Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Øst 2019 inkl. uke 5

Uke 5

Sak 618/17-123, 28.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Utrykningspolitiet

 

Anmeldelse:

Spesialenheten fikk fra Utrykningspolitiet melding om en hendelse der en patrulje hadde stanset en bil for hastighetsovertredelse. Fører av bilen opplyste til politiet at han var på vei til sykehuset med sin kone, som var fødende med tvillinger og at det hastet med å komme frem. Politiet eskorterte paret til sykehuset. Etter at mannen hadde fulgt sin kone inn til akuttmottaket, gikk han ut igjen og snakket med politiet. Han ble ilagt et forenklet forelegg for hastighetsoverskridelsen. Konen ble sittende igjen ved akuttmottaket, og fulgt opp til fødeavdelingen av sin mann først etter at han hadde avsluttet samtalen med politiet. Behandlende lege ved sykehuset opplyste at denne forsinkelsen kunne ha medført at liv hadde gått tapt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av politiloven § 2 nr. 4 at politiet skal yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevet og naturlig.

 

Det var uomtvistet at tjenestepersonene ikke bistod den fødende kvinnen med å påse at hun umiddelbart fikk den helsehjelpen det i ettertid viste seg at hun hadde behov for. Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene var av den oppfatning at kvinnen var tilstrekkelig ivaretatt av helsepersonell på tidspunktet hun var fulgt inn på akuttmottaket på sykehuset. Denne oppfatningen av situasjonen fremsto etter omstendighetene også som aktsom. Det var også klart at tjenestepersonene ikke kunne bebreides for at det ikke ble kjørt uttrykning til sykehuset. Det var ikke holdepunkter for at de to på dette tidspunktet burde forstått hvor akutt situasjonen for kvinnen var, og det var også relativt kort avstand til sykehuset.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 15/19-123, 30.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

PST

 

Anmeldelse:

A anmeldte PST for å overvåke ham gjennom pc og annet elektronisk utstyr.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at det var opptrådt straffbart. A hadde også trukket sin anmeldelse.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 528/17-123, 30.01.2019

 

ETTERFORSKING AV MULIG BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Spesialenheten opprettet sak om mulig brudd på taushetsplikten etter at A opplyste til politiet at X hadde fortalt henne at en polititjenesteperson ga ham opplysninger fra politiets saker.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten etterforsking ga ikke holdepunkter for at den personen som ble nevnt om mulig mistenkt, hadde søkt på A og/eller straffesaken. Det var heller ikke holdepunkter for at tjenestepersonen hadde gitt opplysninger til X.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt

 

 

 

Sak 812/18-123, 31.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for gjentatte ganger å ha kjørt inn på gårdsplassen hennes.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen føringer hos politiet som omhandlet A. Etter Spesialenhetens mening var det ikke sannsynlig at politiet hadde forholdt seg som beskrevet av A uten å ha en tjenstlig og dermed legitim grunn for det. På grunn av politiets taushetsplikt var det heller ikke gitt at politiet kunne gi A noe svar på hvorfor de hadde vært i området på aktuelle tidspunkt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 589/18-123, 31.01.2019

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG RANSAKING OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ulovlig "razzia" og hærverk på hans eiendom. Han mente hendelsen fant sted i november 2017, men viste til at politiet selv måtte kunne finne tilbake til korrekt dato. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Undersøkelser i politiets register kunne ikke avdekke hvilken ransaking A mente og når denne skulle ha skjedd, og A besvarte ikke Spesialenhetens henvendelser for å avklare dette.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 772/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR KROPPSSKADE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot ham slik at han fikk flere brudd i høyre arm, både i håndleddet og overarmen. Han skulle også ha fått knust albuer og knær på venstre side.

 

Spesialenhetens vurdering:

Opplysninger innhentet fra politidistriktet viste at politiet gjentatte ganger hadde blitt varslet om As adferd og vært i kontakt med ham grunnet dette. I flere av tilfellene hadde politiet transportert A til legevakt og psykiatrisk sykehus. Det var ingen opplysninger som sannsynliggjorde As påstander om at politiet hadde påført ham brudd/ skadet ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 729/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA OPPSØKT HENNES ADRESSE FOR Å KOMME I KONTAKT MED B

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for flere ganger å komme hjem til henne for å komme i kontakt med B. B bor ikke hos A. A hadde gjentatte ganger informert politiet om dette, men de fortsatte å komme hjem til henne.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for å avdekke hvorfor politiet antok at B kunne påtreffes hos A. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 773/18-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR FORFØLGELSE OG OVERVÅKNING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for overvåkning og forfølgelse. A har navngitt en tjenesteperson som han mener har overvåket ham. Overvåkningen skal pågå fortsatt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har ikke iverksatt etterforsking. Det var ikke sannsynlig at ansatte i politiet har overvåket A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 671/17-123, 01.02.2019

 

ANMELDELSE FOR UNØDIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot henne. Hun hadde oppsøkt politistasjonen grunnet uenighet om oppgjøret for en taxitur. Hun satt i drosjen utenfor politistasjonen da bildøren ble revet opp av en politimann. Han røsket mobiltelefonen ut av hendene hennes og kastet telefonen, før han kastet seg over henne. Hun ble dratt brutalt ut av bilen og lagt i bakken. Politimannen satte seg oppå ryggen hennes. A skrek av redsel. En mann filmet hendelsen. A fikk påsatt håndjern på ryggen og ble tatt med ned i kjelleren på politistasjonen. A opplyste til politiet at hun har PTSD og panikkangst. Politiet lo av henne. I ettertid hadde hun vondt i ribbein og hofte, nakke og tenner.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ukjent

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og satte på henne håndjern

 

Skader: Ingen dokumenterte fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene B og/eller C hadde kastet seg over A, dratt henne brutalt ut av bilen, lagt henne i bakken og satt seg på ryggen hennes, slik hun anførte. Spesialenheten la til grunn at tjenestepersonene forsøkte dialog med A og oppfordret henne om å roe seg ned. På grunn av hennes opptreden ble det vurdert som nødvendig å få kontroll over henne ved å legge henne i bakken. C forklarte at han benyttet godkjent arrestasjonsteknikk, og avviste at A ble skadet. Heller ikke B kjente til at A ble skadet. For øvrig fremkommet ingen opplysninger fra arresten/inkvireringen som støtter As forklaring om skader.

 

Bruken av makt var foranlediget av As egen opptreden og fremsto ikke som unødvendig eller uforholdsmessig i situasjonen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

Uke 4

Sak 17/19-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA REGISTRERT ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politimesteren for ikke å ha registrert anmeldelse. A hadde sendt anmeldelsen til politimesteren personlig. A mente at unnlatelse av å registrere anmeldelsen skyldtes en tidligere og pågående konflikt med A, som politimesteren var redd skulle bli avslørt.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politimesteren hadde viderebragt anmeldelsen for registrering. Fordi A også hadde sendt anmeldelsen i kopi til Spesialenheten hadde det vært kontakt mellom Spesialenheten og politidistriktet om hvem som skulle registrere anmeldelsen. Fordi anmeldelsen var rettet mot en person som ikke omfattes av Spesialenhetens mandat, måtte politidistriktet registrere og behandle anmeldelsen.

 

Det var ukjent hvorfor anmeldelsen ikke var registrert, men det var ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking for å avdekke dette, idet det ikke var sannsynlig at ansatte i politidistriktet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 310/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for bruk av makt mot hennes sønn B i forbindelse med politiets bistand med å få sønnen ut av klasserommet på skolen.

 

Åsted: Offentlig sted på dagtid

 

Oppdrag: Orden, bistand

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet tok tak i Bs armer for å hindre ham i å forlate klasserommet. De la B på gulvet.

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ble tilkalt av skolen fordi skolens ansatte ikke selv kunne bruke makt mot B for å få ham ut av klasserommet. Det var over tid forsøkt å overtale gutten til å bli med moren hjem frivillig. Det var frykt for at B kunne utagere mot medelevene. B ønsket ikke å snakke med politiet, og forsøkte å gå. Tjenestemennene tok tak i armene hans for å holde ham tilbake. Han sparket tjenestemennene flere ganger i låret. De la ham ned på gulvet for å ro ham. B ble etter hvert med tjenestemennene og moren ut slik at han kunne reise hjem.

 

Ut fra situasjonen, Bs oppførsel og de vurderingene som var gjort på forhånd, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt mot B innebar straffansvar. Det var heller ikke opplysninger i saken som tilsa at håndteringen av oppdraget fra operatørens side og tjenestepersonenes side innebar en tjenestefeil.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 590/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ PRIVATLIVETS FRED, ULOVLIG RANSAKING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner som kom hjem til ham. Tjenestepersonene opplyste ikke tjenestenummer og hadde ikke ransakingsbeslutning. De presset seg forbi A inn i boligen mot hans vilje, og tok med hans kjæreste.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet oppsøkte As adresse etter melding som kunne tyde på at X ble holdt hos A mot sin vilje. X ble frivillig med politiet bort fra As bolig. Det var ikke holdepunkter for at politiet ransaket hos A eller at de hadde opptrådt straffbart ved å ikke opplyse tjenestenummer.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 470/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BESLAG

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt beslag i tabletter som hans kjæreste hadde tatt med til Norge fra utlandet. A mente beslaget var ulovlig og at kjæresten hadde blitt holdt tilbake av politiet i tre timer. Dette mente han var trakassering.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Tablettene som As kjæreste hadde tatt med til Norge hadde virkestoffer som er registrert på dopinglisten, og hun hadde ikke gyldig dokumentasjon. A ble ikke holdt tilbake av politiet, slik A anførte.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 419/18-123, 21.01.2019

 

MELDING OM VEGTRAFIKKUHELL VED FORFØLGELSE AV MOTORSYKLIST

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet meldte om at en motorsykkel med fører A og passasjer hadde kjørt av vegen i forbindelse med at den ble forfulgt av en politibil. Føreren av motorsykkelen hadde unnlatt å stanse for kontroll, og hadde i stedet forsøkt å kjøre fra politiet. Motorsykkelen var stjålet.    

 

Spesialenhetens vurdering:

Patruljen varlet med lys- og etter hvert lydsignal for å få A til å stanse. A etterkom ikke dette, men akselererte og skiftet kjørefelt flere ganger for å unnslippe politiet. På et tidspunkt var kjøretøyene oppe i 170 km/t. Forfølgelsen varte i ca. 1 minutt, før føreren av motorsykkelen ikke klarte svingen på avkjøringsrampen, og kjørte av veien. As hastighet var da ca. 80 km/t. Passasjeren fikk bruddskader.

 

Det var ikke holdepunkter for at politiet hadde kjørt uforsvarlig. Tjenestebilen holdt tilstrekkelig avstand til motorsykkelen, og det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet ved sin kjøring presset A slik at han kjørte av veien.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 3

 

 

 

Sak 719/17-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR PÅKJØRSEL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha kjørt på hennes vannscooter i forbindelse med at hun ble stanset av politiet i båt. Scooteren fikk riper.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det oppstod ingen personskade, kun det som måtte anses som begrensede materielle skader. Tilsvarende sammenstøt mellom sivile ville sannsynligvis ikke blitt etterforsket av politiet.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 255/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE FOR KRENKENDE OPPFØRSEL 

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for trakasserende og ydmykende atferd i forbindelse med en kontroll av A da han sto og ventet på bussen.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken fant Spesialenheten det ikke sannsynlig at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart i forbindelse med kontrollen av A. Tjenestepersonene hadde tjenstlig grunn til å kontrollere A opp mot et stikkbrev. Det var ingen bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonene hadde andre motiver, slik A anførte. Videre ga filmopptakene som A fremla ikke holdepunkter for trakasserende atferd eller unødvendig bruk av makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 603/18-123, 21.01.2019

 

ANMELDELSE KNYTTET TIL BESØKSFORBUD

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha ilagt A besøksforbud. A mente at det ikke var grunnlag for besøksforbudet, samt at beskrivelsen av saken ved oversendelse til retten var kun til motpartens fordel. As argumentasjon var utelatt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Vilkårene for å beslutte besøksforbud følger av § 222a, og ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart ved å ilegge A besøksforbud. For øvrig kan den som besøksforbudet rettes mot be om at forbudet prøves av domstolen. Besøksforbudet er prøvd av retten, og er opprettholdt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 595/18-123, 22.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for å ha forsøkt å presse ham til å avgi forklaring, nekte ham innsyn i saksdokumenter og nekte ham å inngi anmeldelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A hadde fått innsyn i sakens dokumenter og inngitt anmeldelse. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

Uke 3

Sak 691/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE FOR FALSK FORKLARING I TINGRETTEN

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ha forklart seg falskt som vitne i tingretten der A var tiltalt for trusler. A anmeldte også at han hadde blitt torturert av politiet og tvunget til å tilstå.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det er ved vurderingen lagt vekt på at domstolen har foretatt en vurdering av forklaringen til B. A var til stede i retten og hadde anledning til å imøtegå Bs forklaring. B hadde kort tid etter samtalen skrevet ned hva A hadde uttalt, og dette var i samsvar med det hun forklarte seg om i retten.

 

Det var videre ikke sannsynliggjort at A ble torturert av uidentifiserte tjenestepersoner. Det er vektlagt nedtegninger i arresttiltak og po-logg om As tilstand da han ble pågrepet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 221 om uriktig forklaring

 

 

 

Sak 785/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE FOR MEDVIRKNING TIL FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte B for å ha medvirket til at C hadde forklart seg falskt i tingretten. Saken i tingretten gjaldt spørsmål om avskjedigelse av A.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten har tidligere behandlet As anmeldelse mot C for falsk forklaring i tingretten og lagmannsretten. Disse sakene er henlagt. Det var ikke sannsynlig at B har opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar i forbindelse med Cs forklaring.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 163 om falsk forklaring (medvirkning)

 

 

 

Sak 628/18-123, 14.01.2019

 

ANMELDELSE FOR LEGEMSBESKADIGELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt vold mot ham på tinghuset i 2014 i forbindelse med at han ble fremstilt der. A anførte at han blant annet fikk skader på tennene etter politiets bruk av makt mot ham.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser kunne ikke avdekke at politiet hadde fremstilt A på tinghuset i 2014. Etter det Spesialenheten kunne se ble A siste gang pågrepet/fengslet i 2007, og han hadde blitt fremstilt i tinghuset i 2005.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

 

 

Sak 394/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for uttalelser han ga til A på telefon i forbindelse med henleggelse av en anmeldelse fra A. A opplyste at han hadde ringt tjenestepersonen for nærmere opplysninger om hvorfor anmeldelsen var henlagt, og at tjenestepersonen på en arrogant måte hadde opplyst at det var på grunn av manglende ressurser, og at dersom politiet skulle etterforske alle slike saker, ville Norge bryte sammen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at utsagnene A viste til i anmeldelsen på ingen måte var straffbare.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grov uaktsom tjenestefeil        

 

 

 

Sak 392/18-123, 15.01.2019

 

ANMELDELSE FOR URIKTIG ANKLAGE M.M.

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for uriktig forklaring og falsk anklage mot ham for kroppskrenkelse.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at B hadde rettet en falsk anklage mot A. Med bakgrunn i As forklaring, måtte det kunne legges til grunn at de to tok hverandre i hånden. Det er ingen holdepunkter for at Bs beskrivelse av sin oppfatning av håndtrykkets kraft og situasjonen for øvrig var bevisst uriktig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 222 om uriktig anklage

 

 

 

Sak 611/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE AV TYVERI

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stjålet en koffert med innhold til en verdi av 20-25 000 kroner.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Det var ikke sannsynlig at politiet har stjålet kofferten. Det er ved vurderingen lagt vekt på at lensmannskontoret ikke har hatt befatning med A etter sommeren 2017, og at A til tross for gjentatte henvendelser fra Spesialenheten, ikke har tatt kontakt for å bidra til å opplyse saken.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 321 om tyveri

 

 

 

Sak 398/18-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA TATT UT SIKTELSE PÅ MANGELFULLT GRUNNLAG 

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for å ta tatt ut siktelse mot ham på mangelfullt grunnlag. A mente han heller ikke fikk anledning til å bestride påstandene mot ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn av bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Spørsmålet om tiltale skal avgjøres så snart saken er tilstrekkelig forberedt til det. For å ta ut tiltale i straffesaker, skal påtalemyndigheten være overbevist om at både subjektive og objektive vilkår for straff er tilstede, og at straffeskylden kan bevises i retten.

 

Spesialenheten fant ikke at det var forhold eller opplysninger i saken som ga holdepunkter for at B ved sine påtalemessige vurderinger hadde opptrådt straffbart.

 

A ble domfelt i tingretten. Det faller utenfor Spesialenhetens mandat å vurdere tingrettens bevisvurdering. A har benyttet sin rett til å påanke dommen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 763/17-123, 17.01.2019

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ulovlig frihetsberøvelse. Lagmannsretten hadde ca. kl. 10 underrettet om beslutning om at han skulle løslates fra varetekt. Han ble først løslatt ca. kl. 17.   

 

Spesialenhetens vurdering:

Det gikk frem av saken at barneverntjenesten hadde fattet akuttvedtak om at A skulle plasseres på institusjon. Politiet var informert om akuttvedtaket, og grunnet akuttvedtaket ble han ikke løslatt før ansatte fra barneverntjenesten hentet og transportert A til institusjonen kl. 17.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil 

 

Uke 2

Sak 547/18-123

 

FORELEGG – KOLLISJON MELLOM TO TJENESTEBILER UNDER UTRYKNINGSKJØRING 

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politidistriktet varslet om at to tjenestebiler under utrykning hadde kollidert i et kryss i Oslo. Begge bilene hadde store materielle skader, to av tjenestepersonene var skadet og en bygning hadde fått skader.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at vilkårene for utrykningskjøring var til stede for begge førerne, og at oppdragets art tilsa at de lovlig kunne fravike trafikkreglene for raskest mulig å ta seg fram til oppdraget. Begge brukte blålys. Selv om det kjøres i utrykning, gjelder likevel vegtrafikkloven § 3 om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, slik at det ikke kan oppstå fare eller volde skade. 

 

Sjåfør A overholdt ikke vikeplikten for kjøretøy fra høyre, og kolliderte med sjåfør B.

 

Den som bryter vikeplikten må være forberedt på at kryssende kjøretøy, som har forkjørsrett, vil forholde seg til forkjørsretten. En bygning stengte også delvis for utsikten inn mot krysset, og A måtte derfor utvise særlig aktsomhet før han kjørte inn i krysset. Det var Spesialenhetens vurdering at A opptrådte uaktsomt ved ikke å ha bremset og å ikke ha holdt en lavere hastighet gjennom krysset. Opptak fra overvåkningskamera, undersøkelsene på stedet og de tekniske undersøkelsene av kjøretøyene, viste at påkjørselen var kraftig. Det var også mange mennesker, som var «ute på byen», da hendelsen skjedde. 

 

A ble ilagt forelegg. Det ble ikke gitt tap av førerrett. 

 

Saken mot den andre sjåføren, B, ble henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

Saken mot B er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3

 

 

 

Sak 181/18-123, 08.01.2019

 

ANMELDELSE FOR RASISTISK UTTALELSER M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet fordi politiet påsto at han hadde solgt hasj. Den ene tjenestepersonen kalte ham for "jævla utlending", "søppel" og "narkolanger", og kalte trygdepengene han hadde med seg for "narkopenger". Etter pågripelsen ble han kjørt til arresten og deretter til legevakt for sjekk, før han ble kjørt tilbake til politistasjonen og satt på glattcelle. Med henvisning til at han har to psykiatriske diagnoser, anmeldte A også det at han ble satt på glattcelle.

 

Spesialenhetens vurdering:

En patrulje gikk fotpatrulje i området og observerte A over noe tid. Hans oppførsel ga grunnlag for mistanke om salg av narkotika, og A ble pågrepet. Personen som A akkurat hadde vært i kontakt med ble også pågrepet, og vedkommende innrømmet at han hadde kjøpt narkotika av A og viste hva han hadde kjøpt. Fordi A opplyste om diagnosen, ble han tatt med til legeundersøkelse før han ble satt i arresten.

 

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet ba A komme seg ut av landet og kalte ham for "jævla utlending", "søppel" og "narkolanger". Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det var flere forhold i saken som gjorde As forklaring om dette lite troverdig.

 

Det var heller ikke grunn til mistanke om at politiet hadde opptrådt straffbart ved å sette A i arresten. En diagnose er i seg selv ikke til hinder for at personer mistenkt for straffbare forhold kan settes i arrest, og som følge av opplysningene fra A ble han fremstilt for lege for vurdering av om opphold i arrest var forsvarlig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 515/18-123, 09.01.2019

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ DYREVELFERDSLOVEN MV.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenestepersoner i politiet for brudd på dyrevelferdsloven. A anførte at politiet hadde bistått helsevesenet med å tvangsinnlegge en bekjent, og latt vedkommendes katter bli igjen i hjemmet uten tilsyn. Vedkommende kom hjem etter tre dager, og da var kattene både sultne og tørste. A anmeldte også politiet for å ha stoppet og truet A, løyet for kontoret for voldsoffererstatning og unnlatt å gi ham innsyn i straffesaksdokumenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det følger av lov om dyrevelferd § 4 om hjelpeplikt at enhver som påtreffer et dyr som er skadet, sykt eller hjelpeløst, så langt mulig skal hjelpe dyret. Spesialenheten fant det ikke nødvendig å gjøre nærmere undersøkelser for å avklare om politiet har mottatt informasjon om kattene og hva de eventuelt foretok seg i den anledning. Ut fra sakens opplysninger fremsto As bekjente selv å ha vært i stand til å informere om kattene både til sykehuset og til A. Det var således naturlig å anta at han kunne ha bedt pårørende eller andre om bistand til å ta vare på dyrene.

 

Det var uklart for Spesialenheten når og på hvilken måte A hadde bedt om innsyn, samt hvilken sak det dreide seg om. Det forelå ikke rimelig grunn til å gjøre nærmere undersøkelser rundt dette.

 

Videre ble det ved vurderingen av om etterforsking skulle iverksettes blant annet lagt vekt på at anførslene i anmeldelsen dels var basert på feil og/eller misoppfatninger fra A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil         

 

 

 

Sak 182/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR NEDVERDIGENDE RANSAKING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha ransaket ham ved å tvinge ham til å ta av seg bukse og underbukse utendørs foran folk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at politiet påtraff A og en bekjent X. X løp fra stedet da han oppdaget politiet. A syntes å kaste fra seg en snusboks før politiet tok kontakt med ham. Snusboksen inneholdt formentlig narkotika. As bukse og jakke ble ransaket. Det var ikke holdepunkter for at ransakingen skjedde slik A påsto.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 779/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for i flere år å ha latt åpenlys narkotikaomsetning pågå i området navngitt område i Oslo, uten å gripe inn. A krever at politiet tar tak i problemene.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten er ikke et alminnelig kontrollorgan for politiet. Kvalitetssikring av politiets arbeid vil i alminnelighet være en oppgave som faller utenfor Spesialenhetens mandat. Ved behandlingen av saker som vedrører politiets prioriteringer og ressursbruk, må det derfor foreligge betydelige kritikkverdige forhold rundt politiets behandling av saken for at det kan anses å foreligge tjenesteforsømmelse eller grov uforstand i tjenesten.

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 390/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tre politiadvokater for ulovlig varetektsfengsling. A viste til at han hadde vært varetektsfengslet i over ett år uten at vilkårene for dette var oppfylt.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenhetens undersøkelser viste at A ble varetektsfengslet mistenkt for vold mot en kvinne han har barn med. Han satt varetektsfengslet i henhold til kjennelser fra retten frem til rettskraftig dom mot ham forelå. A ble også i sitt hjemland dømt til en lengre fengselsstraff, og etterlyst internasjonalt og senere begjært utlevert for soning av dommen. A satt varetektsfengslet mens utleveringsbegjæringen var under behandling. Spesialenheten viste til at alle begjæringer om fengsling var prøvet av domstolen og at A hadde vært representert ved advokat både i straffesaken og utleveringssaken. Det var ikke sannsynlig at politiadvokatene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 722/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson (B) og et medlem av forliksrådet (C). A mente at B hadde gitt uriktige opplysninger om ham i politiets registre og for å ha ringt As fødeland og bedt om utvisning av ham.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten bemerket at sekretariats­oppgavene til forliksrådet er en av politiets sivile oppgaver, men at forliksrådets medlemmer er ikke ansatt i politiet. Det falt dermed utenfor Spesialenhetens oppgave å behandle anmeldelsen mot C.

 

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at B hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med de forhold som var beskrevet i anmeldelsen. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at B jobber operativt og ikke hadde hatt arbeidsoppgaver i den aktuelle straffesaken mot A, utover å opprette anmeldelsen.

 

Spesialenheten bemerket at det på bakgrunn av opplysningene i Folkeregisteret og STRASAK ikke fremsto sannsynlig at eventuelle andre tjenestepersoner i politiet bevisst har registrert eller unnlatt å korrigere opplysninger om A i politiets registre som ikke var korrekte, eller kontakte myndighetene i As fødeland.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 573/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFORSØMMELSE OG FALSK FORKLARING

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for falsk forklaring i tingretten i sak der A var tiltalt, og for tjenesteforsømmelse for ikke å sende pulver til analyse. A ble av tingretten blant annet domfelt for oppbevaring av amfetamin. A opplyste til Spesialenheten at pulveret som var funnet var loddepulver.

 

Spesialenhetens vurdering:

Etter gjennomgang av saken og dommen fra tingretten fant Spesialenheten ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil

 

 

 

Sak 774/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON TIL RETTEN, KORRUPSJON M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for grovt bedrageri ved å gi retten uriktig informasjon, samt korrupsjon i retten ved samarbeid med dommere og statsadvokat. A opplyste at politiadvokat B hadde "tatt ut en straffesak" mot ham på bakgrunn av en tiltalebeslutning mot ham som inneholdt falsk informasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at politiadvokat B hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere om vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke, samt å føre saken for domstolen. Det var ikke opplysninger i saken som tilsa at Bs skjønn innebar straffansvar. Videre var siktelsesgrunnlaget opprettholdt av ansvarlig statsadvokat, som tok ut tiltale i saken, samt av tre ulike rettsinstanser.

 

Det var heller ikke sannsynlig at B hadde gitt uriktig informasjon som aktor under hovedforhandlingen i tingrett. A hadde videre fått vurdert sine påstander i samtlige rettsinstanser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 781/18-123, 11.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA GITT URIKTIG INFORMASJON TIL RETTEN, KORRUPSJON M.M.

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte statsadvokat B for grovt bedrageri ved å gi retten uriktig informasjon, samt korrupsjon i retten ved samarbeid med dommere og statsadvokat. A opplyste at politiadvokat B hadde "tatt ut en straffesak" mot ham på bakgrunn av en tiltalebeslutning mot ham som inneholdt falsk informasjon.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart slik som beskrevet i anmeldelsen. B tok ut tiltale mot A i tråd med politiets innstilling. For å ta ut tiltale i straffesaker må påtalemyndigheten være overbevist om at både subjektive og objektive vilkår for straff er tilstede, samt at man må være av den oppfatning at straffeskyld kan bevises i retten. En avgjørelse om å ta ut tiltale er basert på påtalemessig skjønn. Det var ikke sannsynlig at B ved sin skjønnsutøvelse hadde opptrådt straffbart. Det ble bemerket at saken mot A hadde vært til behandling hos alle tre rettsinstanser, samt at han ble domfelt i tråd med tiltalen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Uke 1

Sak 207/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA SIKRET ELEKTRONISKE SPOR

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å sikre overvåkningvideo fra en butikk. A skulle bruke videoopptaket som bevis mot X. A mente at politiets svar/avslag også innebar uforstand i tjenesten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Et pålegg til en privat aktør om å sikre en overvåkningsvideo, er å anse som et straffeprosessuelt tvangsmiddel, som forutsetter at det foreligger en straffesak. Det gjorde det ikke i dette tilfellet. Politiet kan før straffesak er opprettet, anmode om at en overvåkningsvideo sikres. I dette ligger det da en forventing om at materialet senere skal hentes og tas i beslag, og at det er rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Ut i fra henvendelsen fra A hadde påtalemyndigheten vurdert at vilkårene for pålegg eller anmodning ikke var til stede. A ble informert om hvordan han skulle gå frem ved eventuell anmeldelse. 

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 8/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha brukt makt mot ham «ute på byen». A mente politiet var frekke, og var derfor frekk tilbake. Hun ønsket ikke å opplyse personalia fordi hun mente det var unødvendig. Da politiet skulle ta på henne håndjern, ble hun dyttet mot politibilen slik at hun slo hodet og fikk et kutt over øyebrynet.

 

Åsted: Offentlig sted om natten

 

Oppdrag: Orden

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet satte håndjern på A. Hun slo hodet i politibilen.

 

Skader: Sårskade

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at tjenestepersonenes bruk av makt gikk utover det som var nødvendig og forholdsmessig i situasjonen. Med bakgrunn i sakens opplysning, herunder As egen forklaring, la Spesialenheten til grunn at A var beruset, frekk og vanskelig å ha med å gjøre. Hun ønsket ikke å opplyse personalia, og satte seg i mot da politiet forsøkte å visitere henne for å finne id-papirer.

 

Det var ikke klart hvordan og når A fikk et kutt i venstre øyebryn, men det kunne ikke utelukkes at dette skjedde i forbindelse påsetting av håndjern. Sett i sammenheng med As oppførsel på stedet, var det ikke holdepunkter for at tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse

 

 

 

Sak 248/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR Å HA SENDT SENSITIVE OPPLYSNINGER TIL FEIL ADRESSE

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha sendt sensitive opplysninger til en adresse som ikke tilhører ham og for ikke å ha endret adresse, til tross for at han gjentatte ganger over flere år har klaget på dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved at et forelegg i 2015 ble sendt til As gamle adresse. Feilen er uheldig, men er ikke av en slik karakter at den kan anses som en straffbar tjenestefeil.

 

A hadde til tross for gjentatte henvendelser fra Spesialenheten ikke tatt kontakt for avhør. Utover ovennevnte forelegget var det derfor uvisst for Spesialenheten hvilke andre brev fra Innlandet politidistrikt som skal ha vært sendt til feil adresse. Gjennomgangen av straffesaken ga ikke holdepunkter for at det har skjedd flere ganger.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 292/18-123, 01.04.2019

 

ANMELDELSE FOR KVELERTAK UNDER PÅGRIPELSE

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha tatt kvelertak/halsgrep på ham. 

 

Åsted: Offentlig sted hverdag på dagtid

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Nei

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken og tak i ham for å hindre ham i å svelge antatt narkotika

 

Skader: Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen opplysninger i saken som tilsa at maktbruken mot A var straffbar. Polititjenestepersonene hadde umiddelbart i forkant observert A putte noe i munnen som de hadde grunn til å tro var narkotika. At politiet etter dette i et relativt sett kort tidsrom holdt en hånd om As hals/kjeve samtidig som han ba A spytte ut det han hadde i munnen, må anses å være innenfor rammene for politiets lovlige bruk av makt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse        

 

 

 

Sak 502/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA VIST RANSAKINGSBESLUTNING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha vist ransakingsbeslutning da politiet kom hjem til A og familien sammen med barneverntjenesten. A mente også at politiet og barneverntjenesten opptrådte skremmende og uten respekt. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Det forelå rettslig beslutning og akuttvedtak fra barneverntjenesten om at As barn skulle bo hos faren, ikke A. Politiet ble anmodet av barneverntjenesten til å bistå med å hente barnet fordi A ikke samarbeidet. Politiet oppsøkte flere adresser før de fant A og barnet. Blant annet hadde politiet flere ganger vært i kontakt med bestemoren og gjennomsøkt hennes bolig. Flere av familiemedlemmene ble mistenkt for å skjule barnet for å hindre gjennomføringen av vedtaket.

 

Opplysningene i saken ga ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 406/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR AVHØR AV MINDREÅRIG UTEN VERGE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

Sør-Øst politidistrikt oversendte sak der det var mistanke om at tjenesteperson B hadde begått tjenestefeil i forbindelse med avhør av en mindreårig X.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det måtte legges til grunn at samtalen han hadde med X ikke var et formelt avhør i en straffesak eller ment brukt for opprettelse av straffesak, men fant sted som ledd i oppfølgingen av hendelsen og involverte ungdommer i forebyggende øyemed. Xs foreldre opplyste at deres henvendelse til politidistriktet ikke var ment som en anmeldelse, og ønsket ikke å forklare seg for Spesialenheten, da de anså saken som ferdig.

 

Spesialenheten har etter dette ikke funnet rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

 

 

Sak 402/18-123, 04.01.2019

 

ANMELDELSE FOR UNNLATT ETTERFORSKING M.M.

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ikke å ha etterforsket anmeldelser hun har inngitt. A mener politiet ikke tar henne på alvor.  

 

Spesialenhetens vurdering:

As anmeldelser var henlagt uten etterforsking. A hadde ikke klaget over henleggelsene. Det tilligger påtalemyndigheten, med bakgrunn i bevisene i saken, å vurdere hvorvidt vilkårene for strafforfølging er til stede eller ikke. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart ved å henlegge As anmeldelser.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil

 

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no