freebet

antalya escort
escort kusadasi

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Øst 2020 inkl. uke 4

Uke 4  

Sak 793/18-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV KROPPSKRENKELSE

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for kroppskrenkelse. A hadde blitt kontaktet av sin mor, som opplyste at politiet var hjemme hos henne for å ransake. A reiste til moren og observerte at politiet brukte makt mot henne. A ba politiet slippe moren. En tjenesteperson dro A i armen og la sin andre arm rundt As hals. Han tok deretter tak rundt As mage og dro henne ut av huset. A var gravid og følte at hun ble kvalt.

 

Åsted:

Privat eiendom, hverdag, på dagtid

 

Oppdrag:

Pågripelse

 

Ruspåvirkning:

Nei

 

Maktbruk:

Saken viste at tjenestepersonen tok tak i As høyre hånd, med sin høyre hånd, og førte sin venstre hånd over As rygg/skuldre/nakke. A ble dratt ut etter armen, og ble samtidig ført ut med tjenestepersonens venstre hånd.

 

Skader:

Ingen fysiske skader

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten la til grunn at A ikke etterkom gjentatte pålegg om å holde avstand til politiet under deres tjenesteutøvelse, at hun motsatte seg å forlate huset og måtte dras ut. I slike situasjoner vil politiet ha anledning til å bruke makt innenfor rammene angitt i politiloven § 6, jf. politiinstruksen §§ 3-1 og 3-2. Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse. 

 

 

Sak 71/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å ha beskyttet henne mot feil person. A viste til at hun hadde fått fortrolig adresse på grunn av årelang trakassering fra en person. Flere år senere fikk hun beskjed av politiet om at vedkommende som hadde trakassert henne var død, og at adressesperren var opphevet. A mente dette ikke stemte, og at politiet hadde beskyttet henne mot feil person.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Det ble blant annet vist til at fortrolig adresse ikke retter seg mot en konkret person, men innebærer en beskyttelse mot at alle privatpersoner får innsyn i adressen. Spesialenheten fant det ikke nødvendig å undersøke om vedkommende politiet anså som trusselutøver var vedkommende A ønsket beskyttelse mot. Det ble lagt til grunn at politidistriktet i forbindelse med varsel fra KRIPOS om oppheving av adressesperren, gjorde en rekke undersøkelser før det ble besluttet opphevelse av adressesperren. Videre vises til at A har benyttet seg av sin klageadgang.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 564/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR Å HA FORFALSKET RAPPORT

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

A anmeldte to tjenestepersoner for å ha forfalsket rapport i forbindelse med forhåndsvarsel om utvisning. A og ektefellen ble stanset for utlendingskontroll. A mente at rapporten som var skrevet etter samtale med vaktmesteren på stedet, om hvorfor A og ektefellen var der, var forfalsket.

 

Spesialenhetens vurdering:

As ektefelle ble innbrakt til PUs lokaler med mistanke om arbeid i Norge i strid med utlendingsloven. A ble innbrakt med mistanke om arbeid i strid med gitt oppholdstillatelse som faglært.

 

Spesialenheten kunne ikke se at A gjennom sin anmeldelse hadde sannsynliggjort at politiet hadde opptrådt straffbart. Han har heller ikke gjort seg tilgjengelig for Spesialenheten for å opplyse saken. Spesialenheten fant etter gjennomgangen av de innhentede dokumentene i saken, det ikke sannsynlig at de anmeldte tjenestepersonene hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 


Sak 835/18-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV POLITIET FOR ULOVLIG BRUK AV MAKT

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødig maktbruk under pågripelse.

 

Åsted: Offentlig sted, helg, om kvelden

 

Oppdrag: Pågripelse

 

Ruspåvirkning: Ja

 

Maktbruk: Etterforskingsresultatet viste at politiet la A i bakken etter at han hadde slått mot den ene tjenestepersonen.

 

Skader: Fysisk skader i kne

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart. De hadde ikke brukt mer makt enn nødvendig for å få kontroll på A og pågripe ham.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 272 om grov kroppskrenkelse.

 

 

Sak 722/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR SKADEVERK OG TRAKASSERING

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha oppsøkt hans leilighet og koblet ut strømmen. Dagen etter kom politiet tilbake og satte strømmen på igjen. På grunn av strømbruddet ble maten i fryseren ødelagt, fiskene i akvariet døde og det oppsto lekkasje. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var ilagt besøksforbud. Flere patruljer forsøkte å komme i kontakt med A for å forkynne besøksforbudet. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte ved Oslo politidistrikt i den anledning hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger som beskrevet i anmeldelsen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 291/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKTEN

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for brudd på taushetsplikten, for i telefonsamtale med As datter C å ha opplyst at saken mot A ikke var ferdig etterforsket, at A ville miste førerkortet og sannsynligvis få bot.

 

Spesialenhetens vurdering:

B hadde forsøkt å komme i kontakt med A uten å lykkes. Hun ringte C for å få As kontaktinformasjon. B har avvist at hun ga slike opplysninger om A som C og A har forklart.

 

Saken sto ord mot ord, og Spesialenheten fant det ikke bevist utover rimelig tvil at B hadde gitt taushetsbelagte opplysninger om A til C.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 115/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BESLAG AV PASS

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha arrestert henne uten grunn og tatt fra henne hennes pass. Fordi hun ikke hadde passene, kunne hun ikke møte til et rettsmøte berammet utenfor Norge.  

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ut fra opplysningene i saken ikke sannsynlig at politiet hadde gjort seg skyldig i straffbare handlinger i forbindelse med pågripelsen av A. Etterforskingen har vært konsentrert om beslaget av As pass.

 

Spesialenheten la til grunn at tjenesteperson C fant passene ved gjennomgang av As bagasje i arresten i forbindelse med at hun ble pågrepet mistenkt for vold mot offentlig tjenesteperson. Ifølge rapport om ransaking og beslag var ransakingen begrunnet i "ferske spor".

 

Uten beslutning som nevnt i § 197 kan polititjenesteperson blant annet forta ransaking når mistenkte treffes eller forfølges på fersk gjerning eller ferske spor, jf. straffeprosessloven § 198. Ut fra sakens opplysning kunne Spesialenheten vanskelig se at C hadde hjemmel til å ransake i medhold av straffeprosessloven § 198. Det var også vanskelig å se hvilken bevisverdi As pass kunne ha i sak om vold mot offentlig tjenesteperson, eller i andre saker i sakskomplekset mot A.

 

De avhørte tjenestepersonene kunne ikke begrunne/forklare hvorfor politiet hadde As pass. Spesialenheten mente at det ut fra sakens opplysning var nærliggende å anta at passene ble tatt fra A for å hindre henne i å unndra seg straffeforfølgning ved ikke å møte til et berammet rettsmøte. Imidlertid var det i straffesaken(e) mot A verken beslutning om eller skriftlig samtykke til innlevering av pass, eller begjæring til tingretten om fengsling eller alternativt fengslingssurrogat i form av innlevering av pass, jf. straffeprosessloven §§ 181 og 188. Ifølge politiadvokat D hadde dette heller ikke vært vurdert som aktuelt.

 

Spesialenheten oppfattet tjenesteperson C slik at opplysningen i rapporten om ransaking/beslag ikke var korrekt hva gjaldt hvem som hadde besluttet ransakingen og grunnlaget for dette. Gjennomgang av saksdokumenter og avhør av tjenestepersonene har ikke med sikkerhet kunnet avdekke hvem som faktisk besluttet ransakingen, at passene skulle tas fra A eller hva som var det rettslige grunnlaget og begrunnelsen for beslutningen. Slik faktum i saken uansett fremkom gjennom Spesialenhetens etterforsking, mente Spesialenheten å kunne legge til grunn at ransakingen var uhjemlet. Saken mot C ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Som påtaleansvarlig på saken var det politiadvokat Ds ansvar å ta stilling til om politiet fortsatt skulle ha As pass eller om spørsmålet skulle bringes inn for retten til avgjørelse. Spesialenheten mente at D hadde begått grov tjenestefeil, men fant det ikke bevist at D hadde opptrådt grovt uaktsomt. Saken mot D ble henlagt etter bevisets stilling.

 

Også for tjenesteperson B ble saken henlagt etter bevisets stilling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

Administrativ vurdering:

Saken er sendt til politidistriktet for administrativ vurdering i erfaringsøyemed. 

 

 

Uke 3  

Ingen avgjørelser i perioden.


Uke 2  

Sak 455/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR MANGELFULL HÅNDTERING AV IDENTITETSPAPIER MV.

 

Politidistrikt:

Politiets utlendingsenhet (PU)

 

Anmeldelse:

A har anmeldt flere forhold i forbindelse med at hun kom til Norge og ba om asyl. Blant annet at hun ble internert uten å få noe informasjon. Ved ankomst ble hun kledd naken selv om hun ikke hadde gjort noe kriminelt. Hun ble deretter fremstilt for retten, hvor hun ble fortalt at hun hadde overtrådt regelverket siden hun kom fra et Dublin-land; et regelverk hun ikke kjente til. Da hun kom til Norge ga hun sine originale identitetspapirer til politiet. Papirene kom på avveie. I korrespondansen for å søke å finne de bortkomne dokumentene, løy vedkommende hun korresponderte med om at dokumentene ikke fantes i Norge og at hun måtte finne dokumentene i Polen.

 

Spesialenhetens vurdering:

Både pågripelsen av A og hennes opphold på Trandum var i tråd med utlendingslovens bestemmelser. Innsatte ved Politiets utlendingsinternat skal som hovedregel kroppsvisiteres ved førstegangs innsettelse på utlendingsinternatet. Formålet med undersøkelsen er todelt, ved at den både skal forebygge at uønskede gjenstander medbringes inn på internatet og å avdekke om den innsatte er i besittelse av dokumenter mv. som kan bidra til å klarlegge vedkommendes identitet og sikre iverksetting av vedtaket.

 

Vedrørende dokumenthåndteringen, la Spesialenheten til grunn at også As gyldige pass og oppholdskort fra Polen var ment å følge uttransporten til Polen. Spesialenheten stilte seg noe undrende til at dokumentene i de påfølgende dagene ble ansett å være på avveie, da det av føringer i aktuelle register fremgikk at As gyldige pass og oppholdskort var tatt i beslag av politiet på Gardermoen og befant seg der.

 

Det var ikke opplysninger i saken som gjorde det sannsynlig at tjenestepersoner i PU eller Øst politidistrikt hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 603/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV BEVISMANIPULASJON OG TILBAKEHOLDELSE AV SENTRALE BEVIS

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenesteforsømmelse, bevismanipulasjon og tilbakeholdelse av viktige bevis i straffesak.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk As argumenter og sakens dokumenter. A har i saken utprøvd sine ankemuligheter, hans argumentasjon er langt på vei sammenfallende i hans anke til lagmannsretten, til Høyesterett og til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

 

Spesialenheten fant ikke konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at B har gjort seg skyldig i straffbar tjenesteforsømmelse eller andre straffbare forhold ved håndteringen av etterforskingen eller iretteføringen av saken mot A.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.

 

 

Sak 231/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Agder politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for unødvendig maktbruk i forbindelse med avhenting til avhør og for at han ble ilagt besøksforbud mot tre mindreårige jenter.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble siktet og senere tiltalt for seksuell handling og seksuelt krenkende adferd mot tre mindreårige jenter. Han ble i den forbindelse ilagt besøksforbud overfor de fornærmede. Straffesaken ble til slutt henlagt på grunn av tvil om As tilregnelighet.

 

Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det ble truffet beslutning om besøksforbud i medhold av straffeprosessloven § 222a og at A senere ble tiltalt for de forhold som utgjorde grunnlaget for besøksforbudet. Verken i As anmeldelse eller i de innhentede dokumentene fremkom det opplysninger om at tjenestepersoner i politiet hadde opptrådt straffbart i forbindelse med at han ble hentet til avhør.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 372/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV GJENTATTE GROVE TYVERIER FRA BOLIG

 

Politidistrikt:

Politiets sikkerhetstjeneste

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson som hun mener er ansatt i PST for gjentatte grove tyverier fra leiligheten hennes. A mente det hadde skjedd over 1000 innbrudd hos henne. A hadde forsøkt å anmelde forholdene men hadde blitt nektet dette.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at ansatte i PST og politiet hadde opptrådt straffbart og saken ble henlagt da det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforsking. A hadde også tidligere anmeldt tilsvarende forhold.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 322 om grovt tyveri. 

 

 

Sak 629/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA STANSET DEMONSTRASJON

 

Politidistrikt:

Innlandet politidistrikt

 

Anmeldelse:

A ved partiet X anmeldte politiet for å ha ventet for lenge med å stanse en demonstrasjon avholdt i en by.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking. Demonstrantene hadde fått nødvendige tillatelser til å gjennomføre demonstrasjonen. Da politiet oppfattet at det ble tumulter, ble markeringen stanset kl. 14.44, altså ca. 15 minutter før den egentlig skulle ha vært ferdig.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 655/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å FÅ INNGI ANMELDELSE

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for at hun ikke fikk inngi anmeldelse mot en vekter som hun hadde vært i konflikt med på et kjøpesenter. A hadde blitt utestengt fra kjøpesenteret.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var nedtegnet i oppdragsloggen at A var på politistasjonen for å anmelde vekteren, men at det etter lang samtale var vanskelig å få tak hva det var vekteren hadde gjort som var straffbart. A hadde bistand av en advokat som skulle hjelpe henne med å klage over at hun var utestengt fra kjøpesenteret.

 

Det følger av påtaleinstruksen § 7-1 tredje ledd at enhver anmeldelse snarest skal registreres i samsvar med gjeldene regler. Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens vurdering ikke sannsynlig at tjenestepersoner i Sør-Øst politidistrikt, i møtet og kontakt med A hadde opptrådt straffbart. A ble ikke avvist av politiet i forbindelse med ønske om å inngi anmelde.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 118/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Oslo politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha opptrådt unnvikende og avvisende etter at hun meldte om en person som opptrådte truende og var suicidal.

 

Spesialenhetens vurdering:

Ut fra opplysningene i saken var det etter Spesialenhetens mening ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Ved vurderingen er lagt vekt på at politiet gjentatte ganger var i kontakt med samtlige involverte for å kartlegge situasjonen, og at det ble gjennomført enkelte undersøkelser opp mot legevakten og A. Spesialenheten fant ikke rimelig grunn til å iverksette etterforsking.

 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 450/18-123

 

ANMELDELSE FOR ULOVLIG BEFATNING MED VÅPEN OG AMMUNISJON

 

Politidistrikt:

Sør-Øst politidistrikt

 

 

 

Anmeldelse:

A ble etterforsket for å ha hatt ulovlig befatning med to pistoler og diverse ammunisjon, for ikke å ha sendt et narkotikabeslag til Kripos, og for brudd på våpenloven i forhold til en rifle.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det var bevismessige holdepunkter for at A hadde tatt en pistol ut fra lensmannskontoret uten å ha politimesterens tillatelse til det. Pistolen hadde vært oppbevart på forsvarlig vis. Det ble lagt til grunn at A hadde hatt diverse ammunisjon på kontoret sitt på lensmannskontoret, og at det ikke var forsvarlig oppbevaring. Det ble også funnet et gammelt narkotikabeslag på kontoret hans som skulle ha vært destruert. En rifle som stod på kontoret hans manglet sluttstykke (lå i våpenskapet), slik at det ikke ble ansett som ulovlig oppbevaring.

 

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Det er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

 

Administrativ avgjørelse:

Saken ble sendt til politimesteren til administrativ avgjørelse

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Våpenloven § 33 jf. § 7 om politimesterens tillatelse til erverv av skytevåpen. 

 

 

 

Uke 1 

Ingen avgjørelser i perioden.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no