freebet

antalya escort
escort kusadasi

Spesialenheten har fra 2013 skrevet sammendrag i alle saker enheten har avgjort. Vi gjør oppmerksom på at sammendragene blir publisert kort tid etter avgjørelsesdato og at informasjon om eventuell klagebehandling hos Riksadvokaten følgelig ikke er med.

For å søke i dokumentene anbefales å benytte Ctrl+F. 

Det er også forut for 2013 skrevet sammendrag, men ikke for alle saker. Sammendrag forut for 2013 finner du under Dokumenter nedenfor.

Vest 2020 inkl. uke 11

 

Uke 11

Sak 728/19-123, 09.03.2020

 

ANMELDELSE FOR IKKE Å HA IVERKSATT ETTERFORSKING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A oversendte video av en trafikkhendelse til politiet, og mente at politiet skulle ha iverksatt etterforsking. Opptaket viste et vogntog som kom kjørende inn i en høyrekurve. Tilhengeren fikk sleng, og dekket nesten hele motgående kjørefelt i svingen. Det var ikke motgående trafikk da hendelsen skjedde, men dersom det hadde kommet motgående kjøretøy, ville sannsynligheten for alvorlig skade vært stor.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten var enig i at hendelsen kunne ha ført til alvorlig ulykke dersom det hadde kommet trafikk i mot. Det var imidlertid ingen slik trafikk, og det oppsto ikke skade på person eller kjøretøy.

 

Politiet må foreta prioriteringer av sine arbeidsoppgaver. At det i denne saken ikke var iverksatt etterforsking mot sjåføren av vogntoget innebar ikke straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 480/19-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE AV FEIL RETTSANVENDELSE OG FORSKJELLSBEHANDLING VED VEDTAK OM AVLIVNING AV HUND

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte lensmann B for feil rettsanvendelse og forskjellsbehandling i forbindelse med at han fattet vedtak om at hunden hennes måtte avlives. A anmeldte videre B for å ha kommet med en krenkende uttalelse i anledning saken.

 

Spesialenhetens vurdering:

Under en tur mistet A grepet på langlinen hun hadde festet på sin hund. Da A fant hunden igjen, stod den viklet inn i linen og mot et strømførende gjerde sammen med et lam, som den hadde bitt kraftig i halsen. Lammet ble senere avlivet på stedet. A ble anmeldt og forklarte seg som mistenkt for brudd på hundeloven. Samme dag skrev lensmann B forhåndsvarsel om vedtak om avlivning av hunden, og vedtak om avlivning ble deretter fattet selv om A motsatte seg dette. Etter klage ble vedtaket opprettholdt av Politidirektoratet. Saken ble brakt inn for domstolen med påstand om at vedtaket var ugyldig, men også domstolen kom til at vilkårene for avlivning var oppfylt. Spesialenheten mente med henvisning til dette at det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved sin håndtering av saken.

 

Ifølge A hadde B, i forbindelse med at hunden ble hentet hos henne for plassering på kennel noen uker etter hendelsen, sagt at han ville ha skutt hunden om den hadde vært hans. Spesialenheten mente ikke uttalelsen var av en slik karakter at den kunne medføre straffansvar.  

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 

 

Sak 652/19-123, 13.03.2020

 

ANMELDELSE AV NEDLATENDE ADFERD

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en tjenesteperson for «ufyselig, respektløs og bøllete» opptreden.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke konkrete og objektive holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.
Uke 10   

Sak 609/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV NEDLATENDE ADFERD

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for «ufyselig, respektløs og bøllete» opptreden.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten mente at det ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke konkrete og objektive holdepunkter i saken som sannsynliggjorde at det hadde skjedd en straffbar handling.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 385/19-123, 02.03.2020

 

ANMELDELSE AV UNØDVENDIG BRUK AV PSYKISK MAKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de oppsøkte boligen hans for å forkynne et dokument for broren som også oppholdt seg på stedet. Forkynnelsen hadde skjedd av uniformert politi.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var konkrete og objektive bevis i saken for at ansatte i politiet hadde begått en straffbar handling i tjenesten. Forkynnelsen var ikke strid med lovens krav.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil.  

 

 

Sak 668/19-123, 04.03.2020

 

ANMELDELSE AV URETTMESSIG BESLAG AV FØRERKORT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for urettmessig å ha tatt beslag i førerkortet hans og for å ha ignorert hans ønske om å flytte bilen sin, som ble stående øde til og senere ble utsatt for brann.

 

Spesialenhetens vurdering:

A var anmeldt for blant annet å ha unnlatt å stanse for politiet da de kjørte etter ham med blålys. Dette er straffbart etter vegtrafikkloven og kvalifiserer etter forskrift om tap av retten til å føre motorvogn til tap av førerrett for minst tre måneder. En polititjenesteperson tok midlertidig beslag i As førerkort, og politiadvokat B besluttet dagen etter å opprettholde dette. A samtykket ikke, og politiadvokat C sendte en uke senere begjæring til tingretten om rettslig kjennelse for midlertidig tilbakekall av førerrett og førerkortbeslag. Tingretten mente vilkårene for beslag var oppfylt, men la ved forholdsmessighetsvurderingen avgjørende vekt på As forklaring om konsekvensene manglende førerrett hadde for ham og kom til at begjæringen ikke skulle tas til følge. Politiet utleverte etter dette førerkortet til A. 

 

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at den skjønnsmessige vurderingen som ble foretatt av politiadvokat B da han opprettholdt midlertidig tilbakekall av førerrett og av politiadvokat C da han begjærte rettens kjennelse for opprettholdelse, innebar brudd på noen tjenesteplikt. Det ble vist til at vilkårene i vegtrafikkloven for midlertidig tilbakekall av førerrett var oppfylt, noe også retten kom frem til. At politiadvokatene vurderte forholdsmessigheten av tilbakekall annerledes enn domstolen, tilsa i seg selv ikke at deres vurderinger var feil.

 

Når det gjaldt bilen, var den ikke tatt i beslag. A var dermed selv ansvarlig for den og stod fritt til å besørge den flyttet.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

 Uke 9   

Ingen avgjørelser i perioden. Uke 6 - 8   

Sak 479/19-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE FOR GROVT TYVERI AV PENGER

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha stjålet kr 30 000 fra hans våpenskap i forbindelse med ransaking.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiet ransaket hos A i mai 2018 og tok beslag i hans våpen. A forklarte at han hadde to pakker med kr 30 000 i hver pakke. Pakkene lå i våpenskapet, og den ene pakken var borte da han så i våpenskapet i januar 2019. A har ikke kunnet fremlegge dokumentasjon som underbygger at kontantbeløpene lå der. Tjenestepersonene B og C opplyste at de ikke lette etter penger i våpenskapet, og heller ikke fant/så penger i våpenskapet. As datter, som var til stede, så ingen penger, verken i våpenskapet eller under politiets håndtering av våpnene. Det er i ettertid heller ikke funnet penger ved gjennomgang av våpenbeslaget.

Det er tvil om pengene lå i våpenskapet på den aktuelle dato, nøyaktig når og under hvilke omstendigheter de i så tilfelle har forsvunnet, og i så fall hvem som har tatt pengene.

 

Fordi faktum i saken ikke kan klarlegges i tilstrekkelig grad, samt at henleggelsesgrunnen "intet straffbart forhold anses bevist" forutsetter at etterforskingen med særlig styrke taler mot at det er begått en straffbar handling, er saken henlagt etter bevisets stilling. Konklusjonen innebærer imidlertid ikke at Spesialenheten uten videre mener at det er en av tjenestepersonene som har tatt pengene.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt på grunn av bevisets stilling.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 322 om grovt tyveri.  

 

 

Sak 726/18-123, 03.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL OG ULOVLIG MAKTBRUK

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt og Politiets utlendingsenhet

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for ulovlig maktbruk og tjenestefeil i forbindelse med at de pågrep en familie som var asylsøkere og som hadde opphold i et menighetslokale. A mente at det var ulovlig å pågripe familien, som var i kirkeasyl. Det ble også brukt uforholdsmessig mye makt ved at politiet knuste et vindu for å ta seg inn i bygningen, ved at politiet stormet inn med høye kamprop og trampet opp i dobbeltsengen der foreldrene lå og sov sammen med barna. A anmeldte også at politiet i saken hadde skrevet rapporter som var ufullstendige og usaklige.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at beslutning om pågripelse var fattet av kompetent myndighet og at det var grunnlag for å beslutte pågripelse. Det var på forhånd innhentet informasjon om familiens oppholdssted, og konkludert med at bygningen på dette tidspunktet ikke var å regne som et «kirkebygg». En eventuell feilvurdering av dette ble av Spesialenheten vurdert ikke å kunne medføre straffansvar. 

 

Etterforskingen ga ikke bevismessig grunnlag for at det ble brukt mer makt enn det som var nødvendig og forsvarlig. Ut fra omstendighetene rundt familien, foretok politiet og Politiets utlendingsenhet vurderinger og planla for at pågripelsen skulle kunne gjennomføres på en tilstrekkelig trygg måte for alle tilstedeværende. Ingen ble skadet under pågripelsene. Det fremkom gjennom etterforskingen at hensynet til barna var vektlagt både ved beslutningen om pågripelse, og under planlegging og gjennomføring av pågripelsen, og at barna syntes ivaretatt så godt som mulig i situasjonen.

 

Det var heller ikke bevismessig grunnlag ut fra etterforskingen at rapporter i saken var mangelfulle eller usaklige.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.

Straffeloven § 271 om kroppskrenkelse.  

 

 

Sak 419/19-123, 06.02.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFORSØMMELSE OG ANSVARSFRASKRIVELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for tjenesteforsømmelse og ansvarsfraskrivelse i sak som gjaldt drap og forsøk på drap på sauene hans. Han viste til at hans første kontakt med politiet om hendelsen ikke ble loggført, og anførte at politipatruljen som senere kom til stedet unnlot å følge spor og utføre andre nødvendige etterforskingsskritt. Da gjerningspersonene viste seg å være tre jenter på 9 år, overlot politiet til foreldrene og A å ordne opp, og unnlot å gi ham råd selv om han ba om det.

 

Spesialenhetens vurdering:

As opplysninger om at hans første henvendelse til politiet om hendelsen ikke ble loggført stemte med opplysninger ført i politiets oppdragslogg i forbindelse med at han på ny tok kontakt. Selv om henvendelser som utgangspunkt skal loggføres, mente Spesialenheten det ikke var sannsynlig at manglende loggføring og umiddelbar oppfølging av As melding innebar en tjenestefeil som kvalifiserte til straffansvar.

Det var etter Spesialenhetens mening heller ikke sannsynlig at det ble begått noe straffbart i tilknytning til patruljens innledende undersøkelser. Dette da gjennomgang av straffesaksdokumentene viste at politipatruljen foretok undersøkelser opp mot både mulige spor og vitner.

Politiet ble dagen etter kontaktet av en kvinne som opplyste at det var hennes ni år gamle datter og to jevnaldrende venninner som stod bak handlingene. Barna kunne ikke straffes, og forholdet dreide seg etter dette primært om en sivil erstatningssak. Spesialenheten mente derfor det ikke var sannsynlig at politiet opptrådte straffbart da de aksepterte morens opplysninger om at saken ville bli ordnet gjennom et møte mellom partene.

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil.  

 Uke 5 

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 4  

Sak 253/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED VEDTAK OM AVLIVING AV HUND

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte en polititjenesteperson (B) for tjenestefeil og misbruk av offentlig myndighet i forbindelse med saksbehandling og vedtak om avliving av hund. A mente Bs vedtak var bygget på feil faktum, var beheftet med flere mangler som medførte ugyldighet, innebar forskjellsbehandling og var preget av Bs personlige oppfatning av sau/hund-problematikk.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet og gjennomgikk forvaltningssaken. Bakgrunnen for vedtaket var en hendelse hvor As hund bet en sau slik at den døde. Det fremgikk av saken at B – etter å ha innhentet uttalelser fra involverte i hendelsen og etter å ha gjennomført befaring på stedet, besluttet at As hund skulle avlives med hjemmel i hundelovens bestemmelser. Det var i forkant sendt forhåndsvarsel til A, som hadde uttalt seg. Vedtaket ble påklaget av A, som selv utførte undersøkelser, blant annet en rekonstruksjon, og innhentet uttalelser, som ble vedlagt klagen. B oversendte saken til Politidirektoratet for klagesaksbehandling. Direktoratet tok etter en grundig vurdering av sakens faktiske og rettslige sider ikke klagen til følge. Det var i direktoratets vedtak ingen bemerkninger til Bs saksbehandling, og Spesialenheten fant at det i saken ikke fremkom opplysninger som underbygget påstandene om straffbare tjenestehandlinger fra Bs side i forbindelse med saksbehandlingen. 

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 395/19-123, 20.01.2020

 

ANMELDELSE AV BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A og B anmeldte en politioverbetjent (C) for å ha utlevert taushetsbelagte opplysninger til barneverntjenesten om en gutt på 19 år (D) som de var oppnevnt som verger for. Opplysningene gjaldt en straffesak hvor D var under etterforsking, som verken A, B eller D hadde fått innsyn i. A og B er også fosterforeldre for en 15 år gammel gutt. De ble kjent med saken da barneverntjenesten kom til gården i forbindelse med et av sine jevnlige tilsyn.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ville i avhør med Spesialenheten ikke opplyse hva den barnevernsansatte fortalte dem om saken mot D. Spesialenheten innhentet og gjennomgikk straffesaken. Av denne fremgikk det at D var pågrepet sammen med en venn og at de begge var siktet for grovt ran.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at C hadde opptrådt straffbart ved å utlevere opplysninger om straffesaken mot D til barneverntjenesten. Det ble vist til at A og B i tillegg til D hadde en 15-åring under barnevernets omsorg boende hos seg, og at politiregisterloven med forskrift hjemlet utlevering av opplysninger til barneverntjenesten med det formål å gjøre barnevernet i stand til å ivareta sin omsorgsplikt.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Sak 515/19-123, 23.01.2020

 

ANMELDELSE AV KORRUPSJON

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for korrupsjon ved at B mest sannsynlig ved hjelp av sin stilling ga As huseier en fordel omkring husleieavtalen med A. Forholdet fant sted på Bs kontor 2-3 år tidligere, og A opplyste at episoden var omtalt i en beslutning fra lagmannsretten.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten innhentet langmannsrettens beslutning. Den gjaldt en sivil tvist mellom A og huseier, hvor tingretten hadde avsagt dom på at huseiers oppsigelse av As leieforhold var gyldig. I sin anke til lagmannsretten beskrev A i alt 17 episoder som illustrerte huseiers forsøk på å ødelegge As boforhold. Blant dem var en episode i 2017, hvor A opplyste at politiet hadde innkalt til et møte om hans boforhold og anførte at dette ble gjort for å ødelegge for ham og gi en fordel for andre, blant annet huseieren.

 

Spesialenheten gjorde flere forsøk på å komme i kontakt med A for å få utdypet anmeldelsen, men han lot ikke høre fra seg og møtte ikke i henhold til innkalling til avhør.

 

Spesialenheten kom til at det ikke var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse:  

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 387 om korrupsjon. 

 

 

Sak 630/19-123, 23.01.2020

 

ANMELDELSE FOR TJENESTEFEIL I FORBINDELSE MED AVHØR

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte tjenesteperson B for tjenestefeil under avhør av A. A mente at B under avhøret ikke tok tilstrekkelig hensyn til at hun er psykiatrisk pasient. 

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten gjennomgikk avhøret og lyd-og bildeopptaket av avhøret. Det var ikke holdepunkter for at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 498/19-123, 23.01.2020

 

ANMELDELSE AV MULIG MOTARBEIDING AV RETTSVESENET/BEVISPÅVIRKNING

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte polititjenesteperson B for fare for motarbeiding av rettsvesenet og forsøk på bevispåvirkning i en konkret sak som hadde vært behandlet av lagmannsretten. Han viste til at B og en samarbeidspartner hadde oppsøkt ham på bopel, og til at det under besøket ble fremsatt aggressive og urimelige tilbud, uriktig omtale av huset som var gjenstand for rettsaken og forsøk på å komme seg inn i huset.

 

Spesialenhetens vurdering:

Politiets oppdragslogg med oppdragsbeskrivelse «Forebygging diverse» viste at B den aktuelle dagen oppsøkte A på bopel sammen med psykiatritjenesten for en avklaringssamtale. De kom i kontakt med A og reiste fra stedet ca. en halvtime senere da de hadde fått den informasjonen de trengte.

 

Rettsaken A viste til i anmeldelsen gjaldt en sivil tvist, hvor tingretten ved dom hadde slått fast at oppsigelsen av As leieforhold til boligen var gyldig, og hvor lagmannsretten nektet å fremme As anke over dommen. Saken var rettskraftig avgjort flere måneder før Bs besøk på As adresse. 

 

Spesialenheten gjorde flere forsøk på å komme i kontakt med A for å få utdypet anmeldelsen, men han lot ikke høre fra seg og møtte ikke i henhold til innkalling til avhør.

 

Det var ikke sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 157 om motarbeiding av rettsvesenet. 

 

 

Sak 52/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE FOR VOLD, TYVERI, ULOVLIG FRIHETSBERØVELSE OG FRATAKELSE AV MEDISINER

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha dyttet ham slik han slo hodet i veggen, da han med håndjern på ryggen forsøkte å ta ut et lommetørkle fra lommen sin. Videre mente han det verken var grunnlag for å pågripe ham og sette ham i arrest, for å tilbakeholde hans reseptbelagte medisiner under arrestoppholdet eller å frata ham et multiverktøy.

 

Spesialenhetens vurdering:

A ble pågrepet av politiet i 18-tiden mistenkt for ran. Han ble brakt til arresten, og løslatt påfølgende dag ca. kl. 11. To dager senere møtte han hos politiet og anmeldte politiet. Han møtte deretter ikke til gjennomlesning og besvarte ikke henvendelsene, men tok senere kontakt og opplyste at han ønsket å trekke anmeldelsen. Dette begrunnet han med at han angret på og beklaget sin opptreden under hendelsen og at han ikke ønsket å anmelde politiet.

 

Spesialenheten mente på bakgrunn av opplysningene i anmeldelsen at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 55/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV MANGLENDE BRUK AV KJØRELYS I TUNELL

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt/Utrykningspolitiet

 

Anmeldelse:

A anmeldte fører av en bil tilhørende Utrykningspolitiet for å ha kjørt uten påbudte kjørelys i en tunell.

 

Spesialenhetens vurdering:

Det var ingen føringer i politioperativt register om oppdrag i området på aktuelt tidspunkt. Manglende bruk av kjørelys kan innebære brudd på trafikkreglene gitt i medhold av vegtrafikkloven og bøtelegges ved forenklet forelegg. Det er i påtaleinstruksen fastsatt at Spesialenheten ikke trer i kraft i saker som avgjøres ved forenklet forelegg, og det var ingen opplysninger om at det oppstod farlige situasjoner eller at kjøringen ellers kunne være i strid med andre av vegtrafikklovens bestemmelser. 

 

Det var ikke sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Forskrift om forenklet forelegg i trafikksaker § 1 pkt. 7 b), jf. trafikkreglene § 15.

 

 

Sak 376/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV TRUSLER OM DESTRUKSJON AV BESLAG

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for å ha truet med å destruere gjenstander, i hovedsak datautstyr, som var tatt i beslag hos ham under en ransaking. Han hadde i sin kontakt med politiet gjort det klart at han ikke ville hente beslaget, og begrunnet dette med frykt for å bli pågrepet og for at politiet hadde plantet ulovlige filer på utstyret. Han stilte krav om at han fikk gjennomgå datautstyret sammen med politiet før han hentet det ut.

 

Spesialenhetens vurdering:

Av straffesaken mot A fremgikk det at politiet, etter at beslaget var undersøkt og før saken var avgjort, to ganger reiste hjem til A for å utlevere beslaget. Han var da ikke hjemme. Det var etter dette dialog med A rundt utleveringen av beslaget, men han ville ikke hente det. Da saken mot ham var henlagt, varslet politiadvokat B i brev til A at beslaget ville bli destruert om han ikke hentet det innen en gitt frist. A gjentok at han ikke ville hente beslaget og mente B truet med destruksjon og med det presset ham inn i en potensielt svært farlig situasjon. I nytt brev fra B ble A gitt en siste frist for å hente beslaget. Det ble i brevet opplyst at beslaget etter fristens utløp ellers ville bli destruert uten ytterligere varsel.

 

Spesialenheten kom til at politiets håndtering av beslaget var i tråd med straffeprosesslovens regler og rundskriv fra Politidirektoratet. As krav om at beslaget blant annet skulle gjennomgås med ham før utlevering var videre ikke forankret i regelverket.

 

Det var ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 247/19-123, 24.01.2020

 

ANMELDELSE AV UTLEVERING AV OPPLYSNINGER OM SONINGSTIDSPUNKT

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A klaget til politiet over at en sivilt ansatt (B) hadde utgitt opplysninger til tredjeperson (C) om når han skulle møte til soning. C representerte moren til As barn, og det pågikk på tidspunktet for utlevering av opplysningene en sivil tvist mellom dem vedrørende As samvær med barnet. Ifølge A var han ikke selv kjent med soningstidspunktet før det fremgikk av et prosesskriv fra C. 

 

Spesialenhetens vurdering:

A var domfelt til fengsel i 10 måneder, hvorav 90 dager var gjort betinget. I straffesaken lå kopi av Kriminalomsorgens soningsinnkalling sendt per brev til A. 15 dager senere mottok B en e-post fra C, hvor C viste til dommen og dens innhold og spurte om det var mulig å få opplysninger om tidspunkt for As soning. I e-post til C oppga B soningstidspunkt og soningssted, med henvisning til opplysningene i soningsinnkallingen. E-posten ble dokumentført i straffesaken.

 

Spesialenheten mente det ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt straffbart ved å utgi opplysningene. Det ble vist til at C allerede var kjent med domfellelsen og straffeutmålingen, og uansett senere måtte antas å ville bli kjent med soningstidspunktet i forbindelse med arbeidet med samværssaken. Videre ble det vist til at flere bestemmelser i politiregisterloven og politiregisterforskriften kunne gi B hjemmelsgrunnlag for å utgi opplysningene til C, som i representasjonen av mor måtte antas å ha saklig behov for informasjon om når A skulle sone fengselsstraffen.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 209 om brudd på taushetsplikt. 

 

 

Uke 3  

Ingen avgjørelser i perioden.Uke 2  

Sak 285/19-123

 

ANMELDELSE AV VEGTRAFIKKULYKKE MED MATERIELL SKADE – POLITIBIL UNDER UTRYKNING KOLLIDERTE MED TRAKTOR I RUNDKJØRING

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

Politiet meldte om at en politibil under utrykning hadde kollidert med en traktor inne i en rundkjøring.

 

Spesialenhetens vurdering:

Riksadvokaten ga Spesialenheten mandat til å etterforske og avgjøre saken for både fører av politibilen (A) og fører av traktoren (B).

 

A kjørte på dagtid utrykning i kollektivfelt plassert mellom nordgående og sørgående kjørefelt. Utrykningen ble varslet med blålys, men ikke sirene. A kjørte inn i en rundkjøring, hvor kollektivfeltet går tvers gjennom rundkjøringen, med vikeplikt for ordinær trafikk inne i rundkjøringen på vei ut av rundkjøringen. A så B inne i rundkjøringen, men oppfattet og la til grunn at B hadde sett henne og ville stanse. B så ikke utrykningskjøretøyet før det var for sent, slik at A kjørte inn i B. Det oppstod materielle skader på begge kjøretøyene.

 

Spesialenheten mente A opptrådte uaktsomt da hun la til grunn at B hadde sett henne. Det var ingen opplysninger om at B hadde gitt til kjenne at han hadde observert henne, og ut fra deres posisjon var det heller ikke åpenbart. Hun skulle derfor ikke ha kjørt fortere enn at hun kunne stanse før hun krysset traktorens veibane.

 

Spesialenheten mente det ikke var bevismessige holdepunkter for at B hadde opptrådt uaktsomt da han ikke oppdaget utrykningskjøretøyet i bussfeltet inne i rundkjøringen. Han var allerede inne i rundkjøringen da utrykningskjøretøyet kom bakfra/fra venstre, og skulle passere en innkjøring til rundkjøringen på sin høyre side før han deretter skulle kjøre ut neste avkjørsel til høyre. Han kunne etter Spesialenhetens oppfatning ikke lastes for at han i dagslys i den situasjonen ikke ble oppmerksom på utrykningskjøretøyet med blålys som kom fra venstre.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

A er ilagt forelegg. Forelegget er vedtatt.

Saken er henlagt for B som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Vegtrafikkloven § 31, jf. § 3. 

 

 

Sak 874/18-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for at de ikke hadde straffeforfulgt en person. A opplyste at han hadde tatt en pakke med det han trodde var narkotika fra en person på et utested. Deretter leverte han pakken til politiet men de foretok seg intet med personen som hadde hatt pakken. Videre anmeldte A det forhold at han selv ofte ble straffeforfulgt av politiet.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart. Politiet har ikke anledning til å utlevere personsensitiv informasjon til andre mennesker. Videre var det ikke holdepunkter i saken for at A ble forfulgt av politiet uten grunn.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 339/19-123, 06.01.2020

 

ANMELDELSE AV ULOVLIG OPPTREDEN VED PÅGRIPELSE AV OG RANSAKING HOS 15-ÅRING.

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiet for ulovlig opptreden etter at uniformert politi i påsyn av flere personer pågrep sønnen hennes (B), som akkurat var fylt 15 år, på fritidsklubben. Politiet tok med seg B og ransaket på deres bopel, noe flere naboer var vitne til. A opplyste at hendelsen var svært belastende for B, som over tid hadde hatt mange utfordringer men i samarbeid med blant annet barnevern og skole hadde B hatt en positiv utvikling frem til hendelsen fant sted. A mente politiet burde ha opptrådt mer diskret og skånsomt.

 

Spesialenhetens vurdering:

B var mistenkt for kjøp av narkotika, og politiet hadde fått tingrettens tillatelse til å ransake hos ham. Politibetjent C fikk sammen med sine kolleger i oppdrag å utføre ransakingen i løpet av et kvelds-sett om de fikk anledning til det. Patruljen var uniformert, og kjørte på kvelden innom en ungdomsklubb i forebyggende øyemed. Der påtraff de ved en tilfeldighet B. De tok ham til side og orienterte ham om ransakingsbeslutningen. B ble deretter med dem i bilen, og de kjørte til hans bopel for å gjennomføre ransakingen. B fikk ringe til A, slik at hun kunne skåne lillebroren hans fra å være der når de kom. Sakens opplysninger tilsa at B ikke formelt sett ble pågrepet, men Spesialenheten mente tjenestehandlingen likevel lå så nært opp til frihetsberøvelse at forholdsmessigheten av tilnærmingen måtte vurderes.

 

Grunnleggende regler i straffeprosessloven og politiloven sier at politiets inngrep overfor enkeltpersoner skal gjøres så skånsomt som forholdene tillater av hensyn til deres integritet. Spesialenheten la til grunn at det både for B selv og de som så ham sammen med uniformert politi ved ungdomsklubben og bopel kunne fremstå som han var pågrepet. Politiet kunne imidlertid ikke anses å ha brutt en tjenesteplikt ved at de i forkant av vaktsettet ikke la opp til at de skulle skifte til sivil ved eventuell utførelse av ransakingsoppdraget, eller ved at de tok kontakt med B og gjennomførte oppdraget uniformert når de først påtraff ham. Det var derfor ikke bevismessige holdepunkter for at politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt som intet straffbart forhold anses bevist.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 380/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE - INHABILITET

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte politiadvokat B for tjenestefeil for å ha besvart/håndtert sak mot A til tross for at B ifølge A var inhabil.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten iverksatte ikke etterforsking for nærmere å avklare bekjentskapet mellom B og X, da det med bakgrunn i As beskrivelse av vennskapsforholdet mellom B og X og sakens opplysning for øvrig, ikke var sannsynlig at B hadde opptrådt på et vis som kunne lede til straffansvar.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 172 om grovt uaktsom tjenestefeil. 

 

 

Sak 559/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV GROVE OVERGREP, TERROR OG TJENESTEFEIL

 

Politidistrikt:

Sør-Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ledelsen i politidistriktet for grove overgrep, terror og grov tjenesteforsømmelse. A mente at også legen hans var imot ham og samarbeidet med politiet, og at det var legens opptreden som gjorde at A ble innkalt til avhør hos politiet. A følte at alle i blokken han bodde i var mot ham og at det foregikk økonomisk svindel der.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke var sannsynlig at politiet hadde opptrådt straffbart. Det var ikke objektive og konkrete holdepunkter som sannsynliggjorde at A ble utsatt for en urettmessig forfølgning. A hadde også tidligere anmeldt tilsvarende forhold uten at det hadde vært tilstrekkelig grunnlag for å starte etterforsking.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

Sak 574/19-123, 07.01.2020

 

ANMELDELSE AV PERSONFORFØLGELSE

 

Politidistrikt:

Vest politidistrikt

 

Anmeldelse:

A anmeldte ansatte i politiet for å forfølge ham. De var rundt ham og nikket til hverandre for å markere at «Der er han!». De tok imidlertid ikke kontakt med ham og de sa ikke noe.

 

Spesialenhetens vurdering:

Spesialenheten fant at det ikke sannsynlig at ansatte i politiet hadde opptrådt straffbart.

 

Spesialenhetens avgjørelse: 

Saken er henlagt uten etterforsking.

 

Rettslig grunnlag:

Straffeloven § 171 om tjenestefeil. 

 

 

 

Uke 1  

Ingen avgjørelser i perioden.

Dokumenter

30.06.2014 15:49   (Eldre versjoner)
29.10.2013 11:07   (Eldre versjoner)
29.10.2013 14:26   (Eldre versjoner)

Aktuelt
Sjefen for Spesialenheten
Hamar
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Øst-Norge, Hamar og Oslo

 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Grønnegata 82, 2317 HAMAR

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Vest-Norge, Bergen
 

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Slottsgaten 3, 5003 Bergen

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Etterforskingsavdeling
Midt-Norge og
Nord-Norge, Trondheim

E-post: post@spesialenheten.no

Besøksadresse:
Kongens gate 30, 7012 Trondheim

Klikk her for postadresse, telefon, m.m. »

Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no