ikke tilsiktet. Bruken av pepperspray var heller ikke unødvendig eller uforsvarlig. Det ble vist til at A var alene på stedet og fryktet at situasjonen kunne utarte dersom han ikke fikk satt håndjern på B.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 19

 

 

Sak 98/19-123, 06.05.2019

 

ANMELDELSE FOR TILBAKEDATERING AV PÅTALEUNNLATELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha tilbakedatert en påtaleunnlatelse som var ilagt A. A viste til at påtaleunnlatelsen var datert 18. desember 2018 mens konvolutten var poststemplet 15. januar 2019. A mente at dette var gjort for at klagefristen skulle løpe ut og hun ikke kunne inngi klage.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var bevismessig grunnlag for at politiadvokat B hadde påført påtaleunnlatelsen uriktig dato. Ifølge dokumentlisten i politidistriktets sak var dokumentet opprettet 18. desember 2018. Det var ukjent for Spesialenheten hvorfor brevet ble sendt først i januar, men det ble ikke ansett å være rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avklare dette.

 

For øvrig bemerket Spesialenheten at A feilaktig virket å tro at klagefristen begynner å løpe når påtaleunnlatelsen signeres/dateres. Fristen for klage begynner å løpe fra det tidspunktet underretningen om vedtaket kommer frem til mottakeren, jf. straffeprosessloven § 59a.

 

A hadde også anført at hun var utsatt for ulovlig frihetsberøvelse fra politiets side. Politiet kan innbringe til politistasjonen den som på offentlig sted forstyrrer ro og orden. Det fremgikk av saken at A hadde vært til stede på en markering og hadde sprayet med sprayboks mot personer på stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 32/19-123, 06.05.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig bruk av makt.

 

Åsted: Privat eiendom helg

 

Oppdrag: Orden/Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet forsøkte å frigjøre As hender da han holdt seg fast i rattet på traktoren. A hadde først fått gjentatte pålegg om å stige ut av traktoren.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. En nabo hadde opplyst om at A hadde forsøkt å kjøre på ham med traktoren. Politiet rykket ut og påla A å stige ut av førerhytten. Han nektet og kjørte avgårde. Politiet fulgte etter med blålys og sirene. Noe senere stanset A, men nektet å komme ut. Politiet forsøkte å løsne hendene hans uten å lykkes med dette. Til slutt overga A seg.

 

Spesialenheten mente at det ikke var bevis for at maktbruken var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 651/18-123, 06.05.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikten. A mente at B hadde opplyst til en bekjent av henne, som også kjenner B godt, at A hadde blitt tatt av politiet. A ønsket ikke å opplyse navnet til den bekjente.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ikke villige til å opplyse navnet til personen som skal ha mottatt taushetsbelagt informasjon fra B om A. Spesialenheten har derfor ikke kunnet ettergå hvilke opplysninger om A som skal ha blitt gitt og om det er B som eventuelt har utgitt opplysningene.

 

Ut fra de opplysningene som Spesialenheten har mottatt gjennom etterforskingen var det ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde utgitt taushetsbelagte opplysninger om A. Spesialenheten bemerket også at hendelsen skjedde ute på byen der det var flere personer som observerte opptrinnet mellom A og politiet, og at det vanskelig kan utelukkes at opplysningene om hendelsen kan ha blitt videreformidlet av andre. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt         

 

 

 

Sak 18/19-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig bruk av makt fordi han ble anholdt, og deretter påsatt håndjern og kjørt i arresten.

 

Åsted: Offentlig sted helg om kvelden

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Politiet la A i bakken og satte på ham håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A kjørte bilen og passasjeren ble pågrepet med narkotika og våpen. Politiet opplyste at A nektet å gi fra seg mobiltelefonen. Deretter kastet han den i bakken og tråkket på den. Han opptrådte truende mot en politibetjent og spraket. A løp fra stedet, men ble innhentet og lagt i bakken. Deretter ble han innsatt i arresten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 808/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE AV FLERE TJENESTEPERSONER FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet og påtalemyndigheten for at han uriktig ble domfelt for promillekjøring i 2006. Den dagen han ble pågrepet hadde også tre politimenn slått ham flere ganger inne på et kontor før de hadde skåret av ham klærne og tatt blodprøve.

 

I 2011 ble han også pågrepet selv om det bare var kameraten som hadde brutt narkotikaloven. Kameraten hadde lånt p-plassen hans. Politiet fant flere kniver i bilen, som tilhørte A. A ble dimittert etter kort tid fordi politiet forsto at han ikke var involvert i narkotikasaken.

 

A mente også at politiet beskytter ansatte i helsevesenet og at de hadde utlevert opplysninger til NAV om at han bedrev ulovlig fremleie.

 

A opplyste at han ikke hadde rømt landet grunnet politiets strafforfølgning av ham, men at han var i utenlands grunnet helsen sin.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet relevante dokumenter/opplysninger fra politiet. Med bakgrunn i As egen forklaring til Spesialenheten og øvrige opplysninger var Spesialenheten av den oppfatning at det ikke er sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 685/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for måten han oppførte seg mot henne. A var ute på byen sammen med en venninne. Hun hadde drukket alkohol. Hun innrømmet å ha snakket til B på en lite hyggelig måte, men mente at B var unødvendig aggressiv/hissig mot henne og ikke skulle ha blandet seg inn i hennes samtale/krangel med venninnen. A mente hun viste frem et ødelagt bankkort som svar på Bs spørsmål om hennes personalia. Etter en diskusjon om hennes oppførsel, satte B på henne håndjern og ville kjøre henne til arresten. I stedet ble han overtalt av sin kvinnelige kollega om i stedet å kjøre henne hjem. A mente at B senere oppsøkte butikken hun jobber i, og at hun følte dette som truende. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A opptrådte frekt og lite hyggelig mot B da han tok kontakt med henne. Slik hendelsen var beskrevet for Spesialenheten syntes A å ha vært lite villig til å høre på B. Hun etterkom ikke pålegg om å opplyse personalia og nektet å etterkomme pålegg om å forlate sentrum. Hun fremsto vrang og lite samarbeidsvillig. Etter hvert endret hun adferd og tjenestepersonen kjørte henne hjem. A ble senere ilagt forelegg for ikke å ha etterkommet pålegg. Hun har ikke vedtatt forelegget. 

 

Undersøkelser viste at Bs bopel ligger i nærheten av As arbeidsplass. Butikken A jobber i er Bs nærbutikk.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 880/18-123, 05.05.2019

 

ANMELDELSE FOR PLANTING AV BEVIS M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B og andre ansatte i politidistriktet for å legge feller, plante bevis og infiltrere As privatliv.  Dette skal ifølge A skje i samarbeid med NAV.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har behandlet flere anmeldelser fra A rettet mot politiet og påstander om forfalsking av bevis, ulovlig samarbeid med NAV og liknende. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 879/18-123, 07.05.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å TA I MOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ta i mot hans anmeldelse mot helsepersonell som A mente hadde feildiagnostisert ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet plikter å ta i mot og registrere alle anmeldelser i samsvar med gjeldende regler. Spesialenheten bemerket imidlertid at det ikke kan registreres ny anmeldelse og straffesak for et forhold som allerede er anmeldt/avgjort. A hadde i gjentatte henvendelser til politiet anført at personer som var involvert i diagnostiseringen av ham, hadde opptrådt straffbart.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersoner ved Innlandet politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 569/18-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG INNTRENGING, RANSAKING OG BESLAG, FRIHETSBERØVELSE M.V

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet hadde kom inn på hans private eiendom og tok fra ham mobiltelefonen med makt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde opplysninger om at A hadde observert og filmet en motorsyklist som bedrev ulovlig kjøring. A ønsket ikke å fremvise telefonen og politiet hadde da anledning til å ta beslag i den da det ble antatt at den kunne inneholde bevis. Politiet tok tak i As arm for at han ikke skulle slette innholdet. Patruljen konfererte med jourhavende påtalejurist om bruk av tvang for å åpne telefonen, men A valgte å samarbeide om dette. Telefonen ble deretter levert tilbake.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 113/19-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt for mye makt mot henne under en pågripelse.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken fordi hun var beruset og hadde utøvd vold mot politiet. Hun ble påsatt håndjern

 

Skader: Ingen fysiske

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke bevismessige holdepunkter i saken for at politiets maktbruk var unødvendig og uforsvarlig. A var meget beruset og hadde utvist vold mot politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 657/18-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR GROV UFORSTAND

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for ikke å ha samtykket i hans begjæring om gjenopptakelse av straffesak hvor det var avsagt rettskraftig dom.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Politiadvokaten hadde vurdert anmodningen og beskrevet sin vurdering av saken i en påtegning til statsadvokaten. Det var etter Spesialenhetens vurdering ikke grunnlag for å mene at politiadvokaten hadde begått en grov tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 794/18-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for å hindre etterforsking av hans anmeldelse av en kommune. A mente at ansatte i kommunen hadde et kameratslig forhold til tjenestepersoner i politidistriktet, og at disse samarbeidet om å hindre etterforskingen.

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelse av kommunen gjaldt trafikkforhold i et veikryss. Saken ble henlagt utenfor straffesak fordi politiet mente at saken hørte hjemme i forvaltningssporet. A ble først orientert om henleggelsen etter nesten fire måneder. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 38/19-123, 08.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FORGIFTNING, OVERVÅKNING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt og PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han i flere år har blitt forgiftet og drapstruet av ansatte i politiet. De har også overvåket ham, også mens han bodde i utlandet og mens han bodde på hoteller.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke konkrete og objektive holdepunkter som var egnet til å underbygge anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 780/18-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for angivelig å ha mottatt penger fra en polsk borger slik at vedkommende kunne få tilbake førerkortet sitt. Vedkommendes førerkort var tatt i beslag grunnet flere overtredelser av vegtrafikkloven.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets straffesaker var opprettet og behandlet på ordinær måte og førerkortet/førerretten til den polske borgeren var tatt i beslag. Det var ikke holdepunkter for at vedkommende hadde fått førerkortet/førerretten tilbake av noen i politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 95/19-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE BISTAND TIL Å BESØKE FAR PÅ SYKEHJEM M.V.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å bistå ham slik at han kunne besøke sin far på sykehjemmet. I stedet bortviste politiet ham fra sykehjemmet i 24 timer.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Kommunen hadde ilagt A besøksbegrensning. Dette var ikke et besøksforbud etter straffeprosessloven, og politiet hadde ikke myndighet/anledning til å overprøve en slik beslutning. Politiet ba A forholdt seg til besøksbegrensningen. A etterkom ikke besøksbegrensningen, og ansatte ved sykehjemmet ringte til politiet grunnet As oppførsel. A ble bortvist i 24 timer.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet i telefonsamtalen med A og/eller ved å bortvise ham fra sykehjemmet, hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 716/18-123, 10.05.2019

ANMELDELSE AV Å HA BLITT TVUNGET TIL Å UNDERSKRIVE ET AVHØR

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han hadde blitt tvunget til å skrive under avhør selv om innholdet i avhøret på flere sentrale punkter var feil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Ved å sammenholde lydopptaket med det som fremkom av det skriftlige sammendraget i avhøret, fremkom ikke klare og entydige feil/mangler slik som A hevdet.

 

 Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil       

 

 

 

Sak 188/19-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet, statsadvokat og riksadvokaten ikke har villet endre opplysninger i en anmeldelse. Det er nedtegnet under «type ulykke» at A gikk langs vei og ble påkjørt av ryggende kjøretøy. Det riktige er ifølge A at han stod inne i uteavdelingen til et gartneri da han ble rygget på.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke holdepunkter for at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Spesialenheten kunne for øvrig ikke se at forskjellen mellom det som er skrevet i rubrikken "Type ulykke" og det som fremgår av sakens opplysninger hadde noen betydning i etterforskingen og i utfallet av saken. Personen som rygget på A ble ilagt forelegg.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 913/18-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for en rekke forhold knyttet til straffesak mot A.

 

Spesialenhetens vurdering:

A har inngitt en rekke anmeldelser til Spesialenheten knyttet til straffesaken mot ham. Deler av anmeldelsen i foreliggende sak var allerede behandlet av Spesialenheten. Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 776/18-123, 10.05.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for blant annet unnlatelse av å etterforske straffbare handlinger. A opplyste at han flere ganger har anmeldt sin tidligere ektefelle for straffbare handlinger, og at politiet ikke har etterforsket disse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde registrert en rekke anmeldelser fra A av tidligere ektefelle, og at disse var henlagt. Det ble ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 18

Sak 251/19-123, 03.05.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDVENDIG BRUK AV SIRENER OG BLÅLYS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å bruke sirener og blålys på E18 for å komme forbi kø. Politiet var på veg til en fartskontroll/kontrollpost. A mente dette var ulovlig utrykning.

 

Spesialenhetens vurdering:

 

Fører av utrykningskjøretøy og førere av annet kjøretøy i politiets tjeneste kan fravike

regler som er fastsatt i eller i medhold av vegtrafikkloven §§ 4 – 9 når det er "nødvendig

eller til vesentlig lette i tjenesten", jf. vegtrafikkloven § 11, jf. forskrift av 12. mars 1986

nr. 47 om kjørende og gående trafikk (trafikkreglene) § 2 nr. 4 bokstav a og b.

 

Opprinnelig var unntaksbestemmelsen i vegtrafikkloven § 11 og trafikkregelen § 2 nr. 4 rettet mot fører av utrykningskjøretøy hvor selve formålet med kjøringen var å redde liv, redusere skade på liv/legeme, redde/begrense store materielle ødeleggelser m.v. For politiets del kom i tillegg sikring av andre vesentlige samfunnsinteresser, så som pågripelse av farlige kriminelle m.v. Ved endring av trafikkreglene i 1978 ble ”annet kjøretøy i politiets tjeneste” likestilt med de faktiske utrykningskjøretøyene, slik at politiet kunne fravike vegtrafikklovens bestemmelser også ved håndhevings-, kontroll eller serviceoppdrag.

 

Ut fra As beskrivelse antok Spesialenheten at politiet var på vei til et tjenesteoppdrag. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avklare hendelsen nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 859/18-123, 03.05.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL ETTERFORSKING AV ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull etterforsking av hennes anmeldelse mot X for overgrep mot As sønn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet har gjennomført etterforskingsskritt. Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A har ikke påklaget henleggelsen.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet ved etterforskingen av saken eller påtalejuristen ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet, hadde begått straffbare tjenestehandlinger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 154/19-123, 03.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG RANSAKING OG SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at han ble stanset grunnet mistanke om bruk av narkotika. Bilen hans ble så ransaket og da ble hanskerommet ødelagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet reagerte på As trafikkatferd, og stanset ham. A erkjente å ha røyket hasj og han ble innbragt til politistasjonene for urinprøve. En politiadvokat besluttet at det skulle ransakes i bilen da det var fare ved opphold. Politimannen som ransaket bilen skrev rapport om at hanskerommet falt ut og at han ikke fikk satt det på plass igjen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 567/18-123, 03.05.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å HA ROTET BORT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at politiet ikke hadde registrert en anmeldelse fra henne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Ved søk i politiets registre viste det seg at anmeldelsen var registrert og påtaleavgjort.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil           

 

 

 

Sak 724/18-123, 03.05.2019

 

ANMELDELSE AV MANGELFULL ETTERFORSKING, TRUSLER, TYVERI, SVINDEL, VOLD, OVERGREP, VOLDTEKT OG DRAPSFORSØK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ovenfor nevnte forhold.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Ingen av de beskrevne forhold var konkretisert og A hadde tidligere anmeldt tilsvarende forhold. Det var ikke oppgitt nye opplysninger i foreliggende anmeldelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 741/18-123, 03.05.2019

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE REGISTRERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ikke å ha registrert anmeldelser hun hadde inngitt etter 2010.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Søk i politiets registre viste at politiet hadde registrert 11 saker hvor A var fornærmet. A hadde ikke konkretisert hvilke andre anmeldelser som ikke hadde blitt registrert, og A heller ikke opplyst når disse forholdene skulle ha skjedd eller hvem som eventuelt hadde gjort hva.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 556/18-123, 03.05.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politimann for å ha slått henne så hardt i ansiktet at hun falt i bakken. Dessuten ødela hun mobiltelefonen sin i fallet.

 

Åsted: Offentlig sted

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet dyttet A bort i det hun hindret dem i tjenesten og ikke forlot stedet frivillig

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. A var beruset og blandet seg bort i politiets arbeid med en beruset person på fortauet utenfor en pub. A ble gjentatte ganger pålagt å forlate stedet før hun ble dyttet bort av en tjenestemann. Deretter pågrep to andre tjenestepersoner henne.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Uke 16-17

Sak 119/19-123, 23.04.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL OG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to politiadvokater og en tjenesteperson for tjenestefeil ved å ilegge henne besøksforbud og anmelde henne for motarbeiding av rettsvesenet. A anmeldte også brudd på taushetsplikten fordi politiet, til tross for hennes klage, hadde informert hennes arbeidsgiver om etterforskingen mot henne og en tidligere sak.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var privat sakkyndig for far i konflikt om barnefordeling. Lagmannsretten hadde gitt omsorgen for barna til mor. Saken var anket til Høyesterett. Politiet opprettet anmeldelse mot A for motarbeiding av rettsvesenet etter at hun hadde sendt melding til barna om hva de burde forklare for at far skulle få omsorgen. A ble også ilagt besøksforbud overfor barna. Politiet varslet A om at de i medhold av politiregisterloven § 30 ville informere hennes arbeidsgiver om forholdene, da opplysningene ble vurdert å være nødvendige for arbeidsgiveren og arbeidsforholdet med A.

 

Det var ikke sannsynlig at påtalemyndigheten eller politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet har på nærmere vilkår anledning til å gi ut opplysninger til annen offentlig myndighet etter politiregisterloven § 30. Besøksforbudene var opprettholdt av tingretten, og bakgrunnen for besøksforbudene også sentralt i anklagen om motarbeiding av rettsvesenet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 51/18-123, 23.04.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE, ULOVLIG RANSAKING PÅGRIPELSE M.V

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse og ulovlig ransaking. A var 17 år gammel og mente at politiet hadde sagt de bare skulle snakke med ham. I stedet beskyldte de ham for å bruke narkotika og ønsket å teste ham for dette. Deretter ransaket de ryggsekken hans og tok fra ham mobiltelefonen. De brukte noe makt for å ta på ham håndjernene, og han ble pågrepet og kjørt til politistasjonen hvor han måtte avlegge urinprøve.

 

Åsted: Privat eiendom helg på hverdag om kvelden

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet og brukte håndjern på ham.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. En patrulje fra forebyggende avdeling oppsøkte A og moren hans grunnet bekymring om at gutten brukte narkotika. Politiet fikk mistanke om dette etter å ha snakket med A og observert ham. A nektet å medvirke til en tegn- og symptomtest. Det ble funnet filter til harsjrøyking på gulvet og A kunne ikke forklare hvor det kom fra. Han nektet å gi fra seg mobiltelefonen og den gikk i stykker da politiet ville sikre den. Spesialenheten mente at det var skjellig grunn til mistanke i saken. A skulle pågripes, men nektet å bli med. Politiet brukte mye tid på å få ham til å bli med frivillig. Det ble brukt makt for å få satt på ham håndjern, og de ble satt på foran slik at maktbruken ble så liten som mulig. Spesialenheten mente at det ikke var beviser for at maktbruken var unødvendig og uforsvarlig. En jurist besluttet at A skulle avgi urinprøve. Den var positiv og ved ransaking på bopel ble det funnet et glass med tobakksrester som det luktet marihuana av. A ble avhørt og han erkjente straffeskyld for kjøp og bruk av narkotika.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 857/18-123, 24.04.2019

 

ANMELDELSE AV ANSATT I POLITET FOR FLERE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for uberettiget forfølgelse, ulovlig spaning, uriktig ilagt besøksforbud og forelegg på bot.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke objektive og konkrete holdepunkter som tilsa at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling. Det var omfattende dokumentasjon i saken fra politiets side som viste hva som hadde skjedd, og besøksforbudet mot A var også behandlet i domstolen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 749/18-123, 24.04.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING OG SKADEVERK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig ransaking og skadeverk på hennes bil. A opplyste i anmeldelsen at bilen sto parkert i garasjen til hennes svoger og at han hadde nøklene til bilen. Ransakingen ble foretatt i forbindelse med etterforsking av svogeren.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at den skade det ble vist til i anmeldelsen, oppstod i forbindelse med politiets ransaking. Det ble vist til politiets merknad om at hanskerommet var ødelagt før ransaking og at det ikke oppstod skader i forbindelse med ransakingen. Det var heller ikke sannsynlig at politiets ransaking av bilen var straffbar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 351 om skadeverk

 

 

 

Sak 117/19-123, 24.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET OG STATSADVOKATEN FOR Å HA DIKTET OPP EN PRSYKISK LIDELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han urettmessig er domfelt for drap og likskjending. Han hadde bare latet som om han var psykotisk i gjerningsøyeblikket og det er politiet og påtalemyndigheten som rettstridig har påvirket helsevesenet og domstolen til å dømme ham til tvungen psykisk omsorg. De forsøker også å ta livet av ham med medisiner.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet eller påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 815/18-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at noen i politiet hadde gitt opplysninger om ham til en ung kvinne. Kvinnen hadde fortalt at en nærstående hadde fått opplysninger om ham fra en ansatt i politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten opptok forklaring fra A, den unge kvinnen og personen som kvinnen oppga som sin kilde. Kvinnen og kilden hadde ikke opplysninger som underbygget at politiet hadde brutt taushetsplikten sin.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 836/18-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ved flere anledninger å ha oppsøkt ham på hans bopel. A opplyste i anmeldelsen at politiet ved en anledning tok beslag i hans telefon og et kamera, og at han ikke har fått dette tilbake.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A var anmeldt for skremmende/plagsom/hensynsløs adferd av sin nabo. Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 643/18-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR MANGELFULL REGISTRERING AV ANMDLELSE MM.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull registrering av anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

A anmeldte en person for kroppskrenkelse, og denne anmeldelsen ble henlagt av politiet etter få dager. Det var da saken ble henlagt tatt avhør av anmeldte (påstått gjerningsperson). A anførte senere i brev til politiet at anmeldelsen fra ham hadde kommet bort og at politiet ikke besvarte hans henvendelse. Politiet hadde i brev til A redegjort for saksbehandlingen og As rett til å klage. Det var etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 770/18-123, 26.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR IKKE Å HA MOTTATT EN ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha tatt imot en anmeldelse hun ville inngi og for å ha forulempet henne. I politiets operasjonslogg fremkom at A hadde oppsøkt politiet og at det oppsto en diskusjon i det A påstod at politiet kastet anmeldelsene hennes. A hadde så skrevet ned en anmeldelse, levert den og fått kopi. Politiet opprettet deretter straffesak på forholdet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 15

 

Sak 19/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR OVERVÅKING M.V.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig overvåkning og andre forhold, og rettet spørsmål ved om opplysninger om ham var bragt videre.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten forsøkte gjentatte ganger å opprette kontakt med A, som ikke svarte enhetens henvendelser. Spesialenhetens vurdering var at det med bakgrunn i anmeldelsen og øvrige opplysninger ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 180/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å STØTTE OKKUPASJON AV LEILIGHET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å støtte okkupasjon av As leilighet.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i 2017 kastet ut av sin leilighet ved bistand av namsmannen, og leiligheten er solgt til X. A er av den oppfatning at hun fortsatt eier leiligheten, og er ilagt besøksforbud mot X. Besøksforbudet er besluttet av B.

 

Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 156/17-123, 08.04.2019

 

FORELEGG

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ble etterforsket for flere mulige brudd på tjenesteplikt, søk i politiets registre og brudd på taushetsplikt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant bevismessige holdepunkter for at A hadde begått flere brudd på tjenstplikten i forbindelse med sin behandling av innleverte våpen til lensmannskontoret. Ved en anledning hadde A behandlet en straffesak selv om han var inhabil. A hadde også foretatt flere søk i politiets registre uten tjenstlig grunn. Ved to anledninger hadde han også utgitt personlig informasjon om noen til andre.

 

Spesialenheten fant at forholdene kunne avgjøres med bot fordi A hadde avgitt en uforbeholden tilståelse og selv påvist/innlevert våpen og våpendeler. Forholdene lå også tilbake i tid. Boten ble satt til kr 25 000. A hadde sluttet i politiet og det var uansett ikke grunnlag for tap av stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi deler av saken omhandlet brudd på politiets rutiner i våpensaker som det var grunn til å gjennomgå i læringsøyemed

 

 

 

Sak 182/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV FOR TRUSLER OM FENGSEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for i telefonsamtale med A å ha truet henne med fengsel dersom hun oppsøker X. Ifølge A har X okkupert hennes leilighet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble i 2017 kastet ut fra sin leilighet av namsmannen, og X er ny eier av leiligheten. A er ilagt besøksforbud mot X.

 

Det er ikke sannsynlig at B har opptrådt straffbart i telefonsamtalen med A. Spesialenheten påpekte at A var ilagt besøksforbud og at det anses som sannsynlig at dette var et tema i telefonsamtalen. Av besøksforbudet fremgår at overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler. Spesialenheten anså det som riktig for B å opplyse A om dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 214/19-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for at «han ikke ser at forfalskede lydavhør er straffbart etter § 224". A mente også at B ikke ser at Spesialenheten trakasserer familien hennes i årevis.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. A hadde for øvrig ikke vært villig til å utdype eller konkretisere anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 775/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for blant annet unnlatelse av å ta imot anmeldelser. A har vist til at hans henvendelser til politiet har endt med at han har blitt tvangsinnlagt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynliggjort at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at A, til tross for gjentatte oppfordringer fra Spesialenheten, ikke har konkretisert nærmere det/de forhold han mener er straffbare. Ettersom A sto registrert med et stort antall saker i politiets straffesaksregister, ble det ikke ansett hensiktsmessig å innhente straffesaker eller utskrifter fra Politioperativt system (PO-logg) for å søke og avklare nærmere tid og sted for påståtte straffbare tjenestehandlinger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 686/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson og politidistriktet for tjenestefeil i forbindelse med etterforsking av to straffesaker. Sakene ble i 2015 henlagt av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at de anmeldte forholdene måtte vurderes etter straffeloven (1902) §§ 324 og 325 første ledd nr. 1, som har en foreldelesefrist på to år, og at handlingene derfor var strafferettslig foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som foreldet

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) §§ 324 og 325 første ledd nr. 1

 

 

 

Sak 816/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV INHABILITET OG KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en namsfullmektig (B) for inhabilitet og korrupsjon. A opplyste blant annet at B tok ulovlig pant, ikke ringer tilbake til A og opptrer uærlig.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det ble holdt utleggsforretning hos A og tatt utlegg blant annet i en bil. A hadde påklaget utlegget. Det var ved Spesialenhetens gjennomgang av namssaken ikke noe som tydet på at det var begått straffbare forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 660/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo og Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for straffbare forhold fra 2000 til 2018. A har hatt besøksforbud mot datteren mer eller mindre siden 2000. A viste til at politiet ikke har bistått ham med å arrangere møter med datteren, og heller ikke har hjulpet ham med å innhente informasjon om datteren fra blant annet barnehage, skole- og helsevesen.

 

A ba også om bistand fra Spesialenhetens til å få opphevet et nylig ilagt besøksforbud.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved politidistriktene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at den bistand A ønsket fra politiet ikke omfattes av politiets arbeidsoppgaver. Politiet hadde også underrettet A om dette.

 

Det ble også vist til at Spesialenheten ikke har kompetanse til å oppheve besøksforbud. Det tilligger domstolene å vurdere grunnlag for besøksforbud, jf. straffeprosessloven 222 a.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 761/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en saksbehandler hos namsmannen for å ha ilagt A for høyt trekk i uføretrygd.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten viste til at det var holdt utleggsforretning hos A og fastsatt trekk i uføretrygd. A påklaget avgjørelsen og fikk redusert trekket. Saken ble videre brakt inn for tingretten.

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at saksbehandleren hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til at namssaken syntes å ha vært behandlet i tråd med regelverket.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 336/18-123, 08.04.2019

 

ANMELDELSE AV RASISTISKE UTTALELSER

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved Politiets utlendingsenhet (PU) for å ha kommet med rasistiske ytringer til ansatte på As restaurant. A opplyste at tjenestepersonene hadde kontrollert hans restaurant, og tatt med seg ansatte som ikke hadde lovlig opphold i Norge og satt disse inn i en tjenestebil. Inne i tjenestebilen skal tjenestepersonene blant annet ha kalt de ansatte «svartskalle» og bedt dem om å komme seg ut av landet.  A mente også at en av tjenestepersonene hadde tatt kr 4000 fra restauranten. Han hadde senere fått pengene tilbake. A opplyste å ha sms-korrespondanse med tjenestepersonen om dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet ved flere anledninger hadde oppsøkt As restaurant og påtruffet ansatte som ikke hadde arbeids- eller oppholdstillatelse.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i PU hadde opptrådt straffbart. A hadde ikke angitt konkret når de anførte uttalelsene hadde blitt fremsatt, eller om det skjedde ved en eller flere anledninger. Det ble lagt til grunn at politiet hadde påtruffet de ansatte på ulike tidspunkter. Ut fra opplysningene om at uttalelsene ble fremsatt inne i tjenestebilen, syntes det som om A selv ikke overhørte hva som ble sagt, men hadde fått dette gjenfortalt i etterkant. Ettersom verken A eller de ansatte ønsket å forklare seg til Spesialenheten, var det vanskelig å få opplyst dette forholdet.

 

Spesialenhetens undersøkelser underbygget ikke anførselen om at en tjenesteperson hadde tatt kr 4000 fra As restaurant. Ettersom A ikke var villig til å bidra til sakens opplysninger, var det ikke mulig å undersøke nærmere den anførte sms-korrespondansen han har hatt med tjenestepersonen om pengebeløpet. Ut fra Spesialenhetens undersøkelser syntes det som om politiet beslagla pengene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 143/19-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for å ha brukt unødig makt mot ham i forbindelse med pågripelse og transport.

 

Åsted: Privat eiendom helg om natten

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at brukte håndjern

 

Skader: sår

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B eller andre involverte polititjenestepersoner hadde opptrådt straffbart ved håndteringen av A. A var beskrevet som tydelig alkoholpåvirket og utagerende i sin oppførelse. Spesialenheten mente det ikke var holdepunkter for at maktbruken gikk utover hva som var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig for å få kontroll på A. Dette gjelder også bruken av håndjern.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 149/19-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA OMKODET SAK

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for dokumentfalsk ved å omkode en sak A hadde anmeldt, uten melding til A. A opplyste at han ikke mottok melding om endringen, og at saken fremsto som henlagt selv om den ikke var dette. A anførte at politidistriktet ved dette har sendt ham falsk henleggelsesmelding, og at dokumentet er falskt fordi det ga inntrykk av fiktiv rettstilstand helt frem til klagefristens utløp.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde henlagt As anmeldelse fordi den ble vurdert som åpenbart grunnløs. A hadde ikke klaget på henleggelsen.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 148/19-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA OMKODET SAK

 

Politidistrikt:

Nordland politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for dokumentfalsk ved å omkode en sak A hadde anmeldt, uten melding til A. A opplyste at han ikke mottok melding om endringen, og at saken fremsto som henlagt selv om den ikke var dette. A anførte at politidistriktet ved dette har sendt ham falsk henleggelsesmelding, og at dokumentet er falskt fordi det ga inntrykk av fiktiv rettstilstand helt frem til klagefristens utløp.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet hadde henlagt As anmeldelse fordi det ble vurdert som ikke rimelig grunn til å undersøke om det hadde skjedd et straffbart forhold. A har klaget på henleggelsen.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 908/18-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR FREKK OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de hadde vært frekke da de oppsøkte henne på bopel for velferdssjekk og ved spørsmål om hun fylte vilkårene for å føre motorvogn.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets saksdokumenter i en forvaltningssak om tap av førerrett viste at politiet hadde mottatt flere bekymringsmeldinger om at A kjørte bil. Politiet hadde oppsøkt A og opprettet deretter forvaltningssak på bakgrunn av det de der opplevde.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 3/18-123, 10.04.2019

 

ETTERFORSKING AV UHJEMLET FRIHETSBERØVELSE PÅ TRANDUM UTLENDINGSINTERNAT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra Politiets utlendingsenhet (PU) om at en innsatt (A) ved Trandum utlendingsinternat var løslatt fra varetekt en dag for sent. A ble 20. november 2017 pågrepet av tjenestepersoner i Oslo politidistrikt og innsatt på Trandum. Oslo politidistrikt opprettet sak mot A for overtredelse av utlendingsloven. A ble varetektsfengslet i to uker, og fengslingen utløp 6. desember. Det ble 5. desember 2017 sendt inn samtykke fra A til at videre spørsmål om fengsling kunne avgjøres ved kontorforretning. Trandum mottok 7. desember 2017 kl. 15.04 løslatelsesordre fra en politiadvokat (B) ved Oslo politidistrikt, og A ble løslatt samme dag kl. 17.00. Trandum var i dialog med både politidistriktet og tingretten. Ingen kunne fremskaffes fengslingskjennelse fra 6. desember 2017.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det ikke ble begjært fortsatt fengsling fra Oslo politidistrikt, og at A satt frihetsberøvet i minst 17 timer uten rettslig grunnlag. Spesialenheten la til grunn at B, som begjærte A fengslet, hadde ansvar for å følge opp fengslingsfristen. Unnlatelsen av å begjære ny fengsling eller løslate innen fristen, ble ansett som brudd på tjenesteplikt. Spesialenheten mente imidlertid at B ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt.

 

Spesialenheten vurderte foretaksstraff for politidistriktet. På tidspunkt for den aktuelle hendelsen fremsto oppfølging av frister i fengslingssaker å ha vært et personlig ansvar hos saksansvarlig jurist, uten at det forelå rutiner som i tilstrekkelig grad var egnet til å forebygge feil. Slike rutiner ble innført etter hendelsen, og Spesialenheten fant det derfor ikke hensiktsmessig med foretaksstraff.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt fordi foretaksstraff ikke er hensiktsmessig

Saken er henlagt for B etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet for oppfølging av politiadvokatens forståelse av ansvar for oppfølging av frister ved fengslinger.

 

 

 

Sak 137/19-123, 10.04.2019

 

ETTERFORSKING AV UHJEMLET FRIHETSBERØVELSE PÅ TRANDUM UTLENDINGSINTERNAT

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk melding fra Politiets utlendingsenhet (PU) om at en innsatt (A) ved Trandum utlendingsinternat var løslatt fra varetekt en dag for sent. A ble 20. november 2017 pågrepet av tjenestepersoner i Oslo politidistrikt og innsatt på Trandum. Oslo politidistrikt opprettet sak mot A for overtredelse av utlendingsloven. A ble varetektsfengslet i to uker, og fengslingen utløp 6. desember. Det ble 5. desember 2017 sendt inn samtykke fra A til at videre spørsmål om fengsling kunne avgjøres ved kontorforretning. Trandum mottok 7. desember 2017 kl. 15.04 løslatelsesordre fra politiadvokat ved Oslo politidistrikt, og A ble løslatt samme dag kl. 17.00. Trandum var i dialog med både politidistriktet og tingretten. Ingen kunne fremskaffes fengslingskjennelse fra 6. desember 2017.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det ikke ble begjært fortsatt fengsling fra Oslo politidistrikt, og at A satt frihetsberøvet i minst 17 timer uten rettslig grunnlag. Spesialenheten fant det ikke bevist at ansatte ved PU hadde opptrådt straffbart.

 

Årsaken til at A var ulovlig frihetsberøvet ble funnet å være at PU ikke hadde utviklet eller innarbeidet rutiner som i tilstrekkelig grad hindret oversitting, og mente at den ulovlige frihetsberøvelsen av A var en overtredelse av straffeloven § 172. Spesialenheten viste til at PU, etter å ha blitt ilagt foretaksstraff av Spesialenheten 21. februar 2018 for tilsvarende forhold, har endret rutiner og instruksverk og tydeliggjort ansvarsforhold.  Spesialenheten forutsatte at praksisen for kontroll av hjemmelsgrunnlag for internering ved Trandum ved dette er endret, og kom til at det ikke var hensiktsmessig å reagere med foretaksstraff.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt fordi foretaksstraff ikke er hensiktsmessig

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 672/18-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Et aksjeselskap (A) anmeldte namsmannen for tjenestefeil i forbindelse med behandlingen av saker om midlertidig sikring, som var anlagt mot selskapet av en bank.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at ansatte hos namsmannen hadde opptrådt straffbart.

 

Det ble ved vurderingen lagt vekt på at Riksadvokaten har gitt uttrykk for at det i utgangspunktet skal mye til for at svakt funderte beslutninger og saksbehandlingsfeil i seg selv medfører straffansvar, og det er understreket at dette ikke er en særskilt norm som bare gjelder for politiet, men også andre offentlige tjenestemenn. Denne nokså høye terskelen for straffansvar talte i foreliggende saken i seg selv for at det ikke var sannsynlig at det var opptrådt straffbart. Spesialenheten kunne heller ikke se at det forelå øvrige omstendigheter som skapte sannsynlighetsovervekt for at det fra namsmannens side var begått straffbare handlinger i forbindelse med behandlingen av saken om midlertidig sikring.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 684/18-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE AV NAMSMANNEN I OSLO OG SARPSBORG

 

Politidistrikt:

Øst og Oslopolitidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen i Oslo og Sarpsborg for å ha begått flere tjenestefeil i forbindelse med tvangsinndrivelse av et pengekrav han hadde pådratt seg etter et bilkjøp han gjorde i 1986. A anmeldte også banken og inkassofirmaet for ulovlig inndrivelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke objektive og konkrete holdepunkter for at namsmannen hadde opptrådt straffbart. Det var således ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 375/18-123, 10.04.2019

 

ANMELDELSE AV Å HA INNVILGET VÅPENSØKNAD PÅ MANGELFULLT GRUNNLAG

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten etterforsket en saksbehandler for å ha innvilget en våpensøknad på mangelfullt grunnlag. Søkeren var tidligere straffedømt og noen av saken vedrørte bruk av narkotika eller alkohol.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at saksbehandleren i politiet hadde opptrådt straffbart. Han hadde vurdert opplysningene om søkeren og kommet til at det ikke var grunnlag for å avslå søknaden. Søkeren var også medlem i en skytterklubb og oppfylte kravene om et aktivt medlemskap der. Våpnene som var innvilget ervervet, var også overensstemmende med hva de skulle brukes til.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 662/18-123, 11.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED FORKYNNELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for tjenestefeil. A viste til at han ble oppsøkt av to sivile polititjenestepersoner som skulle forkynne en kjennelse for ham. A så med en gang at dokumentet inneholdt store mangler og påpekte dette. Han opplyste til tjenestepersonene at han ikke kunne ta imot et dokument med så mange mangler. Tjenestepersonen kastet da dokumentet på bakken. A mente at dokumentet manglet påskrift av journalnummer, bevitnelse og påtegning.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at det av forkynningsprotokoll fra politidistriktet blant annet fremgikk at forkynningen var gitt journalnummer, at et dokument ble forkynt for A på den dato han har angitt i anmeldelse og navn på tjenestepersonen som foresto forkynningen.

 

Spesialenheten mente at tjenestepersonen ikke hadde brutt sin tjenesteplikt ved forkynningen av dokumentet for A. Det ble vist til at dokumentet ble overlevert skriftlig i tråd med domstolloven. Eventuelle formalfeil i form av for eksempel manglende påtegning på dokumentet, ville ikke utgjøre et straffbart forhold. Det ble også vist til at tidspunkt for forkynnelsen ble registrert i forkynnelsesprotokollen, og at dokumentet også ble gitt et journalnummer i protokollen.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 687/18-123, 11.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for kroppskrenkelse i forbindelse med at han ble innbrakt til arrest.

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Blåmerker

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble kastet ut av et utested på grunn av beruselse. Politiet ble tilkalt, og A ble bedt om å legitimere seg. A opplyste at han ikke hadde legitimasjon, men hans bankkort ble funnet ved politiets visitasjon av ham. A gjorde motstand da politiet skulle føre ham til politibilen, og han etterkom ikke politiets gjentatte pålegg om å roe seg. Han ble lagt i bakken og påsatt håndjern.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det er ved vurderingen lagt vekt på at enhver plikter å oppgi personalia når en polititjenesteperson som ledd i tjenesteutøvelsen forlanger det. Unnlatelse av å etterkomme pålegg om å oppgi personalia er straffbart og kan også danne grunnlag for innbringelse til politistasjon, jf. politiloven § 8 første ledd nr. 3. Politiets bruk av makt i situasjonen ble antatt å være resultat av at A satte seg til kraftig til motverge da tjenestepersonene skulle visitere ham og senere føre ham til tjenestebilen. I vurderingen ble det videre sett hen til opplysningene i politiets anmeldelse om at A ikke roet seg ned til tross for at han flere ganger ble bedt om dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 571/18-123, 12.04.2018

 

ANMELDELSE AV ANSATTE VED OSLO POLITIDISTRIKT FOR GROVT BRUDD PÅ EN TJENESTEPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha påført ham fysisk og psykisk smerte ved å trenere en straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning ikke konkrete og objektive holdepunkter som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. A viste til en «hemmelig operasjon» og at han også hadde en uoppgjort skattesak. A ble oppfordret til å konkretisere anmeldelsen, men unnlot å besvare disse henvendelsene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 551/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha utlevert et fotografi av henne. Dette hadde angivelig blitt spredt av en eller flere advokater/forsvarere.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke konkrete og objektive holdepunkter som sannsynliggjorde at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 41/19-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE FOR HENSYNSLØS ADFERD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A, som ble pågrepet av politiet for å ha truet med å skyte en ansatt i NAV, anmeldte politiet for hensynsløs adferd.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Oslo politidistrikt hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Opplysningene fra NAV ga grunnlag for å ta opplysningene om truslene på alvor. Det var ingen holdepunkter for at politiet hadde oppsøkt A uten et legitimt og aktverdig formål, eller at politiet ikke hadde hensyntatt As helse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 138/19-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA BLITT ARRESTERT UTEN GRUNN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha arrestert ham uten grunn. Politiet tok kontakt med ham «ute på byen» og arresterte ham fordi han ikke hadde hørt hva politiet sa. A anmeldte også at han ble visitert i arresten, ikke fikk legetilsyn og at tjenestepersonene under transporten kom med ukvemsord.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart ved sin kontakt med A. Spesialenheten la til grunn tjenesteperson Bs beskrivelse av oppdraget og As oppførsel. Politiet ble kontaktet av en vakt på et utested fordi A var overstadig beruset og var nektet adgang til utestedene i området. Han nektet å gå. A etterkom ikke politiets gjentatte pålegg om å forlate sentrum. A ble fremstilt for lege før han ble innsatt i arresten, og det var ikke opplysninger som ga holdepunkter for at han i arresten hadde blitt utsatt for forhold som kunne medføre straffansvar for de ansatte.

 

Når det gjaldt påstandene om uttalelser polititjenestepersonene skulle ha fremsatt i forbindelse med transporten, mente Spesialenheten at det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å belyse dette nærmere.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 849/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for tjenestefeil i forbindelse med As besøk på et lensmannskontor i 2018. A ønsket å få vite hvorfor politiet i 2014 hadde gitt ordre om å taue bort bilen hans. A opplyste at tjenestepersonen han snakket med ikke ønsket å ha ham inne på lensmannskontoret, og førte ham brutalt mot ytterdøren. A var ikke enig i tjenestepersonens forklaring om borttauingen, og mener at politiet har stjålet hans bil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at As bil ble tauet bort fordi den sto feilparkert. As sønn hadde hentet ut bilen. Det fremkom opplysninger om at A hadde vært ufin mot tjenestepersonen i møtet i 2018, og at tjenestepersonen derfor hadde geleidet A ut.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 83/19-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt unødig makt mot ham. A var «på byen» og ble arrestert av politiet. A mener politiet brøt på skuldrene og armene hans slik at han er påført skader. Hendelsen skjedde i juni 2016.   

 

Åsted: Offentlig sted helg

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Innhentede opplysninger var ikke egnet til å underbygge at politiet brukte makt mot A.

 

Skader: Smerter

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble bortvist fra et utested fordi han var overstadig beruset. Vaktene hadde lagt A i gulvet inne på utestedet fordi han ikke etterkom pålegg om å forlate stedet. Vaktene ba om bistand fra politiet. Politiet ga A pålegg om å forlate sentrum, noe A ikke etterkom. Han ble transportert til arresten.

 

Det var ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart Anmeldelsen var lite konkret med hensyn til maktbruken politiet skulle ha anvendt mot A, og forklaringen han avga i hovedforhandlingen i tingretten, og sakens opplysninger for øvrig, tydet på at det var vakter ved utestedet som hadde brukt makt mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 91/19-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA HENLAGT SAK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha henlagt sak etter brann i et boligkompleks.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens gjennomgang av saken viser at det etter den innledende etterforskingen var få spor å gå etter for å finne gjerningspersonen(e). Det tilligger påtalemyndigheten å vurdere om det er etterforskingsskritt som kan gi opplysninger som egnet til å oppklare saken. Dette må også vurderes opp mot bruk av ressurser. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten.

 

Det fremkom ikke opplysninger som gjorde det sannsynlig at påtaleansvarlig, eller eventuelt andre tjenestepersoner som hadde tatt del i beslutningen om å henlegge saken, ved utøvelse av sin skjønnsmyndighet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 669/18-123, 12.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å SKREMMENDE/PLAGSOM OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte to polititjenestepersoner for å ha oppsøkt dem på bopel for å undersøke om As sønn hadde tilhold der, da de ønsket å ransake på adressen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Straffeprosessloven gir anledning til også å ransake på andre steder enn der mistenkte/siktede bor/oppholder seg. Politiet hadde undersøkt om As sønn hadde slik knytning til morens bolig, og deretter vurdert at det ikke var grunnlag for å ransake der. Deretter forlot de stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 14

Sak 548/17 og 131/19-123, 04.04.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelse:

Det var brukt pepperspray i ansiktet på en internert person som nektet å medvirke til visitasjon.

 

Åsted: På dagtid i inkvireringen

 

Oppdrag: Visitasjon

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk:

Fire tjenestepersoner hadde brukt makt mot A for å gjennomføre en visitasjon av ham. A motsatte seg avkledningen og tjenestepersonene klarte ikke å få kontroll på ham. En tjenesteperson hadde derfor tatt pepperspray i hansken sin for deretter å ta hånden i As ansikt. Det medførte at A frigjorde armene sine slik at tjenestepersonene fikk satt på håndjernene. Tjenestepersonene forklarte at A var meget sterk og at de var redde for at han ville skade dem hvis ham klarte å komme løs.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at maktbruken var unødvendig og uforsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 853/18-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIADVOKAT FOR Å HA FRAFALT ET VITNE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte den politiadvokaten som hadde aktorert straffesaken mot henne. A mente at det var feil at et vitne hadde blitt frafalt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Hver av partene i en straffesak velger selv hvilke bevis de ønsker å føre. Det fremgikk heller ikke av rettsboken at A eller hennes forsvarer hadde motsatt seg at vitnet ble frafalt. I politiets saksdokumenter hadde vitnet opplyst at han bare hadde sett det som innledningsvis hadde skjedd mellom A og politiet, og således ikke sett hele hendelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 40/19-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE FOR TRUSLER OG VOLDSBRUK

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatt i hos namsmannen (B) for trusler og voldsbruk mot ham.  

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde i notat etter hendelsen nedtegnet at han hadde bedt A forlate kontoret, og at ytterligere kommunikasjon skulle skje skriftlig. A hadde hevdet at B hadde sagt at han ikke fikk klage, og at B hadde truet ham. B avviste dette.

 

Ansatte i politiet skal opptre med den ro og beherskelse som situasjonen krever, og skal opptre høflig. Grove brudd på disse normene kan medføre straffansvar for tjenestefeil.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 56/19-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL MV.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat (B) for tjenestefeil i forbindelse med ileggelse av besøksforbud. A anførte at det verken var faktisk eller rettslig grunnlag for å ilegge besøksforbudet, og at det også ble begått flere saksbehandlingsfeil. A mente at B ikke ga ham tilstrekkelig adgang til kontradiksjon før besøksforbudet ble besluttet, at B ikke har vist noen interesse til å rette opp i feil hun hadde begått, at saksbehandlingstiden hadde vært for lang og tidsfrister ble overskredet, at det hadde vært problematisk å få dokumentinnsyn og at B hadde fremmet en rekke faktiske påstander som det ikke var grunnlag for.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut i fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at

B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

Sak 331/18-123, 02.04.2019

 

MELDING OM MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk fra politidistriktet oversendt et notat der det fremgikk at politiet hadde mottatt opplysninger om at tjenesteperson A flere ganger hadde lekket opplysninger fra politiets registre til B. B var tidligere kollega av A.

 

Spesialenhetens vurdering

Politidistriktet ønsket ikke å opplyse kilden til informasjonen, og Spesialenheten fikk derfor ikke avhørt vedkommende. Etterforskingen viste at A hadde søkt to ganger i politiets registre på B. A forklarte at han er Bs venn. B ønsket å gi A informasjon til bruk i As tjeneste, og A gjorde derfor undersøkelser i politiets registre for å undersøke om B kunne være en troverdig kilde. Det fremkom ikke opplysninger som underbygget kildeopplysningene fra politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Administrativ vurdering:

Saken ble sendt politimesteren for administrativ vurdering, jf. påtaleinstruksen § 34-7 andre ledd, Politimesteren ble bedt om å følge opp As rolleforståelse og bevisstgjøring av skillet mellom arbeid og fritid.   

 

 

Sak 759/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE AV PÅTALEMYNDIGHETEN FOR FEILAKTIG Å HA HENLAGT EN STRAFFESAK

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat og en statsadvokat for ikke å ha reist tiltale i en straffesak han selv hadde anmeldt og var fornærmet i. A hadde anmeldt en kvinne for at hun hadde forklart seg negativt om ham i et politiavhør. Det hadde skjedd i en sak hvor As datter hadde anmeldt kvinnen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet og påtalemyndigheten hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil                              

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 840/18-123, 02.04.2019

 

ANMELDELSE FOR TYVERI

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen og andre etater for å ha stjålet eiendeler fra boligen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå kjennelse fra tingretten om fravikelse av As leilighet. A ble varslet om tvangsfravikelsen og tidspunktet for når det skulle skje. Han ble også flere ganger informert om eiendelene og hvordan han skulle gå frem for å hente disse.  

 

Det er ikke bevismessige holdepunkter for at namsmannen eller andre ansatte hadde opptrådt straffbar i forbindelse med tvangsfravikelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 189/19-123, 03.04.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA ROTET BORT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha rotet bort en anmeldelse han innga i 1986.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at det er opptrådt på et vis som kan lede til straffansvar. I vurderingen av ikke å iverksette etterforsking er det også sett hen til at et eventuelt straffansvar for overtredelse av straffeloven (1902) § 325 eller § 324 om uforstand i tjenesten foreldes etter to år og allerede var foreldet da Spesialenheten mottok anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil       

 

 

 

Sak 408/18-123, 03.04.2019

 

ETTERFORSKING FOR BEHANDLING AV VÅPENSAK

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet oversendte sak om mulig tjenestefeil ved behandling av våpensøknad.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spørsmål om tjenestefeil var knyttet til om A hadde kompetanse til å behandle våpensøknaden, forståelse av regelverket om amnesti og bruk av ervervskoder. Spesialenheten fant ikke å kunne føre tilstrekkelig bevis for at det var forhold ved As undersøkelser, vurderinger og beslutninger som avvek slik fra korrekt og forsvarlig saksbehandling at hun hadde opptrådt straffbart. Saken ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 114/19-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersonen som "slengte tre ugjenklistrede, uniformerte konvolutter i vår ulåste postkasse 24/5-18".

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente, i likhet med hva politidistriktet hadde uttrykt overfor A i forbindelse med hans klage, at forholdet var uheldig. Spesialenheten var imidlertid av den oppfatning at opplysningene i saken ikke ga rimelig grunn til å iverksette etterforsking da det ikke var sannsynlig at tjenestepersonen hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:                                                                

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 817/18-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slått ham med flat hånd da de gikk forbi ham.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A skulle delta på et meklingsmøte, og familievernkontoret ønsket bistand fra politiet om å være til stede grunnet tidligere erfaring med A. Etter møtet mente A at politiet hadde slått ham da de gikk forbi ham. A sto da og filmet politiet med sin mobiltelefon. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonen(e) slo A. Med henvisning til lyd- og bildeopptaket fremsto bevegelsen ikke å være et slag, men heller en bevegelse/dytt for å flytte mobiltelefonen/kameraet som A holdt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 13/19-123, 05.04.2019

 

ANMELDELSE FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for manglende innsyn i straffesaksdokumenter, gjentatte tyveri og innbrudd, tortur, korrupsjon m.v.

 

Spesialenhetens vurdering:

A hadde de siste årene anmeldt til sammen 38 saker, og Spesialenheten mente at de 34 sakene som hadde vært behandlet siden 2014 omfattet samme forhold som nå ble anmeldt på nytt. Ifølge straffeprosesslovens system skal ikke allerede rettskraftig avgjorte saker behandles enda en gang.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken ble avvist.

 

Uke 13

Sak 544/17-123

 

PÅTALEUNNLATELSE - BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT OG SØK I REGISTRE UTEN TJENESTEMESSIG BEHOV

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Øst politidistrikt meldte om at en sivilt ansatt (A) i Oslo politidistrikt mulig hadde brutt taushetsplikten og søkt i politiets registre uten tjenestemessig behov. Mistanken oppsto etter at en kvinne, som hadde ringt politiet og meldt om bråk fra boligen til As datter, i ettertid ble konfrontert med at hun hadde ringt politiet. Kvinnen mistenkte at A hadde lest i politiloggen at hun var melderen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at A hadde gjort oppslag i politiets registre på saker datteren var involvert i. Det ble ikke funnet tilstrekkelig bevist at A hadde videreformidlet opplysningene til datteren. Spesialenheten mente at A ikke hadde tjenestemessig behov for å gjøre oppslagene/søkene, og at hun hadde overtrådt straffeloven § 171.

 

Spesialenhetens avgjørelse:  

Det er gitt påtaleunnlatelse uten vilkår.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 12

Sak 335/18-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV FORSØK PÅ Å PÅVIRKE EN RETTSLIG FORKLARING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en ansatt i politiet for å ha forsøkt å få en annen tiltalt person til endre forklaring under hovedforhandlingen i retten. A hadde ikke selv sett eller hørt dette, men opplyste at den andre tiltalte hadde forklart ham dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at en ansatt i politiet hadde opptrådt straffbart. A var domfelt i saken, og både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert de forklaringene som ble gitt i retten i forhold til det som tidligere var forklart til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 492/18-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR IKKE Å HA TATT IMOT EN ANMELDELSE OG FOR KRENKENDE OPPTREDEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A møtte på politivakta for å anmelde en drosjesjåfør som blant annet hadde nektet å etterkomme krav fra A om å kjøre så fort som mulig. Drosjesjåføren hadde stanset og prøvd å dra A ut av bilen. Da A anmeldte forholdet sa politiet at hendelsen var hans egen skyld, og nektet å ta i mot anmeldelsen mot sjåføren.

Spesialenhetens vurdering:

Det var etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 473/18-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha forfulgt ham over en lang periode.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiets saksdokumenter viste at det var grunnlag for politiet til å gripe inn mot A. Blant annet hadde han eks-kjæreste anmeldt ham for vold. A hadde flyktet, og da han til slutt ble pågrepet, hadde han truet og spyttet på politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 139/19-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGLENDE ETTERFORSKING ETC.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for manglende etterforsking av anmeldelser fra A, overvåkning og uriktig behandling av tilbakekall av førerett.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. A hadde ikke påklaget henleggelsen.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet ved sin behandling av sak om tilbakekall av førerett hadde opptrådt straffbart.

 

Det var heller ikke grunnlag for å undersøke As anførsler om sjikane fra politiet og overvåking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 605/18-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE AV BRUK AV PEPPERSPRAY

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner ved politidistriktet for bruk av pepperspray. Ifølge A lå han og sov da han hørte det banke på døren. Han visste ikke at det var politiet. Han åpnet døren og rakk ikke å se hvem det var før politiet sprayet ham med pepperspray over hele kroppen. Politiet unnlot å skylle ham med vann etter sprayingen, og han hadde det svært vondt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på opplysninger fra politiet om at A var oppfarende og hissig da politiet kom, og fremsto å ville angripe politiet. Han ble derfor sprayet med pepperspray. Det fremgikk også at A ble skylt med vann.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 12/19-123, 18.03.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA FØRT FALSKT VITNE M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo statsadvokatembeter

 

Anmeldelse:

A anmeldte to statsadvokater for å ha ført vitnet X i rettssaken mot ham og for medvirkning til netthets. Statsadvokatene var aktorer i straffesaken mot A, der han ble domfelt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at statsadvokatene ved å føre vitnet X hadde opptrådt straffbart. X forklarte seg under vitneansvar, og det er til sist opp til retten å vurdere bevisverdien av hans forklaring opp mot øvrige bevis i saken. A hadde som tiltalt også rett til å kommentere Xs forklaring for retten.

 

Det var videre ikke sannsynlig at statsadvokatene hadde medvirket til at X bedrev netthets. Statsadvokatene kunne ikke holdes strafferettslig ansvarlige for at A ble idømt krav om å betale erstatning til den fornærmede i straffesaken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 121/19-123, 21.03.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG OVERVÅKNING AV TELEFON

 

Politidistrikt:

 

Anmeldelse:

A, som er bosatt på Island, anmeldte norsk politi for å ha avlyttet ham siden 2013. Han viste til at han på flyplassene i Bergen, Bodø, Oslo og Stavanger har opplevd det veldig klart at det har blitt tuklet med lyden. Han mener at avlyttingen må ha vært gjort med tillatelse fra norsk politi, og har anmeldt tilsvarende forhold til islandske myndigheter.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking da det ikke var sannsynlig at politiet har opptrådt straffbart. A er ikke omhandlet i straffesaksregisteret i Norge.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 503/18-123, 21.03.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG OVERVÅKING, FORFØLGELSE, VOLD, INNBRUDD, TYVERI M.M

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for en rekke straffbare forhold i forbindelse med at politiet hadde bistått helsevesenet i oppdrag med A. A vedla kopi av div. legejournaler m.m om henne selv, og opplyste at det ikke hadde vært grunnlag for å tvangsinnlegge henne. Politiet hadde også tatt beslag i førerkortet hennes.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av politiets dokumenter om A at det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet hadde bistått helsevesenet i flere oppdrag, blant annet fordi A var vurdert å være suicidal.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 764/18-123, 22.03.2019

 

ANMELDELSE FOR URETTMESSIG BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt A besøksforbud på mangelfullt grunnlag.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Besøksforbudet ble utstedt etter begjæring fra en konkret fornærmet. Gyldigheten av besøksforbudet var vurdert av tingretten og lagmannsretten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 809/18-123, 22.03.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for brudd på taushetsplikten. Det fremgikk av anmeldelsen at B hadde tatt kontakt med en venn av A, og spurt når A kom hjem. B hadde også fortalt vennen at politiet ville aksjonere hos A, og at de etterforsket en barnevernssak. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart. Spesialenhetens etterforsking viste at B hadde spurt As venn når A kom hjem, og deretter om vennen visste hva saken gjaldt. Vennen kjente til saken og svarte bekreftende. B ga ikke opplysninger om saken, og sa aldri at det var en barnevernssak.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Uke 11

Sak 66/19-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) for urettmessig å ha stemplet henne som mistenkt i en straffesak. Tjenestemannen hadde ringt henne samme dag for å avhøre henne. Forholdet gjaldt en leiebil som hun hadde leid for to dager. Leie forholdet ble forlenget av X, og bil ble ikke levert tilbake. Da bilfirmaet anmeldte saken, ble A registrert som feilaktig mistenkt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B eller andre ansatte ved Øst politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Det var A som i første omgang leide bilen, og hennes navn fremgikk også av den nye leiekontrakten. Etter den opprinnelige avtalen skulle A levere tilbake bilen til bilfirmaet 20. november 2018. I midten av desember ringte hun firmaet og opplyste at hun ikke trodde de ville få tilbake bilen. A hadde ikke ønsket å avgi forklaring til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 82/19-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE FOR STRAFFBAR UNNLATELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte namsmannen for ikke å ha rapportert kriminelle handlinger. A anførte at hennes utleier fakturerte leietakerne for strøm han selv brukte. A mente at namsmannen var klar over dette forholdet uten at det ble grepet inn. Begrunnelsen for dette, skulle i følge A, være tette bånd mellom utleieren og politi/namsmann. Da A overtok leiligheten mente hun seg utsatt for samme type strømbedrageri. Dette er anmeldt til politiet.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at ansatte hos namsmannen hadde opptrådt straffbart. Det ble i vurderingen lagt vekt på at A i sin redegjørelse hadde fremsatt udokumenterte påstander.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 168/18-123, 12.03.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING OG ULOVLIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å kjøre til hans mors adresse om natten. Dette skjedde gjentatte ganger, og A oppfattet at politiet trakasserte ham og familien. A anmeldte også tjenesteperson B for trakassering og ulovlig ransaking av en bolig som A eier og leier ut.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser ga ikke svar på om, og eventuelt hvorfor, politiet hadde vært på adressen på de tidspunkter som A anførte i anmeldelsen. Utover det ene tilfellet som var dokumentert med bilder, var det ikke sannsynliggjort at politiet i stort omfang hadde patruljert på adressen. Det var heller ikke sannsynliggjort at dette hadde funnet sted uten tjenstlig grunn.

 

B forklart at han besøkte As eiendom for å undersøke om det var gjort endringer ved eiendommen som kunne endre eiendommens verdi. B viste til at politiet hadde tatt hefte i eiendommen.

 

Spesialenheten fant ikke holdepunkter for at B gjennomførte ransaking etter straffeprosesslovens regler. 

 

B og beboer C forklart seg ulikt om hvordan B fikk tilgang til boligen og hvordan B opptrådte mens han var der. Dersom man la C forklaring til grunn, var det uansett ikke fremkommet opplysninger som ga holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil      

 

 

 

Sak 596/18-123, 13.03.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for overdreven bruk av makt mot ham. A var tatt i nasking, og vektere var tilkalt. De satte på ham håndjern. Deretter kom politiet. A forklarte at politiet la ham i bakken og tok beslag i 1 gram kokain.   

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Det var ikke sannsynliggjort at politiet brukte makt mot A.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble tatt for å ha nasket i en kiosk, og vektere ble tilkalt. Politiet mottok melding fra vekterne om at A var utagerende og ruset. Politiet kom til stedet etter kort tid. A ble bortvist fra sentrum i 24 timer.

 

Vekterne hadde tilkalte politiet på grunn av As oppførsel/utagering. Håndjernene var på da politiet ankom stedet. A forklarte at politiet kastet ham i bakken og brøt på ham. Det var ikke nedtegnet i oppdragsloggen at politiet brukte makt mot A. Med bakgrunn i at vekterne hadde beskrevet A som ruset og utagerende, fant Spesialenheten det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt på et vis som kunne føre til straffansvar. 

 

Spesialenheten iverksatte heller ikke ytterligere undersøkelser rundt As anførsel om at politiet hadde beslaglagt 1 gram kokain som ble funnet på ham. Det var ingen opplysninger om funn av narkotika verken i PO-loggen eller i STRASAK.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

 

Sak 544/18-123, 13.03.2019

 

ANMELDELSE AV UBERETTIGET OVERVÅKING I MANGE ÅR

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha overvåket ham kontinuerlig siden 1978. Han mener at politiet også har kontaktet vennene hans og «satt de opp mot ham».

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Innhentede dokumenter fra politiet vist at de kun hadde noen meldinger om A vedrørende «psykiatri».

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil      

 

 

 

Sak 472/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV FORSØK PÅ Å PÅVIRKE EN RETTSLIG FORKLARING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to ansatte i politiet for å ha forsøkt å få en fornærmet til endre forklaringen sin under hovedforhandlingen i retten hvor også A selv var tiltalt. A hadde ikke selv sett eller hørt dette, men opplyste at den fornærmede hadde forklart ham dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant på bakgrunn av sakens opplysning at det ikke var konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at en ansatt i politiet hadde opptrådt straffbart. A var domfelt, og både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert de forklaringene som ble gitt i retten i forhold til det som tidligere var forklart til politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 528/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV FORSØK PÅ Å PÅVIRKE EN RETTSLIG FORKLARING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to ansatte i politiet for å ha påvirket et vitne til å forklare seg annerledes enn det som var vedkommendes egen oppfatning av situasjonen. A anmeldte også en politiadvokat for å ha motsatt seg at dette kom frem under hovedforhandlingen i retten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart. A var domfelt i saken, og både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert de forklaringene som ble gitt i retten i forhold til det som tidligere hadde skjedd under politiets etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 783/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE AV VITNEPÅVIRKNING

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å få en tjenesteperson som møtte som vitne, til å endre forklaring under hovedforhandlingen i retten. A hadde selv sett politiadvokaten og tjenestepersonen snakke sammen før vitnet forklarte seg.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at politiet hadde opptrådt straffbart. A var domfelt i saken, og både tingretten og lagmannsretten hadde vurdert de forklaringene som ble gitt i retten i forhold til det som tidligere hadde skjedd under politiets etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 334/18-123, 14.03.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA PÅVIRKET RETTSVESENET

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politiadvokat for å ha nedlagt feil påstand om straff i tingretten og således å ha påvirket domstolen til å utmåle en for streng straff. A viste til at straffen skulle utmåles til en felles straff med en tidligere domfellelse, og at tingretten utmålte en lavere straff enn det aktor påstod.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke konkrete opplysninger som sannsynliggjorde at politiadvokaten hadde opptrådt straffbart. A var domfelt i saken, og tingretten hadde foretatt en selvstendig vurdering av alle straffutmålingsmomentene. Det var ikke holdepunkter for at aktor hadde gitt en påstand om straff som det ikke var dekning for.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 257 om påvirkning av rettsvesenet

 

Uke 10

Sak 389/18-123, 06.03.2019

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL OG IKKE OBJEKTIV ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for mangelfull etterforsking og fravær av objektivitet i forbindelse med anmeldelse av sak der hans datter var fornærmet.

 

Spesialenhetens vurdering:

En henleggelsesbeslutning er basert på påtalemessig skjønn. Det tilligger i alminnelighet ikke Spesialenheten å overprøve skjønnsutøvelsen ved påtalemyndighetens avgjørelser. Unntak kan tenkes der det skjønn som er utøvd anføres å være så mangelfullt at det bør vurderes om det er grunnlag for straffansvar.

 

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var Spesialenhetens vurdering at det ikke var forhold eller opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at B eller andre i påtalemyndigheten, ved sine påtalemessige vurderinger i saken hadde opptrådt straffbart. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Politiets henleggelse kan påklages til statsadvokaten. B hadde benyttet klageadgangen, og henleggelsen var opprettholdt av statsadvokaten.

 

Det var heller ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart. Det var med bakgrunn i gjennomgang av lydopptaket av gjennomlesingen av anmeldelsen, ikke holdepunkter for at As datter ble nektet å komme med ytterligere informasjon om eventuelle voldhendelser eller at hun ble nektet å inngi anmeldelser for andre forhold.

 

Det var uheldig at lydopptaket fra avhøret av As datter ikke lenger var å finne, men Spesialenheten kunne ikke se at det var opplysninger som gjorde det sannsynlig at tjenesteperson(er) hadde opptrådt straffbart i den sammenheng.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 469/18-123, 08.03.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA OVERSENDT BESØKSFORBUD TIL TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for ikke å ha sendt besøksforbud til tingretten for behandling.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt flere besøksforbud mot sin tidligere samboer og deres felles datter. Gjennomgang av saksdokumentene ga grunn til å tro at 3 av besøksforbudene ikke var sendt til retten for behandling. 

 

Etter Spesialenhetens vurdering var dette kritikkverdige. Spesialenheten iverksatte imidlertid ikke etterforsking for å avklare nærmere hva som var årsaken til at besøksforbudene ikke ble oversendt retten i tråd med gjeldende regelverk. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ikke fremsto sannsynlig at forholdet vil kunne medføre straffansvar for påtaleansvarlig eller andre ansatte i politiet eller påtalemyndigheten. Det fremsto å være mangelfulle rutiner og forglemmelser, og ikke grunn til å tro at påtaleansvarlig hadde opptrådt kvalifisert klanderverdig eller med forsett unnlatt å oversende besøksforbudene til tingretten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet for gjennomgang av rutinene for oppfølging av besøksforbud.

 

 

 

Sak 752/17-123, 08.03.2019

 

ETTERFORSKING AV MULIG UAKTSOM KJØRING

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig uaktsom kjøring, ved at A hadde kjørt over fartsgrensen og i for høy hastighet etter forholdene på stedet. Det var tjenestepersonene B og C som hadde meldt fra om hendelsen. De kjørte sammen med A til oppdraget. Oppdraget var å kjøre til en togstasjon for å plukke opp to jenter som kom med toget. Jentene var mindreårige og hadde stukket av fra en institusjon. Det var midnatt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet kan på nærmere bestemte vilkår kjøre i utrykning og ved dette holde høyere hastighet enn skiltet.

 

Spesialenheten mente A burde ha sørget for å ha bedre tid på kjøreturen, da det ut fra sakens opplysning fremsto at dette var mulig. Det var likevel Spesialenhetens vurdering at lovligheten av utrykningskjøringen og fravikelsen av fartsbestemmelsen måtte knyttes opp mot selve kjøringen og oppdragets art, ikke at A skulle ha reist tidligere. Det var ikke tvil om at det var viktig å stanse jentene og ta dem tilbake til institusjonen.

 

Selv om vilkårene for å kjøre i utrykning var til stede, er politiet likevel under utrykningskjøringen bundet av aktsomhetsregelen i vegtrafikkloven § 3.

 

Det var grunn til å tro at A tidvis hadde holdt i en hastighet på minst 130 km/t. Utrykningskjøringen ble ikke varslet med sirene og/eller blålys, og A foretok flere forbikjøringer. Kjøreforholdene var beskrevet som noe krevende vinterføre med snøføyk og spor i vegbanen.

 

Spesialenheten fant det kritikkverdig at A kjørte i utrykning uten at kjøringen ble varslet ved bruk av lyd og/eller lyssignal. Spesialenheten fant det likevel ikke bevist utover rimelig tvil at kjøringen var i strid med aktsomhetskravene i vegtrafikkloven § 3. Det ble i vurderingen vektlagt at det på kjøreturen ikke oppstod noen konkrete, farlige trafikksituasjoner.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet

 

Uke 9

Sak 209/18-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE AV EN PÅTALEJURIST FOR URETTMESSIG RANSAKING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en påtalejurist for å ha pågrepet ham og for å ha ransaket hos ham uten grunnlag. A viste til at grunnlaget for dette var en sak/anmeldelse for ett forhold som hadde skjedd flere uker tidligere. A ble den gang pågrepet og satt i arrest – og så løslatt i uten at det ble ransaket.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at påtalejuristen hadde opptrådt straffbart. Det hadde vært grunnlag for å ransake hos A fordi han var mistenkt for overtredelse av flere mulige straffbare forhold. A ble fremstilt og varetektsfengslet grunnet gjentakelsesfare.

 

Påtalejuristen burde imidlertid ha vist til de andre straffesakene i sin «Beslutning om pågripelse/ransaking». Beslutningen var også mangelfull i det påtalejuristen ikke hadde viste til det aktuelle spesielle vilkåret som forelå for å pågripe A, men latt «alle alternativene stå åpne».

 

Saken ble henlagt etter bevisets stilling, men sendt til politimesteren for administrativ vurdering i personalsporet og i læringsøyemed.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet

 

 

 

Sak 614/18-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE AV AT POLITET SKJØT HAM I BENET

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en politimann for å ha skutt ham i benet. A mente dette var unødvendig fordi han ikke hadde opptrådt slik at det var grunnlag for å skyte mot ham. Politiet kunne løst situasjonen ved bruk av mindre makt.

 

Åsted: Offentlig sted, hverdag, om dagen

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet skjøt A i leggen da han forsøkte å skyte med en signalpistol mot politiet. A hadde tidligere forsøkte å unnslippe fra politiet i en stjålet båt, men fikk motorproblemer. Politibåten lå helt inntil den stjålne båten og det var kun ca. 2 meter mellom A og politimannen som skjøt. Politiet hadde gjentatte ganger beordret A til å overgi seg og de hadde varslet bruk av skytevåpen. Politiet hadde forsøkt å nøytralisere A ved bruk av pepperspray uten å lykkes i det. De avfyrte også et varselskudd, men A hadde fortsatt å opptre truende. A hadde noe tidligere tømt et pulverapparat mot politiet og så kastet det mot den ene politimannen.

 

A ble raskt bragt til sykehuset med ambulanse og operert for skuddskaden i leggen.

 

Spesialenheten mente at vilkårene om nødverge var oppfylt. A hadde utført et «angrep» og farligheten av dette tilsa at politiet kunne skyte ham for å avverge videre angrep.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 273 om grov kroppskrenkelse og samme lov § 18 om nødverge

 

 

 

Sak 52/18-123, 28.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE MOT EN MINDREÅRIG

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A stilte, via sin advokat, spørsmål ved grunnlaget for at politiet hadde brukt makt mot ham, og satt på ham håndjern, om maktbruken var forholdsmessig og hvilke vurderinger som ble gjort av hensyn til «barnets beste». A var på tidspunktet for hendelsen 16 år.

 

Åsted: Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i gulvet satte på ham håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Tjenestepersonene B og C var hjemme hos A på uanmeldt besøk fordi han ikke hadde møtt til urinprøver slik ruskontrakten tilsa. Politiet hadde anledning til å komme uanmeldt for å ta urinprøve. Urinprøven var positiv, og A skulle bli med til politistasjonen for avhør. Han nektet å gi fra seg to mobiltelefoner han holdt i hånden. Politiet ønsket å gå igjennom telefonene for å undersøke om det var opplysninger der som kunne være bevis. A kastet begge telefonene i gulvet slik at de knuste. Han ble oppfattet som aggressiv, og ble lagt i gulvet og påsatt håndjern. Spesialenheten la til grunn at han hadde på håndjernene i ca. 10 minutter. Håndjernene ble tatt av forut for avhøret på politistasjonen.

 

Politiet skal være tilbakeholdne med å bruke håndjern på mindreårige. Spesialenheten fant imidlertid ikke at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble vurdert som nødvendig å ha på håndjern under transporten. Også As mor støttet politiets vurdering om dette. Det var videre ikke holdepunkter for at selve nedleggelsen av A gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i politidistriktet fordi det ikke var nedtegnet i rapport at politiet hadde ransaket A.

 

 

 

Sak 93/19-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE AV TORTUR

 

Politidistrikt:

PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte blant annet PST for tortur og overvåkning via mikrobølger.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at PST politiet hadde opptrådt slik A beskrev.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 172/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha gitt ut oppdragsloggen der A var omtalt. Opplysningene var gitt til barneverntjenesten.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Barneverntjenesten hadde anmodet politiet om opplysninger om A. Barneverntjenesten anmodet blant annet om "sammendrag fra PO-logg". Sør-Øst politidistrikt besvarte anmodningen og oversendte brev der det var gitt et resyme av PO-loggen.

 

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene utleveres til offentlige organer i deres interesse. Videre kan barneverntjenesten pålegge offentlige myndigheter, blant andre politiet, å gi opplysninger, uten at taushetsplikten er til hinder for dette.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at ansatte i politiet hadde brutt taushetsplikten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 689/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten mottok en anonym anmeldelse av tjenestepersoner i Politiets utlendingsenhet (PU) etter et avisoppslag. Ifølge avisoppslaget ble en passasjer på et fly tilsnakket av en tjenesteperson fra PU, som ledsaget en mann som skulle uttransportertes. Passasjeren reagerte på måten mannen ble håndtert på av politiet, og tjenestepersonen spurte deretter passasjeren om hun var norsk, og uttalte «Kanskje du også skal pelle deg hjem dit du kom fra?»

 

Spesialenhetens vurdering:

Passasjeren og tjenestepersonen forklarte seg ulikt til Spesialenheten om hva som ble sagt. Ettersom det ikke forelå bevis i saken som ga støtte til noen av forklaringene, kunne Spesialenheten ikke utelukke at tjenestepersonens forklaring var korrekt. Han forklarte at mannen som skulle uttransporteres var krevende og laget mye lyd. Mannen var iført BodyCuff og spyttmaske. Passasjeren henvendte seg til politiet, og tjenestepersonen spurte om hun var norsk. Han registrerte ikke noe svar fra henne på grunn av støyen på flyet og avstanden mellom dem. Det var også en vanskelig og opphetet situasjon om bord. Han sa "Kom deg hjem" til henne, og mente med dette at hun ikke skulle bry seg med det politiet gjorde.  

 

Spesialenheten stilte seg noe undrende til tjenestepersonens ordvalg dersom han kun mente at passasjeren skulle fjerne seg fra situasjonen, og mente at en slik uttalelse kunne oppfattes som krenkende. Selv om tjenestepersonens uttalelse kom som følge av at passasjeren henvendte seg til ham i en for politiet krevende situasjon, burde han helt klart ha behersket seg og avstått fra slikt. Spesialenheten mente imidlertid at uttalelsen ikke representerte grovt brudd på en tjenesteplikt.

Ettersom bevisene i saken ikke ga et entydig svar på hva tjenestepersonen uttalte til passasjeren, ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenheten mente at etterforskingsresultatet med særlig styrke talte mot at tjenestepersonenes maktbruk mot mannen som skulle uttransporteres overskred terskelen for lovlig maktbruk.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 744/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN MV

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner for grov uforstand i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

As kontakt med politiet på 80 og 90-tallet. De anmeldte forholdene skjedde på slutten av 90-tallet.  Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Eventuelle straffbare forhold ville være foreldet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av foreldelse

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven (1902) § 324 tjenestefeil

Straffeloven (1902) § 325 grov uforstand i tjenesten

 

 

 

Sak 74/18-123, 01.03.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for å ha fortalt til sin romkamerat (C) at A var en kjenning av politiet og at politiet hadde vært hos familien. C sendte A tekstmelding med slikt innhold fordi C i utgangspunktet skulle være barnevakt for As barn. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger om at en navngitt person er en kjenning av politiet og opplysninger om at politiet gjentatte ganger har vært der grunnet husbråk er opplysninger som er undergitt taushetsplikt.

Det var ikke tvil om at bråk i blokken og at politiet har hatt oppdrag på adressen i den forbindelse, hadde vært et tema mellom B og C. B og C forklart seg forskjellig om innholdet i dialogen. C mente at B hadde fortalt at A var kjenninger av politiet og at politiet hadde vært hos dem flere ganger i forbindelse med husbråk og klager. B forklarte at hun var kjent med husbråk på adressen både gjennom egne opplevelser som beboer i samme blokk, og ved opplysninger mottatt i tjenesten. B trodde at C selv kunne ha koblet hennes opplysninger om at politiet hadde vært på oppdrag i blokka med egen informasjon om A, og trukket slutningen om at A var kjenninger av politiet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

Uke 8

Sak 529/18-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE FOR MISBRUK AV OFFENTLIG MYNDIGHET

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet og påtalemyndigheten for grovt misbruk av offentlig myndighet i forbindelse med etterforsking og rettsforhandlinger i straffesaken mot ham. Forholdene han viste til var blant annet tilbakeholdelse av informasjon og ufullstendige og uriktige opplysninger om hendelser i rapporter, sletting av lydopptak og lydavhør, mangelfull sikring av mobiltelefoner og tilrettelegging for at fornærmede kunne påvirke vitner og tilpasse sin forklaring. Han mente at politiadvokaten hadde samarbeidet med forsvareren om å ødelegge hans anke over tingrettsdommen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk straffesaksdokumentene i lys av As anførsler, uten å finne mistanke om straffbar tjenesteutøvelse. På tidspunktet for As anmeldelse var han rettskraftig domfelt, etter å ha uttømt sine ankemuligheter. Det var ingen opplysninger i domstolens beslutninger som underbygget As påstander om mangler ved etterforskingen eller iretteføringen av saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 568/18-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE AV TRUSLER

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politidistriktet for å ha sendt ham en tekstmelding med truende innhold. A opplyste at han hadde mottatt en tekstmelding sendt fra sentralbordnummeret til Øst politidistrikt, der han ble bedt om å betale tilbake penger til en person (B).

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens etterforsking viste at tekstmeldingen ble sendt fra telefonnummer identisk med sentralbordnummeret til politidistriktet, men at det ikke er mulig å sende tekstmeldinger direkte fra dette nummeret. Spesialenheten fikk også opplyst at det finnes innholdsleverandører som selger sms-tjenester, hvor bruker selv kan velge avsendernavn/nummer. I dette tilfellet har en innholds­leverandør latt noen sende en tekstmelding med det aktuelle avsendernummeret. Innholdsleverandøren som leverte meldingen opplyste at de i sin database ikke hadde lagret opplysninger fra det tidspunktet den aktuelle meldingen ble sendt.

 

Spesialenheten la til grunn at det ikke lenger var mulig å spore reell avsender av tekstmeldingen A mottok, og at hvem som helst ved bruk av nettbaserte sms-tjenester kunne sende en tekstmelding som tilsynelatende kommer fra telefonnummeret knyttet til Øst politidistrikt. Det var dermed uvisst om avsender var ansatt i politiet eller ikke. Spesialenheten kunne ikke se at ytterligere etterforskingsskritt ville oppklare saken. Saken ble henlagt grunnet mangel på opplysninger om gjerningsperson.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 263 om trusler

 

 

 

Sak 914/18-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE AV ANSATTE I POLITIET FOR BRUK AV VOLD

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to politibetjenter for strengt å ha beordret ham ut av en båt han ønsket å kjøpe. Han ble også pålagt å forlate stedet og ikke komme tilbake på 24 timer. A hadde tillatelse fra båteier til å besiktige båten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Patruljen ble tilkalt fordi vaktmesteren i båthavnen ringte og fortalte at A var i en båt som tilhørte en annen, og at A hadde truet ham med juling. Patruljen opplyste også at A var ufin og kverulerende mot dem og at de derfor hadde bortvist ham fra stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 463/18-123, 19.02.2019

 

UTRYKNINGSKJØRING MED VEGTRAFIKKUHELL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en patrulje under utrykning hadde kjørt ned i en kulvert på en anleggsvei (del av gamle E6) ved siden av E6 i Stange kommune.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. Politibetjenten hadde snudd på E6 hvor kjøremønsteret hadde blitt omregulert i forbindelse med pågående og langvarig utbygging. Han oppdaget ikke at den gamle nordgående kjørebanen som lå øst for midtdeleren på E6, hadde blitt omregulert til anleggsvei. Etter det opplyste var det ingen skilting på stedet der han snudde som viste dette. Siden veien var asfaltert og «rett og fin», oppdaget han heller ikke av den grunn at det var en anleggsvei. Politibetjenten kjørte så utrykning i ca. 100-150 km/t nordover. Anleggsveien endte plutselig i en kulvert som var gravd tvers over. Tjenestepersonen klarte ikke å stanse, og kjørte ned i kulverten. Etter det opplyste var heller ikke dette arbeidet skiltet eller varslet på forhånd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 94/18-123, 19.02.2019

 

ETTERFORSKING AV UFORSIKTIG OMGANG MED SKYTEVÅPEN EGNET TIL Å VOLDE FARE

 

Politidistrikt:

Nationella innsatsstyrken i Sverige

 

Anmeldelse:

Oslo politidistrikt meldte om at en svensk tjenesteperson som deltok på et kurs i Norge, hadde avfyrt et vådeskudd. Kulen hadde gått gjennom veggen i 2. etasje på forlegningsrommet, og truffet endeveggen på en tilstøtende bygning ca. 4,9 meter over bakkenivå. Endeveggen var av mur og kulen hadde stanset i denne.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at tjenestepersoner hadde opptrådt uaktsomt. Selv om patronen kunne ha sittet igjen i kammeret på pipen etter endt trening, skulle dette ha vært oppdaget. Tjenestepersonen mente at han hadde tatt avtrekk i «sikker retning». Det var ikke andre til stede i umiddelbar nærhet. Det var videre på det rene at kulen hadde stanset høyt oppe i en tilstøtende endevegg av mur. Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at vådeskuddet var egnet til å volde fare for andre.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt etter bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 188 om uforsiktig omgang med skytevåpen egent til å volde fare for andre

 

Administrativ avgjørelse:

Saken er sendt til administrativ gjennomgang i Oslo politidistriktet som kursansvarlige og til Nationella innsatsstyrken i Sverige

 

 

 

Sak 564/18-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE FOR MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet oversendte sak om mulig brudd på taushetsplikten fra tjenesteperson Bs side. A hadde til politiet opplyst at B hadde fortalt moren til en kamerat av ham at han var domfelt for brudd på narkotikalovgivningen. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente etterforskingen med særlig styrke talte mot at B hadde brutt sin lovpålagte taushetsplikt. C benektet å ha mottatt taushetsbelagte opplysninger om A, og det var heller ikke noe ved Bs bruk av registrene som fremsto påfallende.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 29/19-123, 19.02.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ikke navngitte tjenestepersoner for å ha gjort søk i politiets registre og gitt taushetsbelagt informasjon til hans sønns mor, X, i forbindelse med en samværsak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynliggjort at politiansatte hadde søkt på A i politiets registre uten å ha tjenestemessig behov eller at de hadde gitt taushetsbelagte opplysninger om A til X. Det er ved vurderingen lagt vekt på at opplysningene gjengitt i tilsvaret om As strafferettslige historikk var generelt utformet, og at det ikke var usannsynlig at X hadde fått opplysningene fra andre enn politiet.

 

For øvrig var de anmeldte forhold mest sannsynlig foreldet allerede på tidspunktet da A innga sin anmeldelse til Spesialenheten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 533/18-123, 20.02.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA BLITT ANHOLDT OG VISITERT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politi for ulovlig frihetsberøvelse og ransaking i forbindelse med at han samme dag ca. kl. 13.15 ble anholdt og visitert i Brugata i Oslo.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var i skriftlig beslutning hjemlet i politiloven § 7a besluttet at det skulle gjennomføres visitasjoner av personer og kjøretøy i området Brugata, Vaterland tirsdag 17. juli 2018 mellom kl. 08 og 15 med formål å søke etter våpen. Det var i beslutningen vist til at området er definert som fokusområde for å forebygge vold på grunn av høy representasjon på politiets kriminalitetsstatistikk.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart ved å visitere A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 349/18-123, 20.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET RANSAKING, PÅGRIPELSE ETC.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uhjemlet pågripelse og ransaking av familiens bolig i forbindelse med etterforsking mot ham. Videre mente han at politiet uten rettslig grunnlag hadde utgitt straffesaksdokumenter/opplysninger til barneverntjenesten, og at politiets straffesak mot ektefellen for brudd på tolloven var et eksempel på politiets utilbørlig press og krenkelser av familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 7

Sak 545/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha tatt seg inn på hans eiendom. A opplyste at hans svigerfar hadde ringt politiet og opplyst at A hadde holdt rundt halsen til As kone. Politiet hadde kommet inn på As eiendom til tross for at det på inngangsporten fremgikk at eiendommen var lukket område. Politiet ble værende, selv om både A og ektefellen ga beskjed om at det ikke var nødvendig. A ble ransaket av politiet og fratatt en foldekniv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på at politiet mottok melding om at A hadde tatt kvelertak på sin kone, og at politiet etter politiinstruksen § 8-7 har adgang til å gå inn på privat grunn for blant annet å forebygge, stanse eller etterforske lovbrudd, eller avverge fare for enkeltpersoner som befinner seg på stedet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 514/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

En person anmeldte politiet for vold mot sin far (A) på 85 år. Anmeldelsen omfattet også tyveri av As bil, bilnøkler og førerkort. A ble stoppet av politiet for trafikkontroll og oppfordret til å gi fra seg sine nøkler. A nektet fordi han mente å kjøre lovlig. A ble da påsatt håndjern, noe som medførte store sår på hans underarmer.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet ved to anledninger stanset A i trafikkontroll. A ble forklart av politiet at han ikke kunne kjøre bil før han hadde fått helseattest. A ga uttrykk for at han fortsatt ville kjøre bil. Ved den siste anledningen ba politiet A om å gi fra seg bilnøklene. A nektet og politiet måtte tvinge nøklene ut av hans hånd. Det ble besluttet at bilen skulle kjøres til lensmannskontoret og at A skulle sitte på i politibilen. Ettersom A var sint og skulle sitte i politibilen med kun én tjenesteperson, ble han påsatt håndjern. A gjorde motstand ved håndjernspåsettet, noe som medførte at noe hud ble skrapet vekk fra hans underarmer.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på As manglende forståelse for at han ikke lovlig kunne kjøre bil i Norge uten at det forelå helseattest. Hans vedvarende motvilje mot å etterkomme politiets anmodninger om å gi fra seg bilnøkkelen, sammenholdt med hans uttalelser om at han fortsatt kom til å kjøre bil, ga etter Spesialenhetens mening politiet anledning til å bruke makt for å få kontroll på bilnøklene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 531/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for brudd på taushetsplikten i forbindelse med forkynning av besøksforbud. Politiet påtraff A på kjærestens (B) adresse. A opplyste at hun nektet å snakke med politiet, og politiet la igjen besøksforbudet utenfor Bs bolig. Ifølge A ga også politiet opplysninger fra hennes sak til B.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A og B over tid hadde vært i konflikt med As ekskjæreste. Det var tidligere ilagt gjensidige besøksforbud mot B og ekskjæresten. Ekskjæresten begjærte på nytt besøksforbud mot A og B, noe politiet etterkom. Besøksforbudene mot A og B ble forkynt samtidig.

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble vist til domstolslovens bestemmelser om forkynning, og at grunnlaget for besøksforbudet var kjent for B.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 652/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre tjenestepersoner for å ha brukket hans arm i forbindelse med innbringelse. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble innbrakt i arrest etter å ha vært overstadig beruset. A kom med svært nedsettende uttalelser til politiet i forbindelse med innbringelsen, var aggressiv og gikk mot en av tjenestepersonene. Han ble lagt i bakken og påsatt håndjern. A ble kjørt til legevakt og klarert for arrest.

 

Spesialenheten mente det var lite sannsynlig at A brakk armen i forbindelse med hendelsen, og viste til at smerter i armen ikke syntes å ha vært noe tema verken da A ble fremstilt for lege eller under oppholdet i arresten. A motsatte seg arrest, og måtte derfor selv anses å ha medvirket til eventuelle smerter eller skader i armen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 555/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenestefeil etter at et pass han leverte inn til destruksjon, ikke ble makulert. A opplyste at han leverte inn sitt pass til makulering i forbindelse med søknad om nytt pass. Et drøyt halvår senere ble han kontaktet av politiet med beskjed om at dette passet var funnet og innlevert til politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at passet var makulert elektronisk, og det skulle da ha vært hullet og kastet i en søppelkasse som blir makulert når den er tom. Politidistriktet opplyste at passet sannsynligvis var kommet bort før det ble lagt i søppeldunken. Spesialenheten fant ikke grunn til å iverksette etterforsking. Det ble bemerket at hendelsen helt klart var uheldig, og at det er viktig med gode og sikre rutiner for behandling av innleverte pass. Samtidig er det vanskelig å sikre seg helt mot menneskelige feil, og det var lite sannsynlig at tjenestepersonene som håndterte passet hadde opptrådt straffbart. Videre kunne Spesialenheten vanskelig se at ytterligere undersøkelser så vidt lenge etter hendelsen ville kunne kaste nærmere lys over forholdet, og mente derfor at det vil være uforholdsmessig å iverksette etterforsking.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 884/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA REGISTRERT ANMELDELSE OG FOR LØGN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha registeret hennes anmeldelse og for å ha løyet om at anmeldelsen ikke var mottatt hos politiet. A mente at tjenestepersonen ordla seg på slik måte at han måtte ha kjent til innholdet i anmeldelsen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. For øvrig ble anmeldelsen registrert etter at A ble bedt om å sende den på nytt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 557/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for forskjellsbehandling. Han viste til at politiet ikke hadde etterforsket hans anmeldelse av tyveri av datautstyr. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet hadde henlagt As anmeldelse på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet. Henleggelsen var etter klage fra A opprettholdt av statsadvokaten.  Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 797/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for trakassering og personforfølgelse av en venn, og mente også at politiet forfulgte A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at det var en konflikt mellom A og vennen på den ene side, og en kvinne som bodde i samme hus som vennen. Dette resulterte i at politiet ved gjentatte anledninger mottok henvendelser fra partene. Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil         

 

 

 

Sak 518/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for tjenestefeil i forbindelse med at han under transport til arresten slo hodet, og at han ikke fikk legetilsyn på cellen.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble pågrepet og kjørt til arrest. Han ble sittende på gulvet i cellebilen og slo under transporten hodet i veggen bak seg. Han ble sittende i arrest i noe over ett døgn. Videoopptak fra cellen viste at A flere ganger klaget over vondt i hodet og ba om legetilsyn. Han ble på et tidspunkt tilbudt legetilsyn, men avslo dette i påvente av avhør. 

 

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen av transporten til arresten ble det ansett uforholdsmessig å iverksette etterforskning med tanke på å undersøke om det foreligger brudd på vegtrafikkloven § 23a og forskrift om bruk av bilbelte § 1. Det ble vist til at slike overtredelser normalt sanksjoneres med gebyr. Det var heller ikke sannsynlig at det forelå et brudd på en tjenesteplikt av en så grov karakter at det kunne være aktuelt med et straffansvar etter straffeloven § § 171 eller 172.

 

Ved vurderingen av As opphold i arrest ble det lagt vekt på opplysninger i logg over arresttiltak og videoopptak om at han ble tilbudt transport til legevakta for tilsyn, men at han selv avslo dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 579/18-123, 14.02.2019

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for overdreven maktbruk. A opplyste at hun ble stanset i billettkontroll på en buss, og at hun ble sint og kom med nedsettende uttalelser til kontrollørene. Kontrollørene tilkalte politiet. A kalte politiet blant annet «stygge gamle rasister» og «ubrukelige tapere». A opplyste at politiet holdt armen hennes slik at hun fikk vondt, at hun ble lagt i bakken og at den ene tjenestepersonen tråkket henne på låret slik at hun fikk blåmerke. A erkjente å ha vært svært full og frekk i munnen.

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på kveldstid

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Spesialenhetens undersøkelser viste at politiet la A i bakken og brukte håndjern

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen blant annet lagt vekt på As vedvarende utagering og nedsettende uttalelser til både billettkontrollørene og politiet. Ettersom hun etter gjentatte oppfordringer ikke roet seg, mente Spesialenheten at det var anledning for politiet til å bruke makt for å få kontroll på henne.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 6

Sak 600/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE FOR MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for mulig brudd på taushetsplikten fordi hun hadde funnet straffesaksdokumenter i sin personalmappe.

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelsene tydet på at dokumentene i hovedsak var inngitt av A selv. Noen dokumenter var også inngitt av personer som var parter i saker tilknyttet A. Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde utgitt dokumenter eller brutt taushetsplikten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 668/18-123, 04.02.2019

 

ANMELDELSE KNYTTET TIL URINTEST

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte at han i tjenesten ble bedt om å avlegge urintest.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Spesialenheten la til grunn at undersøkelsen var å anse som bruk av et straffeprosessuelt tvangsmiddel med det formål å avdekke om A hadde benyttet rusmiddel. Det forelå muntlig beslutning om urinundersøkelse fra jourhavende jurist, og A samtykket til å ta urintesten.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 348/18-123, 06.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UHJEMLET RANSAKING, PÅGRIPELSE ETC.

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for uhjemlet ransaking av familiens bolig i forbindelse med etterforsking mot hennes ektefelle. A anførte også at hun ikke fikk den informasjon hun hadde krav på om bakgrunnen for ransakingen, informasjon om barna og deres ve og vel, og hva som ble tatt i beslag. Videre mente hun at politiet uten rettslig grunnlag hadde utgitt straffesaksdokumenter/opplysninger til barneverntjenesten, og at politiets straffesak mot henne for brudd på tolloven var et eksempel på politiets utilbørlig press og krenkelser av familien.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det fremkom ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 583/18-123, 06.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å bruke unødig makt mot henne. Politiet kom hjem til A etter bekymringsmelding om As helsetilstand. I følge A brøt politiet opp igjen et ribbeinsbrudd som hadde grodd, da de skulle sette på henne håndjern.

 

Åsted: Privat eiendom hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Bistand helsevesen

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: A anførte at politiet bendte hendene bak på ryggen hennes for å sette på håndjern. Uklart om dette skjedde.

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at tjenestemennene opptrådte straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det var besluttet at A, av hensyn til hennes egen helsetilstand og sikkerhet, skulle fremstilles for lege. A motsatte seg politiets tjenesteutøvelse og uttalte selv at de måtte bruke makt for å få henne med seg. Det er uklart om politiet brukte makt. A opplyste ikke til patruljen at hun hadde en ribbeinsskade og uttrykte heller ikke at hun fikk smerter som følge av politiets håndtering av henne.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 486/18-123, 07.02.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Søskenparet A og B anmeldte en polititjenesteperson (C) for tjenestefeil i forbindelse med at C, etter anmodning fra barneverntjenesten, utarbeidet en sikkerhetsvurdering. Vurderingen gjaldt sikkerheten til Bs barn ved eventuelt samvær med B. Barnet bodde på sperret adresse fordi blant annet B tidligere hadde bortført barnet. A viste til at C, i forbindelse med vurderingen, hadde søkt på ham i politiets registre. A og B viste til at det ikke fantes risikobedømmingsverktøy for vurderinger av fare for bortføring, og anførte at C derfor ikke hadde kompetanse til å foreta undersøkelsene i politiets registre. De mente også at vurderingen inneholdt faktafeil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at barneverntjenesten har hjemmel til å kunne gi pålegg til offentlige myndigheter om å gi taushetsbelagte opplysninger når dette er nødvendig i forbindelse med vurdering, forberedelse og behandling av saker etter barnevernloven jf. lov om barneverntjenester § 6-4 annet ledd. Videre fremgår det av politiregisterloven § 21 at tjenestepersoner i politiet kan gis tilgang (rett til direkte søk) til opplysninger i den utstrekning det er et tjenestemessig behov. Det ble lagt til grunn at politiet i dette tilfellet foretok undersøkelser de fant nødvendige for å besvare barnevernets anmodning. Det ble også sett hen til at C i sikkerhetsvurderingen tilkjennega at det ikke foreligger risikobedømmingsverktøy for vurderinger av fare for bortføring, og at hans vurdering var basert på skjønn. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 818/18-123, 05.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha slått ham i hodet, på overkroppen og tatt kvelertak. I følge A fikk han på sykehuset påvist skader i bein, nakke, overkropp og ansikt

 

Åsted: Offentlig sted helg om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken, brukte håndjern, spyttehette og bodycuff

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. A nektet å etterkomme pålegg fra politiet, og opptrådte truende og utagerende mot politiet under deres tjenesteutøvelse. I slike situasjoner vil politiet ha anledning til å bruke makt innenfor rammene angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2.

 

Det måtte fem tjenestepersoner til for å få kontroll på A og få ham transportert til politistasjonen. Politiets anmeldelse, samt fortløpende meldinger til operasjonssentralen i anledning hendelsen, sto i klar motstrid til anførslene i As anmeldelse. A skallet med vilje hodet i murveggen i garasjen på politihuset. Videoopptak viste at han sparket i bildøren på cellebilen slik at den ble skadet. Hans utagering og manglende evne/vilje til å roe seg tross gjentatte oppfordringer, medførte at politiet så seg nødt til å iføre ham spyttemaske og bodycuff.

 

A har videre ikke bidratt til å opplyse det anmeldte forhold, herunder ikke signert fritak for taushetsplikt, slik at relevante helseopplysninger kunne innhentes. 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 737/18-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å avbryte telefonsamtaler med ham, nekte ham innsyn i straffesaker, at de «lyver» m.v

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet saksopplysninger fra politiet, og fant det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde heller ikke konkretisert tid og sted for når forholdene hadde funnet sted eller konkretisert hva som faktisk hadde skjedd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 647/18-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR Å HA NEKTET Å TA IMOT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte det forhold at en ansatte i politiet ikke ville gi ham kopi av anmeldelsen han ønsket å inngi og for at politiet ikke ville ta imot anmeldelsen hans.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

I politiets operasjonslogg fremkom at A trodde at han selv måtte få kopi av anmeldelsen for at politiet skulle behandle den (originalen). A hadde derfor selv bedt om å få anmeldelsen tilbake og deretter forlatt stedet.

 

A hadde noe senere levert anmeldelsen til politiet på et annet sted, og den var da registrert mottatt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 694/18-123, 08.02.2019

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR DIVERSE STRAFFBARE FORHOLD

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å presse ham til å ta sitt eget liv, vold, tyveri av penger, løgn, mv.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet saksopplysninger fra politiet og gjennomgikk disse. Det fremgikk blant annet at politiet hadde oppsøkt A etter at han hadde opplyst å ville ta sitt liv. Politiet hadde da fremstilt ham for lege, som konkluderte med at det ikke var grunnlag for tvangsinnleggelse. A ble deretter dimittert.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. A hadde heller ikke konkretisert tid og sted for når de andre anmeldte forholdene hadde funnet sted, og konkretisert hva som faktisk hadde skjedd.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 615/18-123, 08.02.2019

 

ETTERFORSKING FOR OPPBEVARING AV NARKOTIKABESLAG I SKAP

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at det var funnet narkotika i postskapet til A. Det var antatt at narkotikaen var beslag.  

 

Spesialenhetens vurdering:

A forklarte at han ikke kjente til narkotikaen, og hadde ikke hatt befatning med beslaget. Han brukte ikke postskapet, kun hyllen under skapet. Skapet sto ulåst. A trodde noen kunne ha lagt beslaget i skapet hans som en slags mellomlagring, og så blitt avglemt. Han vet ikke hvem som kunne ha lagt det der.

 

Spesialenheten la til grunn at narkotikaen var beslag. Beslaget var ikke håndtert i samsvar med gjeldende instruks for beslagshåndtering.

 

A avviste kjennskap til narkotikaen. Skapet sto ulåst. Spesialenheten kunne ikke utelukke at andre enn A kunne ha lagt lynlåsposene i skapet. Etterforskingen kunne ikke avklare nærmere når, hvorfor og hvem som la lynlåsposene i As skap. Ytterligere etterforsking ville, slik Spesialenheten så det, ikke lede til svar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 5

Sak 618/17-123, 28.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Utrykningspolitiet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk fra Utrykningspolitiet melding om en hendelse der en patrulje hadde stanset en bil for hastighetsovertredelse. Fører av bilen opplyste til politiet at han var på vei til sykehuset med sin kone, som var fødende med tvillinger og at det hastet med å komme frem. Politiet eskorterte paret til sykehuset. Etter at mannen hadde fulgt sin kone inn til akuttmottaket, gikk han ut igjen og snakket med politiet. Han ble ilagt et forenklet forelegg for hastighetsoverskridelsen. Konen ble sittende igjen ved akuttmottaket, og fulgt opp til fødeavdelingen av sin mann først etter at han hadde avsluttet samtalen med politiet. Behandlende lege ved sykehuset opplyste at denne forsinkelsen kunne ha medført at liv hadde gått tapt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiloven § 2 nr. 4 at politiet skal yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevet og naturlig.

 

Det var uomtvistet at tjenestepersonene ikke bistod den fødende kvinnen med å påse at hun umiddelbart fikk den helsehjelpen det i ettertid viste seg at hun hadde behov for. Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene var av den oppfatning at kvinnen var tilstrekkelig ivaretatt av helsepersonell på tidspunktet hun var fulgt inn på akuttmottaket på sykehuset. Denne oppfatningen av situasjonen fremsto etter omstendighetene også som aktsom. Det var også klart at tjenestepersonene ikke kunne bebreides for at det ikke ble kjørt uttrykning til sykehuset. Det var ikke holdepunkter for at de to på dette tidspunktet burde forstått hvor akutt situasjonen for kvinnen var, og det var også relativt kort avstand til sykehuset.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 15/19-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte PST for å overvåke ham gjennom pc og annet elektronisk utstyr.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at det var opptrådt straffbart. A hadde også trukket sin anmeldelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 528/17-123, 30.01.2019

 

ETTERFORSKING AV MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten opprettet sak om mulig brudd på taushetsplikten etter at A opplyste til politiet at X hadde fortalt henne at en polititjenesteperson ga ham opplysninger fra politiets saker.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten etterforsking ga ikke holdepunkter for at den personen som ble nevnt om mulig mistenkt, hadde søkt på A og/eller straffesaken. Det var heller ikke holdepunkter for at tjenestepersonen hadde gitt opplysninger til X.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 812/18-123, 31.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for gjentatte ganger å ha kjørt inn på gårdsplassen hennes.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen føringer hos politiet som omhandlet A. Etter Spesialenhetens mening var det ikke sannsynlig at politiet hadde forholdt seg som beskrevet av A uten å ha en tjenstlig og dermed legitim grunn for det. På grunn av politiets taushetsplikt var det heller ikke gitt at politiet kunne gi A noe svar på hvorfor de hadde vært i området på aktuelle tidspunkt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 589/18-123, 31.01.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ulovlig "razzia" og hærverk på hans eiendom. Han mente hendelsen fant sted i november 2017, men viste til at politiet selv måtte kunne finne tilbake til korrekt dato. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i politiets register kunne ikke avdekke hvilken ransaking A mente og når denne skulle ha skjedd, og A besvarte ikke Spesialenhetens henvendelser for å avklare dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 772/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot ham slik at han fikk flere brudd i høyre arm, både i håndleddet og overarmen. Han skulle også ha fått knust albuer og knær på venstre side.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger innhentet fra politidistriktet viste at politiet gjentatte ganger hadde blitt varslet om As adferd og vært i kontakt med ham grunnet dette. I flere av tilfellene hadde politiet transportert A til legevakt og psykiatrisk sykehus. Det var ingen opplysninger som sannsynliggjorde As påstander om at politiet hadde påført ham brudd/ skadet ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 729/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA OPPSØKT HENNES ADRESSE FOR Å KOMME I KONTAKT MED B

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere ganger å komme hjem til henne for å komme i kontakt med B. B bor ikke hos A. A hadde gjentatte ganger informert politiet om dette, men de fortsatte å komme hjem til henne.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avdekke hvorfor politiet antok at B kunne påtreffes hos A. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 773/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR FORFØLGELSE OG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for overvåkning og forfølgelse. A har navngitt en tjenesteperson som han mener har overvåket ham. Overvåkningen skal pågå fortsatt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet har overvåket A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 671/17-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot henne. Hun hadde oppsøkt politistasjonen grunnet uenighet om oppgjøret for en taxitur. Hun satt i drosjen utenfor politistasjonen da bildøren ble revet opp av en politimann. Han røsket mobiltelefonen ut av hendene hennes og kastet telefonen, før han kastet seg over henne. Hun ble dratt brutalt ut av bilen og lagt i bakken. Politimannen satte seg oppå ryggen hennes. A skrek av redsel. En mann filmet hendelsen. A fikk påsatt håndjern på ryggen og ble tatt med ned i kjelleren på politistasjonen. A opplyste til politiet at hun har PTSD og panikkangst. Politiet lo av henne. I ettertid hadde hun vondt i ribbein og hofte, nakke og tenner.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og satte på henne håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene B og/eller C hadde kastet seg over A, dratt henne brutalt ut av bilen, lagt henne i bakken og satt seg på ryggen hennes, slik hun anførte. Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene forsøkte dialog med A og oppfordret henne om å roe seg ned. På grunn av hennes opptreden ble det vurdert som nødvendig å få kontroll over henne ved å legge henne i bakken. C forklarte at han benyttet godkjent arrestasjonsteknikk, og avviste at A ble skadet. Heller ikke B kjente til at A ble skadet. For øvrig fremkommet ingen opplysninger fra arresten/inkvireringen som støtter As forklaring om skader.

 

Bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden og fremsto ikke som unødvendig eller uforholdsmessig i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 4

Sak 17/19-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA REGISTRERT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for ikke å ha registrert anmeldelse. A hadde sendt anmeldelsen til politimesteren personlig. A mente at unnlatelse av å registrere anmeldelsen skyldtes en tidligere og pågående konflikt med A, som politimesteren var redd skulle bli avslørt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politimesteren hadde viderebragt anmeldelsen for registrering. Fordi A også hadde sendt anmeldelsen i kopi til Spesialenheten hadde det vært kontakt mellom Spesialenheten og politidistriktet om hvem som skulle registrere anmeldelsen. Fordi anmeldelsen var rettet mot en person som ikke omfattes av Spesialenhetens mandat, måtte politidistriktet registrere og behandle anmeldelsen.

 

Det var ukjent hvorfor anmeldelsen ikke var registrert, men det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avdekke dette, idet det ikke var sannsynlig at ansatte i politidistriktet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 310/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for bruk av makt mot hennes sønn B i forbindelse med politiets bistand med å få sønnen ut av klasserommet på skolen.

 

Åsted: Offentlig sted på dagtid

 

Oppdrag: Orden, bistand

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i Bs armer for å hindre ham i å forlate klasserommet. De la B på gulvet.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt av skolen fordi skolens ansatte ikke selv kunne bruke makt mot B for å få ham ut av klasserommet. Det var over tid forsøkt å overtale gutten til å bli med moren hjem frivillig. Det var frykt for at B kunne utagere mot medelevene. B ønsket ikke å snakke med politiet, og forsøkte å gå. Tjenestemennene tok tak i armene hans for å holde ham tilbake. Han sparket tjenestemennene flere ganger i låret. De la ham ned på gulvet for å ro ham. B ble etter hvert med tjenestemennene og moren ut slik at han kunne reise hjem.

 

Ut fra situasjonen, Bs oppførsel og de vurderingene som var gjort på forhånd, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt mot B innebar straffansvar. Det var heller ikke opplysninger i saken som tilsa at håndteringen av oppdraget fra operatørens side og tjenestepersonenes side innebar en tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 590/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ PRIVATLIVETS FRED, ULOVLIG RANSAKING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner som kom hjem til ham. Tjenestepersonene opplyste ikke tjenestenummer og hadde ikke ransakingsbeslutning. De presset seg forbi A inn i boligen mot hans vilje, og tok med hans kjæreste.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet oppsøkte As adresse etter melding som kunne tyde på at X ble holdt hos A mot sin vilje. X ble frivillig med politiet bort fra As bolig. Det var ikke holdepunkter for at politiet ransaket hos A eller at de hadde opptrådt straffbart ved å ikke opplyse tjenestenummer.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 470/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BESLAG

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt beslag i tabletter som hans kjæreste hadde tatt med til Norge fra utlandet. A mente beslaget var ulovlig og at kjæresten hadde blitt holdt tilbake av politiet i tre timer. Dette mente han var trakassering.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Tablettene som As kjæreste hadde tatt med til Norge hadde virkestoffer som er registrert på dopinglisten, og hun hadde ikke gyldig dokumentasjon. A ble ikke holdt tilbake av politiet, slik A anførte.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 419/18-123, 21.01.2019

 

MELDING OM VEGTRAFIKKUHELL VED FORFØLGELSE AV MOTORSYKLIST

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at en motorsykkel med fører A og passasjer hadde kjørt av vegen i forbindelse med at den ble forfulgt av en politibil. Føreren av motorsykkelen hadde unnlatt å stanse for kontroll, og hadde i stedet forsøkt å kjøre fra politiet. Motorsykkelen var stjålet.    

 

Spesialenhetens vurdering:

Patruljen varlet med lys- og etter hvert lydsignal for å få A til å stanse. A etterkom ikke dette, men akselererte og skiftet kjørefelt flere ganger for å unnslippe politiet. På et tidspunkt var kjøretøyene oppe i 170 km/t. Forfølgelsen varte i ca. 1 minutt, før føreren av motorsykkelen ikke klarte svingen på avkjøringsrampen, og kjørte av veien. As hastighet var da ca. 80 km/t. Passasjeren fikk bruddskader.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde kjørt uforsvarlig. Tjenestebilen holdt tilstrekkelig avstand til motorsykkelen, og det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet ved sin kjøring presset A slik at han kjørte av veien.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 719/17-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR PÅKJØRSEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kjørt på hennes vannscooter i forbindelse med at hun ble stanset av politiet i båt. Scooteren fikk riper.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det oppstod ingen personskade, kun det som måtte anses som begrensede materielle skader. Tilsvarende sammenstøt mellom sivile ville sannsynligvis ikke blitt etterforsket av politiet.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 255/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR KRENKENDE OPPFØRSEL 

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for trakasserende og ydmykende atferd i forbindelse med en kontroll av A da han sto og ventet på bussen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken fant Spesialenheten det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart i forbindelse med kontrollen av A. Tjenestepersonene hadde tjenstlig grunn til å kontrollere A opp mot et stikkbrev. Det var ingen bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde andre motiver, slik A anførte. Videre ga filmopptakene som A fremla ikke holdepunkter for trakasserende atferd eller unødvendig bruk av makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 603/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE KNYTTET TIL BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt A besøksforbud. A mente at det ikke var grunnlag for besøksforbudet, samt at beskrivelsen av saken ved oversendelse til retten var kun til motpartens fordel. As argumentasjon var utelatt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Vilkårene for å beslutte besøksforbud følger av § 222a, og ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart ved å ilegge A besøksforbud. For øvrig kan den som besøksforbudet rettes mot be om at forbudet prøves av domstolen. Besøksforbudet er prøvd av retten, og er opprettholdt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 595/18-123, 22.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha forsøkt å presse ham til å avgi forklaring, nekte ham innsyn i saksdokumenter og nekte ham å inngi anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde fått innsyn i sakens dokumenter og inngitt anmeldelse. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 3

Sak 691/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE FOR FALSK FORKLARING I TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha forklart seg falskt som vitne i tingretten der A var tiltalt for trusler. A anmeldte også at han hadde blitt torturert av politiet og tvunget til å tilstå.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det er ved vurderingen lagt vekt på at domstolen har foretatt en vurdering av forklaringen til B. A var til stede i retten og hadde anledning til å imøtegå Bs forklaring. B hadde kort tid etter samtalen skrevet ned hva A hadde uttalt, og dette var i samsvar med det hun forklarte seg om i retten.

 

Det var videre ikke sannsynliggjort at A ble torturert av uidentifiserte tjenestepersoner. Det er vektlagt nedtegninger i arresttiltak og po-logg om As tilstand da han ble pågrepet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om uriktig forklaring

 

 

 

Sak 785/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE FOR MEDVIRKNING TIL FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å ha medvirket til at C hadde forklart seg falskt i tingretten. Saken i tingretten gjaldt spørsmål om avskjedigelse av A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har tidligere behandlet As anmeldelse mot C for falsk forklaring i tingretten og lagmannsretten. Disse sakene er henlagt. Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar i forbindelse med Cs forklaring.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 163 om falsk forklaring (medvirkning)

 

 

 

Sak 628/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE FOR LEGEMSBESKADIGELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot ham på tinghuset i 2014 i forbindelse med at han ble fremstilt der. A anførte at han blant annet fikk skader på tennene etter politiets bruk av makt mot ham.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser kunne ikke avdekke at politiet hadde fremstilt A på tinghuset i 2014. Etter det Spesialenheten kunne se ble A siste gang pågrepet/fengslet i 2007, og han hadde blitt fremstilt i tinghuset i 2005.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 394/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for uttalelser han ga til A på telefon i forbindelse med henleggelse av en anmeldelse fra A. A opplyste at han hadde ringt tjenestepersonen for nærmere opplysninger om hvorfor anmeldelsen var henlagt, og at tjenestepersonen på en arrogant måte hadde opplyst at det var på grunn av manglende ressurser, og at dersom politiet skulle etterforske alle slike saker, ville Norge bryte sammen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at utsagnene A viste til i anmeldelsen på ingen måte var straffbare.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grov uaktsom tjenestefeil        

 

 

 

Sak 392/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG ANKLAGE M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for uriktig forklaring og falsk anklage mot ham for kroppskrenkelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at B hadde rettet en falsk anklage mot A. Med bakgrunn i As forklaring, måtte det kunne legges til grunn at de to tok hverandre i hånden. Det er ingen holdepunkter for at Bs beskrivelse av sin oppfatning av håndtrykkets kraft og situasjonen for øvrig var bevisst uriktig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 222 om uriktig anklage

 

 

 

Sak 611/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE AV TYVERI

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stjålet en koffert med innhold til en verdi av 20-25 000 kroner.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet har stjålet kofferten. Det er ved vurderingen lagt vekt på at lensmannskontoret ikke har hatt befatning med A etter sommeren 2017, og at A til tross for gjentatte henvendelser fra Spesialenheten, ikke har tatt kontakt for å bidra til å opplyse saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 398/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA TATT UT SIKTELSE PÅ MANGELFULLT GRUNNLAG 

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ta tatt ut siktelse mot ham på mangelfullt grunnlag. A mente han heller ikke fikk anledning til å bestride påstandene mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Spørsmålet om tiltale skal avgjøres så snart saken er tilstrekkelig forberedt til det. For å ta ut tiltale i straffesaker, skal påtalemyndigheten være overbevist om at både subjektive og objektive vilkår for straff er tilstede, og at straffeskylden kan bevises i retten.

 

Spesialenheten fant ikke at det var forhold eller opplysninger i saken som ga holdepunkter for at B ved sine påtalemessige vurderinger hadde opptrådt straffbart.

 

A ble domfelt i tingretten. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å vurdere tingrettens bevisvurdering. A har benyttet sin rett til å påanke dommen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 763/17-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ulovlig frihetsberøvelse. Lagmannsretten hadde ca. kl. 10 underrettet om beslutning om at han skulle løslates fra varetekt. Han ble først løslatt ca. kl. 17.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av saken at barneverntjenesten hadde fattet akuttvedtak om at A skulle plasseres på institusjon. Politiet var informert om akuttvedtaket, og grunnet akuttvedtaket ble han ikke løslatt før ansatte fra barneverntjenesten hentet og transportert A til institusjonen kl. 17.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil 

 

Uke 2

Sak 547/18-123

 

FORELEGG – KOLLISJON MELLOM TO TJENESTEBILER UNDER UTRYKNINGSKJØRING 

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet varslet om at to tjenestebiler under utrykning hadde kollidert i et kryss i Oslo. Begge bilene hadde store materielle skader, to av tjenestepersonene var skadet og en bygning hadde fått skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for utrykningskjøring var til stede for begge førerne, og at oppdragets art tilsa at de lovlig kunne fravike trafikkreglene for raskest mulig å ta seg fram til oppdraget. Begge brukte blålys. Selv om det kjøres i utrykning, gjelder likevel vegtrafikkloven § 3 om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, slik at det ikke kan oppstå fare eller volde skade. 

 

Sjåfør A overholdt ikke vikeplikten for kjøretøy fra høyre, og kolliderte med sjåfør B.

 

Den som bryter vikeplikten må være forberedt på at kryssende kjøretøy, som har forkjørsrett, vil forholde seg til forkjørsretten. En bygning stengte også delvis for utsikten inn mot krysset, og A måtte derfor utvise særlig aktsomhet før han kjørte inn i krysset. Det var Spesialenhetens vurdering at A opptrådte uaktsomt ved ikke å ha bremset og å ikke ha holdt en lavere hastighet gjennom krysset. Opptak fra overvåkningskamera, undersøkelsene på stedet og de tekniske undersøkelsene av kjøretøyene, viste at påkjørselen var kraftig. Det var også mange mennesker, som var «ute på byen», da hendelsen skjedde. 

 

A ble ilagt forelegg. Det ble ikke gitt tap av førerrett. 

 

Saken mot den andre sjåføren, B, ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

Saken mot B er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3

 

 

 

Sak 181/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE FOR RASISTISK UTTALELSER M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet fordi politiet påsto at han hadde solgt hasj. Den ene tjenestepersonen kalte ham for "jævla utlending", "søppel" og "narkolanger", og kalte trygdepengene han hadde med seg for "narkopenger". Etter pågripelsen ble han kjørt til arresten og deretter til legevakt for sjekk, før han ble kjørt tilbake til politistasjonen og satt på glattcelle. Med henvisning til at han har to psykiatriske diagnoser, anmeldte A også det at han ble satt på glattcelle.

 

Spesialenhetens vurdering:

En patrulje gikk fotpatrulje i området og observerte A over noe tid. Hans oppførsel ga grunnlag for mistanke om salg av narkotika, og A ble pågrepet. Personen som A akkurat hadde vært i kontakt med ble også pågrepet, og vedkommende innrømmet at han hadde kjøpt narkotika av A og viste hva han hadde kjøpt. Fordi A opplyste om diagnosen, ble han tatt med til legeundersøkelse før han ble satt i arresten.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet ba A komme seg ut av landet og kalte ham for "jævla utlending", "søppel" og "narkolanger". Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det var flere forhold i saken som gjorde As forklaring om dette lite troverdig.

 

Det var heller ikke grunn til mistanke om at politiet hadde opptrådt straffbart ved å sette A i arresten. En diagnose er i seg selv ikke til hinder for at personer mistenkt for straffbare forhold kan settes i arrest, og som følge av opplysningene fra A ble han fremstilt for lege for vurdering av om opphold i arrest var forsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 515/18-123, 09.01.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ DYREVELFERDSLOVEN MV.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for brudd på dyrevelferdsloven. A anførte at politiet hadde bistått helsevesenet med å tvangsinnlegge en bekjent, og latt vedkommendes katter bli igjen i hjemmet uten tilsyn. Vedkommende kom hjem etter tre dager, og da var kattene både sultne og tørste. A anmeldte også politiet for å ha stoppet og truet A, løyet for kontoret for voldsoffererstatning og unnlatt å gi ham innsyn i straffesaksdokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av lov om dyrevelferd § 4 om hjelpeplikt at enhver som påtreffer et dyr som er skadet, sykt eller hjelpeløst, så langt mulig skal hjelpe dyret. Spesialenheten fant det ikke nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser for å avklare om politiet har mottatt informasjon om kattene og hva de eventuelt foretok seg i den anledning. Ut fra sakens opplysninger fremsto As bekjente selv å ha vært i stand til å informere om kattene både til sykehuset og til A. Det var således naturlig å anta at han kunne ha bedt pårørende eller andre om bistand til å ta vare på dyrene.

 

Det var uklart for Spesialenheten når og på hvilken måte A hadde bedt om innsyn, samt hvilken sak det dreide seg om. Det forelå ikke rimelig grunn til å gjøre nærmere undersøkelser rundt dette.

 

Videre ble det ved vurderingen av om etterforsking skulle iverksettes blant annet lagt vekt på at anførslene i anmeldelsen dels var basert på feil og/eller misoppfatninger fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil         

 

 

 

Sak 182/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR NEDVERDIGENDE RANSAKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ransaket ham ved å tvinge ham til å ta av seg bukse og underbukse utendørs foran folk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet påtraff A og en bekjent X. X løp fra stedet da han oppdaget politiet. A syntes å kaste fra seg en snusboks før politiet tok kontakt med ham. Snusboksen inneholdt formentlig narkotika. As bukse og jakke ble ransaket. Det var ikke holdepunkter for at ransakingen skjedde slik A påsto.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 779/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for i flere år å ha latt åpenlys narkotikaomsetning pågå i området navngitt område i Oslo, uten å gripe inn. A krever at politiet tar tak i problemene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et alminnelig kontrollorgan for politiet. Kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat. Ved behandlingen av saker som vedrører politiets prioriteringer og ressursbruk, må det derfor foreligge betydelige kritikkverdige forhold rundt politiets behandling av saken for at det kan anses å foreligge tjenesteforsømmelse eller grov uforstand i tjenesten.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 390/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre politiadvokater for ulovlig varetektsfengsling. A viste til at han hadde vært varetektsfengslet i over ett år uten at vilkårene for dette var oppfylt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble varetektsfengslet mistenkt for vold mot en kvinne han har barn med. Han satt varetektsfengslet i henhold til kjennelser fra retten frem til rettskraftig dom mot ham forelå. A ble også i sitt hjemland dømt til en lengre fengselsstraff, og etterlyst internasjonalt og senere begjært utlevert for soning av dommen. A satt varetektsfengslet mens utleveringsbegjæringen var under behandling. Spesialenheten viste til at alle begjæringer om fengsling var prøvet av domstolen og at A hadde vært representert ved advokat både i straffesaken og utleveringssaken. Det var ikke sannsynlig at politiadvokatene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 722/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) og et medlem av forliksrådet (C). A mente at B hadde gitt uriktige opplysninger om ham i politiets registre og for å ha ringt As fødeland og bedt om utvisning av ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten bemerket at sekretariats­oppgavene til forliksrådet er en av politiets sivile oppgaver, men at forliksrådets medlemmer er ikke ansatt i politiet. Det falt dermed utenfor Spesialenhetens oppgave å behandle anmeldelsen mot C.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at B jobber operativt og ikke hadde hatt arbeidsoppgaver i den aktuelle straffesaken mot A, utover å opprette anmeldelsen.

 

Spesialenheten bemerket at det på bakgrunn av opplysningene i Folkeregisteret og STRASAK ikke fremsto sannsynlig at eventuelle andre tjenestepersoner i politiet bevisst har registrert eller unnlatt å korrigere opplysninger om A i politiets registre som ikke var korrekte, eller kontakte myndighetene i As fødeland.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 573/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFORSØMMELSE OG FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for falsk forklaring i tingretten i sak der A var tiltalt, og for tjenesteforsømmelse for ikke å sende pulver til analyse. A ble av tingretten blant annet domfelt for oppbevaring av amfetamin. A opplyste til Spesialenheten at pulveret som var funnet var loddepulver.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter gjennomgang av saken og dommen fra tingretten fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 774/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON TIL RETTEN, KORRUPSJON M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for grovt bedrageri ved å gi retten uriktig informasjon, samt korrupsjon i retten ved samarbeid med dommere og statsadvokat. A opplyste at politiadvokat B hadde "tatt ut en straffesak" mot ham på bakgrunn av en tiltalebeslutning mot ham som inneholdt falsk informasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke, samt å føre saken for domstolen. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at Bs skjønn innebar straffansvar. Videre var siktelsesgrunnlaget opprettholdt av ansvarlig statsadvokat, som tok ut tiltale i saken, samt av tre ulike rettsinstanser.

 

Det var heller ikke sannsynlig at B hadde gitt uriktig informasjon som aktor under hovedforhandlingen i tingrett. A hadde videre fått vurdert sine påstander i samtlige rettsinstanser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 781/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON TIL RETTEN, KORRUPSJON M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokat B for grovt bedrageri ved å gi retten uriktig informasjon, samt korrupsjon i retten ved samarbeid med dommere og statsadvokat. A opplyste at politiadvokat B hadde "tatt ut en straffesak" mot ham på bakgrunn av en tiltalebeslutning mot ham som inneholdt falsk informasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen. B tok ut tiltale mot A i tråd med politiets innstilling. For å ta ut tiltale i straffesaker må påtalemyndigheten være overbevist om at både subjektive og objektive vilkår for straff er tilstede, samt at man må være av den oppfatning at straffeskyld kan bevises i retten. En avgjørelse om å ta ut tiltale er basert på påtalemessig skjønn. Det var ikke sannsynlig at B ved sin skjønnsutøvelse hadde opptrådt straffbart. Det ble bemerket at saken mot A hadde vært til behandling hos alle tre rettsinstanser, samt at han ble domfelt i tråd med tiltalen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 1

Sak 207/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA SIKRET ELEKTRONISKE SPOR

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å sikre overvåkningvideo fra en butikk. A skulle bruke videoopptaket som bevis mot X. A mente at politiets svar/avslag også innebar uforstand i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Et pålegg til en privat aktør om å sikre en overvåkningsvideo, er å anse som et straffeprosessuelt tvangsmiddel, som forutsetter at det foreligger en straffesak. Det gjorde det ikke i dette tilfellet. Politiet kan før straffesak er opprettet, anmode om at en overvåkningsvideo sikres. I dette ligger det da en forventing om at materialet senere skal hentes og tas i beslag, og at det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Ut i fra henvendelsen fra A hadde påtalemyndigheten vurdert at vilkårene for pålegg eller anmodning ikke var til stede. A ble informert om hvordan han skulle gå frem ved eventuell anmeldelse. 

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 8/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt makt mot ham «ute på byen». A mente politiet var frekke, og var derfor frekk tilbake. Hun ønsket ikke å opplyse personalia fordi hun mente det var unødvendig. Da politiet skulle ta på henne håndjern, ble hun dyttet mot politibilen slik at hun slo hodet og fikk et kutt over øyebrynet.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet satte håndjern på A. Hun slo hodet i politibilen.

 

Skader: Sårskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. Med bakgrunn i sakens opplysning, herunder As egen forklaring, la Spesialenheten til grunn at A var beruset, frekk og vanskelig å ha med å gjøre. Hun ønsket ikke å opplyse personalia, og satte seg i mot da politiet forsøkte å visitere henne for å finne id-papirer.

 

Det var ikke klart hvordan og når A fikk et kutt i venstre øyebryn, men det kunne ikke utelukkes at dette skjedde i forbindelse påsetting av håndjern. Sett i sammenheng med As oppførsel på stedet, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 248/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA SENDT SENSITIVE OPPLYSNINGER TIL FEIL ADRESSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha sendt sensitive opplysninger til en adresse som ikke tilhører ham og for ikke å ha endret adresse, til tross for at han gjentatte ganger over flere år har klaget på dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved at et forelegg i 2015 ble sendt til As gamle adresse. Feilen er uheldig, men er ikke av en slik karakter at den kan anses som en straffbar tjenestefeil.

 

A hadde til tross for gjentatte henvendelser fra Spesialenheten ikke tatt kontakt for avhør. Utover ovennevnte forelegget var det derfor uvisst for Spesialenheten hvilke andre brev fra Innlandet politidistrikt som skal ha vært sendt til feil adresse. Gjennomgangen av straffesaken ga ikke holdepunkter for at det har skjedd flere ganger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 292/18-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KVELERTAK UNDER PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt kvelertak/halsgrep på ham. 

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og tak i ham for å hindre ham i å svelge antatt narkotika

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen opplysninger i saken som tilsa at maktbruken mot A var straffbar. Polititjenestepersonene hadde umiddelbart i forkant observert A putte noe i munnen som de hadde grunn til å tro var narkotika. At politiet etter dette i et relativt sett kort tidsrom holdt en hånd om As hals/kjeve samtidig som han ba A spytte ut det han hadde i munnen, må anses å være innenfor rammene for politiets lovlige bruk av makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse        

 

 

 

Sak 502/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA VIST RANSAKINGSBESLUTNING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha vist ransakingsbeslutning da politiet kom hjem til A og familien sammen med barneverntjenesten. A mente også at politiet og barneverntjenesten opptrådte skremmende og uten respekt. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå rettslig beslutning og akuttvedtak fra barneverntjenesten om at As barn skulle bo hos faren, ikke A. Politiet ble anmodet av barneverntjenesten til å bistå med å hente barnet fordi A ikke samarbeidet. Politiet oppsøkte flere adresser før de fant A og barnet. Blant annet hadde politiet flere ganger vært i kontakt med bestemoren og gjennomsøkt hennes bolig. Flere av familiemedlemmene ble mistenkt for å skjule barnet for å hindre gjennomføringen av vedtaket.

 

Opplysningene i saken ga ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 406/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR AVHØR AV MINDREÅRIG UTEN VERGE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Sør-Øst politidistrikt oversendte sak der det var mistanke om at tjenesteperson B hadde begått tjenestefeil i forbindelse med avhør av en mindreårig X.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det måtte legges til grunn at samtalen han hadde med X ikke var et formelt avhør i en straffesak eller ment brukt for opprettelse av straffesak, men fant sted som ledd i oppfølgingen av hendelsen og involverte ungdommer i forebyggende øyemed. Xs foreldre opplyste at deres henvendelse til politidistriktet ikke var ment som en anmeldelse, og ønsket ikke å forklare seg for Spesialenheten, da de anså saken som ferdig.

 

Spesialenheten har etter dette ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 402/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UNNLATT ETTERFORSKING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha etterforsket anmeldelser hun har inngitt. A mener politiet ikke tar henne på alvor.  

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelser var henlagt uten etterforsking. A hadde ikke klaget over henleggelsene. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved å henlegge As anmeldelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no