freebet

Misbruk av politiets registre

Spesialenheten har gjennom ti år behandlet mange saker hvor det er avdekket at polititjenestepersoner har brukt politiets registre til å søke informasjon som de ikke har noe tjenestelig behov for å innhente.

Med vedtakelsen og ikrafttredelsen av den nye politiregisterloven og tilhørende forskrift, er alt regelverk om tilgang og bruk av politiets registre samlet. Selv om heller ikke tidligere regelverk kunne forstås på noen annen måte, er det nå sagt uttrykkelig i loven at tilgang til opplysninger fra politiets registre gis i den utstrekning det er tjenestemessige behov og til de formål som omfattes av loven. Bruk i strid med regelverket vil etter en konkret vurdering også kunne være straffbar. Spesialenheten har reagert med straff for misbruk av registre – også der opplysingene ikke er brakt videre slik at taushetsplikten er brutt. Av de årlige oversiktene over positive påtaleavgjørelser og rettssaker fremgår det at det både er vedtatte forelegg og domfellelser for misbruk av registre. I forbindelse med etterforsking og iretteføring av slike saker, har det vært uttalt fra tjenestepersoner eller forsvarer at forholdet ikke er straffbart fordi «alle andre» også bruker registrene til å snoke. Om kollegaer også skulle ha begått regelbrudd eller straffbare handlinger, har ikke betydning for straffansvaret for den som er under strafforfølgning.

Publisert i Årsrapport 2014.

Aktuelt
Løsningen er designet og utviklet av Hamar Media – www.hamarmedia.no