freebet

Forebygging av tortur - Ny rolle for Sivilombudsmannen

Da Norge i juni 2013 ratifiserte tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon (OPCAT) fikk Sivilombudsmannen et særlig mandat om å forebygge tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

I løpet av våren 2014 ble Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse etablert som en ny avdeling hos ombudsmannen.

 

Forebyggingsenheten er et tverrfaglig team på fem personer med kompetanse innen menneskerettigheter, medisin og samfunnsvitenskap. Enheten kan også engasjere eksterne eksperter til utvalgte besøk.

 

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet gjennomfører besøk over hele Norge til steder der personer er, eller kan være, fratatt sin frihet. Dette omfatter blant annet fengsler, politiarrester, utlendingsinternat, psykiatriske institusjoner og lukkede barnevernsinstitusjoner. Forebyggingsenheten har adgang til alle slike steder, inkludert institusjoner drevet av private etter tillatelse fra det offentlige. Besøkene kan gjennomføres både med og uten forhåndsvarsel.

 

Samtaler med mennesker som er fratatt friheten er en sentral informasjonskilde, og samtalene gjennomføres alltid uten andre til stede enn den frihetsberøvede og enhetens medarbeider(e), eventuelt en tolk.

 

Etter et besøk publiseres en rapport som inneholder både funn og anbefalinger. Rapportene legges ut på Sivilombudsmannens hjemmeside (https://www. sivilombudsmannen.no/om-torturforebygging/ forsiden/). Enheten behandler ikke enkeltklager, men påser at frihetsberøvede blir informert om muligheten til å få en eventuell klagesak behandlet hos en av de øvrige avdelingene hos Sivilombudsmannen.

 

Effektiv forebygging forutsetter en helhetlig tilnærming. Det er derfor etablert et rådgivende utvalg med 15 medlemmer for å sikre råd og innspill fra eksperter og sivilt samfunn. Det holdes også løpende kontakt med ansvarlige departementer, direktorater og eksisterende forvaltningstilsyn. I tillegg tilbyr forebyggingsenheten forelesninger til relevante utdanningsinstitusjoner og har dialog med fagforeningene innen sektorene som er dekket av mandatet.

 

Internasjonalt samarbeider Forebyggingsenheten med internasjonale menneskerettighetsorganer, særlig med FNs underkomité for forebygging (UN Subcommittee on Prevention of Torture, SPT). SPT kan selv besøke alle steder for frihetsberøvelse i Norge og skal gi råd til den nasjonale forebyggingsenheten. Forebyggingsenheten har også løpende dialog med internasjonale ekspertorganisasjoner på forebygging av tortur, som Association for the Prevention of Torture (APT) og Den europeiske torturforebyggingskomité (CPT), og deltar i faglige nettverk for europeiske OPCAT-organer.

 

Høsten 2014 ble det gjennomført besøk til to fengsler (Tromsø og Bergen), to besøk til sentralarresten i Vestfold politidistrikt (Tønsberg) og ett besøk til sentralarresten i Søndre Buskerud politidistrikt (Drammen). Det første besøket til Tønsberg arrest var varslet, mens det andre ikke ble varslet. Rapportene fra alle besøkene er offentliggjort på hjemmesiden.

 

I besøksrapportene for politiarrestene var enheten blant annet opptatt av oversittelse av fristen for sittetid. Lange opphold i politiarrest er flere steder utbredt, til tross for at politiarrester er uegnet for lengre opphold. Politiarrestenes bygningsmasse og beliggenhet gjør det vanskelig å oppfylle arrestantenes grunnleggende behov for å se dagslys og å ha fysisk aktivitet. Det ble foreslått konkrete tiltak for å motvirke risiko for isolasjonsskader og det ble gitt anbefalinger knyttet til helsehjelp og selvmordsrisiko.

 

Besøksvirksomheten vil gradvis bli trappet opp i 2015, og utvidet til andre institusjonstyper som psykiatriske institusjoner og barnevernsinstitusjoner. Besøkene til arrester vil fortsette og vil som hovedregel ikke bli varslet på forhånd.

 

Det avgis årlig melding til Stortinget og FNs underkomité for forebygging om arbeidet.

 

Publisert i Årsrapport 2014.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no