freebet

antalya escort
escort kusadasi

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Vest 2020 inkl. uke 4

 

Uke 4  

Sak 253/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED VEDTAK OM AVLIVING AV HUND

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet i forbindelse med saksbehandling og vedtak om avliving av hund. A mente Bs vedtak var bygget på feil faktum, var beheftet med flere mangler som medførte ugyldighet, innebar forskjellsbehandling og var preget av Bs personlige oppfatning av sau/hund-problematikk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet og gjennomgikk forvaltningssaken. Bakgrunnen for vedtaket var en hendelse hvor As hund bet en sau slik at den døde. Det fremgikk av saken at B – etter å ha innhentet uttalelser fra involverte i hendelsen og etter å ha gjennomført befaring på stedet, besluttet at As hund skulle avlives med hjemmel i hundelovens bestemmelser. Det var i forkant sendt forhåndsvarsel til A, som hadde uttalt seg. Vedtaket ble påklaget av A, som selv utførte undersøkelser, blant annet en rekonstruksjon, og innhentet uttalelser, som ble vedlagt klagen. B oversendte saken til Politidirektoratet for klagesaksbehandling. Direktoratet tok etter en grundig vurdering av sakens faktiske og rettslige sider ikke klagen til følge. Det var i direktoratets vedtak ingen bemerkninger til Bs saksbehandling, og Spesialenheten fant at det i saken ikke fremkom opplysninger som underbygget påstandene om straffbare tjenestehandlinger fra Bs side i forbindelse med saksbehandlingen. 

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 395/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte en politioverbetjent (C) for å ha utlevert taushetsbelagte opplysninger til barneverntjenesten om en gutt på 19 år (D) som de var oppnevnt som verger for. Opplysningene gjaldt en straffesak hvor D var under etterforsking, som verken A, B eller D hadde fått innsyn i. A og B er også fosterforeldre for en 15 år gammel gutt. De ble kjent med saken da barneverntjenesten kom til gården i forbindelse med et av sine jevnlige tilsyn.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ville i avhør med Spesialenheten ikke opplyse hva den barnevernsansatte fortalte dem om saken mot D. Spesialenheten innhentet og gjennomgikk straffesaken. Av denne fremgikk det at D var pågrepet sammen med en venn og at de begge var siktet for grovt ran.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart ved å utlevere opplysninger om straffesaken mot D til barneverntjenesten. Det ble vist til at A og B i tillegg til D hadde en 15-åring under barnevernets omsorg boende hos seg, og at politiregisterloven med forskrift hjemlet utlevering av opplysninger til barneverntjenesten med det formål å gjøre barnevernet i stand til å ivareta sin omsorgsplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 515/19-123, 23.01.2020

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for korrupsjon ved at B mest sannsynlig ved hjelp av sin stilling ga As huseier en fordel omkring husleieavtalen med A. Forholdet fant sted på Bs kontor 2-3 år tidligere, og A opplyste at episoden var omtalt i en beslutning fra lagmannsretten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet langmannsrettens beslutning. Den gjaldt en sivil tvist mellom A og huseier, hvor tingretten hadde avsagt dom på at huseiers oppsigelse av As leieforhold var gyldig. I sin anke til lagmannsretten beskrev A i alt 17 episoder som illustrerte huseiers forsøk på å ødelegge As boforhold. Blant dem var en episode i 2017, hvor A opplyste at politiet hadde innkalt til et møte om hans boforhold og anførte at dette ble gjort for å ødelegge for ham og gi en fordel for andre, blant annet huseieren.

 

Spesialenheten gjorde flere forsøk på å komme i kontakt med A for å få utdypet anmeldelsen, men han lot ikke høre fra seg og møtte ikke i henhold til innkalling til avhør.

 

Spesialenheten kom til at det ikke var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse:  

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 387 om korrupsjon. 

 

 

Sak 630/19-123, 23.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AVHØR

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for tjenestefeil under avhør av A. A mente at B under avhøret ikke tok tilstrekkelig hensyn til at hun er psykiatrisk pasient. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk avhøret og lyd-og bildeopptaket av avhøret. Det var ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 498/19-123, 23.01.2020

 

ANMELDELSE AV MULIG MOTARBEIDING AV RETTSVESENET/BEVISPÅVIRKNING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for fare for motarbeiding av rettsvesenet og forsøk på bevispåvirkning i en konkret sak som hadde vært behandlet av lagmannsretten. Han viste til at B og en samarbeidspartner hadde oppsøkt ham på bopel, og til at det under besøket ble fremsatt aggressive og urimelige tilbud, uriktig omtale av huset som var gjenstand for rettsaken og forsøk på å komme seg inn i huset.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets oppdragslogg med oppdragsbeskrivelse «Forebygging diverse» viste at B den aktuelle dagen oppsøkte A på bopel sammen med psykiatritjenesten for en avklaringssamtale. De kom i kontakt med A og reiste fra stedet ca. en halvtime senere da de hadde fått den informasjonen de trengte.

 

Rettsaken A viste til i anmeldelsen gjaldt en sivil tvist, hvor tingretten ved dom hadde slått fast at oppsigelsen av As leieforhold til boligen var gyldig, og hvor lagmannsretten nektet å fremme As anke over dommen. Saken var rettskraftig avgjort flere måneder før Bs besøk på As adresse. 

 

Spesialenheten gjorde flere forsøk på å komme i kontakt med A for å få utdypet anmeldelsen, men han lot ikke høre fra seg og møtte ikke i henhold til innkalling til avhør.

 

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 157 om motarbeiding av rettsvesenet. 

 

 

Sak 52/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE FOR VOLD, TYVERI, ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE OG FRATAKELSE AV MEDISINER

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha dyttet ham slik han slo hodet i veggen, da han med håndjern på ryggen forsøkte å ta ut et lommetørkle fra lommen sin. Videre mente han det verken var grunnlag for å pågripe ham og sette ham i arrest, for å tilbakeholde hans reseptbelagte medisiner under arrestoppholdet eller å frata ham et multiverktøy.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble pågrepet av politiet i 18-tiden mistenkt for ran. Han ble brakt til arresten, og løslatt påfølgende dag ca. kl. 11. To dager senere møtte han hos politiet og anmeldte politiet. Han møtte deretter ikke til gjennomlesning og besvarte ikke henvendelsene, men tok senere kontakt og opplyste at han ønsket å trekke anmeldelsen. Dette begrunnet han med at han angret på og beklaget sin opptreden under hendelsen og at han ikke ønsket å anmelde politiet.

 

Spesialenheten mente på bakgrunn av opplysningene i anmeldelsen at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 55/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE BRUK AV KJØRELYS I TUNELL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt/Utrykningspolitiet

 

Anmeldelse:

A anmeldte fører av en bil tilhørende Utrykningspolitiet for å ha kjørt uten påbudte kjørelys i en tunell.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen føringer i politioperativt register om oppdrag i området på aktuelt tidspunkt. Manglende bruk av kjørelys kan innebære brudd på trafikkreglene gitt i medhold av vegtrafikkloven og bøtelegges ved forenklet forelegg. Det er i påtaleinstruksen fastsatt at Spesialenheten ikke trer i kraft i saker som avgjøres ved forenklet forelegg, og det var ingen opplysninger om at det oppstod farlige situasjoner eller at kjøringen ellers kunne være i strid med andre av vegtrafikklovens bestemmelser. 

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Forskrift om forenklet forelegg i trafikksaker § 1 pkt. 7 b), jf. trafikkreglene § 15.

 

 

Sak 376/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV TRUSLER OM DESTRUKSJON AV BESLAG

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha truet med å destruere gjenstander, i hovedsak datautstyr, som var tatt i beslag hos ham under en ransaking. Han hadde i sin kontakt med politiet gjort det klart at han ikke ville hente beslaget, og begrunnet dette med frykt for å bli pågrepet og for at politiet hadde plantet ulovlige filer på utstyret. Han stilte krav om at han fikk gjennomgå datautstyret sammen med politiet før han hentet det ut.

 

Spesialenhetens vurdering:

Av straffesaken mot A fremgikk det at politiet, etter at beslaget var undersøkt og før saken var avgjort, to ganger reiste hjem til A for å utlevere beslaget. Han var da ikke hjemme. Det var etter dette dialog med A rundt utleveringen av beslaget, men han ville ikke hente det. Da saken mot ham var henlagt, varslet politiadvokat B i brev til A at beslaget ville bli destruert om han ikke hentet det innen en gitt frist. A gjentok at han ikke ville hente beslaget og mente B truet med destruksjon og med det presset ham inn i en potensielt svært farlig situasjon. I nytt brev fra B ble A gitt en siste frist for å hente beslaget. Det ble i brevet opplyst at beslaget etter fristens utløp ellers ville bli destruert uten ytterligere varsel.

 

Spesialenheten kom til at politiets håndtering av beslaget var i tråd med straffeprosesslovens regler og rundskriv fra Politidirektoratet. As krav om at beslaget blant annet skulle gjennomgås med ham før utlevering var videre ikke forankret i regelverket.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 247/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV UTLEVERING AV OPPLYSNINGER OM SONINGSTIDSPUNKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A klaget til politiet over at en sivilt ansatt (B) hadde utgitt opplysninger til tredjeperson (C) om når han skulle møte til soning. C representerte moren til As barn, og det pågikk på tidspunktet for utlevering av opplysningene en sivil tvist mellom dem vedrørende As samvær med barnet. Ifølge A var han ikke selv kjent med soningstidspunktet før det fremgikk av et prosesskriv fra C. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var domfelt til fengsel i 10 måneder, hvorav 90 dager var gjort betinget. I straffesaken lå kopi av Kriminalomsorgens soningsinnkalling sendt per brev til A. 15 dager senere mottok B en e-post fra C, hvor C viste til dommen og dens innhold og spurte om det var mulig å få opplysninger om tidspunkt for As soning. I e-post til C oppga B soningstidspunkt og soningssted, med henvisning til opplysningene i soningsinnkallingen. E-posten ble dokumentført i straffesaken.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved å utgi opplysningene. Det ble vist til at C allerede var kjent med domfellelsen og straffeutmålingen, og uansett senere måtte antas å ville bli kjent med soningstidspunktet i forbindelse med arbeidet med samværssaken. Videre ble det vist til at flere bestemmelser i politiregisterloven og politiregisterforskriften kunne gi B hjemmelsgrunnlag for å utgi opplysningene til C, som i representasjonen av mor måtte antas å ha saklig behov for informasjon om når A skulle sone fengselsstraffen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Uke 3  

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 2  

Sak 285/19-123

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE MED MATERIELL SKADE – POLITIBIL UNDER UTRYKNING KOLLIDERTE MED TRAKTOR I RUNDKJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en politibil under utrykning hadde kollidert med en traktor inne i en rundkjøring.

 

Spesialenhetens vurdering:

Riksadvokaten ga Spesialenheten mandat til å etterforske og avgjøre saken for både fører av politibilen (A) og fører av traktoren (B).

 

A kjørte på dagtid utrykning i kollektivfelt plassert mellom nordgående og sørgående kjørefelt. Utrykningen ble varslet med blålys, men ikke sirene. A kjørte inn i en rundkjøring, hvor kollektivfeltet går tvers gjennom rundkjøringen, med vikeplikt for ordinær trafikk inne i rundkjøringen på vei ut av rundkjøringen. A så B inne i rundkjøringen, men oppfattet og la til grunn at B hadde sett henne og ville stanse. B så ikke utrykningskjøretøyet før det var for sent, slik at A kjørte inn i B. Det oppstod materielle skader på begge kjøretøyene.

 

Spesialenheten mente A opptrådte uaktsomt da hun la til grunn at B hadde sett henne. Det var ingen opplysninger om at B hadde gitt til kjenne at han hadde observert henne, og ut fra deres posisjon var det heller ikke åpenbart. Hun skulle derfor ikke ha kjørt fortere enn at hun kunne stanse før hun krysset traktorens veibane.

 

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt uaktsomt da han ikke oppdaget utrykningskjøretøyet i bussfeltet inne i rundkjøringen. Han var allerede inne i rundkjøringen da utrykningskjøretøyet kom bakfra/fra venstre, og skulle passere en innkjøring til rundkjøringen på sin høyre side før han deretter skulle kjøre ut neste avkjørsel til høyre. Han kunne etter Spesialenhetens oppfatning ikke lastes for at han i dagslys i den situasjonen ikke ble oppmerksom på utrykningskjøretøyet med blålys som kom fra venstre.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

Saken er henlagt for B som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3. 

 

 

Sak 874/18-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde straffeforfulgt en person. A opplyste at han hadde tatt en pakke med det han trodde var narkotika fra en person på et utested. Deretter leverte han pakken til politiet men de foretok seg intet med personen som hadde hatt pakken. Videre anmeldte A det forhold at han selv ofte ble straffeforfulgt av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet har ikke anledning til å utlevere personsensitiv informasjon til andre mennesker. Videre var det ikke holdepunkter i saken for at A ble forfulgt av politiet uten grunn.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 339/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG OPPTREDEN VED PÅGRIPELSE AV OG RANSAKING HOS 15-ÅRING.

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig opptreden etter at uniformert politi i påsyn av flere personer pågrep sønnen hennes (B), som akkurat var fylt 15 år, på fritidsklubben. Politiet tok med seg B og ransaket på deres bopel, noe flere naboer var vitne til. A opplyste at hendelsen var svært belastende for B, som over tid hadde hatt mange utfordringer men i samarbeid med blant annet barnevern og skole hadde B hatt en positiv utvikling frem til hendelsen fant sted. A mente politiet burde ha opptrådt mer diskret og skånsomt.

 

Spesialenhetens vurdering:

B var mistenkt for kjøp av narkotika, og politiet hadde fått tingrettens tillatelse til å ransake hos ham. Politibetjent C fikk sammen med sine kolleger i oppdrag å utføre ransakingen i løpet av et kvelds-sett om de fikk anledning til det. Patruljen var uniformert, og kjørte på kvelden innom en ungdomsklubb i forebyggende øyemed. Der påtraff de ved en tilfeldighet B. De tok ham til side og orienterte ham om ransakingsbeslutningen. B ble deretter med dem i bilen, og de kjørte til hans bopel for å gjennomføre ransakingen. B fikk ringe til A, slik at hun kunne skåne lillebroren hans fra å være der når de kom. Sakens opplysninger tilsa at B ikke formelt sett ble pågrepet, men Spesialenheten mente tjenestehandlingen likevel lå så nært opp til frihetsberøvelse at forholdsmessigheten av tilnærmingen måtte vurderes.

 

Grunnleggende regler i straffeprosessloven og politiloven sier at politiets inngrep overfor enkeltpersoner skal gjøres så skånsomt som forholdene tillater av hensyn til deres integritet. Spesialenheten la til grunn at det både for B selv og de som så ham sammen med uniformert politi ved ungdomsklubben og bopel kunne fremstå som han var pågrepet. Politiet kunne imidlertid ikke anses å ha brutt en tjenesteplikt ved at de i forkant av vaktsettet ikke la opp til at de skulle skifte til sivil ved eventuell utførelse av ransakingsoppdraget, eller ved at de tok kontakt med B og gjennomførte oppdraget uniformert når de først påtraff ham. Det var derfor ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 380/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE - INHABILITET

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenestefeil for å ha besvart/håndtert sak mot A til tross for at B ifølge A var inhabil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare bekjentskapet mellom B og X, da det med bakgrunn i As beskrivelse av vennskapsforholdet mellom B og X og sakens opplysning for øvrig, ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 559/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV GROVE OVERGREP, TERROR OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ledelsen i politidistriktet for grove overgrep, terror og grov tjenesteforsømmelse. A mente at også legen hans var imot ham og samarbeidet med politiet, og at det var legens opptreden som gjorde at A ble innkalt til avhør hos politiet. A følte at alle i blokken han bodde i var mot ham og at det foregikk økonomisk svindel der.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke objektive og konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at A ble utsatt for en urettmessig forfølgning. A hadde også tidligere anmeldt tilsvarende forhold uten at det hadde vært tilstrekkelig grunnlag for å starte etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 574/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV PERSONFORFØLGELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å forfølge ham. De var rundt ham og nikket til hverandre for å markere at «Der er han!». De tok imidlertid ikke kontakt med ham og de sa ikke noe.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

 

Uke 1  

Ingen avgjørelser i perioden.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no